ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN september 2007

2 2/27 FORORD Antallet af indberetninger, Havarikommissionen modtog i 2006, fortsatte de senere års vækst. I alt indkom 932 indberetninger om indtrufne ulykker, havarier eller hændelser. Efter indledende undersøgelser er det på luftfartsområdet valgt at fortsætte undersøgelserne af 162 havarier og hændelser, mens yderligere undersøgelse af 142 havarier og hændelser har kunnet stoppes efter en indledende vurdering. På jernbaneområdet har 35 af indberetningerne givet anledning til fortsatte undersøgelser eller uafsluttede forundersøgelser, mens 593 indberetninger er blevet fravalgt efter en indledende vurdering. Antallet af indberetninger og indtrufne ulykker fremgår af nedenstående tabel, der også indeholder oplysninger om antal rapporter, redegørelser og rekommandationer offentliggjort af Havarikommissionen. Antal indberettede begivenheder, offentliggjorte rapporter og rekommandationer 1) Luftfart Jernbane Luftfart Jernbane Antal indberetninger 2) ) Indberetninger om ulykker/havarier 1) Indberetninger af hændelser 1) Fravalgt efter indledende undersøgelse/vurdering Offentliggjorte redegørelser og rapporter Rekommandationer Efterkommet i året Fortsat åbne inkl. tidligere år Noter: 1) Alle offentliggjorte redegørelser og rapporter for 2005 og 2006 kan hentes på Havarikommissionens hjemmeside 2) Der er indført et enstrenget registreringssystem, hvilket har medført en revision af tidligere opgørelser. 3) Fra og med 2007 bliver underretninger på jernbaneområdet registreret i jernbaneulykker, alvorlige jernbaneulykker og jernbanehændelser. På luftfartsområdet har havarier og hændelser under landing inden for privatflyvningsområdet samt lufttrafikhændelser generelt domineret statistikken. Blandt de alvorlige hændelser i 2006 kan især peges på to, hvor fly utilsigtet kørte helt eller delvist ind på bane i brug samtidig med at andet fly landede. Hændelserne understreger vigtigheden af at fortsætte bestræbelserne på at eliminere enhver utilsigtet baneindtrængen. Ulykkesmønstret på jernbaneområdet var også i 2006 karakteriseret ved fravær af alvorlige jernbaneulykker med mange personskader. Ulykker i overkørsler er den hyppigst forekommende ulykkestype med dræbte personer.

3 3/27 På baggrund af konkrete hændelser i 2006 har Havarikommissionen anbefalet en række sikkerhedsfremmende tiltag rettet mod de stadigt oftere forekommende situationer, hvor kørsel sker under ikke-rutinemæssige forhold. Jernbanesektorens parter har i en fælles arbejdsgruppe arbejdet med realiseringen heraf. Havarikommissionens indre liv har været præget af forhandling og indgåelse af nye aftaler for rådighedstjeneste samt af opfølgning på en gennemført ArbejdsPlads- Vurdering med henblik på at opnå et forbedret arbejdsmiljø. Der vil i de kommende år skulle ydes en væsentlig indsats i forbindelse med gennemgang, udvikling og dokumentation af en række arbejdsmæssige og administrative procedurer. OM HAVARIKOMMISSIONEN Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Energiministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 og lov nr. 323 af 5. maj Havarikommissionens opgaver er fastlagt ved ovennævnte love. På baggrund heraf er formuleret følgende mission for Havarikommissionen: Havarikommissionen skal gennem undersøgelser og rekommandationer fremme sikkerheden inden for jernbane- og lufttransport. De overordnede strategielementer til opfyldelse heraf omfatter: Offentliggørelse af undersøgelser, vurderinger og rekommandationer Samarbejde med organisationer, myndigheder og virksomheder inden for luftfarts- og jernbaneområdet og herunder opfølgning på rekommandationer Deltagelse i internationalt samarbejde med relevante institutioner Sikring og udvikling af nødvendig faglig kompetence Sikring af nødvendige ressourcer og støtteværktøjer til gennemførelse af undersøgelser og formidlingsopgaver på et kvalificeret niveau Havarikommissionen har følgende vision for sit virke på mellemlangt sigt: Havarikommissionen vil være blandt de førende multimodale undersøgelsesenheder i Europa. Havarikommissionen gennemfører undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder. De forskellige landes havarikommissioner auditeres på luftfartsområdet med mellemrum af den internationale luftfartsorganisation ICAO. Bl.a. herigennem fås input til en vurdering af status for vores vision. Havarikommissionen blev auditeret af EUROCONTROL i 2006 og påregner at blive auditeret af ICAO i 2008.

4 4/27 Havarikommissionen har følgende værdier, som vi lægger til grund for vort interne samarbejde, og som vi også ønsker skal præge andres opfattelse af os: Troværdighed hed Engagement ydmyghed og respekt fællesskabsfølelse loyalitet Havarikommissionens undersøgelser sigter alene mod at afdække forskellige årsager til hændelser samt til ulykkers og havariers opståen og deres konsekvenser. Tildeling af skyld og ansvar er ikke en del af vores opgave. Af blandt andet ressourcemæssige grunde er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at lave lige omfattende undersøgelser af alle indberettede ulykker, havarier og hændelser. Prioriteringen af undersøgelsesindsatsen sker ud fra en indledende vurdering af, hvorvidt der i den rapporterede begivenhed må formodes at være sikkerhedsmæssige forhold, der i væsentlig udstrækning kan bidrage til en bedre håndtering af risici i en fremtidig situation. Havarikommissionen samarbejder med en række nationale og internationale myndigheder, virksomheder, organisationer og klubber. Havarikommissionen var i 2006 vært for et luftfartsmøde mellem de nordiske og den canadiske havarikommission.

5 5/27 Havarikommissionens organisation Chef for Havarikommissionen Souschef Sekretariat (2 pers.) Chef for luftfartskontor Chef for jernbanekontor Tekniske luftfartshavariinspektører (3 pers.) Operationelle luftfartshavariinspektører (3 pers.) Jernbane havariinspektører (3 pers.) Ovenstående organisationsdiagram afspejler, at chefen for luftfartskontoret fra 1. april 2007 tillige har varetaget funktionen som souschef. Havarikommissionen har i alt 14 personer ansat. ØKONOMI Finansieringen af Havarikommissionens aktiviteter sker over finansloven. Hovedtal for kommissionens bevilling og forbrug fremgår af nedenstående tabel. Tallene er opgjort efter det udgiftsbaserede regnskabsprincip. Fra 2005 overgik Havarikommissionen som øvrige finanslovfinansierede institutioner til tillige at aflægge regnskaber efter et omkostningsbaseret princip, og fra 2007 er også bevillingerne givet efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip. Bevilling og regnskab for 2005 og 2006 Mio. kr. Bevilling 2006 Regnskab 2006 Bevilling 2005 Regnskab 2005 Lønudgifter 8,5 7,9 7,6 6,8 Øvr. driftsposter 4,7 5,7 5,0 4,2 I alt 13,2 13,6 12,6 11,0

6 6/27 KOMPETENCEUDVIKLING Det er væsentligt for Havarikommissionen løbende at udvide og forny kompetencer både på det undersøgelsesmæssige og på henholdsvis det luftfarts- og det jernbanetekniske og operationelle område. Ansatte i Havarikommissionen har i 2006 deltaget i følgende kurser for at vedligeholde og udbygge deres kompetencer: Advanced Accident Investigation, SCSI Jet Engine Mishap, Sheppard Air Force Base Helicopter Accident Investigation, FAA/NTSB Air Traffic Control Investigation, SCSI Hazards Awareness for Air Accident Responders, Cranfield Human Performance in Accident Investigations, TSB Canada Diamond familiarization og Garmin G1000 introduktion, DAC Human Factor Learning Laboratory, Lunds Universitet Making Progress on Safety, Lunds Universitet ISASI Seminar ECCAIRS kursus, JRC Fundamentals of Accident Investigation, Cranfield Trafikstyrelsens sikkerhedskonference Metro kursus Overkørselsanlæg Lean trimning af offentlige virksomheder Årets Embedsmandskonference, DJØF Klar til ledelse ny leder i staten, Personalestyrelsen Lovpligtigt arbejdsmiljøkursus Engelsk sprogkursus Outlook 2003 Udvidet brugerkursus Scan Jour Captia

7 7/27 Samspil mellem Transport- og Energiministeriet og Folketinget Forvaltningsloven Medarbejdere fra Havarikommissionen har desuden været inviteret til at medvirke ved andre institutioners efteruddannelsesaktiviteter. Havarikommissionen tog i 2005 initiativ til en arbejdsgruppe med de øvrige nordiske havarikommissioner, som skulle afdække de ønskede kompetencer for havariinspektører på jernbaneområdet, herunder eftersøge og evt. udvikle egnede kurser og uddannelsesforløb. Interessen herfor har bredt sig ud over det nordiske område, og opgaven indgår nu i arbejdsprogrammet for den europæiske jernbaneorganisation, European Railway Agency (ERA). JERNBANEOMRÅDET I 2006 modtog Havarikommissionen 628 underretninger om ulykker og hændelser på jernbaneområdet mod 506 i Havarikommissionen vurderer samtlige underretninger, og det besluttes, om der skal foretages en forundersøgelse med henblik på at gennemføre en egentlig undersøgelse, eller om sagen umiddelbart kan henlægges efter registrering i database. Efter en eventuel forundersøgelse tages der stilling til, hvorvidt der skal gennemføres en egentlig undersøgelse, der resulterer i en redegørelse eller rapport fra Havarikommissionen. Hvor Havarikommissionen beslutter ikke at foretage en egentlig undersøgelse sker der alligevel en nærmere vurdering af hændelsesforløbets sikkerhedsmæssige aspekter, idet de implicerede virksomheder selv gennemfører undersøgelser, hvis resultatet skal sendes til både Trafikstyrelsen og Havarikommissionen. I 2006 besluttede Havarikommissionen at foretage egentlig undersøgelse af 11 af de indberettede begivenheder. Undersøgelser og forundersøgelser der var i gang ved udgangen af 2006 er vist i nedenstående oversigt. Det fremgår, at overkørselsulykker er den fremtrædende ulykkestype.

8 8/27 Oversigt over igangværende undersøgelser og forundersøgelser, jernbane, ultimo 2006 Dato Beskrivelse S-togskollision ved Lyngby Person i klemme under tog (forsøgt indstigning efter afgang) Overkørselsulykke Pederstrup Afgået uden signal, Skanderborg Kørsel ad venstre spor uden tilladelse Signalforbikørsel i Regstrup Metro kørsel med åben dør Overkørselsulykke i Rindsholm Arbejdskøretøjer kørt til og fra sporspærring uden tilladelse, Københavns Lufthavn Kastrup Brand i arbejdskøretøj i Storebæltstunnel Barnevogn i klemme i dør ved togs afgang fra Bording Motorbrand i Lokalbanens togsæt Køreledningsnedfald (knust frontrude i ER-togsæt. Høje Tåstrup) Metrotog i forkert retning under by-pass Knallert påkørt i stiovergang, Skagen Igangsat uden signal, Gredstedbro Lastbil ramt af tog i overkørsel 491, Svenstrup J Døre i lyn 63 sprunget op under kørsel Motorbrand i Lokalbanemateriel (undersøges sammen med branden ) Brand i motor på IC3-tog Utilsigtet sammenkobling af metrotog på klargøringsområde (undersøges sammen med lignende hændelse ) Fra sporspærring ind på Roskilde station uden tilladelse Igangsætning uden signal, Svebølle S-tog ramt lastbil ved Herlev station Metrotog delvist ved perron, perrondøre åbne Dør i førerrum midt i IC-tog sprunget op Arbejdskøretøj afsporet i sporskifte, Hinnerup S- tog afsporet i Karlslunde Arbejdstog afsporet under lokalbanen/s-banen Rangertræk ramt truck på Kolding havn Løbsk rangertraktor i Nykøbing F Bil påkørt rangertræk på havnebanen i Næstved Brand på tag af ER-togsæt i vaskehal, Fredericia

9 9/27 Der blev i 2006 offentliggjort følgende fem undersøgelsesrapporter på jernbaneområdet. Dato Beskrivelse Afsluttet Godstog afsporet ved Forlev Kollision i overkørsel 262 ved Thisted Tog afsporet under indrangering i Nærum Overkørselsulykke Skagen For høj hastighed ved Hovedgård - La-forhold Rapporterne kan findes på Havarikommissionens hjemmeside, I 2006 fremsatte Havarikommissionen i alt 12 rekommandationer på jernbaneområdet. Alle rekommandationer er stilet til den danske jernbanesikkerhedsmyndighed, Trafikstyrelsen. Rekommandationer, jernbaneområdet Antal Åbne rekommandationer ult Rekommandationer udstedt i Rekommandationer efterkommet i Åbne rekommandationer ult En oversigt over åbne rekommandationer ultimo 2006 og rekommandationer udstedt og lukket i 2006 er givet i bilag 1. Havarikommissionen har sammen med Trafikstyrelsen gennemgået de rekommandationer, der før Havarikommissionens oprettelse blev afgivet af Jernbanetilsynet i perioden 1. august 1996 frem til 30. juni Rekommandationerne er nu lagt i en database, og de fortsat åbne vil blive fulgt op på af Trafikstyrelsen.

10 10/27 LUFTFARTSOMRÅDET På luftfartsområdet modtog Havarikommissionen 304 indberetninger i 2006 mod 302, 253, 114 og 110 i henholdsvis år 2005, år 2004, år 2003 og år Alle indberetninger har været genstand for en indledende undersøgelse. På baggrund heraf er 142 af indberetningerne blev vurderet til ikke at ligge inden for Havarikommissionens undersøgelsesområde. De indberetninger i 2006, som ledte til en videre undersøgelse, fordeler sig på følgende kategorier: Motorfly/helikoptere 80 pct., svævefly/motorsvævefly 16 pct. og ultralette fly 4 pct. Der var i år 2006 ingen indberetninger med ballonfartøjer. Af indberetningerne med motorfly/helikoptere var 19 pct. indberetninger klassificeret som lufttrafikhændelser. På luftfartsområdet er der i 2006 offentliggjort 50 rapporter og redegørelser for havarier og hændelser, der er sket i 2006 eller i tidligere år. Rapporterne kan findes på Havarikommissionens hjemmeside, I nedenstående tabel er givet en oversigt over igangværende undersøgelser, der ikke var afsluttet ultimo Oversigt over igangværende undersøgelser på luftfartsområdet ult Undersøgelsestype Registrering Dato Lokalitet Havari OY-BBE Ukendt Ukendt Lufttrafikhændelse C-GIIW; OY-GRN EKCH Havari OY-BEI EKOD Havari OY-ECD Brønnøysund Lufthavn ENBN Norge Havari D-ECSO Kegnæs Havari OY-CAK Solrød Strand Havari OY-CLW Alleby / Lexby O-län Havari OY-XDM Gørløse Havari OY-PBH EKBI Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse TF-ORF BGGH Hændelse OY-NJK EKVD Havari OY-MRX Slaglille Havari OY-IIB EKKA Havari N1069U Rolsted Havari OY-YAK Vamdrup Hændelse OY-FCJ Odense AFIS Lufttrafikhændelse Ukendt Over Hundested Havari OY-CGB Brædstrup Lufttrafikhændelse LN-RDQ Ukendt Hændelse OY-GRL Grønland Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH

11 11/27 Undersøgelsestype Registrering Dato Lokalitet Havari OY-CLH EKAH Havari OY-BIL EKOD Havari Krogsbæk Havari OY-TXY EKNM Havari OY-EKA EKYT Havari OY-HJN Silkeborg Havari Skellet i Nordjylland Havari OY-DTX Arnborg Havari OY-XUH Slaglille svæveflyveplads Hændelse OY-BFK Skive Flyveplads Havari PH-TGK ½ nm SE EKVB Havari OY-XSO Arnborg Havari OY-XSP Ved Nørre Broby Havari OY-XDS Gesten Flyveplads Havari OY-CJP EKSA Hændelse OY-XUE Ukendt Havari SE-UHM Tandrup Havari D-EEHK km fra Herning Lufttrafikhændelse D-ERIR; OY-BIU EKRK Havari OY-RFX Kongsted Lufttrafikhændelse N21FS; D-EABD EKVJ Havari D-EAGU Femø Havari Ved Kvistgård Havari Ved Præstø Lufttrafikhændelse Ukendt EKRN Lufttrafikhændelse Ukendt Ukendt Havari Ved Snejbjerg Havari OY-OIV EKVD Hændelse OY-CRC Endelave Lufttrafikhændelse Ukendt Ved Århus Hændelse OY-JEC EKRK Lufttrafikhændelse Ukendt nm SØ EKCH Havari G-BXNG Kulusuk Grønland Havari C-FTAG St. Nord Grønland Havari OY-PRK Krajbjergvej i Hornslet Hændelse OY-CFL Höganäs, ESMH Havari OY-BCB EKSS Hændelse OY-CLA EKSS Hændelse OY-JMP EKYT Hændelse Ukendt EKDK Hændelse OY-XIU Lemvig Svæveflyveplads Lufttrafikhændelse LN-RLN EKCH Havari OY-XUM EKVB

12 12/27 Undersøgelsestype Registrering Dato Lokalitet Havari OY-JBB EKSN Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Lufttrafikhændelse OY-NUT EKOD Hændelse OY-LEN Over Roskilde Fjord Hændelse OY-BUM EKST Lufttrafikhændelse Ukendt TSA Kattegat Hændelse OY-ECV EKSB Lufttrafikhændelse Ukendt EKDK Hændelse G-EUPN EKCH Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse Ukendt Ukendt Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse Ukendt Ukendt Lufttrafikhændelse OY-SMC; OY-JBF EKRK Lufttrafikhændelse Ukendt EKBI Lufttrafikhændelse Ukendt CDA holding Havari Dragør Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH Hændelse OY-CEV EKCH Havari OY-DBZ Ølgod flyveplads Hændelse Ukendt EKRK Hændelse OY-CCJ Letland Hændelse OY-JBF EKRK Havari OY-BBC EKRK Hændelse OY-RTH EKSB Lufttrafikhændelse Ukendt EKCH FIR Hændelse OY-BLZ EKRK Hændelse OY-CAP Nord for EKAH Lufttrafikhændelse Ukendt EKBI I 2006 fremsatte Havarikommissionen i alt seks rekommandationer på luftfartsområdet. Rekommandationer stiles til den danske luftfartsmyndighed, Statens luftfartsvæsen og de relevante unioner såsom Dansk Ultralet Flyve Union, Dansk Svæveflyver Union, Dansk Ballonunion etc. Rekommandationer, luftfartsområdet Antal Åbne rekommandationer ult Rekommandationer udstedt i Rekommandationer efterkommet i Åbne rekommandationer ult

13 13/27 En oversigt over åbne rekommandationer på luftfartsområdet er givet i bilag 2. I år 2006 assisterede luftfartsenheden andre landes havarikommissioner i 14 undersøgelser. I de 5 af undersøgelserne er kommissionens bistand tilendebragt. For yderligere information, se statistik for luftfartsområdet på Havarikommissionens hjemmeside

14 14/27 Bilag 1. Åbne rekommandationer og rekommandationer udstedt i 2006 på jernbaneområdet Frontal kollision i Holstebro Et afgående regionaltog kolliderede frontalt med et ankommende IC-tog. Ved kollisionen, der skete med lav hastighed blev 5 personer kvæstet. Regionaltoget havde ikke signal til afgang, men det signal der skulle hindre hhv. tillade adgang kunne ikke ses fra afgangsstedet på grund perronaptering. Signalet er siden blevet flyttet. R R3. Det anbefales, at overkørselssignaler placeret i forbindelse med hovedsignaler gives retningsbestemt visning, i det mindste på strækninger uden togkontrolanlæg, eller at der på anden vis sikres overensstemmelse med hovedsignalets visende. Ingen R Det anbefales, at Banedanmark sikrer (og Trafikstyrelsen følger op på), at det signalkommissionsarbejde, der iværksattes efter kollisionen i Kølkær, færdiggøres, og at det afsluttes med en rapport om den gennemførte opretning, der efterfølgende vurderes af Trafikstyrelsen. Ingen R Det anbefales, at Banedanmark (evt. gennem regler på området) skærper tilsynet med at sikre, at der i fornødent omfang afholdes signalkommission, når der sker opsætning af bygninger, skilte mv. på perroner eller nær spor i øvrigt, hvor dette kan have indflydelse på synligheden af signaler. Ingen R Det anbefales, at Banedanmark bringer overensstemmelse mellem sikringsanlæggets objekter og visning hhv. betjeningsmuligheder heraf, samt at der fastlægges retningslinier for under hvilke omstændigheder og hvor længe, der må være forskel mellem faktiske objekter og visning hhv. betjening. Ingen Metrotog afgået med åben dør Et metrotog afgik fra Nørreport mod Forum med åben dør. Dørkontakter og sikring, der skulle hindre kørsel med åben dør, kunne under visse omstændigheder sættes ud af drift manuelt (dørvedligehold). R Trafikstyrelsen skal tilse at reglerne i BOStrab 54 stk. 1 overholdes. Trafikstyrelsen Havarikommissionen anmoder foretager sig ikke yderligere om en beskrivelse af, hvad der er foretaget. R Trafikstyrelsen skal vurdere anvendelsen (omfang, fordeling, tilgængelighed) af sikkerhedsbærende dokumenter i Metroens kontrolrum. Trafikstyrelsen foretager sig ikke yderligere Havarikommissionen anmoder om en beskrivelse af, hvad der er foretaget.

15 15/27 Afsporing i Århus under rangering Under udkørsel fra Århus rangerbanegård afsporede et godstog som følge af dårligt spor (tæring af svellernes forbindelsesjern) R Trafikstyrelsen skal gennemgå reglerne for sveller med forbindelsesjern med henblik på at kontrollere, om eventuelle ændringer kan forebygge hændelser af den her observerede art. Trafikstyrelsen afventer, at Banedanmark udarbejder regler. Personpåkørsel i overkørsel 113 i Svendborg Cyklist dræbt af regionaltog, da han passerede en overkørsel, der var sikret med halvbomme. R Lukket Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet skal tilse, om overkørsel 113, såvel regel- som konstruktionsmæssigt, opfylder de betingelser, der er for den nuværende benyttelse (mange fodgængere og cyklister). Trafikstyrelsen anser Banedanmark for at være Havarikommissionen er tilfreds med Trafikstyrelsens beslutning og imødeser orientering om resul- ansvarlig infrastrukturforvalter, og Vejdirektoratet for at være ansvarlig myndighed i forhold til vejsignaler, hvorfor sagen anses for at være uden for tatet af vurderingen. Trafikstyrelsens myndighedsområde. Trafikstyrelsen agter herefter at anmode Banedanmark om i fornødent omfang sammen med Vejdirektoratet at gennemføre de af Havarikommissionen anførte rekommandationer, men ønsker forinden at høre Havarikommissionens holdning i sagen. R Lukket Trafikstyrelsen, Banedanmark og Vejdirektoratet skal undersøge, hvad der kan gøres for at modvirke den tilsyneladende voksende mangel på respekt [blandt vejtrafikanter] for overkørselsanlæg. Trafikstyrelsen anser Banedanmark for at være Havarikommissionen er tilfreds med Trafikstyrelsens beslutning og imødeser orientering om resul- ansvarlig infrastrukturforvalter, og Vejdirektoratet for at være ansvarlig myndighed i forhold til vejsignaler, hvorfor sagen anses for at være uden for tatet af vurderingen. Trafikstyrelsens myndighedsområde. Trafikstyrelsen agter herefter at anmode Banedanmark om i fornødent omfang sammen med Vejdirektoratet at gennemføre de af Havarikommissionen anførte rekommandationer, men ønsker forinden at høre Havarikommissionens holdning i sagen.

16 16/27 Metrotog kørt med åbenstående dør Et metrotogsæt havde haft dørproblemer ved Nørreport, men havde, efter fejlretning, fået lov til at køre videre. Senere afgik togsættet fra Bella Center med åben dør, hvorefter det blev taget ud af drift. Det anvendte kontaktsystem til kontrol af, at dørene er lukkede og forbliver lukkede, var ikke tilstrækkeligt. R Det skal tilsikres, at Metroservice etablerer et sikkerhedsmæssigt tilstrækkeligt kvalitetssikringssystem for tilsyn og vedligeholdelse af togsættenes sikkerhedskomponenter, herunder de aktuelle (dør)lejer. Trafikstyrelsen foretager sig ikke yderligere Havarikommissionen anmoder om en beskrivelse af, hvad der er foretaget. R Trafikstyrelsen og Metroservice udformer krav om, at togsæt der benyttes til passagertransport i Københavns Metro forsynes med redundant kontinuerlig overvågning af dørenes position, og at systemet kan bringe togsættet til standsning, såfremt en eller flere døre ikke er fastholdt i lukket stilling under kørsel. Trafikstyrelsen foretager sig ikke yderligere Havarikommissionen anmoder om en beskrivelse af, hvad der er foretaget. Kollision i overkørsel 118 ved Ikast En personbil kørte i en ubevogtet overkørsel (adgangsvej til ejendom) ud foran et tog (Arriva). Føreren af bilen kom alvorligt til skade og der skete en del materiel skade. Overkørslen var sikret med led og krydsmærker. Ledene var ikke vedligeholdte / ikke lukkede. R Trafikstyrelsen tilsikrer, at infrastrukturforvaltere har regler for opsamling af fejl ved led og reaktion på sådanne fejl Ingen R Trafikstyrelsen tilsikrer, at infrastrukturforvaltere har et system, der straks iværksætter de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med modtagne fejlmeldinger. Ingen Kollision i overkørsel 262 ved Thisted den En personbil blev i en overkørsel sikret med krydsmærke ramt af et togsæt fra Arriva. Ved kollisionen blev føreren af bilen dræbt. Overkørslen var adgangsvej til bl.a. en ejendom med et værksted med mange besøgende. Havarikommissionen vurderede, at sikring udelukkende med krydsmærke af en overkørsel med det aktuelle trafikmønster ikke var tilstrækkelig. R Lukket Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen tilsikrer, at det undersøges hvilke muligheder, der er for at nedlægge de sidste overkørsler af denne art i kommunen samt foranlediger nedlæggelse iværksat i overensstemmelse med undersøgelsens resultat Trafikstyrelsen har ingen bemyndigelse til at kræve konkrete overkørsler nedlagt, medmindre en overkørsel akut udgør en fare for jernbanesikkerheden. Det sidste er ikke tilfældet ved overkørsel 262, da hastigheden i og omkring overkørslen nu er nedsat til 40 km/t. Se R2 nedenfor

17 17/27 R Lukket Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen tilsikrer, at der i samarbejde med Vejdirektoratet og jernbaneinfrastrukturforvalterne, etableres (eller udbygges) et system der sikrer, at overkørslers sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid er i overensstemmelse med den aktuelle trafikbelastning (vej/bane) Trafikstyrelsen har i brev af 2. august 2006 meddelt Transport- og Energiministeriets departement, at Trafikstyrelsen ikke finder det rigtigt at fremkomme med forslag til etablering af et "system, der sikrer, at overkørslers sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid er i overensstemmelse med den aktuelle trafikbelastning" - et system, hvis indhold Trafikstyrelsen efterfølgende skal godkende. Det er således Banedanmark som jernbaneinfrastrukturforvalter, der jf. lov om jernbane har det fulde ansvar for, at sikkerheden i og omkring overkørsler er tilpasset den aktuelle trafikbelastning. Generelt for overkørsler: Der i øjeblikket under Transport- og Energiministeriets departement og med deltagelse fra Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at kortlægge ansvars- og rollefordelingen mellem Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Når dette arbejde er afsluttet, forventes det at stå mere klart, hvordan sikkerheden på området fremover skal reguleres. Eventuelle yderligere tiltag i denne og lignende sager vil afvente det arbejde der foregår vedrørende myndighedsansvar inden for hele området vedrørende jernbaneoverkørsler. Trafikstyrelsen anser anbefalingerne for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og imødeser, at det nævnte myndighedsansvar bliver afklaret. Tog afsporet under indrangering i Nærum den Under indrangering afsporede et tog fra Lokalbanen i et sporskifte på Nærum station. Der var ikke kontrol på sporskiftet, og lokomotivføreren foretog visuel kontrol som foreskrevet i SIN. Der blev ikke foretaget yderligere sikring. Under togets passage bevægede sporskiftets tunger sig, hvilket medførte afsporingen. R Lukket Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen vurderer, hvorvidt betingelserne og sikkerhedsforanstaltningerne for modgående passage af centralbetjente sporskifter uden kontrol - er tilstrækkelige samt foranlediger eventuelle ændringer i regler og instruktion gennemført i overensstemmelse med vurderingens resultat Trafikstyrelsen har vurderet de relevante bestemmelser og finder ingen anledning til at ændre disse. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Ingen

18 18/27 Tog og bil kollideret i overkørsel 120 Skagen Et tog fra Nordjyske Jernbaner kolliderede med en personbil i en overkørsel ved et trinbræt. Bilens fører blev dræbt ved kollisionen. Ulykken var bl.a. en følge af, at overkørslens konstruktion og betjeningsflade var afvigende i forhold til almindelige overkørselsanlæg. R Havarikommissionen anbefaler, at Trafikstyrelsen foranlediger, at Vejdirektoratet og Nordjyske Jernbaner ændrer overkørslens funktion, således at nugældende regler i SR 11 for passage af automatisk sikrede overkørsler kan overholdes Trafikstyrelsen har oplyst at ændring af anlægget/opstilling af mærker er i proces, men endnu ikke afsluttet. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og anmoder om orientering, når ændringen er gennemført. Rettelse til La og hastighed ikke nedsat uanset underretning En gennemgang af Rettelse til La viste, at mindst 21 tog passerede såvel en fejlagtigt ophævet hastighedsnedsættelse i Rettelse til La nr. 2256, som en hastighedsnedsættelse, der skulle have været ophævet ( Rettelse til La 2220). Det anvendte system til underretning om hastighedsnedsættelser, ændringer og afmærkning (herunder med ATC) af disse, var utidssvarende og ikke i stand til at håndtere den meget store mængde hastighedsnedsættelser og ændringer, der var forårsaget af problemer med sporets vedligeholdelsestilstand. R Da selve mængden af hastighedsnedsættelser i La og ikke mindst mængden af Rettelser til La har nået et niveau, der med de nuværende procedurer ikke kan behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal der etableres et tidssvarende system således, at en lokomotivfører kan have en fuldt opdateret køreplan med angivelse af alle faste og midlertidige hastighedsnedsættelser Ad 1 3. Blandt andet foranlediget af de i redegørelsen omtalte hændelser blev der i efteråret 2006 nedsat en arbejdsgruppe blandt jernbanebranchens parter. Dette arbejde har resulteret i forslag til en række forbedringer af sikkerhedsmæssig karakter. Som et af de forbedrende tiltag har Banedanmark med virkning fra januar 2007 indført udsendelse af La dagligt. Med det gennemførte arbejde og de gennemførte forbedrende foranstaltninger er der samlet set sket væsentlige forbedringer inden for området. Trafikstyrelsen anser anbefalingerne for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse. Om end Trafikstyrelsen vurderer, at der samlet set er sket væsentlige forbedringer inden for området er der ikke skabt det anbefalede moderne system, således at en lokomotivfører kan have en fuldt opdateret køreplan med angivelse af alle faste og midlertidige hastighedsnedsættelser. Havarikommissionen anser ikke ændringerne for fuldt ud at opfylde det anbefalede. R Der skal inden udgangen af 2006 indføres procedurer, der sikrer, at tog, der skal befare spor med hastighedsnedsættelse(r), der endnu ikke er afmærket i overensstemmelse med SR 52 stk. 3.2, kan passere sådanne hastighedsnedsættelser uden risiko for, at den tilladte hastighed overskrides. Endvidere skal det sikres, at det fornødne materiel og mandskab er til rådighed for afmærkning straks ved akut opståede hastighedsnedsættelser Se R1 Se under R1. Det fremgår ikke af Trafikstyrelsens besvarelse, hvorledes anbefalingen er efterkommet.

19 19/27 R Banedanmarks samlede procedurer for indførelse, afmærkning, underretning om og ophævelse af midlertidige hastighedsnedsættelser skal analyseres, med henblik på at eftervise at disse er tilstrækkelige og tydelige, således at det ikke vil være muligt for tog at passere områder med hastighedsnedsættelse med for høj hastighed og i fornødent omfang at tilrette procedurerne for at opnå dette mål. Endvidere bør det vurderes, om der i procedurerne skal skelnes mellem forholdene på strækninger med hhv. uden ATC Se R1 Se under R1. Det fremgår imidlertid ikke af Trafikstyrelsens status, hvorvidt de anførte analyser er gennemført. R Lukket Banedanmark skal udforme bestemmelser for etablering og vedligeholdelse af kilometermærker i tråd med SR s bestemmelser om anvendelse af kilometermærker og under hensyntagen til den sikkerhedsmæssige betydning af korrekt og tydelig kilometermærkning Trafikstyrelsen har oplyst, at Banedanmark har gennemført en handlingsplan, der har sikret at alle Banedanmarks strækninger er forsynet med kilometermærker. Vedligehold mv. af disse er underlagt samme krav som andre delsystemer og dermed underlagt Banedanmarks sikkerhedsledelsessystem. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Ingen Afsporing ved Forlev den Vogne i godstog afsporet ved Forlev som følge af sætninger i sporet i et område med blød bund. Banedanmarks tilsyn og regler for håndtering af denne type problemer var ikke tilstrækkelige. R Det anbefales at Banenorm BN udvides med et afsnit om særlige foranstaltninger herunder brug af hastighedsnedsættelse til 40 km/t eller derunder ved fare for hurtig degradering af sporets beliggenhed, idet den normgivne frekvens af målevognskørsel ikke altid vil være i stand til at afdække, at et givet problem med sporkvaliteten kan udvikle sig hurtigt eksempelvis p g a særlige lokale forhold Trafikstyrelsen har igangværende sagsbehandling i forhold til Banedanmark vedrørende eventuel ændring af normgrundgrundlag og fastlæggelse af tilsynsprocedurer. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret Trafikstyrelsens besvarelse, og afventer resultatet af den igangsatte sagsbehandling. R At Trafikstyrelsen foranlediger at der i BN samt øvrige nødvendige steder i normgrundlaget indføres kriterier mv. for vurderinger af fejl af forskellig art, så det fremgår, hvilke grænser, -værdier., der betyder, at en fejl enten skal rettes øjeblikkelig eller kan vente til næste tilsyn. Endvidere skal der indføres et system til dokumentation af disse vurderinger, jvf. Rapport fra Jernbanetilsynet IC tog 108 afsporet i Tommerup 21. februar 2004, rekommandation nr. 3.

20 20/ Trafikstyrelsen har igangværende sagsbehandling i forhold til Banedanmark vedrørende eventuel ændring af normgrund-grundlag og fastlæggelse af vurderingskriterier. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og afventer resultatet af den igangsatte sagsbehandling.. R At Trafikstyrelsen foranlediger at tilsynsførende personer videnmæssigt opgraderes så en forståelse for sammenhængen mellem en given degradering af sporets beliggenhed i forhold til jernbanekøretøjers konstruktion, kørsel, læsning mv. opstår, og dermed bliver rutinemæssig baggrund for vurderinger i ovenstående tilfælde Trafikstyrelsen har igangværende sagsbehandling i forhold til Banedanmark vedrørende fastlæggelse af kompetencer for tilsynsførende personer. Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og afventer resultatet af den igangsatte sagsbehandling. R At Trafikstyrelsen foranlediger at der findes et system, der sikrer og dokumenterer, at kompetencekravene til både de personer, der udfører tilsyn med fejl af denne afdækkede kategori, og de personer, der har det overordnede ansvar for sådanne tilsyn er opfyldt, så der fremover konstant er en forståelse for og viden om sammenhængen mellem sporets beliggenhed og køretøjers opførsel Dette er efter Trafikstyrelsens opfattelse en integreret del af det sikkerhedsledelsessystem Banedanmark skal etablere i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 13 af 4. januar Sikkerhedsgodkendelse af Banedanmark i henhold til nævnte bekendtgørelse er planlagt og Trafikstyrelsen anser anbefalingen for at være imødekommet. Havarikommissionen har noteret sig Trafikstyrelsens besvarelse og afventer sikkerhedsgodkendelsen.

21 21/27 Bilag 2 Åbne rekommandationer på luftfartsområdet Ultimo 2006 er nedenstående rekommandationer på luftfartsområdet åbne. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer, om de forskelligheder, der er i formuleringer, omhandlende de samme emner i henholdsvis BL 2-2 og KZ & Veteran Klubbens Byggehåndbog, er acceptable Synopsis: Flyvehavari med eksperimental model Polliwagen i Avnø Fjord den 27. april 1998 (HCL at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, 12/98). SLV og KZ & Veteranflyveklubben har hen ad Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en vejen aftalt afvigelser fra BL 2-2. SLV vil i forbindelse med en kommende revision af BL 2-2 prøveflyvning med henblik på udstedelse af eksperimental luftdygtighedsbevis, hvor piloten angiveligt ville udføre fluttertest. Under flyvningen håndbogen. vurdere forskellene mellem BL en og Bygge- separerede canopy'et sandsynligvis fra luftfartøjet. Under den fortsatte flyvning mistede piloten på et Byggehåndbogens afsnit C er godkendt af SLV, tidspunkt kontrollen over luftfartøjet, hvorefter det hvorfor vi ikke forventer væsentlige ændringer til kolliderede med vandoverfladen. denne. HCLJ afventer den kommende revision af BL 2-2 REK SLV og Dansk UL-flyver Union vurderer omfanget og procedurerne for tilsynet med ultralette luftfartøjer Synopsis: Flyvehændelse med ultralet på Birkholm SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. Luftfartøjet påbegyndte flyvningen fra Sydfyn/Tåsinge Flyveplads (EKST) kl. ca SLV vil i forbindelse med den igangværende revision af BL 9-6 (Bestemmelser om ultralette fly- Luftfartøjet passerede kort før havaritidspunktet syd om Birkholm på en sydvestlig kurs i lav højde. Da luftfartøjet befandt sig sydsydvest for tage højde for rek Udsendelsen af revisivemaskiner) og Dansk UL-flyver Unions håndbog Birkholm Havn, påbegyndte det et højredrej ind onen af BL 9-6 forventes at ske medio over havneområdet ved Birkholm. Under dette højredrej tabte luftfartøjet højde, og havarerede herefter på havnemolen vest for havneindløbet på positionen N54 55,626 E010 29,936. Begge de ombordværende omkom ved havariet, og luftfartøjet blev ødelagt. Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). Sammenfatning Luftfartøjet blev i lav højde krænget så meget til højre, at luftfartøjet mistede opdriften og stallede. Idet luftfartøjet fløj lavt, (ca. 50 meters højde) havde dette ikke tilstrækkelig med højde til, at fartøjschefen kunne nå at få kontrol over luftfartøjet og få dette rettet op i tide, før det kolliderede med jorden. HCLJ afventer revisionen af BL 9-6 og Dansk UL-flyver Unions håndbog.

22 22/27 REK Dansk UL-flyver Union indskærper over for ejere/brugere af ultralette luftfartøjer, at ændringer udført af ejere/brugere, og som kræver ny flyvetilladelse, skal anmeldes til Dansk UL-flyver Union med henblik på tilsyn af ændringerne og udstedelse af ny flyvetilladelse. Synopsis: Flyvehændelse med ultralet på Birkholm Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). Se synopsis under REK HCLJ afventer Dansk UL-flyver Unions besvarelse af rekommandationen. REK Dansk UL-flyver Union indskærper og sikrer, at ejere/brugere af ultralette luftfartøjer anvender god håndværksmæssig praksis ved vedligeholdelsen af luftfartøjet. Synopsis: Flyvehændelse med ultralet på Birkholm Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). Se synopsis under REK HCLJ afventer Dansk UL-flyver Unions besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer, hvorvidt JAR-FCL uddannelsesorganisationers og JAR-OPS luftfartsoperatørers flyvedokumentation bør indeholde et CANPA koncept. Synopsis: Flyvehændelse med OY-SVW i Thisted lufthavn den 29. februar 2000 (HCL 03/00). Se synopsis under REK SLV har ved brev dateret 13. august 2004 svaret, at SLV ikke anser det for muligt at pålægge uddannelsesorganisationerne, der opererer iht. JAR- OPS, at foretage uddannelse i CANPA, idet ikke alle luftfartøjer, der anvendes til grunduddannelse er udstyret til CANPA. HCLJ har vurderet SLV s besvarelse. SLV s svar fokuserer på luftfartøjernes udstyr og medtager ikke den mulighed at flyvedokumentationen kan understøtte CANPA uafhængigt af luftfartøjernes udstyr. HCLJ lukker ikke rekommandationen, men forelægger SLV rekommandationen til fornyet besvarelse.

23 23/27 REK Statens Luftfartsvæsen sikrer, at forskrifterne i ICAO Annex 10, Vol. II, Chapter 4, Item vedrørende bekræftelse af nødmeddelelser efterleves. Synopsis: Flyvehavari med OY-BVV den 3. oktober 2003 (HCL 54/03). Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en flyvning fra Københavns Lufthavn, Roskilde (EKRK) til Koster Vig Flyveplads (EKMN) på Møn. Et vidne, der opholdt sig på flyvepladsen, oplyste, at luftfartøjet på finale til bane 27 havde næsepartiet vendt nedad i forhold til det horisontale plan. Fartøjschefen angav vinden til 90º og ca kt. Under landingen kollapsede næseunderstellet, hvorefter luftfartøjet endte op med næsepartiet i jorden. Der opstod skader på næsepartiet og propellen, næseunderstellet var brudt bort fra luftfartøjet. En redningshelikopter fra flyvevåbnet ankom til EKMN kl. 1539, hvilket var 2 timer og 39 minutter efter, at havariet indtraf. Det blev herefter konstateret, at den i OY-BVV installerede Emergency Locater Transmitter (ELT) var aktiveret og udsendte nødsignal. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen i samarbejde med DULFU vurderer det hensigtsmæssige i at lade praktisk flyvetræning i opretning fra stall i drej indgå som en del af skolenormen Synopsis: Flyvehavari med den 26. november 2005 Flyveeleven skulle udføre en solonavigationsflyvning (EKS-3). Flyveeleven fløj første gang alene d. 24. oktober Denne flyvning var tredje soloflyvning, og flyveeleven følte sig før start veludhvilet og afbalanceret. Før start gennemgik flyveeleven sammen med flyveinstruktøren dagens program. Under flyvningen ville flyveeleven have mulighed for at være i radiokontakt med flyveinstruktøren. Før start udførte flyveeleven en inspektion af luftfartøjet. Inspektionen gav ikke anledning til bemærkninger. Luftfartøjet var fuldtanket. Flyveeleven udførte motoropvarmningen for enden af bane 27. Motoropvarmningen gav ikke anledning til bemærkninger. Efter endt motorop-

24 24/27 varmning kørte flyveeleven til modsatte baneende for at udføre en start på bane 27. Det var flyveelevens vurdering, at vindforholdene var en sydlig vind og 3-5 knob. Flyveeleven transmitterede blindt til Værløse Radio (121,200 MHz) og øgede langsomt motoromdrejningerne til fuld effekt. Accelerationen oplevedes af flyveeleven som værende normal. I startløbet scannede flyveeleven ikke motorog flyveinstrumenterne. Da flyveeleven følte, at luftfartøjet havde tilstrækkelig flyvefart til at komme i luften, trak flyveeleven styrepinden tilbage i maven. Umiddelbart efter, at luftfartøjet var kommet i luften, begyndte luftfartøjet at krænge til højre. Flyveeleven forsøgte at korrigere herfor ved at holde sideroret neutralt og give krængerorinput til venstre. Det var flyveelevens opfattelse, at korrektionen i første omgang lykkedes. Men kort tid efter krængede luftfartøjet ukontrollabelt til højre. Flyveeleven prøvede at undgå at ramme køreledningerne til S-tognettet tæt ved flyvepladsen. Luftfartøjets venstre vinge ramte køreledningerne, hvorved venstre vinge brækkede af, og luftfartøjet havarerede nær ved banelegemet. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer om, der skal stilles krav til Flight Recorder for al kommerciel luftfart med henblik på at forbedrer operatørens mulighed for supervision. De optagne data for mindre luftfartøjer bør mindst indeholde tid, position og flyvehøjde. Synopsis: Flyvehavari med OY-CAK den 6. august 2004 Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en rundflyvning med start fra Københavns Lufthavn, Roskilde (EKRK). Flyvningen var planlagt til at starte kl. 09:30. Luftfartøjet startede fra bane 11 kl. 10:02. Efter start forlod luftfartøjet Roskilde kontrolzone syd for rapportpunktet Valby. Flyvningen fortsatte herefter over Roskilde Fjord for senere at fortsætte østpå ind i Kastrups kontrolzone og ind over København. Luftfartøjet forlod Kastrups kontrolzone ved VFR rapportpunktet Vallensbæk. Luftfartøjet fulgte herefter kystlinjen over vandet på en sydvestlig kurs. Kl. 10:30 kom luftfartøjet ind over land ved Greve Strand. Luftfartøjet fulgte herefter kystlinjen over land. Kl. 10:32 passerede luftfartøjet kystlinjen og fortsatte langs strandkanten over vandet. Kl. 10:33:12 blev radarinformationerne upålidelige, og luftfartøjet kunne derfor ikke positionsbestemmes. Kl. 10:33:51 var den sidste upålidelige radarpræsenta-

25 25/27 tion. Vidner i området omkring Solrød Strand så luftfartøjet ramme havoverfladen. De ombordværende omkom ved havariet, og luftfartøjet blev ødelagt. Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen indfører et påbud om brug af transponderhøjdetransmission såfremt denne funktion er installeret og funktionsdygtig. Transponderhøjdetransmissionen skal anvendes under hele flyvningen. Påbudet skal gælde i Copenhagen FIR og Sondrestrom FIR. Synopsis: Flyvehavari med OY-CAK den 6. august 2004 Se synopsis under REK HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen i samarbejde med Dansk Svæveflyver Union udfærdiger en procedure til en forbedret kontrol af primær flight controls efter indgreb samt efter samling og dagligt tilsyn. Synopsis: Flyvehavari med OY-MRX den 29. maj 2005 Havariet indtraf i forbindelse med spilstart på bane 26. Efter start i ca. 50 meters højde følte fartøjschefen, at luftfartøjet ikke kunne rettes op til normal flyvestilling for spilstart. Fartøjschefen valgte herefter at udløse wiren. Efterfølgende kunne han ikke føle nogen siderorsvirkning, hvorfor han valgte en mark til landing. Ved landingen, som foregik med et kraftigt sideglid, ground loopede luftfartøjet. Fartøjschefen har oplyst, at han efter landing afprøvede sideroret for korrekt virkning sammen med en tilstedeværende person, uden at dette gav anledning til anmærkning. Herefter blev der foretaget en positiv kontrol af krængeror (ailerons), som ikke føltes normal. Ved afprøvningen lød der et smæld, som ikke kunne lokaliseres. Fartøjschefen har oplyst, at han var sikker på, at samtlige rorforbindelser var samlet korrekt. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen.

26 26/27 REK Havarikommissionen rekommanderer at Statens Luftfartsvæsen og Dansk Svæveflyver Union gennemgår uddannelsesprogrammet for svæveflyver samt BL med henblik på, at få skabt konsensus mellem disse. Synopsis: Flyvehavari med OY-XDM den 12. oktober 2004 Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en lokal skole soloflyvning fra Gørløse Flyveplads. Efter en normal flyslæbstart udkoblede fartøjschefen (FC) luftfartøjet i ft ikke langt fra Gørløse Flyveplads. Der blev foretaget en stigning til ft. Efter et stykke tid blev fartøjschefen (FC), via radio, af instruktøren anmodet om at begynde nedflyvning og søge mod pladsen. I ft ca. 2,5 km syd øst for pladsen, gjorde FC klar til landingsrunden. På et tidspunkt under finalen blev luftbremserne valgt ud. FC har oplyst, at på kort finale kom der et lufthul (turbulens) eller noget andet, som han ikke kunne definere, og at flyvefarten var faldende. FC valgte herefter at indfælde luftbremsen og dykke luftfartøjet for at opnå en højere flyvefart. FC har oplyst, at han, til allersidst tæt på banen, fladede luftfartøjet ud. Herefter ramte luftfartøjet jorden så hårdt, at hutten (canopy) splintrede. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen. REK The Danish Aircraft Accident Board recommends that the Danish Civil Aviation Administration should consider more suitable taxiway designators and more clear taxiways signs. Synopsis: Lufttrafikhændelse den 8. september 2003 i Københavns Lufthavn, Kastrup Aircraft A was on a flight plan from Copenhagen (EKCH) to Wick (EGPC). Aircraft B was on a flight plan from EKCH to Kangerlussuaq (BGSF). Aircraft A was parked at the eastern parking area and received a taxi instruction to the holding position at runway 04R via taxiways U, T and V and to hold short of taxiway B. Aircraft B was taxiing to holding position at runway 04R. Aircraft B received instruction to line up and was cleared for take-off. When aircraft A arrived at the intersection between taxiways T, V1, V2 and V there were 3 separate taxiways all starting with the name V (V, V1 and V2). The flight crew in aircraft A chose by mistake taxiway V2 and crossed the holding position marking for runway 22L/04R.

27 27/27 Kastrup Ground instructed aircraft A to hold its position. At the same time Kastrup Ground called Kastrup Tower (using the intercom) ordering Tower to stop all aircraft movement on runway 04R. The Tower instructed aircraft B to hold its position. Kastrup Ground guided aircraft A back via taxiway V2 and further on to taxiway V. HCLJ afventer SLV s besvarelse af rekommandationen.

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005 ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005 INDLEDNING Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Energiministeriet oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2003 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2000 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Danske togulykker. Toglyde.dk Danske togulykker Side 1. PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010. Ver. 2.5

Danske togulykker. Toglyde.dk Danske togulykker Side 1. PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010. Ver. 2.5 Danske togulykker PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010 Ver. 2.5 Toglyde.dk Danske togulykker Side 1 Denne PDF-fil indeholder informationer om udvalgte togulykker i Danmark. Et såkaldt driftsuheld kategoriseres

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2001 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 253 Offentligt Transportudvalget Folketinget Christiansborg Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Fejlinformation i bemærkning

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Banedanmark. side 1 SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser for Automatisk sikrede overkørsler

Banedanmark. side 1 SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser for Automatisk sikrede overkørsler side 1 SODB Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser for Automatisk sikrede overkørsler side 2 Anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Skivum optræksplads. Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere.

Skivum optræksplads. Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere. Skivum optræksplads Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere. Banen drives til dagligt af Paragliderklubben Nordjylland samt Dragen Nordjylland. Side 1 af 1-08-11-2011 Dette er en kortfattet

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere