ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN september 2007

2 2/27 FORORD Antallet af indberetninger, Havarikommissionen modtog i 2006, fortsatte de senere års vækst. I alt indkom 932 indberetninger om indtrufne ulykker, havarier eller hændelser. Efter indledende undersøgelser er det på luftfartsområdet valgt at fortsætte undersøgelserne af 162 havarier og hændelser, mens yderligere undersøgelse af 142 havarier og hændelser har kunnet stoppes efter en indledende vurdering. På jernbaneområdet har 35 af indberetningerne givet anledning til fortsatte undersøgelser eller uafsluttede forundersøgelser, mens 593 indberetninger er blevet fravalgt efter en indledende vurdering. Antallet af indberetninger og indtrufne ulykker fremgår af nedenstående tabel, der også indeholder oplysninger om antal rapporter, redegørelser og rekommandationer offentliggjort af Havarikommissionen. Antal indberettede begivenheder, offentliggjorte rapporter og rekommandationer 1) Luftfart Jernbane Luftfart Jernbane Antal indberetninger 2) ) Indberetninger om ulykker/havarier 1) Indberetninger af hændelser 1) Fravalgt efter indledende undersøgelse/vurdering Offentliggjorte redegørelser og rapporter Rekommandationer Efterkommet i året Fortsat åbne inkl. tidligere år Noter: 1) Alle offentliggjorte redegørelser og rapporter for 2005 og 2006 kan hentes på Havarikommissionens hjemmeside 2) Der er indført et enstrenget registreringssystem, hvilket har medført en revision af tidligere opgørelser. 3) Fra og med 2007 bliver underretninger på jernbaneområdet registreret i jernbaneulykker, alvorlige jernbaneulykker og jernbanehændelser. På luftfartsområdet har havarier og hændelser under landing inden for privatflyvningsområdet samt lufttrafikhændelser generelt domineret statistikken. Blandt de alvorlige hændelser i 2006 kan især peges på to, hvor fly utilsigtet kørte helt eller delvist ind på bane i brug samtidig med at andet fly landede. Hændelserne understreger vigtigheden af at fortsætte bestræbelserne på at eliminere enhver utilsigtet baneindtrængen. Ulykkesmønstret på jernbaneområdet var også i 2006 karakteriseret ved fravær af alvorlige jernbaneulykker med mange personskader. Ulykker i overkørsler er den hyppigst forekommende ulykkestype med dræbte personer.

3 3/27 På baggrund af konkrete hændelser i 2006 har Havarikommissionen anbefalet en række sikkerhedsfremmende tiltag rettet mod de stadigt oftere forekommende situationer, hvor kørsel sker under ikke-rutinemæssige forhold. Jernbanesektorens parter har i en fælles arbejdsgruppe arbejdet med realiseringen heraf. Havarikommissionens indre liv har været præget af forhandling og indgåelse af nye aftaler for rådighedstjeneste samt af opfølgning på en gennemført ArbejdsPlads- Vurdering med henblik på at opnå et forbedret arbejdsmiljø. Der vil i de kommende år skulle ydes en væsentlig indsats i forbindelse med gennemgang, udvikling og dokumentation af en række arbejdsmæssige og administrative procedurer. OM HAVARIKOMMISSIONEN Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Energiministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 og lov nr. 323 af 5. maj Havarikommissionens opgaver er fastlagt ved ovennævnte love. På baggrund heraf er formuleret følgende mission for Havarikommissionen: Havarikommissionen skal gennem undersøgelser og rekommandationer fremme sikkerheden inden for jernbane- og lufttransport. De overordnede strategielementer til opfyldelse heraf omfatter: Offentliggørelse af undersøgelser, vurderinger og rekommandationer Samarbejde med organisationer, myndigheder og virksomheder inden for luftfarts- og jernbaneområdet og herunder opfølgning på rekommandationer Deltagelse i internationalt samarbejde med relevante institutioner Sikring og udvikling af nødvendig faglig kompetence Sikring af nødvendige ressourcer og støtteværktøjer til gennemførelse af undersøgelser og formidlingsopgaver på et kvalificeret niveau Havarikommissionen har følgende vision for sit virke på mellemlangt sigt: Havarikommissionen vil være blandt de førende multimodale undersøgelsesenheder i Europa. Havarikommissionen gennemfører undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder. De forskellige landes havarikommissioner auditeres på luftfartsområdet med mellemrum af den internationale luftfartsorganisation ICAO. Bl.a. herigennem fås input til en vurdering af status for vores vision. Havarikommissionen blev auditeret af EUROCONTROL i 2006 og påregner at blive auditeret af ICAO i 2008.

4 4/27 Havarikommissionen har følgende værdier, som vi lægger til grund for vort interne samarbejde, og som vi også ønsker skal præge andres opfattelse af os: Troværdighed hed Engagement ydmyghed og respekt fællesskabsfølelse loyalitet Havarikommissionens undersøgelser sigter alene mod at afdække forskellige årsager til hændelser samt til ulykkers og havariers opståen og deres konsekvenser. Tildeling af skyld og ansvar er ikke en del af vores opgave. Af blandt andet ressourcemæssige grunde er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at lave lige omfattende undersøgelser af alle indberettede ulykker, havarier og hændelser. Prioriteringen af undersøgelsesindsatsen sker ud fra en indledende vurdering af, hvorvidt der i den rapporterede begivenhed må formodes at være sikkerhedsmæssige forhold, der i væsentlig udstrækning kan bidrage til en bedre håndtering af risici i en fremtidig situation. Havarikommissionen samarbejder med en række nationale og internationale myndigheder, virksomheder, organisationer og klubber. Havarikommissionen var i 2006 vært for et luftfartsmøde mellem de nordiske og den canadiske havarikommission.

5 5/27 Havarikommissionens organisation Chef for Havarikommissionen Souschef Sekretariat (2 pers.) Chef for luftfartskontor Chef for jernbanekontor Tekniske luftfartshavariinspektører (3 pers.) Operationelle luftfartshavariinspektører (3 pers.) Jernbane havariinspektører (3 pers.) Ovenstående organisationsdiagram afspejler, at chefen for luftfartskontoret fra 1. april 2007 tillige har varetaget funktionen som souschef. Havarikommissionen har i alt 14 personer ansat. ØKONOMI Finansieringen af Havarikommissionens aktiviteter sker over finansloven. Hovedtal for kommissionens bevilling og forbrug fremgår af nedenstående tabel. Tallene er opgjort efter det udgiftsbaserede regnskabsprincip. Fra 2005 overgik Havarikommissionen som øvrige finanslovfinansierede institutioner til tillige at aflægge regnskaber efter et omkostningsbaseret princip, og fra 2007 er også bevillingerne givet efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip. Bevilling og regnskab for 2005 og 2006 Mio. kr. Bevilling 2006 Regnskab 2006 Bevilling 2005 Regnskab 2005 Lønudgifter 8,5 7,9 7,6 6,8 Øvr. driftsposter 4,7 5,7 5,0 4,2 I alt 13,2 13,6 12,6 11,0

6 6/27 KOMPETENCEUDVIKLING Det er væsentligt for Havarikommissionen løbende at udvide og forny kompetencer både på det undersøgelsesmæssige og på henholdsvis det luftfarts- og det jernbanetekniske og operationelle område. Ansatte i Havarikommissionen har i 2006 deltaget i følgende kurser for at vedligeholde og udbygge deres kompetencer: Advanced Accident Investigation, SCSI Jet Engine Mishap, Sheppard Air Force Base Helicopter Accident Investigation, FAA/NTSB Air Traffic Control Investigation, SCSI Hazards Awareness for Air Accident Responders, Cranfield Human Performance in Accident Investigations, TSB Canada Diamond familiarization og Garmin G1000 introduktion, DAC Human Factor Learning Laboratory, Lunds Universitet Making Progress on Safety, Lunds Universitet ISASI Seminar ECCAIRS kursus, JRC Fundamentals of Accident Investigation, Cranfield Trafikstyrelsens sikkerhedskonference Metro kursus Overkørselsanlæg Lean trimning af offentlige virksomheder Årets Embedsmandskonference, DJØF Klar til ledelse ny leder i staten, Personalestyrelsen Lovpligtigt arbejdsmiljøkursus Engelsk sprogkursus Outlook 2003 Udvidet brugerkursus Scan Jour Captia

7 7/27 Samspil mellem Transport- og Energiministeriet og Folketinget Forvaltningsloven Medarbejdere fra Havarikommissionen har desuden været inviteret til at medvirke ved andre institutioners efteruddannelsesaktiviteter. Havarikommissionen tog i 2005 initiativ til en arbejdsgruppe med de øvrige nordiske havarikommissioner, som skulle afdække de ønskede kompetencer for havariinspektører på jernbaneområdet, herunder eftersøge og evt. udvikle egnede kurser og uddannelsesforløb. Interessen herfor har bredt sig ud over det nordiske område, og opgaven indgår nu i arbejdsprogrammet for den europæiske jernbaneorganisation, European Railway Agency (ERA). JERNBANEOMRÅDET I 2006 modtog Havarikommissionen 628 underretninger om ulykker og hændelser på jernbaneområdet mod 506 i Havarikommissionen vurderer samtlige underretninger, og det besluttes, om der skal foretages en forundersøgelse med henblik på at gennemføre en egentlig undersøgelse, eller om sagen umiddelbart kan henlægges efter registrering i database. Efter en eventuel forundersøgelse tages der stilling til, hvorvidt der skal gennemføres en egentlig undersøgelse, der resulterer i en redegørelse eller rapport fra Havarikommissionen. Hvor Havarikommissionen beslutter ikke at foretage en egentlig undersøgelse sker der alligevel en nærmere vurdering af hændelsesforløbets sikkerhedsmæssige aspekter, idet de implicerede virksomheder selv gennemfører undersøgelser, hvis resultatet skal sendes til både Trafikstyrelsen og Havarikommissionen. I 2006 besluttede Havarikommissionen at foretage egentlig undersøgelse af 11 af de indberettede begivenheder. Undersøgelser og forundersøgelser der var i gang ved udgangen af 2006 er vist i nedenstående oversigt. Det fremgår, at overkørselsulykker er den fremtrædende ulykkestype.

8 8/27 Oversigt over igangværende undersøgelser og forundersøgelser, jernbane, ultimo 2006 Dato Beskrivelse S-togskollision ved Lyngby Person i klemme under tog (forsøgt indstigning efter afgang) Overkørselsulykke Pederstrup Afgået uden signal, Skanderborg Kørsel ad venstre spor uden tilladelse Signalforbikørsel i Regstrup Metro kørsel med åben dør Overkørselsulykke i Rindsholm Arbejdskøretøjer kørt til og fra sporspærring uden tilladelse, Københavns Lufthavn Kastrup Brand i arbejdskøretøj i Storebæltstunnel Barnevogn i klemme i dør ved togs afgang fra Bording Motorbrand i Lokalbanens togsæt Køreledningsnedfald (knust frontrude i ER-togsæt. Høje Tåstrup) Metrotog i forkert retning under by-pass Knallert påkørt i stiovergang, Skagen Igangsat uden signal, Gredstedbro Lastbil ramt af tog i overkørsel 491, Svenstrup J Døre i lyn 63 sprunget op under kørsel Motorbrand i Lokalbanemateriel (undersøges sammen med branden ) Brand i motor på IC3-tog Utilsigtet sammenkobling af metrotog på klargøringsområde (undersøges sammen med lignende hændelse ) Fra sporspærring ind på Roskilde station uden tilladelse Igangsætning uden signal, Svebølle S-tog ramt lastbil ved Herlev station Metrotog delvist ved perron, perrondøre åbne Dør i førerrum midt i IC-tog sprunget op Arbejdskøretøj afsporet i sporskifte, Hinnerup S- tog afsporet i Karlslunde Arbejdstog afsporet under lokalbanen/s-banen Rangertræk ramt truck på Kolding havn Løbsk rangertraktor i Nykøbing F Bil påkørt rangertræk på havnebanen i Næstved Brand på tag af ER-togsæt i vaskehal, Fredericia

9 9/27 Der blev i 2006 offentliggjort følgende fem undersøgelsesrapporter på jernbaneområdet. Dato Beskrivelse Afsluttet Godstog afsporet ved Forlev Kollision i overkørsel 262 ved Thisted Tog afsporet under indrangering i Nærum Overkørselsulykke Skagen For høj hastighed ved Hovedgård - La-forhold Rapporterne kan findes på Havarikommissionens hjemmeside, I 2006 fremsatte Havarikommissionen i alt 12 rekommandationer på jernbaneområdet. Alle rekommandationer er stilet til den danske jernbanesikkerhedsmyndighed, Trafikstyrelsen. Rekommandationer, jernbaneområdet Antal Åbne rekommandationer ult Rekommandationer udstedt i Rekommandationer efterkommet i Åbne rekommandationer ult En oversigt over åbne rekommandationer ultimo 2006 og rekommandationer udstedt og lukket i 2006 er givet i bilag 1. Havarikommissionen har sammen med Trafikstyrelsen gennemgået de rekommandationer, der før Havarikommissionens oprettelse blev afgivet af Jernbanetilsynet i perioden 1. august 1996 frem til 30. juni Rekommandationerne er nu lagt i en database, og de fortsat åbne vil blive fulgt op på af Trafikstyrelsen.

10 10/27 LUFTFARTSOMRÅDET På luftfartsområdet modtog Havarikommissionen 304 indberetninger i 2006 mod 302, 253, 114 og 110 i henholdsvis år 2005, år 2004, år 2003 og år Alle indberetninger har været genstand for en indledende undersøgelse. På baggrund heraf er 142 af indberetningerne blev vurderet til ikke at ligge inden for Havarikommissionens undersøgelsesområde. De indberetninger i 2006, som ledte til en videre undersøgelse, fordeler sig på følgende kategorier: Motorfly/helikoptere 80 pct., svævefly/motorsvævefly 16 pct. og ultralette fly 4 pct. Der var i år 2006 ingen indberetninger med ballonfartøjer. Af indberetningerne med motorfly/helikoptere var 19 pct. indberetninger klassificeret som lufttrafikhændelser. På luftfartsområdet er der i 2006 offentliggjort 50 rapporter og redegørelser for havarier og hændelser, der er sket i 2006 eller i tidligere år. Rapporterne kan findes på Havarikommissionens hjemmeside, I nedenstående tabel er givet en oversigt over igangværende undersøgelser, der ikke var afsluttet ultimo Oversigt over igangværende undersøgelser på luftfartsområdet ult Undersøgelsestype Registrering Dato Lokalitet Havari OY-BBE Ukendt Ukendt Lufttrafikhændelse C-GIIW; OY-GRN EKCH Havari OY-BEI EKOD Havari OY-ECD Brønnøysund Lufthavn ENBN Norge Havari D-ECSO Kegnæs Havari OY-CAK Solrød Strand Havari OY-CLW Alleby / Lexby O-län Havari OY-XDM Gørløse Havari OY-PBH EKBI Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse TF-ORF BGGH Hændelse OY-NJK EKVD Havari OY-MRX Slaglille Havari OY-IIB EKKA Havari N1069U Rolsted Havari OY-YAK Vamdrup Hændelse OY-FCJ Odense AFIS Lufttrafikhændelse Ukendt Over Hundested Havari OY-CGB Brædstrup Lufttrafikhændelse LN-RDQ Ukendt Hændelse OY-GRL Grønland Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH

11 11/27 Undersøgelsestype Registrering Dato Lokalitet Havari OY-CLH EKAH Havari OY-BIL EKOD Havari Krogsbæk Havari OY-TXY EKNM Havari OY-EKA EKYT Havari OY-HJN Silkeborg Havari Skellet i Nordjylland Havari OY-DTX Arnborg Havari OY-XUH Slaglille svæveflyveplads Hændelse OY-BFK Skive Flyveplads Havari PH-TGK ½ nm SE EKVB Havari OY-XSO Arnborg Havari OY-XSP Ved Nørre Broby Havari OY-XDS Gesten Flyveplads Havari OY-CJP EKSA Hændelse OY-XUE Ukendt Havari SE-UHM Tandrup Havari D-EEHK km fra Herning Lufttrafikhændelse D-ERIR; OY-BIU EKRK Havari OY-RFX Kongsted Lufttrafikhændelse N21FS; D-EABD EKVJ Havari D-EAGU Femø Havari Ved Kvistgård Havari Ved Præstø Lufttrafikhændelse Ukendt EKRN Lufttrafikhændelse Ukendt Ukendt Havari Ved Snejbjerg Havari OY-OIV EKVD Hændelse OY-CRC Endelave Lufttrafikhændelse Ukendt Ved Århus Hændelse OY-JEC EKRK Lufttrafikhændelse Ukendt nm SØ EKCH Havari G-BXNG Kulusuk Grønland Havari C-FTAG St. Nord Grønland Havari OY-PRK Krajbjergvej i Hornslet Hændelse OY-CFL Höganäs, ESMH Havari OY-BCB EKSS Hændelse OY-CLA EKSS Hændelse OY-JMP EKYT Hændelse Ukendt EKDK Hændelse OY-XIU Lemvig Svæveflyveplads Lufttrafikhændelse LN-RLN EKCH Havari OY-XUM EKVB

12 12/27 Undersøgelsestype Registrering Dato Lokalitet Havari OY-JBB EKSN Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Lufttrafikhændelse OY-NUT EKOD Hændelse OY-LEN Over Roskilde Fjord Hændelse OY-BUM EKST Lufttrafikhændelse Ukendt TSA Kattegat Hændelse OY-ECV EKSB Lufttrafikhændelse Ukendt EKDK Hændelse G-EUPN EKCH Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse Ukendt Ukendt Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse Ukendt Ukendt Lufttrafikhændelse OY-SMC; OY-JBF EKRK Lufttrafikhændelse Ukendt EKBI Lufttrafikhændelse Ukendt CDA holding Havari Dragør Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse OY-CEV EKCH Havari OY-DBZ Ølgod flyveplads Hændelse Ukendt EKRK Hændelse OY-CCJ Letland Hændelse OY-JBF EKRK Havari OY-BBC EKRK Hændelse OY-RTH EKSB Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH FIR Hændelse OY-BLZ EKRK Hændelse OY-CAP Nord for EKAH Lufttrafikhændelse Ukendt EKBI I 2006 fremsatte Havarikommissionen i alt seks rekommandationer på luftfartsområdet. Rekommandationer stiles til den danske luftfartsmyndighed, Statens luftfartsvæsen og de relevante unioner såsom Dansk Ultralet Flyve Union, Dansk Svæveflyver Union, Dansk Ballonunion etc. Rekommandationer, luftfartsområdet Antal Åbne rekommandationer ult Rekommandationer udstedt i Rekommandationer efterkommet i Åbne rekommandationer ult

13 13/27 En oversigt over åbne rekommandationer på luftfartsområdet er givet i bilag 2. I år 2006 assisterede luftfartsenheden andre landes havarikommissioner i 14 undersøgelser. I de 5 af undersøgelserne er kommissionens bistand tilendebragt. For yderligere information, se statistik for luftfartsområdet på Havarikommissionens hjemmeside

14 14/27 Bilag 1. Åbne rekommandationer og rekommandationer udstedt i 2006 på jernbaneområdet Frontal kollision i Holstebro Et afgående regionaltog kolliderede frontalt med et ankommende IC-tog. Ved kollisionen, der skete med lav hastighed blev 5 personer kvæstet. Regionaltoget havde ikke signal til afgang, men det signal der skulle hindre hhv. tillade adgang kunne ikke ses fra afgangsstedet på grund perronaptering. Signalet er siden blevet flyttet. R R3. Det anbefales, at overkørselssignaler placeret i forbindelse med hovedsignaler gives retningsbestemt visning, i det mindste på strækninger uden togkontrolanlæg, eller at der på anden vis sikres overensstemmelse med hovedsignalets visende. Ingen R Det anbefales, at Banedanmark sikrer (og Trafikstyrelsen følger op på), at det signalkommissionsarbejde, der iværksattes efter kollisionen i Kølkær, færdiggøres, og at det afsluttes med en rapport om den gennemførte opretning, der efterfølgende vurderes af Trafikstyrelsen. Ingen R Det anbefales, at Banedanmark (evt. gennem regler på området) skærper tilsynet med at sikre, at der i fornødent omfang afholdes signalkommission, når der sker opsætning af bygninger, skilte mv. på perroner eller nær spor i øvrigt, hvor dette kan have indflydelse på synligheden af signaler. Ingen R Det anbefales, at Banedanmark bringer overensstemmelse mellem sikringsanlæggets objekter og visning hhv. betjeningsmuligheder heraf, samt at der fastlægges retningslinier for under hvilke omstændigheder og hvor længe, der må være forskel mellem faktiske objekter og visning hhv. betjening. Ingen Metrotog afgået med åben dør Et metrotog afgik fra Nørreport mod Forum med åben dør. Dørkontakter og sikring, der skulle hindre kørsel med åben dør, kunne under visse omstændigheder sættes ud af drift manuelt (dørvedligehold). R Trafikstyrelsen skal tilse at reglerne i BOStrab 54 stk. 1 overholdes. Trafikstyrelsen Havarikommissionen anmoder foretager sig ikke yderligere om en beskrivelse af, hvad der er foretaget. R Trafikstyrelsen skal vurdere anvendelsen (omfang, fordeling, tilgængelighed) af sikkerhedsbærende dokumenter i Metroens kontrolrum. Trafikstyrelsen foretager sig ikke yderligere Havarikommissionen anmoder om en beskrivelse af, hvad der er foretaget.

15 15/27 Afsporing i Århus under rangering Under udkørsel fra Århus rangerbanegård afsporede et godstog som følge af dårligt spor (tæring af svellernes forbindelsesjern) R Trafikstyrelsen skal gennemgå reglerne for sveller med forbindelsesjern med henblik på at kontrollere, om eventuelle ændringer kan forebygge hændelser af den her observerede art. Trafikstyrelsen afventer, at Banedanmark udarbejder regler. Personpåkørsel i overkørsel 113 i Svendborg Cyklist dræbt af regionaltog, da han passerede en overkørsel, der var sikret med halvbomme. R Lukket Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet skal tilse, om overkørsel 113, såvel regel- som konstruktionsmæssigt, opfylder de betingelser, der er for den nuværende benyttelse (mange fodgængere og cyklister). Trafikstyrelsen anser Banedanmark for at være Havarikommissionen er tilfreds med Trafikstyrelsens beslutning og imødeser orientering om resul- ansvarlig infrastrukturforvalter, og Vejdirektoratet for at være ansvarlig myndighed i forhold til vejsignaler, hvorfor sagen anses for at være uden for tatet af vurderingen. Trafikstyrelsens myndighedsområde. Trafikstyrelsen agter herefter at anmode Banedanmark om i fornødent omfang sammen med Vejdirektoratet at gennemføre de af Havarikommissionen anførte rekommandationer, men ønsker forinden at høre Havarikommissionens holdning i sagen. R Lukket Trafikstyrelsen, Banedanmark og Vejdirektoratet skal undersøge, hvad der kan gøres for at modvirke den tilsyneladende voksende mangel på respekt [blandt vejtrafikanter] for overkørselsanlæg. Trafikstyrelsen anser Banedanmark for at være Havarikommissionen er tilfreds med Trafikstyrelsens beslutning og imødeser orientering om resul- ansvarlig infrastrukturforvalter, og Vejdirektoratet for at være ansvarlig myndighed i forhold til vejsignaler, hvorfor sagen anses for at være uden for tatet af vurderingen. Trafikstyrelsens myndighedsområde. Trafikstyrelsen agter herefter at anmode Banedanmark om i fornødent omfang sammen med Vejdirektoratet at gennemføre de af Havarikommissionen anførte rekommandationer, men ønsker forinden at høre Havarikommissionens holdning i sagen.

16 16/27 Metrotog kørt med åbenstående dør Et metrotogsæt havde haft dørproblemer ved Nørreport, men havde, efter fejlretning, fået lov til at køre videre. Senere afgik togsættet fra Bella Center med åben dør, hvorefter det blev taget ud af drift. Det anvendte kontaktsystem til kontrol af, at dørene er lukkede og forbliver lukkede, var ikke tilstrækkeligt. R Det skal tilsikres, at Metroservice etablerer et sikkerhedsmæssigt tilstrækkeligt kvalitetssikringssystem for tilsyn og vedligeholdelse af togsættenes sikkerhedskomponenter, herunder de aktuelle (dør)lejer. Trafikstyrelsen foretager sig ikke yderligere Havarikommissionen anmoder om en beskrivelse af, hvad der er foretaget. R Trafikstyrelsen og Metroservice udformer krav om, at togsæt der benyttes til passagertransport i Københavns Metro forsynes med redundant kontinuerlig overvågning af dørenes position, og at systemet kan bringe togsættet til standsning, såfremt en eller flere døre ikke er fastholdt i lukket stilling under kørsel. Trafikstyrelsen foretager sig ikke yderligere Havarikommissionen anmoder om en beskrivelse af, hvad der er foretaget. Kollision i overkørsel 118 ved Ikast En personbil kørte i en ubevogtet overkørsel (adgangsvej til ejendom) ud foran et tog (Arriva). Føreren af bilen kom alvorligt til skade og der skete en del materiel skade. Overkørslen var sikret med led og krydsmærker. Ledene var ikke vedligeholdte / ikke lukkede. R Trafikstyrelsen tilsikrer, at infrastrukturforvaltere har regler for opsamling af fejl ved led og reaktion på sådanne fejl Ingen R Trafikstyrelsen tilsikrer, at infrastrukturforvaltere har et system, der straks iværksætter de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med modtagne fejlmeldinger. Ingen Kollision i overkørsel 262 ved Thisted den En personbil blev i en overkørsel sikret med krydsmærke ramt af et togsæt fra Arriva. Ved kollisionen blev føreren af bilen dræbt. Overkørslen var adgangsvej til bl.a. en ejendom med et værksted med mange besøgende. Havarikommissionen vurderede, at sikring udelukkende med krydsmærke af en overkørsel med det aktuelle trafikmønster ikke var tilstrækkelig. R Lukket Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen tilsikrer, at det undersøges hvilke muligheder, der er for at nedlægge de sidste overkørsler af denne art i kommunen samt foranlediger nedlæggelse iværksat i overensstemmelse med undersøgelsens resultat Trafikstyrelsen har ingen bemyndigelse til at kræve konkrete overkørsler nedlagt, medmindre en overkørsel akut udgør en fare for jernbanesikkerheden. Det sidste er ikke tilfældet ved overkørsel 262, da hastigheden i og omkring overkørslen nu er nedsat til 40 km/t. Se R2 nedenfor

17 17/27 R Lukket Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen tilsikrer, at der i samarbejde med Vejdirektoratet og jernbaneinfrastrukturforvalterne, etableres (eller udbygges) et system der sikrer, at overkørslers sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid er i overensstemmelse med den aktuelle trafikbelastning (vej/bane) Trafikstyrelsen har i brev af 2. august 2006 meddelt Transport- og Energiministeriets departement, at Trafikstyrelsen ikke finder det rigtigt at fremkomme med forslag til etablering af et "system, der sikrer, at overkørslers sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid er i overensstemmelse med den aktuelle trafikbelastning" - et system, hvis indhold Trafikstyrelsen efterfølgende skal godkende. Det er således Banedanmark som jernbaneinfrastrukturforvalter, der jf. lov om jernbane har det fulde ansvar for, at sikkerheden i og omkring overkørsler er tilpasset den aktuelle trafikbelastning. Generelt for overkørsler: Der i øjeblikket under Transport- og Energiministeriets departement og med deltagelse fra Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at kortlægge ansvars- og rollefordelingen mellem Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Når dette arbejde er afsluttet, forventes det at stå mere klart, hvordan sikkerheden på området fremover skal reguleres. Eventuelle yderligere tiltag i denne og lignende sager vil afvente det arbejde der foregår vedrørende myndighedsansvar inden for hele området vedrørende jernbaneoverkørsler. Trafikstyrelsen anser anbefalingerne for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og imødeser, at det nævnte myndighedsansvar bliver afklaret. Tog afsporet under indrangering i Nærum den Under indrangering afsporede et tog fra Lokalbanen i et sporskifte på Nærum station. Der var ikke kontrol på sporskiftet, og lokomotivføreren foretog visuel kontrol som foreskrevet i SIN. Der blev ikke foretaget yderligere sikring. Under togets passage bevægede sporskiftets tunger sig, hvilket medførte afsporingen. R Lukket Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen vurderer, hvorvidt betingelserne og sikkerhedsforanstaltningerne for modgående passage af centralbetjente sporskifter uden kontrol - er tilstrækkelige samt foranlediger eventuelle ændringer i regler og instruktion gennemført i overensstemmelse med vurderingens resultat Trafikstyrelsen har vurderet de relevante bestemmelser og finder ingen anledning til at ændre disse. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Ingen

18 18/27 Tog og bil kollideret i overkørsel 120 Skagen Et tog fra Nordjyske Jernbaner kolliderede med en personbil i en overkørsel ved et trinbræt. Bilens fører blev dræbt ved kollisionen. Ulykken var bl.a. en følge af, at overkørslens konstruktion og betjeningsflade var afvigende i forhold til almindelige overkørselsanlæg. R Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen foranlediger, at Vejdirektoratet og Nordjyske Jernbaner ændrer overkørslens funktion, således at nugældende regler i SR 11 for passage af automatisk sikrede overkørsler kan overholdes Trafikstyrelsen har oplyst at ændring af anlægget/opstilling af mærker er i proces, men endnu ikke afsluttet. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og anmoder om orientering, når ændringen er gennemført. Rettelse til La og hastighed ikke nedsat uanset underretning En gennemgang af Rettelse til La viste, at mindst 21 tog passerede såvel en fejlagtigt ophævet hastighedsnedsættelse i Rettelse til La nr. 2256, som en hastighedsnedsættelse, der skulle have været ophævet ( Rettelse til La 2220). Det anvendte system til underretning om hastighedsnedsættelser, ændringer og afmærkning (herunder med ATC) af disse, var utidssvarende og ikke i stand til at håndtere den meget store mængde hastighedsnedsættelser og ændringer, der var forårsaget af problemer med sporets vedligeholdelsestilstand. R Da selve mængden af hastighedsnedsættelser i La og ikke mindst mængden af Rettelser til La har nået et niveau, der med de nuværende procedurer ikke kan behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal der etableres et tidssvarende system således, at en lokomotivfører kan have en fuldt opdateret køreplan med angivelse af alle faste og midlertidige hastighedsnedsættelser Ad 1 3. Blandt andet foranlediget af de i redegørelsen omtalte hændelser blev der i efteråret 2006 nedsat en arbejdsgruppe blandt jernbanebranchens parter. Dette arbejde har resulteret i forslag til en række forbedringer af sikkerhedsmæssig karakter. Som et af de forbedrende tiltag har Banedanmark med virkning fra januar 2007 indført udsendelse af La dagligt. Med det gennemførte arbejde og de gennemførte forbedrende foranstaltninger er der samlet set sket væsentlige forbedringer inden for området. Trafikstyrelsen anser anbefalingerne for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse. Om end Trafikstyrelsen vurderer, at der samlet set er sket væsentlige forbedringer inden for området er der ikke skabt det anbefalede moderne system, således at en lokomotivfører kan have en fuldt opdateret køreplan med angivelse af alle faste og midlertidige hastighedsnedsættelser. Havarikommissionen anser ikke ændringerne for fuldt ud at opfylde det anbefalede. R Der skal inden udgangen af 2006 indføres procedurer, der sikrer, at tog, der skal befare spor med hastighedsnedsættelse(r), der endnu ikke er afmærket i overensstemmelse med SR 52 stk. 3.2, kan passere sådanne hastighedsnedsættelser uden risiko for, at den tilladte hastighed overskrides. Endvidere skal det sikres, at det fornødne materiel og mandskab er til rådighed for afmærkning straks ved akut opståede hastighedsnedsættelser Se R1 Se under R1. Det fremgår ikke af Trafikstyrelsens besvarelse, hvorledes anbefalingen er efterkommet.

19 19/27 R Banedanmarks samlede procedurer for indførelse, afmærkning, underretning om og ophævelse af midlertidige hastighedsnedsættelser skal analyseres, med henblik på at eftervise at disse er tilstrækkelige og tydelige, således at det ikke vil være muligt for tog at passere områder med hastighedsnedsættelse med for høj hastighed og i fornødent omfang at tilrette procedurerne for at opnå dette mål. Endvidere bør det vurderes, om der i procedurerne skal skelnes mellem forholdene på strækninger med hhv. uden ATC Se R1 Se under R1. Det fremgår imidlertid ikke af Trafikstyrelsens status, hvorvidt de anførte analyser er gennemført. R Lukket Banedanmark skal udforme bestemmelser for etablering og vedligeholdelse af kilometermærker i tråd med SR s bestemmelser om anvendelse af kilometermærker og under hensyntagen til den sikkerhedsmæssige betydning af korrekt og tydelig kilometermærkning Trafikstyrelsen har oplyst, at Banedanmark har gennemført en handlingsplan, der har sikret at alle Banedanmarks strækninger er forsynet med kilometermærker. Vedligehold mv. af disse er underlagt samme krav som andre delsystemer og dermed underlagt Banedanmarks sikkerhedsledelsessystem. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Ingen Afsporing ved Forlev den Vogne i godstog afsporet ved Forlev som følge af sætninger i sporet i et område med blød bund. Banedanmarks tilsyn og regler for håndtering af denne type problemer var ikke tilstrækkelige. R Det anbefales at Banenorm BN udvides med et afsnit om særlige foranstaltninger herunder brug af hastighedsnedsættelse til 40 km/t eller derunder ved fare for hurtig degradering af sporets beliggenhed, idet den normgivne frekvens af målevognskørsel ikke altid vil være i stand til at afdække, at et givet problem med sporkvaliteten kan udvikle sig hurtigt eksempelvis p g a særlige lokale forhold Trafikstyrelsen har igangværende sagsbehandling i forhold til Banedanmark vedrørende eventuel ændring af normgrundgrundlag og fastlæggelse af tilsynsprocedurer. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret Trafikstyrelsens besvarelse, og afventer resultatet af den igangsatte sagsbehandling. R At Trafikstyrelsen foranlediger at der i BN samt øvrige nødvendige steder i normgrundlaget indføres kriterier mv. for vurderinger af fejl af forskellig art, så det fremgår, hvilke grænser, -værdier., der betyder, at en fejl enten skal rettes øjeblikkelig eller kan vente til næste tilsyn. Endvidere skal der indføres et system til dokumentation af disse vurderinger, jvf. Rapport fra Jernbanetilsynet IC tog 108 afsporet i Tommerup 21. februar 2004, rekommandation nr. 3.

20 20/ Trafikstyrelsen har igangværende sagsbehandling i forhold til Banedanmark vedrørende eventuel ændring af normgrund-grundlag og fastlæggelse af vurderingskriterier. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og afventer resultatet af den igangsatte sagsbehandling.. R At Trafikstyrelsen foranlediger at tilsynsførende personer videnmæssigt opgraderes så en forståelse for sammenhængen mellem en given degradering af sporets beliggenhed i forhold til jernbanekøretøjers konstruktion, kørsel, læsning mv. opstår, og dermed bliver rutinemæssig baggrund for vurderinger i ovenstående tilfælde Trafikstyrelsen har igangværende sagsbehandling i forhold til Banedanmark vedrørende fastlæggelse af kompetencer for tilsynsførende personer. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og afventer resultatet af den igangsatte sagsbehandling. R At Trafikstyrelsen foranlediger at der findes et system, der sikrer og dokumenterer, at kompetencekravene til både de personer, der udfører tilsyn med fejl af denne afdækkede kategori, og de personer, der har det overordnede ansvar for sådanne tilsyn er opfyldt, så der fremover konstant er en forståelse for og viden om sammenhængen mellem sporets beliggenhed og køretøjers opførsel Dette er efter Trafikstyrelsens opfattelse en integreret del af det sikkerhedsledelsessystem Banedanmark skal etablere i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 13 af 4. januar Sikkerhedsgodkendelse af Banedanmark i henhold til nævnte bekendtgørelse er planlagt og Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og afventer sikkerhedsgodkendelsen.

21 21/27 Bilag 2 Åbne rekommandationer på luftfartsområdet Ultimo 2006 er nedenstående rekommandationer på luftfartsområdet åbne. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer, om de forskelligheder, der er i formuleringer, omhandlende de samme emner i henholdsvis BL 2-2 og KZ & Veteran Klubbens Byggehåndbog, er acceptable Synopsis: Flyvehavari med eksperimental model Polliwagen i Avnø Fjord den 27. april 1998 (HCL at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, 12/98). SLV og KZ & Veteranflyveklubben har hen ad Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en vejen aftalt afvigelser fra BL 2-2. SLV vil i forbindelse med en kommende revision af BL 2-2 prøveflyvning med henblik på udstedelse af eksperimental luftdygtighedsbevis, hvor piloten angiveligt ville udføre fluttertest. Under flyvningen håndbogen. vurdere forskellene mellem BL en og Bygge- separerede canopy'et sandsynligvis fra luftfartøjet. Under den fortsatte flyvning mistede piloten på et Byggehåndbogens afsnit C er godkendt af SLV, tidspunkt kontrollen over luftfartøjet, hvorefter det hvorfor vi ikke forventer væsentlige ændringer til kolliderede med vandoverfladen. denne. HCLJ afventer den kommende revision af BL 2-2 REK SLV og Dansk UL-flyver Union vurderer omfanget og procedurerne for tilsynet med ultralette luftfartøjer Synopsis: Flyvehændelse med ultralet på Birkholm SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. Luftfartøjet påbegyndte flyvningen fra Sydfyn/Tåsinge Flyveplads (EKST) kl. ca SLV vil i forbindelse med den igangværende revision af BL 9-6 (Bestemmelser om ultralette fly- Luftfartøjet passerede kort før havaritidspunktet syd om Birkholm på en sydvestlig kurs i lav højde. Da luftfartøjet befandt sig sydsydvest for tage højde for rek Udsendelsen af revisivemaskiner) og Dansk UL-flyver Unions håndbog Birkholm Havn, påbegyndte det et højredrej ind onen af BL 9-6 forventes at ske medio over havneområdet ved Birkholm. Under dette højredrej tabte luftfartøjet højde, og havarerede herefter på havnemolen vest for havneindløbet på positionen N54 55,626 E010 29,936. Begge de ombordværende omkom ved havariet, og luftfartøjet blev ødelagt. Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). Sammenfatning Luftfartøjet blev i lav højde krænget så meget til højre, at luftfartøjet mistede opdriften og stallede. Idet luftfartøjet fløj lavt, (ca. 50 meters højde) havde dette ikke tilstrækkelig med højde til, at fartøjschefen kunne nå at få kontrol over luftfartøjet og få dette rettet op i tide, før det kolliderede med jorden. HCLJ afventer revisionen af BL 9-6 og Dansk UL-flyver Unions håndbog.

22 22/27 REK Dansk UL-flyver Union indskærper over for ejere/brugere af ultralette luftfartøjer, at ændringer udført af ejere/brugere, og som kræver ny flyvetilladelse, skal anmeldes til Dansk UL-flyver Union med henblik på tilsyn af ændringerne og udstedelse af ny flyvetilladelse. Synopsis: Flyvehændelse med ultralet på Birkholm Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). Se synopsis under REK HCLJ afventer Dansk UL-flyver Unions besvarelse af rekommandationen. REK Dansk UL-flyver Union indskærper og sikrer, at ejere/brugere af ultralette luftfartøjer anvender god håndværksmæssig praksis ved vedligeholdelsen af luftfartøjet. Synopsis: Flyvehændelse med ultralet på Birkholm Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). Se synopsis under REK HCLJ afventer Dansk UL-flyver Unions besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer, hvorvidt JAR-FCL uddannelsesorganisationers og JAR-OPS luftfartsoperatørers flyvedokumentation bør indeholde et CANPA koncept. Synopsis: Flyvehændelse med OY-SVW i Thisted lufthavn den 29. februar 2000 (HCL 03/00). Se synopsis under REK SLV har ved brev dateret 13. august 2004 svaret, at SLV ikke anser det for muligt at pålægge uddannelsesorganisationerne, der opererer iht. JAR- OPS, at foretage uddannelse i CANPA, idet ikke alle luftfartøjer, der anvendes til grunduddannelse er udstyret til CANPA. HCLJ har vurderet SLV s besvarelse. SLV s svar fokuserer på luftfartøjernes udstyr og medtager ikke den mulighed at flyvedokumentationen kan understøtte CANPA uafhængigt af luftfartøjernes udstyr. HCLJ lukker ikke rekommandationen, men forelægger SLV rekommandationen til fornyet besvarelse.

23 23/27 REK Statens Luftfartsvæsen sikrer, at forskrifterne i ICAO Annex 10, Vol. II, Chapter 4, Item vedrørende bekræftelse af nødmeddelelser efterleves. Synopsis: Flyvehavari med OY-BVV den 3. oktober 2003 (HCL 54/03). Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en flyvning fra Københavns Lufthavn, Roskilde (EKRK) til Koster Vig Flyveplads (EKMN) på Møn. Et vidne, der opholdt sig på flyvepladsen, oplyste, at luftfartøjet på finale til bane 27 havde næsepartiet vendt nedad i forhold til det horisontale plan. Fartøjschefen angav vinden til 90º og ca kt. Under landingen kollapsede næseunderstellet, hvorefter luftfartøjet endte op med næsepartiet i jorden. Der opstod skader på næsepartiet og propellen, næseunderstellet var brudt bort fra luftfartøjet. En redningshelikopter fra flyvevåbnet ankom til EKMN kl. 1539, hvilket var 2 timer og 39 minutter efter, at havariet indtraf. Det blev herefter konstateret, at den i OY-BVV installerede Emergency Locater Transmitter (ELT) var aktiveret og udsendte nødsignal. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen i samarbejde med DULFU vurderer det hensigtsmæssige i at lade praktisk flyvetræning i opretning fra stall i drej indgå som en del af skolenormen Synopsis: Flyvehavari med den 26. november 2005 Flyveeleven skulle udføre en solonavigationsflyvning (EKS-3). Flyveeleven fløj første gang alene d. 24. oktober Denne flyvning var tredje soloflyvning, og flyveeleven følte sig før start veludhvilet og afbalanceret. Før start gennemgik flyveeleven sammen med flyveinstruktøren dagens program. Under flyvningen ville flyveeleven have mulighed for at være i radiokontakt med flyveinstruktøren. Før start udførte flyveeleven en inspektion af luftfartøjet. Inspektionen gav ikke anledning til bemærkninger. Luftfartøjet var fuldtanket. Flyveeleven udførte motoropvarmningen for enden af bane 27. Motoropvarmningen gav ikke anledning til bemærkninger. Efter endt motorop-

24 24/27 varmning kørte flyveeleven til modsatte baneende for at udføre en start på bane 27. Det var flyveelevens vurdering, at vindforholdene var en sydlig vind og 3-5 knob. Flyveeleven transmitterede blindt til Værløse Radio (121,200 MHz) og øgede langsomt motoromdrejningerne til fuld effekt. Accelerationen oplevedes af flyveeleven som værende normal. I startløbet scannede flyveeleven ikke motorog flyveinstrumenterne. Da flyveeleven følte, at luftfartøjet havde tilstrækkelig flyvefart til at komme i luften, trak flyveeleven styrepinden tilbage i maven. Umiddelbart efter, at luftfartøjet var kommet i luften, begyndte luftfartøjet at krænge til højre. Flyveeleven forsøgte at korrigere herfor ved at holde sideroret neutralt og give krængerorinput til venstre. Det var flyveelevens opfattelse, at korrektionen i første omgang lykkedes. Men kort tid efter krængede luftfartøjet ukontrollabelt til højre. Flyveeleven prøvede at undgå at ramme køreledningerne til S-tognettet tæt ved flyvepladsen. Luftfartøjets venstre vinge ramte køreledningerne, hvorved venstre vinge brækkede af, og luftfartøjet havarerede nær ved banelegemet. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer om, der skal stilles krav til Flight Recorder for al kommerciel luftfart med henblik på at forbedrer operatørens mulighed for supervision. De optagne data for mindre luftfartøjer bør mindst indeholde tid, position og flyvehøjde. Synopsis: Flyvehavari med OY-CAK den 6. august 2004 Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en rundflyvning med start fra Københavns Lufthavn, Roskilde (EKRK). Flyvningen var planlagt til at starte kl. 09:30. Luftfartøjet startede fra bane 11 kl. 10:02. Efter start forlod luftfartøjet Roskilde kontrolzone syd for rapportpunktet Valby. Flyvningen fortsatte herefter over Roskilde Fjord for senere at fortsætte østpå ind i Kastrups kontrolzone og ind over København. Luftfartøjet forlod Kastrups kontrolzone ved VFR rapportpunktet Vallensbæk. Luftfartøjet fulgte herefter kystlinjen over vandet på en sydvestlig kurs. Kl. 10:30 kom luftfartøjet ind over land ved Greve Strand. Luftfartøjet fulgte herefter kystlinjen over land. Kl. 10:32 passerede luftfartøjet kystlinjen og fortsatte langs strandkanten over vandet. Kl. 10:33:12 blev radarinformationerne upålidelige, og luftfartøjet kunne derfor ikke positionsbestemmes. Kl. 10:33:51 var den sidste upålidelige radarpræsenta-

25 25/27 tion. Vidner i området omkring Solrød Strand så luftfartøjet ramme havoverfladen. De ombordværende omkom ved havariet, og luftfartøjet blev ødelagt. Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen indfører et påbud om brug af transponderhøjdetransmission såfremt denne funktion er installeret og funktionsdygtig. Transponderhøjdetransmissionen skal anvendes under hele flyvningen. Påbudet skal gælde i Copenhagen FIR og Sondrestrom FIR. Synopsis: Flyvehavari med OY-CAK den 6. august 2004 Se synopsis under REK HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen i samarbejde med Dansk Svæveflyver Union udfærdiger en procedure til en forbedret kontrol af primær flight controls efter indgreb samt efter samling og dagligt tilsyn. Synopsis: Flyvehavari med OY-MRX den 29. maj 2005 Havariet indtraf i forbindelse med spilstart på bane 26. Efter start i ca. 50 meters højde følte fartøjschefen, at luftfartøjet ikke kunne rettes op til normal flyvestilling for spilstart. Fartøjschefen valgte herefter at udløse wiren. Efterfølgende kunne han ikke føle nogen siderorsvirkning, hvorfor han valgte en mark til landing. Ved landingen, som foregik med et kraftigt sideglid, ground loopede luftfartøjet. Fartøjschefen har oplyst, at han efter landing afprøvede sideroret for korrekt virkning sammen med en tilstedeværende person, uden at dette gav anledning til anmærkning. Herefter blev der foretaget en positiv kontrol af krængeror (ailerons), som ikke føltes normal. Ved afprøvningen lød der et smæld, som ikke kunne lokaliseres. Fartøjschefen har oplyst, at han var sikker på, at samtlige rorforbindelser var samlet korrekt. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen.

26 26/27 REK Havarikommissionen rekommanderer at Statens Luftfartsvæsen og Dansk Svæveflyver Union gennemgår uddannelsesprogrammet for svæveflyver samt BL med henblik på, at få skabt konsensus mellem disse. Synopsis: Flyvehavari med OY-XDM den 12. oktober 2004 Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en lokal skole soloflyvning fra Gørløse Flyveplads. Efter en normal flyslæbstart udkoblede fartøjschefen (FC) luftfartøjet i ft ikke langt fra Gørløse Flyveplads. Der blev foretaget en stigning til ft. Efter et stykke tid blev fartøjschefen (FC), via radio, af instruktøren anmodet om at begynde nedflyvning og søge mod pladsen. I ft ca. 2,5 km syd øst for pladsen, gjorde FC klar til landingsrunden. På et tidspunkt under finalen blev luftbremserne valgt ud. FC har oplyst, at på kort finale kom der et lufthul (turbulens) eller noget andet, som han ikke kunne definere, og at flyvefarten var faldende. FC valgte herefter at indfælde luftbremsen og dykke luftfartøjet for at opnå en højere flyvefart. FC har oplyst, at han, til allersidst tæt på banen, fladede luftfartøjet ud. Herefter ramte luftfartøjet jorden så hårdt, at hutten (canopy) splintrede. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK The Danish Aircraft Accident Board recommends that the Danish Civil Aviation Administration should consider more suitable taxiway designators and more clear taxiways signs. Synopsis: Lufttrafikhændelse den 8. september 2003 i Københavns Lufthavn, Kastrup Aircraft A was on a flight plan from Copenhagen (EKCH) to Wick (EGPC). Aircraft B was on a flight plan from EKCH to Kangerlussuaq (BGSF). Aircraft A was parked at the eastern parking area and received a taxi instruction to the holding position at runway 04R via taxiways U, T and V and to hold short of taxiway B. Aircraft B was taxiing to holding position at runway 04R. Aircraft B received instruction to line up and was cleared for take-off. When aircraft A arrived at the intersection between taxiways T, V1, V2 and V there were 3 separate taxiways all starting with the name V (V, V1 and V2). The flight crew in aircraft A chose by mistake taxiway V2 and crossed the holding position marking for runway 22L/04R.

27 27/27 Kastrup Ground instructed aircraft A to hold its position. At the same time Kastrup Ground called Kastrup Tower (using the intercom) ordering Tower to stop all aircraft movement on runway 04R. The Tower instructed aircraft B to hold its position. Kastrup Ground guided aircraft A back via taxiway V2 and further on to taxiway V. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen.

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 REDEGØRELSE Havari 17-07-2014 med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 5 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Årsberetning 2008 Havarikommissionen. Havarikommissionen. Årsberetning 2008. September 2009. Side 1 af 36

Årsberetning 2008 Havarikommissionen. Havarikommissionen. Årsberetning 2008. September 2009. Side 1 af 36 Årsberetning 2008 September 2009 Side 1 af 36 FORORD Havarikommission undersøger havarier, ulykker og hændelser indenfor civil luftfart og jernbane i Danmark, Grønland og Færøerne. s undersøgelser sigter

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ REDEGØRELSE Havari 08-03-2014 med KZ VII Lærke OY-DMJ Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120.

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 06-610/28 9. august 2006 Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta 1.2.1

Læs mere

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005 ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005 INDLEDNING Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Energiministeriet oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL REDEGØRELSE Havari 17-01-2016 med CESSNA 172 R OY-JDL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR REDEGØRELSE Havari 13-10-2013 med OY-TXR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

02.09.2015. Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted)

02.09.2015. Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted) 02.09.2015 Redegørelse Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted) 03.09.2014 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL REDEGØRELSE Havari 29-7-2014 med SCHLEICHER ASW19 OY-XIL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 12-1-2014 med OY-SDT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen 19.04.2013 Side 1 af 7 Redegørelse Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen HCLJ619-2011-33 Ulykke Overkørsel Togkørsel Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 07:42 Sted: Højby station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Redegørelse. Mandag den 4. april 2005 afgik metrotog fra station med åben dør. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Redegørelse. Mandag den 4. april 2005 afgik metrotog fra station med åben dør. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 05-611/47 19. oktober 2005 Mandag den 4. april 2005 afgik metrotog fra station med åben dør Undersøgelsen er udført af Havarikommissionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA Motorer: 2 Lycoming Flyvning: Privatflyvning, VFR LIO/IO-360-C1E6 Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20 REDEGØRELSE HCLJ510-2013-215 Hændelse Luftfartøj: Robinson 22 Beta Registrering: OY-HHO Motor: 1 Lycoming O-360 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: 1 ingen tilskadekomst

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6 REDEGØRELSE HCLJ530-000109 Hændelse Luftfartøj: Discus CS Registrering: OY-XSU Motor: Ingen Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Svæveflyvecenter Arnborg

Læs mere

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 T OY-RSC

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 T OY-RSC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 24-05-2015 med CESSNA 182 T OY-RSC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR REDEGØRELSE Havari 6-5-2013 med OY-CYR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000331 Havari Luftfartøj: Cessna 182M, Skylane Registrering: OY-DZJ Motor(er): 1- Continental IO-550-1RF Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Årsberetning 2010 Havarikommissionen. Accident Investigation Board. November 2011. Side 1 af 51

Årsberetning 2010 Havarikommissionen. Accident Investigation Board. November 2011. Side 1 af 51 Accident Investigation Board Årsberetning 2010 November 2011 Side 1 af 51 Indhold 1. Forord... 3 2.... 4 2.1. Mission og vision... 4 2.2. s organisation... 5 3. Årets undersøgelsesaktiviteter... 6 3.1.

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045. REDEGØRELSE HCLJ520-2012-18 Havari Luftfartøj: I.C.P. MXP-740 Registrering: 9-385 Savannah VG Motor: Jabiru 2200 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: 5

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

Sagsbehandler: LGA. Undersøgelse af afsporing ved Forlev den toglængde 530 meter, maksimal hastighed 100 km/t, bremseprocent 83 %,

Sagsbehandler: LGA. Undersøgelse af afsporing ved Forlev den toglængde 530 meter, maksimal hastighed 100 km/t, bremseprocent 83 %, Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: LGA Journal nr.: 610-000017 07.11.2006 Undersøgelse af afsporing ved Forlev den 22-02-2005 Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

PIPER PA28R 200 OY-POW

PIPER PA28R 200 OY-POW REDEGØRELSE Havari 28-05-2014 med PIPER PA28R 200 OY-POW Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

SCHEMPP HIRTH DISCUS B OY-XPM

SCHEMPP HIRTH DISCUS B OY-XPM REDEGØRELSE Havari 20-07-2016 med SCHEMPP HIRTH DISCUS B OY-XPM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 13 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Nye EU regler for flyvepladser

Nye EU regler for flyvepladser Nye EU regler for flyvepladser Certificering 216/2008 Kompetent myndighed EKSP Kommissionen EKSN EKAH EASA ELOS EKBI DAAD EKYT 139/2014 ICAO EKKA AltMoc EKCH EU AMC GM EKSB EKVJ EKOD Europa Parlament SC

Læs mere

SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE

SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE REDEGØRELSE Havari 12-07-2014 med SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ)

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) 09.02.2012 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) 09.02.2012 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med MOONEY M20A OY-ADR

REDEGØRELSE Havari med MOONEY M20A OY-ADR REDEGØRELSE Havari 11-07-2015 med MOONEY M20A OY-ADR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 13 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Indholdsfortegnelse Faktuelle forhold

REDEGØRELSE Indholdsfortegnelse Faktuelle forhold REDEGØRELSE HCLJ 510-2011-17 Registrering: OY-NLA Luftfartøj: Cessna Citation 650 Flyvning: Taxaflyvning, IFR Motorer: 2 Garrett TFE731-3C-100C Passagerer: 2 ingen tilskadekomst Besætning: 2 ingen tilskadekomst

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510. RAPPORT HCLJ510-000867 Havari Luftfartøj: Cessna 150B Registrering: OY-DHG Motor: Continental O 200 - A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - omkommet Passagerer: Ingen Sted: Jyderupsenderen - ved

Læs mere

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl.

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl. REDEGØRELSE HCLJ510-000696 Hændelse Luftfartøj: Bombardier CL-600-2D24 Registrering: OY-KFF (CRJ 900) Motorer: 2 General Electric Flyvning: Ruteflyvning, IFR CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer:

Læs mere

Flyveeleven var i tvivl om chaufførens hensigt og valgte derfor at blive hængende i et hover for at afvente situationen.

Flyveeleven var i tvivl om chaufførens hensigt og valgte derfor at blive hængende i et hover for at afvente situationen. REDEGØRELSE HCLJ510-000596 Havari Luftfartøj: Robinson R44 Registrering: OY-HHF Motor: Lycoming IO-540-AE1A5 Flyvning: Skoleflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Københavns

Læs mere

Synopsis Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om havariet fra kontrolcentralen den 25.4.2011 kl. 1145 UTC.

Synopsis Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om havariet fra kontrolcentralen den 25.4.2011 kl. 1145 UTC. Redegørelse HCLJ510-000837 Havari Luftfartøj: Cessna 150L Registrering: OY-BLI Motor: Continental O-200A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 mindre tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Mariager

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen I medfør af 78, stk. 5, og 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27.maj. 2015, fastsættes

Læs mere

DSvU PFT spørgsmål 2017

DSvU PFT spørgsmål 2017 Forord Disse spørgsmål er stillet klubberne til rådighed, som grundlag for PFT-teori med fokus på flysik og holdninger. Klubberne kan selv klippe i spørgsmålene eller tilføje yderligere, for dermed at

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog 02.11.2012 Side 1 af 9 Redegørelse Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog HCLJ611-2012-93 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:02 Sted: Gadstrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Redegørelse om signalforbikørsler

Redegørelse om signalforbikørsler Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 11 Offentligt 16.08.11 Redegørelse om signalforbikørsler 1. Indledning og sammenfatning På baggrund af en række artikler i Berlingske Tidende d. 29. juli 2011

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen. REDEGØRELSE HCLJ5102012165 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 1.10.2012 kl. 17:59 UTC Hændelsessted: Ca. 15 nm nordøst for EKCH Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj: A B

Læs mere

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Revision 1 DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB FORPLADS BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Tværs/Abeam HOBRO 2000 / FL45 00:10 IKAST FL45 / 2000 00:17 VARDE 2000 /1500 00:21 ESBJERG 1500 00:08

Læs mere

Procedure. SP 7-03 Sikkerhedsprocedure. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker. Rev.: 5. Dato: 30.

Procedure. SP 7-03 Sikkerhedsprocedure. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker. Rev.: 5. Dato: 30. Procedure SP 7-03 Sikkerhedsprocedure Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker Rev.: 5 Udarbejdet af: Torben Landler Kvalitetssikret af: Rolf Sundqvist Godkendt af: Nils Blom Salmonsen

Læs mere

Havarirapporter 2009 Havari Havari

Havarirapporter 2009 Havari Havari rapporter 2009 I 2009 blev der indberettet 11 havarier og 2 hændelser til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade og to tilfælde med let personskade. I det følgende er havarierne

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år rapporter 2013 I 2013 blev der indberettet 12 havarier og 1 hændelse til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade. I det følgende er havarierne gengivet i forkortet og anonymiseret

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2003 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ

REDEGØRELSE HCLJ REDEGØRELSE HCLJ510-000416 Havari Luftfartøj: PA 28-140 Registrering: OY-DHM Motor: Lycoming O-320-E2A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- lettere tilskadekomst Passagerer: 2- lettere tilskadekomne

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000784 Havari Luftfartøj: SOCATA TB 9 Registrering: OY-TEK Motor: Lycoming O-320-D2A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: 3 ingen tilskadekomne

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen BEK nr 1181 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10901-00016

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) REDEGØRELSE HCLJ510-000363 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / spunkt (UTC): 27.4.2007 kl. 1143 Hændelsessted: 23 nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Købehavn CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Vurdering af sikkerhed i perronovergange

Vurdering af sikkerhed i perronovergange Vurdering af sikkerhed i perronovergange 25. februar 2013 3 Vurdering af sikkerhed i Indhold perronovergange Indhold Baggrund og formål 5 Sikkerhedsforanstaltninger i perronovergange 6 Mulige sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere