Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser 6) Byggepladsforhold 7) Arbejdsmiljø 1: Generelt Nærværende standardbetingelser for entrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem entreprenører eller leverandører og Slagelse Boligselskab. Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB92) med følgende supplerende betingelser til AB92 samt Slagelse Boligselskabs generelle betingelser. 2: Dokumentrækkefølge Efter Slagelse Boligselskabs afgivelse af acceptskrivelse er dokumentrækkefølgen: 1. Slagelse Boligselskabs' acceptskrivelse med reference til det vedrørende sagen afgivne tilbud. 2. Slagelse Boligselskabs' udbudsskrivelse med tilhørende bilagsfortegnelse for det pågældende arbejde samt eventuelle rettelsesblade og supplerende tegninger (udbudsmaterialet). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter gælder dokumenterne i nævnte rækkefølge. I de tilfælde, hvor der er punkter med skærpede krav i bygherrerådgiverens udbudsmateriale i forhold til nærværende standardbetingelser, er disse gældende og erstatter standardbetingelsernes punkter.

2 3: AB92 Oversigt A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 2 Slagelse Boligselskabs udbud 3 Entreprenørens tilbud 4 Entrepriseaftalen 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 7 Slagelse Boligselskabs sikkerhedsstillelse 8 Forsikring C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 10 Entreprenørens ydelse 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 13 Forhold til myndigheder 14 Ændringer i arbejdet 15 Uklarheder, hindringer el.lign. forhold 16 Fortidsminder 17 Slagelse Boligselskabs tilsyn 18 Entreprenørens arbejdsledelse 19 Byggemøder 20 Samvirke med andre entreprenører 21 Tilkaldelse af Slagelse Boligselskab og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet D. Slagelse Boligselskabs betalingsforpligtelse 22 Betaling 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 26 Slagelse Boligselskabs ret til tidsfristforlængelse 27 Slagelse Boligselskabs hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering 28 Afleveringsforretning 29 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet 30 Mangelbegrebet 31 Mangler påvist ved afleveringen 32 Mangler påvist efter afleveringen 33 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 34 Slagelse Boligselskabs ret til afslag i entreprisesummen 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 36 Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn 37 1-års eftersyn 38 5-års eftersyn 39 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse 40 Slagelse Boligselskabs hæveret 41 Entreprenørens hæveret 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 43 En parts død 44 Fælles regler om ophævelse J. Tvister 45 Syn og skøn 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 47 Voldgift

3 4.Slagelse Boligselskabs Supplerende Betingelser til AB92 A. Aftalegrundlaget Ad 1, stk. 2: Ved bygherre forstås Slagelse Boligselskab (SB) og ved entreprenøren forstås entreprenøren eller leverandøren. Ad 2, stk. 2: Slagelse Boligselskab forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med arbejdspladsen og de lokale forhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret. Ad 2, stk. 6: Hvis tilbudsliste foreligger, skal samtlige for entreprisen/leverancen relevante poster udfyldes. Ad 3, stk. 1: Eventuelle krav om udregningsvederlag honoreres ikke. Ad 3, stk. 4: Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem ydelsernes omfang, er det den største ydelse, der er gældende. Ad 3, stk. 5: Hvis ikke andet fremgår af udbudsmaterialet, er vedståelsesfristen 60 arbejdsdage. Ad 5, stk. 1: Transport kan kun gives til pengeinstitut (bank eller sparekasse) i Danmark og skal gælde for hele entreprisesummen. Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet respekterer, at modregning af tilgodehavender på andre mellemværender går forud for transporten. Transporten skal være påtegnet af entreprenøren og har først gyldighed, når den er anmeldt for og noteret af Slagelse Boligselskabs regnskabschef. Ad 5, stk. 4: Overdragelse af væsentlige dele af entreprisen kræver Slagelse Boligselskabs godkendelse. Slagelse Boligselskab skal i disse tilfælde have en kontraktlig indtrædelses ret. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6: Sikkerhedsstillelse for byggearbejder mv. skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB92 6" med 5-års mangelansvar for byggearbejder og 20 års mangelansvar for anlægsarbejder (SI BO 23 og 24). Der stilles kun sikkerhed for entrepriser og leverancer, hvor den samlede kontraktsum overstiger kr incl. moms. Sikkerhed skal stilles/udstedes af dansk institut. Så længe Slagelse Boligselskab ikke har modtaget aftalt sikkerhedsstillelse, tilbageholdes ved betaling af a contobegæringer et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse. Hvis der træffes aftale om 10 % tilbageholdelse, skal entreprenøren inden betalingen af de sidste 10 % af entreprisesummen stille en afhjælpningsgaranti, der i indhold svarer til arbejdsgarantien i henhold til AB92 6, bortset fra at den først stilles på et senere tidspunkt. Ad 7: Slagelse Boligselskab stiller ikke sikkerhed. C. Entreprisens udførelse Ad 9, stk. 1: Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne perioder. I øvrigt er entreprenøren pligtig til at følge Slagelse Boligselskabs detailplanlægning, som måtte blive udarbejdet og løbende ajourført i samråd med entreprenøren og andre implicerede. Ad 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i eventuel projektgennemgang som en del af kvalitetssikringen. Ad 11, stk. 3: Entreprenøren skal også give Slagelse Boligselskab og dennes rådgivere adgang til at følge og kontrollere arbejdet. Ad 12, stk. 2: Entreprenøren skal sikre eget arbejde og tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktive reparationsarbejder. Skader ordnes direkte mellem skadevolder og skadelidte. Ad 14, stk. 2: Ingen ekstraarbejder kan faktureres uden forudgående at være godkendt på aftalesedler underskrevet af Slagelse Boligselskab. Samtlige ekstraarbejder skal ved prissætning indeholde alle nødvendige udgifter til byggeplads samt eventuelt nødvendig lift /stillads mv. Ad 15, stk. 3: Entreprenøren har pligt til straks og inden opstart af egne arbejder, at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på entreprenørens arbejder. Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne angivne mål, og mål der tages på stedet, skal straks forelægges Slagelse Boligselskabs projektansvarlig. Ad 17, stk. 1: Ved bygherrens tilsyn forstås Slagelse Boligselskabs projektansvarlig. Ad 19, stk. 1: Byggemøder afholdes såfremt Slagelse Boligselskab ønsker dette. I de tilfælde, hvor der afholdes byggemøder, vil dette blive aftalt ved kontraktindgåelsen. Entreprenøren har pligt til at deltage med kompetente medarbejdere ved disse møder. Slagelse Boligselskab projektansvarlig eller bygherrerådgiver udarbejder referat fra møderne. Dersom entreprenøren ikke senest ved næstfølgende entreprenørmøde gør indsigelser mod det i mødereferatet anførte eller gøre opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt, og de refererede aftaler som juridisk gældende.

4 D. Slaghelse Boligselskabs betalingsforpligtelse Ad 22, stk. 1: På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en vejledende fordelingsliste til brug for udarbejdelse af a contobegæringer. Princippet for opstilling af acontobegæringen aftales med Slagelse Boligselskab. A contobegæringer skal være Slagelse Boligselskab i hænde senest den 28. i måneden, omfattende det i den pågældende måned udførte arbejde. Sendes og stilles til: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Rekvisition: Xxxxx ( Sendes af projektansvarlig pr. mail eller udleveres ) Konteringskode: Ax Bxx Cxxxx ( Angives i kontrakt eller oplyses af projektansvarlig ) Kontakt hos entreprenøren: Navn Entreprenør. Projektansvarlig hor Slagelse Boligselskab: Navn ansvarlig. Ovennævnte oplysninger vil fremgå af entreprisekontrakten eller accept. Indeholder faktura ikke ovennævnte informationer, vil denne blive sendt retur, straks ved modtagelsen. Betalingsfristen er løbende måned + 25 dage. Der ydes kun betaling for leverancer, der er indbygget i bygningen/bygværket. Ad 22, stk. 2: Såfremt betaling kræves, skal der stilles fuld sikkerhed, og materialerne skal afmærkes og tydeligt adskilles som Slagelse Boligselskab ejendom. Entreprenøren bærer ansvaret for, at adskillelse/separation sker i nødvendigt omfang. Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af AB92 22, stk. 2" (SI BO 26). Sikkerhed skal stilles/udstedes af et dansk institut. Ad 22, stk. 10: Godkendt slutopgørelser betales løbende måned 25 dage. F. Arbejdets aflevering Ad 28, stk. 1: Aflevering til Slagelse Boligselskab sker ved en afleveringsforretning. Entreprenøren er pligtig til at gennemgå eget arbejde før afleveringen i så god tid, at eventuelle mangler er afhjulpet, før selve afleveringsforretningen. I. Særligt om ophævelse Ad 40, stk. 1: Slagelse Boligselskab har ret til at udføre dele af entreprisen eller supplere entreprenørens arbejdskraft for entreprenørens regning, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne forsinkelser, at der er væsentlig risiko for, at en mellemtermin eller en afleveringstermin ikke kan overholdes, og/eller forsinkelserne giver store ekstra udgifter for øvrige entreprenører, samt at disse foranstaltninger muliggør, at forsinkelserne/ekstraomkostningerne undgås eller minimeres.

5 SB = Slagelse Boligselskab 5. Generelle Betingelser 5.1 Kvalitetssikring generelt Dette punkt er et tillæg til det øvrige udbudsmateriale. Såfremt der i det øvrige udbudsmateriale er nævnt forhold vedrørende kvalitetssikring, der er mere vidtgående såvel teknisk som økonomisk, er disse gældende forud for nærværende materiale. Kvalitetssikring af byggearbejderne skal opfylde By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder (BEK nr. 169 af ). Kvalitetsplan inkl. kontrolplan og kontrolformularer skal fremsendes til SB for godkendelse senest 2 uger efter acceptindgåelse, dog senest 1 uge før arbejdets opstart. Kvalitetsplanen skal som udgangspunkt opfylde de i ISO 9000 serien foreskrevne krav. Kvalitetsplanen skal ajourføres løbende. Entreprenøren skal beskrive sine kvalitetskontroller i en kontrolplan. Kontrolplanen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der anses for at være nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet. Som minimum skal entreprenørens kontrolplan omfatte de kontroller, der måtte være beskrevet i SB udbudskontrolplan. Entreprenørens kontrolplan skal redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetode, kontrolomfang, acceptkriterium, dokumentationsform og den kontrolansvarlige. 5.2 Projektgennemgang Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have gennemgået projektmaterialet og gennemført procesgranskning, herunder have vurderet anvendelse af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Entreprenøren bør herigennem have afdækket eventuelle forhold, som entreprenøren mener, kan føre til svigt, eller som er særlig risikofyldte, eller som er vanskelige at udføre. 5.3 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt: Entreprenøren skal dokumentere over for SB, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, opfyldes af det udførte arbejde. Med udgangspunkt i den af SB godkendte kvalitetsplan, herunder kontrolplan, skal entreprenøren løbende gennemføre kvalitetskontrol og dokumentere overholdelse af de specificerede krav. Kvalitetssikringsdokumentationen skal løbende opdateres og arkiveres på byggepladsen. Ved entreprisens afslutning afleveres et eksemplarer af kvalitetssikringsdokumentationen til SB. En aktivitet er først 100 % udført, når godkendt dokumentation for kvalitetssikringen foreligger. Ved manglende aflevering eller hvor SB finder, at den afleverede kvalitetssikringsdokumentation er mangelfuld, vil SB foretage tilbageholdelse i acontobegæringen, indtil forholdet er bragt i orden. Manglende kontrol, som ikke efterfølgende kan udføres, betragtes som en mangel ved arbejdet, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger: Entreprenøren skal i forbindelse med entreprisens afslutning aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de materialer, komponenter mv., der indgår i entreprisen. Drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne skal afleveres i ringbind inddelt med faneblade og indholdsfortegnelse og struktureret i en form, som kan godkendes af SB "Som udført" tegninger: Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren aflevere et sæt "som udført" tegninger. Ændringer i form af fravigelser og afvigelser angives på relevante tegninger med rødt. Ved hver ændring skal der henvises til den enkelte fravigelse eller afvigelse. Fravigelser og afvigelser skal godkendes af SB under byggeriets forløb. Såfremt entreprenøren jf. byggesagens gældende betingelser har udarbejdet elektroniske tegninger, skal disse tilsvarende afleveres i en elektronisk "som udført" udgave. 5.4 Overtagelseseftersyn Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til ved dokumenteret overtagelseskontrol straks at påtale synlige fejl og mangler ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle udgifter på sine arbejder, som følge af en eventuel senere afhjælpning. 6 Byggepladsforhold 6.1 Byggepladsens indretning generelt Alle parter skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø". 6.2 Adgangsforhold ved permanente For så vidt angår forpligtelsen til at etablere adgangsveje til bygninger og skur og til at udlægge adgangsveje, henvises til eventuel byggepladsplan. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstrækkelige for entreprenørens behov, må han selv tilvejebringe, vedligeholde og efterfølgende fjerne de nødvendige tilkørselsveje. Adgangs stier, der er udlagt for gående færdsel, må ikke benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt en entreprenør benytter materiel, der beskadiger veje, stier eller øvrige arealer, vil disse blive retableret for hans regning.

6 6.3 Hegn og vagt Indhegning af byggepladsen vil normalt kun blive etableret, hvis det specifikt fremgår af udbudsmaterialet. 6.4 Stilladser Hver enkelt entreprenør skal, medmindre andet specifikt fremgår af udbudsmaterialet, indregne og vedligeholde nødvendige stilladser eller lifte og sikkerhedsrækværker til egne arbejder. Stilladser skal efter aftale kunne benyttes af alle andre entreprenører på pladsen, så længe de er opstillet og ledige. 6.5 Skiltning Al skiltning foretages samlet og koordineres af SB. Skure skal forsynes med skilt, der tydeligt angiver firmanavn. Såfremt der i henhold til gældende love og forskrifter eller myndighedspålæg kræves advarsels- eller henvisningsskilte for et arbejde, skal disse skilte opsættes og betales af den entreprenør, hvis arbejde nødvendiggør skiltningen. 6.6 El Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske elinstallationer samt ud- og indvendigt orientering belysning af de entreprenører, der jævnfør udbudsmaterialet skal have disse ydelser indregnet. Såfremt byggepladsens elforsyning ikke er medtaget i beskrivelse og/eller tegningsmateriale, lader SB elstik føre frem til byggepladsen og opsætter samt vedligeholder hovedtavle og fordelingstavler samt udfører lovpligtigt orienteringsbelysning. Entreprenøren betaler for eget elforbrug til skurer ved anvendelse af bimåler. SB er ikke ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser. 6.7 Vand til byggebrug Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske vandinstallationer af den entreprenør, der jf. beskrivelsen og /eller byggepladsplanen skal have disse ydelser indregnet. Såfremt vand til byggebrug ikke er beskrevet i udbudsmaterialer, anviser SB vandstik. Hvis ikke andet er anført, betaler SB for vandforbrug. 6.8 Nødtelefon Alle entreprenører skal selv sørge for nødtelefon. 6.9 Skure Entreprenøren opstiller og vedligeholder egne mandskabs- og materialeskure. Skurene skal dække de lovbefalede krav til spise-, omklædnings-, toilet- og badefaciliteter. Placering af skurene aftales med SB, inden de tilkøres. Entreprenøren skal indregne flytning af skure i byggeperioden. Flytning skal ske på SB' anmodning, såfremt byggeriets fremdrift kræver dette Lagerpladser SB elle vicevært anviser, i det omfang forholdene tillader det, areal til lagerplads. Større leverancer skal aftales med SB vicevært senest en uge før planlagt levering Oprydning og renholdelse Den enkelte entreprenør skal dagligt foretage oprydning og rengøring efter egne arbejder og sørge for, at affald bortkøres fra pladsen. Eventuel lossepladsafgift afholdes af entreprenørerne. Sortering af affald skal ske i henhold til gældende bestemmelser. Såfremt oprydning og rengøring ikke sker på tilfredsstillende måde, vil oprydning og rengøring uden yderligere varsel blive iværksat af SB, og udgiften pålagt den implicerede entreprenører Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden SB godkendelse. Beskadigede træer og buske erstattes af skadevolder Tegninger og beregninger For bygningsdele, der dimensioneres, projekteres og/eller detaljeres af entreprenøren, fremsendes beregninger og detailtegninger til SB gennemsyn i god tid inden arbejdet igangsættes og inden eventuel fremsendelse til myndigheder. SB' gennemsyn fritager ikke entreprenøren for ansvaret for, at projektet er i overensstemmelse med de stillede krav, gældende love, normer, forskrifter mv. Statiske beregninger fremsendes til SB i to eksemplarer til indhentning af myndighedsgodkendelse. Medmindre andet aftales, udsender SB revideret projektmateriale i et eksemplar til entreprenøren Vinterforanstaltninger Byggeriet skal gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse vedrørende vinterforanstaltninger. Entreprenøren er forpligtet til at gennemføre samtlige overenskomstmæssige vinterforanstaltninger og medregne udgifter hertil i tilbudssummen. Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at gennemføre særlige vinterforanstaltninger, der dog kun må iværksættes efter forudgående aftale med SB. Ansvaret for og initiativet til at undgå frostskader af enhver art, også under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler entreprenøren Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer påhviler det entreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt at rykke for ikke leverede materialer, så forsinkelser undgås. Eventuel emballage fjernes af entreprenøren. Eventuelle klager over beskadigede varer, fejlleverancer mv. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig meddeles SB Afsætninger - herunder huller, udsparinger mv. Entreprenøren har alene ansvaret for egen hoved- og detailafsætning afsat på grundlag af SB' givne hovedlinier og fixpunkter. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprenørs sær- eller fagbeskrivelse, påhviler det entreprenøren at opmærke, etablere og lukke udsparinger, huller, riller mv. for egne installationer.

7 7. Arbejdsmiljø 7.1 Generelt Entreprenøren skal medvirke aktivt til at skabe en sikker arbejdsplads. Entreprenøren er, for egne arbejder, ansvarlig for at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt at alle påkrævede dokumenter vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed er udarbejdet og implementeret. Entreprenøren er ansvarlig for overholdelsen af Lov om Arbejdsmiljø, samt sikring af at påbud og anvisninger fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder overholdes. SB varetager, hvis ikke andet fremgår, pligten til at koordinere og afgrænse arbejdsmiljøforanstaltningerne på byggepladsen, hvor dette er krævet. Entreprenøren er ansvarlig for, at alle i organisationen er bekendt med deres ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, og SB forbeholder sig ret til at bortvise entreprenørens medarbejdere fra byggepladsen, hvis medarbejderen tilsidesætter gældende sikkerhedsregler eller på anden måde optræder uforsvarligt. Entreprenøren er forpligtet til at følge eventuelle påtaler fra SB vedrørende sikkerhed. Entreprenøren er ansvarlig for at gøre opmærksom på forhold ved entreprisen, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen, og vedvarende manglende opfyldelse af forhold vedrørende sikkerhed betragtes som en mangel ved entreprisen, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen. Dette gælder både sikkerhedsarbejdet på pladsen og deltagelse i sikkerhedsmøder m.m. 7.2 Sikkerhedsorganisation Entreprenøren skal udpege en person, der er ansvarlig for tilsyn med sikkerheds- og sundhedsarbejdet for entreprenørens arbejder (kaldet arbejdsgiverrepræsentanten). Beskæftiger entreprenøren 5 eller flere medarbejdere, skal der etableres en sikkerhedsgruppe bestående af en arbejdsgiver- og en arbejdstagerrepræsentant. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal have gennemgået den lovlige arbejdsmiljøuddannelse. 7.3 Sikkerhedsmøder Der afholdes sikkerhedsmøder hver 2. Uge, såfremt sagen har en størrelse, hvor dette kræves. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder, hvis behovet herfor opstår. Entreprenørens arbejdsgiverrepræsentant samt en eventuel sikkerhedsrepræsentant skal deltage i sikkerhedsmøderne. 7.4 Plan for Sikkerhed og Sundhed Jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 udfører SB plan for Sikkerhed og Sundhed, på de sager hvor dette er krævet. Kopi af Plan for Sikkerhed og Sundhed udleveres til entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at orientere sine medarbejdere om indholdet i planen. 7.5 Personlige værnemidler Ved færdsel på byggepladsen skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm i det omfang dette er krævet. Der er altid krav til anvendelse af sikkerhedsfodtøj. Herudover skal de personlige værnemidler som arbejdsopgaven kræver, forefindes og anvendes i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren er ansvarlig for, at der forefindes de påkrævede personlige værnemidler på pladsen, at de er i korrekt stand, og at de anvendes korrekt. 7.6 Sikkerhedsforanstaltninger Entreprenøren er ansvarlig for at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse. Påtale fra SB vedrørende manglende eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger skal øjeblikkelig efterkommes. Er det under arbejdets udførelse nødvendigt at fjerne sikkerhedsforanstaltninger (rækværker, afdækninger af huller eller lignende) skal entreprenøren sørge for nødvendig advisering af andre beskæftigede på pladsen og om nødvendigt holde arbejdsstedet under opsyn. Senest når arbejdsstedet forlades, skal de fjernede sikkerhedsforanstaltninger reetableres. 7.7 Særlig farligt arbejde Særlig farligt arbejde er defineret iht. bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Entreprenøren skal for disse arbejder udarbejde en skriftlig arbejdsprocedure. Arbejdsproceduren skal beskrive formål med arbejdsproceduren, definitioner, ansvar, hvorledes arbejdet skal udføres, særlige krav til miljø, særlige krav til sikkerhed samt eventuelle særlige krav til kvalifikationer hos de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. Entreprenøren skal gennemgå arbejdsproceduren med de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. 7.8 Arbejdspladsbrugsanvisninger For farlige stoffer og materialer, som entreprenøren anvender på byggepladsen, skal der ud over leverandørbrugsanvisninger foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes specifikt med forholdene på entreprisen for øje. Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger samt at instruere sine medarbejdere i brugen af farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes på pladsen og SB skal på forlangende have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. 7.9 Arbejdsprocesvurderinger (APV) Entreprenøren er ansvarlig for at udføre Arbejdsprocesvurderinger for sine arbejder. Arbejdsprocesvurderinger skal forefindes på pladsen.

8 7.10 Socialt ansvar Entreprenøren indestår overfor SB for, at alle dennes ansatte - og eventuelle underentreprenørers ansatte er ansat i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, og at gældende overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter opfyldes i det omfang, entreprenøren har pligt til dette. Vi forventer, at entreprenøren tillader ansatte og tilknyttede medarbejdere frit at organisere sig i lovlige fagforeninger og at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg. SB støtter og respekterer internationale menneskerettighedskonventioner. Vi arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder skal gælde for alle uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet eller social herkomst. Entreprenøren er forpligtet til at følge dette. Entreprenøren indestår overfor SB for, at der i forbindelse med arbejdet og leverancer ikke anvendes produkter der er produceret ved børnearbejde eller tvangsarbejde, der strider mod dansk lovgivning Rygepolitik Rygning i boligerne: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i boligerne. Det gælder også kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendørs opholdssteder. Rygning på byggepladser: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder også skurvogne, toiletter samt andre indendørs opholdssteder. Forbuddet gælder også indendørs, når der arbejdes i private hjem. Overtrædelse af reglerne: Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelser vil medføre bortvisning af medarbejderen af SB Alkohol og rusmiddel Indtagelse af alkohol og andre stemningsregulerende rusmidler i arbejdstiden er ikke forenelig med udførelsen af arbejde i SB, ligesom det er uacceptabelt at være beruset eller påvirket af rusmidler under arbejde eller ophold på arbejdspladsen. Beruset medarbejder bortvises uden advarsel af byggeledelsen. Ved specielle lejligheder, hvor selskabet er vært ved rejsegilde, første spadestik, indvielse eller julefrokoster, gælder disse regler dog ikke. Der skal dog dispensation til i hvert tilfælde, der gives af SB ledelse. Entreprenøren er forpligtet til at følge disse regler.

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Marts 2015. Side 1 af 8

Marts 2015. Side 1 af 8 Marts 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Generelt... 3 2. Byggepladsforhold... 3 2.1 Byggepladsens indretning generelt... 3 2.2 Adgangsforhold... 3 2.3 Stilladser m.v....

Læs mere

UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER

UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER Side 1 af 23 BETINGELSER FOR UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER Side 2 af 23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 4 2 DOKUMENTRÆKKEFØLGE... 4 3 AB 92/ABT 93... 4 4 JORTONS SUPPLERENDE BETINGELSER TIL AB 92...

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017

GENERELLE BETINGELSER FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017 GENERELLE BETINGELSER 323167 FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017 1 ANVENDELSE Nedenstående generelle betingelser er gældende mellem Tom Jakobsen A/S (herefter TJ) og underentreprenører/leverandører (herefter

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører

SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Guide til god SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Guide til god SAMHANDEL med CP Aps og CP Pavilloner A/S Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold Præludium

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016 SB Illorput 2100 Af 21. januar 2016 SÆRLIGE BETINGELSER for udførelsen af Illorput 2100 i Sarfannguit INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 2 01. ORIENTERING OM OPGAVEN... 2 08.01 DEN FULDSTÆNDIGE

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere