Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om arbejdsmiljøledelse"

Transkript

1 Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG

2 Introduktion - til håndbog om arbejdsmiljøledelse Hvorfor indføre arbejdsmiljøledelse? Arbejdsmiljøledelse er grundlæggende en metode til at få indarbejdet hensynet til medarbejdernes arbejdsmiljø i den daglige drift og i forbindelse med driftsændringer. Arbejdsmiljøledelse skal bl.a. sikre, at virksomheden finder mulige risici og tager forholdsregler, så de ikke udvikler sig til ulykker. Arbejdsmiljøledelse er ingen garanti mod arbejdsulykker, men en måde at skabe en sikker og sund arbejdsplads og derved nedbringe omkostningerne til syge- og ulykkesfravær. Med et certifikat på arbejdsmiljøledelse fritages virksomheden for Arbejdstilsynets screening og for at være med i en BST. Desuden er arbejdsmiljøledelse en konkurrenceparameter i en række virksomheder og brancher. Under hvert tema er en vejledning, som indeholder tre dele. 1. Lovgivningens krav til temaet 2. Virksomhedens opgave 3. Håndbogens forslag til, hvordan virksomheden kan udføre opgaven. Vejledningen er suppleret med et eller flere eksempler på procedurer, virksomheden kan have behov for. En procedure er en beskrivelse af, hvem der gør hvad og hvornår, altså en aftale man har lavet på virksomheden angående udførelse af en opgave. Procedurerne har alle samme opsætning og under fane 12 Lidt af hvert findes en skabelon, som kan kopieres og bruges af virksomhederne. Arbejdsmiljøledelse kan skabe rammen om det eksisterende arbejdsmiljøarbejde og give virksomheden det nødvendige overblik til at prioritere sin arbejdsmiljøindsats. Håndbogens indhold og opbygning Håndbogen er udarbejdet for at støtte og inspirere små virksomheder i at indføre arbejdsmiljøledelse efter bekendtgørelse nr. 923 eller OHSAS Håndbogen kan læses fra A til Å eller bruges som opslagsværk. Virksomheden kan gennemføre aktiviteterne i den rækkefølge, de ønsker, og igangsætte flere aktiviteter samtidig. Håndbogen er opbygget af 11 temaer, som indholdsmæssigt dækker de krav, der stilles til et arbejdsmiljøledelsessystem, som skal certificeres. 0 Introduktion 0-1

3 Hvordan kommer man i gang? Den praktiske fremgangsmåde er følgende: 1 Vælg tovholder og arbejdsgruppe (eksempelvis leder og sikkerhedsrepræsentant) 2 Læg den elektroniske håndbog ind på jeres computer 3 Opret efterfølgende jeres egen elektroniske håndbog, hvor I kan gemme jeres procedurer 4 Beslut, hvordan I vil navngive jeres dokumenter, så man kan genfinde dem 5 Lav evt. en aktivitetsplan for forløbet (under fane 12 er et eksempel) 6 Vælg det tema, som I vil starte med 7 Læs vejledningen og se eksemplerne 8 Find et frem I har i forvejen 9 Drøft, hvad I gør i virksomheden, er det godt nok i forhold til kravene og lav en beskrivelse heraf. Det er ledelsen, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet og for at træffe beslutningen om at indføre arbejdsmiljøledelse og eventuelt blive arbejdsmiljøcertificeret. Som regel findes dokumentationen allerede i virksomheden. For eksempel har de fleste virksomheder allerede foretaget kortlægning af arbejdsmiljøforholdene gennem deres Arbe jdspladsvurderinger. Opgaven består derfor i at beskrive, hvem der er med i sikkerhedsarbejdet og beskrive de arbejdsgange, som skal sikre de ansattes sikkerhed og sundhed. F.eks. oplæring af nye medarbejdere, så dette kan kontrolleres ved en certificering. Som noget nyt skal virksomheden vedtage en politik og sætte mål for forbedring af arbejdsmiljøforholdene. Virksomheden skal også beskrive, hvordan de sikrer, at målene nås, og at der arbejdes efter de beskrevne retningslinjer for arbejdets udførelse. Efterhånden som de forskellige aktiviteter bliver gennemført, og gruppen får skrevet de nødvendige procedurer, samles de i virksomhedens arbejdsmiljøledelseshåndbog. Enten elektronisk eller i et ringbind. Arbejdsmiljøledelseshåndbogen skal indeholde politikken og de skriftlige procedurer. Øvrigt materiale, f.eks. resultat af APV, mål, referater af møder osv. arkiveres hvor det plejer, eller hvis man ønsker det i en særskilt mappe. En god start på opgaven er at beslutte, hvem der skal være tovholder, og hvem der skal bidrage i opgaven med at få opbygget et arbejdsmiljøledelsessystem. Tovholderen er ansvarlig for, at systemet lever op til bekendtgørelsen, og vil undervejs have behov for opbakning og bistand fra både ledelse og medarbejdere. Det kan derfor være en god idé at nedsætte en lille gruppe, som kan tilrettelægge arbejdet og beslutte, hvordan de øvrige ansatte inddrages. Opgaven med at opbygge og indføre et arbejdsmiljøledelsessystem består hovedsagelig i at få skabt et overblik over det eksisterende arbejdsmiljøarbejde og få det dokumenteret

4 0 0-3

5 Arbejdsmiljøledelse Krav til et arbejdsmiljøledelsessystem Et arbejdsmiljøledelsessystem skal gøre det muligt for virksomheden at styre sine arbejdsmiljørisici. Det skal ske ved at inddrage arbejdsmiljøet i organiseringen, ansvarsfordeling, planlægning, fremgangsmåder, metoder og kontrol. Der skal også afsættes ressourcer til at udvikle og virkeliggøre virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. Systemet skal opbygges, så det sikrer, at virksomheden ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre påbud i forhold til arbejdsmiljøloven inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykkesrisiko 10. Unges arbejde. Virksomheden kan vælge at anvende håndbogens skabelon for procedurer (se under fane 12 Lidt af hvert ). Derved sikres, at de nødvendige oplysninger til at holde styr på dokumenterne kommer med. Desuden er det en god idé med en dokumentoversigt, så man hurtigt kan få overblik over håndbogens indhold (se P-0.0). Virksomhedens håndbog bør desuden indeholde en kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem (P-1.1). Hvis virksomheden finder det relevant, skal håndbogen også indeholde en årsplan for de faste arbejdsmiljøaktiviteter (P-1.2). Arbejdsmiljøledelseshåndbogen bør være tilgængelig et centralt sted. Det kan være hos sikkerhedslederen eller på netværket. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal have en håndbog med de procedurer (aftaler), som er relevante at have beskrevet. Procedurerne skal fastholde et godt arbejdsmiljø i dagligdagen. Antallet af nødvendige procedurer afhænger af virksomhedens type, størrelse og kultur. Der er ikke to håndbøger der er ens. Forslag til udførelse af opgaverne Virksomheden skal beslutte, hvordan deres arbejdsmiljøledelseshåndbog skal opbygges, og hvor den skal være tilgængelig. Desuden skal der besluttes, hvordan man opretter, navngiver og godkender dokumenterne. Man skal til enhver tid kunne se, hvilke der er gyldige. 1 Arbejdsmiljøledelse 1-1

6 1 1-2

7 1 1-3

8 1 1-4

9 Arbejdsmiljøpolitik Krav til en arbejdsmiljøpolitik En arbejdsmiljøpolitik skal: være bredt formuleret og vise vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet, indeholde de grundlæggende mål med arbejdsmiljøarbejdet, forpligte til at overholde lovgivningen og fortsætte forbedring af arbejdsmiljøet, fungere sammen med virksomhedens øvrige politikker såsom indkøbspolitik og personalepolitik. Virksomhedens opgaver Virksomhedens ledelse og medarbejderne, eller medarbejderrepræsentanter, skal sammen udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøpolitikken skal danne grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og aktiviteter. I forbindelse med certificering efter bekendtgørelse nr. 923 er det et krav, at virksomheden beslutter, hvordan den vil arbejde for det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Den færdige arbejdsmiljøpolitik skal være kendt og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden og være tilgængelig for interesserede parter. Forslag til udførelse af opgaverne Arbejdet med arbejdsmiljøpolitikken kan tage udgangspunkt i en snak om, hvorfor arbejdsmiljøet er væsentligt på virksomheden, og hvad der er motivationen til at arbejde med arbejdsmiljøledelse. Det kan f.eks. være, at man har eller ønsker en virksomhedskultur, hvor alle har fokus på farlige situationer og søger at undgå dem som en naturlig del af dagligdagen. Så er det dette, der skal omtales. En anden indgangsvinkel kan være at lade sig inspirere af, hvad andre har skrevet. Ud fra eksempler kan ledelse og medarbejdere diskutere, hvad man synes er godt, og hvad der vil være relevant at have med i virksomhedens politik. For at sikre, at arbejdsmiljøpolitikken kan danne grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og aktiviteter, kan virksomheden beskrive de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, som er fundet ved den sidste arbejdspladsvurdering. Virksomheden kan vælge at medtage deres holdninger til sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked i arbejdsmiljøpolitikken. Sundhedsfremme kan indeholde elementer som: Ryge-, misbrugs- og kostpolitik, stressforvaltning, motion, sportsaktiviteter m.v. Det rummelige arbejdsmarked kan indeholde elementer som: 1) Fastholdelse af egne medarbejdere ved nedsat arbejdsevne, omstillinger, kriser, sygdom m.v. 2) Ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller udsatte grupper såsom langtidsledige, nydanskere, handicappede, der fordrer særlige hjælpemidler. 3) Indgåelse i samarbejde med kommunen om jobtræningsprogrammer, beskyttede arbejdspladser m.v. 2 Arbejdsmiljøpolitik 2-1

10 2 2-2

11 Kortlægning, handlingsplan og mål Krav til kortlægning, mål og handlingsplaner Kortlægningen skal vise et billede af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer, indeholde en beskrivelse og vurdering af de eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Type, alvor og omfang skal medtages i vurderingen Handlingsplan og mål skal indeholde en prioritering af de kortlagte arbejdsmiljøproblemer, for hver af de prioriterede problemer angive mål for, hvad der skal ændres, hvordan, hvornår og af hvem, ajourføres jævnligt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). Den indeholder en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene og eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Kortlægningen skal vise, at virksomhedens arbejdsmiljø er inden for lovens rammer. Den skal også vise, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykkesrisiko 10. Unges arbejde. Når kortlægningen er gennemført, udarbejdes en handlingsplan. Den er en køreplan for løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer og forbedring af arbejdsmiljøforholdene. 3-1 Indsatsen prioriteres i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken, lovgivningens krav samt tekniske og økonomiske muligheder. For hvert område, der prioriteres, opsættes et mål for indsatsen. Ud for hvert mål noteres, hvilke handlinger der skal gennemføres, hvornår og af hvem. Virksomheden skal samtidig beslutte, hvordan de kan følge op og kontrollere, at målene bliver nået. Virksomheder, som vil certificeres efter bekendtgørelsen, skal, hvis de har under 20 ansatte, beslutte, hvordan virksomheden vil arbejde med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Medarbejderne eller deres repræsentanter skal være med til at træffe beslutningen. Beslutningen skal ligge på skrift. Har virksomheden et sikkerhedsudvalg, skal der opsættes mål og handlingsplaner for indsatsen for det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Dette skal ske med inddragelse af medarbejderne eller deres repræsentanter. Der skal etableres sikkerhedsudvalg når virksomheden har 20 ansatte eller derover. 3 Kortlægning, handlingsplan og mål

12 Forslag til udførelse af opgaven Kortlægningen kan gennemføres som en traditionel arbejdspladsvurdering, f.eks. ved hjælp af brancherettet APV-materiale. Under Lidt af hvert er der link til branchearbejdsmiljørådene og deres materialer. Fra årsskiftet 2005 skal virksomheden også forholde sig til sygefraværet og vurdere, om det kan skyldes et dårligt arbejdsmiljø på virksomheden. En lidt bredere kortlægning end APV en kan gennemføres ved brug af KPMG s Arbejdsmiljø Indeks. Det er et dialogbaseret værktøj, som måler virksomhedens arbejdsmiljøniveau. Ved brug af Arbejdsmiljø Indekset får virksomheden en status på arbejdsmiljøstyring, arbejdsmiljøforhold (APV-områderne) og arbejdsmiljøresultater. Samtidig får man overblik, så man kan prioritere indsatsen. Det er en fordel at beskrive ansvar og metode for gennemførelse af kortlægning, udarbejdelse af handlingsplan og opstilling af mål samt vedligeholdelse heraf i en procedure (P- 3.1). Det sikrer opfølgning og vedligeholdelse af kortlægning, handlingsplan og mål, * Stjernerapport er et skema, som findes i håndbogen under Lidt af hvert. Skemaet kan anvendes til alle former for idé- eller problemregistrering. Formålet er, at virksomheden kun anvender et skema til al nødvendig registrering og at alle skemaer samles i én mappe, som gennemgås månedligt. De arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøproblemer, der er fundet ved kortlægningen, beskrives i en stjernerapport*. Stjernerapporterne behandles af sikkerhedsgruppen og de relevante medarbejdere. De forhold, som ikke kan afhjælpes af gruppen, samles sammen. Beskriver flere stjernerapporter den samme type problem, kan der laves et samlet forslag til løsning af problemet. Når stjernerapporterne er udfyldt vurderer sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsudvalget, hvilke arbejdsmiljøforhold der skal forbedres. Det kan være på kort eller lang sigt. Derefter udarbejdes en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde målet med indsatsen, hvilke aktiviteter der skal gennemføres, hvornår og af hvem. Typisk vil et emne som orden og sikkerhed være et indsatsområde. Handlingsplanen skal så beskrive, om der skal gennemføres f.eks. oprydningsdage, kampagner, sikkerhedsrunderinger eller alle tre ting. HUSK at skrive hvornår og af hvem. Bunken af stjernerapporterne kan udgøre handlingsplanen. Man kan også samle initiativerne sammen på en overordnet handlingsplan. Se eksempel under Lidt af hvert

13 3 3-3

14 Organisation Krav til organisering Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal sikre, at: Virksomheden har organiseret sikkerhedsarbejdet efter lovens forskrifter. D.v.s. etableret sikkerhedsgruppe(r) og et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere end 20 ansatte, Der er én hovedansvarlig for arbejdsmiljøledelsessystemet som rapporterer til ledelsen, Opgaver, ansvar og kompetencer vedrørende arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal beskrive, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret efter reglerne. Der skal være en sikkerhedsgruppe for hver arbejdsleder eller fysisk afgrænset område af virksomheden, og der skal være et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere end 19 ansatte. Forslag til udførelse af opgaverne Virksomhedens ledelse skal tænke sig grundigt om, når de udpeger, hvilke ledere der skal deltage i det formelle arbejdsmiljøarbejde. Hvis arbejdsmiljøarbejdet skal have en effekt, skal ledelsen udpege en repræsentant, der har gennemslagskraft og beslutningsmyndighed. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan beskrives med en tegning af sikkerhedsorganisationen og beskrivelse af dennes arbejdsopgaver. I beskrivelsen skal også stå, hvem der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet. Det skal ikke være en meget grundig beskrivelse af ansvarsområder. Det kan man skrive om i de enkelte procedurer i arbejdsmiljøledelseshåndbogen. Håndbogen kan gøres mere overskuelig ved at udbygge dokumentoversigten med, hvem der er ansvarlig for proceduren og hvem der skal kende til proceduren. Det letter arbejdet, den interne audit. Se eksempel i P-0.0. I beskrivelsen skal man kunne se hvem der er ansvarlig for at løse de forskellige opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet, hvem der er ansvarlig for arbejdsmiljøledelsessystemet og skal sikre, at systemet lever op til kravene hvem der rapporterer om systemet til ledelsen. 4 Organisation 4-1

15 4 4-2

16 Uddannelse og træning Krav til uddannelse og træning Medarbejderne skal sikres de fornødne sikkerheds- og sundhedsmæssige færdigheder, der er hensigtsmæssige for udførelse af deres arbejde Arbejdskraft, der ikke er ansat i virksomheden, men arbejder på virksomhedens område, skal kende virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og sikkerhedsforskrifter. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal udarbejde en procedure, der forklarer og sikrer det relevante uddannelsesniveau hos medarbejderne. Virksomheden skal sørge for at arbejdskraft, der ikke er ansat i virksomheden, men arbejder på virksomhedens område, kender virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og sikkerhedsforskrifter. Forslag til udførelse af opgaverne Som en start kan virksomheden foretage en kontrol af, om alle har gyldige uddannelser i forhold til deres arbejde og funktion. Det kunne eksempelvis være: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Tilladelser til betjening af mekanisk udstyr såsom truck- eller kranførercertifikat Tilladelser til arbejde med farlige stoffer såsom epoxy og isocyanater Medarbejdere skal kende betydningen af, at de udfører deres arbejde sikkert og at de følger retningslinjerne for sikkerhed, som er aftalt på virksomheden. Dette kan gøres ved at inddrage medarbejderne i udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser for deres eget arbejdsområde. Desuden er det afgørende for at skabe en god sikkerhedskultur, at medarbejderne deltager aktivt i at finde, synliggøre og beslutte, hvad der skal gøres ved farlige situationer. F.eks. ved at anvende metoden Find-fem-farlige i virksomheden (P-7.1). Uddannelse og træning skal omfatte introduktion af nyansatte. Introduktionen sikres ved at udarbejde faste retningslinjer for modtagelse af nye medarbejdere. Det gælder både timelønnede funktionærer og ledere. Modtagelsen af nyansatte omfatter bl.a., at virksomhedens generelle sikkerhedsforskrifter gennemgås. Også de relevante procedurer for medarbejderens arbejdsområde skal gennemgås. Virksomhedens sikkerhedsforskrifter skal følges af alle, når de arbejder eller handler på virksomhedens vegne. Anvender virksomheden ofte arbejdskraft, der ikke er ansat i virksomheden, kan virksomheden sikre, at personerne kender gældende sikkerhedsregler og arbejdsmiljøpolitik ved at lade det indgå som en del af samarbejdsaftalen. Overholdes sikkerhedsforskrifterne ikke, skal det have konsekvenser! Tilladelse til arbejde med stærkstrøm Tilladelse til at svejse i rustfrit stål. Sikkerhedsleder og -repræsentant skal have arbejdsmiljøuddannelsen. Det er derfor en god idé at de tager kurset sammen. Det giver den bedste effekt. Det giver et fælles sprog og gør kursets opgaver mere interessante. 5 Uddannelse og træning Vurdering af uddannelses- og instruktionsbehovet bør indgå i planlægningen. Det sikrer, at medarbejderne instrueres og uddannes hensigtsmæssigt for deres arbejdsområde. 5-1

17 5 5-2

18 Drift og overvågning af arbejdsmiljøet Krav til drift og overvågning af arbejdsmiljøet De aktiviteter i virksomheden, hvor planlægningen eller gennemførelsen af aktiviteten kan have en væsentlig betydning for arbejdsmiljøet, skal klarlægges. Derudover skal der være skriftlige fremgangsmåder, som sikrer arbejdsmiljøet Anviste fremgangsmåder skal anvendes. Uanset hvem der arbejder eller handler på virksomhedens vegne De foranstaltninger, der iværksættes til sikring af arbejdsmiljøet, skal vedligeholdes Sker der afvigelser fra de vedtagne fremgangsmåder eller planer, skal årsagen undersøges og behandles. Virksomhedens opgave Det er virksomhedens opgave at få klarlagt, hvilke aktiviteter der kan have en væsentlig betydning for arbejdsmiljøet. Virksomheden skal også sørge for at beskrive, hvordan aktiviteterne udføres og overvåges for at sikre arbejdsmiljøet. Det er virksomhedens opgave at beslutte, hvordan den håndterer situationer, hvor de vedtagne fremgangsmåder og planer ikke følges. Forslag til udførelse af opgaverne Jo tidligere man inddrager arbejdsmiljøvurderinger i planlægning af byggeri, arbejdsprocesser og indkøb, desto nemmere og billigere er det ofte at finde en løsning, der tilgodeser arbejdsmiljøet. Inddrag medarbejderne i de enkelte afdelinger i at finde frem til, hvilke aktiviteter der er vigtige og kritiske for arbejdsmiljøet. 6-1 Tag eventuelt udgangspunkt i en tegning over virksomheden og drøft, hvad der foregår i de enkelte arbejdsområder. Hvor kan der opstå kritiske situationer? Hvad kan der gøres for at beskytte arbejdsmiljøet? Brug evt. nedenstående tjekliste eller tjeklisten fra Find-fem-farlige under fane 12. For alle aktiviteter, hvor der kan opstå en kritisk påvirkning på arbejdsmiljøet, gælder det, at der skal være en procedure for, hvordan aktiviteten udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der kan f.eks. være behov for procedurer i forbindelse med: orden og oprydning intern og ekstern transport indkøb af kemi inventar og hjælpemidler brug af løftehjælpemidler brug af personlige beskyttelsesmidler håndtering af kemiske produkter betjening af maskiner m.v. Der er oftest en række tekniske foranstaltninger, hvis funktion det er at sikre arbejdsmiljøet. F.eks. ventilationsanlæg, løfteredskaber, el-relæer m.v. Virksomheden skal sikre, at disse vedligeholdes og fungerer efter hensigten. Det kan gøres ved at udarbejde en plan for vedligeholdelse og lade den indgå i årsplanen for arbejdsmiljøaktiviteter (P-1.2). Overvågningen kan f.eks. udføres som en del af sikkerhedsrunderingerne i virksomheden (P-7.1). 6 Drift og overvågning af arbejdsmiljøet

19 Stjernerapporten kan anvendes til at registrere afvigelser. Disse bliver efterfølgende behandlet af sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsudvalget. Nedenfor er en række tjekpunkter, som kan være en hjælp til at finde virksomhedens kritiske aktiviteter (listen er ikke udtømmende). Tjekliste over kritiske situationer Transport: Når noget transporteres, internt eller eksternt er der mulighed for farlige situationer. Bl.a. hvis lasten kan forskubbe sig, hvis transportmidlerne ikke er i orden, eller hvis transportvejene ikke er frie og jævne. Det er derfor relevant at beslutte, hvordan transporter udføres sikkert. Gulve: Både som transport og færdselsveje skal gulve være jævne, ryddelige og så vidt mulige uden niveauforskelle, der kan udgøre en risiko for faldulykker. Tjek rækværk/gelænder ved alle niveauforskelle - se efter mangler eller defekte Orden og ryddelighed: Faste pladser til værktøj og materialer, affaldscontainere til emballage og rester, undgå at placere genstande, så de kan falde ned. Vær især på vagt over hovedhøjde. Mangel på orden og ryddelighed er blandt de væsentligste årsager til ulykker. Manglende orden giver bl.a. anledning til, at de korrekte værktøjer ikke anvendes, skarpe hjørner og udragende genstande i gangarealer, placering af genstande over hovedhøjde, løse ledninger o.lign. som resulterer i ulykker. Reparation og vedligehold: Maskiner og tekniske hjælpemidler bør vedligeholdes forebyggende efter en plan - og ikke først, når de går i stykker. Ved reparation og planlagt eller pludseligt vedligehold kan der nemt opstå farlige situationer. Disse kan forebygges med en skriftlig, sikker fremgangsmåde. Rengøringsopgaver: Ofte har en operatør af en maskine eller et anlæg godt styr på den normale driftssituation. Men de mere sjældne situationer som start, slut og rengøring bliver behandlet mere lemfældigt. Ny mand på maskinen: Når der er ændring i bemanding, eller der ved sygdom sker en omplacering, er det en situation, der rummer mulig fare. Det kan være en god idé at fastlægge, hvordan denne situation forebygges. Brug af farlige stoffer og materialer: 6-2 Arbejdspladsbrugsanvisninger skal være let tilgængelige/tæt på arbejdspladsen. Beslutninger: I forbindelse med indkøb, ændringer, ombygning og planlægning bør arbejdsmiljøet og sikkerhed indgå i overvejelserne. Farlige operationer: Hvis der indgår risikable operationer som en del af det daglige arbejde, kan disse sikres gennem fastlæggelse af en fremgangsmåde. Fremgangsmåden kan eventuelt indeholde, at kun specielt uddannede eller trænede har dette arbejde. Introduktion af nyansatte: Det er vigtigt, at nyansatte får en oplæring i sikker adfærd på arbejdspladsen. Koordinering mellem afdelinger: Selvom to afdelinger har godt styr på egne forhold, er de ofte ikke opmærksomme på deres betydning for arbejdsmiljøet i andre afdelinger. Ulykkestilfælde: Det kan være vigtigt, at man har fastlagt, hvad der skal ske, hvis der sker en ulykke. Samtidig er det centralt, at virksomheden fastlægger opfølgningsprocedurer. Dette indebærer en efterbehandling, hvor man analyserer ulykkesforløbet for at forebygge en gentagelse. Tæt-på-hændelser: Tæt-på-hændelser bliver ofte ikke bemærket. Men disse hændelser rummer information, der gør det muligt at forebygge arbejdsulykker. Fravær: Procedurer for registrering og opfølgning på fravær kan være vigtige for at opfange arbejdsmiljøproblemer eller andre problemstillinger. Samtidig kan det forebygge langtidsfravær. Brand og nødsituationer: Heldigvis sker det sjældent, men mange virksomheder ved for lidt om, hvordan de skal forholde sig. Der bør være procedurer for alarmering og evakuering. Disse bør øves med jævne mellemrum. I sikkerhedskampagnen Find-fem-farlige under fane 12 er en tjekliste over farekilder og risikosituationer. 6

20 6 6-3

21 6 6-4

22 6 6-5

23 6 6-6

24 Ulykkesundersøgelse og forebyggelse Krav til Ulykkesundersøgelse og - forebyggelse Arbejdsforhold eller situationer, som kan resultere i ulykker, skal klarlægges og forsøges ændret, så risikoen minimeres Der skal være passende forholdsregler for, hvordan eventuelle ulykker håndteres Udføres der risikobetonede aktiviteter, skal der laves analyser af, hvordan disse udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal udarbejde procedurer, der sikrer, at arbejdsforholdene og arbejdssituationerne er af en sådan karakter, at risikoen for ulykker er minimal. Der skal også være procedurer for nødberedskab og retningslinjer for håndtering af eventuelle ulykker. Har virksomheden risikobetonede aktiviteter, skal der udarbejdes en procedure for gennemførelse af ulykkes- og risikoanalyser. Resultaterne fra analysen skal inddrages i handlingsplanen. Forslag til udførelse af opgaverne Enhver, der driver virksomhed, har et ansvar for sine medarbejders sikkerhed. Derfor bør ledelsen have overblik over, om der udføres aktiviteter, hvor der er en særlig risiko for ulykker. Ledelsen skal sikre, at de væsentligste arbejdsforhold og situationer, der kan resultere i arbejdsskader og ulykker, kortlægges. På baggrund af kortlægningen udarbejdes driftsprocedurer, der mindsker eller fjerner risikoen for ulykker. For at skabe en god sikkerhedskultur på virksomheden er det vigtigt at fokusere på forebyggelse. Når ulykken først er sket, er det for sent. For ikke at miste fokus på sikkerheden kan virksomheden supplere arbejdspladsvurderingen med sikkerhedsrunderinger og fokuskampagner som Find-fem-farlige. 7-1 Sikkerhedsrunderinger kan bestå i, at sikkerhedsgruppen periodisk går en runde med deres tjekliste og kontrollerer, at sikkerhedsforanstaltningerne er i orden. Den enkelte sikkerhedsgruppe bør udarbejde sin egen tjekliste, som passer til sikkerhedsgruppens område. En tjekliste kan indeholde forskellige emner som: Orden og ryddelighed Kontrol af færdsels- og adgangsveje, f.eks. frie nødudgange, transportveje, gangarealer, niveauforskelle m.v. Check af sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. afskærmninger, nød-stop, ventilationsanlæg m.v. Placering og gyldighed af sikkerhedsforskrifter, f.eks. produktdatablade, nødskiltning, arbejdsinstrukser m.v. Brug og vedligehold af personlige værnemidler, f.eks. åndedrætsværn, masker, handsker m.v. Placering og vedligehold af brand- og førstehjælpsudstyr, f.eks. brandslukker, tæpper, øjenskyl m.v. Fokuskampagner som Find-fem-farlige kan tilrettelægges som det passer bedst i virksomheden. Eneste betingelse for at få udbytte er, at medarbejderne er med. 7 Ulykkesundersøgelse og forebyggelse

25 Under Lidt af hvert er et oplæg til sikkerhedskampagnen Find-fem-farlige. Findfem-farlige går ud på, at medarbejderne får til opgave i løbet af uge at finde mindst fem farlige situationer. Ved farlige situationer forstås situationer, der kunne resultere i ulykker. F.eks. huller i gulv, niveauforskelle, spild af væske, spærret transportvej, skarpe kanter, løse ledninger, tabte materialer o.s.v. Situationerne beskrives kort. Gerne med foto eller tegning. Så fremlægges de for afdelingen eller sikkerhedsgruppen. I fællesskab besluttes, hvordan man fremover kan undgå situationen eller være opmærksom på den, så der ikke opstår en ulykke. Sker der alligevel ulykker, er det vigtigt, at virksomheden har et beredskab, der kan afhjælpe ulykkerne. Når ulykken er sket, skal man undersøge og forebygge en gentagelse. Virksomheden skal beslutte, hvordan den kan/vil håndtere de typer af ulykker, der er størst risiko for. Det skal også vurderes om beredskabet er i orden f.eks. tilte -alarm, førstehjælpsuddannelse, øjenskyl, kompresbind o.s.v. Ud over at registrere de anmeldepligtige ulykker (der giver sygefravær på en dag og derover), kan virksomheden vælge også at registrere plasterskader, tæt-på-hændelser og tid siden sidste ulykke. Ved at fokusere på disse og forebygge, er det sandsynliggjort, at virksomheder kan reducere deres antal af egentlige ulykker. For at synliggøre antallet af plasterskader og ulykker kan man tælle dem på en opslagstavle vha. plastre, førstehjælpsmærker eller lignende. Ulykker kan anmeldes via Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor skemaer til anmeldelse også kan rekvireres. På hjemmesiden findes desuden metoder til at forebygge ulykker, se under Lidt af hvert

26 7 7-3

27 7 7-4

28 7 7-5

29 Lovpligtige krav og andre bestemmelser Krav om kendskab til Lovgivning og andre bestemmelser Ajourføring med eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen Arbejdet med at overholde loven skal være integreret i arbejdsmiljøledelsessystemet. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal udarbejde en procedure for, hvordan den holder sig ajour med arbejdsmiljølovgivningen. Den skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Proceduren skal være en del af arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Ved certificeringen af arbejdsmiljøledelsessystemet må virksomheden ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som kan give anledning til påbud fra Arbejdstilsynet, inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykkesrisiko 10.Unges arbejde. Derfor skal virksomheden, der hvor det er relevant, være ajourført med reglerne. En uddybning af de 10 områder findes i bilag 1 til bekendtgørelse nr Forslag til udførelse af opgaverne Virksomheden kan finde alle relevante love, bekendtgørelser og vejledninger på Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk). For ikke at drukne i information kan virksomheden i første omgang vælge at sætte sig ind i de generelle regler for sikkerheds- og sundhedsarbejde og arbejdspladsvurderinger. Derefter de specifikke regler, som vedrører de arbejdsmiljøforhold, der er fundet ved arbejdspladsvurderingerne, og som er relevante for den branche, virksomheden tilhører. For løbende at holde sig ajour med de seneste nyheder kan den daglige sikkerhedsleder jævnligt tjekke de seneste nyheder på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det kan f.eks. være månedligt eller før hvert møde i sikkerhedsudvalget Er der ikke adgang til internettet, kan virksomheden vælge at abonnere på tidsskriftet Det ny ABF, som udgives af Arbejdsmiljø Rådets Servicecenter. Det indeholder nyheder om arbejdsmiljøregler og publikationer på arbejdsmiljøområdet. Derigennem kan virksomheden også bestille eksemplarer af nye bekendtgørelser. Et alternativ til ABF er Schultz lovtekst om arbejdsmiljø 1, hvor virksomheden kan få al ny arbejdsmiljølovgivning enten på tryk eller som CD-rom. CD-rom-versionen har den fordel, at der ved hver opdatering er et nyhedsbrev om, hvilke ændringer der har været. Endelig kan nævnes Retsinformation, www. retsinfo.dk, hvor al lovgivning er gratis tilgængelig, og der er gode søgemuligheder. 1 se under virksomheder/elektroniske lovsystemer 8 Lovpligtige krav og andre bestemmelser 8-1

30 8 8-2

31 Interne audits og evaluering Krav til intern audit og evaluering Kontrol af, om arbejdsmiljøledelsessystemet er udformet og fungerer tilfredsstillende Kontrol af, om arbejdsmiljøpolitikken bliver efterlevet og handlingsplanerne gennemført Ledelsens evaluering af behovet for ændringer i politik, mål, handlingsplaner, organisering m.v. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal udarbejde en procedure for, hvornår og hvordan de gennemfører en kontrol af, om deres arbejdsmiljøledelsessystem fungerer tilfredsstillende. Proceduren skal samtidig indeholde en beskrivelse af, hvordan resultatet behandles. Forslag til udførelse af opgaverne Intern audit En intern audit er virksomhedens egen kontrol med om aftaler bliver overholdt. Den interne audit udføres årligt efter en plan, som skal sikre, at man kommer hele systemet igennem. D.v.s. at man ikke nødvendigvis skal gennemføre alle kontrolaktiviteterne i samme periode, men kan fordele dem over året (P-9.1). Den interne audit skal indeholde følgende elementer: Dokumentgennemgang - er dokumentationen ajourført Gennemgang af procedurerne i Arbejdsm iljøledelseshåndbogen for at sikre, at de fortsat er relevante og beskriver de faktiske forhold på virksomheden Kontrol af, om dokumentationen for de forskellige aktiviteter er til stede, f.eks. referater, arbejdsskemaer, tjeklister m.v. Implementeringsgrad - er aftalerne kendte og følges de Opfølgning på, om politikken og handlingsplanerne er blevet fulgt og målene nået Opfølgning på, om de ansatte, ledere og medarbejdere kender og følger de aftalte retningslinjer og procedurer. Typisk gennemført som interview Kontrol af, om aktiviteterne i årsplanen er blevet gennemført. Findes der afvigelser fra det aftalte, udfyldes en stjernerapport. Intern audit bør udføres af medarbejdere, der er uafhængig af det enkelte område som kontrolleres. Sikkerhedslederen kan altså ikke selv kontrollere, at han har opdateret listen over relevant lovgivning. Derfor kan det være en god idé at lave et auditteam (kontrolgruppe) og fordele opgaverne imellem sig eller evt. hente hjælp fra en konsulent. Evaluering Den interne audit afsluttes med, at ledelsen foretager en evaluering, typisk en gang årligt (P-9.2). Resultatet af den interne audit præsenteres for ledelsen, der herefter tager stilling til, om systemet fungerer i sin helhed det er udbredt til alle ansatte organiseringen fortsat er hensigtsmæssig politikken fortsat er relevant handlingsplanerne bliver gennemført arbejdsmiljømålene bliver nået der er behov for ændringer. 9 Interne audits og evaluering 9-1

32 9 9-2

33 9 9-3

34 Kommunikation information om arbejdsmiljø Håndbog om arbejdsmiljøledelse Krav til Kommunikation - information om arbejdsmiljø Kommunikationen mellem de forskellige niveauer i virksomheden skal sikre, at viden om arbejdsmiljøforhold formidles og anvendes, hvor det er relevant. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken er formidlet og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden. Virksomheden skal også udarbejde en procedure for, hvordan der kommunikeres om arbejdsmiljøforhold i virksomheden. Proceduren skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages, hvor det er relevant. Proceduren skal omfatte: 1 Kommunikation i forbindelse med fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken 2 Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet 3 Udarbejdelse af handlingsplaner 4 Udarbejdelse af virksomhedens arbejdsmiljøredegørelse. Kommunikationen omfatter også det at have adgang til information. F.eks. referater fra sikkerhedsmøder, undersøgelser af arbejdsulykker, stjernerapporter der er i gang med at blive behandlet o.s.v. Desuden skal arbejdspladsbrugsanvisninger, procedurer for betjening af maskiner og udstyr, brandinstruks og beredskabsplaner være let tilgængelige. Alle opdateringer bør gennemgås med medarbejderne mundtligt. For at informationen er tilgængelig, kan hovedparten placeres på tavler eller i mapper der, hvor informationen skal bruges. Virksomheden kan afholde særlige møder om arbejdsmiljø, men erfaringer viser, at det er bedre at få arbejdsmiljø integreret i dagligdagen. F.eks. ved at lave fokus-kampagner og at drøfte stjernerapporterne på afdelingsmøder eller andre møder med medarbejderne. Ekstern kommunikation om arbejdsmiljø kan bl.a. foregå ved at udsende arbejdsmiljøpolitikken til samarbejdspartnere, udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse (P-11.1) eller indgå i udviklingssamarbejder med leverandører om mere arbejdsmiljøvenlige produkter. Forslag til udførelse af opgaven Intern kommunikation og samarbejde handler i en mindre virksomhed om, at man husker at snakke sammen. Det handler også om, at arbejdsmiljøledelseshåndbogen beskriver den måde der handles på i dagligdagen. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i formuleringen af virksomhedens politik, mål, handlingsplaner og resultaterne heraf, så de får et medejerskab. Desuden er det naturligt, at den enkelte inddrages i forbindelse med beskrivelse af procedurer, der berører deres dagligdag Kommunikation Information om arbejdsmiljø

35

36 Arbejdsmiljøredegørelse og arbejdsmiljøregnskab Krav til en arbejdsmiljøredegørelse En arbejdsmiljøredegørelse skal indeholde: Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. En beskrivelse af arbejdsmiljøarbejdet overordnet. En beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold - herunder om der er problemer. Data om arbejdsulykker og forebyggelse. Virksomhedens holdning til det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal have en procedure for, hvem, hvordan og hvornår redegørelsen ajourføres. Typisk en gang om året, dog mindst hvert 3. år. Virksomheden skal dokumentere, at de ansatte eller deres repræsentanter har været inddraget i de initiativer, der ligger til grund for arbejdsmiljøredegørelsen. Redegørelsen skal være offentlig tilgængelig. Forslag til udførelse af opgaverne Beslut i første omgang, hvem der skal medvirke, hvem der er tovholder på processen og hvad der er tidshorisonten for udarbejdelse af den første arbejdsmiljøredegørelse. Arbejdsmiljøredegørelsen er en måde at kommunikere virksomhedens arbejdsmiljøforhold, -indsats og -resultater ud. Både internt i virksomheden og til omverdenen. Omverdenen kan være kunder, naboer, myndigheder, kommende medarbejdere, medier osv. Overvej derfor, hvem der er målgruppen, og hvad I gerne vil fortælle dem. Lav derefter en indholdsfortegnelse og en aftale om omfanget af redegørelsen. Under Lidt af hvert er et eksempel på en indholdsfortegnelse. Da arbejdsmiljøredegørelsen er offentlig er den også del af virksomhedens ansigt udadtil. Det er derfor en god idé at beskrive lidt kort om virksomheden generelt. F.eks. forretningsområde, omsætning, antal ansatte, personaleomsætning o.lign. Et forord, hvor virksomhedens direktør kommenterer på virksomhedens arbejdsmiljø og resultater, virker godt. Også sikkerhedsudvalget kan med fordel skrive et forord og på den måde vise, at arbejdsmiljøarbejdet sker som et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøpolitikken og de væsentligste arbejdsmiljøforhold og evt. problemer. Desuden skal der medtages data om arbejdsulykker og hvordan de søges forebygget samt virksomhedens holdning til sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Det er en god idé at lade arbejdsmiljøredegørelsen indeholde virksomhedens mål og resultater for arbejdsmiljøet og hvordan udviklingen har været over tid. Data om f.eks. arbejdsulykker samt mål og resultater bør kommenteres af virksomheden: Hvad synes virksomheden selv om resultaterne? Er det gået som ønsket? Er det gået bedre - eller måske ikke så godt? Beskriv, hvor data kommer fra og hvordan de er opgjort evt. sammenholdt med branchetal. Så kan læseren bedre forholde sig til oplysningerne. 11 Arbejdsmiljøredegørelse og -regnskab 11-1

37 Der er ikke noget krav om at sætte kroner og øre på arbejdsmiljøet, men en beregning af omkostninger til fravær eller ulykker synliggør, at der også er økonomisk fordel ved at beskæftige sig med at skabe en god sikkerhedskultur. Omkostninger til fravær kan opgøres på flere måder. Under Lidt af hvert er der nogle eksempler. En tommelfingerregel kan være, at en dags fravær koster virksomheden kr. Læg arbejdsmiljøredegørelsen på virksomhedens hjemmeside. Hvis I har en sådan. Det er en nem og billig måde at sikre opfyldelsen af kravet om, at det skal være offentligt tilgængelig. Samtidig viser det den der søger information om virksomheden, at der arbejdes seriøst med arbejdsmiljø. Det kan erfaringsmæssigt have en positiv effekt, når virksomheden søger nye medarbejdere

38

39 Lidt af hvert - værktøjer, flere procedureeksempler 12 Lidt af hvert

40 Find Fem Farlige F5F 2005 Advisory

41 Find fem farlige Beskrivelse af sikkerhedskampagnen Find-fem-farlige Find-fem-farlige er en metode der træner deltagerne i at få øje på farlige situationer, herunder tilløb til farlige situationer. Typisk iværksættes kampagnen af sikkerhedsleder eller sikkerhedsudvalget. Kampagnen kan tilrettelægges så det passer til virksomheden, f.eks. med hensyn til antallet af deltagere, perioden hvor kortlægningen finder sted, hvordan opsamlingen og behandlingen af de fundne situationer gennemføres og hvordan resultaterne synliggøres. Nedenstående er således blot et forslag til at køre kampagnen. Kampagnen kan gentages periodisk med de samme eller nye deltagere. Kampagnen iværksættes ugen før et afdelingsmøde. 2-3 medarbejdere fra hver afdeling udpeges til at deltage i kampagnen. Deltagerne præsenteres for eksempler på farlige situationer, som har resulteret i ulykker. Deltagerne gennemgår eksemplerne og drøfter, hvilke situationer der kunne optræde i deres dagligdag og kommer med eksempler herpå. Ved at drøfte oplægget i gruppen får den enkelte deltager viden om og eksempler på farlige situationer, som vedkommende måske ikke umiddelbart kender fra egen dagligdag, men som vil kunne få deltageren til at reagere, når og hvis situationen en dag opstår. Efterfølgende skal deltagerne i løbet af ugen, prøve at Finde fem farlige situationer eller tilløb her til i deres egen dagligdag. De fundne situationerne beskrives kort, gerne ved brug af fotografi eller tegning. Den vedlagte tjekliste viser nogle situationer og kilder, som kan være årsag til ulykker. Når deltagerne mødes igen på afdelingsmødet fremlægges de farlige situationer og det besluttes i fællesskab, hvordan situationen kan undgås fremover. Ofte vil alene det, at situationen beskrives og man snakker om den, have en forebyggende effekt. Efter mødet skal de farlige situationer og beslutningerne for at undgå dem synliggøres ved at sætte skemaerne op et naturligt sted i virksomheden. For at fastholde fokus på at finde de farlige situationer og afværge dem, kan kampagnen gennemføres månedligt, kvartalsvis eller ½-årligt. Vedlagt er eksempler på ulykker, en tjekliste over farekilder og risikosituationer samt et skema til beskrivelse/billede/tegning af situationen. F5F Find Fem Farlige 1

42 Oplæg til gruppearbejde Vejledning: Læs eksemplerne igennem og drøft, hvilke lignende situationer der kunne forekomme I jeres virksomhed - Kom gerne med andre eksempler I fisk En driftsleder på et lakserøgeri er på vej gennem virksomheden i træsko, da han glider i et fiskeskind, der ligger på gulvet og flyder. Driftslederen mister balancen, falder og lander på ryggen på det hårde betongulv. Han forstuver bl.a. ryggen og er syg i mere end 5 uger. Håndbremsen En chauffør kører en traktor med vogn og saltspreder. Da han stiger ud, formodentlig for at rense saltsprederen, undlader han at trække håndbremsen. Udenfor glider chaufføren i det glatte føre, han kommer ind under traktoren og bliver kørt over. Chaufføren dør som følge af ulykken. Gelænderløs En slagteriarbejder er på vej ned af en trappe. Trappen mangler gelænder. Da slagteriarbejderen glider, er han uden mulighed for at forhindre et fald. Han forstuver det ene knæ og er uarbejdsdygtig i 4-14 dage. Farlig cocktail En bartender er i færd med at løfte en kasse øl, da han glider i noget væde fra en isterning, der ligger på gulvet. Bartenderen forvrider ryggen i gliddet og får en diskusprolaps. Han er uarbejdsdygtig i over 5 uger. Et spring i døden Kort før fyraften er en praktikant ved at gøre en presenning fast på et tag i 13 meters højde. For at få en bedre arbejdsstilling springer han de 0,7 meter ned til det øverste stilladsdæk. Stilladsdækket braser sammen under ham, han styrter ned og dør af sine kvæstelser. Småsten på trappen En hjemmehjælper skal bære affald ud. På vejen benytter hun en trappe med slidte trin. Der ligger småsten og grus på trappen, og hjemmehjælperen glider. Hun forstuver venstre fod og ankel i faldet, og er uarbejdsdygtig i 1-3 dage. men da hun har begge hænder fulde, falder hun og slår baghovedet ned i trappen. Hun er sygemeldt 1-3 dage. Stigen En murer på stige er i færd med at reparere et tag. Stigen læner ind mod tagrenden 3 meter over jorden og er placeret på nogle glatte fliser. Stigen skrider, og mureren falder ned. Han skader sin fod og ankel og er uarbejdsdygtig i 4-14 dage. Rækværk manglede En tømrer sætter forskalling og plastic op i en hal. Da han bukker sig for at komme ind under en af de bærende bjælker, træder han et skridt bagud og falder ud, netop der hvor stilladset mangler en meter rækværk. Tømreren falder 3,5 meter ned, får skader på omfattende dele af legemet, men slipper med livet i behold. Der går mere end 5 uger før han er tilbage på arbejde igen. Slagkraftigt bordben To mand i en møbelbutik er ved at arrangere en vinduesudstilling. Netop som de sætter et større teaktræssofabord fra sig, mister den ene grebet om det relativt tunge bord. I forsøget på at undgå at blive ramt vrikker han om på foden. Ulykken medfører 10 fraværsdage. Vinkeljern En medarbejder hos en isenkræmmer er på lageret for at hente en kasse vinkeljern. Kassen befinder sig over hovedhøjde. Da han får trukket kassen ud, går det op for medarbejderen, at den har været åbnet før, og at han trækker i en løs endeklap. Endeklappen ryger af, og kassen dratter ned. Medarbejderen rammes af kassen. Han er uarbejdsdygtig i en hel uge. Festen Der ryddes op efter en fest, og stole skal sættes i stabler. En af deltagerne i oprydningen mener, at han nok kan klare tre stole på en gang. Han løfter stolene og vil placere dem øverst i en stabel. Idet han slipper grebet, mærker han en skærende smerte i ryggen. Han er syg i 3 uger. Hænderne fulde En kontorfuldmægtig er på vej ad en trappe. Hun hører nogen kalde, vender sig om og mister fodfæstet. Hun forsøger forgæves at genvinde balancen, 2 F5F

43 Tunge bøger En flyttemand stabler kasser i en flyttebil. Kasserne står stablet fra gulv til loft. Flyttemanden griber fat i en kasse med bøger og vil kaste den op ovenpå det fjerde lag. Han mærker i det samme et kraftigt jag i ryggen og må slippe kassen. Ulykken medfører 14 dages sygefravær. Undervejs En leverandør skal aflevere nogle papirer på en industrivirksomhed. På vej gennem virksomheden rammes han af en truck, han væltes omkuld og køres over. Manden dør. Rullebordet En butiksansat trækker et rullebord gennem en butik. Undervejs rammer medarbejderen et bord og hånden kommer i klemme. Muskler og sener beskadiges alvorligt. Den ansatte er uarbejdsdygtig i over 5 uger. I farten En truckfører springer ned fra sin truck, mens trucken langsomt kører fremad. Førerens tøj hænger fast i en maskindel på lageret, trucken presser føreren op mod maskindelen, og spolebenet brækker. Truckføreren er uarbejdsdygtig i over 5 uger. Kilde: Det tilsyneladende Ufarlige, Arbejdstilsynet For meget Nogle medarbejdere er i færd med at vende en vogn. Vognen er lastet med ca. 500 kg gods. Under vendingen bryder vognen sammen. Det viser sig, at lasteevnen max. er 100 kg - men det står ikke på vognen. Ved ulykken brækker den ene medarbejder et ben samt tre fingre. Han er uarbejdsdygtig i over 5 uger. Knæk En medarbejder fragter nogle kasser af sted på et rullebord. Pludselig vælter kasserne, og medarbejderen forsøger at gribe den øverste. Det giver et knæk i ryggen. Medarbejderen er uarbejdsdygtig i over 14 dage. Uden varsel En betonplade skal placeres på en jernramme ved hjælp af en truck. En hjælper bliver bedt om at holde igen på rammen, så den ikke flytter sig. Uden varsel sænker truckføreren gaflerne, og hjælperen mister en eller flere fingre. Han er uarbejdsdygtig i 5 uger. I vejen En lagerchef inspicerer undervognen af en lastvogn, som skal til syn. Vognen står i vejen for en medarbejder, der beslutter sig for at flytte den. Lagerchefen bliver kørt over og dør. Hjemmelavet På en maskinstation anvendes en lastvogn med hjemmebygget læsserampe. Alle ved, at rampen er defekt, og at den snarligst bør repareres. Det når man ikke. Inden da er rampen faldet af og har knust brystet på en medarbejder. Medarbejderen dør som følge af ulykken. F5F 3

44 Checkliste over farekilder og risikosituationer Kilde: Nul-Arbejdsulykker.dk Nr. 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker Farekilder Skarpe kanter, værktøjer og overflader Genstande, der river, saver, høvler, snitter m.v. Høje tryk og pres Flader der bevæger sig mod hinanden (klemningsfare) Genstande med skjulte fysiske kræfter Genstande eller personer der bevæger sig (fare for sammenstød) Niveauforskelle Varmekilder Kuldepåvirkninger Elektricitet Giftige eller ætsende kemikalier Akut skadelige biologiske påvirkninger Stærkt lys Skadelig stråling Kraftige vibrationer Meget kraftig støj, knald Stor kropsbelastning og vrid ved tunge byrder Vold fra dyr eller mennesker Manglende ilt (kvælningsfare) Risikosituationer Situationer hvor en uhensigtsmæssig bevægelse alene kan medføre kontakt til en farekilde Situationer hvor en energikilde uhensigtsmæssigt slippes løs Situationer, hvor genstande fra maskiner eller processer kan blive slynget ud Situationer, hvor man let kan miste kontrollen over maskiner, værktøjer, hjælpemidler eller materialer Situationer, hvor der kan ske sammenstød Situationer, hvor man kan falde, glide, snuble Situationer, hvor man kan falde fra et højere niveau og ned Situationer, hvor det man står på kan skride ud eller brase sammen Situationer hvor man kan blive ramt af noget der falder ned Situationer, hvor der kan ske sprængning eller brud på rør, ledninger, kedler m.v. Situationer hvor der kan ske brand, eksplosion, udslip Situationer hvor der er mulighed for kontakt med aggressive dyr 4 F5F

Find Fem Farlige F5F KPMG. BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR

Find Fem Farlige F5F KPMG. BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR Find Fem Farlige 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Find fem farlige Beskrivelse af sikkerhedskampagnen Find-fem-farlige Find-fem-farlige er en metode der

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere