OK12 OK12 - forløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK12 OK12 - forløbet"

Transkript

1 OK12 I de første måneder af 2012 forhandlede FA nye overenskomster på plads med både Finansforbundet og DFL. Forhandlingerne stod i skyggen af den internationale finansielle krise, og op til forhandlingerne arbejdede FA intenst på at synliggøre den vanskelige situation, sektoren står i. OK12 - forløbet Forhandlingerne strakte sig fra efteråret 2011 og måneder ind i Først indledende arbejdsgrupper og fra december gik de reelle forhandlinger i gang. Selvom fronterne var trukket tydeligt op i månederne op til de reelle forhandlinger, blev forløbet ikke dramatisk. Under den sidste planlagte forhandlingsrunde med Finansforbundet nåede parterne hinanden, og der blev indgået et forlig om en ny to-årig overenskomst allerede den 4. februar. Overenskomsten omfatter ca ansatte i banker, sparekasser, realkreditinstitutter og it-virksomheder. Aftalen med Finansforbundet havde følgende hovedpunkter: Lønreguleringer på 1 pct. i hhv og 2013 Nye arbejdstidsregler og timebank for pengeinstitut- og realkreditområdet Fokusskifte fra uddannelse til kompetenceudvikling Ændringer af vilkår for seniordeltid og børns sygdom Forbedringer af gruppelivsforsikring Outplacement ved kollektive afskedigelser. Der skal laves et analysearbejde om tværnationale samarbejdsudvalg. 1. møde i den nedsatte arbejdsgruppe holdes før sommer. Baggrunden er, at finanskoncerner med selskaber i flere lande har brug for en mere hensigtsmæssig form for information og inddragelse af medarbejdervalgte repræsentanter, så der undgås dobbeltarbejde. Afhængig af udfaldet, kan analysearbejdet føre til ændringer i SU-aftalen ved OK14. For assurandørerne blev der bl.a. aftalt: En mere fleksibel placering af forældreorloven Lokale retningslinier for assurandørers tilbagevenden efter længerevarende fravær Fuld løn til adoptionssøgende i den dagpengeberettigede periode 8 kalenderdages orlov med fuld løn ved mindreårigt barns hospitalsindlæggelse.

2 Fire dage senere, den 8. februar, kom der så en aftale i hus med DFL gældende for de ca ansatte i forsikringssektoren. Aftalen med DFL havde følgende hovedpunkter: Lønreguleringer på 1 pct. i hhv og 2013 Timebank for forsikringsmedarbejdere Reglerne for genetillæg forenkles Mulighed for 1924 timer i selskabet eller i dele af selskabet Gruppelivsforsikring forbedres Særlig godtgørelse til seniormedarbejdere. I kølvandet på OK12 er der nedsat en række task-forces og arbejdsgrupper. På Finansforbundets område skal der ses på et nyt lønsystem på finansområdet, pensionsprotokollatet samt Finansforbundets geografiske kredsbestyrelsers virke. På DFL s område skal en arbejdsgruppe undersøge muligheden for et nyt lønsystem på forsikringsområdet (Forsikringsløn). Herudover nedsætter FA og DFL en fælles task-force, der skal se nærmere på kønsbalancen inden for DFL-området. Der skal også laves et analysearbejde om tværnationale samarbejdsudvalg med DFL. Udgivet

3 Trepartsdrøftelser Regeringens varslede trepartsdrøftelser gik i gang den 24. maj 2012 efter megen omtale i medierne om drøftelserne mellem regeringen og fagbevægelsen om indhold i kommissoriet. FA kom i marts med sin vision om et moderne arbejdsmarked, hvor flere skal i arbejde, flere skal fastholdes og arbejde mere, og arbejdsstyrken skal være mere kvalificeret. FA's deltagelse i trepartsforhandlingerne vil bygge på disse visioner. Trepartsdrøftelserne forventes at blive afsluttet inden udgangen af juni. Udgivet

4 Sager Relevante sager FA repræsenterer medlemmerne i sager om brud på og fortolkning af overenskomster og i sager om uenighed i ansættelsesretlige personsager. Sagerne føres både ved Arbejdsretten, ved faglig voldgiftsret og ved de almindelige domstole. Se sagsstatistik for 2011/2012. FA har repræsenteret medlemmerne ved alle instanser. Her kan nævnes: Faglig voldgiftsret En faglig voldgiftsret - med intet mindre end 3 højesteretsdommere som opmænd - frifandt i den 13. oktober 2011 en FA-medlemsvirksomhed for Finansforbundets krav om, at lønnedgang skal varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler. Sagen drejede sig om en fornyelse af en lokal overenskomst i 2010 på assurandørområdet. Virksomheden havde et besparelsesbehov på 30 mio. kr. En aftale, som i første omgang førte til besparelser af størrelsesordenen 17 mio. kr., blev stemt ned ved urafstemningen. Nye forhandlinger førte til en omfordeling af besparelsen, så "de stærkeste skuldre bar mest". Det nye forhandlingsresultat blev herefter sendt til urafstemning og godkendt. Aftalen betød, at medarbejderne fik forringet deres faste løn og ændret provisionssatserne i et omfang, der for nogle af medarbejderne medførte en væsentlig lønnedgang. I ansættelsesaftalerne for de enkelte assurandører stod, at "Ansættelsen sker i henhold til... og på vilkår, som fremgår af Assurandøroverenskomst mellem Assurandørforeningen... og (forsikringsselskabet) samt rammeoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om løn og ansættelsesvilkår for assurandører". Finansforbundet mente, at der var tale om en væsentlig ændring af medarbejdernes vilkår, og at det skulle varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Finansforbundet argumenterede med, at dette krav ikke kan fraviges ved aftale. FA var uenig og begrundede dette med, at overenskomsten var forhandlet og vedtaget mellem ligeværdige parter. Det er en generel forudsætning for medarbejderen, at overenskomsten er indgået for en periode, og at der kan ske ændringer ved en overenskomstfornyelse, som kan føre til både bedre og ringere vilkår. Voldgiftsretten afgjorde sagen i enighed og frifandt FA og selskabet. Voldgiftsretten udtalte, at Funktionærlovens 21 ikke forhindrer parterne i et ansættelsesforhold i at indgå aftale om væsentlige ændringer, der træder i kraft straks. Det gælder også selv om en ensidig ændring skulle have været sket med medarbejderens individuelle varsel.

5 Voldgiftsretten lagde vægt på, at de aftalte ændringer var blevet godkendt af Finansforbundet, som havde ret til at råde på sine medlemmers vegne. Assurandørerne måtte indse, at det var muligt, at en opsagt eller udløbet overenskomst ville kunne blive afløst af en ny overenskomst, som ikke var lige så favorabel for dem som den gamle, som de individuelle ansættelseskontrakter også præciserede. Arbejdsretten Arbejdsretten frifandt ved en dom af 19. maj 2011 et FA medlem for at være skyldig i camoufleret lockout. Ved en fusion blev en række af de medarbejdere, som blev overtaget af en fortsættende virksomhed, sat ned i løn. Det skete for at tilpasse lønnen mellem de overtagne medarbejdere og medarbejderne i den erhvervende virksomhed - men også af mere generelle økonomiske årsager. Lønnedsættelserne blev forsøgt gennemført på grundlag af en lokal kollektiv aftale. Denne aftale blev imidlertid underkendt af Finansforbundet, hvorefter virksomheden valgte at gennemføre lønnedsættelserne individuelt efter at have varslet disse efter funktionærloven. Finansforbundet mente, at lønnedsættelserne var udtryk for en camoufleret overenskomststridig lockout - og dermed et bodspådragende overenskomstbrud. Finansforbundet mente, at en virksomhed i en fredsperiode ikke kan komme igennem med en besparelse på 14 mio. kr., uden at det må karakteriseres som et brud på fredspligten. FA mente, at virksomheden skulle frifindes. Virksomheden havde dokumenteret det driftsmæssige og strukturelle behov, der var for lønnedsættelserne. Hertil kom, at lønningerne også efter nedsættelserne overholdt de krav til lønnens størrelse, som følger af overenskomsten. Lønnedsættelserne blev gennemført under respekt af lovgivningens og overenskomstens varslingsregler. Arbejdsretten frifandt virksomheden. Arbejdsretten var enig med FA i, at den nye løn overholdt overenskomsten, at lønreduktionerne var led i en fusionsproces, samt at lønnedsættelserne blev gennemført under overholdelse af alle regler i overenskomst og lovgivning. Herudover anså Arbejdsretten lønnedsættelserne for at være driftsmæssigt begrundede og indenfor det, som arbejdsgiver kan gennemføre efter den almindelige ledelses- og dispositionsret. De almindelige domstole Københavns Byret Københavns Byret frifandt ved dom af 28. marts 2011 en FA-medlemsvirksomhed for et krav om betaling af en godtgørelse på godt ¼ mio. kroner. Kravet var rejst efter Ligebehandlingsloven. En opsagt medarbejder mente at være afskediget i strid med forbuddet mod kønsdiskrimination. Subsidiært var der rejst krav om betaling af et mindre beløb efter Funktionærlovens regler om urimelig afskedigelse.

6 Medarbejderen var blevet afskediget 3 dage efter at have søgt om fædreorlov. Det var derfor hans opfattelse, at arbejdsgiveren havde bevisbyrden for, at der ikke var sket diskrimination i strid med Ligebehandlingsloven. Hvis han ikke fik godtgørelse efter Ligebehandlingsloven, krævede han godtgørelse efter Funktionærloven for at være afskediget urimeligt. Han henviste her til, at han ikke havde modtaget påtaler eller advarsler, og at han altid havde udført sit arbejde efter de aftaler og retningslinjer, der var gældende. Virksomhedens synspunkt var, at hverken chefen eller andre havde modtaget medarbejderens ansøgning om fædreorlov, som først efter afskedigelsen blev fundet af chefen i dennes skrivebordsskuffe. Afskedigelsen kunne derfor ikke være begrundet i medarbejderens ønske om at afholde fædreorlov. Afskedigelsen var derimod begrundet i medarbejderens ageren i forhold til både kunder og kolleger, manglende overholdelse af virksomhedens retningslinjer vedrørende fravær og registrering heraf som der var givet både mundtlige og en skriftlig påtale for. Københavns Byret frifandt virksomheden. Retten På grund af vidneforklaringer mente retten, at hverken ledelsen eller andre medarbejdere var bekendt med sagsøgers ansøgning om fædreorlov. Afskedigelsen kunne derfor ikke være sket med begrundelse i orlovsansøgningen. Retten frifandt også virksomheden med de af virksomheden anførte begrundelser - for kravet om godtgørelse for urimelig afskedigelse. Sagen blev anket til Østre Landsret, hvor medarbejderen frafaldt kravet på godtgørelse efter Ligebehandlingsloven. Landsretten var imidlertid enig i byrettens frifindelse - og begrundelse for kravet om urimelighedsgodtgørelse. Byretsdommen blev derfor stadfæstet. Kollektive afskedigelser Også 2011 var præget af omstruktureringer, krise og nedskæringer i finanssektoren. Virksomheder, især i pengeinstitutsektoren, måtte afskedige mange medarbejdere på grund af virksomhedens forhold. På grund af overenskomstens regler blev en del af disse afskedigelsesrunder forhandlet centralt mellem FA og Finansforbundet. Drøftelserne drejede sig typisk om afbødeforanstaltninger, især om outplacement og godtgørelse til de opsagte medarbejdere, der hverken havde ret til nogen økonomisk godtgørelse i forvejen efter Funktionærloven eller overenskomst eller fik beskæftigelse inden sin fratræden. Med OK12 blev der aftalt faste, ufravigelige beløb til outplacement og kriterier for godtgørelse. I overenskomstperioden erstatter denne aftale de centrale og lokale forhandlinger ved afskedigelse af flere medarbejdere på grund af virksomhedens forhold på Finansforbundets område. De store afskedigelsesrunder er sket i pengeinstitutter. Men hele finanssektoren har i beretningsperioden haft focus på omkostningsbesparelser. Det har derfor også betydet færre medarbejdere i forsikringsselskaber og andre finansielle virksomheder, enten som afskedigelser eller ved at ledige stillinger ikke blev genbesat. Udgivet

7 Regulering Certificering af rådgivere Fra december 2011 kunne pengeinstitutterne begynde at certificere de medarbejdere, der rådgiver om de såkaldte røde investeringsprodukter, altså risikofyldte og komplekse produkter. Det nye krav om certificering var en del af den reguleringsbølge, der ramte de finansielle virksomheder ovenpå finanskrisen. I løbet af de første fem måneder tog cirka 400 personer certificeringsprøven, og mange flere kommer til at tage den i løbet af Der er således brugt mange ressourcer på certificering, men ordningen har nok også medvirket til et kompetenceløft. Før 1. juni 2012 har 782 personer været oppe i prøver, og 89 pct. er bestået. Finanstilsynet nedsatte et uddannelsesudvalg bestående af FA, Finansrådet, Finansforbundet, Dansk Aktionærforening, Forbrugerrådet og Fondsmæglerforeningen. Uddannelsesudvalgets opgave er at rådgive Finanstilsynet om kompetencekrav og rammer for afholdelse af certificeringsprøven. Ferieloven Ferieloven er inden for de seneste år blevet ændret ikke mindre end 3 gange, nemlig pr. 1. juli 2010, pr. 1. maj 2011 og pr. 1. maj Den seneste og væsentligste ændring skete pr. 1. maj 2012, hvor reglerne om ferie ved sygdom blev væsentligt ændret. Hidtil har enhver form for sygdom opstået under medarbejderens ferie været medarbejderens egen risiko. Nu er der indført mulighed for, at medarbejderen kan opnå ret til erstatningsferie, når visse betingelser er opfyldt. Baggrunden for lovændringen er EU-domstolen fortolkning af arbejdstidsdirektivets regler om ret til 4 ugers betalt ferie om året. EU-domstolen har flere gange afgjort, at lønmodtagere, der blev syge under ferien, har ret til erstatningsferie. For det første betyder lovændringen, at lønmodtageren selv bærer risikoen for de 5 første dages sygdom i løbet af et ferieår. Dernæst skal lønmodtageren anmelde og dokumentere sygdom opstået under ferie ved hjælp af lægeerklæringer, som lønmodtageren selv skal betale for. Det er FA s forventning, at de nye regler med de nævnte betingelser kun vil få en begrænset praktisk og omkostningsmæssig betydning for virksomhederne. FA havde igen foreslået en mere dybtgående ændring af ferieloven, hvor der med mere aftalefrihed for virksomheder og medarbejdere kunne skabes en mere fremtidssikret ferielov, der understøtter behovet for et større udbud af arbejdskraft. Forslaget blev ikke imødekommet af Beskæftigelsesministeriet. EU Danmark skulle senest 5. december 2011 have implementeret EU s direktiv om vikarbureauvikarer. Beskæftigelsesministeriet har endnu ikke fremsat det nødvendige lovforslag. FA har over for Finansforbundet og DFL afvist at implementere direktivet i overenskomsterne, da finanssektoren kun bruger vikarbureauvikarer i et meget begrænset omfang. Arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau forhandler om ændring af arbejdstidsdirektivet.

8 Parterne skal afrapportere til EU Kommissionen i september måned EU-Kommissionen har fremsat forslag til forordning om strejkeret sammen med forslag om ændring af udstationeringsdirektivet. Baggrunden er EU-Domstolens domme om etableringsfrihed og fri bevægelighed for tjenesteydelser over for nationale fagforeningers krav om overenskomst. Den europæiske fagbevægelse virker interesset i at begrænse ændringerne i arbejdstidsdirektivet i overensstemmelse med arbejdsgiversidens ønsker, hvis der vedtages en forordning, der sikrer strejkeretten. Forslaget vil medføre, at retten til at tage kollektive skridt skal behandles på linje med EU-Traktatens ret til fri bevægelighed for tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital. FA har afgivet høringssvar og bemærket at det er usikkert, om forordningen vil skabe klarhed om retstilstanden, at hjemlen til at udstede forordning om strejkeret er tvivlsom samt at en forordning ikke er den rette form for retsakt. Herudover har FA sendt høringssvar på EU-Kommissionens forslag om omstruktureringsdirektiv og forslag om EU s implementering af en række aftaler om social sikring indgået med lande uden for EU. FA har også besvaret EU-Kommissionens spørgeskema om kvoter for kvinder i bestyrelser. På uddannelsesområdet har FA sendt høringssvar om direktivforslag om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer, og om kompetencekrav i forhold til MIFID-direktivet (investeringsdirektiv) og til MCD (direktiv om boligfinansiering). Udgivet

9 Uddannelse EA 2015 Siden foråret 2010 har FA sammen med bl.a. DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, LO samt erhvervsakademierne deltaget i det fælles initiativ EA Initiativet har arbejdet på at skabe politisk forståelse for at sikre en stærk og bæredygtig erhvervsakademisektor i Danmark samt fastholde, at professionsbacheloruddannelser rettet mod det private arbejdsmarked kan ske på erhvervsakademierne. FA ser en styrke i, at udbuddet af finansielle uddannelser på videregående niveau fastholdes samlet på erhvervsakademierne. Derved sikres størst mulig faglig synergi mellem Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, Finansøkonom og finansbacheloruddannelsen. I løbet af 2011 er hovedparten af erhvervsakademierne blevet frigjorte fra erhvervsskolerne. Den nye uddannelsesminister har i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012 langsomt åbnet op for, at forliget om erhvervsakademierne og professionshøjskolerne kan reovervejes, og at der er vægtige argumenter for, at erhvervsakademierne efter 2015 også skal have professionsbacheloruddannelser. Dermed har FA nu rettet fokus på at fastholde ministeren på hans nye linje samt at sikre sig indflydelse på de relevante erhvervsakademier. Kompetenceudvalget FA s kompetenceudvalg tog i 2010/11 fat på en vigtig og omfattende drøftelse af fremtidens finansielle uddannelser og udtænkte ambitionerne for fremtiden. Det drejede sig fx om mere finansfaglighed i it-uddannelserne og universitetsbachelorer med virksomhedsspecialisering. Disse ambitioner er der blevet arbejdet videre med i det forgangne år. Kompetenceudvalget nedsatte to arbejdsgrupper, der skulle gå mere i dybden med nogle af emnerne. På baggrund af arbejdet med disse målsætninger vil Kompetenceudvalget lave en handlingsplan for det kommende år for universitetsuddannelserne. Forberedelserne til OK12 gik kompetenceudvalget ind i med stort engagement. På et heldagsmøde fik udvalget diskuteret alle knaster omkring kompetenceudvikling i overenskomsterne, og resultatet blev en række velovervejede og ambitiøse krav til forhandlingerne. I løbet af året havde kompetenceudvalget også besøg af vicedirektør Bjarne Lundager fra tænketanken DEA og professor Linda Nielsen fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, som delte sine tanker om kompetencer og uddannelse med udvalget. Klar til fremtiden? FA s årlige uddannelsespolitiske konference løb af stablen den 8. september 2011 under overskriften Klar til fremtiden? Uddannelse af ansatte i finanssektoren. Konferencesalen i Finanssektorens Hus var fyldt og stemningen var høj. Konferencen lå i forlængelse af kompetenceudvalgets arbejde med fremtidens uddannelser, og tre af kompetenceudvalgets medlemmer stillede op til debat. I et udfordrende debatpanel gav HR- og it-chef Marian Andreasen, Nørresundby Bank, HR-direktør Henrik Gundorph, Alm. Brand og HR-direktør Knud Nørbo, Jyske Bank deres bud på, hvordan fremtidens uddannelser i den finansielle sektor skal skrues sammen. Økonomi, sammenhængende uddannelsessystem, højt niveau og flere indgangsveje var blandt de emner, der blev drøftet på dagen. Deltagerne fik også inspiration udefra ved oplæg af rektor Jens Mejer Pedersen fra Erhvervsakademiet Lillebælt, statsautoriseret revisor og director Lars Jepsen fra KPMG og kontorchef Annette Bjaaland Andersen fra Finanstilsynet.

10 Kompetencenævn og bedre anerkendelse af private uddannelser Et af de største uddannelsespolitiske emner, som FA havde på dagsorden i løbet af året, var etableringen af et centralt og økonomisk uafhængigt kompetencenævn, som kunne foretage uvildige behandlinger af ansøgning om merit og realkompetencer. Formålet var at skaffe bedre anerkendelse af den erfaring og kompetenceudvikling, som medarbejderne tilegner sig på jobbet og hos de private uddannelsesudbydere. Emnet var også med på dagsorden, da FA var på rundtur til de relevante uddannelsespolitiske ordførere på Christiansborg og til møde med Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini. AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) Ændringer i lovgivning samt nedgangen i uddannelsesaktivitet i samfundet generelt, gav i 2011 et markant lavere brug af AMU, herunder også af kurser udviklet til sektoren. Det lave udbud bevirkede, at Århus Købmandsskole mistede retten til at udbyde sektorens kurser. Dermed er der nu 3 skoler godkendt på området: Erhvervsskolen IBC i Kolding og Tietgenskolen i Odense, der sammen er godkendt til at udbyde på Fyn og hele Jylland, samt CPH WEST, der dækker Sjælland og København. Den lave aktivitet kan på sigt give anledning til, at det bliver problematisk at opretholde et udbud af kurser udviklet af sektoren. Fortsætter udviklingen, kan det betyde, at det fremadrettet ikke er muligt at udbyde Grundlæggende Finansuddannelse, da den er baseret på AMU-kurser. Fremadrettet er der bevilget midler, så retten til at udvikle nye og revidere nuværende kurser sikre et konstant ajourført udbud. Finansuddannelsen - herunder Det Faglige Udvalg for Finanssektoren Optaget af Finanselever var på årgang 2011/13 en anelse højere end på årgangen før. På årgang 2011/13 blev der optaget 235 elever i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland mod 229 på årgang 2010/12. Det Faglige Udvalg indførte i 2011 en procedure, hvor Erhvervsskolen IBC,

11 Forsikringsakademiet og Finanssektorens Uddannelsescenter bliver inviteret til at komme med tanker og ideer til udvikling og revidering af Finansuddannelsen. EFPA og EBTN Disse to europæiske foreninger, hvis hovedformål er uddannelse indenfor den finansielle sektor, har haft brug for et systemskifte. Nye tider har betydet nye ledelser og nye strategier. Da begge organisationer er sammensat af medlemmer fra forskellige nationer, forskellige traditioner og forskellige kulturer, har disse ændringer taget længere tid end først antaget. Men for begge organisationer betyder ændringerne, at aktiviterne flyttet til Bruxelles og EU. Bestyrelsesmøder og andre aktiviteter har været afholdt planmæssigt. FA er medlem af bestyrelsen i EFPA og i repræsentantskabet i EBTN og følger dermed nøje udviklingen. Udgivet

12 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen i tal Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er med sine studerende stadig én af Danmarks største akademiuddannelser. De seneste semestre er antallet af studerende fra pengeinstitut- og realkreditbranchen samt gruppen af andre faldet, mens optaget af studerende fra ejendomsmæglerbranchen har været konstant. Forventningen er, at der vil ske yderligere fald i søgningen fra bank/realkredit/forsikring til næste år, da der vil være færre nyuddannede finansassistenter. Udgivet

13 Arbejdsmiljø FA s indsats har været koncentreret om at støtte virksomhederne i at implementere det brede politiske forlig fra 2011 om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Strategien består af en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer. I strategien indgår mål for reduktion af de 3 væsentligste arbejdsmiljøproblemer, nemlig reduktion af alvorlige arbejdsulykker, psykisk overbelastede samt overbelastninger af muskel og skelet fx ryggen. Den finansielle sektor er fortsat begunstiget af kun få alvorlige arbejdsulykker. Virksomhederne har alligevel fokus på behovet for at forebygge ulykker og nær-ved-ulykker, herunder røverier og andre episoder med vold eller trusler om vold. Også psykisk arbejdsmiljø er et fokusområde for de mange virksomheder, som arbejde systematisk med initiativer, som bl.a. skal forhindre sygefravær, dårlig trivsel, stress m.v. FA har bistået med virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. De nye regler giver mulighed for en mere rationel organisering af arbejdet, som tager udgangspunkt i de enkelte virksomheders struktur. Nye former for internt arbejdsmiljøarbejde er begyndt uden større problemer og i et positivt samarbejde med de medarbejdervalgte repræsentanter. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage er nu på plads med en tilsvarende ny undervisningsplan. En af virksomhedernes udfordringer er her, at arbejdsmiljøloven kræver, at en ny arbejdsmiljørepræsentant eller ledelsesrepræsentant skal på uddannelsen senest 3 måneder efter valg eller udpegning. Det kan være svært at opfylde dette krav, når virksomhederne samtidig ønsker, at deres medarbejdere får en brancherelevant uddannelse med undervisere, der har kendskab til den finansielle sektor. FA har dog konstateret, at Arbejdstilsynet i flere tilfælde har haft en pragmatisk tilgang til at få problemet løst. Samarbejde med Finansforbundet og DFL på arbejdsmiljøområdet er koncentreret om den fælles obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som både har udbudt lukkede virksomhedskurser og åbne kurser. Evalueringerne fra kursusdeltagerne på Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse følger helt det positive spor, som fremgår af Danmarks Evalueringsinstituts evalueringsrapport for FA reagerede, da DFL i sit maj-nummer af medlemsbladet Forsikring satte fokus på mobning som et særligt stort problem for forsikringsansatte. Læs FA's reaktion. I partssamarbejdet om arbejdsmiljø har FA deltaget i branchearbejdsmiljørådet BAR FOKA. Der har her været fokus på bl.a. psykisk arbejdsmiljø, herunder anvendelse og udvikling af et nyt materiale til forebyggelse af vold og trusler om vold. Endvidere har der været fokus på sundhedsfremme som forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. BAR FOKA formidler og informerer ved digitale, web-baserede løsninger, inspirationsmøder og vejledninger.

14 FA s udvalg for arbejdsmiljøchefer og arbejdsmiljøansvarlige har holdt 3 møder. På møderne har været arbejdsmiljøfaglige indlæg om bl.a. psykisk arbejdsmiljø og indeklima. Derudover har der været møder med Arbejdstilsynet samt erfaringsudveksling mellem virksomhederne. Udgivet

15 Sektoren og medarbejderne Den typiske finansmedarbejder anno 2011 er i snit 43,5 år, har en høj løn og arbejder færre timer end medarbejdere på det øvrige arbejdsmarked. Den hyppigste uddannelsesbaggrund for finansmedarbejderne er stadig en erhvervsuddannelse. Men rekrutteringsmønstret i finanssektoren har ændret sig markant de seneste år, hvilket bl.a. giver sig udtryk ved, at de yngre medarbejderes uddannelsesniveau er langt højere end uddannelsesnivauet blandt de øvrige finansmedarbejdere. Finansbeskæftigelsen Pr. juni 2011 havde FA's medlemsvirksomheder medarbejdere. Det er en nedgang på medarbejdere siden beskæftigelsen sidst toppede i Lang periode med beskæftigelsesfremgang Faldet i beskæftigelsen kommer efter en periode med beskæftigelsesfremgang i finanssektoren. Beskæftigelsen i FA's medlemsvirksomheder steg med medarbejdere fra 2004 til Færre bankmedarbejdere Samlet set oplevede sektoren et fald i antallet af medarbejdere fra juni 2010 til juni Penge- og realkreditinstitutter beskæftigede ca færre medarbejdere. Det var et fald på 1,9 pct. Pengeinstitutterne havde i 2011 færre afskedigelsesrunder, og hovedparten af medarbejderne havde forladt jobbet ved naturlig afgang. Nogle jobfunktioner på vej ud En medarbejdergruppe, der er blevet kraftigt reduceret de seneste år, er kassemedarbejderne. I 2005 var der ca kassemedarbejdere og serviceassistenter. Det antal faldt til under i Det svarer til næsten 40 pct. Årsagener en kombination af den teknologiske udvikling med stigende brug af netbank, kundernes adfærd og konsolideringen i den finansielle sektor. Konsolideringen har betydet, at både antallet af banker og filialer er faldet med godt 25 pct. de seneste ti år. Samtidigt er antallet af danskere med en homebankingaftale steget fra ca. 2,5 mio. i 2005 til ca. 3,8 mio. i Det svarer til en stigning på godt 50 pct. Kassemedarbejdere og serviceassistenternes arbejdsfunktioner er direkte forbundet med kundernes brug af filialnettet. Derfor har udviklingen mindsket behovet for kasse- og servicemedarbejdere.

16 Udviklingen har betydet, at andelen af kasse- og servicemedarbejdere af det samlede medarbejderantal i pengeinstitutterne er faldet til 13 pct. i 2010 i modsætning til 23 pct. i Uændret beskæftigelse i forsikringsselskaber På forsikringsområdet var beskæftigelsen stort set uændret i 2011 i forhold til Et større forsikringsselskab overtog medarbejdere fra et andet selskab, og blev samtidig medlem af FA. Det bidrog samlet set til en stigning på ca. 200 medarbejdere i FA's medlemsskare på forsikringsområdet. Finansansatte finder nye job Selvom antallet af medarbejdere i pengeinstitutter faldt, så var ledigheden meget lav i forhold til det øvrige arbejdsmarked. Ledigheden var i 2011 i følge FTF godt 2 pct. for både bank- og forsikringsmedarbejdere. Til sammenligning var det generelle ledighedsniveau i Danmark 5,9 pct. Forklaringen på den lave ledighed skyldes, at finansmedarbejdere har gode uddannelser og kompetencer og derfor har nemt ved at komme i beskæftigelse i andre sektorer, når de mister deres job. Det viste en analyse i DA's Agenda fra august Forventer nedgang i beskæftigelsen FA forventer, at beskæftigelsen i finanssektoren fortsætter ned. Forretningsområdets omfang, den teknologiske udvikling samt høje lønninger og historisk høje omkostninger til bl.a. lønsumsafgift får virksomhederne til at reducere medarbejderstaben for at holde omkostningerne i ro. Det skrev vil om beskæftigelsen Stabil personaleomsætning Færre medarbejdere - højere uddannelsesniveau Digitalisering vil føre til færre forsikringsmedarbejdere Færre kassemedarbejdere i bankerne Finansbeskæftigelsen på niveau med 2007 Nordens største finanssektor ligger i Danmark Lønningerne kom omsider ned De dyre overenskomster, der blev indgået i 2008, inden finanskrisen brød ud, gav væsentligt højere lønstigninger i finanssektoren end på det øvrige private arbejdsmarked.

17 Det ændrede sig i august 2011, hvor den en årlige lønudvikling var 2 pct. på DA-området og 1,9 pct. blandt FA's medlemsvirksomheder. Forlængelse og ny overenskomst gav lave lønstigninger Forlængelse af overenskomsten i april 2011 gav en stigning på 1,07 pct., hvilket betød, at den faktiske lønudvikling kom ned på niveau med det øvrige arbejdsmarked. Resultatet af overenskomstforhandlingerne i foråret 2012 fortsætter tendensen fra 2011, hvorfor de finansansatte kun kan se frem til lønstigninger på 1 pct. om året de kommende to år, hvilket vil give et fald i reallønnen. Finanssektoren har de højeste arbejdsomkostninger Finanssektorens arbejdsomkostninger er markant højere end på det øvrige private arbejdsmarked. Det fremgik af Danmarks Statistiks offentliggørelse af samlede arbejdsomkostninger i den private sektor Hovedparten af virksomhedernes arbejdsomkostninger går til udbetaling af løn og pension til medarbejderne. Derudover er der andre omkostninger ved at have medarbejdere ansat: Forskellige lovpligtige bidrag - AER, AES, finansieringsbidrag, bidrag til barseludligning, og i finanssektoren skal der derudover betales lønsumsafgift. Med udsigt til en skattereform, der vil hæve lønsumsafgiften betydeligt, vil arbejdsomkostningerne i den finansielle sektor blive ekstra høje. De samlede arbejdsomkostninger for privatansatte lå i gennemsnit på 292,39 kr. pr. præsteret time. Inden for finansiering og forsikring var arbejdsomkostningerne 421,85 kr. pr. time.

18 Høj lønsumsafgift og høje lønomkostninger De gennemsnitlige lønomkostninger i finanssektoren var på 376,28 kr. mens de øvrige arbejdsomkostninger udgjorde 45,57 kr. pr. præsteret time. På det samlede arbejdsmarked udgjorde øvrige arbejdsomkostninger i gennemsnit 11,07 kr. pr. præsteret time. Lønsumsafgift udgør 62 pct. Lønsumsafgiften udgør med 34 kr. pr. præsteret time den absolut største post i opgørelsen af øvrige arbejdsomkostninger. Omkostningen svarer til 62 pct. af de øvrige arbejdsomkostninger, hvilket ligeledes er 8 pct. af de samlede arbejdsomkostninger. Forhøjelsen af lønsumsafgiften pr. 1. januar 2011 og eventuelle yderligere stigninger i lønsumsafgiften vil betyde, at lønsumsafgiften fremover vil udgøre en endnu større del af de samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Finanssektoren bruger flere penge på uddannelse Finanssektoren havde over halvanden gang så høje omkostninger pr. medarbejder til uddannelse sammenlignet med hele den private sektor med 2,87 kr. mod 1,69 kr. pr præsteret time. Det skrev vi om lønudvikling og arbejdsomkostninger Finanssektoren har de højeste arbejdsomkostninger Nyuddannede finansøkonomer har svært ved at finde job Høj løn truer assurandørerne Opbremsning af finansansattes løn tre år forsinket Også finansansatte er forskellige Udsigt til reallønstilbagegang Akademikere lønnes højere i finans end i andre brancher Lave offentlige og private lønstigninger Stigning i finanssektorens arbejdsomkostninger Kortlægning af finanssektorens lønforhold Uddannelsesniveauet har aldrig været højere Finansmedarbejdernes uddannelsesniveau har været konstant stigende de seneste 20 år. I 1993 havde 12 pct. en videregående uddannelse, i 2010 var dette tal steget til 36 pct. Den modsatte udvikling har fundet sted for medarbejdere med en erhvervsuddannelse. I 1993 havde 63 pct. af medarbejderne alene en erhvervsuddannelse, det tilsvarende tal er 48 pct. i Stigningen i medarbejdernes uddannelsesniveau afspejler både at en større andel af nyansatte har en videregående uddannelse og en fortsat stigning i medarbejdernes efter- og videreuddannelse.

19 Finanssektoren ansætter stadig elever Trods stigende kompetencer og turbulente tider i finanssektoren har virksomhederne ansat stort set samme antal elever i år som sidste år. Lidt flere på forsikring og færre på bank. Men tallet er samlet set lavere end tidligere. Det samlede antal elever på årgang 2011/13 er 235 mod 229 på årgang 2010/12. Eleverne fordeler sig med bank 108, realkredit 16 og forsikring 111. Det skrev vi om uddannelse Minimalt frafald på finansuddannelsen Færre medarbejdere - højere uddannelsesniveau Hver tiende finansansat er nu IT-medarbejder Tal og facts om uddannelse i finans Finanssektoren har stabilt optag af elever Flere seniorer i finanssektoren I 2011 var 20,4 pct. af medarbejderne 55 år eller derover, hvormed finanssektoren er på forkant med en generel tendens på arbejdsmarkedet. Flere seniorer er en kombination af den demografiske udvikling, og at medarbejderne trækker sig senere fra arbejdsmarkedet end tidligere. Det er positivt, at medarbejderne udskyder tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, da fremtidig mangel på arbejdskraft er en strukturel udfordring.

20 Siden starten af 90'erne har aldersfordelingen i finanssektoren flyttet sig mod "højre" med relativt færre unge medarbejdere og flere ældre medarbejdere. Den udvikling har finanskrisen ikke ændret på. Hvor de 60+-årige udgjorde 2,3 pct. i 1993, udgjorde de 2,9 pct. i 2000, 6,9 pct. i 2008 og 8,3 pct. i Færre nyansættelser betyder færre unge - og relativt flere ældre At aldersfordelingen også gennem finanskrisen har udviklet sig efter dette spor, stemmer godt overens med den måde, nedskæringerne er sket på. For selvom finansvirksomhederne har afskediget medarbejdere, er en stor del af nedskæringerne sket ved intelligent ansættelsesstop. "Intelligent ansættelsesstop" betyder, at virksomhederne kun i særlige tilfælde genbesatte ledige jobs. Det har resulteret i langt færre nyansættelser end tidligere - og dermed også færre nye unge i sektoren. Og færre unge betyder en større andel ældre. Det skrev vi om seniorer og tilbagetrækning Flere seniorer i finanssektoren Flere 60+årige i finanssektoren Finansansatte har en sund fraværskultur En undersøgelse viste i 2012, at unge på det danske arbejdsmarked har et højere sygefravær end ældre medarbejdere. Undersøgelsen, der var baseret på tal fra Danmarks Statistik, viste også, at sygefraværet er lavere blandt privatansatte end blandt offentligt ansatte i både kommuner og staten.

21 Finansansatte er mindre syge end andre FA kan ikke genkende billedet af, at unge medarbejdere er markant mere syge end deres ældre kolleger. FA's egne tal viser, at der ikke er en særlig tendens til højt sygefravær blandt de yngre finansansatte. Figuren viser, at der er en tendens til, at kvinder har et højere sygefravær end deres mandlige kolleger, og at forskellen er særlig stor i aldersgruppen for 25 til 29 år. Overordnet set er finansansatte mindre syge end gennemsnittet på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at der generelt er sikret gode rammer for arbejdet i sektoren, men også at finansansatte er loyale medarbejdere. Det skrev vi om fravær Finansansatte har en sund fraværskultur Lille fald i sygefraværet fra 2009 til 2010 Fraværsstatistik 2011 Ligestilling mellem mænd og kvinder Ligestilling, kvinder i ledelse, kvoter etc. kom for alvor på dagsorden efter regeringsskiftet. De tre regeringspartier og støttepartiet Enhedslisten havde inden folketingsvalget et ønske om at indføre kvotelovgivning for at få flere kvinder i bestyrelserne i de danske virksomheder. Finanssektoren var imod denne form for regulering og satte fokus på alle de tiltag, som virksomhederne allerede havde taget for at øge ligestillingen, og de resultater, der var nået. FA s statistikker viste, at andelen af kvindelige ledere i finanssektoren har været stigende i flere år. I 2011 udgjorde kvinderne 30 pct. af alle ledere i finanssektoren, og det er bedre end i mange andre brancher. FA opprioriterede informationsindsatsen ved at lave et særligt tema om ligestilling på medlemssiden på fanet.dk og ved at forberede mere detaljerede statistikker. FA s PC-udvalg havde også besøg af kontorchef Iben Rostock-Jensen fra Ligestillingsministeriet. I maj 2012 kom regeringens længe ventede udspil på området og lød på krav om måltal og politikker for at øge ligestillingen i de største virksomheder i Danmark. Udgivet

22 FA FA i EU FA har nu haft en deltids-eu-lobbyist i godt et halvt år, og aktiviteterne har været ganske mange. Fokus har været på opbygning af viden, etablering af netværk og overvågning af en række sagsområder, som er relevante for FA s medlemsvirksomheder. Formål er også at gøre FA mere synlig i Bruxelles. For at kunne være på forkant af begivenheder og få bedre adgang til de vigtigste beslutningstagere i EU, har FA s EU-lobbyist været i Bruxelles to-tre dage om ugen. De hotte emner, som er i fokus, udspringer fra EU s strategi for 2020 om jobkvalitet, kompetencer, livslang læring og demografi. På beskæftigelsesområdet har EU fastsat fem ambitiøse mål, nemlig innovation, uddannelse, social integration og klima/energi, der skal nås inden Via arbejdet i Bruxelles er det muligt for FA at påvirke processer og beslutninger i EU, så en senere dansk lov på området bliver acceptabel for FA's medlemmer. 80 pct. af den danske lovgivning på arbejdsmarkedet stammer fra EU. Dansk EU-formandskab Det danske EU-formandskab har haft fokus på ligestilling, kvalifikationer, lovlig indvandring, fri bevægelighed og udvikling af et godt arbejdsmiljø. Det danske formandsskab har vist sig at være et meget opportunt tidspunkt for FA at påbegynde sit virke i Bruxelles. Fokus i Bruxelles har været på Danmark, og agendaen for det danske formandskab har gået hånd i hånd med det regeringspolitiske udspil i Danmark. FA har kontakt med danske MEP er, danske ansatte i Kommissionen, attacheer og en række andre organisationer i Bruxelles. FA kursusvirksomhed I alt 188 personer har deltaget på FA's kurser. Emnerne for FA s kurser har strakt sig fra organisering af arbejdsmiljøarbejdet over forhandlingsteknik og til specialkurser om beskyttede medarbejdere. For nye HR-konsulenter udbydes grundkurser med basale ansættelsesretlige regler og for mere erfarne HR-medarbejdere udbydes ajourføringskurser. For HR-partnere, som ikke har mulighed for at deltage i et to-dages kursus, er der udbudt to en-dags kurser i henholdsvis København og Jylland, hvor de nyeste aktuelle problemstillinger indenfor ansættelsesretten bliver belyst. Kurserne har alle været fyldt op, og den positive tendens synes at fortsætte. Et vigtigt element i kurserne er muligheden for erfaringsudveksling for især de mindre virksomheder, hvor der kun er en enkelt HR-ansvarlig.

23 FA har holdt tre virksomhedskurser, hvor især ledergrupperne deltager for at få en grundlæggende viden om den daglige personaleadministration. FA holder med kort varsel special- eller spotkurser efter behov, fx ved ændringer af ferieloven. Fokus har især været på lige- og forskelsbehandling, som danner grundlag for et stigende antal sager. Kurserne påviser faldgruber og instruerer i optimal håndtering af disse sager. OK12-kurser og møder OK12 bød på særlige udfordringer. Især de nye regler om arbejdstid gjorde, at kurser og workshops herom blev efterspurgt. Udover velbesøgte medlemsmøder straks efter afslutningen af forhandlingerne deltog 160 HR-konsulenter i fire workshops om de nye arbejdstidsregler. Aktiviteten er fulgt op på ajourføringskurserne i foråret 2012 og enkelte virksomhedskurser om den nye overenskomst. FA holdt sammen med DFL et informationsmøde om timebanken på forsikringsområdet med ca. 60 deltagere. FA og DFL lavede en fælles vejledning om timebanken med input fra mødet. Nye medarbejdere i FA Siden sidste årsberetning er ansat følgende medarbejdere: Maria Søndergaard Andreas Thomsen (studentermedhjælp) Fratrædelser i FA Følgende medarbejdere er siden sidste årsberetning fratrådt: Christina Weltzer Madsen Hanne Ekman

24 Ane Rohde (studentermedhjælp) Bagerst: Susan Middelboe, Claus Ryde, Charlotte Enevoldsen, Jette Hartø, Edwin Johansen, Fleming Friis-Larsen Miderst: Jonas Holm Bundgaard, Michael Boas Pedersen, Anne Mette Skousen, Hans Jørgen Steffensen, Helle Hjort Christensen, Steen A. Rasmussen Forest: Jane Mona Pedersen, Andreas Thomsen, Mariane Dissing, Anders Feldt, Aase Asmussen, Ravi Sejling, Maria Søndergaard Ikke på billedet: Chelina Christensen, Kirsten Lemming-Christensen, Merete Preisler, Súzanne Hirsch-Fabricius Udgivet

25 Serviceaftaler Fire virksomheder har indgået serviceaftale med FA. Efter serviceaftalen stiller FA en række ydelser til rådighed for virksomhederne. Det drejer sig om: FA s skriftlige informationer Adgang til FA s lukkede hjemmeside Telefonisk rådgivning Deltagelse i møder mv. i FA Virksomhedens medarbejdere har desuden adgang til FA s kurser og øvrige uddannelsesaktiviteter. Virksomhederne kan også deltage i de orienteringsmøder, som FA holder i tilknytning til overenskomstforhandlinger. Aftalen indeholder ikke bistand i fagretlige sager eller ved forhandlinger om overenskomst for virksomheden. Vederlaget er fastsat til to gange minimumskontingentet ekskl. moms. Minimumskontingentet for 2012 er uændret kr. Serviceaftale er indgået med: Udgivet

26 Bestyrelse Pr. 1. juni 2012 Koncerndirektør Lars Bonde Bankdirektør Leif F. Larsen Direktør Vagn Hansen Direktør Helle Havgaard Bankdirektør Anders Jensen Direktør Vibeke Krag Direktør John Lundsgaard Koncerndirektør Bente Overgaard Adm. direktør Christian Sagild Bankdirektør Peter Vinther Christensen Udgivet Tryg Forsikring A/S Jyske Bank Sparekassen Vendsyssel Danske Bank Nordea Bank Danmark A/S Codan Forsikring A/S Spar Nord Bank A/S Nykredit Realkredit A/S Topdanmark Forsikring A/S Salling Bank A/S

27 Repræsentantskab Pr. 1. juni 2012 Direktør Jørn Anker-Svendsen Adm. direktør Petter Blondeau Koncerndirektør Lars Bonde Direktør Jesper Bramming Personaledirektør Finn Buhl Jørgensen Direktør Ivan Christiansen Direktør, Kommunikation & HR Søren Espersen Bankdirektør Leif F. Larsen Juridisk chef Louise Foldager Bankdirektør Lars Frank Jensen HR direktør Henrik Gundorph Direktør Vagn Hansen Vicedirektør Niels Gregers Hansen Direktør Helle Havgaard Personaledirektør Lars Hilberg Underdirektør Jakob Hovesen Adm. direktør Arne Jakobsen Bankdirektør Anders Jensen Direktør Kurt Jensen Underdirektør Bent Jespersen Direktør Vibeke Krag Direktør Ole Kühnel Adm. direktør Johannes Luef Direktør John Lundsgaard Underdirektør Lars Malmberg Adm. direktør Laila Mortensen Direktør Mogens Mortensen Vicedirektør Niels Møllegaard Koncerndirektør Bente Overgaard Adm. direktør Jan Pedersen Adm. direktør Christian Sagild Adm. direktør Bo Uggerhøj Ordf. direktør Ove Vestergaard Bankdirektør Peter Vinther Christensen Udgivet Lærerstandens Brandforsikring G/S DiBa Bank Tryg Forsikring A/S Nets Holding A/S If Skadeforsikring Sparekassen Thy PFA Pension, forsikringsaktieselskab Jyske Bank Købstædernes Forsikring Kreditbanken A/S Alm. Brand Forsikring A/S Sparekassen Vendsyssel Nordea Bank Danmark A/S Danske Bank BRFkredit GF-Forsikring A/S Vestfyns Bank Nordea Bank Danmark A/S Frøs Herreds Sparekasse Danske Bank Codan Forsikring A/S Vordingborg Bank VP SECURITIES A/S Spar Nord Bank A/S Danske Bank Industriens Pensionsforsikring A/S Tønder Bank Sydbank Nykredit Realkredit A/S Danske Andelskassers Bank A/S Topdanmark Forsikring A/S SOS International A/S Bankdata Salling Bank A/S

28 Interne udvalg PC-forsikring og PC-finans Udvalgene drøfter og orienteres om aktuelle emner i sektoren, og erfaringsudveksling er et fast dagsordenspunkt på møderne. Repræsentanter fra udvalgene deltager i de arbejdsgrupper, som forbereder overenskomstforhandlingerne. Medlemmer er personalechefer fra FA's største medlemsvirksomheder fra forsikrings-, finans- og realkreditområdet. Udvalgene mødes ca. 5 gange årligt med lidt flere møder før og under overenskomstforhandlingerne. FA's kompetenceudvalg FA's kompetenceudvalg er et forberedende og konsultativt organ, der refererer til FA's bestyrelse. Udvalget behandler praktiske og operationelle problemstillinger på det uddannelsespolitiske område for hele finanssektoren. Kompetenceudvalget holder ordinært møde 4 gange om året. Der holdes ekstraordinære møder efter behov. Udvalget for arbejdsmiljøansvarlige Udvalget er forum for formidling af ny viden og erfaringer blandt arbejdsmiljøansvarlige i FA's største og mellemstore medlemsvirksomheder. Udvalget dækker både finans og forsikring og mødes 2-3 gange om året.

29 Udvalget vedrørende Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning Udvalget vedrørende Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (også kaldet Akademiudvalget) behandler forhold vedrørende drift og udvikling af Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Der er tale om rent operationelle og praktiske forhold om uddannelsen. Der holdes ca. 2 møder om året. Statistikgruppen Gruppen drøfter forslag til statistiske analyser og publikationer under hensyntagen til FA og virksomhedernes ressourcer. I Statistikgruppen drøftes resultater af analyser og publikationer. Det kan dreje sig om eventuelle nye statistikpublikationer, spørgeskemaundersøgelser og ad-hoc analyser. Gruppen består af medarbejdere fra de virksomheder, der er medlem af PC-finans og PC-forsikring samt FA's statistikansvarlige. Statistikgruppen refererer til PC-finans og PC-forsikring. Der holdes ca. 4 møder om året. Faste udvalg med B-siden Samarbejdsrådet I rådet drøfter FA, DFL og Finansforbundet temaer, som parterne har fælles interesse i at samarbejde om - centralt og lokalt. Eksempler på dette er: Kompetenceudvikling, sygefravær, integration m.m. Rådet samles 2-3 gange om året. Det faglige udvalg Det Faglige Udvalg for Finanssektoren er udvalget for Finansuddannelsen i den finansielle sektor. Udvalget definerer Finansuddannelsens mål, varighed, struktur, bedømmelsesplaner og praktikuddannelse. Udvalget indstiller forslag til godkendelse i Undervisningsministeriet, der fastsætter regelsættet for uddannelsen. Udgivet

30 Udgivelser fra FA FAktaer 01.12: Større afskedigelser : Tal og facts om uddannelse i finans : Større afskedigelser Analyser Nr. 60 Personaleomsætning Nr. 59 Fakta om lønninger i finanssektoren Nr. 58 Profil af en finansansat FA Magasinet FA Magasinet nr Nyt FAMagasin om OK12 Forsikring FAMagasin om OK12 finans FA Magasin i alvorlige tider FA Magasinet om dagligdagen i finanssektoren Pixiudgaver af HR håndbogen (kræver adgang til Medlemsservice) Kvikguide til ferieforhold Kvikguide til ligebehandling og forskelsbehandling Kvikguide til konfliktfriholdelse Udgivet

31 Forsikringer FA har aftalt en række gruppelivsforsikringer med Finansforbundet og DFL. Derudover tilbyder FA medlemsvirksomhederne en gruppelivsforsikring for ledende medarbejdere og en røveriforsikring, der dækker standardoverenskomstens aftale om erstatning ved arbejdsrelateret røveri, røveriforsøg, overfald o.l. I tilknytning til denne røveriforsikring kan tegnes en heltidsulykkesforsikring med to forskellige dækningssummer. For ledende medarbejdere er der derudover mulighed for at tegne en heltidsulykkesforsikring for ægtefælle og børn under 18 år. FA samarbejder her med Forenede Gruppeliv og Topdanmark. Forsikringerne i finanssektoren er beskrevet i FAktaen Finansansatte er godt forsikret. Gruppelivsforsikringen for ledende medarbejdere dækker også kritisk sygdom, der bl.a. omfatter de fleste ondartede kræftformer, blodprop i hjertet, hjerneblødning, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, større organtransplantationer og AIDS. Valget af beskatning af præmien har indflydelse på om en erstatning beskattes ved udbetaling. Dækningssummerne reguleres hvert år ledende medarbejdere er omfattet af forsikringen. Dækningssummerne for røveri- og heltidsulykkesforsikringerne reguleres ikke. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 er summerne for røveriforsikringen sat op fra 1 mio. kr. til 1,3 mio. kr. ved død og fra 2 mio. kr. til 2,6 mio. kr. ved fuld invaliditet. 89 medlemsvirksomheder med medarbejdere har tegnet røveriforsikring gennem FA. Af disse er 23 virksomheder med medarbejdere også omfattet af en heltidsulykkesforsikring. 6 virksomheder har tegnet heltidsulykkesforsikring for ledende medarbejderes ægtefælle og børn Ordning Gruppelivsforsikring for ledende medarbejdere Hovedforsikringssum Ægtefælledækning Børnesum Kritisk sygdom Dækningssummer kr kr kr kr. Røveriforsikring 1,3 mio.kr./2,6 mio.kr. Heltidsulykkesforsikring - ordning a kr./ kr. - ordning b kr./1,4 mio.kr. - ægtefælle kr./ kr. - børn under 18 år kr./ kr. Udgivet

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret Forhandlinger OK 11 Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev afsluttet allerede i maj 2010 med en 1 årig forlængelse af den eksisterende overenskomsttekst og en generel lønregulering på 1,07%. Forliget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Tendenser i finanssektoren

Tendenser i finanssektoren Tendenser i finanssektoren Digitalisering, konsolidering og vigende indtjening har samlet set betydet, at beskæftigelsen i den finansielle sektor også faldt i 2012. Faldet i beskæftigelsen har været mest

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Året der gik i finans

Året der gik i finans Året der gik i finans Det forgangne beretningsår har været præget af overenskomstforhandlingerne. Forhandlingerne på forsikringsområdet gik planmæssigt og blev afsluttet uden den store dramatik. Men på

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Fra lokal uenighed til retssag. Seneste sagsstatistik. Hvem er vores modparter. Det fagretlige system. 175 verserende sager s. 4. Et sagsforløb s.

Fra lokal uenighed til retssag. Seneste sagsstatistik. Hvem er vores modparter. Det fagretlige system. 175 verserende sager s. 4. Et sagsforløb s. Fra lokal uenighed til retssag Et sagsforløb s. 3 Det fagretlige system Voldgift i stedet for domstole s. 6 Seneste sagsstatistik 175 verserende sager s. 4 Hvem er vores modparter Der er kommet nye modparter

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s.

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? FA er med i Arbejdsmiljørådet s. 3 EU-direktiver og danske regler Et direktivs vej gennem systemet s. 4 Uddannelsesområdet Uddannelsesområdet bruger mange forkortelser s.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere