Projekter og U-lands-tv-puljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter og U-lands-tv-puljen"

Transkript

1 November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde Projekter og U-lands-tv-puljen

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Retningslinjer vedrørende ansøgning 2.1. Krav til ansøgninger 2.2. Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskema 3. Ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister 4. Behandling af ansøgning 5. Svar på ansøgning 6. Retningslinjer for modtagere af bevilling 7. Udbetaling af tilskud 8. Ændring i projektet 9. Krav til afrapportering 10. Tilbagebetaling 11. Regnskab og revision 12. Misligholdelse 13. Oplysningsudvalgets sekretariat i Udenrigsministeriet 14. Bilag

3 3 1. Indledning Retningslinjerne for ansøgning til og bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling beskriver de overordnede mål og principper for Udenrigsministeriets tildeling af støtte til oplysningsvirksomhed og er en vejledning til ansøgere og bevillingsmodtagere om gældende regler og praksis i forbindelse med behandling af ansøgninger og administrationen af Danidas Oplysningsbevilling, herunder budget, rapportering, regnskabsaflæggelse, revision og tilskudsmodtagerens anvendelse af tilskuddet. Retningslinjerne findes på Tilskud til oplysningsvirksomhed ydes af Udenrigsministeriet med hjemmel i 6 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, der har følgende ordlyd: Med henblik på at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes problemer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde kan ministeren iværksætte eller yde statstilskud til virksomhed med dette formål. Støtten tildeles inden for Udenrigsministeriets bevillingsramme ( på de årlige finanslove). Hvad kan der søges om støtte til? Oplysningsbevillingen kan støtte følgende typer oplysningsaktiviteter: Konkrete u-landsrelaterede oplysningsprojekter såsom udarbejdelse og udgivelse af undervisningsmateriale, publikationer, web-baseret oplysning, dokumentarfilm, afholdelse af seminarer, temadage, foredragsrækker og workshops. Tv-dokumentarer, der styrker en bred formidling af u-landsrelateret stof (U-lands-tvpuljen). Desuden kan Oplysningsudvalget selv identificere og igangsætte oplysningsprojekter, som skønnes nødvendige for at komplementere den samlede aktivitet på området. 2. Retningslinjer vedrørende ansøgning Der ansøges om støtte via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Det er en forudsætning for bevilling, at materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet, gøres offentligt tilgængeligt Krav til ansøgninger

4 4 Ved vurdering af ansøgninger om støtte af Danidas Oplysningsbevilling, lægges der især vægt på: Fortællingen: Historiens relevans i forhold til at udbrede kendskab til og skabe forståelse i den danske befolkning for udviklingslandenes udfordringer og muligheder. Projektet skal kunne tilføje ny oplysning til allerede eksisterende materialer. Projektets nyhedsværdi skal begrundes og om muligt dokumenteres. Projektet skal beskrive forholdene i udviklingslandene, men det er en ekstra interessant vinkel for Danidas Oplysningsbevilling, hvis der også er fokus på udviklingsperspektivet og Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Målgruppe: Målgruppen for oplysningsaktiviteten skal være klart defineret. Valget af målgruppe skal være begrundet. Der skal være en klar sammenhæng mellem projektets indhold, målgruppen og indsatsområdet. Det er vigtigt at nå ud til unge og voksne, der ikke allerede har et godt kendskab til udviklingsproblemer og forholdene i udviklingslandene. I den forbindelse er kendskab til målgruppernes medievaner vigtigt. Undervisningsmaterialer til elever og lærere. Når der udarbejdes undervisningsmaterialer, handler det ikke kun om at lave materialer til børn og unge, men først og fremmest om at lave materialer målrettet undervisningen til elever og lærere. Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside om initiativet med det internationale vejlederkorps Markedsføring: Der skal være en klar, fokuseret og dokumenteret markedsføringsstrategi for at nå målgruppen. Distribution: Projektet skal have landsdækkende eller landsdelsdækkende sigte. Der skal også være en god plan for, hvordan projektet/materialet distribueres og markedsføres overfor målgrupperne. Forhåndsaftaler skal vedlægges ansøgningen. Det kan være nyttigt at samarbejde med andre parter, så kommunikationen kan komme bredt ud. Derved kan man også udnytte de kanaler og netværk, der allerede findes. Økonomi: Der lægges vægt på, at det enkelte projekt er bredt økonomisk funderet med flere bidragydere og en væsentlig medfinansiering. Evaluering. Det kan være nyttigt at samarbejde med andre parter, så kommunikationen kan komme bredt ud. Derved kan man også udnytte de kanaler og netværk, der allerede findes. Efter afslutning af et oplysningsprojekt med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling, skal der udfyldes et elektronisk evalueringsskema. Der henvises til evalueringshåndbogen på Det er nyttigt i planlægningen af oplysningsprojektet at tænke evalueringen ind fra starten Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskema Se punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskemaet i bilag 1.

5 5 Ved navngivning af filer brug altid små bogstaver og aldrig æ ø å, specialtegn (!#"%&!?) eller mellemrum. Samtlige vedhæftede bilag inkl. ansøgningen må ikke overstige 5 mb. Der må ikke vedhæftes manuskripter eller andre større bilag. Der kan ikke gives støtte til de udgifter, der er angivet i bilag Ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister Ansøgning om tilskud sker elektronisk på et ansøgningsskema på Ansøgningsskemaet for U-lands-tv-puljen er udelukkende for tv-produktioner, der har tv-seere som målgruppe. Kravet er, at der foreligger en visningsaftale med en tv-station. De årlige ansøgningsfrister er: - Første mandag i marts - Første mandag i maj - Første mandag i september (vedrører kommende finansår) 4. Behandling af ansøgning Alle ansøgninger over kr. behandles af et eksternt Oplysningsudvalg, som består af formand og 7 medlemmer og som er nedsat af handels- og udviklingsministeren for en tre-årig periode. Oplysningsudvalget består af personer, der hver i sær har særlig ekspertise inden for de relevante fagområder eller beskæftiger sig med arbejdsområder, som er relevante for at kunne bedømme ansøgningerne. Ansøgninger til U-lands-tv-puljen vurderes tillige af en ekstern filmkonsulent, som har til opgave at kommentere på de filmrelevante aspekter. Oplysningsudvalget kan enten give afslag, helt eller delvist reservere midler mod fremsendelse af yderligere oplysninger eller straks give helt eller delvis bevilling. Kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse er sekretariat for Oplysningsudvalget og træffer beslutning om ansøgninger på kr. eller derunder. 5. Svar på ansøgning Oplysningsudvalget holder møder i april, juni og november hvert år. Efter møderne skal Oplysningsudvalget have mulighed for at se alle beslutningerne samlet mhp. endelig godkendelse. Først derefter kan ansøgerne underrettes. 6. Retningslinjer for modtagere af bevillinger Modtagere af tilskud fra Oplysningsbevillingen har over for Udenrigsministeriet ansvaret for tilskuddets betryggende forvaltning, herunder at: danske regler for moms og skat overholdes. honorarer og lønninger ikke overstiger gældende laveste satser for fagområdet. opholdsudgifter og rejserefusioner afholdes efter statens laveste takster.

6 6 den aktivitet, som tilskuddet er givet til, skal begynde inden den 1. oktober. Hvis tilskudsmodtageren inden da ikke har anmodet om at få tilskuddet udbetalt, skal man senest den 1. oktober meddele Udenrigsministeriet, om aktiviteten vil blive gennemført inden årets udgang. Har Udenrigsministeriet ikke hørt fra tilskudsmodtageren inden da, betragtes støtten som bortfaldet. sikre adgang for Udenrigsministeriet og Rigsrevisionen til at efterprøve tilskudsanvendelsen. 7. Udbetaling af tilskuddet Krav til udbetaling: - kopi af bevillingsskrivelsen med dato og underskrift indsendes - udfyldt og underskrevet udbetalingsanmodningsformular indsendes Det påhviler privatpersoner at oprette en særlig bankkonto til bevillingen, som er adskilt fra tilskudsmodtagers private midler. Efter modtagelsen af betalingsanmodningen anviser Udenrigsministeriet beløbet. 8. Ændringer i projektet Hvis der undervejs ønskes foretaget ændringer i det oprindelige projektforslag, budget eller tidsplan, skal Udenrigsministeriet godkende ændringerne. 9. Krav til afrapportering Modtagere af oplysningstilskud skal senest tre måneder efter aktivitetens afslutning indsende en afsluttende rapport om forløb og resultat til Udenrigsministeriet. Hvis dele af tilskuddet er medgået til fremstilling af publikationer, indsendes sammen med den afsluttende rapport 10 eksemplarer af publikationen til Udenrigsministeriet. For film- og tv-projekter gælder, at to eksemplarer heraf skal sendes til Udenrigsministeriet sammen med rapporten, herunder et kort resumé af filmens/tv-projektets indhold samt oplysninger om seertal, seernes profil, sendetider, herunder genudsendelser og oplysningseffekten. Den afsluttende rapport skal være underskrevet af tilskudsmodtager. 10. Tilbagebetaling Renter af tilskudsbeløb, der henstår på kontoen, tilfalder Udenrigsministeriet. Evt. restbeløb skal tilbagebetales til Udenrigsministeriet: Danske Bank, reg. nr. 0216, konto nr att. + j.nr. 11. Regnskab og revision Regnskabet skal indsendes senest tre måneder efter projektets afslutning.

7 7 For bevillinger over kr. skal regnskab aflægges i form af revideret regnskab bilag 3 af registreret eller statsautoriseret revisor. Tilskudsmodtager skal endvidere underskrive en ledelseserklæring. For bevillinger på kr. og derunder kan der vælges i stedet for revideret regnskab at indsende alle originalbilag bilag 4 sammen med en underskrevet regnskabsopstilling. En skabelon på en regnskabsopstilling fremgår af bilag Misligholdelse I tilfælde af en tilskudsmodtagers misligholdelse af bestemmelserne i nærværende retningslinier og ved væsentlige brud på forudsætningerne i den tiltrådte ansøgning er Udenrigsministeriet berettiget til straks at afbryde udbetalingen af støtte til projektet, til at kræve allerede udbetalte ubrugte tilskudsmidler tilbagebetalt, og til at kræve erstatning i tilfælde af tab. Misligholdelse foreligger bl.a. såfremt tilskudsmodtager ikke har overholdt et fremmed lands lovgivning, herunder brud på visumreglerne og/eller manglende tilladelse til filmoptagelser, musikrettigheder m.v. Under væsentlig misligholdelse regnes ligeledes manglende indsendelse af rapport, materialer/film og regnskab inden for de foreskrevne frister. Misligholdelse kan opstå ved væsentlige ændringer i oplysningsprojektet i forhold til bevillingsgrundlaget eller ved uforsvarlig forvaltning af tilskudsmidlerne. 13. Oplysningsudvalgets sekretariat i Udenrigsministeriet Forespørgsler om Oplysningsbevillingen kan rettes til: Udenrigsministeriet Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (PKP) Asiatisk Plads København K tlf.: Mail: eller hjemmeside: 14. Bilag Bilag 1: Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskema Bilag 2: Følgende kan ikke støttes Bilag 3: Regnskab og revision Bilag 4: Vejledning i regnskab i form af originalbilag Bilag 5: Regnskabsskabelon for regnskab med originalbilag

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere