BCL Arbejdsmiljøredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BCL Arbejdsmiljøredegørelse"

Transkript

1 BCL Arbejdsmiljøredegørelse 2012/2013 Sikkerhed frem for alt! Vi vil: Fjerne risici Forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom! Tage ansvar for vores egen og vore kollegers sikkerhed!

2 BCL Arbejdsmiljøredegørelse 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget Billund Centrallager (BCL) Arbejdsmiljøpolitik Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik BCL s arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøorganisering BCL s arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøkortlægning APV Opfølgning på arbejdsmiljø i den daglig drift Interne audit Arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker Trivselsundersøgelse Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg Ekstern arbejdsmiljørådgiver Besøg fra Arbejdstilsynet Netværkbesøg Arbejdsmiljøstrategi Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på BCL Arbejdsmiljøhændelser og fremmøde Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked side 2

3 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget For at forbedre arbejdsmiljøet har Billund Centrallager (BCL), systematisk implementeret arbejdsmiljømæssige tiltag i hele organisationen. Der er sat mål om at opnå en arbejdsmiljøcertifi cering efter OHSAS i Arbejdsmiljøudvalget vedtog, på et møde i 2010, arbejdsmiljøstrategien frem til De valgte indsatsområder tog udgangspunkt i udførte APV er, og de erfaringer der var gjort på arbejdsmiljøområdet. Højt på prioriteringslisten er målet om at undgå arbejdsulykker i 2013, og gennem perioden er det lykkes at halvere antallet af ulykker i forhold til det foregående år. I 2012 er der således opnået en periode på 172 dage uden arbejdsulykker!!!! Håndteringen af BCL s produkter medfører mange - og forskellige løft, samt brug af maskiner og køretøjer. Siden 2010 har der været gjort en stor indsats for, at sikre ergonomiske korrekte arbejdsrytmer. Endvidere er der indført færdselsregler med det formål, at opnå en effektiv og sikker færdsel på BCL. BCL arbejder konstant med leantiltag og principper med fokus på de tre områder; det operationelle, det ledelsesmæssige samt holdninger og adfærd, hvilke også er væsentlige parametre i Saniståls stærke virksomhedskultur mere end du tror. Det er lykkedes BCL at etablere en stærk arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur, hvilket har resulteret i, at alle BCL s medarbejdere er engageret i at lave opfølgning på sikkerheden i den daglige drift, hvor handlingen kan varierer fra bitte små just do it tiltag, til større og længerevarende projekter. På personalesiden er der stor fokus på fremmøde og medarbejder trivsel. Vores Medarbejder trivselsundersøgelse for 2012, viser et lille fald i forhold til 2011, men resultatet er stadig tilfredsstillende. Vi stræber stadig efter at forbedre resultatet, og har derfor etableret 3 arbejdsgrupper bestående af medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere, hvis mål er, at via dialog og feedback fra kolleger, at fi nde løsninger på de identifi cerede problemstillinger. I vores personalepolitik tilstræber vi, at medarbejderstaben er et repræsentativt udsnit af befolkningen hvad angår køn, alder og etnisk afstamning. Det praktiseres ligeledes, at medarbejdere med midlertidigt nedsat arbejdsevne får tilbudt passende opgaver, ligesom der er oprettet jobs for medarbejdere med permanent reduceret arbejdsevne. Arbejdsmiljøudvalget, Billund Centrallager (BCL) Claus Hjerrild Formand Billund side 3

4 2 Billund Centrallager (BCL) Sanistål Billund Centrallager (BCL). Sanistål Centrallager Billund - opbevarer og distribuerer VVS, el, værktøj og tekniske produkter samt beslag og andre bygningskomponenter. Der arbejdes i 2 hold, dag og aften, mandag til fredag, i tidsrummet kl til kl Selskabsoplysninger Virksomhed: Adm. direktør: Arbejdsmiljøansvarlig: Sanistål A/S Billund Centrallager (BCL) Rugmarken Billund Christian B. Lund Claus Hjerrild Antal ansatte: 220 Branche/Branchekode: Engros/engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør CVR-nr.: Redegørelsesperiode: 2012/2013 side 4

5 3 Arbejdsmiljøpolitik BCL s arbejde med arbejdsmiljø sikres vedligeholdt og udviklet gennem vores arbejdsmiljøcertifi cering efter OHSAS og BEK nr. 923 af 21/10/2001 om arbejdsmiljøcertifi kat opnået gennem certifi cering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem. 3.1 Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik Sanistål vil være en af de bedste i branchen - målt på antal arbejdsulykker: Jo bedre arbejdsmiljø Jo større medarbejdertilfredshed Jo bedre kundeservice Jo bedre kundetilfredshed Jo bedre bundlinje 3.2 BCL s arbejdsmiljøpolitik Vores overordnede mål er at eliminere arbejdsulykker samt arbejdsbetingede lidelser, at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og at udvise social ansvarlighed, der tilgodeser medarbejdere såvel som virksomhed og øvrige interessenter. Det er vort mål at fremme arbejdsmiljøet (sikkerhed og sundhed) på BCL og sørge for at vedligeholde arbejdsmiljøuddannelse og -træning. Ledelsen iværksætter løbende forbedringer af arbejdsmiljøet (sikkerhed og sundhed) og følger aktivt alle tiltag, der kan bidrage til dette. Hver leder er ansvarlig for de ansattes sikkerhed, og skal, ud over at give instruktion og kontrollere at denne følges, også skabe forståelse for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Alle ansatte er ansvarlige for deres egen sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige adfærd og skal derfor overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem omtanke og handling bidrage til at forebygge uheld, ulykker og sygefravær. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt for alle parter, forsøger BCL, evt. gennem omplacering til andre arbejdsopgaver, at fastholde medarbejdere, der af arbejdsmæssige eller andre årsager har lidt skade på deres erhvervsevne. BCL ønsker at have en mangfoldighed blandt sine medarbejdere, herunder bl.a. at afspejle den etniske sammensætning, som fi ndes i samfundet. Arbejdsmiljøudvalget iværksætter initiativer til fremme af medarbejdernes sikkerhed og sundhed. side 5

6 4 Arbejdsmiljøorganisering Arbejdsmiljøudvalget har fi re årlige ordinære møder. Arbejdsmiljøudvalget består af fi re medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, fi re afdelingsledere, arbejdsmiljøudvalgsformanden samt to arbejdsmiljøkoordinatorer. Blandt udvalgets medlemmer, er det vedtaget, at en arbejdsmiljøkoordinator deltager i Saniståls hovedarbejdsmiljøudvalgs to årlige møder. Arbejdsmiljøgrupperne er organiseret således, at afdelingslederen er ansvarlig for arbejdsmiljøet indenfor arbejdsmiljøgruppens funktionsområde. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at godkende strategiplanen for de kommende års arbejdsmiljøindsats. På arbejdsmiljøudvalgsmøderne følges op på de iværksatte aktiviteter. Til møderne er der en fast agenda, hvorved det sikres, at udvalget er informeret og vidende om indsatser og resultater og derudfra kan beslutte eventuelle korrigerende tiltag. Agenda for arbejdsmiljøudvalgsmøde: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. Arbejdsulykke / nærved ulykke (forebyggelsestiltag). KPI for arbejdsmiljø. Fokus områder og status på igangsat opgaver. APV opfølgning på handlingsplaner. Sundhedsfremme og Det rummelige arbejdsmarked. Uddannelse, herunder oplæring og instruktion af medarbejdere. Indkomne forslag som ikke kan løses på månedsmøderne. Meddelelser fra ledelsen af betydning for arbejdsmiljøet, herunder AT. Nyt fra arbejdsmiljøkoordinatorer. Orientering om nye love / vejledninger. Information fra HAMU (Hovedarbejdsmiljøudvalget). Eventuelt. Næste møde. side 6

7 4.1 BCL s arbejdsmiljøorganisationsplan Arbejdsmiljøudvalgsformand Arbejdsmiljøkoordinator 1. Arbejdsmiljøgruppe Varemodtagelse 2. Arbejdsmiljøgruppe Ekspedition 3. Arbejdsmiljøgruppe VA/specialforsendelse 4. Arbejdsmiljøgruppe Servicecenter og administration /specialopgaver 1.1 Leder 2.1 Leder 3.1 Leder 4.1 Leder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant 1. Arbejdsmiljøgruppe Varemodtagelse 2. Arbejdsmiljøgruppe Ekspedition 3. Arbejdsmiljøgruppe VA/specialforsendelse 4. Arbejdsmiljøgruppe Servicecenter og administration /specialopgaver 1.1 Leder 2.1 Leder 3.1 Leder 4.1 Leder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant side 7

8 5 Arbejdsmiljøkortklægning Arbejdsmiljøforhold er afdækket gennem forskellige aktiviteter og indsatser såsom: Arbejdspladsvurdering (APV) Opfølgning på arbejdsmiljø i den daglige drift Intern audit Arbejdsskader, arbejdsulykker og nærved-ulykker Trivelsesundersøgelse Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og -udvalg Ekstern arbejdsmiljørådgiver Besøg fra Arbejdstilsynet Referencebesøg 5.1 APV Siden idriftsættelse af Billund Centrallager i marts 2007, er der udført 3 APV. Spørgeskemaerne til APV er udformet med baggrund i Arbejdstilsynets tjekliste for branchen og de besvares individuelt af BCL s medarbejdere. De indkomne svar bliver efterfølgende analyseret for at afdække de identifi cerede problemstillinger. For de områder hvor medarbejderne har besvaret, at standarden på området enten er for ringe eller bør forbedres udarbejdes der en beskrivelse af problemet som efterfølgende bliver fulgt op på baggrund af en vurdering og en handlingsplan. 5.2 Opfølgning på arbejdsmiljø i den daglige drift Opfølgningen på arbejdsmiljø i den daglige drift foretages ugentligt af afdelingsledere, teamledere og teamets medarbejdere på de obligatoriske teammøder i henhold til fastlagte strategier. Hvis der på møderne fremkommer afvigelser i forhold til forskrifterne eller ønskes arbejdsmiljømæssige forhold generelt forbedret, udarbejdes en handlingsplan efter PDCA (plan, do, check, act) princippet. 5.3 Interne audit Arbejdsprocesser beskrevet i arbejdsmiljøledelsessystemet auditeres løbende gennem året efter auditplanen. Fundne afvigelser rettes og ved identifi cerede forbedringsmuligheder oprettes en handlingsplan i vores registreringssystem Sherlock Log, hvori resultatet af interne audits ligeledes registreres. 5.4 Arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker Alle arbejdsmiljøafvigelser registreres i registreringssystemet i Sherlock Log og der tilknyttes eventuelle forebyggende handlinger, med handlingsplan og ansvarlige. Status gennemgås på arbejdsmiljøudvalgsmøderne. Alle arbejdsulykker, arbejdsskader og nærved-ulykker oprettes efterfølgende i Arbejdstilsynets database Easy. side 8

9 5.5 Trivselsundersøgelse Der gennemføres årligt en trivselsmåling i Sanistål, hvori Billund Centrallager indgår og hvor resultatet for BCL er tilgængeligt. Resultatet meddeles alle medarbejdere og indgår i arbejdsmiljøudvalgets arbejde det efterfølgende år. Herudover gennemføres årlige medarbejdersamtaler, hvori der bl.a. afdækkes eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Der er løbende fokus på medarbejdernes fravær og hvis en medarbejders fravær ændrer sig markant, indkaldes den pågældende i første omgang til en sundhedssamtale med sin afdelingsleder og tillidsrepræsentant. Målet med mødet er at få afdækket eventuelle arbejdsmiljømæssige årsager til fravær, ligesom det er vigtigt af få afdækket, hvorvidt medarbejderen har andre problemer som vedkommende ønsker hjælp til at få løst. Det fremtidige mål på BCL er en fremmødeprocent på 96%. 5.6 Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg Som fast punkt på arbejdsmiljøudvalgets mødeagenda er punktet Indkomne forslag. Udvalget har herigennem modtaget aktuelle problemstillinger, hvortil der tilknyttes en ansvarlig projektleder og handlingsplan oprettes i registreringssystemet Sherlock Log. 5.7 Ekstern arbejdsmiljørådgiver BCL Der har i 2012 været anvendt eksterne arbejdsmiljørådgivere. Indsatsområderne har været farlig gods og støvforhold. 5.8 Besøg fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet gennemførte screeningsbesøg i februar 2011, der blev udstedt et påbud om at fjerne sundhedsskadelige belastninger ved løft af kasser fra ergomovervogne til transportbånd, og at sikre anvendelse af kartonlukker T-55, kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Begge påbud blev efterkommet i løbet af 2011/2012, og ved et efterfølgende screeningsbesøg i oktober 2012, blev der hverken udstedt bemærkninger eller påbud. BCL er nu en virksomhed med grøn smiley, der har satte sig et mål, at blive arbejdsmiljøcertifi ceret efter OHSAS i løbet af Netværkbesøg I bestræbelserne på forbedring og idegenerering indenfor arbejdsmiljø generelt på BCL har arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljørepræsentanterne besøgt Amcor hvor der blev udvekslet erfaringer. Besøget blev gengældt med et tilsvarende besøg på BCL. side 9

10 6 Arbejdsmiljøstrategi På Arbejdsmiljøudvalgets møde den 4. februar 2013 evaluerede udvalget indsatserne i 2012, samt de opnåede resultater. For samtlige indsatsområder er der opnået markante forbedringer og mål opfyldelse sket, især er det bemærkelsesværdig, at der på Billund Centrallager har været en periode på 172 dage uden arbejdsulykker. Ud fra arbejdsmiljøkortlægningens resultater, har udvalget godkendt arbejdsmiljøstrategien for 2013, som er tilgængelig på side 10

11 7 Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på Billund Centrallager Væsentlige arbejdsmiljøforhold på Billund Centrallager Indeklima støj og støv Gående og kørende trafi k Risiko for arbejdsuheld løfteskader, snitskader Håndtering af farlig gods Billund Centrallagers arbejdsmiljøorganisationen har arbejdet meget målrettet på at forbedre forholdene på de identifi cerede arbejdsmiljøudfordringer. For at opnå de opstillede mål arbejder hele organisationen med Sanisafety konceptet, hvor der også arbejdes med arbejdsmiljøforhold via plan, do, check, act princippet for at opnå forebyggende foranstaltninger. Samtlige arbejdsmiljøhændelser registreres og forelægges arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget. Der er blevet foretaget nogle støvmålinger i november Resultaterne heraf indikerede, at der på BCL kun er meget begrænset støv og at der ikke er tale om en gene, der er væsentlig for arbejdsmiljøet. Der er dog blevet foretaget tiltag for minimering af støvniveauet ved opsættelse af luftfi ltre i de områder, hvor luftfi ltre er funktionsdygtige. Derudover er rengøringsproceduren opstrammet og der anvendes et middel til gulvvask, der har en støvbindende virkning, således støvet ikke hvirvler rundt. Der er foretaget støjmålinger i automatområder. Det fremgik af målingerne, at støjniveauet var arbejdsmiljømæssigt acceptabelt. I forsendelsesafdelingen er det af BCL påbudt at bruge høreværn i forbindelse med arbejde udført ved kartonlukkeren. Områder med kørende og gående færdsel udgør en risiko. Der er derfor klare regler for færdsel i lagerhallerne for både truckfører og fører af ergomovers, ligesom der for gående er klare afmærkninger af gåfelter. Der er skiltet med gældende færdselsregler i hallerne, hvilket ved overtrædelser først bliver håndhævet med påmindelser og ved gentagelser gives advarsler. Der arbejdes løbende med eliminering af arbejdsulykker, hvilket sker gennem uddannelse og træning af nye medarbejdere, samt uddannelse og træning af medarbejdere ved nye arbejdsopgaver. Skiltning samt beskrivende og illustrerende standarder påminder om at udføre korrekte bevægelser i forbindelse med belastende fysiske bevægelser. Til Billund Centrallager er der tilknyttet en fysioterapeut, der ugentlig kommer og afholder træningsprogrammer, der styrker kroppens muskler. BCL arbejder på et innovativt emballageprojekt for at reducere brugen af pap og papir dels med henblik på minimering af støv og for at opnå optimale ergonomiske arbejdsstillinger mm. Snitskader på hænder og fi ngere er reduceret væsentligt efter enighed med medarbejderne om at anvende skærefaste handsker på den modsatte skærehånd. 5S er implementeret på hele Billund Centrallager og der fokuseres på et højt niveau for derigennem at minimere risikoen for skader og opnå et bedre arbejdsmiljø. Der er foretaget de nødvendige lovpligtige foranstaltninger for opbevaring og håndtering af farlig gods, endvidere er der udarbejdet standarder til at sikre, at farligt gods håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og reglerne på området overholdes. side 11

12 8 Arbejdsmiljøhændelser og fremmøde Udviklingen indenfor arbejdsulykker har været meget positiv. Som det fremgår, er antallet af ulykker mere end halveret årligt, således at antal arbejdsulykker med fravær i 2012, endte på 7 mod 24 i De følgende grafer viser udviklingen i antallet af arbejdsulykker, og arbejdsskader. Fremmødet vurderes ikke at være tilfredsstillende, da vi opnåede et resultat på 93,13% mod et mål på 96%. Der er blevet igangsat diverse tiltag såsom sundhedssamtaler, skånejob ordning, og opfølgning på aftalte aktiviteter. 7 6 Ulykker med fravær jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 side 12

13 16 14 Arbejdsmiljø - antal arbejdsskader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec side 13

14 9 Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked Saniståls overordnede strategi på området er - en sund virksomhed skal have sunde medarbejdere og på BCL har vi løbende lavet tiltag for at efterkomme dette. Der er i 2012 foretaget en opfølgning på den individuelle sundhedstest fra 2011; omfattende måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt, højde, fedtprocent, og kondition. Nye medarbejdere er blevet tilbudt et frivilligt sundhedstjek, hvor der bliver lavet en sundhedsprofi l. BCL har tilknyttet en fysioterapeut, der ugentligt kommer og afholder et træningsprogram, der styrker kroppens muskler. Sundhed handler også om mad og på BCL tilbyder kantinen sunde og alsidige måltider. For at fremme trivsel og arbejdsmiljø benyttes medarbejderudviklingssamtaler til at se på videre- og efteruddannelse så medarbejderne til stadighed, har de nødvendige kvalifi kationer. Det bestræbes at fastholde medarbejdere med midlertidig, længerevarende eller permanent nedsat arbejdsevne ved løbende, at vurdere mulighederne for at tilbyde et tilpasset arbejde. Der har gennemsnitligt i 2012 været ansat 7% medarbejder, på disse særlige vilkår. Ved ansættelser tilstræbes en repræsentativ sammensætning af medarbejdere i forhold til befolkningssammensætning i Danmark baseret på køn, alder og etnisk afstamning. BCL - Det rummelige arbejdsmarked 2012 Kvinde mænd Anden etnisk Etnisk dansk < 50 år > 50 år dec-12 side 14

TCL. Arbejdsmiljøredegørelse 2015. sanistaal.com

TCL. Arbejdsmiljøredegørelse 2015. sanistaal.com TCL Arbejdsmiljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget 3 2 Taulov centrallager (TCL) 4 3 Arbejdsmiljøpolitik 5 3.1 Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik 5 3.2 TCL s

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere