Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser 6) Byggepladsforhold 7) Arbejdsmiljø 1: Generelt Nærværende standardbetingelser for entrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem entreprenører eller leverandører og Slagelse Boligselskab. Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB92) med følgende supplerende betingelser til AB92 samt Slagelse Boligselskabs generelle betingelser. 2: Dokumentrækkefølge Efter Slagelse Boligselskabs afgivelse af acceptskrivelse er dokumentrækkefølgen: 1. Slagelse Boligselskabs' acceptskrivelse med reference til det vedrørende sagen afgivne tilbud. 2. Slagelse Boligselskabs' udbudsskrivelse med tilhørende bilagsfortegnelse for det pågældende arbejde samt eventuelle rettelsesblade og supplerende tegninger (udbudsmaterialet). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter gælder dokumenterne i nævnte rækkefølge. I de tilfælde, hvor der er punkter med skærpede krav i bygherrerådgiverens udbudsmateriale i forhold til nærværende standardbetingelser, er disse gældende og erstatter standardbetingelsernes punkter.

2 3: AB92 Oversigt A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 2 Slagelse Boligselskabs udbud 3 Entreprenørens tilbud 4 Entrepriseaftalen 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 7 Slagelse Boligselskabs sikkerhedsstillelse 8 Forsikring C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 10 Entreprenørens ydelse 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 13 Forhold til myndigheder 14 Ændringer i arbejdet 15 Uklarheder, hindringer el.lign. forhold 16 Fortidsminder 17 Slagelse Boligselskabs tilsyn 18 Entreprenørens arbejdsledelse 19 Byggemøder 20 Samvirke med andre entreprenører 21 Tilkaldelse af Slagelse Boligselskab og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet D. Slagelse Boligselskabs betalingsforpligtelse 22 Betaling 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 26 Slagelse Boligselskabs ret til tidsfristforlængelse 27 Slagelse Boligselskabs hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering 28 Afleveringsforretning 29 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet 30 Mangelbegrebet 31 Mangler påvist ved afleveringen 32 Mangler påvist efter afleveringen 33 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 34 Slagelse Boligselskabs ret til afslag i entreprisesummen 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 36 Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn 37 1-års eftersyn 38 5-års eftersyn 39 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse 40 Slagelse Boligselskabs hæveret 41 Entreprenørens hæveret 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 43 En parts død 44 Fælles regler om ophævelse J. Tvister 45 Syn og skøn 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 47 Voldgift

3 4.Slagelse Boligselskabs Supplerende Betingelser til AB92 A. Aftalegrundlaget Ad 1, stk. 2: Ved bygherre forstås Slagelse Boligselskab (SB) og ved entreprenøren forstås entreprenøren eller leverandøren. Ad 2, stk. 2: Slagelse Boligselskab forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med arbejdspladsen og de lokale forhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret. Ad 2, stk. 6: Hvis tilbudsliste foreligger, skal samtlige for entreprisen/leverancen relevante poster udfyldes. Ad 3, stk. 1: Eventuelle krav om udregningsvederlag honoreres ikke. Ad 3, stk. 4: Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem ydelsernes omfang, er det den største ydelse, der er gældende. Ad 3, stk. 5: Hvis ikke andet fremgår af udbudsmaterialet, er vedståelsesfristen 60 arbejdsdage. Ad 5, stk. 1: Transport kan kun gives til pengeinstitut (bank eller sparekasse) i Danmark og skal gælde for hele entreprisesummen. Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet respekterer, at modregning af tilgodehavender på andre mellemværender går forud for transporten. Transporten skal være påtegnet af entreprenøren og har først gyldighed, når den er anmeldt for og noteret af Slagelse Boligselskabs regnskabschef. Ad 5, stk. 4: Overdragelse af væsentlige dele af entreprisen kræver Slagelse Boligselskabs godkendelse. Slagelse Boligselskab skal i disse tilfælde have en kontraktlig indtrædelses ret. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6: Sikkerhedsstillelse for byggearbejder mv. skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB92 6" med 5-års mangelansvar for byggearbejder og 20 års mangelansvar for anlægsarbejder (SI BO 23 og 24). Der stilles kun sikkerhed for entrepriser og leverancer, hvor den samlede kontraktsum overstiger kr incl. moms. Sikkerhed skal stilles/udstedes af dansk institut. Så længe Slagelse Boligselskab ikke har modtaget aftalt sikkerhedsstillelse, tilbageholdes ved betaling af a contobegæringer et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse. Hvis der træffes aftale om 10 % tilbageholdelse, skal entreprenøren inden betalingen af de sidste 10 % af entreprisesummen stille en afhjælpningsgaranti, der i indhold svarer til arbejdsgarantien i henhold til AB92 6, bortset fra at den først stilles på et senere tidspunkt. Ad 7: Slagelse Boligselskab stiller ikke sikkerhed. C. Entreprisens udførelse Ad 9, stk. 1: Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne perioder. I øvrigt er entreprenøren pligtig til at følge Slagelse Boligselskabs detailplanlægning, som måtte blive udarbejdet og løbende ajourført i samråd med entreprenøren og andre implicerede. Ad 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i eventuel projektgennemgang som en del af kvalitetssikringen. Ad 11, stk. 3: Entreprenøren skal også give Slagelse Boligselskab og dennes rådgivere adgang til at følge og kontrollere arbejdet. Ad 12, stk. 2: Entreprenøren skal sikre eget arbejde og tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktive reparationsarbejder. Skader ordnes direkte mellem skadevolder og skadelidte. Ad 14, stk. 2: Ingen ekstraarbejder kan faktureres uden forudgående at være godkendt på aftalesedler underskrevet af Slagelse Boligselskab. Samtlige ekstraarbejder skal ved prissætning indeholde alle nødvendige udgifter til byggeplads samt eventuelt nødvendig lift /stillads mv. Ad 15, stk. 3: Entreprenøren har pligt til straks og inden opstart af egne arbejder, at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på entreprenørens arbejder. Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne angivne mål, og mål der tages på stedet, skal straks forelægges Slagelse Boligselskabs projektansvarlig. Ad 17, stk. 1: Ved bygherrens tilsyn forstås Slagelse Boligselskabs projektansvarlig. Ad 19, stk. 1: Byggemøder afholdes såfremt Slagelse Boligselskab ønsker dette. I de tilfælde, hvor der afholdes byggemøder, vil dette blive aftalt ved kontraktindgåelsen. Entreprenøren har pligt til at deltage med kompetente medarbejdere ved disse møder. Slagelse Boligselskab projektansvarlig eller bygherrerådgiver udarbejder referat fra møderne. Dersom entreprenøren ikke senest ved næstfølgende entreprenørmøde gør indsigelser mod det i mødereferatet anførte eller gøre opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt, og de refererede aftaler som juridisk gældende.

4 D. Slaghelse Boligselskabs betalingsforpligtelse Ad 22, stk. 1: På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en vejledende fordelingsliste til brug for udarbejdelse af a contobegæringer. Princippet for opstilling af acontobegæringen aftales med Slagelse Boligselskab. A contobegæringer skal være Slagelse Boligselskab i hænde senest den 28. i måneden, omfattende det i den pågældende måned udførte arbejde. Sendes og stilles til: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Rekvisition: Xxxxx ( Sendes af projektansvarlig pr. mail eller udleveres ) Konteringskode: Ax Bxx Cxxxx ( Angives i kontrakt eller oplyses af projektansvarlig ) Kontakt hos entreprenøren: Navn Entreprenør. Projektansvarlig hor Slagelse Boligselskab: Navn ansvarlig. Ovennævnte oplysninger vil fremgå af entreprisekontrakten eller accept. Indeholder faktura ikke ovennævnte informationer, vil denne blive sendt retur, straks ved modtagelsen. Betalingsfristen er løbende måned + 25 dage. Der ydes kun betaling for leverancer, der er indbygget i bygningen/bygværket. Ad 22, stk. 2: Såfremt betaling kræves, skal der stilles fuld sikkerhed, og materialerne skal afmærkes og tydeligt adskilles som Slagelse Boligselskab ejendom. Entreprenøren bærer ansvaret for, at adskillelse/separation sker i nødvendigt omfang. Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af AB92 22, stk. 2" (SI BO 26). Sikkerhed skal stilles/udstedes af et dansk institut. Ad 22, stk. 10: Godkendt slutopgørelser betales løbende måned 25 dage. F. Arbejdets aflevering Ad 28, stk. 1: Aflevering til Slagelse Boligselskab sker ved en afleveringsforretning. Entreprenøren er pligtig til at gennemgå eget arbejde før afleveringen i så god tid, at eventuelle mangler er afhjulpet, før selve afleveringsforretningen. I. Særligt om ophævelse Ad 40, stk. 1: Slagelse Boligselskab har ret til at udføre dele af entreprisen eller supplere entreprenørens arbejdskraft for entreprenørens regning, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne forsinkelser, at der er væsentlig risiko for, at en mellemtermin eller en afleveringstermin ikke kan overholdes, og/eller forsinkelserne giver store ekstra udgifter for øvrige entreprenører, samt at disse foranstaltninger muliggør, at forsinkelserne/ekstraomkostningerne undgås eller minimeres.

5 SB = Slagelse Boligselskab 5. Generelle Betingelser 5.1 Kvalitetssikring generelt Dette punkt er et tillæg til det øvrige udbudsmateriale. Såfremt der i det øvrige udbudsmateriale er nævnt forhold vedrørende kvalitetssikring, der er mere vidtgående såvel teknisk som økonomisk, er disse gældende forud for nærværende materiale. Kvalitetssikring af byggearbejderne skal opfylde By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder (BEK nr. 169 af ). Kvalitetsplan inkl. kontrolplan og kontrolformularer skal fremsendes til SB for godkendelse senest 2 uger efter acceptindgåelse, dog senest 1 uge før arbejdets opstart. Kvalitetsplanen skal som udgangspunkt opfylde de i ISO 9000 serien foreskrevne krav. Kvalitetsplanen skal ajourføres løbende. Entreprenøren skal beskrive sine kvalitetskontroller i en kontrolplan. Kontrolplanen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der anses for at være nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet. Som minimum skal entreprenørens kontrolplan omfatte de kontroller, der måtte være beskrevet i SB udbudskontrolplan. Entreprenørens kontrolplan skal redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetode, kontrolomfang, acceptkriterium, dokumentationsform og den kontrolansvarlige. 5.2 Projektgennemgang Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have gennemgået projektmaterialet og gennemført procesgranskning, herunder have vurderet anvendelse af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Entreprenøren bør herigennem have afdækket eventuelle forhold, som entreprenøren mener, kan føre til svigt, eller som er særlig risikofyldte, eller som er vanskelige at udføre. 5.3 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt: Entreprenøren skal dokumentere over for SB, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, opfyldes af det udførte arbejde. Med udgangspunkt i den af SB godkendte kvalitetsplan, herunder kontrolplan, skal entreprenøren løbende gennemføre kvalitetskontrol og dokumentere overholdelse af de specificerede krav. Kvalitetssikringsdokumentationen skal løbende opdateres og arkiveres på byggepladsen. Ved entreprisens afslutning afleveres et eksemplarer af kvalitetssikringsdokumentationen til SB. En aktivitet er først 100 % udført, når godkendt dokumentation for kvalitetssikringen foreligger. Ved manglende aflevering eller hvor SB finder, at den afleverede kvalitetssikringsdokumentation er mangelfuld, vil SB foretage tilbageholdelse i acontobegæringen, indtil forholdet er bragt i orden. Manglende kontrol, som ikke efterfølgende kan udføres, betragtes som en mangel ved arbejdet, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger: Entreprenøren skal i forbindelse med entreprisens afslutning aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de materialer, komponenter mv., der indgår i entreprisen. Drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne skal afleveres i ringbind inddelt med faneblade og indholdsfortegnelse og struktureret i en form, som kan godkendes af SB "Som udført" tegninger: Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren aflevere et sæt "som udført" tegninger. Ændringer i form af fravigelser og afvigelser angives på relevante tegninger med rødt. Ved hver ændring skal der henvises til den enkelte fravigelse eller afvigelse. Fravigelser og afvigelser skal godkendes af SB under byggeriets forløb. Såfremt entreprenøren jf. byggesagens gældende betingelser har udarbejdet elektroniske tegninger, skal disse tilsvarende afleveres i en elektronisk "som udført" udgave. 5.4 Overtagelseseftersyn Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til ved dokumenteret overtagelseskontrol straks at påtale synlige fejl og mangler ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle udgifter på sine arbejder, som følge af en eventuel senere afhjælpning. 6 Byggepladsforhold 6.1 Byggepladsens indretning generelt Alle parter skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø". 6.2 Adgangsforhold ved permanente For så vidt angår forpligtelsen til at etablere adgangsveje til bygninger og skur og til at udlægge adgangsveje, henvises til eventuel byggepladsplan. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstrækkelige for entreprenørens behov, må han selv tilvejebringe, vedligeholde og efterfølgende fjerne de nødvendige tilkørselsveje. Adgangs stier, der er udlagt for gående færdsel, må ikke benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt en entreprenør benytter materiel, der beskadiger veje, stier eller øvrige arealer, vil disse blive retableret for hans regning.

6 6.3 Hegn og vagt Indhegning af byggepladsen vil normalt kun blive etableret, hvis det specifikt fremgår af udbudsmaterialet. 6.4 Stilladser Hver enkelt entreprenør skal, medmindre andet specifikt fremgår af udbudsmaterialet, indregne og vedligeholde nødvendige stilladser eller lifte og sikkerhedsrækværker til egne arbejder. Stilladser skal efter aftale kunne benyttes af alle andre entreprenører på pladsen, så længe de er opstillet og ledige. 6.5 Skiltning Al skiltning foretages samlet og koordineres af SB. Skure skal forsynes med skilt, der tydeligt angiver firmanavn. Såfremt der i henhold til gældende love og forskrifter eller myndighedspålæg kræves advarsels- eller henvisningsskilte for et arbejde, skal disse skilte opsættes og betales af den entreprenør, hvis arbejde nødvendiggør skiltningen. 6.6 El Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske elinstallationer samt ud- og indvendigt orientering belysning af de entreprenører, der jævnfør udbudsmaterialet skal have disse ydelser indregnet. Såfremt byggepladsens elforsyning ikke er medtaget i beskrivelse og/eller tegningsmateriale, lader SB elstik føre frem til byggepladsen og opsætter samt vedligeholder hovedtavle og fordelingstavler samt udfører lovpligtigt orienteringsbelysning. Entreprenøren betaler for eget elforbrug til skurer ved anvendelse af bimåler. SB er ikke ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser. 6.7 Vand til byggebrug Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske vandinstallationer af den entreprenør, der jf. beskrivelsen og /eller byggepladsplanen skal have disse ydelser indregnet. Såfremt vand til byggebrug ikke er beskrevet i udbudsmaterialer, anviser SB vandstik. Hvis ikke andet er anført, betaler SB for vandforbrug. 6.8 Nødtelefon Alle entreprenører skal selv sørge for nødtelefon. 6.9 Skure Entreprenøren opstiller og vedligeholder egne mandskabs- og materialeskure. Skurene skal dække de lovbefalede krav til spise-, omklædnings-, toilet- og badefaciliteter. Placering af skurene aftales med SB, inden de tilkøres. Entreprenøren skal indregne flytning af skure i byggeperioden. Flytning skal ske på SB' anmodning, såfremt byggeriets fremdrift kræver dette Lagerpladser SB elle vicevært anviser, i det omfang forholdene tillader det, areal til lagerplads. Større leverancer skal aftales med SB vicevært senest en uge før planlagt levering Oprydning og renholdelse Den enkelte entreprenør skal dagligt foretage oprydning og rengøring efter egne arbejder og sørge for, at affald bortkøres fra pladsen. Eventuel lossepladsafgift afholdes af entreprenørerne. Sortering af affald skal ske i henhold til gældende bestemmelser. Såfremt oprydning og rengøring ikke sker på tilfredsstillende måde, vil oprydning og rengøring uden yderligere varsel blive iværksat af SB, og udgiften pålagt den implicerede entreprenører Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden SB godkendelse. Beskadigede træer og buske erstattes af skadevolder Tegninger og beregninger For bygningsdele, der dimensioneres, projekteres og/eller detaljeres af entreprenøren, fremsendes beregninger og detailtegninger til SB gennemsyn i god tid inden arbejdet igangsættes og inden eventuel fremsendelse til myndigheder. SB' gennemsyn fritager ikke entreprenøren for ansvaret for, at projektet er i overensstemmelse med de stillede krav, gældende love, normer, forskrifter mv. Statiske beregninger fremsendes til SB i to eksemplarer til indhentning af myndighedsgodkendelse. Medmindre andet aftales, udsender SB revideret projektmateriale i et eksemplar til entreprenøren Vinterforanstaltninger Byggeriet skal gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse vedrørende vinterforanstaltninger. Entreprenøren er forpligtet til at gennemføre samtlige overenskomstmæssige vinterforanstaltninger og medregne udgifter hertil i tilbudssummen. Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at gennemføre særlige vinterforanstaltninger, der dog kun må iværksættes efter forudgående aftale med SB. Ansvaret for og initiativet til at undgå frostskader af enhver art, også under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler entreprenøren Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer påhviler det entreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt at rykke for ikke leverede materialer, så forsinkelser undgås. Eventuel emballage fjernes af entreprenøren. Eventuelle klager over beskadigede varer, fejlleverancer mv. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig meddeles SB Afsætninger - herunder huller, udsparinger mv. Entreprenøren har alene ansvaret for egen hoved- og detailafsætning afsat på grundlag af SB' givne hovedlinier og fixpunkter. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprenørs sær- eller fagbeskrivelse, påhviler det entreprenøren at opmærke, etablere og lukke udsparinger, huller, riller mv. for egne installationer.

7 7. Arbejdsmiljø 7.1 Generelt Entreprenøren skal medvirke aktivt til at skabe en sikker arbejdsplads. Entreprenøren er, for egne arbejder, ansvarlig for at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt at alle påkrævede dokumenter vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed er udarbejdet og implementeret. Entreprenøren er ansvarlig for overholdelsen af Lov om Arbejdsmiljø, samt sikring af at påbud og anvisninger fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder overholdes. SB varetager, hvis ikke andet fremgår, pligten til at koordinere og afgrænse arbejdsmiljøforanstaltningerne på byggepladsen, hvor dette er krævet. Entreprenøren er ansvarlig for, at alle i organisationen er bekendt med deres ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, og SB forbeholder sig ret til at bortvise entreprenørens medarbejdere fra byggepladsen, hvis medarbejderen tilsidesætter gældende sikkerhedsregler eller på anden måde optræder uforsvarligt. Entreprenøren er forpligtet til at følge eventuelle påtaler fra SB vedrørende sikkerhed. Entreprenøren er ansvarlig for at gøre opmærksom på forhold ved entreprisen, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen, og vedvarende manglende opfyldelse af forhold vedrørende sikkerhed betragtes som en mangel ved entreprisen, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen. Dette gælder både sikkerhedsarbejdet på pladsen og deltagelse i sikkerhedsmøder m.m. 7.2 Sikkerhedsorganisation Entreprenøren skal udpege en person, der er ansvarlig for tilsyn med sikkerheds- og sundhedsarbejdet for entreprenørens arbejder (kaldet arbejdsgiverrepræsentanten). Beskæftiger entreprenøren 5 eller flere medarbejdere, skal der etableres en sikkerhedsgruppe bestående af en arbejdsgiver- og en arbejdstagerrepræsentant. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal have gennemgået den lovlige arbejdsmiljøuddannelse. 7.3 Sikkerhedsmøder Der afholdes sikkerhedsmøder hver 2. Uge, såfremt sagen har en størrelse, hvor dette kræves. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder, hvis behovet herfor opstår. Entreprenørens arbejdsgiverrepræsentant samt en eventuel sikkerhedsrepræsentant skal deltage i sikkerhedsmøderne. 7.4 Plan for Sikkerhed og Sundhed Jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 udfører SB plan for Sikkerhed og Sundhed, på de sager hvor dette er krævet. Kopi af Plan for Sikkerhed og Sundhed udleveres til entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at orientere sine medarbejdere om indholdet i planen. 7.5 Personlige værnemidler Ved færdsel på byggepladsen skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm i det omfang dette er krævet. Der er altid krav til anvendelse af sikkerhedsfodtøj. Herudover skal de personlige værnemidler som arbejdsopgaven kræver, forefindes og anvendes i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren er ansvarlig for, at der forefindes de påkrævede personlige værnemidler på pladsen, at de er i korrekt stand, og at de anvendes korrekt. 7.6 Sikkerhedsforanstaltninger Entreprenøren er ansvarlig for at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse. Påtale fra SB vedrørende manglende eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger skal øjeblikkelig efterkommes. Er det under arbejdets udførelse nødvendigt at fjerne sikkerhedsforanstaltninger (rækværker, afdækninger af huller eller lignende) skal entreprenøren sørge for nødvendig advisering af andre beskæftigede på pladsen og om nødvendigt holde arbejdsstedet under opsyn. Senest når arbejdsstedet forlades, skal de fjernede sikkerhedsforanstaltninger reetableres. 7.7 Særlig farligt arbejde Særlig farligt arbejde er defineret iht. bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Entreprenøren skal for disse arbejder udarbejde en skriftlig arbejdsprocedure. Arbejdsproceduren skal beskrive formål med arbejdsproceduren, definitioner, ansvar, hvorledes arbejdet skal udføres, særlige krav til miljø, særlige krav til sikkerhed samt eventuelle særlige krav til kvalifikationer hos de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. Entreprenøren skal gennemgå arbejdsproceduren med de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. 7.8 Arbejdspladsbrugsanvisninger For farlige stoffer og materialer, som entreprenøren anvender på byggepladsen, skal der ud over leverandørbrugsanvisninger foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes specifikt med forholdene på entreprisen for øje. Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger samt at instruere sine medarbejdere i brugen af farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes på pladsen og SB skal på forlangende have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. 7.9 Arbejdsprocesvurderinger (APV) Entreprenøren er ansvarlig for at udføre Arbejdsprocesvurderinger for sine arbejder. Arbejdsprocesvurderinger skal forefindes på pladsen.

8 7.10 Socialt ansvar Entreprenøren indestår overfor SB for, at alle dennes ansatte - og eventuelle underentreprenørers ansatte er ansat i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, og at gældende overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter opfyldes i det omfang, entreprenøren har pligt til dette. Vi forventer, at entreprenøren tillader ansatte og tilknyttede medarbejdere frit at organisere sig i lovlige fagforeninger og at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg. SB støtter og respekterer internationale menneskerettighedskonventioner. Vi arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder skal gælde for alle uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet eller social herkomst. Entreprenøren er forpligtet til at følge dette. Entreprenøren indestår overfor SB for, at der i forbindelse med arbejdet og leverancer ikke anvendes produkter der er produceret ved børnearbejde eller tvangsarbejde, der strider mod dansk lovgivning Rygepolitik Rygning i boligerne: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i boligerne. Det gælder også kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendørs opholdssteder. Rygning på byggepladser: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder også skurvogne, toiletter samt andre indendørs opholdssteder. Forbuddet gælder også indendørs, når der arbejdes i private hjem. Overtrædelse af reglerne: Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelser vil medføre bortvisning af medarbejderen af SB Alkohol og rusmiddel Indtagelse af alkohol og andre stemningsregulerende rusmidler i arbejdstiden er ikke forenelig med udførelsen af arbejde i SB, ligesom det er uacceptabelt at være beruset eller påvirket af rusmidler under arbejde eller ophold på arbejdspladsen. Beruset medarbejder bortvises uden advarsel af byggeledelsen. Ved specielle lejligheder, hvor selskabet er vært ved rejsegilde, første spadestik, indvielse eller julefrokoster, gælder disse regler dog ikke. Der skal dog dispensation til i hvert tilfælde, der gives af SB ledelse. Entreprenøren er forpligtet til at følge disse regler.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller 6758-05A Fællesbetingelser Hansenberg Indholdsfortegnelse 1.0 Orientering 2 2.0 Generelt 4 3.0 Betingelser 7 4.0 Tilføjelser / afvigelser til AB92 8 5.0 Byggepladsforhold 23 6.0 Tidsstyring 27 Søren Jensen

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere