arkil holding indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arkil holding indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013

2 arkil holding indholdsfortegnelse arkil holding a/s Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon Telefax CVR-nr Stiftet i 1955 påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 6 Bestyrelse 6 Direktion 7 Fundament under Arkil 8 Idegrundlag 11 Hovedpunkter Koncernopbygning 13 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsens beretning om Koncernens økonomiske udvikling 16 Udbytte til aktionærerne 17 Forventninger til Segment Danmark 18 Segment Udland 20 Investeringer og tilgang af nye aktiviteter 21 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 21 Generelle risici 21 Produkt- og metodeudvikling 22 Samfundsansvar 22 Viden og kompetence 26 Mål og politikker for det underrepræsenterede køn 26 Aktionærinformation 27 Selskabsledelse 28 Regnskabsberetning til koncernregnskab 35 koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 51 Totalindkomstopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 58 Noter 63 Adresseliste for koncernens forretningsområder 98 generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 30. april 2014 på Hotel Harmonien, Haderslev 2

3 ARKIL HOLDING Påtegninger Hovedkontor Anlæg Asfalt Fundering Vejservice LEDELSESPÅTEGNING DIVISION Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse godkendt årsrapporten for 2013 for Arkil Holding A/S. en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med resultater og for selskabets finansielle stilling og den Arkil A/S Asfalt Arkil A/S Asfalt Udenlandske dattervirksomheder Inter national Financial Reporting Standards (IFRS) finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der Tingvejen 32, Skrydstrup Folmentoftvej 4 Arkil Ltd som godkendt 6500 af EU Vojens og danske oplysningskrav 7800 Skive for er omfattet af Drennanstown, koncernregnskabet, Rathangansamt en beskrivelse børsnoterede Tel. selskaber Tel af de væsentligste Co. Kildare risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og Irland selskabet står over for. Tel Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og Arkil A/S Asfalt Arkil A/S Asfalt årsregnskabet Birkemosevej giver et retvisende 5 billede af koncernens Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens Fiskerhusvej 24 og moderselskabets 8361 Hasselager aktiver, passiver, finansielle 4700 Næstved stilling pr. 31. december Tel samt resultat af Tel. koncernens Gottorfstraße 4 godkendelse. ASA-Bau GmbH D Schleswig og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for Tyskland regnskabsåret 1. januar 31. december Tel Haderslev, den 26. marts 2014 SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. KG Gottorfstraße 4 D Schleswig Tyskland Tel Direktion Arkil Fundering A/S Værkstedsvej Middelfart Tel Arkil Fundering A/S Geminivej Greve Tel Arkil Fundering A/S Vandbygning Mossvej 2A 8700 Horsens Tel Jesper Arkil Heine Heinsvig Jens Skjøt-Arkil (administrerende direktør) (Økonomidirektør) (Direktør (Forretningsudvikling)) Bestyrelse Øvrige dattervirksomheder Inpipe Danmark A/S Åstrupvej Haderslev Tel Inpipe Sweden AB Ekorrvägen 12 SE Vilhelmina Sverige Tel ARKIL Inpipe GmbH Lohweg 46E D Hannover Tyskland Tel Agnete Raaschou-Nielsen (formand) Hans Schmidt-Hansen (næstformand) Birgitte Nielsen Walther V. Paulsen Per Kjærsgaard 3 99

4 arkil holding Påtegninger Arkils hovedkontor i Haderslev Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Arkil Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Arkil Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 4

5 ARKIL HOLDING Påtegninger Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Haderslev, den 26. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Gath statsautoriseret revisor Thorbjørn Bruhn statsautoriseret revisor 5

6 arkil holding Selskabsoplysninger/Bestyrelse og direktion Arkil Holding A/S Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon: Fax: Website: CVR-nr.: Stiftet i 1955 Hjemsted: Haderslev Direktion Administrerende direktør Jesper Arkil Økonomidirektør Heine Heinsvig Direktør (Forretningsudvikling) Jens Skjøt-Arkil Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. april 2014 på Hotel Harmonien, Haderslev Bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, Frederiksberg (formand) Direktør Hans Schmidt-Hansen, Haderslev (næstformand) Direktør Walther V. Paulsen, Hellerup Direktør Birgitte Nielsen, Schweiz Direktør Per Kjærsgaard, Kolding Bestyrelse Agnete Raaschou-Nielsen * Formand Født 1957, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2012 Uddannelse: Lic. polit Formand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Næstformand for bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt fem øvrige investeringsforeninger m.v. Novozymes A/S Medlem af bestyrelsen i: Danske Invest Management A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Solar A/S Aktieselskabet Schouw & Co. DLH Fonden Hans Schmidt-Hansen * Næstformand Født 1943, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2003 Uddannelse: Ingeniør Formand for bestyrelsen i: BJ-Gear A/S HM Systems A/S Flonidan A/S Collamat AG, Schweiz Medlem af bestyrelsen i: Agena A/S Graversgaard Invest A/S SME Invest A/S Enghaven Agro A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr

7 ARKIL HOLDING Bestyrelse og direktion Birgitte Nielsen * Født 1963, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2006 Uddannelse: HD (R), HD (U) Medlem af bestyrelsen i: Finansiel Stabilitet A/S Kirk Kapital A/S Topdanmark A/S Matas A/S De Forenede Ejendomsselskaber A/S Walther V. Paulsen * Født 1949, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2006 Uddannelse: cand.merc. Næstformand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S Medlem af bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt fem øvrige investeringsforeninger m.v. Det Obelske Familiefond Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Fonden) Per Kjærsgaard Født 1942, i Arkil Holdings bestyrelse siden 2007 Uddannelse: Ingeniør Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr * Uafhængigt medlem ifølge Anbefalinger om god selskabsledelse Direktion Jesper Arkil Administrerende direktør Født 1974 Uddannelse: cand.merc.dat. Formand for bestyrelsen i: Vejbygningssektionen, Dansk Byggeri Arkil Fundering A/S Medlem af bestyrelsen i: Ellen og Ove Arkils Fond Eksportsektionen, Dansk Byggeri Dansk Projekteksport Netværk Inpipe Danmark A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr (A og B aktier) Jens Skjøt-Arkil Direktør, Forretningsudvikling Født 1981 Uddannelse: Ingeniør Formand for bestyrelsen i: Inpipe Danmark A/S Medlem af bestyrelsen i: Traffics A/S PV Greve A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr Heine Heinsvig Økonomidirektør Født 1950 Uddannelse: HD (R) Medlem af bestyrelsen i: Ellen og Ove Arkils Fond Arkil Fundering AS Inpipe Danmark A/S Beholdning af Arkil Holding aktier: nominelt kr

8 arkil holding Fundament under Arkil Fundament under Arkil Med ingeniørkunstens skaberiver tæt ved hjertet blev firmaet Arkil i 1941 grundlagt i Haderslev af civilingeniør Ove Arkil. Trods en turbulent tid med vanskelige kår lykkedes det efter krigen at skabe et bæredygtigt grundlag for virksomhedens eksistens, ikke mindst ved at bygge flyvestationer for det danske forsvar og ved at udbygge vejnettet, først i Danmark og senere i Tyskland. I dag er firmaet blandt Danmarks største entreprenørkoncerner med ca ansatte og en omsætning på 2,8 mia. kroner i Danmark og i udlandet. Ledelsen med firmaet er forblevet på familiens hænder gennem 3 generationer. Selskabet blev børsnoteret på Kø benhavns Fondsbørs i 1978, og i dag tegnes det af en professionel bestyrelse, der anvender en corporate governance, som lever op til kravene for børsnoterede selskaber. Med hovedet og hjertet det rigtige sted For Arkil drejer det hele sig om kunden og projektet. Vi ved, at det er kundens ønsker og behov, der skaber grundlaget for vores arbejde. I mødet med vores medarbejdere skal firmaets kunder opleve mennesker med både hovedet og hjertet det rigtige sted, da det er de langvarige relationer og det gode samarbejde med kunderne, der er den væsentligste årsag til succes på den lange bane. Projekter, der udføres i godt samarbejde, bliver også til gode projekter og derved forøges muligheden for, at ingeniør- og entreprenørånden trives. Her triller hjulene, produktionen kører og praktiske løsninger på selv komplicerede faglige og tekniske problemstillinger er en velkommen del af dagens orden. Det er med andre ord fundamentalt for Arkil, at vi demonstrerer ansvar for det arbejde, vi udfører, de samarbejder, vi indgår i, og det samfund, vi er en del af. Det har været essentielt i firmaets værdigrundlag i generationer, og det er også indgangsvinklen til fremtidens udfordringer. Faglige spidskompetencer og samarbejdsevne Arkil råder over en veluddannet og erfaren medarbejderstyrke på mere end personer i Danmark og i udlandet samt en stor og moderne maskinpark med tungt grej bestående af bæltekørende gravemaskiner og løftegrej, rammemaskiner, boreudstyr, bulldozere, gradere og andet større entreprenørmateriel. Desuden rådes der over en omfattende mængde mindre og mellemstort grej til udførelse af såvel almindelige entreprenøropgaver som specialiserede opgaver i alle størrelser. I alt 13 asfaltværker i Danmark, Tyskland og Irland danner sammen med flåden af udlægningsmaskiner grundstammen i selskabets samlede asfaltproduktion og udlægning. På en fabrik i Sverige fremstiller Arkil desuden en af markedets bedste kloakstrømper til opgravningsfri ledningsrenovering, der sælges til partnere og installatører i Europa. Selskabets aktiviteter omfatter: Anlæg Arkil, der udfører anlægsaktiviteter i det danske og nordtyske marked, har årtiers erfaring med udførelse af alle typer anlægs- og infrastrukturopgaver, herunder omfattende statslige motorvejsprojekter, broprojekter, byggegruber og underjordiske anlæg, jernbaneopgaver, byggemodninger, vej- og kloakeringsopgaver, kabel- og forsyningsledninger med meget mere. Arkil råder over spidskompetencer indenfor en lang række faglige discipliner i anlægsområdet, herunder håndtering og behandling af jordforureninger indenfor det miljøtekniske felt, grundvandshåndtering, stærkstrømskabler og el-infrastruktur foruden betonkonstruktioner til mange forskellige formål. Aktivitetsområdets projektledere har gennem årene opbygget solid erfaring med styring af komplicerede infrastrukturprojekter, hvor mange faglige discipliner skal bringes til at spille sammen, og er blandt branchens mest erfarne indenfor udvidede samarbejdsformer såsom partnering og tidligt udbud 8

9 arkil holding Fundament under Arkil på anlægsområdet. Mangeårigt samarbejde med lokale og regionale kunder og bygherrer har desuden udviklet afdelingsstrukturen til sin nuværende form, skræddersyet til at levere anlæg og forsyningsledninger også til den lokale og kommunalt orienterede efterspørgsel. Arkil indgår fra tid til anden konsortiesamarbejder med større og internationale aktører på enkeltstående projekter, hvor størrelse og kompleksitet berettiger til dette. Asfalt Asfaltområdet, der dækker det danske og nordtyske marked foruden en del af det irske marked, udfører asfalteringsopgaver til alle typer vejprojekter og tilbyder desuden en række specialprodukter, f.eks. til belægninger med særlige krav til styrke og bestandighed foruden støjreducerende slidlag (SRS), der begrænser trafikkens støjforurening. Asfaltproduktion og udlægning er ISO-certificeret ligesom produktion og udlægning er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter internationale normer. Der er i de seneste år investeret omfattende i teknologi til at anvende genbrugsasfalt i produktionen med henblik på at opnå miljøbesparelser, og der deltages desuden i udviklingsarbejde, der skal medvirke til at forbedre asfaltbelægningerne og yderligere reducere produktionens miljøbelastning. Arkil Asfalt har ved flere lejligheder indgået i større projekter i ind- og udland og har erfaring med udførelse af asfaltbelægninger i vanskelige miljøer, herunder på Thule basen i det nordvestlige Grønland. Vejservice I Vejservice er Arkil en førende aktør på markedet for statslig og kommunal vejdrift, med vejdriftskontrakter på store dele af det danske motorvejsnet foruden adskillige kommunale aftaler på området. Aktiviteten dækker over mange forskellige ydelser, herunder græsklipning, brovedligehold, renholdelse af sidearealer og rastepladser, udskiftning af autoværn og skilte, vedligeholdelse af grønne arealer og parker med mere. Disse opgaver kræver et særligt samarbejde mellem den offentlige bestiller og den private leverandør, med en stor indsigt i kundens vejnet og tilstand. Udviklingen har vist, at udlicitering af kommunale opgaver på vejdriftsområdet medfører besparelser og effektivisering for kommunerne, men emnet påvirkes af politiske holdninger og ideologier, der slører billedet. I Vejservice har firmaet imidlertid gode erfaringer med overdragelser af offentlige park- og vejaktiviteter, der sikrer de involverede medarbejdere en smidig overgang til det private, med udgangspunkt i kundens behov. 9

10 arkil holding Fundament under Arkil Fundering Funderingsaktiviteterne dækker over en bred vifte af specialer overalt i Danmark og til dels i Nordtyskland. Arkil Fundering er en af de veletablerede aktører i markedet, og hovedaktiviteterne i segmentet består af ramning af jernbetonpæle, spuns og minipæle, nedpresning af spunsvægge, etablering af permafortrængningspæle, borede fundamenter, udførelse af efterfunderingsopgaver samt vandbygningsopgaver. Opgaverne udføres hovedsageligt for eksterne kunder, men aktiviteten indgår stadig oftere i samarbejde med koncernens øvrige kernekompetencer på større projekter og sikrer dermed koncernen en højere egenproduktion og bedre kontrol med den samlede proces på denne type projekter. Piping I Inpipe Sweden AB produceres et af de bedste specialprodukter på markedet for opgravningsfri kloakrenovering på en fabrik i det nordlige Sverige. Installationsaktiviteten udføres af partnere i hele Europa, men Arkil råder dog over egen installationsaktivitet i Tyskland i Arkil Inpipe GmbH. Der er tale om en kloakstrømpe i armeret glasfiber, der anvender UV-lys i udhærdningsprocessen, hvilket er en miljøbesparende teknologi. Produktet har et særligt højt E-modul, som bevirker en stor strukturel styrke, selv ved ganske tynde godstykkelser. Ud over renovering af kloakker har produktet særligt gode egenskaber ved sikring og renovering af underføringer i større dimensioner under f.eks. veje og jernbaner, hvor den øgede nedbørsintensitet betyder risiko for, at fundamentet under anlæggene skylles væk. 10

11 ARKIL HOLDING Idegrundlag IDEGRUNDLAG Fremtidens udvikling er afhængig af, at vores samfund kan bygge på et solidt fundament, bo i et sundt miljø og færdes i en velfungerende infrastruktur. Arkil bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer et renere miljø. Vi anlægger fra grunden, bygger fundamenterne, producerer asfalten og baner vejen frem. Vi passer på vejen, når den er bygget, og bevarer dens høje standard. Geografisk operationsområde Selskabet tilbyder sine ydelser i fast etablerede afdelinger i Nordeuropa. Desuden udføres efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde lejlighedsvis enkeltstående special- og infrastrukturprojekter i det øvrige udland. Dog udgør de fast etablerede aktiviteter fundamentet for virksomheden og skal prioriteres som sådan. Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er Kvalitet til tiden. KVALITATIVE MÅL Arkil ønsker at: - Opfattes som en virksomhed med faglig dygtighed og en god tone i et samarbejde med høj troværdighed og integritet. - Være decentralt organiseret med uddelegering af ansvar, stor fleksibilitet og tværgående samarbejde. - Efteruddanne koncernens medarbejdere, så vi bevarer og øger fagligheden på alle niveauer. - Opretholde et stærkt fagligt fællesskab mellem kollegerne med en åben og velfungerende kommunikation. - Udvise en høj grad af omhu, omtanke og risikobevidsthed i vores aktiviteter. - Opretholde en stærk, central finansiel kontrol. - Forblive en selvstændig virksomhed. - Være en sikker arbejdsplads, og til stadighed arbejde på at forbedre sikkerheden for medarbejderne. - Engagere sig i det omgivende samfund, vi er en del af, gennem social bevidsthed, teknologisk udvikling og begrænsning af vores miljøbelastning. KVANTITATIVE MÅL - En overskudsgrad på minimum 3,5% målt på den primære drift. - En soliditet på minimum En gennemsnitlig vækst på min. 5% pr. år, idet dog hensynet til indtjening stedse skal prioriteres højere end hensynet til omsætning. - En afkastningsgrad på min 6% på den investerede kapital (ROIC). - En indtjening pr. aktie på min. 100 kr. pr. 100 kr. aktie. 11

12 arkil holding Hovedpunkter 2013 Hovedpunkter 2013 Omsætningen blev 2.776,4 mio. kr. mod 2.881,8 mio. kr. i Det primære resultat blev 58,2 mio. kr. mod 59,8 mio. kr. i Resultatet før skat blev 54,0 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev 43,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Det foreslås, at der udbetales et udbytte på 10% af aktiekapitalen på 49,1 mio. kr. i alt 4,9 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i Arkil koncernen forventer i 2014 en omsætning i niveauet 3,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. 12

13 arkil holding Koncernopbygning pr Arkil Holding A/S 100% Arkil Holding GmbH Arkil Fundering A/S Arkil A/S 70% 78% SAW Schleswiger AsphaltsplittWerke GmbH 10% SAW Schleswiger AsphaltsplittWerke GmbH & Co. KG 50% 50% 100% 42,7% 100% 100% Inpipe Danmark A/S Klindt Tiefbau Verwaltungs GmbH AMK AsphaltmischWerke Kiel Verwaltungs GmbH ASA-Bau GmbH 100% Inpipe Sweden AB Unterstützungskasse SAW GmbH AMK AsphaltmischWerke Kiel GmbH & Co. KG Hanse-Asphalt GmbH GAM Greifswalder Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG 50% 49% 100% 100% Arkil Ltd. Arkil Inpipe GmbH GAM Greifswalder Ashaltmischwerke Verwaltungs GmbH 50% Traffics A/S SAM Stralsund Asphaltmischwerke Verwaltungs GmbH 51% Projektarbejdsfællesskaber SAM Stralsund Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG Projektarbejdsfællesskaber ultimo 2013: Arkil-Stürup-CGJensen I/S (66,66%), Haderslev Asfaltkonsortiet Pankas-Arkil I/S (50%), Haderslev Asfaltkonsortiet Munck-Arkil I/S (50%), Haderslev JV Kassø-Tjele Betonfundamenter I/S (50%), Haderslev Arkil-Volker JV I/S (99%), Haderslev Konsortiet Arkil-Meyer&John I/S (99%), Randers Konsortiet Arkil-Bilfinger I/S (86,8%), Randers 13

14 arkil holding Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse Omsætning 2.776, , , , ,5 Resultat af primær drift 58,2 59,8 17,4 (44,2) 46,0 Resultat af finansielle poster (4,3) (5,0) (5,6) (3,0) (3,1) Resultat før skat og minoritetsandele 54,0 54,8 11,8 (47,2) 42,9 Årets resultat 43,2 40,9 7,8 (27,5) 26,2 Balance Langfristede aktiver 631,6 610,7 632,6 677,9 623,2 Kortfristede aktiver 907,8 960,8 843,5 792,3 820,5 Aktiver i alt 1.539, , , , ,7 Aktiekapital 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 Egenkapital i alt 703,7 662,4 643,9 645,6 682,5 Langfristede forpligtelser 281,5 320,0 323,8 330,7 300,8 Kortfristede forpligtelser 554,3 589,1 508,4 493,8 460,4 Forpligtelser i alt 835,8 909,1 832,2 824,5 761,2 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet 156,7 115,3 (23,6) 88,6 149,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (66,3) (31,3) (38,7) (113,7) (59,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (73,7) (40,2) (36,2) (13,2) (49,1) Pengestrøm i alt 16,7 43,9 (98,5) (38,3) 40,7 Investering i materielle aktiver (98,6) (57,8) (44,8) (109,5) (64,4) Nøgletal Overskudsgrad 2,1 2,1 0,7 (2,1) 2,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,7 6,8 2,0 (5,5) 6,0 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 7,9 7,9 2,3 (6,6) 7,0 Likviditetsgrad 163,8 163,1 165,9 160,4 178,2 Egenkapitalandel (soliditet) 45,7 42,2 43,6 43,9 47,3 Egenkapital forrentning 6,3 6,3 1,2 (4,1) 3,9 Gennemsnitlig antal ansatte Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal

15 arkil holding Hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i årsrapporten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Omsætning Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Omsætning Egenkapitalforrentning Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital Indre værdi pr. aktie (BVPS) Koncernens egenkapital Antal aktier pr. 100 kr. ultimo Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS Basic) Årets resultat for fortsættende aktiviteter Gns. antal aktier á 100 kr. Price/earnings Basic (P/E Basic) Børskurs EPS Basic Børskurs/indre værdi (KI) Børskurs BVPS Likviditetsgrad Kortfristede aktiver x 100 Kortfristede forpligtelser Egenkapitalandel (soliditet) Koncernens egenkapital x 100 Aktiv sum i alt Cash flow pr. 100 kr. aktie Pengestrømme fra driftsaktivitet x 100 Antal aktier Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital 15

16 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Koncernens økonomiske udvikling Arkil koncernens omsætning faldt i 2013 med 3,7% til 2.776,4 mio. kr. mod 2.881,8 mio. kr. i Heraf udgjorde den udenlandske omsætning 802,8 mio. kr. mod 774,1 mio. kr. i Koncernresultatet for regnskabsåret 2013 blev et overskud før skat på 54,0 mio. kr. mod et overskud på 54,8 mio. kr. i Det udmeldte resultat i årsrapporten for 2012 forudsagde et forventet resultat før skat for 2013 i intervallet mio. kr. Koncernens samlede resultat for 2013 er således realiseret på niveau med sidste år. Resultatet af primær drift blev 58,2 mio. kr. mod 59,8 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev 43,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Omsætningen er i 4. kvartal realiseret med 749,9 mio. kr. mod 764,1 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 1,9%. Resultatet af primær drift (EBIT) er i 4. kvartal realiseret med 29,3 mio. kr. mod 23,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Bestyrelsen anser resultatudviklingen for tilfredsstillende under de givne markedsforudsætninger. Omsætningsudvikling Resultat før renter 120 6,0% Omsætning i mio. kr Resultat før renter mio. kr ,0% 80 4,0% 60 3,0% 40 2,0% 20 1,0% 0 0,0% -20-1,0% -40-2,0% Overskudsgrad ,0% Danmark Udland Resultat før renter Overskudsgrad 16

17 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Udvikling i aktiver Udvikling i passiver Aktiver i alt Passiver i alt Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Kortfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser Egenkapital Pengestrømmene fra drift fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 90,4 mio. kr. mod et positiv likviditetsflow på 84,1 mio. kr. sidste år. Årets investeringer har udgjort 98,6 mio. kr. De væsentligste forskydninger i likviditetsflowet kommer fra øgede pengestrømme fra driftsaktivitet. Egenkapitalen udgør 45,7% af den samlede balance mod 42,2% ved udgangen af sidste år. Udbytte til aktionærerne Det indstilles til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2013 udbetales et udbytte på 10% af aktiekapitalen på 49,1 mio. kr., i alt 4,9 mio. kr. svarende til 10 kr. pr aktie á nominelt 100 kr., hvilket er uændret i forhold til Forventninger til 2014 Baseret på den aktuelle ordrebeholdning samt markedssituationen forventer Arkil koncernen i 2014 en omsætning i niveauet 3,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet mio. kr. 17

18 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Finansielle oplysninger for Segment Danmark (mio. kr.) Omsætning 1.994, , ,2 Resultat af primær drift 41,9 35,8 (7,8) Segmentaktiver 1.004, ,2 904,7 Overskudsgrad 2,1 1,7 (0,5) Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,9 6,0 (1,3) Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 7,8 6,9 (1,4) Antal ansatte Segment Danmark 2013 har i hjemmemarkedet medført et fald i omsætningen sammenlignet med 2012, hvilket skyldes en lidt lavere vejbygningsaktivitet, herunder også asfaltaktivitet, samt at det ikke i 2013 lykkedes at vinde opgaver med samme koncentrerede volumen, som det var tilfældet i Lønsomheden i segmentet er dog samlet set øget dels ved en bedre lønsomhed i de vundne projekter, og dels ved en mere veltrimmet omkostningsstruktur, således at segmentets resultat af primær drift blev let forbedret, trods omsætningsfaldet. Segmentet er præget af udsving i både aktivitet og indtjening inden for de enkelte aktivitetstyper. Således har der været en stigning i antallet af funderings-, havne- og vandbygningsopgaver, omfattende en stor pælefunderingsopgave i Ålborg i forbindelse med et fabriksbyggeri, vandbygning i Århus Havn og Hanstholm Havn, og flere nye efterfunderingsopgaver; en aktivitet, der har ligget meget stille siden Andre større opgaver under udførelse i 2013 omfatter blandt andet flere større motorvejsenterpriser og en cut-and-cover tunnel på Silkeborgmotorvejen, et tunneleringsprojekt til regnvandshåndtering i Hvidovre for HOFOR, kloakeringsarbejder i partnering for Silkeborg Forsyning, sporombygning af jernbanen Lille Syd mellem Køge og Næstved samt et større antal brobygning- og brorenoveringsopgaver, både øst og vest for Storebælt. Desuden har lokalafdelingerne i 2013 generelt formået at løfte indtjeningen ved en bedre projektgennemførelse og en yderligere reduktion i antallet af tabsgivende projekter. I 2013 opstartedes også nye driftskontrakter for Vejdirektoratet, med deraf følgende tilpasning og tilvænning til ændret geografi og kontraktlige ydelser, hvilket har betydet en omstilling, der som ventet har medført et mærkbart fald i lønsomheden på disse kontrakter. På asfaltsiden har flere funktionskontrakter set dagens lys i markedet, men også mindre risikobetonede alternativer med partneringlignende samarbejder vinder frem. Asfaltmarkedet er fortsat præget af overkapacitet, og en til stadighed intensiveret kamp om opgaverne har i 2013 sat lønsomheden under yderligere pres. Balancen mellem store og små projekter er skiftet til fordel for de større projekter, i takt med den generelle tendens i markedet for større infrastrukturprojekter. 18

19 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Projekterne bliver stadigt større og mere komplekse, og dermed også mere risikobetonede både teknisk og kontraktuelt har som konsekvens heraf set en stigning i usikkerheden på igangværende projekter og i antallet af tvister med bygherren, hvilket understreger behovet for en effektiv intern kontrakthåndtering. I en indsats for at reducere risiko for fejlslagne projekter og tab, arbejdes der også på at opnå en tidligere inddragelse af entreprenøren i planlægnings- og projekteringsfasen end det normalt er tilfældet i traditionelle udbud. En stigning i antallet af totalentrepriser udbudt af landets største bygherreorganisationer, herunder Banedanmark og Vejdirektoratet, er et udtryk for, at denne indsats begynder at bære frugt. Forventninger til 2014 Der forventes for 2014 en øget aktivitet i forhold til 2013, primært som følge af en stigning i anlægsaktiviteten, både på større projekter inden for vej-, jernbane- og brobygning, herunder også renovering og ombygning, såvel som i lokale afdelinger, oppebåret af blandt andet kloak- og forsyningsledninger for lokale og regionale forsyningsselskaber. På længere sigt forventer Dansk Byggeri et fald i vejbygningsaktiviteten, som til dels opvejes af stigende aktivitet inden for jernbanebyggeri som følge af generelle jernbaneinvesteringer foruden København-Ringsted banen og investeringerne fra Togfonden. Da ovennævnte aktiviteter befinder sig inden for koncernens kompetenceområder, må en vis vækst i aktiviteten i de kommende år forudses. Lønsomheden i 2014 forventes marginalt forbedret i forhold til 2013, men en opnåelse af koncernens mål om en overskudsgrad på minimum 3,5% forventes først indfriet efter Årsagen til den lave lønsomhed skal bl.a. findes i, at hovedparten af koncernens aktiviteter udføres i et marked, hvor prisen på licitationstidspunktet stadig vejer tungere end en totalomkostningsbetragtning fra bygherrens side. Desuden er der en øget udenlandsk interesse for det danske marked som følge af lav aktivitet i det øvrige Europa, og, trods forbedringer år for år siden 2010, realiseres der stadig et antal projekter med en noget lavere indtjening end forventet. 19

20 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Segment Udland Aktivitetsniveauet i segment udland blev i 2013 en anelse højere end 2012, men som ventet med en lavere indtjening, særligt i Tyskland, som er koncernens største udenlandske marked, men også linerfabrikken i Sverige leverede et dårligere resultat end ventet, dels som følge af et intensiveret prispres på linerprodukter i Europa generelt, og dels på grund af udbedringsomkostninger på enkeltstående projekter i Sverige. Til gengæld blev resultatet i Irland, trods en lavere aktivitet, en smule bedre end ventet, hvilket er positivt set i lyset af, at de nationale budgetter på infrastruktur udgjorde et lavpunkt siden krisen satte ind. Blandt projekter udført i Tyskland i årets løb tæller et større antal vejbygnings- og kloakeringsopgaver i Slesvig, Kiel, Lübeck og Rostock, en kompliceret vejomlægning i Flensborg, foruden asfaltproduktion og udlægningsopgaver på tværs af koncernens positioner i Slesvig-Holsten og Mecklenburg- Vorpommern. Asfaltproduktionen udgjorde ton i 2013 mod lidt over ton i 2012, og vejenes tilstand i Tyskland er fortsat præget af et stort investeringsefterslæb. I Irland har antallet af opgaver omkring Dublin været faldende og primært begrænset sig til kommunale opgaver, mens der i Cork har været udført et par større vejopgraderinger for staten (NRA) med godt resultat. I Kerry har en leverance af større sten i forbindelse med en vejopgradering på Dingle-halvøen holdt hånden under aktiviteten her. Et udviklingsprojekt med produktion af granit fra Kerry-stenbruddet med særligt gode friktionsegenskaber nærmer sig sin afslutning, med potentiale for at stenen vil kunne anvendes i eksportsammenhænge. Lønsomheden i Tyskland er faldet i forhold til sidste år, hvilket dels skal tilskrives, at der i 2012 opløstes hensættelser på tab, som ikke blev realiseret, mens dette ikke har været tilfældet i Desuden er der i Hamborg i 2013 udført et større tabsgivende vejombygningsprojekt, som har bevirket, at der måtte foretages hensættelser på dette enkeltstående projekt i løbet af året. I selskabet ASA-Bau, med hovedsæde i Greifswald, er der desuden i løbet af året gennemført et ledelsesskifte som led i en effektivisering af organisationen her. Forventninger til 2014 På det væsentlige tyske marked fastholdes investeringerne i infrastruktur på et stabilt niveau, og med de nuværende udsigter vil der sandsynligvis ikke være nævneværdig vækst i aktiviteten. Til gengæld er der forventning om en let stigende lønsomhed ud fra dels en forholdsvis høj ordrebeholdning ved indgangen til året, og dels en forventning om en bedre projektgennemførelse end det har været tilfældet i I Irland er de offentlige budgetter på vej og infrastruktur blevet løftet noget i forhold til tidligere år, og det forventes derfor, at 2014 og de efterfølgende år vil byde på moderat vækst frem til et realistisk normalniveau, som rimeligvis vil være lavere end de sidste år op til finanskrisen, men noget højere end det nuværende niveau. Dette forventes gradvist at afspejle sig i lønsomheden, men med den nuværende overkapacitet i markedet, er der ikke udsigter til løft i prisniveauet generelt. Linerfabrikken i Sverige har, på baggrund af den aktuelle markedssituation på det traditionelle no dig marked, øget aktiviteten inden for produktion af specialprodukter, hvor selskabet i højere grad kan udnytte sine opbyggede kompetencer. Den øgede fokus på specialprodukter forventes at bidrage til en forbedret indtjening i Sverige. Samlet set forventes der for segment udland for 2014 således kun moderate forbedringer i lønsomheden på et let stigende aktivitetsniveau. Som det også er tilfældet for hjemmemarkedet, ligger en del af nøglen til øget lønsomhed i udlandet også i at minimere antallet af projekter med en lavere end ventet indtjening gennem forbedret risikostyring og en effektiv projektgennemførelse. Finansielle oplysninger for Segment Udland (mio. kr.) Omsætning 781,9 763,0 865,3 Resultat af primær drift 16,3 24,1 25,1 Segmentaktiver 534,7 519,3 567,8 Overskudsgrad 2,1 3,2 2,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill 6,3 8,3 9,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. goodwill 8,0 10,3 12,2 Antal ansatte

21 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Investeringer og tilgang af nye aktiviteter Årets investeringer i materielle aktiver har udgjort 98,6 mio. kr. I år 2014 forventes selskabet at foretage investeringer i materielle aktiver på ca. 107 mio. kr. Arkil har ultimo året indgået aftale med Greve Kommune omkring etablering af selskabet PV Greve A/S, hvor Arkils ejerandel udgør 50%. Selskabet, der er stiftet i 2014, skal udføre driften af park- og vejaktiviteterne i Greve kommune. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Generelle risici Bestyrelsen for Arkil Holding A/S vurderer og godkender årligt de strategiske planer for Arkil koncernen og for de enkelte forretningssegmenter. Arkil Holding koncernens aktiviteter, som ligger inden for entreprenørbranchen, indebærer en række kommercielle og finansielle risici. Det er koncernens strategi gennem en fastlagt risikostyring at minimere og afdække risiciene forretningsmæssigt og økonomisk. Risikostyringen er i høj grad målrettet mod afdækning af risici i koncernens væsentligste forretningsproces projektstyring. Projektstyringen omfatter faserne fra udbud til udførelse. Der sker en systematisk vurdering af projektrisici i alle faser, hvor forskellige dele af organisationen involveres på forskellige tidspunkter i processen. Dette medvirker til at sikre, at koncernen kun engagerer sig i projekter med en acceptabel risikoprofil inden for koncernens kernekompetencer. Koncernens kundesegmenter er hovedsageligt offentlige og halvoffentlige myndigheder, hvorfor udbuddet af opgaver varierer i takt med den politiske/ økonomiske udvikling. Det er endvidere koncernens strategi gennem etablering af dattervirksomheder i udlandet at opnå en geografisk spredning af koncernens aktiviteter, således at afhængigheden af det danske marked mindskes. Koncernens væsentligste aktiviteter ligger hovedsageligt inden for rutineprægede opgaver med kendte risici, hvorved disse kan minimeres gennem risikostyring. Større specialprojekter udføres ofte i konsortier med erfarne samarbejdspartnere samt i samarbejde med specialister, hvorved risiciene begrænses. Samarbejdsformer baseret på baggrund af partnering samt tidligt udbud, hvor entreprenøren inddrages i projektet før projekteringen og planlægningen er igangsat, styrker risikoafdækningen i projekterne. Det er koncernens forsikringsstrategi at afdække væsentlige risici, som koncernen ikke selv har direkte indflydelse på og som kan være en trussel for koncernens finansielle forhold og eksistens. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a., men ikke begrænset til, udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Arkils markeder, konkurrenceforhold, udbuddet af opgaver inden for koncernens forretningsområder, vejr- og klimaforhold på koncernens markeder samt tilkøb og frasalg af aktiviteter og selskaber. Koncernens finansielle risici er beskrevet under noterne i årsrapporten. Det vurderes, at koncernens risici generelt ikke afviger fra, hvad der er sædvanligt for virksomheder i entreprenørbranchen. Koncernens væsentligste driftsrisiko påvirkes især af evnen til fleksibilitet, hvor muligheden for hurtig tilpasning til de aktuelle markedsvilkår inden for koncernens forretningsområder er en nøglefaktor. 21

22 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 Produkt- og metodeudvikling Koncernens produkt- og metodeudviklingsaktiviteter fokuserer på værdiskabende aktiviteter, som opfylder eksisterende eller forventede fremtidige behov i markedet. Der foretages løbende udvikling af produktionsmetoder og teknikker for at optimere produktionsprocesser og projektgennemførelse samt imødekomme markedets behov for nye produkter og metoder. Arkil har fokus på at produkt og metodeudvikle produkter og produktionsprocesser, som medvirker til at øge anvendelsen af genbrugelige råmaterialer, reducere materialeforbrug og produktionsaffald samt energiforbrug. De gennemførte udviklingsaktiviteter medvirker til en forbedret konkurrenceevne samt et forbedret miljø. Samfundsansvar Arkil koncernen har altid haft fokus på at levere produktion og ydelser af høj kvalitet, at have gode og langvarige kunde- og leverandørrelationer, at have motiverede medarbejdere og at leve i god samklang med det nære miljø. Samfundsansvar har således altid spillet en stor rolle i Arkil. I dag forlanger kunder, bygherrer og øvrige interessenter i stigende grad, at Arkils produktion og ydelser er frembragt på samfundsansvarlig vis en tendens, der forventes forstærket i årene fremover. Arkil koncernen udfører entreprenørarbejder, herunder asfaltproduktion, med udgangspunkt i afdelinger i Danmark, Tyskland og Irland samt produktion af Inpipe linere i Sverige. Koncernen ønsker fortsat at udvikle sin forretning på en måde, der er bæredygtig såvel samfundsmæssigt som økonomisk. Udover at koncernen naturligvis skal overholde lovgivningen på samtlige virksomhedens destinationer, er det koncernens politik at leve op til etiske kodeks for så vidt angår miljømæssige og arbejdsmæssige forhold. Koncernen støtter principperne i FN s Global Compact. Arbejdet med samfundsansvar tager udgangspunkt i koncernens formulerede CSR-politik og er forankret i Arkil koncernens værdier. CSR-politikken skal udmønte sig i den måde, organisationen opfører sig på over for omverdenen. 22

23 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 CSR-politik for Arkil koncernen I Arkil tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af uanset hvor vi opererer. Det gør vi blandt andet ved: At sikre ordentlige forhold og en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere Arkil vil ikke bidrage til social dumping og udnyttelse. Medarbejdere i Arkil har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, der overholder gældende overenskomst og lovgivning på området. Desuden skal sikkerheden på vores arbejdspladser være i top, og i Arkil overholder vi ikke blot arbejdsmiljølovgivningen - det er også vores erklærede mål at være en førende virksomhed, når det kommer til vores medarbejderes sikkerhed. At uddanne vores medarbejdere Arkil er en virksomhed, der beskæftiger en relativ stor andel personer uden særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Arkil anerkender, at det er både i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at der tages ordentligt vare på denne gruppes beskæftigelsesmuligheder. Det er derfor koncernens politik at uddanne f.eks. struktørlærlinge og asfaltører i takt med vores aktiviteter, ligesom vi gennemfører efteruddannelsesprogrammer for alle medarbejdergrupper. At investere i de rigtige løsninger Arkil ønsker i sit virke at forebygge forurening mest muligt ved at investere i energirigtige løsninger og fremme energibesparende initiativer i koncernens forskellige aktiviteter. Arkil deltager også aktivt i forsøg med genanvendelsesmuligheder af f.eks. byggematerialer, forbrændingsslagge og asfalt i vores projekter. Desuden efterforsker og udvikler Arkil, som et led i den daglige forretning, avancerede miljøtekniske løsninger og metoder til at afværge og oprense forureninger forårsaget af andre. At være garant Arkils kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led, og vi vil derfor aktivt følge op på og i videst muligt omfang forpligte vores samarbejdspartnere og underentreprenører på vores CSR-politik. Denne politik er gældende for alle i hele Arkil koncernen, herunder også udenlandske datterselskaber. Arkil koncernens kodeks for forretningsprincipper kan læses på Arkils hjemmeside Fokus på uddannelse Arkil er afhængig af, at virksomheden har de rette medarbejdere med de rette kompetencer for at kunne levere Kvalitet til tiden, skabe gode resultater og leve op til virksomhedens strategier. Derfor har virksomheden gennem flere år haft fokus på uddannelse, et område, der stadig prioriteres højt, så virksomheden er i stand til at honorere de krav, der stilles fra virksomhedens kunder. Arkil har derfor gennem de sidste fire år målrettet indsatsen på lærlingeområdet. Målet er at uddanne flere og uddanne bedre, begge dele er lykkedes, idet virksomheden i løbet af de sidste 4 år har fordoblet antallet af lærlinge. Med udgangen af 2013 var der 50 struktør- og brolæggerlærlinge samt 13 lærlinge indenfor maskinfører, vejasfaltør, chauffør, entreprenørmaskinmekaniker og kontor, hvilket svarer til, at der er en lærling for hver tiende medarbejder i de afdelinger, der uddanner lærlinge. Arkils lærlingepolitik evalueres jævnligt, så politikken hele tiden forbedres. Forbedringerne gør Arkil i stand til at skabe endnu bedre rammer for virksomhedens lærlinge og sikre, at de opnår et optimalt udbytte af deres praktikophold i virksomheden. En stor del af de færdigudannede fortsætter i Arkil, og flere faglærte medarbejdere er et klart mål for virksomheden. Ud over en målrettet indsats på lærlingeområdet, har Arkil ligeledes fokus på vigtigheden af uddannelse på timeløns- og funktionærområdet, så virksomheden hele tiden har de rette medarbejdere med de rette kompetencer, som er i stand til at udføre virksomhedens opgaver og projekter. Dette gøres blandt andet ved en fortsat udvikling af Arkil Akademi, der gennem en årrække har uddannet virksomhedens ansatte på funktionærniveau inden for områder som strategi, økonomi, ledelse og daglig drift. Et nyt uddannelsesforløb i Arkil Akademi er en formandsuddannelse med fokus på projektstyring, så virksomhedens formænd får styrket kompetencer og forudsætninger for at løse virksomhedens opgaver. Sideløbende med de interne uddannelsesforløb i Arkil Akademi, uddannes virksomhedens medarbejdere 23

24 arkil holding Ledelsens beretning om 2013 både på timeløns- og funktionærområdet også på eksterne kurser, så medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Derudover har Arkil stadig fokus på gennemførelse og ajourføring af de lovpligtige kurser, da virksomheden ikke ønsker at gå på kompromis med gældende lovgivning og sikkerhed. Et andet uddannelsesprojekt, som virksomheden i en årrække har deltaget i, er Asfaltskolen. Asfaltskolen er et projekt, der er lavet i samarbejde med 3F, Asfalt industrien og VUC. Asfaltskolen har fokus på vig tigheden af, at almene kompetencer som matematik og dansk kan være medvirkende til, at virksomhedens ansatte har bedre forudsætninger for at leve op til fremtidens krav. Projektet Asfaltskolen har været et tilbud til alle timelønsansatte i Arkils asfaltdivision. Mange har taget i mod tilbuddet om at få højnet de individuelle kompetencer på disse områder, så virksomheden fortsætter samarbejdet omkring udvikling af Asfaltskolen og er i øjeblikket i gang med at se på mulighederne for at tilbyde e-learning på 9. og 10. klasses niveau. Også på andre områder har Arkil valgt at tilbyde medarbejderne e-learning. En uddannelsesform, der er med til at skabe en større fleksibilitet, da medarbejderen har mulighed for at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, når det passer ind i medarbejderens og virksomhedens hverdag. Fokus på miljøforhold Miljøforhold i Arkil Koncernen opfattes bredt og omfatter både det ydre miljø og arbejdsmiljøet. Miljøforhold ses således bredt og er altid en del af de projekter, som udføres i de afdelinger og selskaber, der er omfattet af koncernen. Koncernens politikker inden for miljø- og klimaområdet er rettet mod, at vi til stadighed forbedrer vores miljøindsats inden for, hvad der er teknisk og økonomisk muligt. Arkils asfaltaktiviteter er certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO og arbejdsmiljøstandarden OHSAS Derudover er alle vore asfaltprodukter CE mærkede efter DS/EN Miljøledelsessystemet er beskrevet i en manual, som dækker de 3 ISO standarder samt produktstandarden DS/EN Arkils øvrige divisioner har på baggrund af asfaltdivisionens viden og erfaringer udarbejdet deres egne miljøledelsessystemer. Arkil har fokus på øget genbrug af råmaterialer og nedbringelse af energiforbrug i produktionsprocessen til gavn for miljøet. Der er således installeret genbrugsproduktionsanlæg på alle koncernens 100% ejede asfaltanlæg i Danmark og Tyskland, som har en gennemsnitlig produktion på minimum ton pr. år. En øget anvendelse af genbrugsmaterialer i produkterne medvirker til at reducere forbruget af knappe ressourcer i form af olieprodukter og stenmaterialer m.v. Anvendelsesgraden af genbrugsmaterialer i produkterne er i en vis grad bestemt af produktsortimentet i de vundne ordrer samt kundernes produktspecifikationer. Der investeres løbende i bedre lagerfaciliteter ved de respektive asfaltværker i form af overdækkede lagerpladser til opbevaring af genbrugsmaterialer og råmaterialer til asfaltproduktionen, således at materialerne kan opbevares tørt. Anvendelse af tørre materialer i produktionen bidrager til væsentlige reduktioner i energiforbruget. Arkil har hele tiden fokus på initiativer og forhold, som kan medvirke til at reducere den samlede miljøbelastning ved minimering af brændstofforbruget. Ved udskiftning og anskaffelse af materiel indgår energiforbrug som en væsentlig parameter ved udvælgelsen af maskinmærke. Som led i produktionsplanlægningen af anlægsprojekter, er der fokus på at optimere energiforbruget. Endvidere er der også stor fokus på maskinførernes kørselsmønster, idet der kan opnås væsentlige besparelser ved et optimalt kørselsmønster. Indsatsen for et bedre miljø og større bæredygtighed foregår kontinuerligt i relation til kunder, produktion og ydelser i forbindelse med produktudvikling samt i relation til koncernens egne direkte eksterne påvirkninger af miljø og klima. Der er ikke redegjort for det samlede resultat af de gennemførte aktiviteter med baggrund i, at der ikke kan foretages pålidelige målinger heraf. 24

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2012 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2012 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2011 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2011 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse

ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse Arkil Holding A/S Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon 73 22 50 50 Telefax 73 22 50 00 arkil@arkil.dk www.arkil.dk CVR-nr. 36 46 95 28

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2014 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2014 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation Q4-2016 29. marts 2017 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse

ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2010 ARKIL HOLDING Indholdsfortegnelse Arkil Holding A/S Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon 73 22 50 50 Telefax 73 22 50 00 arkil@arkil.dk www.arkil.dk CVR-nr. 36 46 95 28

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere