Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012"

Transkript

1 1

2 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse, hvor der gøres status på det personalepolitiske område og beskrives resultaterne af de initiativer, der er sat i gang det sidste års tid. Redegørelsen tager afsæt i den strategiske drøftelse, som HMU gennemførte i 2011 af, hvilke indsatsområder og opgaver der var særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i Et af fokuspunkterne var, at 2012 skulle være et retningslinjefrit år. I stedet skulle opmærksomheden rettes mod, om ledere og medarbejdere efterlevede de retningslinjer, der allerede er aftalt og får udmøntet dem i praktiske løsninger. Samtidig inviterede HMU forskellige arbejdspladser til at medvirke på HMU-møderne og give tilbagemeldinger om hverdagens udfordringer og successer. Besøgene har været meget inspirerende og har givet HMU et godt indblik i de dagligdagsudfordringer som ledelse og medarbejdere håndterer og samtidig bekræftet værdien af et tæt og fortroligt samarbejde mellem ledere og medarbejderrepræsentanter det nødvendige samarbejde for at skabe en god og effektiv arbejdsplads Et andet fokuspunkt for HMU har været at nedbringe sygefraværet med ti procentpoint i forhold til niveauet for 2011 blandt andet ved at iværksætte kampagnen Vi har brug for dig, der handler om, hvor vigtigt det er, at ledere og medarbejdere kan tale åbent om sygefravær. Resultaterne af dette initiativ og en række andre tiltag er et faldende sygefravær i Det er glædeligt. Samtidigt har der også været arbejdet med at få nedbragt antallet af arbejdsskader. Det sker blandet andet ved, at der på den enkelte arbejdsplads er en systematisk og engageret indsats med at forebygge arbejdsskader. Endelig har det været glædeligt at kunne konstatere, at selvom antallet af besøg fra Arbejdstilsynet har været stigende, så er antallet af påbud faldende. I 2012 har HMU som i de tidligere år haft fokus på, at medarbejdernes trivsel er afgørende for, om Favrskov Kommune er en effektiv arbejdsplads, der giver borgerne den bedste service indenfor de givne rammer. Som led heri er der gennemført systematiske arbejdsmiljøaudits - en vejledende og anerkendende gennemgang, hvor arbejdsmiljøarbejdet vurderes på arbejdspladserne i Favrskov Kommune og arbejdsmiljøhåndbogen er løbende blevet udbygget. Overordnet set er det meget positivt, at det arbejde der gøres i Favrskov Kommunes MED-og arbejdsmiljøsystem med at forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledere og medarbejdere samt videreudvikle arbejdsmiljøet gør en mærkbar forskel i dagligdagen. Jeg vil gerne kvittere for den store og flotte indsats, som alle bidrager med for at gøre Favrskov Kommune til en endnu bedre kommune. God læselyst Jan Kallestrup kommunaldirektør 1. november

3 1. Nøgletal for Favrskov Kommune Antal medarbejdere Aldersfordeling Kønsfordeling Dialog, samarbejde og inddragelse Den strategiske MED-drøftelse i Favrskov Kommune Kommunikation og sammenhængskraft i MED-organisationen Ny lokal MED-aftale i Dialog om økonomi og arbejdsmiljø Deltagelse i Personalepolitiske Event Trivsel og arbejdsmiljø Mål for arbejdsmiljø Organisering af arbejdsmiljøindsatsen Ny arbejdsmiljølov Indsatser og indikatorer på trivsel og arbejdsmiljø Trivselsmålinger Sygefravær Påbud, vejledninger og grønne smileys Arbejdsskader Arbejdsmiljø-audits Fokus på sundhed Fokus på stress, vold og mobning Kompetenceudvikling Udvikling af medarbejdernes kompetencer Lederudvikling Lederevaluering Uddannelse af MED-udvalg og Arbejdsmiljøgrupper Seniorindsats Seniorarrangement Integration (etnicitet) Bilag 1. Arbejdstilsynets påbud og vejledninger i 2011 og Bilag 2. Definition af sygefravær i Favrskov Kommune

4 1. Nøgletal for Favrskov Kommune Dette kapitel indeholder en række forskellige personaledata. Det gælder antal medarbejdere fordelt på forvaltninger samt alders- og kønsfordelingen for de 10 største personalegrupper samt for ledere. 1.1 Antal medarbejdere Figur 1 viser antallet af medarbejdere i Favrskov Kommune fordelt på forvaltninger. Opgørelsen indeholder alle ansatte og dermed både fuldtids- og deltidsbeskæftigede, timelønnede samt 212 medarbejdere ansat på særlige vilkår (fleksjob, skånejob, jobtræning mv.). Figur 1 antal medarbejdere fordelt på forvaltninger: Sektor Antal medarbejdere Børn og Skole Social og Sundhed Teknik og Kultur 215 Job og Økonomi 184 Direktion, Borgmestersekretariatet og HR 18 I alt Note: Opgjort 1. juli 2012 Det kan konstateres, at der er sket et fald i antallet af ansatte fra pr. 1. juli 2011 til ansatte pr. 1. juli Favrskov Kommune har en personaleomsætning på 11,4 %. Tallet, der er beregnet på grundlag af antallet af tjenestemænd og overenskomstansatte pr. 1. juli 2011, viser at der i perioden er kommet 317 nye medarbejdere som erstatning for et tilsvarende antal medarbejdere, der har forladt Favrskov Kommune. Dertil kommer, at 124 medarbejdere (svarende til 3,9 %) har forladt Favrskov Kommune. Dette skyldes navnlig dannelsen af Favrskov Forsyning A/S, udlicitering af Vej og Park samt en større besparelse, der blev gennemført og til dels fik virkning fra sommer Aldersfordeling Gennemsnitsalderen for alle medarbejdere i Favrskov Kommune er 44 år. Figur 2 viser antal medarbejdere fordelt på alder på de 10 største personalegrupper. 4

5 60,0 50,0 40,0 42,6 44,3 42,5 38,6 47,2 47,0 44,8 45,0 40,6 42,4 30,0 20,0 10,0 0,0 Social- og sundhedspersonale Lærere Pædagogisk uddannet personale Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Kontor- og It-personale Dagplejere Syge- og sundhedspersonale Hjemmevejledere og pædagogisk personale, døgninst. Akademikere Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 1.3 Kønsfordeling 81 procent af de ansatte i Favrskov Kommune er kvinder, hvilket er en stigning, idet 79 procent af de ansatte var kvinder pr. 1. november Nedenstående tabel viser kønsfordelingen på de 10 største personalegrupper for alle medarbejdere (ledere og medarbejdere). Figur 3 - Den procentvise fordeling af mænd og kvinder på de 10 største personalegrupper Personalegruppe % kvinder % mænd Social- og sundhedspersonale 95 % 5 % Lærere 70 % 30 % Pædagogisk uddannet personale 88 % 12 % Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (dagtilbud) 73 % 27 % Dagplejere 98 % 2 % Kontor- og IT-personale 82 % 18 % Hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner 76 % 24 % Akademikere 67 % 33 % Syge- og sundhedsplejersker 99 % 1 % Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske ass. (døgn) 67 % 33 % Note: Opgjort pr. 1. juli 2012 Kønsfordelingen mellem ledere og medarbejdere viser, at der er 82 procent kvinder på medarbejderniveau og 54 procent kvinder på ledelsesniveau. De tilsvarende tal var pr. 1. november procent kvinder på medarbejderniveau og 61 procent kvinder på ledelsesniveau. 5

6 Figur 4 og 5 viser kønsfordelingen i Favrskov Kommune som helhed og kønsfordelingen på ledelsesniveau. Figur 4 Kønsfordeling ledere/medarbejdere Antal Kvinder Mænd Ledere % 46 % Medarbejdere % 18 % Ansatte i alt % 19 % Figur 5 Kønsfordeling på ledelsesniveauer Antal Kvinder Mænd Direktører 5 20 % 80 % Chefer % 53 % Øvrige ledere % 44 % Ledere total % 46 % Note: Opgjort pr. 1. juli 2012 Favrskov Kommune har ikke en selvstændig ligestillingspolitik, der sigter på ligestilling mellem kønnene, men lægger i ansættelsen vægt på, at den bedst kvalificerede kandidat får jobbet. 6

7 2. Dialog, samarbejde og inddragelse Dialog, samarbejde og inddragelse er vigtigt i udviklingen af attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde fastlægges af MED-systemet, og den vigtige dialog finder sted både i MEDsystemet og i dagligdagen mellem ledere, medarbejdere og borgere. 2.1 Den strategiske MED drøftelse i Favrskov Kommune I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at føre kommunens mål ud i livet og samtidig udvikle et godt arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser. Dialog, samarbejde og inddragelse sker i dagligdagen og i MED-organisationen (MED er en forkortelse for medarbejdernes ret til medindflydelse og medinddragelse). Som noget nyt fremgik det af KTO-forliget i 2011, at et antal af HMUs obligatoriske opgaver bortfalder. Til gengæld skal HMU gennemføre en årlig strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver som er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med. På baggrund af den strategiske drøftelse skal der fastlægges en strategiplan. HMU besluttede i 2011 at sætte fokus på, om de rammer og redskaber, som allerede er stillet til rådighed for organisationen, også fungerer i praksis. Derfor blev 2012 udnævnt til et retningslinjefrit år, hvor HMU ikke udarbejdede nye retningslinjer. I stedet var der fokus på, om der eksempelvis bliver fulgt op på sygdom og trivselsmålinger, om arbejdsbetinget stress bliver håndteret og om ledere og medarbejdere tager opgaven på sig vedr. udmøntning af de retningslinjer, der allerede er udarbejdet. Det er hensigten, at dagsordenen i HMU til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som er væsentlige i kommunen, og aktuelle den personalepolitisk redegørelse vil kunne indgå som grundlag for disse drøftelser. 2.2 Kommunikation og sammenhængskraft i MED organisationen Det overordnede fokus på alle kommunens arbejdspladser er at yde den bedst mulige service til kommunens borgere inden for de givne rammer. For at kunne gøre det er det nødvendigt, at kommunens ledere og medarbejdere er dygtige, engagerede og effektive. En vigtig forudsætning for at være effektiv er, at ledere og medarbejderne trives. Et godt arbejdsmiljø med fokus på effektivitet og trivsel er derfor et vigtigt omdrejningspunkt for Favrskov Kommune. Målet er via forebyggelse og aktive handlinger at skabe et godt arbejdsmiljø. Favrskov Kommunes organisation er bygget op omkring en meget decentral struktur. Det betyder, at decentralisering anvendes som et ledelsesredskab til at forbedre resurseudnyttelsen og til at øge motivationen hos ledere og medarbejdere. Den høje grad af decentralisering indebærer stor metodefrihed. Med det udgangspunkt har HMU i 2012 inviteret forskellige kommunale arbejdspladser til at fortælle om, hvordan opgaver og udfordringer håndteres på de forskellige arbejdspladser. HMU har haft besøg fra: Ældre Psykiatri og Handicap Børnehave SFO Tandplejen Biblioteker og Kulturhuse 7

8 Sundhed Der er i HMU enighed om, at oplæggene har bidraget med et vigtigt indblik i de dagligdagsudfordringer som ledelse og medarbejdere håndterer. Oplæggene bekræftede værdien af et tæt og fortroligt samarbejde mellem ledere og medarbejderrepræsentanter et samarbejde, som er med til at skabe en god og effektiv arbejdsplads. HMU fik endvidere bekræftet hvordan systematik og struktur professionaliserer arbejdsmiljøindsatsen og dermed understøtter fokus på trivsel og effektivitet. 2.3 Ny lokal MED aftale i 2013 Formålet med den lokale MED-aftale om medindflydelse og medbestemmelse er at skabe grundlag for at udvikle og styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Favrskov Kommune. I 2010 viste en evaluering af MED-aftalen, at den efter fire år brug havde for en revidering på en række områder. Udgangspunktet for forhandlingerne har været at fastholde og udvikle det gode samarbejde i MEDorganisationen samtidig med, at der blev fundet nye veje til at trimme og modernisere samarbejdsorganisationen, således at der samlet set anvendes færre ressourcer. Processen har taget tid, da Favrskov Kommune er en af de første kommuner, der reviderer sin MEDaftale efter de nye regler på arbejdsmiljøområdet er trådt i kraft. Målet med den reviderede MED-aftale, der lige som den forrige hviler på en rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, er blandt andet at sikre den optimale sammenhæng med Favrskov Kommunes organisation, større lokalkendskab til aftalen og tilpasning til ny lovgivning, blandt andet på arbejdsmiljøområdet. Figur 6 MED-organisation i Favrskov Kommune 2013 Figur 6 viser alle niveauer i MED-organisationen og arbejdsmiljøorganisationen. HMU er HovedMedUdvalg og det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse. Det består af direktionen samt to chefrepræsentanter og 16 medarbejderrepræsentanter (heraf tre arbejdsmiljørepræsentanter). HMUs opgave er at informere, drøfte og vedtage politikker og retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold i Favrskov Kommune. 8

9 På de store serviceområder - dagtilbud, ældre, skole, det specialiserede socialområde og administrationen er der etableret faglige SMU er. Disse SMU er har såvel opgavefællesskab som fagligt fællesskab. SMU erne implementerer politikker og retningslinjer udstukket af HMU. Hvis det er relevant, kan SMU lave retningslinjer for egen sektor. Som arbejdsmiljøudvalg kan SMU erne beslutte arbejdsmiljøindsatser inden for eget område (sektor). På andre serviceområder kultur og beredskab samt sundhed hvor der er forskellige opgaver og faglighed, men forvaltningsmæssig- og ledelsesmæssig sammenhæng er der etableret koordinerende SMU er. Her drøfter SMU erne udelukkende spørgsmål af overordnet og tværgående karakter som eksempelvis budget og større organisatoriske ændringer. Lokal-MED-Udvalg (LMU er) har fokus på samarbejde og arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads og tilrettelægger og gennemfører indsatser dér. LMU arbejder inden for de rammer og retningslinjer, som er udstukket af HMU og SMU. Den lokale medindflydelse løses på to forskellige måder. Dels via LMU erne og dels via personalemøder med MED-status. Favrskov Kommune har valgt en enstrenget struktur på arbejdsmiljøområdet. Det indebærer blandt andet, at MED-udvalgene også varetager arbejdsmiljøfunktionen. De enkelte MED-udvalg - HMU, SMU ere og LMU ere - planlægger, leder og koordinerer arbejdsmiljøindsatsen indenfor de pågældende lederes kompetenceområde. Arbejdsmiljøgrupperne, der består af en leder og en arbejdsmiljørepræsentant (medarbejder), er ansvarlige for den daglige praktiske planlægning og udførelse af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. 2.4 Dialog om økonomi og arbejdsmiljø Ledelsen informerer på alle niveauer løbende i MED-udvalgene om budgetter og regnskab for det pågældende ansvarsområde. Herunder også væsentlige ændringer i regnskabsmæssige og økonomiske forhold. Budgettet og dets konsekvenser for personalets arbejdsforhold drøftes i alle MED-udvalg. HMU har årligt et dialogmøde med økonomiudvalget. Dette møde holdes umiddelbart forud for de politiske budgetforhandlinger. På mødet drøftes budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Desuden holdes der hvert år et orienteringsmøde for alle medlemmer af HMU, SMU og LMU umiddelbart efter byrådets årlige budgetseminar. HMU afholder endvidere et årligt møde med arbejdsmiljøgrupperne i Favrskov Kommune. På et velbesøgt møde i 2012 fortalte udviklingskonsulent cand.psyk. Vibeke Mehlsen inspirerende om Arbejdsglæde. Vibeke Mehlsen fokuserede på, hvordan vi sammen skaber arbejdspladser, hvor trivsel, engagement og lavt fravær går hånd i hånd med høj produktivitet, kvalitet og kreativitet. Herefter fortalte repræsentanter for dagplejen i Favrskov Kommune om konkrete initiativer, der er med til at sikre arbejdsglæden og arbejdsmiljøgrupperne drøftede, hvordan arbejdsglæden forbedres på alle arbejdspladser. 2.5 Deltagelse i Personalepolitiske Event medlemmer af HMU deltog 18. juni 2012 i Personalepolitisk Event under overskriften På vej at leve med forandringer. Her drøftede deltagerne de store udfordringer, som den kommunale sektor står overfor blandt andet som følge af den samfundsøkonomiske krise. 9

10 Medlemmerne af HMU deltog i workshops vedrørende kompetenceudvikling, arbejdsglæde, innovation, samarbejde, MED-indflydelse og ledelse. Erfaringerne er efterfølgende viderebragt til HMU som inspiration til udvikling af Favrskov Kommune som fælles arbejdsplads. 3. Trivsel og arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at medarbejderne i Favrskov Kommune kan udføre arbejdet effektivt og til borgernes tilfredshed. En række tværgående tiltag har til formål at sikre, at der holdes fokus på arbejdsmiljøet og trivsel. Indsatserne skal gerne munde ud i lavere sygefravær, færre arbejdsskader og bedre trivsel Mål for arbejdsmiljø Favrskov Kommune skal være en sund og sikker arbejdsplads med arbejdsmiljø og trivsel i centrum. Forebyggelse, systematik og medinddragelse er centrale faktorer i indsatsen for at bevare og videreudvikle et godt arbejdsmiljø. De lokale arbejdsmiljøgrupper og arbejdspladser er vigtige i forhold til at udføre arbejdsmiljøindsatsen, og denne indsats understøttes med fælles værktøjer, systemer og erfaringsudveksling. I arbejdet med at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet har HMU besluttet, at der skal være fokus på: - at nedbringe antallet af arbejdsskader - at styrke og systematisere det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde - at styrke og synliggøre arbejdsmiljøorganisationens roller og opgaver - at forbedre kommunikation og erfaringsudveksling Nogle af de nyere tiltag er at iværksætte sundhedstiltag for derigennem at øge trivslen og arbejdsglæden på arbejdspladsen. Sundhed vil i de kommende år blive en mere integreret indsats i arbejdsmiljøarbejdet med det samlede formål at skabe sikre, sunde og effektive jobs. 3.2 Organisering af arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljøorganisationen er omdrejningspunktet i Favrskov Kommunes indsats på arbejdsmiljøområdet. Arbejdet er organiseret i lokale arbejdsmiljøgrupper, som varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med ledelsen og medarbejderne på de enkelte arbejdspladser. I 2012 er der i alt 133 arbejdsmiljøgrupper, men fra 1. januar 2013 forventes der at være i alt 104 arbejdsmiljøgrupper efter vedtagelsen af den nye MED-aftale. De færre arbejdsmiljøgrupper skyldes især indførelsen af en ny område-struktur på dagtilbudsområdet. Den enkelte arbejdsmiljøgruppe samarbejder med LMU (eller personalemøde med MED-status), der fungerer som det lokale arbejdsmiljøudvalg. I 2012 er der indføjet et nyt afsnit i arbejdsmiljøhåndbogen, som giver inspiration til udvalgene (SMU og LMU) til emner og punkter om arbejdsmiljø. En arbejdsmiljøgruppe består af minimum to personer: Arbejdslederen for et arbejdssted og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt blandt og af de ansatte fra samme arbejdsplads/-område. På sektorniveau fungerer de faglige SMU ere som arbejdsmiljøudvalg for de respektive sektorer, mens HMU fungerer som det øverste arbejdsmiljøudvalg for hele Favrskov Kommune. HMU og de faglige SMU er har som opgave at foretage de strategiske vurderinger af arbejdsmiljøet for de enkelte sektorer og for hele Favrskov Kommune. 10

11 HMU og alle arbejdsmiljøgrupper afholder et årligt møde, hvor det kommende års arbejdsmiljøudfordringer drøftes. Inden for de enkelte sektorer holder SMU erne et tilsvarende årligt fællesmøde om arbejdsmiljøet med sektorens arbejdsmiljøgrupper. 3.3 Ny arbejdsmiljølov 1. oktober 2010 trådte en ny arbejdsmiljølov i kraft, hvor det overordnede formål er at styrke det strategiske arbejdsmiljøarbejde samt øge fleksibiliteten i indsatserne for et godt arbejdsmiljø. Loven indebærer blandt andet, at HMU skal foretage have en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet, samt at man i drøftelsen skal tage stilling til, hvilke kompetencer der skal styrkes i arbejdsmiljøorganisationen. HMU har også i de tidligere år gennemført en årlig arbejdsmiljødrøftelse, men 8. og 9. december 2011 gennemførte HMU den første drøftelse efter den nye lovgivning. Her vedtog HMU bl.a. målsætninger for arbejdsmiljøindsatsen i 2012 samt en kompetenceudviklingsplan for Indsatser og indikatorer på trivsel og arbejdsmiljø Der er flere måder at tage temperaturen på arbejdsmiljø og trivsel. I Favrskov Kommune benyttes blandt andet trivselsmålinger, arbejdsmiljø-audits, registrering af sygefravær, opgørelse/opfølgning på påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet samt registrering af antallet af arbejdsskader som indikatorer på trivslen og arbejdsmiljøet Trivselsmålinger I 2010 gennemførtes trivselsmålinger og psykisk APV i en integreret måling. Som opfølgning på resultaterne på trivselsmålingerne har enheder med særlige udfordringer udarbejdet handleplaner med indsatser til at løse eventuelle udfordringer. I perioden fra november 2011 til maj 2012 er der gennemført 6 opfølgende trivselsmålinger på arbejdspladser, som havde særlige udfordringer i 2010-målingen. De 6 arbejdspladser har siden målingen i 2010 gjort en stor indsats for at forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Gennemsnitlig har de 6 arbejdspladser forbedret resultatet fra 2010 med 10 point, idet trivslen i den opfølgende måling er blevet forbedret med mellem 0 19 point. I 5 målinger er der sket en markant forbedring, og kun ved 1 af målingerne var resultatet stort set uændret Sygefravær Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. I Favrskov Kommune er der derfor altid fokus på at nedbringe sygefraværet. Det er den enkelte leders ansvar at foretage den nødvendige opfølgning på sygefraværet. HMU har besluttet retningslinjer for håndtering af sygefravær. Retningslinjerne indeholder en tidsplan med deadlines for, hvornår lederen skal indkalde medarbejderen til samtaler, og hvornår der skal følges op i forhold til medarbejderen. I indsatsen for lavere sygefravær er der fokus på: - at drage omsorg for og sikre, at medarbejderen vender tilbage til arbejdspladsen - at klarlægge, om sygefraværet er arbejdsbetinget, så man kan forebygge fravær, som er begrundet i forhold på arbejdspladsen I arbejdet og håndteringen af sygefravær lægges der vægt på at skabe åbenhed omkring sygefravær og understrege, at både ledere og medarbejdere har et ansvar for at bidrage til en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 11

12 I foråret 2012 gennemførte HR-afdelingen en kampagne Vi har brug for dig - for at udbrede kendskabet til sygefraværsretningslinjerne samt de værktøjer, som lederne har til rådighed, når de skal håndtere sygefravær. Værktøjerne spænder lige fra aftaler på arbejdspladsen ved sygemelding, samtaler, tæt opfølgning, særlige ordninger for sygdomsramte til virksomhedspraktik-ordninger og lignede ordninger, som ofte involverer Jobcenteret i den sygemeldtes hjemkommune. Fra september 2011 er der indført en ny sygefraværsstatistik, således udtræk af sygefraværsstatistik nu foregår decentralt på arbejdspladserne. Ud over at flytte ansvaret for statistikudtræk fra centralt til decentralt niveau har ændringen betydet, at statistikkerne nu er mere fleksible og tilpasset arbejdspladsernes individuelle behov. Lønafdelingen har udarbejdet en vejledning til lederne, således de selv kan trække den sygefraværsstatistik, som de ønsker. Lederne kan således selv designe de statistikrapporter, som de ønsker. Den centrale opgave er herefter at følge op på, om de decentrale ledere får trukket de sygefraværsstatistikker, som er nødvendigt for at kunne sætte ind der, hvor fraværet er for stort. Nedenstående figur viser den kvartalsvise udvikling af sygefraværet i Favrskov Kommune i perioden , 2. kvartal. Figur 7 Udvikling i sygefravær Sygefraværets udvikling i kvartaler % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1 2 Kvartaler

13 Sygefraværet lå samlet set i 2011 på 5,4 procent, hvilket kan sammenholdes med 2010 og 2009, hvor fraværet var henholdsvis 5,8 og 5,6 procent. For 2008 var fraværet samlet set 5,7 procent. 1 Opgørelserne fra Det Fælleskommunale Lønkontor (DFL) for 2011 viser, at Favrskov Kommune ligger en smule over landsgennemsnittet. Sygefraværet i Favrskov Kommune er i denne opgørelse gået fra 4,7 procent i 2008 til 4,6 procent i 2011, mens der på landsplan er sket et fald i perioden fra 4,9 procent i 2008 til 4,4 procent i Figur 8 - Fraværsprocent i hele landet og Favrskov Kommune (opgjort af DFL) Fraværsprocent 2008 Fraværsprocent 2009 Fraværsprocent 2010 Fraværsprocent 2011 Hele landet 4,9 4,8 4,6 4,4 Favrskov Kommune 4,7 4,7 4,7 4, Påbud, vejledninger og grønne smileys Arbejdstilsynet har i 2011 gennemført tilsyn af arbejdsmiljøet på 25 af Favrskov Kommunes arbejdspladser, og indtil oktober 2012 er der gennemført og afgjort 86 tilsynsbesøg i Arbejdstilsynet har ændret tilsynsform og praksis fra 1. januar 2012, idet der i 2012 gennemføres såkaldte risikobaserede tilsyn. Det vil sige, at Arbejdstilsynet ud fra en database med tidligere års tilsyn og afgørelser først besøger de arbejdspladser, som vurderes at have de største risikofaktorer. Typisk vil Arbejdstilsynet ved første besøg foretage en afgørelse, som kan resultere i et påbud, en vejledning eller en grøn smiley. Arbejdstilsynet kan også efter første besøg vurdere, at der er brug for yderligere et besøg, f.eks. et andet besøg med gruppesamtaler om det psykiske arbejdsmiljø. De mest almindelige reaktioner fra Arbejdstilsynet er følgende: - arbejdspladsen kan få et straks-påbud, som indebærer, at man skal ændre nogle forhold med det samme typisk inden for en uge - arbejdspladsen kan få et rådgivningspåbud, der betyder, at der skal søges bistand fra et autoriseret arbejdsmiljøfirma til at løse påbuddet. Udgiften til at løse påbuddet påhviler den arbejdspladsen - de fleste påbud er almindelige påbud, som indebærer, at arbejdspladsen selv skal finde en permanent løsning på problemet typisk inden for 3-6 måneder. - en vejledning er en mild form for henstilling, hvor Arbejdstilsynet anbefaler en løsning på problemet - hvis arbejdspladsen ikke har et mellemværende med Arbejdstilsynet, får enheden en grøn smiley 1 I alle opgørelser er kun medtaget de fraværstyper, der betragtes som værende almindelig sygdom. For nærmere definition af sygefravær i Favrskov Kommune henvises til bilag 2. Favrskov Kommune overgik til nyt lønsystem i september Det nye lønsystem har en større præcision i opgørelsen af sygefraværet og gør således fraværet op i timer og ikke som hidtil i dage. En direkte sammenligning mellem fraværstallene fra før og efter september 2011 er derfor vanskeliggjort. 2 Det skal bemærkes, at opgørelsen fra Det Fælleskommunale Lønkontor er baseret på opgørelser på fuldtidssygdom og medtager dermed ikke de samme deltids -fraværstyper, som er med i Favrskov Kommunes opgørelse, hvorfor dette sygefravær er anderledes end Favrskov Kommunes opgørelser. 13

14 Figur 9 viser, hvilke sektorer der har fået påbud, vejledninger eller en grøn smiley i 2012 (indtil oktober 2012) Figur 9 - Påbud, vejledninger og grønne smileys i 2012 Adm Børn/ Fam Dagtilb Hand/ Psyk Kult/ Frit Skoler Sundh Tekn/ Miljø Ældre Antal påbud Antal vejledninger Antal grønne smileys I alt Af de foreløbige 10 påbud i 2012 er der 1 straks-påbud, og i 2011 var der 2 straks-påbud. Resten af påbuddene er almindelige påbud, hvor arbejdspladsen typisk får 3-6 måneder til at udbedre et problem. Typisk er der tale om mindre fysiske forhold, som skal justeres. I bilag 1 fremgår det, hvilke emner der er givet påbud til i 2011 og Vejledninger fra Arbejdstilsynet er ikke bindende for arbejdspladsen, men skal opfattes som en anbefaling og god ide til forbedring af arbejdsmiljøet. I 2011 er der givet 10 vejledninger til arbejdspladser i Favrskov Kommune, og i 2012 er der indtil oktober givet 13 vejledninger. Figur 10 nedenfor viser udviklingen i Arbejdstilsynets tilsyn fra I 2012 er der gennemført markant flere risikobaserede tilsyn, men samtidig er andelen af påbud faldet markant. Hvor der i 2010 blev givet ca. 1 påbud for hvert tilsyn, så er der i påbud for hver 8. tilsyn. Figur 10 Arbejdstilsynets besøg på arbejdspladser i Favrskov Kommune i perioden Arbejdstilsynets besøg Antal Antal tilsyn i alt Påbud Vejledninger Grønne smileys År 14

15 3.4.4 Arbejdsskader HMU drøfter hvert kvartal arbejdsskadestatistik inden for ni hovedsektorer og 10 skadestyper. Figur 11 viser udviklingen i skadestyperne for de indberettede arbejdsskader fra 2010 til Det vil sige de arbejdsskader, som indberettes videre til forsikringsselskabet, fordi de skadelidte har haft sygefravær eller har haft udgifter til behandlinger. Figur 11 - Antal skader i skadestyper fra Skadeskategori (1.-3- kvartal) 0. Løft/støtte (eks. personhåndtering) Fald/snuble (eks. sneskader) Stik og skærer Vold, trusler og chikane Vidnesituationer (eks. død, ulykke) Skader pga. andres uforsigtighed (eks. børn) Forgiftning, smitte, forbrænding Trafikuheld Sport, lejrskole og kurser Andet I alt Brilleskader Af figur 12 fremgår udviklingen i antal registrerede og indberettede arbejdsskader i kvartaler fra 2010 til forventet Som det ses af opgørelsen, har der foreløbigt i 2012 været et markant fald i antal arbejdsskader og det deraf følgende sygefravær. Figur 12 Antal registrerede og indberettede arbejdsskader i kvartaler fra Arbejdsskader Antal Registrerede Indberettede 0 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv Kvartaler 2. kv. 3. kv. 15

16 Faldet i antal arbejdsskader i 2012 er mest markant indenfor ældreområdet, men det var også her omfanget af arbejdsskader var størst i 2010 og Men faldet er ligeledes i varierende grad slået igennem indenfor de øvrige sektorer. Faldet i skadetyper er primært sket indenfor faldskader, vold/trusler/chikane samt flere andre skadeskategorier. Fra 2011 til 2012 har der været en mindre stigning i arbejdsskader fra vidnesituationer, hvor en medarbejdere har oplevet nogle ubehageligt, f.eks. et dødsfald. Det markante fald i antal faldskader kan til dels tilskrives, at vinteren i 1. kvartal 2012 var meget mild. I 2010 og 2011 er der afholdt 4 kurser for arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i registrering og forebyggelse af arbejdsskader. På disse kurser undervises deltagerne i, at der på arbejdspladsen skabes en kultur, hvor man tager arbejdsskaderne alvorligt, og hvor man eventuelt drøfter nærved-ulykker og særlige ubehagelig hændelser. Sidstnævnte er bl.a. med til at gøre ledere og medarbejdere klogere på, hvilke situationer der kan medføre en arbejdsskade, og når arbejdsmiljøgrupperne har denne indsigt, er det nemmere at forebygge. Der vil fremover fortsat være fokus på at registrere arbejdsskaderne korrekt, samt at arbejdsmiljøgrupperne analyserer skaderne, så de lokale LMU er kan beslutte forebyggende tiltag Arbejdsmiljø audits Efter at arbejdsmiljøhåndbogen blev offentliggjort i slutningen af 2010, er der i 2011 og 2012 gennemført 20 arbejdsmiljø-audits på arbejdspladserne. De enkelte audit er gennemført indenfor alle sektorer, og HR har forsøgt at afvikle besøgene ved arbejdsmiljøgrupper, som så ud til at have række udfordringer. Det kan udfordringer med mange arbejdsskader, stort sygefravær, lav trivsel eller at arbejdsmiljøgruppen har været i Arbejdstilsynets søgelys med påbud. I forbindelse med HMU s årsdrøftelse i december 2011 foretog HR en status på de 15 første audit. Her fremgik det bl.a. at arbejdsmiljøgrupperne har godt styr på emner som: Indberetning af arbejdsskader Arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter Audittene viste også, at nogle arbejdsmiljøgrupper kun har delvist styr på: Analyser af arbejdsskader, Beredskabsplaner ved risikofyldte situationer, Afvikling af APV indenfor 3 år Udarbejdelse og opfølgning på APV-handleplaner Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) til farlige materialer Systematisering og dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet, bl.a. i relation til MEDorganerne SMU og LMU Endelig viste audittene, at arbejdsmiljøgrupperne ikke beskæftiger sig meget med: Risikovurderinger, Lokale stress-retningslinjer, Information til nyansatte om arbejdsmiljø Information til håndværkere og andre eksterne om arbejdsmiljø på arbejdspladsen Årsplaner til arbejdsmiljøarbejdet Tilbagemeldingen fra de deltagende arbejdsmiljøgrupper har været positive, idet man har oplevet auditten som en hjælp og sparring til at forbedre indsatsen samtidig med, at auditorerne har givet konkrete råd til aktuelle udfordringer. 16

17 Efter hver audit er der udarbejdet en rapport til arbejdsmiljøgruppen, og rapporten er herefter sendt til den relevante chef med opfordring til at vidensdele indenfor sektoren. Effekten af audittene er også, at HR får indsigt i, hvilke værktøjer arbejdsmiljøgrupperne mangler, og samtidig kan HR samle op på gode ideer og indsatser, som gennemføres på arbejdspladserne. Ud fra begge disse synsvinkler har HR udarbejdet nye værktøjer og afsnit til arbejdsmiljøhåndbogen. Et konkret eksempel på dette er afsnit i håndbogen, som er gode råd og anbefalinger til, hvordan arbejdsmiljøgrupperne kan arbejde systematisk med udfordringerne Fokus på sundhed Arbejdsskader, sygefravær, manglende trivsel og udfordringer i APV erne er alle negative arbejdsmiljøfaktorer, som arbejdsmiljøgrupperne forsøger at eliminere. Omvendt er der også en række positive faktorer, som arbejdsmiljøgrupperne kan forsøger at fremme. Det gælder f.eks. arbejdsglæde, høj grad af social kapital og sundhed, som alle er faktorer, som vil øge kvaliteten og produktiviteten i arbejdet. HMU har i november 2010 vedtaget sundhedsretningslinjer, men for at den overordnede indsats kan få effekt, skal den være lokalt forankret. Derfor foregår indsatsen i forhold til trivsel og sundhed på den enkelte arbejdsplads. Det betyder blandt andet, at i forbindelse med opfølgning på trivselsundersøgelser og APV skal trivsel og sundhed drøftes som et særskilt indsatsområde. Endvidere skal trivsel og sundhed drøftes i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne (MUS). Fra 2. halvdel af 2012 vil HMU drøfte en sundhedsordning til erstatning for den hidtidige personalegodeordning. På HMU s årsmøde 22. og 23. november vil rammerne for en sådan ordning blive drøftet. 1. november 2012 afholdes en temadag om Job og Krop for alle arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og forflytningsvejledere. Her præsenterer Videnscenter for Arbejdsmiljø en palet af muligheder for at sætte fokus på trivsel og sundhed på arbejdspladsen. De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke. Når det sker, har man bedst af at være aktiv og bevæge sine muskler og led. Det er hovedbudskabet i kampagnen Job og Krop, som skal støtte de offentlige arbejdspladser i at skabe god fysisk trivsel. Arbejdspladserne får inspiration til, hvordan man kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led. De får forskningsbaseret viden, værktøjer og gode eksempler fra andre arbejdspladser Fokus på stress, vold og mobning Der er i HMU aftalt retningslinjer vedrørende forebyggelse af arbejdsbetinget stress og forebyggelse af vold, mobning og chikane. Formålet med retningslinjerne er at undgå stress, vold og mobning. For begge retningslinjer gælder, at ledere og medarbejdere får en fælles ramme til at forebygge, identificere og håndtere problemer i relation til arbejdsbetinget stress og vold, herunder hvem der har ansvaret for at håndtere disse situationer. En aktiv og forebyggende indsats på den enkelte arbejdsplads skal sikre, at stress og vold reduceres til et minimum på Favrskov Kommunes arbejdspladser. 17

18 HMU ønsker i forbindelse med stress og andre erhvervsbetingede lidelser at kende mere til at omfanget og karakteren af disse. Umiddelbart er det vanskeligt at skabe den nødvendige statistik, idet disse hændelser ikke registreres centralt nogen steder i Favrskov. Erhvervsbetingede lidelser anmeldes altid af den ansatte til egen læge, som herefter indberetter til Arbejdsskadestyrelsen. HR-afdelingen vil derfor forsøge via Arbejdsskadestyrelsen at skaffe et overblik over igangværende sager samt afgjorte sager med erstatninger til de ansatte. 4. Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingen skal sikre, at Favrskov Kommune kan løfte sine opgaver og bidrage til at realisere visionen om at være en veldrevet kommune, der gør en positiv forskel for borgerne. Desuden skal kompetenceudviklingen understøtte, at ledere og medarbejdere oplever trivsel og succes i forbindelse med jobbet. 4.1 Udvikling af medarbejdernes kompetencer Kompetenceudviklingen i Favrskov Kommune tager sit udgangspunkt i både arbejdspladsens behov for kompetencer og medarbejdernes ønsker til kompetenceudvikling. Det er i sig selv en kompetence at kunne arbejde og udvikle sig under forandringer. I Favrskov Kommune vægtes både faglige, personlige og sociale kompetencer. Organisatoriske og individuelle kompetencer er også nogle af de vigtigste forudsætninger for, at kommunen fortsat kan levere en service af høj kvalitet. I 2010 blev der gennemført en trivselsmåling blandt kommunens ansatte. Efteruddannelse havde den laveste score i den samlede måling. Som opfølgning herpå har HMU besluttet at arbejde videre med mulighederne for at styrke kompetenceudviklingen under økonomiske pres, herunder se på mulighederne for at synliggøre eksisterende tiltag samt overveje om der skal iværksættes tværgående tiltag. I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget er det besluttet, at der centralt afsættes midler til iværksættelse af nye kompetenceudviklingstiltag. Der er således afsat kr. årligt i 2013 og 2014 og kr. i 2015 og Indsatsen kan rettes mod både enkelte medarbejdere og medarbejdergrupper. Udmøntningen af midlerne vil ske i dialog med HMU. 4.2 Lederudvikling Favrskov Kommune har over de seneste år haft flere fælles tiltag til kompetenceløft af den samlede ledergruppe. To af disse tiltag vil blive nærmere beskrevet: Lederevalueringen 2012 samt driften af Østjysk Ledelsesakademi. Østjysk Ledelsesakademi blev dannet i 2009 med det formål at udbyde blandt andet Den Offentlige Lederuddannelse DOL. Østjysk Ledelsesakademi bygger på en partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Mariagerfjord Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Favrskov Kommune. Ledelsen fungerer via en styregruppe med kommunernes kommunaldirektører og en projektgruppe med medlemmer fra kommunernes HR-stabe. Det første hold på Den offentlige lederuddannelse, DOL, startede i oktober 2009, og forventes at have gennemført en fuld uddannelse i foråret Der er nu 15 hold i gang med i alt 373 studerende fra de fem kommuner, heraf er 61 fra Favrskov Kommune. Det koster cirka kr. at gennemføre en samlet lederuddannelse. 18

19 Fra 2011 er der åbnet op i Østjysk Ledelsesakademi for, at alle interesserede ledere og medarbejdere kan starte på grundmodul eller valgfag, hvis de er kvalificerede til det Lederevaluering Favrskov Kommune gennemførte lederevaluering i september 2012, for at opfylde endnu et punkt i trepartsaftalerne, som regeringen, KL og Danske Regioner samt LO, FTF og AC indgik i Hver enkelt leder gennemgik en 270 eller 360 graders evaluering, som efterfølgende blev samlet i en individuel rapport. Denne rapport fik lederen adgang til 12. oktober Favrskov Kommune gennemfører lederevaluering for at: - vurdere den enkelte leders ledelseskompetence - afdække det fremadrettet behov for strategisk lederudvikling - skabe selvindsigt og refleksion hos den enkelte leder om egne styrker og udviklingspotentiale - kvalificere dialogen i LUS (LederUdviklingsSamtaler) om lederens egen udvikling - gøre vores arbejdsplads endnu bedre! I opfølgningen på lederevalueringen skal den enkelte leder dels udarbejde en handlingsplan, hvor der arbejdes struktureret med 2-3 udviklingsområder, dels lægge op til en dialog med medarbejderne, hvor resultatet af evalueringen drøftes. Til sidstnævnte tilbydes der gå-hjem-møder, for at lederen kan forberede sig før mødet. 4.3 Uddannelse af MED udvalg og Arbejdsmiljøgrupper HMU har besluttet at tilbyde obligatorisk uddannelse til medlemmer af MED-udvalg på alle niveauer. Uddannelsen understøtter HMUs vision om at styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på alle niveauer. Uddannelsen består af et to-dages kursus med fokus på opgaverne i et MED-udvalg og et 1-dags kursus med fokus på arbejdsmiljø. En gang årligt bliver der afholdt seminar for alle tillidsrepræsentanter om Favrskov Kommunes politiske og administrative organisering, MED-organisering, ledelsesgrundlag og budgetproces. Alle arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes 1½ dags årlig efteruddannelse målrettet aktuelle behov, eksempelvis kurser om social kapital på arbejdspladsen eller håndtering af arbejdsskader. 1. november 2012 afholdes eksempelvis en temadag om Job og Krop for alle arbejdsledere, AMR ere og Forflytningsvejledere. 5. Seniorindsats Seniorerne er en stor og vigtig medarbejdergruppe i Favrskov Kommune. De besidder oftest en stor viden og erfaring, som Favrskov Kommune har behov for at fastholde. Målet for seniorpolitikken er: - at fastholde seniormedarbejdere, der kan og vil bruge deres kompetencer på arbejdspladsen - at sikre, at seniormedarbejdere forbliver en aktiv, kvalificeret og fleksibel arbejdskraft gennem hele livet - at sikre, at relevant viden og erfaring fra seniormedarbejdere bruges aktivt i organisationen - at afklare og drøfte seniormedarbejderes ønsker om og muligheder for ændrede arbejdsvilkår med henblik på fastholdelse og overgang til seniortilværelse I Favrskov Kommune er det aftalt, at der fokuseres på følgende indsatser for seniormedarbejdere: 19

20 - seniorsamtaler - seniordage - individuelle aftaler De forskellige indsatser iværksættes på forskellige alderstrin, jævnfør anbefalingerne fra rammeaftalen. Udgangspunktet for indsatserne er, at de gennemføres fra medarbejdernes 58. år. Det er den enkelte medarbejders arbejdssituation, behov og ønsker, der afgør, hvilke initiativer der iværksættes. Udgangspunktet for en individuel senioraftale er en aftale mellem leder og medarbejder. Som eksempel på individuelle senioraftaler kan nævnes: - nedsat eller fleksibel arbejdstid - ændring af arbejdstiden - ændrede jobfunktioner - vagtfritagelser - fastholdelsesbonus Leder og medarbejder vil gennem den daglige dialog være opmærksomme på, om der er behov for at iværksætte eventuelle initiativer for at sikre fastholdelse af medarbejderen. For at sikre en mere systematisk dialog om ønsker og behov for seniorinitiativer tilbydes seniorsamtaler. Seniorsamtaler kan tilbydes fra medarbejderen er 52 år (som er den alder, hvor det er muligt at indgå individuelle aftaler). Leder og medarbejder afgør, om der er behov for en seniorsamtale. Fra 58 år er samtalen obligatorisk i forbindelse med MUS. Seniorsamtalen skal ses som en gensidig afstemning af forventninger, hvor ønsker og muligheder drøftes. Som opfølgning på seniorsamtalen kan der laves konkrete aftaler for den enkelte medarbejder. 5.1 Seniorarrangement I 2012 afholdte Favrskov Kommune et velbesøgt temaarrangement for seniormedarbejdere over 55 år med emnet sundhed og trivsel. Økonom og finansiel rådgiver Kim Valentin gav seniorerne gode råd til at få overblik over økonomien og forfatter Chris MacDonald talte om livskvalitet og arbejdsglæde i hverdagen. 20

21 6. Integration (etnicitet) Som en del af trepartsaftalen fra 2007 skal kommunerne opstille måltal for, hvor stor en del af kommunens ansatte, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund 3. Formålet med at få kommunerne til at opstille mål er, at andelen i den enkelte kommune i videst muligt omfang skal afspejle det omkringliggende samfund. Nedenstående figur viser andelen af personer som er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Tabellen viser Favrskov Kommune, Region Midtjylland og Danmark. Figur 12 Oversigt over andel af personer som er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Danmark Region Midtjylland Favrskov Kommune Andel af arbejdsstyrken 5,2 % 3,78 % 1,66 % Andel af kommunalt ansatte 5,4 % - 1,33 % I Favrskov kommune er der følgende fordeling af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund på sektorer: Figur 13 Oversigt over medarbejdere med ikke-vestlig baggrund - fordelt på sektorer Andel af ansatte i Favrskov Kommune Administrativt område Børneog unge området Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicap Total 0,61 % 1,15 % 2,00 % 0,15 % 2,53 % 1,33 % Den nuværende andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund er faldet fra 1,60 % i 2010 til 1,33 % i Der vil være fokus på, om faldet fortsætter, da målet for Favrskov Kommune er, at andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund tilnærmelsesvis afspejler det omkringliggende samfund. Såfremt der opstår rekrutteringsproblemer, bør det overvejes at sætte det overordnede måltal op, herunder overveje, hvilke sektorer der har det største vækstpotentiale. Med Favrskov Kommunes beliggenhed, hvor der er gode muligheder for at rekruttere medarbejdere fra Aarhus, må det anses for en realistisk mulighed, at antallet af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund vil kunne forøges. 3 I måltallene indgår både indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Indvandrere er personer der er indvandret fra ikke-vestlige lande. De vestlige lande defineres som: EU, Norden, Schweiz, Canada, USA, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. Efterkommere er personer født i Danmark, hvor ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Fastholder danskfødte forældre begge et udenlandsk statsborgerskab, er deres børn klassificeret som efterkommere. Hvis én af forældrene - født i Danmark - opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke være klassificeret som efterkommere. 21

22 Bilag 1. Arbejdstilsynets påbud og vejledninger i 2011 og 2012 Emner, som Arbejdstilsynets påbud er givet indenfor i 2011 og 2012 Antal påbud i 2011 Dagtilbud Hand./Psyk. Tekn./Miljø Ældre I alt APV 1 1 APB / farlige stoffer 1 1 Oplæring af nyansatte 1 1 Pleje af beboere 1 1 Psykisk arbejdsmiljø Støj / akustik I alt Antal påbud i 2012 (jan.-okt.) Adm. Dagtilbud Hand./Psyk. Skoler I alt Arbejdsskader APB / farlige stoffer APV 1 1 Indeklima 1 1 Psykisk arbejdsmiljø 1 1 Teknisk service I alt Skoler Teknik/ Miljø Ældre Akustik 1 1 APV 1 1 Arbejdsskader 1 1 Psykisk arbejdsmiljø Teknisk service 1 1 I alt I alt Antal vejledninger i 2012 (jan.-okt.) Dagtilbud Hand./ Psyk. Kult./ Frit. Skoler Emner, som vejledninger er givet inden for i 2011 og 2012 Antal vejledninger i 2011 Børn/ Familie Dagtilbud Hand./ Psyk. Sundhed Ældre I alt APV APB / farlige stoffer Ergonomi 2 2 Indeklima 1 1 Lys / blænding 1 1 Psykisk arbejdsmiljø Teknisk service 1 1 I alt

23 Bilag 2. Definition af sygefravær i Favrskov Kommune Nedenstående tabeller viser definitioner af sygefravær i Favrskov Kommune. Definition af sygefravær i Favrskov Kommune. Fraværstype Sygdom (inkl. fleksjobbere) Tilskadekomst i tjenesten Nedsat tjeneste Delvis sygdom Egen sygdom Arbejdsskade Sygdom, hvor man i en periode arbejder på nedsat tid Sygdom kendetegnende ved, at der er tale om enkeltstående dage. F.eks. dage, hvor man går syg hjem Indgår i fraværsstatistik Der er tale om almindelig sygdom Det har karakter af sygdom og håndteres som almindelig sygdom Der er tale om almindelig sygdom Der er tale om almindelig sygdom 56 Ansatte med kronisk sygdom Der er tale om almindelig sygdom Barselsfravær Fraværstype Graviditetsgener, barselsorlov, adoptionsorlov og fædreorlov Indgår ikke i fraværsstatistik Det relaterer sig direkte til graviditeten og er således ikke almindelig sygdom Barns 1. og 2. sygedag Timelønnets sygdom Fravær pga. af hjemmeboende barns sygdom Løst ansattes sygdom Der er i visse overenskomster noteret, at denne type fravær ikke må indgå i medarbejderens sygefravær, men skal anføres særskilt Timelønnede indgår ikke umiddelbart i fraværspolitikken. Det vurderes ligeledes, at registreringen af sygdom for timelønnede er usikker 23

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2011

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2011 1 Forord Favrskov Kommune har udarbejdet sin første personalepolitiske redegørelse. Redegørelsen gør status på det personalepolitiske område og beskriver, de mange initiativer der er sat i gang og hvordan

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere