arkil holding indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arkil holding indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013

2 arkil holding indholdsfortegnelse arkil holding a/s Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon Telefax CVR-nr Stiftet i 1955 påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 6 Bestyrelse 6 Direktion 7 Fundament under Arkil 8 Idegrundlag 11 Hovedpunkter Koncernopbygning 13 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsens beretning om Koncernens økonomiske udvikling 16 Udbytte til aktionærerne 17 Forventninger til Segment Danmark 18 Segment Udland 20 Investeringer og tilgang af nye aktiviteter 21 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 21 Generelle risici 21 Produkt- og metodeudvikling 22 Samfundsansvar 22 Viden og kompetence 26 Mål og politikker for det underrepræsenterede køn 26 Aktionærinformation 27 Selskabsledelse 28 Regnskabsberetning til koncernregnskab 35 koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 51 Totalindkomstopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 58 Noter 63 Adresseliste for koncernens forretningsområder 98 generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 30. april 2014 på Hotel Harmonien, Haderslev 2

3 ARKIL HOLDING Påtegninger Hovedkontor Anlæg Asfalt Fundering Vejservice LEDELSESPÅTEGNING DIVISION Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse godkendt årsrapporten for 2013 for Arkil Holding A/S. en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med resultater og for selskabets finansielle stilling og den Arkil A/S Asfalt Arkil A/S Asfalt Udenlandske dattervirksomheder Inter national Financial Reporting Standards (IFRS) finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der Tingvejen 32, Skrydstrup Folmentoftvej 4 Arkil Ltd som godkendt 6500 af EU Vojens og danske oplysningskrav 7800 Skive for er omfattet af Drennanstown, koncernregnskabet, Rathangansamt en beskrivelse børsnoterede Tel. selskaber Tel af de væsentligste Co. Kildare risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og Irland selskabet står over for. Tel Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og Arkil A/S Asfalt Arkil A/S Asfalt årsregnskabet Birkemosevej giver et retvisende 5 billede af koncernens Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens Fiskerhusvej 24 og moderselskabets 8361 Hasselager aktiver, passiver, finansielle 4700 Næstved stilling pr. 31. december Tel samt resultat af Tel. koncernens Gottorfstraße 4 godkendelse. ASA-Bau GmbH D Schleswig og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for Tyskland regnskabsåret 1. januar 31. december Tel Haderslev, den 26. marts 2014 SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. KG Gottorfstraße 4 D Schleswig Tyskland Tel Direktion Arkil Fundering A/S Værkstedsvej Middelfart Tel Arkil Fundering A/S Geminivej Greve Tel Arkil Fundering A/S Vandbygning Mossvej 2A 8700 Horsens Tel Jesper Arkil Heine Heinsvig Jens Skjøt-Arkil (administrerende direktør) (Økonomidirektør) (Direktør (Forretningsudvikling)) Bestyrelse Øvrige dattervirksomheder Inpipe Danmark A/S Åstrupvej Haderslev Tel Inpipe Sweden AB Ekorrvägen 12 SE Vilhelmina Sverige Tel ARKIL Inpipe GmbH Lohweg 46E D Hannover Tyskland Tel Agnete Raaschou-Nielsen (formand) Hans Schmidt-Hansen (næstformand) Birgitte Nielsen Walther V. Paulsen Per Kjærsgaard 3 99

4 arkil holding Påtegninger Arkils hovedkontor i Haderslev Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Arkil Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Arkil Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 4

5 ARKIL HOLDING Påtegninger Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Haderslev, den 26. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Gath statsautoriseret revisor Thorbjørn Bruhn statsautoriseret revisor 5

6 arkil holding Selskabsoplysninger/Bestyrelse og direktion Arkil Holding A/S Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon: Fax: Website: CVR-nr.: Stiftet i 1955 Hjemsted: Haderslev Direktion Administrerende direktør Jesper Arkil Økonomidirektør Heine Heinsvig Direktør (Forretningsudvikling) Jens Skjøt-Arkil Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. april 2014 på Hotel Harmonien, Haderslev Bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, Frederiksberg (formand) Direktør Hans Schmidt-Hansen, Haderslev (næstformand) Direktør Walther V. Paulsen, Hellerup Direktør Birgitte Nielsen, Schweiz Direktør Per Kjærsgaard, Kolding Bestyrelse Agnete Raaschou-Nielsen * Formand Født 1957, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2012 Uddannelse: Lic. polit Formand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Næstformand for bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt fem øvrige investeringsforeninger m.v. Novozymes A/S Medlem af bestyrelsen i: Danske Invest Management A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Solar A/S Aktieselskabet Schouw & Co. DLH Fonden Hans Schmidt-Hansen * Næstformand Født 1943, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2003 Uddannelse: Ingeniør Formand for bestyrelsen i: BJ-Gear A/S HM Systems A/S Flonidan A/S Collamat AG, Schweiz Medlem af bestyrelsen i: Agena A/S Graversgaard Invest A/S SME Invest A/S Enghaven Agro A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr

7 ARKIL HOLDING Bestyrelse og direktion Birgitte Nielsen * Født 1963, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2006 Uddannelse: HD (R), HD (U) Medlem af bestyrelsen i: Finansiel Stabilitet A/S Kirk Kapital A/S Topdanmark A/S Matas A/S De Forenede Ejendomsselskaber A/S Walther V. Paulsen * Født 1949, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2006 Uddannelse: cand.merc. Næstformand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S Medlem af bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt fem øvrige investeringsforeninger m.v. Det Obelske Familiefond Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Fonden) Per Kjærsgaard Født 1942, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2007 Uddannelse: Ingeniør Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr * Uafhængigt medlem ifølge Anbefalinger om god selskabsledelse Direktion Jesper Arkil Administrerende direktør Født 1974 Uddannelse: cand.merc.dat. Formand for bestyrelsen i: Vejbygningssektionen, Dansk Byggeri Arkil Fundering A/S Medlem af bestyrelsen i: Ellen og Ove Arkils Fond Eksportsektionen, Dansk Byggeri Dansk Projekteksport Netværk Inpipe Danmark A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr (A og B aktier) Jens Skjøt-Arkil Direktør, Forretningsudvikling Født 1981 Uddannelse: Ingeniør Formand for bestyrelsen i: Inpipe Danmark A/S Medlem af bestyrelsen i: Traffics A/S PV Greve A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr Heine Heinsvig Økonomidirektør Født 1950 Uddannelse: HD (R) Medlem af bestyrelsen i: Ellen og Ove Arkils Fond Arkil Fundering AS Inpipe Danmark A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr

8 arkil holding Fundament under Arkil Fundament under Arkil Med ingeniørkunstens skaberiver tæt ved hjertet blev firmaet Arkil i 1941 grundlagt i Haderslev af civilingeniør Ove Arkil. Trods en turbulent tid med vanskelige kår lykkedes det efter krigen at skabe et bæredygtigt grundlag for virksomhedens eksistens, ikke mindst ved at bygge flyvestationer for det danske forsvar og ved at udbygge vejnettet, først i Danmark og senere i Tyskland. I dag er firmaet blandt Danmarks største entreprenørkoncerner med ca ansatte og en omsætning på 2,8 mia. kroner i Danmark og i udlandet. Ledelsen med firmaet er forblevet på familiens hænder gennem 3 generationer. Selskabet blev børsnoteret på Kø benhavns Fondsbørs i 1978, og i dag tegnes det af en professionel bestyrelse, der anvender en corporate governance, som lever op til kravene for børsnoterede selskaber. Med hovedet og hjertet det rigtige sted For Arkil drejer det hele sig om kunden og projektet. Vi ved, at det er kundens ønsker og behov, der skaber grundlaget for vores arbejde. I mødet med vores medarbejdere skal firmaets kunder opleve mennesker med både hovedet og hjertet det rigtige sted, da det er de langvarige relationer og det gode samarbejde med kunderne, der er den væsentligste årsag til succes på den lange bane. Projekter, der udføres i godt samarbejde, bliver også til gode projekter og derved forøges muligheden for, at ingeniør- og entreprenørånden trives. Her triller hjulene, produktionen kører og praktiske løsninger på selv komplicerede faglige og tekniske problemstillinger er en velkommen del af dagens orden. Det er med andre ord fundamentalt for Arkil, at vi demonstrerer ansvar for det arbejde, vi udfører, de samarbejder, vi indgår i, og det samfund, vi er en del af. Det har været essentielt i firmaets værdigrundlag i generationer, og det er også indgangsvinklen til fremtidens udfordringer. Faglige spidskompetencer og samarbejdsevne Arkil råder over en veluddannet og erfaren medarbejderstyrke på mere end personer i Danmark og i udlandet samt en stor og moderne maskinpark med tungt grej bestående af bæltekørende gravemaskiner og løftegrej, rammemaskiner, boreudstyr, bulldozere, gradere og andet større entreprenørmateriel. Desuden rådes der over en omfattende mængde mindre og mellemstort grej til udførelse af såvel almindelige entreprenøropgaver som specialiserede opgaver i alle størrelser. I alt 13 asfaltværker i Danmark, Tyskland og Irland danner sammen med flåden af udlægningsmaskiner grundstammen i selskabets samlede asfaltproduktion og udlægning. På en fabrik i Sverige fremstiller Arkil desuden en af markedets bedste kloakstrømper til opgravningsfri ledningsrenovering, der sælges til partnere og installatører i Europa. Selskabets aktiviteter omfatter: Anlæg Arkil, der udfører anlægsaktiviteter i det danske og nordtyske marked, har årtiers erfaring med udførelse af alle typer anlægs- og infrastrukturopgaver, herunder omfattende statslige motorvejsprojekter, broprojekter, byggegruber og underjordiske anlæg, jernbaneopgaver, byggemodninger, vej- og kloakeringsopgaver, kabel- og forsyningsledninger med meget mere. Arkil råder over spidskompetencer indenfor en lang række faglige discipliner i anlægsområdet, herunder håndtering og behandling af jordforureninger indenfor det miljøtekniske felt, grundvandshåndtering, stærkstrømskabler og el-infrastruktur foruden betonkonstruktioner til mange forskellige formål. Aktivitetsområdets projektledere har gennem årene opbygget solid erfaring med styring af komplicerede infrastrukturprojekter, hvor mange faglige discipliner skal bringes til at spille sammen, og er blandt branchens mest erfarne indenfor udvidede samarbejdsformer såsom partnering og tidligt udbud 8

9 arkil holding Fundament under Arkil på anlægsområdet. Mangeårigt samarbejde med lokale og regionale kunder og bygherrer har desuden udviklet afdelingsstrukturen til sin nuværende form, skræddersyet til at levere anlæg og forsyningsledninger også til den lokale og kommunalt orienterede efterspørgsel. Arkil indgår fra tid til anden konsortiesamarbejder med større og internationale aktører på enkeltstående projekter, hvor størrelse og kompleksitet berettiger til dette. Asfalt Asfaltområdet, der dækker det danske og nordtyske marked foruden en del af det irske marked, udfører asfalteringsopgaver til alle typer vejprojekter og tilbyder desuden en række specialprodukter, f.eks. til belægninger med særlige krav til styrke og bestandighed foruden støjreducerende slidlag (SRS), der begrænser trafikkens støjforurening. Asfaltproduktion og udlægning er ISO-certificeret ligesom produktion og udlægning er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter internationale normer. Der er i de seneste år investeret omfattende i teknologi til at anvende genbrugsasfalt i produktionen med henblik på at opnå miljøbesparelser, og der deltages desuden i udviklingsarbejde, der skal medvirke til at forbedre asfaltbelægningerne og yderligere reducere produktionens miljøbelastning. Arkil Asfalt har ved flere lejligheder indgået i større projekter i ind- og udland og har erfaring med udførelse af asfaltbelægninger i vanskelige miljøer, herunder på Thule basen i det nordvestlige Grønland. Vejservice I Vejservice er Arkil en førende aktør på markedet for statslig og kommunal vejdrift, med vejdriftskontrakter på store dele af det danske motorvejsnet foruden adskillige kommunale aftaler på området. Aktiviteten dækker over mange forskellige ydelser, herunder græsklipning, brovedligehold, renholdelse af sidearealer og rastepladser, udskiftning af autoværn og skilte, vedligeholdelse af grønne arealer og parker med mere. Disse opgaver kræver et særligt samarbejde mellem den offentlige bestiller og den private leverandør, med en stor indsigt i kundens vejnet og tilstand. Udviklingen har vist, at udlicitering af kommunale opgaver på vejdriftsområdet medfører besparelser og effektivisering for kommunerne, men emnet påvirkes af politiske holdninger og ideologier, der slører billedet. I Vejservice har firmaet imidlertid gode erfaringer med overdragelser af offentlige park- og vejaktiviteter, der sikrer de involverede medarbejdere en smidig overgang til det private, med udgangspunkt i kundens behov. 9

10 arkil holding Fundament under Arkil Fundering Funderingsaktiviteterne dækker over en bred vifte af specialer overalt i Danmark og til dels i Nordtyskland. Arkil Fundering er en af de veletablerede aktører i markedet, og hovedaktiviteterne i segmentet består af ramning af jernbetonpæle, spuns og minipæle, nedpresning af spunsvægge, etablering af permafortrængningspæle, borede fundamenter, udførelse af efterfunderingsopgaver samt vandbygningsopgaver. Opgaverne udføres hovedsageligt for eksterne kunder, men aktiviteten indgår stadig oftere i samarbejde med koncernens øvrige kernekompetencer på større projekter og sikrer dermed koncernen en højere egenproduktion og bedre kontrol med den samlede proces på denne type projekter. Piping I Inpipe Sweden AB produceres et af de bedste specialprodukter på markedet for opgravningsfri kloakrenovering på en fabrik i det nordlige Sverige. Installationsaktiviteten udføres af partnere i hele Europa, men Arkil råder dog over egen installationsaktivitet i Tyskland i Arkil Inpipe GmbH. Der er tale om en kloakstrømpe i armeret glasfiber, der anvender UV-lys i udhærdningsprocessen, hvilket er en miljøbesparende teknologi. Produktet har et særligt højt E-modul, som bevirker en stor strukturel styrke, selv ved ganske tynde godstykkelser. Ud over renovering af kloakker har produktet særligt gode egenskaber ved sikring og renovering af underføringer i større dimensioner under f.eks. veje og jernbaner, hvor den øgede nedbørsintensitet betyder risiko for, at fundamentet under anlæggene skylles væk. 10

11 ARKIL HOLDING Idegrundlag IDEGRUNDLAG Fremtidens udvikling er afhængig af, at vores samfund kan bygge på et solidt fundament, bo i et sundt miljø og færdes i en velfungerende infrastruktur. Arkil bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer et renere miljø. Vi anlægger fra grunden, bygger fundamenterne, producerer asfalten og baner vejen frem. Vi passer på vejen, når den er bygget, og bevarer dens høje standard. Geografisk operationsområde Selskabet tilbyder sine ydelser i fast etablerede afdelinger i Nordeuropa. Desuden udføres efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde lejlighedsvis enkeltstående special- og infrastrukturprojekter i det øvrige udland. Dog udgør de fast etablerede aktiviteter fundamentet for virksomheden og skal prioriteres som sådan. Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er Kvalitet til tiden. KVALITATIVE MÅL Arkil ønsker at: - Opfattes som en virksomhed med faglig dygtighed og en god tone i et samarbejde med høj troværdighed og integritet. - Være decentralt organiseret med uddelegering af ansvar, stor fleksibilitet og tværgående samarbejde. - Efteruddanne koncernens medarbejdere, så vi bevarer og øger fagligheden på alle niveauer. - Opretholde et stærkt fagligt fællesskab mellem kollegerne med en åben og velfungerende kommunikation. - Udvise en høj grad af omhu, omtanke og risikobevidsthed i vores aktiviteter. - Opretholde en stærk, central finansiel kontrol. - Forblive en selvstændig virksomhed. - Være en sikker arbejdsplads, og til stadighed arbejde på at forbedre sikkerheden for medarbejderne. - Engagere sig i det omgivende samfund, vi er en del af, gennem social bevidsthed, teknologisk udvikling og begrænsning af vores miljøbelastning. KVANTITATIVE MÅL - En overskudsgrad på minimum 3,5% målt på den primære drift. - En soliditet på minimum En gennemsnitlig vækst på min. 5% pr. år, idet dog hensynet til indtjening stedse skal prioriteres højere end hensynet til omsætning. - En afkastningsgrad på min 6% på den investerede kapital (ROIC). - En indtjening pr. aktie på min. 100 kr. pr. 100 kr. aktie. 11

12 arkil holding Hovedpunkter 2013 Hovedpunkter 2013 Omsætningen blev 2.776,4 mio. kr. mod 2.881,8 mio. kr. i Det primære resultat blev 58,2 mio. kr. mod 59,8 mio. kr. i Resultatet før skat blev 54,0 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev 43,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Det foreslås, at der udbetales et udbytte på 10% af aktiekapitalen på 49,1 mio. kr. i alt 4,9 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i Arkil koncernen forventer i 2014 en omsætning i niveauet 3,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. 12

13 arkil holding Koncernopbygning pr Arkil Holding A/S 100% Arkil Holding GmbH Arkil Fundering A/S Arkil A/S 70% 78% SAW Schleswiger AsphaltsplittWerke GmbH 10% SAW Schleswiger AsphaltsplittWerke GmbH & Co. KG 50% 50% 100% 42,7% 100% 100% Inpipe Danmark A/S Klindt Tiefbau Verwaltungs GmbH AMK AsphaltmischWerke Kiel Verwaltungs GmbH ASA-Bau GmbH 100% Inpipe Sweden AB Unterstützungskasse SAW GmbH AMK AsphaltmischWerke Kiel GmbH & Co. KG Hanse-Asphalt GmbH GAM Greifswalder Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG 50% 49% 100% 100% Arkil Ltd. Arkil Inpipe GmbH GAM Greifswalder Ashaltmischwerke Verwaltungs GmbH 50% Traffics A/S SAM Stralsund Asphaltmischwerke Verwaltungs GmbH 51% Projektarbejdsfællesskaber SAM Stralsund Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG Projektarbejdsfællesskaber ultimo 2013: Arkil-Stürup-CGJensen I/S (66,66%), Haderslev Asfaltkonsortiet Pankas-Arkil I/S (50%), Haderslev Asfaltkonsortiet Munck-Arkil I/S (50%), Haderslev JV Kassø-Tjele Betonfundamenter I/S (50%), Haderslev Arkil-Volker JV I/S (99%), Haderslev Konsortiet Arkil-Meyer&John I/S (99%), Randers Konsortiet Arkil-Bilfinger I/S (86,8%), Randers 13

14 arkil holding Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse Omsætning 2.776, , , , ,5 Resultat af primær drift 58,2 59,8 17,4 (44,2) 46,0 Resultat af finansielle poster (4,3) (5,0) (5,6) (3,0) (3,1) Resultat før skat og minoritetsandele 54,0 54,8 11,8 (47,2) 42,9 Årets resultat 43,2 40,9 7,8 (27,5) 26,2 Balance Langfristede aktiver 631,6 610,7 632,6 677,9 623,2 Kortfristede aktiver 907,8 960,8 843,5 792,3 820,5 Aktiver i alt 1.539, , , , ,7 Aktiekapital 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 Egenkapital i alt 703,7 662,4 643,9 645,6 682,5 Langfristede forpligtelser 281,5 320,0 323,8 330,7 300,8 Kortfristede forpligtelser 554,3 589,1 508,4 493,8 460,4 Forpligtelser i alt 835,8 909,1 832,2 824,5 761,2 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet 156,7 115,3 (23,6) 88,6 149,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (66,3) (31,3) (38,7) (113,7) (59,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (73,7) (40,2) (36,2) (13,2) (49,1) Pengestrøm i alt 16,7 43,9 (98,5) (38,3) 40,7 Investering i materielle aktiver (98,6) (57,8) (44,8) (109,5) (64,4) Nøgletal Overskudsgrad 2,1 2,1 0,7 (2,1) 2,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,7 6,8 2,0 (5,5) 6,0 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 7,9 7,9 2,3 (6,6) 7,0 Likviditetsgrad 163,8 163,1 165,9 160,4 178,2 Egenkapitalandel (soliditet) 45,7 42,2 43,6 43,9 47,3 Egenkapital forrentning 6,3 6,3 1,2 (4,1) 3,9 Gennemsnitlig antal ansatte Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal

15 arkil holding Hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i årsrapporten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Omsætning Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Omsætning Egenkapitalforrentning Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital Indre værdi pr. aktie (BVPS) Koncernens egenkapital Antal aktier pr. 100 kr. ultimo Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS Basic) Årets resultat for fortsættende aktiviteter Gns. antal aktier á 100 kr. Price/earnings Basic (P/E Basic) Børskurs EPS Basic Børskurs/indre værdi (KI) Børskurs BVPS Likviditetsgrad Kortfristede aktiver x 100 Kortfristede forpligtelser Egenkapitalandel (soliditet) Koncernens egenkapital x 100 Aktiv sum i alt Cash flow pr. 100 kr. aktie Pengestrømme fra driftsaktivitet x 100 Antal aktier Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital 15

16 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Koncernens økonomiske udvikling Arkil koncernens omsætning faldt i 2013 med 3,7% til 2.776,4 mio. kr. mod 2.881,8 mio. kr. i Heraf udgjorde den udenlandske omsætning 802,8 mio. kr. mod 774,1 mio. kr. i Koncernresultatet for regnskabsåret 2013 blev et overskud før skat på 54,0 mio. kr. mod et overskud på 54,8 mio. kr. i Det udmeldte resultat i årsrapporten for 2012 forudsagde et forventet resultat før skat for 2013 i intervallet mio. kr. Koncernens samlede resultat for 2013 er således realiseret på niveau med sidste år. Resultatet af primær drift blev 58,2 mio. kr. mod 59,8 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev 43,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Omsætningen er i 4. kvartal realiseret med 749,9 mio. kr. mod 764,1 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 1,9%. Resultatet af primær drift (EBIT) er i 4. kvartal realiseret med 29,3 mio. kr. mod 23,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Bestyrelsen anser resultatudviklingen for tilfredsstillende under de givne markedsforudsætninger. Omsætningsudvikling Resultat før renter 120 6,0% Omsætning i mio. kr Resultat før renter mio. kr ,0% 80 4,0% 60 3,0% 40 2,0% 20 1,0% 0 0,0% -20-1,0% -40-2,0% Overskudsgrad ,0% Danmark Udland Resultat før renter Overskudsgrad 16

17 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Udvikling i aktiver Udvikling i passiver Aktiver i alt Passiver i alt Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Kortfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser Egenkapital Pengestrømmene fra drift fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 90,4 mio. kr. mod et positiv likviditetsflow på 84,1 mio. kr. sidste år. Årets investeringer har udgjort 98,6 mio. kr. De væsentligste forskydninger i likviditetsflowet kommer fra øgede pengestrømme fra driftsaktivitet. Egenkapitalen udgør 45,7% af den samlede balance mod 42,2% ved udgangen af sidste år. Udbytte til aktionærerne Det indstilles til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2013 udbetales et udbytte på 10% af aktiekapitalen på 49,1 mio. kr., i alt 4,9 mio. kr. svarende til 10 kr. pr aktie á nominelt 100 kr., hvilket er uændret i forhold til Forventninger til 2014 Baseret på den aktuelle ordrebeholdning samt markedssituationen forventer Arkil koncernen i 2014 en omsætning i niveauet 3,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. 17

18 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Finansielle oplysninger for Segment Danmark (mio. kr.) Omsætning 1.994, , ,2 Resultat af primær drift 41,9 35,8 (7,8) Segmentaktiver 1.004, ,2 904,7 Overskudsgrad 2,1 1,7 (0,5) Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,9 6,0 (1,3) Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 7,8 6,9 (1,4) Antal ansatte Segment Danmark 2013 har i hjemmemarkedet medført et fald i omsætningen sammenlignet med 2012, hvilket skyldes en lidt lavere vejbygningsaktivitet, herunder også asfaltaktivitet, samt at det ikke i 2013 lykkedes at vinde opgaver med samme koncentrerede volumen, som det var tilfældet i Lønsomheden i segmentet er dog samlet set øget dels ved en bedre lønsomhed i de vundne projekter, og dels ved en mere veltrimmet omkostningsstruktur, således at segmentets resultat af primær drift blev let forbedret, trods omsætningsfaldet. Segmentet er præget af udsving i både aktivitet og indtjening inden for de enkelte aktivitetstyper. Således har der været en stigning i antallet af funderings-, havne- og vandbygningsopgaver, omfattende en stor pælefunderingsopgave i Ålborg i forbindelse med et fabriksbyggeri, vandbygning i Århus Havn og Hanstholm Havn, og flere nye efterfunderingsopgaver; en aktivitet, der har ligget meget stille siden Andre større opgaver under udførelse i 2013 omfatter blandt andet flere større motorvejsenterpriser og en cut-and-cover tunnel på Silkeborgmotorvejen, et tunneleringsprojekt til regnvandshåndtering i Hvidovre for HOFOR, kloakeringsarbejder i partnering for Silkeborg Forsyning, sporombygning af jernbanen Lille Syd mellem Køge og Næstved samt et større antal brobygning- og brorenoveringsopgaver, både øst og vest for Storebælt. Desuden har lokalafdelingerne i 2013 generelt formået at løfte indtjeningen ved en bedre projektgennemførelse og en yderligere reduktion i antallet af tabsgivende projekter. I 2013 opstartedes også nye driftskontrakter for Vejdirektoratet, med deraf følgende tilpasning og tilvænning til ændret geografi og kontraktlige ydelser, hvilket har betydet en omstilling, der som ventet har medført et mærkbart fald i lønsomheden på disse kontrakter. På asfaltsiden har flere funktionskontrakter set dagens lys i markedet, men også mindre risikobetonede alternativer med partneringlignende samarbejder vinder frem. Asfaltmarkedet er fortsat præget af overkapacitet, og en til stadighed intensiveret kamp om opgaverne har i 2013 sat lønsomheden under yderligere pres. Balancen mellem store og små projekter er skiftet til fordel for de større projekter, i takt med den generelle tendens i markedet for større infrastrukturprojekter. 18

19 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Projekterne bliver stadigt større og mere komplekse, og dermed også mere risikobetonede både teknisk og kontraktuelt har som konsekvens heraf set en stigning i usikkerheden på igangværende projekter og i antallet af tvister med bygherren, hvilket understreger behovet for en effektiv intern kontrakthåndtering. I en indsats for at reducere risiko for fejlslagne projekter og tab, arbejdes der også på at opnå en tidligere inddragelse af entreprenøren i planlægnings- og projekteringsfasen end det normalt er tilfældet i traditionelle udbud. En stigning i antallet af totalentrepriser udbudt af landets største bygherreorganisationer, herunder Banedanmark og Vejdirektoratet, er et udtryk for, at denne indsats begynder at bære frugt. Forventninger til 2014 Der forventes for 2014 en øget aktivitet i forhold til 2013, primært som følge af en stigning i anlægsaktiviteten, både på større projekter inden for vej-, jernbane- og brobygning, herunder også renovering og ombygning, såvel som i lokale afdelinger, oppebåret af blandt andet kloak- og forsyningsledninger for lokale og regionale forsyningsselskaber. På længere sigt forventer Dansk Byggeri et fald i vejbygningsaktiviteten, som til dels opvejes af stigende aktivitet inden for jernbanebyggeri som følge af generelle jernbaneinvesteringer foruden København-Ringsted banen og investeringerne fra Togfonden. Da ovennævnte aktiviteter befinder sig inden for koncernens kompetenceområder, må en vis vækst i aktiviteten i de kommende år forudses. Lønsomheden i 2014 forventes marginalt forbedret i forhold til 2013, men en opnåelse af koncernens mål om en overskudsgrad på minimum 3,5% forventes først indfriet efter Årsagen til den lave lønsomhed skal bl.a. findes i, at hovedparten af koncernens aktiviteter udføres i et marked, hvor prisen på licitationstidspunktet stadig vejer tungere end en totalomkostningsbetragtning fra bygherrens side. Desuden er der en øget udenlandsk interesse for det danske marked som følge af lav aktivitet i det øvrige Europa, og, trods forbedringer år for år siden 2010, realiseres der stadig et antal projekter med en noget lavere indtjening end forventet. 19

20 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Segment Udland Aktivitetsniveauet i segment udland blev i 2013 en anelse højere end 2012, men som ventet med en lavere indtjening, særligt i Tyskland, som er koncernens største udenlandske marked, men også linerfabrikken i Sverige leverede et dårligere resultat end ventet, dels som følge af et intensiveret prispres på linerprodukter i Europa generelt, og dels på grund af udbedringsomkostninger på enkeltstående projekter i Sverige. Til gengæld blev resultatet i Irland, trods en lavere aktivitet, en smule bedre end ventet, hvilket er positivt set i lyset af, at de nationale budgetter på infrastruktur udgjorde et lavpunkt siden krisen satte ind. Blandt projekter udført i Tyskland i årets løb tæller et større antal vejbygnings- og kloakeringsopgaver i Slesvig, Kiel, Lübeck og Rostock, en kompliceret vejomlægning i Flensborg, foruden asfaltproduktion og udlægningsopgaver på tværs af koncernens positioner i Slesvig-Holsten og Mecklenburg- Vorpommern. Asfaltproduktionen udgjorde ton i 2013 mod lidt over ton i 2012, og vejenes tilstand i Tyskland er fortsat præget af et stort investeringsefterslæb. I Irland har antallet af opgaver omkring Dublin været faldende og primært begrænset sig til kommunale opgaver, mens der i Cork har været udført et par større vejopgraderinger for staten (NRA) med godt resultat. I Kerry har en leverance af større sten i forbindelse med en vejopgradering på Dingle-halvøen holdt hånden under aktiviteten her. Et udviklingsprojekt med produktion af granit fra Kerry-stenbruddet med særligt gode friktionsegenskaber nærmer sig sin afslutning, med potentiale for at stenen vil kunne anvendes i eksportsammenhænge. Lønsomheden i Tyskland er faldet i forhold til sidste år, hvilket dels skal tilskrives, at der i 2012 opløstes hensættelser på tab, som ikke blev realiseret, mens dette ikke har været tilfældet i Desuden er der i Hamborg i 2013 udført et større tabsgivende vejombygningsprojekt, som har bevirket, at der måtte foretages hensættelser på dette enkeltstående projekt i løbet af året. I selskabet ASA-Bau, med hovedsæde i Greifswald, er der desuden i løbet af året gennemført et ledelsesskifte som led i en effektivisering af organisationen her. Forventninger til 2014 På det væsentlige tyske marked fastholdes investeringerne i infrastruktur på et stabilt niveau, og med de nuværende udsigter vil der sandsynligvis ikke være nævneværdig vækst i aktiviteten. Til gengæld er der forventning om en let stigende lønsomhed ud fra dels en forholdsvis høj ordrebeholdning ved indgangen til året, og dels en forventning om en bedre projektgennemførelse end det har været tilfældet i I Irland er de offentlige budgetter på vej og infrastruktur blevet løftet noget i forhold til tidligere år, og det forventes derfor, at 2014 og de efterfølgende år vil byde på moderat vækst frem til et realistisk normalniveau, som rimeligvis vil være lavere end de sidste år op til finanskrisen, men noget højere end det nuværende niveau. Dette forventes gradvist at afspejle sig i lønsomheden, men med den nuværende overkapacitet i markedet, er der ikke udsigter til løft i prisniveauet generelt. Linerfabrikken i Sverige har, på baggrund af den aktuelle markedssituation på det traditionelle no dig marked, øget aktiviteten inden for produktion af specialprodukter, hvor selskabet i højere grad kan udnytte sine opbyggede kompetencer. Den øgede fokus på specialprodukter forventes at bidrage til en forbedret indtjening i Sverige. Samlet set forventes der for segment udland for 2014 således kun moderate forbedringer i lønsomheden på et let stigende aktivitetsniveau. Som det også er tilfældet for hjemmemarkedet, ligger en del af nøglen til øget lønsomhed i udlandet også i at minimere antallet af projekter med en lavere end ventet indtjening gennem forbedret risikostyring og en effektiv projektgennemførelse. Finansielle oplysninger for Segment Udland (mio. kr.) Omsætning 781,9 763,0 865,3 Resultat af primær drift 16,3 24,1 25,1 Segmentaktiver 534,7 519,3 567,8 Overskudsgrad 2,1 3,2 2,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,3 8,3 9,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 8,0 10,3 12,2 Antal ansatte

21 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Investeringer og tilgang af nye aktiviteter Årets investeringer i materielle aktiver har udgjort 98,6 mio. kr. I år 2014 forventes selskabet at foretage investeringer i materielle aktiver på ca. 107 mio. kr. Arkil har ultimo året indgået aftale med Greve Kommune omkring etablering af selskabet PV Greve A/S, hvor Arkils ejerandel udgør 50%. Selskabet, der er stiftet i 2014, skal udføre driften af park- og vejaktiviteterne i Greve kommune. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Generelle risici Bestyrelsen for Arkil Holding A/S vurderer og godkender årligt de strategiske planer for Arkil koncernen og for de enkelte forretningssegmenter. Arkil Holding koncernens aktiviteter, som ligger inden for entreprenørbranchen, indebærer en række kommercielle og finansielle risici. Det er koncernens strategi gennem en fastlagt risikostyring at minimere og afdække risiciene forretningsmæssigt og økonomisk. Risikostyringen er i høj grad målrettet mod afdækning af risici i koncernens væsentligste forretningsproces projektstyring. Projektstyringen omfatter faserne fra udbud til udførelse. Der sker en systematisk vurdering af projektrisici i alle faser, hvor forskellige dele af organisationen involveres på forskellige tidspunkter i processen. Dette medvirker til at sikre, at koncernen kun engagerer sig i projekter med en acceptabel risikoprofil inden for koncernens kernekompetencer. Koncernens kundesegmenter er hovedsageligt offentlige og halvoffentlige myndigheder, hvorfor udbuddet af opgaver varierer i takt med den politiske/ økonomiske udvikling. Det er endvidere koncernens strategi gennem etablering af dattervirksomheder i udlandet at opnå en geografisk spredning af koncernens aktiviteter, således at afhængigheden af det danske marked mindskes. Koncernens væsentligste aktiviteter ligger hovedsageligt inden for rutineprægede opgaver med kendte risici, hvorved disse kan minimeres gennem risikostyring. Større specialprojekter udføres ofte i konsortier med erfarne samarbejdspartnere samt i samarbejde med specialister, hvorved risiciene begrænses. Samarbejdsformer baseret på baggrund af partnering samt tidligt udbud, hvor entreprenøren inddrages i projektet før projekteringen og planlægningen er igangsat, styrker risikoafdækningen i projekterne. Det er koncernens forsikringsstrategi at afdække væsentlige risici, som koncernen ikke selv har direkte indflydelse på og som kan være en trussel for koncernens finansielle forhold og eksistens. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a., men ikke begrænset til, udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Arkils markeder, konkurrenceforhold, udbuddet af opgaver inden for koncernens forretningsområder, vejr- og klimaforhold på koncernens markeder samt tilkøb og frasalg af aktiviteter og selskaber. Koncernens finansielle risici er beskrevet under noterne i årsrapporten. Det vurderes, at koncernens risici generelt ikke afviger fra, hvad der er sædvanligt for virksomheder i entreprenørbranchen. Koncernens væsentligste driftsrisiko påvirkes især af evnen til fleksibilitet, hvor muligheden for hurtig tilpasning til de aktuelle markedsvilkår inden for koncernens forretningsområder er en nøglefaktor. 21

22 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Produkt- og metodeudvikling Koncernens produkt- og metodeudviklingsaktiviteter fokuserer på værdiskabende aktiviteter, som opfylder eksisterende eller forventede fremtidige behov i markedet. Der foretages løbende udvikling af produktionsmetoder og teknikker for at optimere produktionsprocesser og projektgennemførelse samt imødekomme markedets behov for nye produkter og metoder. Arkil har fokus på at produkt og metodeudvikle produkter og produktionsprocesser, som medvirker til at øge anvendelsen af genbrugelige råmaterialer, reducere materialeforbrug og produktionsaffald samt energiforbrug. De gennemførte udviklingsaktiviteter medvirker til en forbedret konkurrenceevne samt et forbedret miljø. Samfundsansvar Arkil koncernen har altid haft fokus på at levere produktion og ydelser af høj kvalitet, at have gode og langvarige kunde- og leverandørrelationer, at have motiverede medarbejdere og at leve i god samklang med det nære miljø. Samfundsansvar har således altid spillet en stor rolle i Arkil. I dag forlanger kunder, bygherrer og øvrige interessenter i stigende grad, at Arkils produktion og ydelser er frembragt på samfundsansvarlig vis en tendens, der forventes forstærket i årene fremover. Arkil koncernen udfører entreprenørarbejder, herunder asfaltproduktion, med udgangspunkt i afdelinger i Danmark, Tyskland og Irland samt produktion af Inpipe linere i Sverige. Koncernen ønsker fortsat at udvikle sin forretning på en måde, der er bæredygtig såvel samfundsmæssigt som økonomisk. Udover at koncernen naturligvis skal overholde lovgivningen på samtlige virksomhedens destinationer, er det koncernens politik at leve op til etiske kodeks for så vidt angår miljømæssige og arbejdsmæssige forhold. Koncernen støtter principperne i FN s Global Compact. Arbejdet med samfundsansvar tager udgangspunkt i koncernens formulerede CSR-politik og er forankret i Arkil koncernens værdier. CSR-politikken skal udmønte sig i den måde, organisationen opfører sig på over for omverdenen. 22

23 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 CSR-politik for Arkil koncernen I Arkil tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af uanset hvor vi opererer. Det gør vi blandt andet ved: At sikre ordentlige forhold og en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere Arkil vil ikke bidrage til social dumping og udnyttelse. Medarbejdere i Arkil har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, der overholder gældende overenskomst og lovgivning på området. Desuden skal sikkerheden på vores arbejdspladser være i top, og i Arkil overholder vi ikke blot arbejdsmiljølovgivningen - det er også vores erklærede mål at være en førende virksomhed, når det kommer til vores medarbejderes sikkerhed. At uddanne vores medarbejdere Arkil er en virksomhed, der beskæftiger en relativ stor andel personer uden særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Arkil anerkender, at det er både i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at der tages ordentligt vare på denne gruppes beskæftigelsesmuligheder. Det er derfor koncernens politik at uddanne f.eks. struktørlærlinge og asfaltører i takt med vores aktiviteter, ligesom vi gennemfører efteruddannelsesprogrammer for alle medarbejdergrupper. At investere i de rigtige løsninger Arkil ønsker i sit virke at forebygge forurening mest muligt ved at investere i energirigtige løsninger og fremme energibesparende initiativer i koncernens forskellige aktiviteter. Arkil deltager også aktivt i forsøg med genanvendelsesmuligheder af f.eks. byggematerialer, forbrændingsslagge og asfalt i vores projekter. Desuden efterforsker og udvikler Arkil, som et led i den daglige forretning, avancerede miljøtekniske løsninger og metoder til at afværge og oprense forureninger forårsaget af andre. At være garant Arkils kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led, og vi vil derfor aktivt følge op på og i videst muligt omfang forpligte vores samarbejdspartnere og underentreprenører på vores CSR-politik. Denne politik er gældende for alle i hele Arkil koncernen, herunder også udenlandske datterselskaber. Arkil koncernens kodeks for forretningsprincipper kan læses på Arkils hjemmeside Fokus på uddannelse Arkil er afhængig af, at virksomheden har de rette medarbejdere med de rette kompetencer for at kunne levere Kvalitet til tiden, skabe gode resultater og leve op til virksomhedens strategier. Derfor har virksomheden gennem flere år haft fokus på uddannelse, et område, der stadig prioriteres højt, så virksomheden er i stand til at honorere de krav, der stilles fra virksomhedens kunder. Arkil har derfor gennem de sidste fire år målrettet indsatsen på lærlingeområdet. Målet er at uddanne flere og uddanne bedre, begge dele er lykkedes, idet virksomheden i løbet af de sidste 4 år har fordoblet antallet af lærlinge. Med udgangen af 2013 var der 50 struktør- og brolæggerlærlinge samt 13 lærlinge indenfor maskinfører, vejasfaltør, chauffør, entreprenørmaskinmekaniker og kontor, hvilket svarer til, at der er en lærling for hver tiende medarbejder i de afdelinger, der uddanner lærlinge. Arkils lærlingepolitik evalueres jævnligt, så politikken hele tiden forbedres. Forbedringerne gør Arkil i stand til at skabe endnu bedre rammer for virksomhedens lærlinge og sikre, at de opnår et optimalt udbytte af deres praktikophold i virksomheden. En stor del af de færdigudannede fortsætter i Arkil, og flere faglærte medarbejdere er et klart mål for virksomheden. Ud over en målrettet indsats på lærlingeområdet, har Arkil ligeledes fokus på vigtigheden af uddannelse på timeløns- og funktionærområdet, så virksomheden hele tiden har de rette medarbejdere med de rette kompetencer, som er i stand til at udføre virksomhedens opgaver og projekter. Dette gøres blandt andet ved en fortsat udvikling af Arkil Akademi, der gennem en årrække har uddannet virksomhedens ansatte på funktionærniveau inden for områder som strategi, økonomi, ledelse og daglig drift. Et nyt uddannelsesforløb i Arkil Akademi er en formandsuddannelse med fokus på projektstyring, så virksomhedens formænd får styrket kompetencer og forudsætninger for at løse virksomhedens opgaver. Sideløbende med de interne uddannelsesforløb i Arkil Akademi, uddannes virksomhedens medarbejdere 23

24 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 både på timeløns- og funktionærområdet også på eksterne kurser, så medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Derudover har Arkil stadig fokus på gennemførelse og ajourføring af de lovpligtige kurser, da virksomheden ikke ønsker at gå på kompromis med gældende lovgivning og sikkerhed. Et andet uddannelsesprojekt, som virksomheden i en årrække har deltaget i, er Asfaltskolen. Asfaltskolen er et projekt, der er lavet i samarbejde med 3F, Asfalt industrien og VUC. Asfaltskolen har fokus på vig tigheden af, at almene kompetencer som matematik og dansk kan være medvirkende til, at virksomhedens ansatte har bedre forudsætninger for at leve op til fremtidens krav. Projektet Asfaltskolen har været et tilbud til alle timelønsansatte i Arkils asfaltdivision. Mange har taget i mod tilbuddet om at få højnet de individuelle kompetencer på disse områder, så virksomheden fortsætter samarbejdet omkring udvikling af Asfaltskolen og er i øjeblikket i gang med at se på mulighederne for at tilbyde e-learning på 9. og 10. klasses niveau. Også på andre områder har Arkil valgt at tilbyde medarbejderne e-learning. En uddannelsesform, der er med til at skabe en større fleksibilitet, da medarbejderen har mulighed for at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, når det passer ind i medarbejderens og virksomhedens hverdag. Fokus på miljøforhold Miljøforhold i Arkil Koncernen opfattes bredt og omfatter både det ydre miljø og arbejdsmiljøet. Miljøforhold ses således bredt og er altid en del af de projekter, som udføres i de afdelinger og selskaber, der er omfattet af koncernen. Koncernens politikker inden for miljø- og klimaområdet er rettet mod, at vi til stadighed forbedrer vores miljøindsats inden for, hvad der er teknisk og økonomisk muligt. Arkils asfaltaktiviteter er certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO og arbejdsmiljøstandarden OHSAS Derudover er alle vore asfaltprodukter CE mærkede efter DS/EN Miljøledelsessystemet er beskrevet i en manual, som dækker de 3 ISO standarder samt produktstandarden DS/EN Arkils øvrige divisioner har på baggrund af asfaltdivisionens viden og erfaringer udarbejdet deres egne miljøledelsessystemer. Arkil har fokus på øget genbrug af råmaterialer og nedbringelse af energiforbrug i produktionsprocessen til gavn for miljøet. Der er således installeret genbrugsproduktionsanlæg på alle koncernens 100% ejede asfaltanlæg i Danmark og Tyskland, som har en gennemsnitlig produktion på minimum ton pr. år. En øget anvendelse af genbrugsmaterialer i produkterne medvirker til at reducere forbruget af knappe ressourcer i form af olieprodukter og stenmaterialer m.v. Anvendelsesgraden af genbrugsmaterialer i produkterne er i en vis grad bestemt af produktsortimentet i de vundne ordrer samt kundernes produktspecifikationer. Der investeres løbende i bedre lagerfaciliteter ved de respektive asfaltværker i form af overdækkede lagerpladser til opbevaring af genbrugsmaterialer og råmaterialer til asfaltproduktionen, således at materialerne kan opbevares tørt. Anvendelse af tørre materialer i produktionen bidrager til væsentlige reduktioner i energiforbruget. Arkil har hele tiden fokus på initiativer og forhold, som kan medvirke til at reducere den samlede miljøbelastning ved minimering af brændstofforbruget. Ved udskiftning og anskaffelse af materiel indgår energiforbrug som en væsentlig parameter ved udvælgelsen af maskinmærke. Som led i produktionsplanlægningen af anlægsprojekter, er der fokus på at optimere energiforbruget. Endvidere er der også stor fokus på maskinførernes kørselsmønster, idet der kan opnås væsentlige besparelser ved et optimalt kørselsmønster. Indsatsen for et bedre miljø og større bæredygtighed foregår kontinuerligt i relation til kunder, produktion og ydelser i forbindelse med produktudvikling samt i relation til koncernens egne direkte eksterne påvirkninger af miljø og klima. Der er ikke redegjort for det samlede resultat af de gennemførte aktiviteter med baggrund i, at der ikke kan foretages pålidelige målinger heraf. 24

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Årsrapport 2014/2015

Årsrapport 2014/2015 Årsrapport 2014/2015 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36 å r s r a p p o r t Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 Udland 10 Industrialisering i Rørteknik 12 Industrialisering

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S

å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S årsrapport arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det nye regnskabsår og strategiske fokusområder 7 Langsigtede finansielle mål 8 Mission, vision og

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR-NR. 20 22 26 70 BDO ÅRSRAPPORT 2013/14 3 INDHOLD LEDELSESBERETNING Fortsat stort fokus på kunder skaber fremgang.... 4 BDO s strategi...

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse 2014

årsregnskabsmeddelelse 2014 Selskabsmeddelelse nr. 2, den 27. marts 2015 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2014 Dantherm realiserede i 2014 en omsætning på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere