5 Årsmøde Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag"

Transkript

1 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010

2 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden for delegeretmøde... 3 Forslag til forretningsorden... 4 Bestyrelsens årsberetning... 5 Indledning... 5 Folkekirkens indhold og struktur Nye strukturer i folkekirken Pilotprojekter Etablering af fælles menighedsråd Porvoo-tilslutningen Bloktilskud Nyborgmødet den 30. januar Politisk interessevaretagelse Anmeldelse af fødsler og dødsfald Udredningsarbejde og kirkeforskning Undersøgelse af dåbsoplæring... 9 Menighedsrådene som kirkelig ledelse Vejledning om samarbejde mellem præst og menighedsråd Årlige menighedsmøder om visioner og mål Menighedsrådenes retlige stilling i forhold til andre myndigheder... 9 Folkekirkens personaleforhold De nye overenskomster Uddannelseskrav til kirkefunktionærer Obligatorisk ækvivalering af sognemedhjælpere Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Perspektiv på folkekirken om præsternes arbejde Projekt teamsamarbejde for præster Revideret regelsæt for ansættelse af præster Modernisering af præsternes tjenesteboligcirkulære Præsters mobilitet Udnævnelse af biskopper og åremålsansættelser Folkekirkens økonomi Nye budget- og regnskabsskemaer, kontoplan m.v Kirke- og præsteembedekapitaler Momsvejledning Multimedieskat Ændring af præsters betaling for privat benyttelse af telefon Lovforslag om krematorier, beregning af kremeringstakster m.v Landsforeningens organisation Ny politisk struktur og arbejdsform Visionsarbejde i bestyrelse og udvalg Samvirket mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne Landsforeningens økonomi belastet af menighedsrådenes sammenlægninger Forlaget outsourcet Vedtægtsændringer Indledende overvejelser om effektivisering af årsmødet Sekretariatschef Jens Gram gik af efter 18 år Landsforeningens rådgivnings- og kommunikationsvirksomhed Landsforeningens medlemsrådgivning Det nye IT-skrivebord Menighedsrådenes Blad Kursusvirksomhed Filmprisen Gabriel Udsmykningsfonden Konference for de nordiske kirkers arbejdsgiverorganisationer Inspirationsdagene Spiritualitet og Kristentro Missionskonference Danske Kirkedage Foreningsoplysninger Foreningens medlemmer Bestyrelsen og forretningsudvalget Interne fagudvalg Ekstern repræsentation Udsmykningsfonden Afsluttende spørgsmål Landsforeningens årsregnskab Budget- og kontingentforslag Udsmykningsfondens årsregnskab Indkomne forslag... 52

3 Årsmøde Dagsorden for det ordinære delegeretmøde den juni Mødets åbning 2. Valg af dirigenter 3. Fastsættelse af forretningsorden for delegeretmødet 4. Valg af stemmetællere 5. Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation 6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 7. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det foregående regnskabsår 8. Orientering om foreningens aktuelle økonomiske stilling 9. Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til kontingent for det følgende regnskabsår 10. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Menighedsrådenes Fond til Udsmykning af Danske Kirker 11. Indkomne forslag fra bestyrelsen, distriktsforeningerne, menighedsråd, der er medlemmer af Landsforeningen, og disses enkeltmedlemmer. Kun forslag, der er indsendt senest 2 måneder forud for delegeretmødet, kan behandles A. Forslag til ændring af Landsforeningens vedtægter B. Øvrige forslag 12. Bestyrelsens meddelelse om tid og sted for næste årsmøde 13. Eventuelt 14. Mødets afslutning

4 4 Årsmøde 2010 Forslag til forretningsorden for delegeretmødet Til behandling under dagsordenens punkt 3 har bestyrelsen udarbejdet følgende forslag til forretningsorden for delegeretmødet: 1. Delegeretmødet åbnes af formanden, der leder valget af 3 dirigenter. 2. Dirigenterne påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 3. Ved delegeretmødets begyndelse vælges stemmetællere, der bistår dirigenterne ved optælling, når de finder det nødvendigt. 4. Ordet gives til talerne i indtegnet rækkefølge. Taletiden er 3 minutter. Ved forelæggelse af indsendte forslag er taletiden 5 minutter. Formanden og forslagsstilleren kan når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenterne kan tillade en kort svarreplik. Dirigenterne kan bestemme, at taletiden begrænses yderligere. 5. Behandlingen af beretningen kan opdeles i temaer, der afsluttes hver for sig. 6. Ændringsforslag til indkomne forslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne. Dirigenterne bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Ved afstemninger skal dirigenterne klart formulere, hvad der stemmes om. 7. Dirigenterne kan fastsætte sluttidspunkt for indtegning af talere. Forslagsstillere eller stedfortrædere for disse samt formanden/ordføreren kan få ordet inden punktets endelige afslutning. 8. Formanden, bestyrelsen eller mindst 20% af de delegerede kan forlange debatten afbrudt for en kortere periode for at drøfte de igangværende forhandlinger. 9. Under behandlingen af udtalelser fra delegeretforsamlingen kan dirigenterne eller forsamlingens flertal nedsætte et redaktionsudvalg til at udarbejde forslag til den endelige udtalelse. 10. Stemmeret kan kun udøves af delegerede og bestyrelsens medlemmer. Afstemning kan ske ved markering med stemmekort. Dirigenterne eller mindst 10 stemmeberettigede kan til enhver tid kræve skriftlig afstemning. 11. Der udarbejdes et referat, der skal godkendes og underskrives af dirigenterne, inden det offentliggøres. Delegeretmødet optages på lydbånd, der opbevares i 5 år på Landsforeningens kontor.

5 Årsmøde Bestyrelsens årsberetning Indledning Denne årsberetning er den første, som denne bestyrelse aflægger, og det er også den første beretning, efter at vi har foretaget en del omstruktureringer både i bestyrelsen og i sekretariatet. Derfor er den heller ikke disponeret helt, som den plejer, hvad vi dog ikke håber er gået ud over informationsniveauet. Der er nemlig meget at fortælle om. Sidste års beretning var præget af, at vi var i en overgangsfase i arbejdet med en række betænkninger og lovforslag. Derfor kunne man have givet årsberetningen overskriften: I vadestedet. Hvis man skulle finde et lignende billede, som kunne tegne dette års beretning, skulle det snarest være: Ud over de sibiriske stepper. Ligesom det for menighedsrådene har været et travlt år, har det nemlig også været et særdeles travlt år for bestyrelsen og sekretariatet med en masse nyheder i en lind strøm og dermed fart over feltet for alle. Høringsskrivelserne kom i en periode så tæt og i nogle tilfælde med så korte svarfrister, at det var vanskeligt at få dem behandlet af de relevante organer i den logiske rækkefølge. På de følgende sider vil vi tegne et så retvisende billede som muligt af, hvad det er, vi har haft travlt med. En nøgtern beskrivelse uden store armbevægelser. Dem gemmer vi til en mere politisk sammenhæng.

6 6 Årsmøde 2010 Folkekirkens indhold og struktur 1 Nye strukturer i folkekirken Når Landsforeningen har et kirke- og strukturudvalg blandt sine faste udvalg under bestyrelsen, skyldes det ikke, at vi ser det som en hovedopgave at skabe strukturændringer i folkekirken, men vi er på den anden side opmærksomme på, at der til stadighed sker ændringer i folkekirken, som også puffer til strukturen. I det forløbne år er der således blevet indført stiftsråd i alle stifter. En nyskabelse som Landsforeningen hilser velkommen. Stiftsrådene har en meget begrænset beslutningskompetence, men betyder ved selve deres eksistens en ændring af folkekirkens demokratiske struktur. Stiftsrådene kan ganske vist stort set kun beslutte, hvilke udvalg de vil nedsætte, hvad ind- og udlånsrenten af stiftsmidlerne skal være, hvor meget de vil udskrive i bindende stiftsbidrag, og hvad de vil bruge bidraget til. Men derudover kan de (ganske som menighedsrådene i det enkelte sogn) tage spørgsmål af betydning for stiftet op til behandling, og hvis det er en fornuftig drøftelse, kunne det jo godt tænkes, at den påvirkede biskoppens beslutninger, selv om han/hun hverken er forpligtet til at lytte til stiftsrådenes meninger eller til at følge deres direkte råd, hvis et sådant gives. Indførelsen af permanente stiftsråd er den største udvidelse af demokratisk valgte organer i folkekirken i mange år, og Landsforeningen vil følge arbejdet i stiftsrådene nøje. Med reglen om at formanden skal vælges blandt de læge medlemmer, er der givet mulighed for, at menighedsrådenes stemme også får vægt på stiftsplan. Det er de valgtes ansvar, at det også sker i praksis! Det nye organ skaber nye muligheder for, at vi som menighedsrepræsentanter (og dermed repræsentanter for det læge element i folkekirken) giver vores besyv med. Ikke som led i en kamp mellem læge og gejstlige, men som en videreførelse på stiftsplan af det samvirke mellem præst og valgte medlemmer, som er fastslået for arbejdet i menighedsrådet. 2 Pilotprojekter Vi lever på mange måder i en projekttid, og for ikke at spilde ressourcer på forkert konstruerede projekter bliver det mere og mere almindeligt at begynde med et pilotprojekt. Folkekirken er ingen undtagelse herfra. Pilotprojektet i Syddjurs om samarbejde er afsluttet. Det har efter bestyrelsens mening været en succes, og der arbejdes nu på at brede erfaringerne ud til andre provstier. Ikke for at de skal kopiere modellen, for der er lokale forskelle, der gør, at det ikke er fornuftigt eller frugtbart, men for at man andre steder kan lære af erfaringerne og ikke skal begynde helt forfra. 34 provstier har nu meldt sig til kurser, hvor de skal forsøge at udnytte erfaringerne fra Syddjurs, og disse kurser bliver afviklet i løbet af foråret En helt anden type pilotprojekt er det teamsamarbejde, som man arbejder med mellem præster i Roskilde Domprovsti. Pilotprojektet nærmer sig sin afslutning, men der knytter sig betydelig interesse til det, fordi det muligvis kan byde på løsningsmodeller for nogle af de vanskeligheder, som præster i flersognspastorater oplever. Der er også stor interesse for den undersøgelse af brugertilfredshed, som stifterne for tiden gennemfører. Det er en offentlig hemmelighed, at de ti stifter fungerer meget forskelligt, men vi ved ikke, om det betyder, at tilfredsheden med deres funktion varierer tilsvarende, eller man er godt tilfreds med den måde, de fungerer på, selv om den ikke er ensartet. 3 Etablering af fælles menighedsråd Der har i de seneste år været en betydelig interesse for at oprette fælles menighedsråd i pastorater med flere sogne (såkaldte pastoratsråd). Før 2004 var kun 54 sogne involveret i sådanne fælles menighedsråd, ved valget i 2004 var det 177, mens det ved valget i 2008 var 490 sogne, der tilsammen havde dannet 211 fælles menighedsråd. Den store interesse har imidlertid været kombineret med et ønske om at få dispensationer fra de gældende regler i forbindelse med oprettelsen. I altovervejende grad har dispensationerne drejet sig om at kunne sammensætte det fælles menighedsråd på en anden måde end foreskrevet i menighedsrådslovens 2, stk. 3, samt at kunne vælge mere end én kirkeværge, typisk således at der er en kirkeværge for hvert af de involverede sogne. Kirkeministeriets praksis har været, at man på den ene side var ganske imødekommende over for sådanne ønsker, og at man på den anden side i de seneste år har gjort dispensationerne tidsbegrænsede. Sidstnævnte har skabt nogen usikkerhed om det fremtidige menighedsråds sammensætning, når den givne dispensation udløber. Landsforeningen er derfor glad for, at kirkeministeren den 14. januar 2010 har fremsat et forslag til en ændring af menighedsrådsloven, så der i 1 tilføjes et nyt stk. 4, hvori det hedder: Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, fastsætter det fælles menighedsråd antallet af valgte medlemmer i rådet. Rådet må dog højst bestå af summen af det antal valgte medlemmer, som de deltagende menighedsråd enkeltvis er berettiget til Ligeledes bliver det ifølge forslaget muligt at vælge en kirkeværge for hver

7 Årsmøde kirke. Hermed styrkes menighedsrådets kompetence, og der skabes lige netop den fleksibilitet, der er brug for. 4 Porvoo-tilslutningen Lige før klimatopmødet (hvor en af gæsterne var den anglikanske kirkes overhoved ærkebiskop Rowan Williams) meddelte Folkekirkens mellemkirkelige Råd, at man havde besluttet, at Danmark skulle tilslutte sig Porvoo-fællesskabet, efter at man siden 1995 havde haft observatørstatus. I betragtning af den omfattende debat, der var om dette spørgsmål i 1995, og de mange protester bl.a. fra menighedsråd mod medlemskabet, som det daværende mellemkirkelige råd også gik ind for, var det noget overraskende at læse meddelelsen om tilslutningen, hvor man ikke ulejligede sig med at forklare nærmere, hvorfor man nu havde skiftet mening. Landsforeningen er udmærket klar over, at Folkekirkens mellemkirkelige Råd er i deres gode ret til at beslutte, at folkekirken skal tilslutte sig fællesskabet, men vi protesterede over den måde, det foregik på. Det kunne dårligt opfattes som andet end ringeagt eller i hvert fald ligegyldighed over for menighedsrådsmedlemmerne og deres holdninger. Først efter at der var fremkommet adskillige protester mod beslutningen, fremlagde rådet deres overvejelser i form af en kronik i Kristeligt Dagblad. Selve underskrivelsen af tiltrædelsesdokumentet er udsat til oktober 2010, dvs. til der har været nyvalg til Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 5 Bloktilskud I efteråret blev betænkning 1511 om indførelse af bloktilskud i folkekirken offentliggjort og sendt i høring. Imens betænkningen stadig var i høring, afholdt Landsforeningen sammen med biskopperne en debatdag i Nyborg, hvor en lang række inviterede, 145 deltagere i alt, mødtes for at diskutere samspillet mellem struktur og indhold, herunder hvad indførelsen af bloktilskud ville betyde for folkekirkens muligheder for at udføre sine opgaver. Uden at drage for bastante slutninger kan man vist godt sige, at de forsamlede stort set var enige med de fire folkekirkerepræsentanter i bloktilskudsudvalget om, at et evt. bloktilskud skubber til nogle magtbalancer og virker centraliserende. Det skaber tilsyneladende flere problemer, end det (måske) løser, og derfor må der en dybere analyse til, før man ændrer folkekirkens forhold så drastisk. Hvis der skal indføres et bloktilskud, skyldes det ikke, at det vil gøre det lettere for sognene at være kirke på nutidens betingelser. Argumenterne for et bloktilskud må hentes fra det kirkepolitiske område og vedrører forholdet mellem kirke og stat og spørgsmålet om øget religionslighed. Høringsfristen for betænkningen er lige netop udløbet, mens dette skrives, så vi ved ikke, hvordan betænkningen er blevet modtaget. Til gengæld er der kommet forskellige politiske meldinger, der tyder på, at der ikke p.t. er politisk vilje til at indføre bloktilskud, selv om det indgik i regeringsgrundlaget. Det ser heller ikke ud til at blive ændret af ministerrokaden i slutningen i februar. Den nye regerings arbejdsprogram omhandler ikke planer eller overvejelser, der har med folkekirken at gøre. 6 Nyborgmødet den 30. januar 2010 Landsforeningen og biskopperne har for år tilbage etableret et fællesudvalg, som træder sammen i særlige situationer. Dette har ført til afholdelsen af tre Nyborgmøder for det såkaldte kirkelige landskab. De to første blev holdt i 2004, da Tove Fergo var kirkeminister, og man fandt behov for at drøfte administrationen af fællesfonden. Efter nogle års pause besluttede fællesudvalget at holde et tredje Nyborgmøde i januar 2010 i anledning af, at Betænkning 1511, Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud, var sendt til høring, men som man skrev i invitationen det er vigtigt at komme videre end til en ren strukturdebat, der er bundet op på én betænkning. Da fokus i de senere år har været på strukturelle ændringer, mener vi, at tiden er inde til en kirkeligt orienteret debat forstået på den måde, at opgaven nu er at drøfte samspillet mellem struktur og indhold. Spørgsmålet som er let at formulere, men svært at besvare er kort og godt: Er vi på rette vej, og er vi nået langt nok med de strukturelle fornyelser vurderet ud fra, hvad der er folkekirkens egentlige opgave? Dette tema viste sig at være særdeles relevant. Med 145 deltagere var der for det første stor tilslutning til mødet. Gruppen var meget bredt sammensat, da der var repræsentanter fra Landsforeningens bestyrelse og distriktsforeninger, biskopperne, de faglige organisationer, de frie folkekirkelige organisationer inden for mission, diakoni m.m., de traditionelle kirkelige retninger og Kirkeministeriet, herunder kirkeministeren. For det andet viste emnets relevans sig ved en stor tilfredshed med mødets faktiske indhold og afvikling. Formen var fire oplæg med udgangspunkt i hver af kirkens hovedopgaver gudstjeneste, undervisning, religionsmøde og diakoni efterfulgt af en times livlig samtale i plenum. Om eftermiddagen blev forsamlingen inddelt i grupper, der fortsatte samtalerne med fokus på en bestemt af de kirkelige hovedopgaver. Da konferencens formål var at igangsætte en folkekirkelig debat om, hvilke konsekvenser det vil have for det kirkelige liv, hvis de seneste års kirkelige reformer bliver suppleret med en ændring af statens tilskud til folkekirken til et bloktilskud, var der ikke lagt op til at drage konklusioner. Vurderet ud fra de gruppereferater, som Landsforeningen modtog skriftligt efter konferencen, var der dog tale om ret enslydende holdninger på to punkter:

8 8 Årsmøde 2010 De barrierer, der i dag findes for det kirkelige arbejde, har i hovedsagen ikke med folkekirkens struktur at gøre. Det vil sige, at set ud fra varetagelsen af de kirkelige opgaver kan der ikke ses noget behov for at ændre statstilskuddet til et bloktilskud. Hvis politikerne af andre årsager ønsker at foretage en sådan ændring, så vil det under alle omstændigheder kræve en større udredning og præcisering af konsekvenserne heraf. 7 Politisk interessevaretagelse Landsforeningen er en interesseorganisation. Hvordan menighedsrådenes interesser bedst varetages, er et spørgsmål, der til stadighed optager bestyrelsen. I den forløbne periode har vi bl.a. ment, at det var godt for menighedsrådene, at en af vore konsulenter var med ved overenskomstforhandlingerne som bisidder. Vedkommende deltog altså ikke i forhandlingerne, men havde mulighed for at gøre opmærksom på ting, der ville være uheldige eller vanskelige at håndtere i menighedsrådene. Bisidderens rolle er ofte utaknemmelig, fordi man involveres uden samtidig at have en reel indflydelse på forhandlingernes resultat. Det er derfor målsætningen fremover at sætte øget politisk fokus på området og via drøftelser med Kirkeministeriet sikre, at Landsforeningens sekretariat får mulighed for en mere aktiv, konsultativ medvirken både før, under og efter de fremtidige overenskomstforhandlinger på det kirkelige område. Vi tror og håber ad den vej at kunne lette implementeringen af aftalerne for de enkelte menighedsråd. Et andet sted, hvor vi varetager medlemmernes politiske interesser, er i de mange eksterne råd og udvalg, hvor foreningen er repræsenteret. Som i andre dele af det politiske liv er netværkssamfundet en realitet, og det betyder, at stadig flere beslutninger træffes i udvalg, arbejdsgrupper, kommissioner og lignende - herunder skrivning af betænkninger til udredning og forberedelse af ny lovgivning. For at fremme menighedsrådenes interesser har bestyrelsen som mål at styrke sit arbejde i sådanne udvalg, arbejdsgrupper m.m. Det er sket ved i konstitueringen at fokusere indsatsen på områder, hvor menighedsrådenes interesser er på spil. I det omfang ressourcerne tillader det, er det endvidere hensigten at styrke sekretariatets faglige betjening af disse relationer, herunder øge kommunikationen om resultaterne. Stort set alle bestyrelsesmedlemmer har et eller flere af sådanne hverv, og der hviler til tider et stort ansvar på de pågældende, ligesom disse poster kan være ganske arbejdskrævende. Derfor overvejer vi også i bestyrelsen nøje, hvad vi kan gå ind i. Der er dog ingen tvivl om, at en del af posterne er vigtige netop for interessevaretagelsen. Det gælder i udpræget grad de kirkeministerielle udvalg, men også mange andre udvalgs- og bestyrelsesposter. Listen over de eksterne poster, som bestyrelsen og sekretariatets medarbejdere beklæder, findes på beretningens sidste sider. 8 9 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Kirkeministeren fremsatte i november et lovforslag om ændring af reglerne om anmeldelse af fødsler og dødsfald. Loven blev vedtaget i Folketinget den 16. marts og træder i kraft den 1. oktober Loven medfører, at forældre ikke længere har pligt til at anmelde fødslen, hvis barnet er født på et sygehus. Denne pligt har sygehusenes jordemødre. Og når anmeldelse skal ske af forældrene (ved børn født uden for et sygehus), vil der ikke længere være forskel på, hvem der foretager anmeldelsen. Forældrene stilles således lige. Når lægerne i dag udfærdiger dødsattester, sker det ved brug af et edb-system, og fremover anvendes det også til at registrere dødsfaldet i CPR. Formålet med den nye lov er - ud over at gøre reglerne ens for hele landet - at forenkle borgernes og myndighedernes opgaver i forbindelse med anmeldelse af fødsler og dødsfald og at indføre selvbetjening, hvor det er muligt, for at erstatte manuelle arbejdstimer med digitale processer. Landsforeningen har i forbindelse med sit høringssvar taget til efterretning, at borgernes anmeldelsespligt bortfalder som en naturlig følge af den øgede brug af it-teknologi. Det må dog beklages, at der dermed ikke længere er den hidtidige personlige kontakt mellem den lokale kirke og den enkelte borger. Landsforeningen er dog samtidig tilfreds med, at sagsbehandlingen af anmeldelser af fødsler og dødsfald fortsat skal foretages af sognepræster og kordegne. Der er således ikke sket nogen flytning af civilregistreringen, men kun en teknologisk betinget forenkling og rationalisering af processen. Den nye lov betragtes derfor ikke som udtryk for en ændring i det bestående forhold mellem kirke og stat. Udredningsarbejde og kirkeforskning I beretningen til årsmødet 2009 hed det under pkt. 10, at Landsforeningens kirke- og strukturudvalg (har) drøftet muligheden for at professionalisere den del af udredningsarbejdet, som folkekirken selv sætter i værk. Det kan i første omgang ske ved at styrke netværket mellem de fagpersoner, som arbejder med sådanne opgaver, således at man får overblik over, hvem der er særligt kompetente inden for de forskellige områder af dette arbejde. I forbindelse med bestyrelsens arbejde med visioner og strategier for de kommende års arbejde har bestyrelsen arbejdet videre med dette punkt. Ønsket er som det hedder i visionspapiret på

9 Årsmøde længere sigt (at) formalisere kirkeforskningen i Danmark med henblik på, at opgaverne bliver løst af erfarne fagfolk. I den forbindelse er det vigtigt at give Landsforeningen en passende central placering. Man kan forestille sig, at Landsforeningen og biskopperne i første omgang nedsætter en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et forslag til en sådan styrkelse. Det er i den forbindelse nærliggende at tænke sig, at skriftserien Perspektiv på folkekirken kan være et led i formidlingen af kirkeforskningen. Da skriftserien lægger vægten på den faglige dokumentation af forskningsresultaterne, vil der naturligvis også være brug for en mere folkelig formidling heraf. 10 Undersøgelse af dåbsoplæring I 2008 nedsatte biskopperne en arbejdsgruppe til at se nærmere på den kirkelige dåbsundervisning i bred forstand. Herunder hører bl.a. skole-kirke-samarbejde samt minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Formålet er at styrke folkekirkens formidling af kristentroen, herunder viden om kristendommen. For at kunne det har folkekirken brug for viden om, hvad der faktisk foregår, og klarhed over, hvordan man ønsker dåbsoplæringen varetaget fremover. Som et led heri har arbejdsgruppen gennemført en landsdækkende undersøgelse af kirkens initiativer inden for minikonfirmand- og konfirmandundervisning i skoleåret Landsforeningens sekretariat har mod betaling bidraget med faglig bistand til analysearbejdet. Det har resulteret i en rapport, der i 2010 bliver offentliggjort i en bog, som også vil indeholde arbejdsgruppens øvrige materiale. Menighedsrådene som kirkelig ledelse 11 Vejledning om samarbejde mellem præst og menighedsråd I høring har også været Kirkeministeriets vejledning om samarbejde mellem præst og menighedsråd. Vejledningens formål er så vidt muligt at undgå uoverensstemmelser, som opstår på grund af manglende kendskab til kompetencefordelingen og regelgrundlaget. Vejledningen består af 2 dele, dels et kodeks for godt samarbejde, dels en oversigt over kompetencefordelingen mellem præst og menighedsråd. Vejledningen opstiller en række regler for et godt samarbejde såsom: Vær respektfuld over for andre. Tal pænt. Gå i dialog. Søg og del information og viden. Vær varsom vedrørende tavshedspligt og udvis almindelig høflighed. Landsforeningen hilser vejledningen velkommen, for den vil være et godt bidrag til tolkningen af menighedsrådslovens 1, stk. 1. En vigtig forudsætning for samarbejdet er naturligvis overholdelse af tavshedspligten. Landsforeningen har dog i sit høringssvar bl.a. understreget, at der bør være en oplysning om, at det også kan være ødelæggende for samarbejdet, hvis man ikke taler om de ting, der trænger til at blive drøftet. Lige så vigtigt det er at undgå rygtespredning, lige så ødelæggende for samarbejdet kan det være, hvis man tror at kunne tie alle uoverensstemmelser ihjel. Rygter og bagtalelse skal ties ihjel, men uenigheder skal diskuteres. 12 Årlige menighedsmøder om visioner og mål Lovpligtige årlige menighedsmøder i forbindelse med budgetlægningen er en nydannelse, og vi ved endnu ikke, hvordan den virker, for det er først i foråret 2010, at den for alvor bliver praktiseret. Hensigten er at udbrede den lokale drøftelse af, hvordan man bedst er kirke - og folkekirke - netop her i sognet og menigheden, og i forbindelse med orienteringsmøderne om de nye budget- og regnskabsregler blev der også givet nogle opskrifter på tilrettelæggelsen af menighedsmøder. Landsforeningen vil have et vågent øje på menighedsmøderne for at se, om de fungerer efter hensigten eller blot bliver en formalitet, som skal afvikles. Det sidste skulle nødig blive tilfældet. 13 Menighedsrådenes retlige stilling i forhold til andre myndigheder I forbindelse med det seneste menighedsrådsvalg underkendte biskoppen og stiftsadministrationen, at 2 medlemmer var lovligt valgt. De pågældende havde som en del andre løst sognebånd til en præst, der ikke var tjenestemandsansat. Efter valget blev man opmærksom på, at der i henhold til den daværende lovgivning ikke kunne løses sognebånd til en præst, der ikke er tjenestemandsansat, og det uanset at der havde været en sådan praksis i mange år. Landsforeningen protesterede på menighedsrådets vegne imod biskoppens beslutning, idet vi var - og er - af den opfattelse, at et menighedsråds beslutning, herunder valgbestyrelsens beslutning, om at godkende de pågældende, ikke kan omgøres af andre myndigheder, hvis der ikke er særskilt lovhjemmel hertil. Ingen havde indbragt en klage, hvorfor biskoppen ikke på egen foranledning kunne omgøre beslutningen.

10 10 Årsmøde 2010 I den konkrete sag valgte de pågældende menighedsrådsmedlemmer dog at trække sig, og efterfølgende blev lovgivningen ændret, så der nu er adgang til at løse sognebånd til alle præster uanset ansættelsesform. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at det i relation til en række andre forhold er vigtigt for Landsforeningen at få fastslået, at et menighedsråd er en selvstændig myndighed, som ikke er underlagt andre myndigheder. Og menighedsrådet træffer endelige administrative afgørelser, herunder foretager endelige administrative fortolkninger af regler i alle sager inden for sit kompetenceområde medmindre andet er bestemt ved lov. Derfor har vi fået udarbejdet et responsum hos en af landets to førende forvaltningsretseksperter, professor, dr. jur. Karsten Revsbech, som giver Landsforeningen ret i vores vurdering af retstilstanden. Dette indebærer ifølge professor Karsten Revsbech, at menighedsrådene er selvstændige forvaltningsorganer med eget kompetenceområde, som andre forvaltningsmyndigheder, herunder biskop, stiftsøvrighed og minister, kun kan gribe ind overfor med hjemmel i lov. Heri ligger også, at menighedsrådene træffer endelig administrativ afgørelse i sager inden for deres kompetenceområde under ansvar for domstolene, medmindre andet følger af lovgivningen. Menighedsrådenes afgørelser kan ikke omgøres af anden forvaltningsmyndighed, uden at der foreligger særskilt lovhjemmel herfor, at stiftsøvrighedens lovhjemlede tilsyn med menighedsrådet ikke indebærer, at tilsynsmyndigheden i forhold til den selvstændige forvaltningsmyndighed (menighedsrådet) har adgang til at anvende sanktioner over for rådet. Biskoppen og ministeriet kan således ikke under påberåbelse af tilsyn anvende sanktioner over for et menighedsråd, at hvis biskoppen eller Kirkeministeriet finder, at et menighedsråds beslutning er retsstridig og meddeler dette til menighedsrådet, er indholdet af denne meddelelse som udgangspunkt ikke bindende for menighedsrådet, medmindre der er særskilt lovhjemmel hertil. Det er således ikke i sig selv ulovligt, at et menighedsråd fastholder sin egen retsopfattelse, selv om f.eks. biskoppen har meddelt, at tilsynsmyndigheden har en anden retsopfattelse. Skulle et menighedsråd efterfølgende ved eksempelvis en retssag blive underkendt, kan der blive tale om erstatningsansvar, og at en valgbestyrelses afgørelse kan indbringes for biskoppen og for ministeriet iht. menighedsrådsloven. Der er således hjemmel til, at biskoppen eller ministeriet kan ændre en afgørelse, hvis der indgives en klage. I den konkrete sag var der ikke klaget over afgørelsen, men biskoppen tog sagen op på eget initiativ. Imidlertid kan biskoppens tilsynsmyndighed med menighedsrådet ikke udstrækkes til at omfatte valgbestyrelsen, idet valgbestyrelsen betragtes som en selvstændig forvaltningsmyndighed. Biskoppen kan således ikke føre tilsyn med valgbestyrelsen. Tilsyn med valgbestyrelsen kan udøves af ministeriet, men i meget begrænset omfang iht. de regler om overtilsyn, der antages at gælde for ministerier. Folkekirkens personaleforhold 14 De nye overenskomster Forhandlingerne om at indgå overenskomster for kirkefunktionærer blev afsluttet hen over sommeren, og overenskomsterne trådte i kraft 1. september Resultatet af forhandlingerne er en uddannelsesoverenskomst for organister og organisationsaftaler for de øvrige kirkefunktionærer. Det har under forløbet været målsætningen fra ministeriets side, at der, hvor det kunne lade sig gøre, skulle være ensartede regler i henholdsvis organisationsaftalen og i overenskomsten. Det har ikke fuldt ud kunnet ladet sig gøre, og derfor vil der være forskelle i ansættelsesvilkårene. Landsforeningen har deltaget i overenskomstforhandlingerne som Kirkeministeriets bisidder og har i processen bidraget med faktuel viden om de praktiske forhold og samtidig fået en betydelig indsigt i grundlaget for aftalerne/overenskomsterne. Denne indsigt betyder, at sekretariatet har opnået øgede muligheder for at yde kompetent, fyldestgørende og helt aktuel rådgivning til vore medlemmer såvel konkret som i forbindelse med udarbejdelse af vejledningsmateriale og udvikling af kurser. Landsforeningen har endvidere efterfølgende medvirket ved udarbejdelsen af dele af ministeriets vejledningsmateriale og i informationsmøderne om de nye overenskomster, som blev afviklet i efteråret I forbindelse med overgangen til ansættelse på overenskomst, har der særligt været fokus på følgende emner: Varsling af allerede ansatte 5-dages arbejdsuge Planlægning og arbejdstid Geografisk og faglig fleksibilitet Løn og lønforhandlinger.

11 Årsmøde Ansættelse på overenskomstvilkår betyder samtidig overgang til en aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler de regler, der gælder inden for det enkelte område. Det betyder bl.a., at vi på folkekirkens område nu følger statens aftaler i forhold til fornyelse af overenskomster. Denne finder sted næste gang i 2011, og forberedelserne hertil er allerede i gang. Selve forløbet omkring tilblivelsen af overenskomsterne har været meget langvarigt, og der har været holdt en række forhandlingsmøder med henblik på at afstemme og afklare kravene og forventningerne til de endelige aftaler. Det var såvel Kirkeministeriets som Landsforeningens ønske, at der i god tid inden disses ikrafttræden blev mulighed for at vejlede både menighedsrådene og de ansatte om aftalernes indhold for dermed at skabe et fornuftigt grundlag for deres iværksættelse. Det er meget beklageligt, at dette ikke er lykkedes, fordi menighedsrådene derved ikke har haft tid nok til at sætte sig ind i og forberede de mange ændringer. Landsforeningen vil fremover arbejde for, at de tidsplaner, der aftales ved større ændringer på det kirkelige område, tager højde for dette. Det har vist sig, at der ikke mindst for menighedsrådenes kontaktpersoner er rigtig meget arbejde forbundet med de nye overenskomsters implementering. Da dette arbejde gerne fortsat skal kunne bestrides af menighedsrådsmedlemmer, må der fremover sikres en klar forenkling heraf. 15 Uddannelseskrav til kirkefunktionærer Der er i 2009 kommet ændrede regler for uddannelse af kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, kirketjener eller graver. Der stilles ikke fra centralt hold krav om forudgående uddannelse for at blive ansat i disse kirkefunktionærstillinger. De ændrede regler indebærer, at kirkefunktionærerne, der ansættes, skal gennemføre en obligatorisk uddannelse på 5 uger inden for de første to år af ansættelsen, medmindre de i forvejen har gennemført den obligatoriske uddannelse. Uddannelseskravet skal sikre, at alle kirkefunktionærer har en fælles viden om folkekirken som arbejdsplads, og at de ansatte har de kompetencer, der kræves for at løse opgaverne. Flere af uddannelsesmodulerne er således også fælles for kirkefunktionærerne. Uddannelserne foregår primært i AMUregi (Arbejdsmarkedsuddannelser), og uddannelsesstrukturen er udviklet i Folkekirkens Brancheudvalg, hvor Landsforeningen er repræsenteret. Kirkeministeriet har efterfølgende udstedt cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer, og Landsforeningen har afgivet høringssvar i forbindelse hermed. Landsforeningen har i sit høringssvar bl.a. efterspurgt, hvilke økonomiske konsekvenser det får for folkekirken, at den obligatoriske uddannelse udvides fra fire til fem uger, og at kordegneuddannelsen overføres til AMU-regi. Landsforeningen har endvidere påpeget, at man ikke finder det hensigtsmæssigt, at kirkefunktionærer skal deltage i en obligatorisk uddannelse i opgaver, de ikke skal varetage. Kirkeministeriet har imidlertid svaret, at ministeriet mener, at det er hensigtsmæssigt, at alle ansatte har den samme uddannelse, og at det efter deres opfattelse heller ikke får nogen økonomisk betydning - snarere tværtimod. Også for sognemedhjælpere er der sket ændringer, idet der nu stilles krav om vurdering af kompetenceniveauet, når der ansættes en sognemedhjælper. 16 Obligatorisk ækvivalering af sognemedhjælpere Samtlige førstegangsansættelser i sognemedhjælperstillinger skal vurderes af ækvivaleringsudvalget, som arbejder på grundlag af cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner, som blev gjort gældende pr. 1. september Hensigten med cirkulæret er at sikre sig, at sognemedhjælpere, der ansættes i folkekirken, har de fornødne kompetencer til at udføre deres arbejde, og der lægges især vægt på kristendomskundskab, kirkefaglighed og kreativ uddannelse. Menighedsrådene kan ansætte, hvem de måtte ønske, men ækvivaleringsudvalgets opgave er at vurdere, om de enkelte ansøgere har de fornødne kvalifikationer, og udvalgets afgørelse har betydning for sognemedhjælperens lønindplacering. Ækvivaleringsudvalget har siden 1. september 2009 vurderet 29 ansøgere fra 19 forskellige sogne, og de 18 er blevet ansat i sognemedhjælperstillinger. Otte af de 18 nyansatte sognemedhjælpere er vurderet således af ækvivaleringsudvalget, at de må placeres i løngruppe 2. Der skal altså uddannelse til i 10 tilfælde. Det er ækvivaleringsudvalgets opgave at pege på mulige suppleringsuddannelser til ansøgere, der enten ikke opfylder kravet om kristendomskundskab, kirkefaglighed eller kreativ uddannelse, eller som mangler det hele. Det er en vanskelig opgave, eftersom der ikke er mange egnede kurser eller uddannelser, der tilgodeser disse områder, og udvalget er ikke teologiske smagsdommere, men må henvise til de kurser, der foreligger. Kirkeministeriet har på baggrund af ækvivaleringsudvalgets evaluering af cirkulæret fra 1. september 2009 udarbejdet et ændringsforslag. I forslaget er antallet af ansøgere, der skal vurderes af ækvivaleringsudvalget afgrænset. Det er kun den ansøger, som et menighedsråd ønsker at ansætte, der skal kompetencevurderes. Endvidere skal vikarstillinger af op til 1 års varighed ikke længere vurderes. Ansøgere uddannet som cand.theol., bach.theol. eller lærer med kristendomskundskab som linjefag skal ikke længere kompetencevurderes. Endelig kan man ikke længere bede ækvivaleringsudvalget om en vurdering, når det ikke sker som led i en ansættelse. Landsforeningen afgav høringssvar den 29. marts og har tilsluttet sig ændringsforslagene.

12 12 Årsmøde Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirken fik i 2009 sit eget arbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for de folkekirkelige arbejdspladsers parter, henholdsvis de faglige organisationer, provster, biskopper, Kirkeministeriet og Landsforeningen. Der er derved skabt et forum, hvor der kan samarbejdes om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på folkekirkens arbejdspladser såvel på det fysiske som det psykiske område. Landsforeningen har formandsposten i den første toårige funktionsperiode, da det i vedtægterne er fastsat, at arbejdsgiver- henholdsvis arbejdstagersiden skiftevis er formand og næstformand for Arbejdsmiljørådet. Landsforeningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. Arbejdsmiljørådet er fortsat i en etableringsfase og har drøftet indsats- og fokusområder. Projektet Trivsel i Folkekirken er afsluttet i foråret 2010, og Arbejdsmiljørådet skal derfor tage stilling til en videreførelse af hjemmesiden Det skal ses i sammenhæng med, at Arbejdsmiljørådet vil fastlægge en kommunikationsstrategi af to årsager. For det første for at få information bredt ud om arbejdsmiljø på folkekirkens arbejdspladser, og for det andet for at blive hørt og dermed opnå indflydelse på forhold om arbejdsmiljø i folkekirken i forhold til relevante myndigheder. Arbejdsmiljørådet har fokus på, at der følges op på undersøgelsen Psykosocialt arbejdsmiljø i Folkekirken fra 2002 for at afdække, hvordan det går med det psykiske arbejdsmiljø, og herunder vurdere om de mange ændringer gennem de senere år har påvirket arbejdsmiljøet. Gennemførelsen af arbejdspladsvurderinger (APV) er vigtig, og derfor vil Arbejdsmiljørådet, for at lette arbejdet med APV, fortsætte med at undersøge mulighederne for at udvikle et elektronisk APV-system, der er særligt tilrettet folkekirkens arbejdspladser. Arbejdsmiljørådet har endvidere fokus på, at der skal ske en afdækning af problemerne med skimmelsvamp i kirkens bygninger og inventar. Som følge af trepartsdrøftelserne på arbejdsmiljøområdet er der i foråret 2010 fremsat forslag om en række ændringer af arbejdsmiljøloven, herunder bl.a. ændringer af måden at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på, tilrettelæggelse af arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøuddannelsen ændringer, som forventes at træde i kraft i efteråret Arbejdsmiljørådet vil følge udviklingen inden for området og i det omfang, det er muligt, medvirke til at informere om ændringerne. 18 Perspektiv på folkekirken om præsternes arbejde Landsforeningens skriftserie Perspektiv på folkekirken udkom i 2009 med et temanummer om præsternes arbejde med titlen Præsten som generalist og specialist. Det overordnede spørgsmål er, hvad det betyder for præsternes arbejde, at befolkningen i stigende grad ønsker specielle tilbud fra kirkens side i form af forskelligartede gudstjenester og undervisningstilbud m.m. Hvis kirken i stigende grad er begyndt at tænke i målgrupper, hvad betyder det så for præsternes arbejde? Kan man fastholde den bredt arbejdende sognepræst, eller er præsterne i gang med at foretage en vis specialisering? Og hvis det er tilfældet, hvad betyder det så for deres stillingsstruktur og samarbejdsforhold? Da formålet med skriftserien er at fremlægge faktuel viden, præsenterer den en række nyere undersøgelser, der påviser, at præstearbejdet i disse år bevæger sig i retning af en vis men dog begrænset specialisering. Endvidere fremlægger den eksempler på, hvordan man et par steder i landet har arbejdet konkret med justeringer af præsternes stillingsstruktur. Som det blev udtrykt i anmeldelsen i Præsteforeningens Blad nr. 50/2009, er der tale om så principielle spørgsmål, at debatten heraf vil være aktuel i adskillige år frem. 19 Projekt teamsamarbejde for præster I efteråret 2008 blev der under Folkekirkens Samarbejdsudvalg nedsat en styregruppe for et projekt, der skulle opsamle erfaringer med teamsamarbejde for præster og på den baggrund udbrede kendskabet til, hvad teamsamarbejde indebærer, og hvilke muligheder der ligger i det. Styregruppen blev sammensat af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Præsteforeningen, Provsteforeningen, Roskilde Stift og Landsforeningen. I styregruppen er også provsten for det provsti, som styregruppen havde udvalgt til afprøvning af teamsamarbejdet for præster. Til styregruppen blev der tilknyttet konsulenter, som var tovholdere for det samlede projekt, og konsulenterne indsamlede oplysninger til evaluering m.v. og holdt styregruppen løbende orienteret om projektets forløb. Det overordnede formål for projektet var at forbedre præsternes psykiske arbejdsmiljø gennem etablering af samarbejdsfora, hvor man gensidigt kunne dele viden og støtte hinanden i det daglige arbejde. Projektet bestod af tre faser. I den første fase blev der i fire stifter holdt fokusgruppeinterviews med præster og provster, der havde erfaringer med tæt samarbejde præsterne imellem. Derigennem kunne man danne sig et overblik over allerede eksisterende samarbejde mellem præsterne og over samarbejdets art og omfang. I den anden fase var opgaven at sætte teamsamarbejde på dagsordenen i et provsti, hvor præsterne ikke tidligere havde dyrket samarbejdet, med det formål at se hvilke resultater der kunne komme ud af det. Det blev frivilligt, om man ville deltage i projektet, men det viste sig, at der var næsten 100% opslutning om den nye arbejdsform. Som tredje fase i projektet er pilotprojektet nu blevet evalueret og beskrevet i et katalog,

13 Årsmøde som fremover kan medvirke til at inspirere til teamsamarbejde i hele folkekirken. Der arbejdes frem mod to udgaver af kataloget: en læse-let-udgave der er tænkt som en appetitvækker og en større og mere detaljeret udgave, som grundigt redegør for de erfaringer, man har samlet op igennem pilotprojektet. 20 Revideret regelsæt for ansættelse af præster Reglerne for afstemninger i forbindelse med ansættelse af præster er blevet ændret som følge af en opfordring fra Landsforeningen. De hidtidige afstemningsregler gav et mindretal mulighed for at få afgørende, men efter Landsforeningens opfattelse utilsigtet, indflydelse på indstillingen i pastorater med kun én præst. Reglerne er nu ændret således, at der i pastorater med kun én præstestilling kan stemmes på samtlige ansøgere ved anden afstemning. Landsforeningen har tillige opfordret til, at man indfører prøveansættelse i den første ansættelse som tjenestemand for præster. Begrundelsen er, at det efter Landsforeningens opfattelse ville være en normalisering af præsternes tjenestemandsansættelse og derfor en styrkelse af denne, hvis der indføres en prøvetid. 21 Modernisering af præsternes tjenesteboligcirkulære Kirkeministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at modernisere cirkulære om tjenesteboliger for folkekirkens præster. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Præsteforeningen, Landsforeningen og Kirkeministeriet. Arbejdsgruppen har drøftet en mulig ny model for syn af tjenesteboliger for præster. Det er Landsforeningens holdning, at der fortsat skal være præstegårdssyn hvert andet år med mulighed for lokalt at beslutte, at synet skal afholdes hvert år, og provstesyn mindst hvert fjerde år. Det er tillige Landsforeningens holdning, at det ikke bør være hele menighedsrådet, men kun enkelte medlemmer heraf, der deltager i synet. Arbejdsgruppen har også drøftet en ændring af undtagelsesbestemmelserne til boligpligten. Landsforeningen fastholder, at der ikke skal ske en forlængelse af den nuværende dispensationsmulighed fra boligpligten på 2 år forud for pensionering. Herudover drøfter arbejdsgruppen muligheden for at synliggøre de særlige hensyn, der skal tages i forbindelse med indretning af tjenesteboligen, f.eks. for opdelingen af præstegården i en privat og en offentlig del. Arbejdet med moderniseringen af tjenesteboligcirkulæret er endnu ikke afsluttet, men bliver det muligvis i løbet af foråret Præsters mobilitet Sammen med Præsteforeningen har bestyrelsen også taget spørgsmålet om præsters mobilitet op til forhandling, og sammen har vi foreslået ministeriet, at der bliver bedre flyttemuligheder for præster, der måske er kørt lidt fast i et embede. Ifølge forslaget skal det tredje embede i pastorater med mere end to præster opslås med fortrinsret for visse typer ansøgere, bl.a. præster der har siddet i samme embede i mindst 10 år. Hvis menighedsrådet ikke som resultat af dette opslag kan finde en egnet ansøger, opslås embedet igen på almindelig vis. Landsforeningen er gået ind i disse drøftelser med den holdning, at det også er et problem for menigheden, hvis en præst er kørt fast i sit embede og trænger til luftforandring. 23 Udnævnelse af biskopper og åremålsansættelser I Rapport fra arbejdsgruppen om åremålsansættelse af biskopper m.v. blev det foreslået, at biskopper skulle åremålsansættes for 12 år uden mulighed for forlængelse, og at man samtidig ændrede pensionsalderen for gejstlige stillinger fra 70 til 75 år. Denne rapport er nu blevet udmøntet i et lovforslag, som kirkeministeren har fremsat i Folketinget i slutningen af januar Landsforeningen har både i arbejdsgruppen i sin tid og senere i sit høringssvar givet udtryk for, at foreningen kun er gået ind for 75-årsgrænsen for at hindre noget værre, nemlig at man fjerner en fast pensionsalder fuldstændigt, således som det er sket for store dele af arbejdsmarkedet. Folkekirkens økonomi 24 Nye budget- og regnskabsskemaer, kontoplan m.v. Med udgangspunkt i den grønne betænkning 1491, Folkekirkens lokale økonomi, fra 2007 blev der udarbejdet forslag til en ny formåls- og artskontoplan for kirkekasserne, og som en del heraf forslag til nye budget- og regnskabsskemaer. Sidenhen blev forslagene videreudviklet og forbedret af Kirkeministeriet, bl.a. i samarbejde med Landsforeningen. Under hele forløbet har Landsforeningen

14 14 Årsmøde 2010 lagt vægt på at involvere menighedsrådene så meget som muligt, og derfor indgik foreningen i et samarbejde med Kirkeministeriet om at holde stiftsvise orienteringsmøder. Her hørte knap personer om bl.a. baggrunden for den nye kontoplan og de nye budget- og regnskabsskemaer. Derudover har Landsforeningen med tilskud fra Kirkeministeriet holdt regnskabsførerkurser over hele landet i perioden fra november 2009 til marts 2010, hvor ca. 800 personer har deltaget. Dermed har menighedsrådene fået mulighed for at tilegne sig viden forud for budgetproceduren for 2011, hvor der for første gang skal arbejdes med de nye principper i kontoplan og budgetskema. Principperne i budgetskemaet tager udgangspunkt i en formålskontoplan, der er skræddersyet til folkekirken, og i en artskontoplan, der ligger tæt op ad statens kontoplan. Formålskontoplanen gør det muligt at opdele kirkekassens indtægter og udgifter på de aktivitetsområder, de vedrører. Dermed er det som noget nyt muligt at udarbejde delbudgetter og regnskaber for de enkelte formål, f.eks. for kirkegården. En af de ændringer der muliggør det er, at lønudgifterne fremover fordeles på de enkelte formål og underformål. Landsforeningens bestyrelse har været opmærksom på, at netop denne ændrede praksis vil være en stor udfordring for menighedsrådene, og derfor er fordele og ulemper også nøje drøftet igennem, inden foreningen afgav sit høringssvar. En af konklusionerne på drøftelsen er, at der er stor forskel på små landsogne og større bysogne, når det gælder fordele og ulemper ved lønfordeling på især underformål. Landsforeningen har derfor også i sit høringssvar bl.a. foreslået, at fordeling på underformål gøres obligatorisk for kirkegården, men gøres frivillig for de øvrige formål, hvor foreningen vurderer, at fordeling på fælles formål er tilstrækkeligt. De menighedsråd, der har behov for en yderligere opdeling, kan gøre det frivilligt. 25 Kirke- og præsteembedekapitaler Folkekirkens kapitaler har hidtil været opdelt i kirkekapitaler og præsteembedekapitaler. Fra 1. januar 2010 er det ikke længere tilfældet, for da nedlægges præsteembedekapitalen som selvstændig kapital for i stedet at blive lagt sammen med kirkekapitalerne. Baggrunden for sammenlægningen af kapitalerne er et forslag i Betænkning 1491, Folkekirkens lokale økonomi, om forenklede regler for kapitalforvaltningen. Forslaget resulterede i en ændring af økonomilovens 21 a, som blev vedtaget af Folketinget den 22. januar I forlængelse af lovændringen sendte Kirkeministeriet i november 2009 et udkast til en ny bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitaler i høring. Landsforeningen har ved udarbejdelsen af sit høringssvar haft fokus på at sikre et fornuftigt informationsgrundlag for menighedsrådene i relation til procedurer for ind- og udbetaling af kapitaler, og foreningen har lagt vægt på, at der er ensartethed i forvaltningen på tværs af stifterne. Landsforeningen foreslår bl.a. i høringssvaret, at der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen, der beskriver procedurerne i forbindelse med indog udbetaling af kapitaler, ansøgning om optagelse af lån m.v. Ambitionen er at synliggøre stiftsrådets, provstiudvalgets og menighedsrådets forskellige roller. Baggrunden for denne del af høringssvaret er, at Landsforeningen løbende modtager henvendelser fra menighedsråd, der har svært ved at tolke reglerne for brug i praksis, og som derfor føler, at de har svært ved yde et konstruktivt modspil til provsti og stiftsråd. 26 Momsvejledning Menighedsrådene har indtil udgangen af 2009 været omfattet af en særlig aftale om moms, som blev indgået i Aftalen indebar, at momsregnskabet blev opgjort efter en forenklet model med faste fradragsprocenter. SKAT har arbejdet på ændringer siden 2008, og i løbet af arbejdsprocessen har Landsforeningen løbende været i dialog med både SKAT og Kirkeministeriet. Som konklusion på forløbet udsendte SKAT den 26. juni 2009 en skattemeddelelse, der betyder, at menighedsrådene efter den 1. januar 2010 skal afregne moms efter momslovens almindelige regler. Kirkeministeriet sendte i forlængelse af skattemeddelelsen et udkast til en momsvejledning for de lokale kasser i høring, og Landsforeningen var også her høringspart. Det har været vigtigt for Landsforeningen at arbejde for en så hensigtsmæssig løsning for menighedsrådene som muligt, både i forhold til overgangen pr. 1. januar 2010 og i relation til den daglige momshåndtering af indtægter og udgifter. Landsforeningens høringssvar fokuserede derfor på menighedsrådenes daglige virke, med henblik på at sikre menighedsrådets eget råderum som selvstændig enhed på den ene side og en så brugbar vejledning i det daglige som muligt på den anden. At der klart er behov for en momsvejledning, skal ses i lyset af den forskellighed, der opleves blandt kasserere og regnskabsførere, og de mange forskellige aktiviteter menighedsrådene har. At forskellene er store, kan Landsforeningens sekretariat bekræfte, for siden orienteringsmøderne om udrulningen af betænkning 1491, har sekretariatet oplevet stor efterspørgsel efter rådgivning om moms for de lokale kasser. Den endelige momsvejledning blev udsendt kort før julen Multimedieskat Folketinget vedtog den 29. maj 2009 en ny multimedieskat. Multimedieskatten

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Formålet med skriftserien Perspektiv på folkekirken er at formidle faglige analyser til alle, der har et ledelsesansvar i folkekirken. Baggrunden for dette

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Personalepolitik for præster i folkekirken

Personalepolitik for præster i folkekirken Personalepolitik for præster i folkekirken Ministeriet for Ligestilling og Kirke, maj 2012 Indhold: 1. INDLEDNING...3 1.1. PERSONALEPOLITIKKEN OG DENS FORMÅL...3 1.2. KORT OM FOLKEKIRKEN OG PRÆSTERNES

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere