arkil holding indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arkil holding indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013

2 arkil holding indholdsfortegnelse arkil holding a/s Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon Telefax CVR-nr Stiftet i 1955 påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 6 Bestyrelse 6 Direktion 7 Fundament under Arkil 8 Idegrundlag 11 Hovedpunkter Koncernopbygning 13 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsens beretning om Koncernens økonomiske udvikling 16 Udbytte til aktionærerne 17 Forventninger til Segment Danmark 18 Segment Udland 20 Investeringer og tilgang af nye aktiviteter 21 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 21 Generelle risici 21 Produkt- og metodeudvikling 22 Samfundsansvar 22 Viden og kompetence 26 Mål og politikker for det underrepræsenterede køn 26 Aktionærinformation 27 Selskabsledelse 28 Regnskabsberetning til koncernregnskab 35 koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 51 Totalindkomstopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 58 Noter 63 Adresseliste for koncernens forretningsområder 98 generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 30. april 2014 på Hotel Harmonien, Haderslev 2

3 ARKIL HOLDING Påtegninger Hovedkontor Anlæg Asfalt Fundering Vejservice LEDELSESPÅTEGNING DIVISION Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse godkendt årsrapporten for 2013 for Arkil Holding A/S. en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med resultater og for selskabets finansielle stilling og den Arkil A/S Asfalt Arkil A/S Asfalt Udenlandske dattervirksomheder Inter national Financial Reporting Standards (IFRS) finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der Tingvejen 32, Skrydstrup Folmentoftvej 4 Arkil Ltd som godkendt 6500 af EU Vojens og danske oplysningskrav 7800 Skive for er omfattet af Drennanstown, koncernregnskabet, Rathangansamt en beskrivelse børsnoterede Tel. selskaber Tel af de væsentligste Co. Kildare risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og Irland selskabet står over for. Tel Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og Arkil A/S Asfalt Arkil A/S Asfalt årsregnskabet Birkemosevej giver et retvisende 5 billede af koncernens Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens Fiskerhusvej 24 og moderselskabets 8361 Hasselager aktiver, passiver, finansielle 4700 Næstved stilling pr. 31. december Tel samt resultat af Tel. koncernens Gottorfstraße 4 godkendelse. ASA-Bau GmbH D Schleswig og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for Tyskland regnskabsåret 1. januar 31. december Tel Haderslev, den 26. marts 2014 SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. KG Gottorfstraße 4 D Schleswig Tyskland Tel Direktion Arkil Fundering A/S Værkstedsvej Middelfart Tel Arkil Fundering A/S Geminivej Greve Tel Arkil Fundering A/S Vandbygning Mossvej 2A 8700 Horsens Tel Jesper Arkil Heine Heinsvig Jens Skjøt-Arkil (administrerende direktør) (Økonomidirektør) (Direktør (Forretningsudvikling)) Bestyrelse Øvrige dattervirksomheder Inpipe Danmark A/S Åstrupvej Haderslev Tel Inpipe Sweden AB Ekorrvägen 12 SE Vilhelmina Sverige Tel ARKIL Inpipe GmbH Lohweg 46E D Hannover Tyskland Tel Agnete Raaschou-Nielsen (formand) Hans Schmidt-Hansen (næstformand) Birgitte Nielsen Walther V. Paulsen Per Kjærsgaard 3 99

4 arkil holding Påtegninger Arkils hovedkontor i Haderslev Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Arkil Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Arkil Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 4

5 ARKIL HOLDING Påtegninger Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Haderslev, den 26. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Gath statsautoriseret revisor Thorbjørn Bruhn statsautoriseret revisor 5

6 arkil holding Selskabsoplysninger/Bestyrelse og direktion Arkil Holding A/S Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon: Fax: Website: CVR-nr.: Stiftet i 1955 Hjemsted: Haderslev Direktion Administrerende direktør Jesper Arkil Økonomidirektør Heine Heinsvig Direktør (Forretningsudvikling) Jens Skjøt-Arkil Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. april 2014 på Hotel Harmonien, Haderslev Bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, Frederiksberg (formand) Direktør Hans Schmidt-Hansen, Haderslev (næstformand) Direktør Walther V. Paulsen, Hellerup Direktør Birgitte Nielsen, Schweiz Direktør Per Kjærsgaard, Kolding Bestyrelse Agnete Raaschou-Nielsen * Formand Født 1957, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2012 Uddannelse: Lic. polit Formand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Næstformand for bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt fem øvrige investeringsforeninger m.v. Novozymes A/S Medlem af bestyrelsen i: Danske Invest Management A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Solar A/S Aktieselskabet Schouw & Co. DLH Fonden Hans Schmidt-Hansen * Næstformand Født 1943, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2003 Uddannelse: Ingeniør Formand for bestyrelsen i: BJ-Gear A/S HM Systems A/S Flonidan A/S Collamat AG, Schweiz Medlem af bestyrelsen i: Agena A/S Graversgaard Invest A/S SME Invest A/S Enghaven Agro A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr

7 ARKIL HOLDING Bestyrelse og direktion Birgitte Nielsen * Født 1963, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2006 Uddannelse: HD (R), HD (U) Medlem af bestyrelsen i: Finansiel Stabilitet A/S Kirk Kapital A/S Topdanmark A/S Matas A/S De Forenede Ejendomsselskaber A/S Walther V. Paulsen * Født 1949, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2006 Uddannelse: cand.merc. Næstformand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S Medlem af bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt fem øvrige investeringsforeninger m.v. Det Obelske Familiefond Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Fonden) Per Kjærsgaard Født 1942, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2007 Uddannelse: Ingeniør Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr * Uafhængigt medlem ifølge Anbefalinger om god selskabsledelse Direktion Jesper Arkil Administrerende direktør Født 1974 Uddannelse: cand.merc.dat. Formand for bestyrelsen i: Vejbygningssektionen, Dansk Byggeri Arkil Fundering A/S Medlem af bestyrelsen i: Ellen og Ove Arkils Fond Eksportsektionen, Dansk Byggeri Dansk Projekteksport Netværk Inpipe Danmark A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr (A og B aktier) Jens Skjøt-Arkil Direktør, Forretningsudvikling Født 1981 Uddannelse: Ingeniør Formand for bestyrelsen i: Inpipe Danmark A/S Medlem af bestyrelsen i: Traffics A/S PV Greve A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr Heine Heinsvig Økonomidirektør Født 1950 Uddannelse: HD (R) Medlem af bestyrelsen i: Ellen og Ove Arkils Fond Arkil Fundering AS Inpipe Danmark A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr

8 arkil holding Fundament under Arkil Fundament under Arkil Med ingeniørkunstens skaberiver tæt ved hjertet blev firmaet Arkil i 1941 grundlagt i Haderslev af civilingeniør Ove Arkil. Trods en turbulent tid med vanskelige kår lykkedes det efter krigen at skabe et bæredygtigt grundlag for virksomhedens eksistens, ikke mindst ved at bygge flyvestationer for det danske forsvar og ved at udbygge vejnettet, først i Danmark og senere i Tyskland. I dag er firmaet blandt Danmarks største entreprenørkoncerner med ca ansatte og en omsætning på 2,8 mia. kroner i Danmark og i udlandet. Ledelsen med firmaet er forblevet på familiens hænder gennem 3 generationer. Selskabet blev børsnoteret på Kø benhavns Fondsbørs i 1978, og i dag tegnes det af en professionel bestyrelse, der anvender en corporate governance, som lever op til kravene for børsnoterede selskaber. Med hovedet og hjertet det rigtige sted For Arkil drejer det hele sig om kunden og projektet. Vi ved, at det er kundens ønsker og behov, der skaber grundlaget for vores arbejde. I mødet med vores medarbejdere skal firmaets kunder opleve mennesker med både hovedet og hjertet det rigtige sted, da det er de langvarige relationer og det gode samarbejde med kunderne, der er den væsentligste årsag til succes på den lange bane. Projekter, der udføres i godt samarbejde, bliver også til gode projekter og derved forøges muligheden for, at ingeniør- og entreprenørånden trives. Her triller hjulene, produktionen kører og praktiske løsninger på selv komplicerede faglige og tekniske problemstillinger er en velkommen del af dagens orden. Det er med andre ord fundamentalt for Arkil, at vi demonstrerer ansvar for det arbejde, vi udfører, de samarbejder, vi indgår i, og det samfund, vi er en del af. Det har været essentielt i firmaets værdigrundlag i generationer, og det er også indgangsvinklen til fremtidens udfordringer. Faglige spidskompetencer og samarbejdsevne Arkil råder over en veluddannet og erfaren medarbejderstyrke på mere end personer i Danmark og i udlandet samt en stor og moderne maskinpark med tungt grej bestående af bæltekørende gravemaskiner og løftegrej, rammemaskiner, boreudstyr, bulldozere, gradere og andet større entreprenørmateriel. Desuden rådes der over en omfattende mængde mindre og mellemstort grej til udførelse af såvel almindelige entreprenøropgaver som specialiserede opgaver i alle størrelser. I alt 13 asfaltværker i Danmark, Tyskland og Irland danner sammen med flåden af udlægningsmaskiner grundstammen i selskabets samlede asfaltproduktion og udlægning. På en fabrik i Sverige fremstiller Arkil desuden en af markedets bedste kloakstrømper til opgravningsfri ledningsrenovering, der sælges til partnere og installatører i Europa. Selskabets aktiviteter omfatter: Anlæg Arkil, der udfører anlægsaktiviteter i det danske og nordtyske marked, har årtiers erfaring med udførelse af alle typer anlægs- og infrastrukturopgaver, herunder omfattende statslige motorvejsprojekter, broprojekter, byggegruber og underjordiske anlæg, jernbaneopgaver, byggemodninger, vej- og kloakeringsopgaver, kabel- og forsyningsledninger med meget mere. Arkil råder over spidskompetencer indenfor en lang række faglige discipliner i anlægsområdet, herunder håndtering og behandling af jordforureninger indenfor det miljøtekniske felt, grundvandshåndtering, stærkstrømskabler og el-infrastruktur foruden betonkonstruktioner til mange forskellige formål. Aktivitetsområdets projektledere har gennem årene opbygget solid erfaring med styring af komplicerede infrastrukturprojekter, hvor mange faglige discipliner skal bringes til at spille sammen, og er blandt branchens mest erfarne indenfor udvidede samarbejdsformer såsom partnering og tidligt udbud 8

9 arkil holding Fundament under Arkil på anlægsområdet. Mangeårigt samarbejde med lokale og regionale kunder og bygherrer har desuden udviklet afdelingsstrukturen til sin nuværende form, skræddersyet til at levere anlæg og forsyningsledninger også til den lokale og kommunalt orienterede efterspørgsel. Arkil indgår fra tid til anden konsortiesamarbejder med større og internationale aktører på enkeltstående projekter, hvor størrelse og kompleksitet berettiger til dette. Asfalt Asfaltområdet, der dækker det danske og nordtyske marked foruden en del af det irske marked, udfører asfalteringsopgaver til alle typer vejprojekter og tilbyder desuden en række specialprodukter, f.eks. til belægninger med særlige krav til styrke og bestandighed foruden støjreducerende slidlag (SRS), der begrænser trafikkens støjforurening. Asfaltproduktion og udlægning er ISO-certificeret ligesom produktion og udlægning er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter internationale normer. Der er i de seneste år investeret omfattende i teknologi til at anvende genbrugsasfalt i produktionen med henblik på at opnå miljøbesparelser, og der deltages desuden i udviklingsarbejde, der skal medvirke til at forbedre asfaltbelægningerne og yderligere reducere produktionens miljøbelastning. Arkil Asfalt har ved flere lejligheder indgået i større projekter i ind- og udland og har erfaring med udførelse af asfaltbelægninger i vanskelige miljøer, herunder på Thule basen i det nordvestlige Grønland. Vejservice I Vejservice er Arkil en førende aktør på markedet for statslig og kommunal vejdrift, med vejdriftskontrakter på store dele af det danske motorvejsnet foruden adskillige kommunale aftaler på området. Aktiviteten dækker over mange forskellige ydelser, herunder græsklipning, brovedligehold, renholdelse af sidearealer og rastepladser, udskiftning af autoværn og skilte, vedligeholdelse af grønne arealer og parker med mere. Disse opgaver kræver et særligt samarbejde mellem den offentlige bestiller og den private leverandør, med en stor indsigt i kundens vejnet og tilstand. Udviklingen har vist, at udlicitering af kommunale opgaver på vejdriftsområdet medfører besparelser og effektivisering for kommunerne, men emnet påvirkes af politiske holdninger og ideologier, der slører billedet. I Vejservice har firmaet imidlertid gode erfaringer med overdragelser af offentlige park- og vejaktiviteter, der sikrer de involverede medarbejdere en smidig overgang til det private, med udgangspunkt i kundens behov. 9

10 arkil holding Fundament under Arkil Fundering Funderingsaktiviteterne dækker over en bred vifte af specialer overalt i Danmark og til dels i Nordtyskland. Arkil Fundering er en af de veletablerede aktører i markedet, og hovedaktiviteterne i segmentet består af ramning af jernbetonpæle, spuns og minipæle, nedpresning af spunsvægge, etablering af permafortrængningspæle, borede fundamenter, udførelse af efterfunderingsopgaver samt vandbygningsopgaver. Opgaverne udføres hovedsageligt for eksterne kunder, men aktiviteten indgår stadig oftere i samarbejde med koncernens øvrige kernekompetencer på større projekter og sikrer dermed koncernen en højere egenproduktion og bedre kontrol med den samlede proces på denne type projekter. Piping I Inpipe Sweden AB produceres et af de bedste specialprodukter på markedet for opgravningsfri kloakrenovering på en fabrik i det nordlige Sverige. Installationsaktiviteten udføres af partnere i hele Europa, men Arkil råder dog over egen installationsaktivitet i Tyskland i Arkil Inpipe GmbH. Der er tale om en kloakstrømpe i armeret glasfiber, der anvender UV-lys i udhærdningsprocessen, hvilket er en miljøbesparende teknologi. Produktet har et særligt højt E-modul, som bevirker en stor strukturel styrke, selv ved ganske tynde godstykkelser. Ud over renovering af kloakker har produktet særligt gode egenskaber ved sikring og renovering af underføringer i større dimensioner under f.eks. veje og jernbaner, hvor den øgede nedbørsintensitet betyder risiko for, at fundamentet under anlæggene skylles væk. 10

11 ARKIL HOLDING Idegrundlag IDEGRUNDLAG Fremtidens udvikling er afhængig af, at vores samfund kan bygge på et solidt fundament, bo i et sundt miljø og færdes i en velfungerende infrastruktur. Arkil bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer et renere miljø. Vi anlægger fra grunden, bygger fundamenterne, producerer asfalten og baner vejen frem. Vi passer på vejen, når den er bygget, og bevarer dens høje standard. Geografisk operationsområde Selskabet tilbyder sine ydelser i fast etablerede afdelinger i Nordeuropa. Desuden udføres efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde lejlighedsvis enkeltstående special- og infrastrukturprojekter i det øvrige udland. Dog udgør de fast etablerede aktiviteter fundamentet for virksomheden og skal prioriteres som sådan. Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er Kvalitet til tiden. KVALITATIVE MÅL Arkil ønsker at: - Opfattes som en virksomhed med faglig dygtighed og en god tone i et samarbejde med høj troværdighed og integritet. - Være decentralt organiseret med uddelegering af ansvar, stor fleksibilitet og tværgående samarbejde. - Efteruddanne koncernens medarbejdere, så vi bevarer og øger fagligheden på alle niveauer. - Opretholde et stærkt fagligt fællesskab mellem kollegerne med en åben og velfungerende kommunikation. - Udvise en høj grad af omhu, omtanke og risikobevidsthed i vores aktiviteter. - Opretholde en stærk, central finansiel kontrol. - Forblive en selvstændig virksomhed. - Være en sikker arbejdsplads, og til stadighed arbejde på at forbedre sikkerheden for medarbejderne. - Engagere sig i det omgivende samfund, vi er en del af, gennem social bevidsthed, teknologisk udvikling og begrænsning af vores miljøbelastning. KVANTITATIVE MÅL - En overskudsgrad på minimum 3,5% målt på den primære drift. - En soliditet på minimum En gennemsnitlig vækst på min. 5% pr. år, idet dog hensynet til indtjening stedse skal prioriteres højere end hensynet til omsætning. - En afkastningsgrad på min 6% på den investerede kapital (ROIC). - En indtjening pr. aktie på min. 100 kr. pr. 100 kr. aktie. 11

12 arkil holding Hovedpunkter 2013 Hovedpunkter 2013 Omsætningen blev 2.776,4 mio. kr. mod 2.881,8 mio. kr. i Det primære resultat blev 58,2 mio. kr. mod 59,8 mio. kr. i Resultatet før skat blev 54,0 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev 43,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Det foreslås, at der udbetales et udbytte på 10% af aktiekapitalen på 49,1 mio. kr. i alt 4,9 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i Arkil koncernen forventer i 2014 en omsætning i niveauet 3,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. 12

13 arkil holding Koncernopbygning pr Arkil Holding A/S 100% Arkil Holding GmbH Arkil Fundering A/S Arkil A/S 70% 78% SAW Schleswiger AsphaltsplittWerke GmbH 10% SAW Schleswiger AsphaltsplittWerke GmbH & Co. KG 50% 50% 100% 42,7% 100% 100% Inpipe Danmark A/S Klindt Tiefbau Verwaltungs GmbH AMK AsphaltmischWerke Kiel Verwaltungs GmbH ASA-Bau GmbH 100% Inpipe Sweden AB Unterstützungskasse SAW GmbH AMK AsphaltmischWerke Kiel GmbH & Co. KG Hanse-Asphalt GmbH GAM Greifswalder Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG 50% 49% 100% 100% Arkil Ltd. Arkil Inpipe GmbH GAM Greifswalder Ashaltmischwerke Verwaltungs GmbH 50% Traffics A/S SAM Stralsund Asphaltmischwerke Verwaltungs GmbH 51% Projektarbejdsfællesskaber SAM Stralsund Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG Projektarbejdsfællesskaber ultimo 2013: Arkil-Stürup-CGJensen I/S (66,66%), Haderslev Asfaltkonsortiet Pankas-Arkil I/S (50%), Haderslev Asfaltkonsortiet Munck-Arkil I/S (50%), Haderslev JV Kassø-Tjele Betonfundamenter I/S (50%), Haderslev Arkil-Volker JV I/S (99%), Haderslev Konsortiet Arkil-Meyer&John I/S (99%), Randers Konsortiet Arkil-Bilfinger I/S (86,8%), Randers 13

14 arkil holding Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse Omsætning 2.776, , , , ,5 Resultat af primær drift 58,2 59,8 17,4 (44,2) 46,0 Resultat af finansielle poster (4,3) (5,0) (5,6) (3,0) (3,1) Resultat før skat og minoritetsandele 54,0 54,8 11,8 (47,2) 42,9 Årets resultat 43,2 40,9 7,8 (27,5) 26,2 Balance Langfristede aktiver 631,6 610,7 632,6 677,9 623,2 Kortfristede aktiver 907,8 960,8 843,5 792,3 820,5 Aktiver i alt 1.539, , , , ,7 Aktiekapital 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 Egenkapital i alt 703,7 662,4 643,9 645,6 682,5 Langfristede forpligtelser 281,5 320,0 323,8 330,7 300,8 Kortfristede forpligtelser 554,3 589,1 508,4 493,8 460,4 Forpligtelser i alt 835,8 909,1 832,2 824,5 761,2 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet 156,7 115,3 (23,6) 88,6 149,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (66,3) (31,3) (38,7) (113,7) (59,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (73,7) (40,2) (36,2) (13,2) (49,1) Pengestrøm i alt 16,7 43,9 (98,5) (38,3) 40,7 Investering i materielle aktiver (98,6) (57,8) (44,8) (109,5) (64,4) Nøgletal Overskudsgrad 2,1 2,1 0,7 (2,1) 2,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,7 6,8 2,0 (5,5) 6,0 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 7,9 7,9 2,3 (6,6) 7,0 Likviditetsgrad 163,8 163,1 165,9 160,4 178,2 Egenkapitalandel (soliditet) 45,7 42,2 43,6 43,9 47,3 Egenkapital forrentning 6,3 6,3 1,2 (4,1) 3,9 Gennemsnitlig antal ansatte Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal

15 arkil holding Hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i årsrapporten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Omsætning Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Omsætning Egenkapitalforrentning Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital Indre værdi pr. aktie (BVPS) Koncernens egenkapital Antal aktier pr. 100 kr. ultimo Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS Basic) Årets resultat for fortsættende aktiviteter Gns. antal aktier á 100 kr. Price/earnings Basic (P/E Basic) Børskurs EPS Basic Børskurs/indre værdi (KI) Børskurs BVPS Likviditetsgrad Kortfristede aktiver x 100 Kortfristede forpligtelser Egenkapitalandel (soliditet) Koncernens egenkapital x 100 Aktiv sum i alt Cash flow pr. 100 kr. aktie Pengestrømme fra driftsaktivitet x 100 Antal aktier Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital 15

16 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Koncernens økonomiske udvikling Arkil koncernens omsætning faldt i 2013 med 3,7% til 2.776,4 mio. kr. mod 2.881,8 mio. kr. i Heraf udgjorde den udenlandske omsætning 802,8 mio. kr. mod 774,1 mio. kr. i Koncernresultatet for regnskabsåret 2013 blev et overskud før skat på 54,0 mio. kr. mod et overskud på 54,8 mio. kr. i Det udmeldte resultat i årsrapporten for 2012 forudsagde et forventet resultat før skat for 2013 i intervallet mio. kr. Koncernens samlede resultat for 2013 er således realiseret på niveau med sidste år. Resultatet af primær drift blev 58,2 mio. kr. mod 59,8 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev 43,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Omsætningen er i 4. kvartal realiseret med 749,9 mio. kr. mod 764,1 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 1,9%. Resultatet af primær drift (EBIT) er i 4. kvartal realiseret med 29,3 mio. kr. mod 23,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Bestyrelsen anser resultatudviklingen for tilfredsstillende under de givne markedsforudsætninger. Omsætningsudvikling Resultat før renter 120 6,0% Omsætning i mio. kr Resultat før renter mio. kr ,0% 80 4,0% 60 3,0% 40 2,0% 20 1,0% 0 0,0% -20-1,0% -40-2,0% Overskudsgrad ,0% Danmark Udland Resultat før renter Overskudsgrad 16

17 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Udvikling i aktiver Udvikling i passiver Aktiver i alt Passiver i alt Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Kortfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser Egenkapital Pengestrømmene fra drift fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 90,4 mio. kr. mod et positiv likviditetsflow på 84,1 mio. kr. sidste år. Årets investeringer har udgjort 98,6 mio. kr. De væsentligste forskydninger i likviditetsflowet kommer fra øgede pengestrømme fra driftsaktivitet. Egenkapitalen udgør 45,7% af den samlede balance mod 42,2% ved udgangen af sidste år. Udbytte til aktionærerne Det indstilles til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2013 udbetales et udbytte på 10% af aktiekapitalen på 49,1 mio. kr., i alt 4,9 mio. kr. svarende til 10 kr. pr aktie á nominelt 100 kr., hvilket er uændret i forhold til Forventninger til 2014 Baseret på den aktuelle ordrebeholdning samt markedssituationen forventer Arkil koncernen i 2014 en omsætning i niveauet 3,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. 17

18 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Finansielle oplysninger for Segment Danmark (mio. kr.) Omsætning 1.994, , ,2 Resultat af primær drift 41,9 35,8 (7,8) Segmentaktiver 1.004, ,2 904,7 Overskudsgrad 2,1 1,7 (0,5) Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,9 6,0 (1,3) Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 7,8 6,9 (1,4) Antal ansatte Segment Danmark 2013 har i hjemmemarkedet medført et fald i omsætningen sammenlignet med 2012, hvilket skyldes en lidt lavere vejbygningsaktivitet, herunder også asfaltaktivitet, samt at det ikke i 2013 lykkedes at vinde opgaver med samme koncentrerede volumen, som det var tilfældet i Lønsomheden i segmentet er dog samlet set øget dels ved en bedre lønsomhed i de vundne projekter, og dels ved en mere veltrimmet omkostningsstruktur, således at segmentets resultat af primær drift blev let forbedret, trods omsætningsfaldet. Segmentet er præget af udsving i både aktivitet og indtjening inden for de enkelte aktivitetstyper. Således har der været en stigning i antallet af funderings-, havne- og vandbygningsopgaver, omfattende en stor pælefunderingsopgave i Ålborg i forbindelse med et fabriksbyggeri, vandbygning i Århus Havn og Hanstholm Havn, og flere nye efterfunderingsopgaver; en aktivitet, der har ligget meget stille siden Andre større opgaver under udførelse i 2013 omfatter blandt andet flere større motorvejsenterpriser og en cut-and-cover tunnel på Silkeborgmotorvejen, et tunneleringsprojekt til regnvandshåndtering i Hvidovre for HOFOR, kloakeringsarbejder i partnering for Silkeborg Forsyning, sporombygning af jernbanen Lille Syd mellem Køge og Næstved samt et større antal brobygning- og brorenoveringsopgaver, både øst og vest for Storebælt. Desuden har lokalafdelingerne i 2013 generelt formået at løfte indtjeningen ved en bedre projektgennemførelse og en yderligere reduktion i antallet af tabsgivende projekter. I 2013 opstartedes også nye driftskontrakter for Vejdirektoratet, med deraf følgende tilpasning og tilvænning til ændret geografi og kontraktlige ydelser, hvilket har betydet en omstilling, der som ventet har medført et mærkbart fald i lønsomheden på disse kontrakter. På asfaltsiden har flere funktionskontrakter set dagens lys i markedet, men også mindre risikobetonede alternativer med partneringlignende samarbejder vinder frem. Asfaltmarkedet er fortsat præget af overkapacitet, og en til stadighed intensiveret kamp om opgaverne har i 2013 sat lønsomheden under yderligere pres. Balancen mellem store og små projekter er skiftet til fordel for de større projekter, i takt med den generelle tendens i markedet for større infrastrukturprojekter. 18

19 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Projekterne bliver stadigt større og mere komplekse, og dermed også mere risikobetonede både teknisk og kontraktuelt har som konsekvens heraf set en stigning i usikkerheden på igangværende projekter og i antallet af tvister med bygherren, hvilket understreger behovet for en effektiv intern kontrakthåndtering. I en indsats for at reducere risiko for fejlslagne projekter og tab, arbejdes der også på at opnå en tidligere inddragelse af entreprenøren i planlægnings- og projekteringsfasen end det normalt er tilfældet i traditionelle udbud. En stigning i antallet af totalentrepriser udbudt af landets største bygherreorganisationer, herunder Banedanmark og Vejdirektoratet, er et udtryk for, at denne indsats begynder at bære frugt. Forventninger til 2014 Der forventes for 2014 en øget aktivitet i forhold til 2013, primært som følge af en stigning i anlægsaktiviteten, både på større projekter inden for vej-, jernbane- og brobygning, herunder også renovering og ombygning, såvel som i lokale afdelinger, oppebåret af blandt andet kloak- og forsyningsledninger for lokale og regionale forsyningsselskaber. På længere sigt forventer Dansk Byggeri et fald i vejbygningsaktiviteten, som til dels opvejes af stigende aktivitet inden for jernbanebyggeri som følge af generelle jernbaneinvesteringer foruden København-Ringsted banen og investeringerne fra Togfonden. Da ovennævnte aktiviteter befinder sig inden for koncernens kompetenceområder, må en vis vækst i aktiviteten i de kommende år forudses. Lønsomheden i 2014 forventes marginalt forbedret i forhold til 2013, men en opnåelse af koncernens mål om en overskudsgrad på minimum 3,5% forventes først indfriet efter Årsagen til den lave lønsomhed skal bl.a. findes i, at hovedparten af koncernens aktiviteter udføres i et marked, hvor prisen på licitationstidspunktet stadig vejer tungere end en totalomkostningsbetragtning fra bygherrens side. Desuden er der en øget udenlandsk interesse for det danske marked som følge af lav aktivitet i det øvrige Europa, og, trods forbedringer år for år siden 2010, realiseres der stadig et antal projekter med en noget lavere indtjening end forventet. 19

20 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Segment Udland Aktivitetsniveauet i segment udland blev i 2013 en anelse højere end 2012, men som ventet med en lavere indtjening, særligt i Tyskland, som er koncernens største udenlandske marked, men også linerfabrikken i Sverige leverede et dårligere resultat end ventet, dels som følge af et intensiveret prispres på linerprodukter i Europa generelt, og dels på grund af udbedringsomkostninger på enkeltstående projekter i Sverige. Til gengæld blev resultatet i Irland, trods en lavere aktivitet, en smule bedre end ventet, hvilket er positivt set i lyset af, at de nationale budgetter på infrastruktur udgjorde et lavpunkt siden krisen satte ind. Blandt projekter udført i Tyskland i årets løb tæller et større antal vejbygnings- og kloakeringsopgaver i Slesvig, Kiel, Lübeck og Rostock, en kompliceret vejomlægning i Flensborg, foruden asfaltproduktion og udlægningsopgaver på tværs af koncernens positioner i Slesvig-Holsten og Mecklenburg- Vorpommern. Asfaltproduktionen udgjorde ton i 2013 mod lidt over ton i 2012, og vejenes tilstand i Tyskland er fortsat præget af et stort investeringsefterslæb. I Irland har antallet af opgaver omkring Dublin været faldende og primært begrænset sig til kommunale opgaver, mens der i Cork har været udført et par større vejopgraderinger for staten (NRA) med godt resultat. I Kerry har en leverance af større sten i forbindelse med en vejopgradering på Dingle-halvøen holdt hånden under aktiviteten her. Et udviklingsprojekt med produktion af granit fra Kerry-stenbruddet med særligt gode friktionsegenskaber nærmer sig sin afslutning, med potentiale for at stenen vil kunne anvendes i eksportsammenhænge. Lønsomheden i Tyskland er faldet i forhold til sidste år, hvilket dels skal tilskrives, at der i 2012 opløstes hensættelser på tab, som ikke blev realiseret, mens dette ikke har været tilfældet i Desuden er der i Hamborg i 2013 udført et større tabsgivende vejombygningsprojekt, som har bevirket, at der måtte foretages hensættelser på dette enkeltstående projekt i løbet af året. I selskabet ASA-Bau, med hovedsæde i Greifswald, er der desuden i løbet af året gennemført et ledelsesskifte som led i en effektivisering af organisationen her. Forventninger til 2014 På det væsentlige tyske marked fastholdes investeringerne i infrastruktur på et stabilt niveau, og med de nuværende udsigter vil der sandsynligvis ikke være nævneværdig vækst i aktiviteten. Til gengæld er der forventning om en let stigende lønsomhed ud fra dels en forholdsvis høj ordrebeholdning ved indgangen til året, og dels en forventning om en bedre projektgennemførelse end det har været tilfældet i I Irland er de offentlige budgetter på vej og infrastruktur blevet løftet noget i forhold til tidligere år, og det forventes derfor, at 2014 og de efterfølgende år vil byde på moderat vækst frem til et realistisk normalniveau, som rimeligvis vil være lavere end de sidste år op til finanskrisen, men noget højere end det nuværende niveau. Dette forventes gradvist at afspejle sig i lønsomheden, men med den nuværende overkapacitet i markedet, er der ikke udsigter til løft i prisniveauet generelt. Linerfabrikken i Sverige har, på baggrund af den aktuelle markedssituation på det traditionelle no dig marked, øget aktiviteten inden for produktion af specialprodukter, hvor selskabet i højere grad kan udnytte sine opbyggede kompetencer. Den øgede fokus på specialprodukter forventes at bidrage til en forbedret indtjening i Sverige. Samlet set forventes der for segment udland for 2014 således kun moderate forbedringer i lønsomheden på et let stigende aktivitetsniveau. Som det også er tilfældet for hjemmemarkedet, ligger en del af nøglen til øget lønsomhed i udlandet også i at minimere antallet af projekter med en lavere end ventet indtjening gennem forbedret risikostyring og en effektiv projektgennemførelse. Finansielle oplysninger for Segment Udland (mio. kr.) Omsætning 781,9 763,0 865,3 Resultat af primær drift 16,3 24,1 25,1 Segmentaktiver 534,7 519,3 567,8 Overskudsgrad 2,1 3,2 2,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,3 8,3 9,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 8,0 10,3 12,2 Antal ansatte

21 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Investeringer og tilgang af nye aktiviteter Årets investeringer i materielle aktiver har udgjort 98,6 mio. kr. I år 2014 forventes selskabet at foretage investeringer i materielle aktiver på ca. 107 mio. kr. Arkil har ultimo året indgået aftale med Greve Kommune omkring etablering af selskabet PV Greve A/S, hvor Arkils ejerandel udgør 50%. Selskabet, der er stiftet i 2014, skal udføre driften af park- og vejaktiviteterne i Greve kommune. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Generelle risici Bestyrelsen for Arkil Holding A/S vurderer og godkender årligt de strategiske planer for Arkil koncernen og for de enkelte forretningssegmenter. Arkil Holding koncernens aktiviteter, som ligger inden for entreprenørbranchen, indebærer en række kommercielle og finansielle risici. Det er koncernens strategi gennem en fastlagt risikostyring at minimere og afdække risiciene forretningsmæssigt og økonomisk. Risikostyringen er i høj grad målrettet mod afdækning af risici i koncernens væsentligste forretningsproces projektstyring. Projektstyringen omfatter faserne fra udbud til udførelse. Der sker en systematisk vurdering af projektrisici i alle faser, hvor forskellige dele af organisationen involveres på forskellige tidspunkter i processen. Dette medvirker til at sikre, at koncernen kun engagerer sig i projekter med en acceptabel risikoprofil inden for koncernens kernekompetencer. Koncernens kundesegmenter er hovedsageligt offentlige og halvoffentlige myndigheder, hvorfor udbuddet af opgaver varierer i takt med den politiske/ økonomiske udvikling. Det er endvidere koncernens strategi gennem etablering af dattervirksomheder i udlandet at opnå en geografisk spredning af koncernens aktiviteter, således at afhængigheden af det danske marked mindskes. Koncernens væsentligste aktiviteter ligger hovedsageligt inden for rutineprægede opgaver med kendte risici, hvorved disse kan minimeres gennem risikostyring. Større specialprojekter udføres ofte i konsortier med erfarne samarbejdspartnere samt i samarbejde med specialister, hvorved risiciene begrænses. Samarbejdsformer baseret på baggrund af partnering samt tidligt udbud, hvor entreprenøren inddrages i projektet før projekteringen og planlægningen er igangsat, styrker risikoafdækningen i projekterne. Det er koncernens forsikringsstrategi at afdække væsentlige risici, som koncernen ikke selv har direkte indflydelse på og som kan være en trussel for koncernens finansielle forhold og eksistens. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a., men ikke begrænset til, udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Arkils markeder, konkurrenceforhold, udbuddet af opgaver inden for koncernens forretningsområder, vejr- og klimaforhold på koncernens markeder samt tilkøb og frasalg af aktiviteter og selskaber. Koncernens finansielle risici er beskrevet under noterne i årsrapporten. Det vurderes, at koncernens risici generelt ikke afviger fra, hvad der er sædvanligt for virksomheder i entreprenørbranchen. Koncernens væsentligste driftsrisiko påvirkes især af evnen til fleksibilitet, hvor muligheden for hurtig tilpasning til de aktuelle markedsvilkår inden for koncernens forretningsområder er en nøglefaktor. 21

22 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Produkt- og metodeudvikling Koncernens produkt- og metodeudviklingsaktiviteter fokuserer på værdiskabende aktiviteter, som opfylder eksisterende eller forventede fremtidige behov i markedet. Der foretages løbende udvikling af produktionsmetoder og teknikker for at optimere produktionsprocesser og projektgennemførelse samt imødekomme markedets behov for nye produkter og metoder. Arkil har fokus på at produkt og metodeudvikle produkter og produktionsprocesser, som medvirker til at øge anvendelsen af genbrugelige råmaterialer, reducere materialeforbrug og produktionsaffald samt energiforbrug. De gennemførte udviklingsaktiviteter medvirker til en forbedret konkurrenceevne samt et forbedret miljø. Samfundsansvar Arkil koncernen har altid haft fokus på at levere produktion og ydelser af høj kvalitet, at have gode og langvarige kunde- og leverandørrelationer, at have motiverede medarbejdere og at leve i god samklang med det nære miljø. Samfundsansvar har således altid spillet en stor rolle i Arkil. I dag forlanger kunder, bygherrer og øvrige interessenter i stigende grad, at Arkils produktion og ydelser er frembragt på samfundsansvarlig vis en tendens, der forventes forstærket i årene fremover. Arkil koncernen udfører entreprenørarbejder, herunder asfaltproduktion, med udgangspunkt i afdelinger i Danmark, Tyskland og Irland samt produktion af Inpipe linere i Sverige. Koncernen ønsker fortsat at udvikle sin forretning på en måde, der er bæredygtig såvel samfundsmæssigt som økonomisk. Udover at koncernen naturligvis skal overholde lovgivningen på samtlige virksomhedens destinationer, er det koncernens politik at leve op til etiske kodeks for så vidt angår miljømæssige og arbejdsmæssige forhold. Koncernen støtter principperne i FN s Global Compact. Arbejdet med samfundsansvar tager udgangspunkt i koncernens formulerede CSR-politik og er forankret i Arkil koncernens værdier. CSR-politikken skal udmønte sig i den måde, organisationen opfører sig på over for omverdenen. 22

23 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 CSR-politik for Arkil koncernen I Arkil tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af uanset hvor vi opererer. Det gør vi blandt andet ved: At sikre ordentlige forhold og en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere Arkil vil ikke bidrage til social dumping og udnyttelse. Medarbejdere i Arkil har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, der overholder gældende overenskomst og lovgivning på området. Desuden skal sikkerheden på vores arbejdspladser være i top, og i Arkil overholder vi ikke blot arbejdsmiljølovgivningen - det er også vores erklærede mål at være en førende virksomhed, når det kommer til vores medarbejderes sikkerhed. At uddanne vores medarbejdere Arkil er en virksomhed, der beskæftiger en relativ stor andel personer uden særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Arkil anerkender, at det er både i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at der tages ordentligt vare på denne gruppes beskæftigelsesmuligheder. Det er derfor koncernens politik at uddanne f.eks. struktørlærlinge og asfaltører i takt med vores aktiviteter, ligesom vi gennemfører efteruddannelsesprogrammer for alle medarbejdergrupper. At investere i de rigtige løsninger Arkil ønsker i sit virke at forebygge forurening mest muligt ved at investere i energirigtige løsninger og fremme energibesparende initiativer i koncernens forskellige aktiviteter. Arkil deltager også aktivt i forsøg med genanvendelsesmuligheder af f.eks. byggematerialer, forbrændingsslagge og asfalt i vores projekter. Desuden efterforsker og udvikler Arkil, som et led i den daglige forretning, avancerede miljøtekniske løsninger og metoder til at afværge og oprense forureninger forårsaget af andre. At være garant Arkils kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led, og vi vil derfor aktivt følge op på og i videst muligt omfang forpligte vores samarbejdspartnere og underentreprenører på vores CSR-politik. Denne politik er gældende for alle i hele Arkil koncernen, herunder også udenlandske datterselskaber. Arkil koncernens kodeks for forretningsprincipper kan læses på Arkils hjemmeside Fokus på uddannelse Arkil er afhængig af, at virksomheden har de rette medarbejdere med de rette kompetencer for at kunne levere Kvalitet til tiden, skabe gode resultater og leve op til virksomhedens strategier. Derfor har virksomheden gennem flere år haft fokus på uddannelse, et område, der stadig prioriteres højt, så virksomheden er i stand til at honorere de krav, der stilles fra virksomhedens kunder. Arkil har derfor gennem de sidste fire år målrettet indsatsen på lærlingeområdet. Målet er at uddanne flere og uddanne bedre, begge dele er lykkedes, idet virksomheden i løbet af de sidste 4 år har fordoblet antallet af lærlinge. Med udgangen af 2013 var der 50 struktør- og brolæggerlærlinge samt 13 lærlinge indenfor maskinfører, vejasfaltør, chauffør, entreprenørmaskinmekaniker og kontor, hvilket svarer til, at der er en lærling for hver tiende medarbejder i de afdelinger, der uddanner lærlinge. Arkils lærlingepolitik evalueres jævnligt, så politikken hele tiden forbedres. Forbedringerne gør Arkil i stand til at skabe endnu bedre rammer for virksomhedens lærlinge og sikre, at de opnår et optimalt udbytte af deres praktikophold i virksomheden. En stor del af de færdigudannede fortsætter i Arkil, og flere faglærte medarbejdere er et klart mål for virksomheden. Ud over en målrettet indsats på lærlingeområdet, har Arkil ligeledes fokus på vigtigheden af uddannelse på timeløns- og funktionærområdet, så virksomheden hele tiden har de rette medarbejdere med de rette kompetencer, som er i stand til at udføre virksomhedens opgaver og projekter. Dette gøres blandt andet ved en fortsat udvikling af Arkil Akademi, der gennem en årrække har uddannet virksomhedens ansatte på funktionærniveau inden for områder som strategi, økonomi, ledelse og daglig drift. Et nyt uddannelsesforløb i Arkil Akademi er en formandsuddannelse med fokus på projektstyring, så virksomhedens formænd får styrket kompetencer og forudsætninger for at løse virksomhedens opgaver. Sideløbende med de interne uddannelsesforløb i Arkil Akademi, uddannes virksomhedens medarbejdere 23

24 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 både på timeløns- og funktionærområdet også på eksterne kurser, så medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Derudover har Arkil stadig fokus på gennemførelse og ajourføring af de lovpligtige kurser, da virksomheden ikke ønsker at gå på kompromis med gældende lovgivning og sikkerhed. Et andet uddannelsesprojekt, som virksomheden i en årrække har deltaget i, er Asfaltskolen. Asfaltskolen er et projekt, der er lavet i samarbejde med 3F, Asfalt industrien og VUC. Asfaltskolen har fokus på vig tigheden af, at almene kompetencer som matematik og dansk kan være medvirkende til, at virksomhedens ansatte har bedre forudsætninger for at leve op til fremtidens krav. Projektet Asfaltskolen har været et tilbud til alle timelønsansatte i Arkils asfaltdivision. Mange har taget i mod tilbuddet om at få højnet de individuelle kompetencer på disse områder, så virksomheden fortsætter samarbejdet omkring udvikling af Asfaltskolen og er i øjeblikket i gang med at se på mulighederne for at tilbyde e-learning på 9. og 10. klasses niveau. Også på andre områder har Arkil valgt at tilbyde medarbejderne e-learning. En uddannelsesform, der er med til at skabe en større fleksibilitet, da medarbejderen har mulighed for at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, når det passer ind i medarbejderens og virksomhedens hverdag. Fokus på miljøforhold Miljøforhold i Arkil Koncernen opfattes bredt og omfatter både det ydre miljø og arbejdsmiljøet. Miljøforhold ses således bredt og er altid en del af de projekter, som udføres i de afdelinger og selskaber, der er omfattet af koncernen. Koncernens politikker inden for miljø- og klimaområdet er rettet mod, at vi til stadighed forbedrer vores miljøindsats inden for, hvad der er teknisk og økonomisk muligt. Arkils asfaltaktiviteter er certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO og arbejdsmiljøstandarden OHSAS Derudover er alle vore asfaltprodukter CE mærkede efter DS/EN Miljøledelsessystemet er beskrevet i en manual, som dækker de 3 ISO standarder samt produktstandarden DS/EN Arkils øvrige divisioner har på baggrund af asfaltdivisionens viden og erfaringer udarbejdet deres egne miljøledelsessystemer. Arkil har fokus på øget genbrug af råmaterialer og nedbringelse af energiforbrug i produktionsprocessen til gavn for miljøet. Der er således installeret genbrugsproduktionsanlæg på alle koncernens 100% ejede asfaltanlæg i Danmark og Tyskland, som har en gennemsnitlig produktion på minimum ton pr. år. En øget anvendelse af genbrugsmaterialer i produkterne medvirker til at reducere forbruget af knappe ressourcer i form af olieprodukter og stenmaterialer m.v. Anvendelsesgraden af genbrugsmaterialer i produkterne er i en vis grad bestemt af produktsortimentet i de vundne ordrer samt kundernes produktspecifikationer. Der investeres løbende i bedre lagerfaciliteter ved de respektive asfaltværker i form af overdækkede lagerpladser til opbevaring af genbrugsmaterialer og råmaterialer til asfaltproduktionen, således at materialerne kan opbevares tørt. Anvendelse af tørre materialer i produktionen bidrager til væsentlige reduktioner i energiforbruget. Arkil har hele tiden fokus på initiativer og forhold, som kan medvirke til at reducere den samlede miljøbelastning ved minimering af brændstofforbruget. Ved udskiftning og anskaffelse af materiel indgår energiforbrug som en væsentlig parameter ved udvælgelsen af maskinmærke. Som led i produktionsplanlægningen af anlægsprojekter, er der fokus på at optimere energiforbruget. Endvidere er der også stor fokus på maskinførernes kørselsmønster, idet der kan opnås væsentlige besparelser ved et optimalt kørselsmønster. Indsatsen for et bedre miljø og større bæredygtighed foregår kontinuerligt i relation til kunder, produktion og ydelser i forbindelse med produktudvikling samt i relation til koncernens egne direkte eksterne påvirkninger af miljø og klima. Der er ikke redegjort for det samlede resultat af de gennemførte aktiviteter med baggrund i, at der ikke kan foretages pålidelige målinger heraf. 24

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse

ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse Arkil Holding A/S Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon 73 22 50 50 Telefax 73 22 50 00 arkil@arkil.dk www.arkil.dk CVR-nr. 36 46 95 28

Læs mere

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2014 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2014 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S Nasdaq OMX Regnskabsmeddelelse for Bestyrelsen for har på sit møde i dag behandlet og vedtaget koncernens årsrapport for 2012. Hovedpunkter 2012 Omsætningen blev 2.881,8 mio. kr. mod 2.568,5 mio. kr. i

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere