Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser 6) Byggepladsforhold 7) Arbejdsmiljø 1: Generelt Nærværende standardbetingelser for entrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem entreprenører eller leverandører og Slagelse Boligselskab. Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB92) med følgende supplerende betingelser til AB92 samt Slagelse Boligselskabs generelle betingelser. 2: Dokumentrækkefølge Efter Slagelse Boligselskabs afgivelse af acceptskrivelse er dokumentrækkefølgen: 1. Slagelse Boligselskabs' acceptskrivelse med reference til det vedrørende sagen afgivne tilbud. 2. Slagelse Boligselskabs' udbudsskrivelse med tilhørende bilagsfortegnelse for det pågældende arbejde samt eventuelle rettelsesblade og supplerende tegninger (udbudsmaterialet). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter gælder dokumenterne i nævnte rækkefølge. I de tilfælde, hvor der er punkter med skærpede krav i bygherrerådgiverens udbudsmateriale i forhold til nærværende standardbetingelser, er disse gældende og erstatter standardbetingelsernes punkter.

2 3: AB92 Oversigt A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 2 Slagelse Boligselskabs udbud 3 Entreprenørens tilbud 4 Entrepriseaftalen 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 7 Slagelse Boligselskabs sikkerhedsstillelse 8 Forsikring C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 10 Entreprenørens ydelse 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 13 Forhold til myndigheder 14 Ændringer i arbejdet 15 Uklarheder, hindringer el.lign. forhold 16 Fortidsminder 17 Slagelse Boligselskabs tilsyn 18 Entreprenørens arbejdsledelse 19 Byggemøder 20 Samvirke med andre entreprenører 21 Tilkaldelse af Slagelse Boligselskab og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet D. Slagelse Boligselskabs betalingsforpligtelse 22 Betaling 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 26 Slagelse Boligselskabs ret til tidsfristforlængelse 27 Slagelse Boligselskabs hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering 28 Afleveringsforretning 29 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet 30 Mangelbegrebet 31 Mangler påvist ved afleveringen 32 Mangler påvist efter afleveringen 33 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 34 Slagelse Boligselskabs ret til afslag i entreprisesummen 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 36 Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn 37 1-års eftersyn 38 5-års eftersyn 39 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse 40 Slagelse Boligselskabs hæveret 41 Entreprenørens hæveret 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 43 En parts død 44 Fælles regler om ophævelse J. Tvister 45 Syn og skøn 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 47 Voldgift

3 4.Slagelse Boligselskabs Supplerende Betingelser til AB92 A. Aftalegrundlaget Ad 1, stk. 2: Ved bygherre forstås Slagelse Boligselskab (SB) og ved entreprenøren forstås entreprenøren eller leverandøren. Ad 2, stk. 2: Slagelse Boligselskab forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med arbejdspladsen og de lokale forhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret. Ad 2, stk. 6: Hvis tilbudsliste foreligger, skal samtlige for entreprisen/leverancen relevante poster udfyldes. Ad 3, stk. 1: Eventuelle krav om udregningsvederlag honoreres ikke. Ad 3, stk. 4: Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem ydelsernes omfang, er det den største ydelse, der er gældende. Ad 3, stk. 5: Hvis ikke andet fremgår af udbudsmaterialet, er vedståelsesfristen 60 arbejdsdage. Ad 5, stk. 1: Transport kan kun gives til pengeinstitut (bank eller sparekasse) i Danmark og skal gælde for hele entreprisesummen. Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet respekterer, at modregning af tilgodehavender på andre mellemværender går forud for transporten. Transporten skal være påtegnet af entreprenøren og har først gyldighed, når den er anmeldt for og noteret af Slagelse Boligselskabs regnskabschef. Ad 5, stk. 4: Overdragelse af væsentlige dele af entreprisen kræver Slagelse Boligselskabs godkendelse. Slagelse Boligselskab skal i disse tilfælde have en kontraktlig indtrædelses ret. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6: Sikkerhedsstillelse for byggearbejder mv. skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB92 6" med 5-års mangelansvar for byggearbejder og 20 års mangelansvar for anlægsarbejder (SI BO 23 og 24). Der stilles kun sikkerhed for entrepriser og leverancer, hvor den samlede kontraktsum overstiger kr incl. moms. Sikkerhed skal stilles/udstedes af dansk institut. Så længe Slagelse Boligselskab ikke har modtaget aftalt sikkerhedsstillelse, tilbageholdes ved betaling af a contobegæringer et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse. Hvis der træffes aftale om 10 % tilbageholdelse, skal entreprenøren inden betalingen af de sidste 10 % af entreprisesummen stille en afhjælpningsgaranti, der i indhold svarer til arbejdsgarantien i henhold til AB92 6, bortset fra at den først stilles på et senere tidspunkt. Ad 7: Slagelse Boligselskab stiller ikke sikkerhed. C. Entreprisens udførelse Ad 9, stk. 1: Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne perioder. I øvrigt er entreprenøren pligtig til at følge Slagelse Boligselskabs detailplanlægning, som måtte blive udarbejdet og løbende ajourført i samråd med entreprenøren og andre implicerede. Ad 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i eventuel projektgennemgang som en del af kvalitetssikringen. Ad 11, stk. 3: Entreprenøren skal også give Slagelse Boligselskab og dennes rådgivere adgang til at følge og kontrollere arbejdet. Ad 12, stk. 2: Entreprenøren skal sikre eget arbejde og tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktive reparationsarbejder. Skader ordnes direkte mellem skadevolder og skadelidte. Ad 14, stk. 2: Ingen ekstraarbejder kan faktureres uden forudgående at være godkendt på aftalesedler underskrevet af Slagelse Boligselskab. Samtlige ekstraarbejder skal ved prissætning indeholde alle nødvendige udgifter til byggeplads samt eventuelt nødvendig lift /stillads mv. Ad 15, stk. 3: Entreprenøren har pligt til straks og inden opstart af egne arbejder, at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på entreprenørens arbejder. Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne angivne mål, og mål der tages på stedet, skal straks forelægges Slagelse Boligselskabs projektansvarlig. Ad 17, stk. 1: Ved bygherrens tilsyn forstås Slagelse Boligselskabs projektansvarlig. Ad 19, stk. 1: Byggemøder afholdes såfremt Slagelse Boligselskab ønsker dette. I de tilfælde, hvor der afholdes byggemøder, vil dette blive aftalt ved kontraktindgåelsen. Entreprenøren har pligt til at deltage med kompetente medarbejdere ved disse møder. Slagelse Boligselskab projektansvarlig eller bygherrerådgiver udarbejder referat fra møderne. Dersom entreprenøren ikke senest ved næstfølgende entreprenørmøde gør indsigelser mod det i mødereferatet anførte eller gøre opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt, og de refererede aftaler som juridisk gældende.

4 D. Slaghelse Boligselskabs betalingsforpligtelse Ad 22, stk. 1: På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en vejledende fordelingsliste til brug for udarbejdelse af a contobegæringer. Princippet for opstilling af acontobegæringen aftales med Slagelse Boligselskab. A contobegæringer skal være Slagelse Boligselskab i hænde senest den 28. i måneden, omfattende det i den pågældende måned udførte arbejde. Sendes og stilles til: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Rekvisition: Xxxxx ( Sendes af projektansvarlig pr. mail eller udleveres ) Konteringskode: Ax Bxx Cxxxx ( Angives i kontrakt eller oplyses af projektansvarlig ) Kontakt hos entreprenøren: Navn Entreprenør. Projektansvarlig hor Slagelse Boligselskab: Navn ansvarlig. Ovennævnte oplysninger vil fremgå af entreprisekontrakten eller accept. Indeholder faktura ikke ovennævnte informationer, vil denne blive sendt retur, straks ved modtagelsen. Betalingsfristen er løbende måned + 25 dage. Der ydes kun betaling for leverancer, der er indbygget i bygningen/bygværket. Ad 22, stk. 2: Såfremt betaling kræves, skal der stilles fuld sikkerhed, og materialerne skal afmærkes og tydeligt adskilles som Slagelse Boligselskab ejendom. Entreprenøren bærer ansvaret for, at adskillelse/separation sker i nødvendigt omfang. Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af AB92 22, stk. 2" (SI BO 26). Sikkerhed skal stilles/udstedes af et dansk institut. Ad 22, stk. 10: Godkendt slutopgørelser betales løbende måned 25 dage. F. Arbejdets aflevering Ad 28, stk. 1: Aflevering til Slagelse Boligselskab sker ved en afleveringsforretning. Entreprenøren er pligtig til at gennemgå eget arbejde før afleveringen i så god tid, at eventuelle mangler er afhjulpet, før selve afleveringsforretningen. I. Særligt om ophævelse Ad 40, stk. 1: Slagelse Boligselskab har ret til at udføre dele af entreprisen eller supplere entreprenørens arbejdskraft for entreprenørens regning, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne forsinkelser, at der er væsentlig risiko for, at en mellemtermin eller en afleveringstermin ikke kan overholdes, og/eller forsinkelserne giver store ekstra udgifter for øvrige entreprenører, samt at disse foranstaltninger muliggør, at forsinkelserne/ekstraomkostningerne undgås eller minimeres.

5 SB = Slagelse Boligselskab 5. Generelle Betingelser 5.1 Kvalitetssikring generelt Dette punkt er et tillæg til det øvrige udbudsmateriale. Såfremt der i det øvrige udbudsmateriale er nævnt forhold vedrørende kvalitetssikring, der er mere vidtgående såvel teknisk som økonomisk, er disse gældende forud for nærværende materiale. Kvalitetssikring af byggearbejderne skal opfylde By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder (BEK nr. 169 af ). Kvalitetsplan inkl. kontrolplan og kontrolformularer skal fremsendes til SB for godkendelse senest 2 uger efter acceptindgåelse, dog senest 1 uge før arbejdets opstart. Kvalitetsplanen skal som udgangspunkt opfylde de i ISO 9000 serien foreskrevne krav. Kvalitetsplanen skal ajourføres løbende. Entreprenøren skal beskrive sine kvalitetskontroller i en kontrolplan. Kontrolplanen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der anses for at være nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet. Som minimum skal entreprenørens kontrolplan omfatte de kontroller, der måtte være beskrevet i SB udbudskontrolplan. Entreprenørens kontrolplan skal redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetode, kontrolomfang, acceptkriterium, dokumentationsform og den kontrolansvarlige. 5.2 Projektgennemgang Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have gennemgået projektmaterialet og gennemført procesgranskning, herunder have vurderet anvendelse af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Entreprenøren bør herigennem have afdækket eventuelle forhold, som entreprenøren mener, kan føre til svigt, eller som er særlig risikofyldte, eller som er vanskelige at udføre. 5.3 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt: Entreprenøren skal dokumentere over for SB, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, opfyldes af det udførte arbejde. Med udgangspunkt i den af SB godkendte kvalitetsplan, herunder kontrolplan, skal entreprenøren løbende gennemføre kvalitetskontrol og dokumentere overholdelse af de specificerede krav. Kvalitetssikringsdokumentationen skal løbende opdateres og arkiveres på byggepladsen. Ved entreprisens afslutning afleveres et eksemplarer af kvalitetssikringsdokumentationen til SB. En aktivitet er først 100 % udført, når godkendt dokumentation for kvalitetssikringen foreligger. Ved manglende aflevering eller hvor SB finder, at den afleverede kvalitetssikringsdokumentation er mangelfuld, vil SB foretage tilbageholdelse i acontobegæringen, indtil forholdet er bragt i orden. Manglende kontrol, som ikke efterfølgende kan udføres, betragtes som en mangel ved arbejdet, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger: Entreprenøren skal i forbindelse med entreprisens afslutning aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de materialer, komponenter mv., der indgår i entreprisen. Drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne skal afleveres i ringbind inddelt med faneblade og indholdsfortegnelse og struktureret i en form, som kan godkendes af SB "Som udført" tegninger: Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren aflevere et sæt "som udført" tegninger. Ændringer i form af fravigelser og afvigelser angives på relevante tegninger med rødt. Ved hver ændring skal der henvises til den enkelte fravigelse eller afvigelse. Fravigelser og afvigelser skal godkendes af SB under byggeriets forløb. Såfremt entreprenøren jf. byggesagens gældende betingelser har udarbejdet elektroniske tegninger, skal disse tilsvarende afleveres i en elektronisk "som udført" udgave. 5.4 Overtagelseseftersyn Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til ved dokumenteret overtagelseskontrol straks at påtale synlige fejl og mangler ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle udgifter på sine arbejder, som følge af en eventuel senere afhjælpning. 6 Byggepladsforhold 6.1 Byggepladsens indretning generelt Alle parter skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø". 6.2 Adgangsforhold ved permanente For så vidt angår forpligtelsen til at etablere adgangsveje til bygninger og skur og til at udlægge adgangsveje, henvises til eventuel byggepladsplan. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstrækkelige for entreprenørens behov, må han selv tilvejebringe, vedligeholde og efterfølgende fjerne de nødvendige tilkørselsveje. Adgangs stier, der er udlagt for gående færdsel, må ikke benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt en entreprenør benytter materiel, der beskadiger veje, stier eller øvrige arealer, vil disse blive retableret for hans regning.

6 6.3 Hegn og vagt Indhegning af byggepladsen vil normalt kun blive etableret, hvis det specifikt fremgår af udbudsmaterialet. 6.4 Stilladser Hver enkelt entreprenør skal, medmindre andet specifikt fremgår af udbudsmaterialet, indregne og vedligeholde nødvendige stilladser eller lifte og sikkerhedsrækværker til egne arbejder. Stilladser skal efter aftale kunne benyttes af alle andre entreprenører på pladsen, så længe de er opstillet og ledige. 6.5 Skiltning Al skiltning foretages samlet og koordineres af SB. Skure skal forsynes med skilt, der tydeligt angiver firmanavn. Såfremt der i henhold til gældende love og forskrifter eller myndighedspålæg kræves advarsels- eller henvisningsskilte for et arbejde, skal disse skilte opsættes og betales af den entreprenør, hvis arbejde nødvendiggør skiltningen. 6.6 El Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske elinstallationer samt ud- og indvendigt orientering belysning af de entreprenører, der jævnfør udbudsmaterialet skal have disse ydelser indregnet. Såfremt byggepladsens elforsyning ikke er medtaget i beskrivelse og/eller tegningsmateriale, lader SB elstik føre frem til byggepladsen og opsætter samt vedligeholder hovedtavle og fordelingstavler samt udfører lovpligtigt orienteringsbelysning. Entreprenøren betaler for eget elforbrug til skurer ved anvendelse af bimåler. SB er ikke ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser. 6.7 Vand til byggebrug Som hovedregel udføres byggepladsens interimistiske vandinstallationer af den entreprenør, der jf. beskrivelsen og /eller byggepladsplanen skal have disse ydelser indregnet. Såfremt vand til byggebrug ikke er beskrevet i udbudsmaterialer, anviser SB vandstik. Hvis ikke andet er anført, betaler SB for vandforbrug. 6.8 Nødtelefon Alle entreprenører skal selv sørge for nødtelefon. 6.9 Skure Entreprenøren opstiller og vedligeholder egne mandskabs- og materialeskure. Skurene skal dække de lovbefalede krav til spise-, omklædnings-, toilet- og badefaciliteter. Placering af skurene aftales med SB, inden de tilkøres. Entreprenøren skal indregne flytning af skure i byggeperioden. Flytning skal ske på SB' anmodning, såfremt byggeriets fremdrift kræver dette Lagerpladser SB elle vicevært anviser, i det omfang forholdene tillader det, areal til lagerplads. Større leverancer skal aftales med SB vicevært senest en uge før planlagt levering Oprydning og renholdelse Den enkelte entreprenør skal dagligt foretage oprydning og rengøring efter egne arbejder og sørge for, at affald bortkøres fra pladsen. Eventuel lossepladsafgift afholdes af entreprenørerne. Sortering af affald skal ske i henhold til gældende bestemmelser. Såfremt oprydning og rengøring ikke sker på tilfredsstillende måde, vil oprydning og rengøring uden yderligere varsel blive iværksat af SB, og udgiften pålagt den implicerede entreprenører Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden SB godkendelse. Beskadigede træer og buske erstattes af skadevolder Tegninger og beregninger For bygningsdele, der dimensioneres, projekteres og/eller detaljeres af entreprenøren, fremsendes beregninger og detailtegninger til SB gennemsyn i god tid inden arbejdet igangsættes og inden eventuel fremsendelse til myndigheder. SB' gennemsyn fritager ikke entreprenøren for ansvaret for, at projektet er i overensstemmelse med de stillede krav, gældende love, normer, forskrifter mv. Statiske beregninger fremsendes til SB i to eksemplarer til indhentning af myndighedsgodkendelse. Medmindre andet aftales, udsender SB revideret projektmateriale i et eksemplar til entreprenøren Vinterforanstaltninger Byggeriet skal gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse vedrørende vinterforanstaltninger. Entreprenøren er forpligtet til at gennemføre samtlige overenskomstmæssige vinterforanstaltninger og medregne udgifter hertil i tilbudssummen. Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at gennemføre særlige vinterforanstaltninger, der dog kun må iværksættes efter forudgående aftale med SB. Ansvaret for og initiativet til at undgå frostskader af enhver art, også under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler entreprenøren Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer påhviler det entreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt at rykke for ikke leverede materialer, så forsinkelser undgås. Eventuel emballage fjernes af entreprenøren. Eventuelle klager over beskadigede varer, fejlleverancer mv. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig meddeles SB Afsætninger - herunder huller, udsparinger mv. Entreprenøren har alene ansvaret for egen hoved- og detailafsætning afsat på grundlag af SB' givne hovedlinier og fixpunkter. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprenørs sær- eller fagbeskrivelse, påhviler det entreprenøren at opmærke, etablere og lukke udsparinger, huller, riller mv. for egne installationer.

7 7. Arbejdsmiljø 7.1 Generelt Entreprenøren skal medvirke aktivt til at skabe en sikker arbejdsplads. Entreprenøren er, for egne arbejder, ansvarlig for at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt at alle påkrævede dokumenter vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed er udarbejdet og implementeret. Entreprenøren er ansvarlig for overholdelsen af Lov om Arbejdsmiljø, samt sikring af at påbud og anvisninger fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder overholdes. SB varetager, hvis ikke andet fremgår, pligten til at koordinere og afgrænse arbejdsmiljøforanstaltningerne på byggepladsen, hvor dette er krævet. Entreprenøren er ansvarlig for, at alle i organisationen er bekendt med deres ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, og SB forbeholder sig ret til at bortvise entreprenørens medarbejdere fra byggepladsen, hvis medarbejderen tilsidesætter gældende sikkerhedsregler eller på anden måde optræder uforsvarligt. Entreprenøren er forpligtet til at følge eventuelle påtaler fra SB vedrørende sikkerhed. Entreprenøren er ansvarlig for at gøre opmærksom på forhold ved entreprisen, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen, og vedvarende manglende opfyldelse af forhold vedrørende sikkerhed betragtes som en mangel ved entreprisen, hvilket vil medføre en reduktion i entreprisesummen. Dette gælder både sikkerhedsarbejdet på pladsen og deltagelse i sikkerhedsmøder m.m. 7.2 Sikkerhedsorganisation Entreprenøren skal udpege en person, der er ansvarlig for tilsyn med sikkerheds- og sundhedsarbejdet for entreprenørens arbejder (kaldet arbejdsgiverrepræsentanten). Beskæftiger entreprenøren 5 eller flere medarbejdere, skal der etableres en sikkerhedsgruppe bestående af en arbejdsgiver- og en arbejdstagerrepræsentant. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal have gennemgået den lovlige arbejdsmiljøuddannelse. 7.3 Sikkerhedsmøder Der afholdes sikkerhedsmøder hver 2. Uge, såfremt sagen har en størrelse, hvor dette kræves. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder, hvis behovet herfor opstår. Entreprenørens arbejdsgiverrepræsentant samt en eventuel sikkerhedsrepræsentant skal deltage i sikkerhedsmøderne. 7.4 Plan for Sikkerhed og Sundhed Jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 udfører SB plan for Sikkerhed og Sundhed, på de sager hvor dette er krævet. Kopi af Plan for Sikkerhed og Sundhed udleveres til entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at orientere sine medarbejdere om indholdet i planen. 7.5 Personlige værnemidler Ved færdsel på byggepladsen skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm i det omfang dette er krævet. Der er altid krav til anvendelse af sikkerhedsfodtøj. Herudover skal de personlige værnemidler som arbejdsopgaven kræver, forefindes og anvendes i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenøren er ansvarlig for, at der forefindes de påkrævede personlige værnemidler på pladsen, at de er i korrekt stand, og at de anvendes korrekt. 7.6 Sikkerhedsforanstaltninger Entreprenøren er ansvarlig for at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse. Påtale fra SB vedrørende manglende eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger skal øjeblikkelig efterkommes. Er det under arbejdets udførelse nødvendigt at fjerne sikkerhedsforanstaltninger (rækværker, afdækninger af huller eller lignende) skal entreprenøren sørge for nødvendig advisering af andre beskæftigede på pladsen og om nødvendigt holde arbejdsstedet under opsyn. Senest når arbejdsstedet forlades, skal de fjernede sikkerhedsforanstaltninger reetableres. 7.7 Særlig farligt arbejde Særlig farligt arbejde er defineret iht. bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Entreprenøren skal for disse arbejder udarbejde en skriftlig arbejdsprocedure. Arbejdsproceduren skal beskrive formål med arbejdsproceduren, definitioner, ansvar, hvorledes arbejdet skal udføres, særlige krav til miljø, særlige krav til sikkerhed samt eventuelle særlige krav til kvalifikationer hos de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. Entreprenøren skal gennemgå arbejdsproceduren med de medarbejdere, der skal udføre arbejdet. 7.8 Arbejdspladsbrugsanvisninger For farlige stoffer og materialer, som entreprenøren anvender på byggepladsen, skal der ud over leverandørbrugsanvisninger foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes specifikt med forholdene på entreprisen for øje. Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger samt at instruere sine medarbejdere i brugen af farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes på pladsen og SB skal på forlangende have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. 7.9 Arbejdsprocesvurderinger (APV) Entreprenøren er ansvarlig for at udføre Arbejdsprocesvurderinger for sine arbejder. Arbejdsprocesvurderinger skal forefindes på pladsen.

8 7.10 Socialt ansvar Entreprenøren indestår overfor SB for, at alle dennes ansatte - og eventuelle underentreprenørers ansatte er ansat i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, og at gældende overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter opfyldes i det omfang, entreprenøren har pligt til dette. Vi forventer, at entreprenøren tillader ansatte og tilknyttede medarbejdere frit at organisere sig i lovlige fagforeninger og at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg. SB støtter og respekterer internationale menneskerettighedskonventioner. Vi arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder skal gælde for alle uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet eller social herkomst. Entreprenøren er forpligtet til at følge dette. Entreprenøren indestår overfor SB for, at der i forbindelse med arbejdet og leverancer ikke anvendes produkter der er produceret ved børnearbejde eller tvangsarbejde, der strider mod dansk lovgivning Rygepolitik Rygning i boligerne: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i boligerne. Det gælder også kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendørs opholdssteder. Rygning på byggepladser: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder også skurvogne, toiletter samt andre indendørs opholdssteder. Forbuddet gælder også indendørs, når der arbejdes i private hjem. Overtrædelse af reglerne: Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelser vil medføre bortvisning af medarbejderen af SB Alkohol og rusmiddel Indtagelse af alkohol og andre stemningsregulerende rusmidler i arbejdstiden er ikke forenelig med udførelsen af arbejde i SB, ligesom det er uacceptabelt at være beruset eller påvirket af rusmidler under arbejde eller ophold på arbejdspladsen. Beruset medarbejder bortvises uden advarsel af byggeledelsen. Ved specielle lejligheder, hvor selskabet er vært ved rejsegilde, første spadestik, indvielse eller julefrokoster, gælder disse regler dog ikke. Der skal dog dispensation til i hvert tilfælde, der gives af SB ledelse. Entreprenøren er forpligtet til at følge disse regler.

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Fællesbetingelser. Juni 2013

Fællesbetingelser. Juni 2013 Fællesbetingelser Juni 2013 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Lyngby Entreprise A/S s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og -leverandører. Dette gælder

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere