1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand"

Transkript

1 Fornyelsesfondens støttede projekter: Fornyelsesfonden uddeler 760 mio. kr. i perioden Fornyelsesfonden har i alt støttet 148 projekter med i alt 637 mio.kr. Der er i alt støttet 75 projekter inden for det grønne område, 61 inden for velfærdsområdet og 12 omstillingsprojekter. Nedenfor præsenteres samtlige støttede projekter. 1. Det grønne område Tema: Vand LER: Naturlig vandbehandling Projektejer: AquaPri Tilskud: kr. Projektbudget: kr. Projektet er et forprojekt Projektperiode: Jan maj 2011 En udfordring for ekspansionen af akvakultur er sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse. Den altoverskyggende årsag til sygdomme og dødelighed er ringe vandkvalitet. Forprojektet har fokus på tilsætning af ler til vandet i akvakulturer. Virksomheden vurderer ler som et muligt fremtidigt element i bestræbelserne på at holde en god vandkvalitet og sikre en god velfærd hos fiskene i opdræt. Dette er af betydning for fremtidens fiskeopdræt i forhold til reduktion af brugen af medicin og hjælpestoffer samt færre sygdomsudbrud. Projektet er afsluttet. Spildevandsrensning med ozonbobler Projektejer: LiqTech Tilskud: 2,3 mio. kr. Projektbudget: 4,3 mio. kr. 128 arbejdspladser efter 5 år 350 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2012 Juni 2013 Projektet har til formål at udvikle og afprøve et nyt ultrafiltreringsanlæg primært til efterrensning af vand fra spildevandsanlæg. I anlægget anvendes ozonmikrobobler til at holde membranen ren. Anlægget skal især fjerne fosfor. Sammenlignet med konkurrerende sandfiltre forventer projektet en reduktion i energiforbruget på 90 % samt en 90 % reduktion af vandforbrug til rensning af filteret. Endvidere anvendes ingen kemikalier. Projektpartnerne er Bio-Aqua A/S og Adept Water Technologies A/S. Genbrug af vaskeriers vaskevand Projektejer: Envotherm A/S Tilskud: 2,9 mio. kr. Projektbudget: 6,7 mio. kr. 70 arbejdspladser efter 5 år 25 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode Juni 2012 sep Envotherm vil udvikle et energibesparende renseanlæg til vaskerier, hvor op til 90 % af vandet genanvendes i vaskeprocessen. Anlægget vil dermed minimere vandforbruget i vaskeri-branchen betragteligt. Derudover er energiforbruget lavt, og det destillerede (bløde) vand nedsætter behovet for sæbe og blødgøringsmidler. Det bløde vand formindsker behovet for kemikalier i produktionsprocessen og udgør hermed en væsentlig positiv miljøeffekt. Løsningen udvikles i samarbejde med bl.a. vaskeriet Delfin Vask A/S.

2 Effektiv og miljørigtig behandling af ballastvand Projektejer: LITEHAUZ A/S Tilskud: 3,4 mio. kr. Projektbudget: 5,9 mio. kr arbejdspladser efter 5 år mio. kr. øget oms. efter 5 år Projektperiode: Okt sep Mikroorganismer, plante- og dyrearter er blevet spredt over hele kloden med skibes ballastvand, men med en ny FN-konvention om begrænsning af de invasive arter skal alle skibe behandle deres ballastvand, før det kan udledes i en ny havn. Ansøgningen vedrører en systemløsning, der sikrer, at anlæggene virker, og kun bruger den nødvendige energi. Projektet skal færdigudvikle måleudstyr til funktionelle prototyper og udvikle den serviceløsning, de skal indbygges i. LITEHAUZ og samarbejdspartnere forventer at markedsføre en standalone version til det enkelte skib med mulighed for at koble til en central database, som leverer forbedrede prognoser for behandlingsbehov. Rensning af forurenet vand ved olie- og gasproduktion Projektejer: SemCo Tilskud: 4,4 mio. kr. Projektbudget: 18,0 mio. kr. 42 arbejdspladser efter 5 år 90 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov dec Semco Maritime vil teste et komplet vandbehandlingskoncept og -anlæg til behandling af olieforurenet vand produceret inden for olie- og gasindustrien. Anlægget skal bl.a. testes hos Mærsk Olie og gas. Anlægget benytter en CoMeTas-membram. SemCoMem forventes at kunne rense olieindholdet i spildvandet ned til 5 mg/l, mod den nuværende gennemsnitlige mg/l. Det svarer til min. 66 pct. reduktion i udledning på verdensplan, hvis teknologien bliver indført overalt. Envotherm inddampning Projektejer: Envotherm A/S Garanti: 14,9 mio. kr. Projektbudget: 18,6 mio. kr. 35 arbejdspladser efter 5 år 150 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan jan garanti Envotherm har udviklet en vandrensningsteknologi, der ved hjælp af inddampning kan rense industrielt procesog spildevand. Garantibevillingen betyder, at virksomheden kan sælge sine produkter med en 2-årig produktgaranti, som kan hjælpe til at få potentielt usikre kunder til at investere i et innovativt produkt. Dette vil kunne skaffe Envotherm de nødvendige kundereferencer, der kan sikre den fortsatte afsætning. Inddampningsmetoden er kendt teknologi, men er normalt meget energikrævende. BacTerminator Projektejer: Adept Water Technologies Garanti: 7.1 mio. kr. Projektbudget: 8.8 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 25 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan jan garanti BacTerminator er et nyt vandrensningssystem, der renser procesvand, så det kan genbruges, og derved sikre vandbesparelse. Systemet benytter en helt ny, effektiv elektrolyse-teknologi til desinfektion, som udover at rense sikrer et minimalt kemikalieforbrug. Anlægget kan rense til drikkevandskvalitet og sikre reduceret forbrug af vand, strøm og kemikalier. Tilskuddet er givet som garanti, dvs. at virksomheden ved salg kan give kunden en garanti på tilbagekøb af produktet, hvis det innovative element ikke lever op til det forventede. Projektet er afsluttet. Vandekstraktion ved brug af aquaporimembran Projektejer: AquaPorin A/S Tilskud: 7,3 kr. Projektbudget: 18,4 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 400 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2011 juni 2013 Formålet med projektet er at teste en nyudviklet proteinbaseret membran, som bl.a. kan bruges til afsaltning af havvand, ekstraktion af vand fra klinisk spildevand eller fødevarer. Membranen gør det muligt at rense vand på naturens måde ved direkte osmose frem for traditionel omvendt osmose. Direkte osmose er langt mindre energikrævende. Udvikling og test foretages i samarbejde med tyske Membrana GmbH.

3 Sorbisense måleudstyr til vandkvalitet Projektejer: Sorbisense Tilskud: 3,0 mio. kr. Projektbudget: 5,3 mio. kr. 45 arbejdspladser efter 5 år 180 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 dec Bevillingen sikrer test og afprøvning af en patenteret teknologi til prøvetagning og monitorering af grundvand, drikkevand og afløbsvand. Miljøeffekten er, at målingerne vil give bedre viden om vandkvaliteten og dermed mulighed for at forhindre forurening eller på anden vis mindske skaderne af dem. Udstyret kan bruges til grundvand, overfladevand og afløbsvand. Projektet gennemføres i samarbejde med 5 vand- og spildevandsforsyninger 3 danske og to hollandske. Derudover indgår Århus Universitet som samarbejdspartner. Rensning af hospitalsspildevand Projektejer: Grundfos BioBooster A/S Tilskud: kr. Projektbudget: kr. 200 arbejdspladser efter 5 år 0,6 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 jan Projektet skal teste og tilpasse en systemløsning til rensning af hospitalsspildevand i stor skala. Anlægget skal testes på Herlev Hospital. Projektet giver svar på hvordan teknologierne skal kombineres og tilpasses, så de fungerer mest effektivt i forhold til driftsøkonomi, renseeffektivitet og robusthed. Projektet skal derudover give svar på, om det rensede spildevand kan ledes direkte til recipient, genanvendes som teknisk vand og/eller til rekreative formål. I første omgang fokuseres der på danske og europæiske hospitaler, mens der på lidt længere sigt også satses på USA og Asien Gvoir mobilt kæmpebassin Projektejer: Environment Solutions Tilskud: kr. Projektbudget: kr. 22 arbejdspladser efter 5 år 72 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 april 2014 Gvoir er et mobilt reservoir bestående af store slanger, som samles til en ring. Gvoir kan bruges til midlertidig opbevaring af forurenet væske, f.eks. spildevand. Bevillingen er givet til test i forskellige brugssituationer, som fx forhøjning af eksisterende overløbsanlæg, indkapsling af kemisk udslip og som stand alone væskereservoir. Derudover skal Gvoir testes på forskellige underlag (jord, græs, skråning mm) i samarbejde med Greve forsyning. Potentielle kunder er forsyningsselskaber, beredskaber, kommunale forvaltninger samt virksomheder, med risiko for udslip af forurenet væske. Rensning af drikkevand med lavenergifilter Projektejer: LiqTech A/S Tilskud: 1,8 mio. kr. Projektbudget: 4,6 mio. kr. 5 arbejdspladser efter 5 år 5 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 juli 2013 LiqTech skal færdigudvikle og teste et fuldskala-anlæg af deres kommende lavenergifiler. Bevillingen sikrer bl.a., at produktet kommer hurtigere og gennemtestet på markedet. Udvikling og tests foretages i samarbejde med Logisticon Water Treatment Inc., Holland. Anlægget er et energioptimeret forfilter til afsaltning af drikkevand ved brug af omvendt osmose. Det optimerede filtersystem kan reducere energiforbruget ved forfiltrering med 90 %. Udvikling og test gennemføres i samarbejde med A. Schmidt Marineel (ASME). Bawat Behandling af ballastvand under sejlads Projektejer: Bawat A/S Tilskud: 2,8 mio. kr. Projektbudget: 5,3 mio. kr. 100 årsværk efter 5 år 360 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov sep Bawat er et system som behandler ballastvandet i ballasttanken, mens skibet sejler. Behandlingen skal forhindre, at invasive arter spredes gennem ballastvand. Invasive arter er arter, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark. FNs internationale maritime organisation (IMO) er i færd med at gøre det lovpligtigt for skibe med ballasttanke at installere et behandlingssystem, så skibene ikke udleder ballastvand med levende organismer. Danmark har for nyligt ratificeret lovforslaget. Bawat behandler vandet ved at fjerne ilten i vandet samt ved at varmebehandle det.

4 Tema: Byggeri Den intelligente klimaskærm Projektejer: Esbensen Tilskud: kr. Projektbudget: kr. Projektet er et forprojekt Projektperiode: Dec juni 2011 Projektet kombinerer avanceret teknologi og elegant design i en ny type persienne. Persiennen fungerer som indvendig klimaskærm og vil være nemmere og billigere at montere end omfattende facadeløsninger eller vinduesudskiftning. Klimaskærmen bygger på en kombination af refleksion af overskydende lys ud gennem vinduet, isolerende egenskaber og akkumulering og forsinkelse af varmeafgivelse gennem faseskiftende materiale. Projektet udvikles i samarbejde med Astrid Krogh Design og Schmidt Hammer Lassen Architects. Projektet er afsluttet. FlowTroll Projektejer: InVentilate Tilskud: 3,8 mio. kr. Projektbudget: 7,4 mio. kr. 150 arbejdspladser efter 5 år 228 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec Ved mikroventilation ventileres hvert rum direkte gennem ydervæggene af en eller flere decentrale ventilationsenheder. InVentilate vil udvikle en avanceret intelligent styring af et netværk af mikroventilationsenheder. Styringen kaldes for FlowTroll og skal baseres på et allerede patenteret koncept, der er opfundet af InVentilate. FlowTroll skal optimere driften af ventilationsenhederne og derved reducere energiforbruget ved bygningsdrift. Således efterleves fremtidens skærpede myndighedskrav til energiforbrug ved bygningsdrift. Decentral komfort Projektejer: Smith Tilskud: 4,5 mio. kr. Projektbudget: 8,3 mio. kr. 140 arbejdspladser efter 5 år 200 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: April 2011 april 2013 Projektet har til formål at udvikle en løsning, der skal afhjælpe en række modsatrettede hensyn i forhold til energioptimering og indeklima i byggeriet. Projektet vil kombinere løsninger til styring af fx luftskifte, temperatur, energiforsyning mv. i en decentral modulopbygget enhed, der kan indbygges i murværket under vinduer. Enheden skal styres intelligent af sensorer samt af brugeren via en pc eller smartphone. Der er en lang række partnere i projektet, herunder Cenergia, PLH Arkitekter, Danfoss, Dansk Byggeri og DTU. 360 grader indeklimarigtig energirenovering Projektejer: Ekolab Tilskud: 3,9 mio. kr. Projektbudget: 8 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 2,5 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Aug aug I projektet udvikles en række værktøjskasser til energirenovering i etageboliger bygget før Værktøjskasserne skal indeholde metodebeskrivelser, tjeklister og anbefalinger, som let anvendes af alle involverede parter. Fx giver Værktøjskasse til entreprenører og rådgivere disse mulighed for at planlægge processen med afdækning af brugernes adfærd. Projektets ambition er at reducere varmeforbruget 70 pct. og halvere elforbruget. Projektet er et samarbejde med bl.a. DTU BYG, Rockwool, DanEjendomme og rönby.dk. SOLARO nyt tag gør enfamilieshuse selvforsynende med varme og el Projektejer: Innogie ApS Tilskud: 4,1 mio. kr. Projektbudget: 7,8 mio. kr. 550 arbejdspladser efter 5 år 1 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt Innogie vil udvikle tagløsninger med teknologi til udvinding af både varme og el. Tagløsningen fungerer som en stor solfanger, der skal gøre det muligt at dække alle varme- og elektricitetsbehov for et typisk enfamiliehus. en i projektet omfatter udvikling af solfangerne med en særlig belægning, der sikrer mod overopvarmning, et spildvarmemodul, der omdanner overskudsvarme til elektricitet samt en styringsenhed med indbygget forecasting-funktion.

5 Energieffektiv flowkontrol i ventilationsanlæg Projektejer: LeanVent ApS Tilskud: 2,4 mio. kr. Projektbudget: 5,4 mio. kr. 28 arbejdspladser efter 5 år 85 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan feb LeanVent har udviklet et produkt til energieffektiv styring og regulering af luft i ventilationsanlæg. Produktets optimerede reguleringsmekanisme medfører et reduceret tryktab i ventilationskanalerne samt bedre muligheder for at regulere ventilationstrykket i forhold til tilsvarende produkter. Produktet har derfor en energieffektiviserende og lyddæmpende effekt. Formålet med markedsmodningsprojektet er at teste ca enheder hos forskellige kundesegmenter og i forskellige varianter. PV Ventilation Projektejer: Kuben Management Tilskud: 3,1 mio. kr. Projektbudget: 8,7 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 50 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec EcoVent har udviklet en ny energieffektiv ventilationsløsning med en høj varmeindvindingsgrad og lavt elforbrug. Modsat gængse centralstyrede ventilationsløsninger er løsningen personlig og installeres derfor i den enkelte lejlighed. Ventilationsløsningen er støjsvag og kompakt, og den kan bygges ind i fx en gipsvæg eller et nedsænket loft. Formålet med projektet er at afprøve ventilationsløsningen i forskellige bebyggelsestyper, hvor den vil blive indarbejdet som et led i en energirenovering af eksisterende byggeri samt i nybyggeri. Solar Solution Projektejer: Danfoss A/S Tilskud: 4,4 mio. kr. Projektbudget: 11,6 mio. kr. 300 arbejdspladser efter 5 år 500 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2011 juni 2013 Projektet skal afprøve og teste Solar Solution, der er en præfabrikeret, modulopbygget enhed til energirenovering af rækkehuse og parcelhuse. Enheden kan reducere husenes energiforbrug og skabe et bedre indeklima ved hjælp af mere ventilation og dagslys. Enheden integrerer produkter som varmepumper, varmegenvinding, solfangere, ovenlysvinduer, energistyring og energivisualisering i en samlet løsning. Projektet er et samarbejde mellem en lang række parter, blandt andre SDU, Greenwave Reality og Velux. MicroVent Basic Projektejer: InVentilate Tilskud: 4,8 mio. kr. Projektbudget: 6,0 mio. kr. 75 arbejdspladser efter 5 år 75 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 juni 2013 garanti MicroVent Basic er et rørløst ventilationssystem med varmegenvinding, som kan monteres over eller under et vindue eller i taghætten. Det rørløse koncept gør det muligt at etablere ventilation uden ekstraordinære høje omkostninger til rørføring. Derfor adskiller MicroVent Basic sig fra et centralt ventilationsanlæg, idet der ikke er behov for rørføring, ligesom hver enhed kan styres individuelt. MicroVent Basic kan give energibesparelser på op til 85 % i forhold til traditionelle ventilationssystemer. Miljøvenlige interimslukninger i byggeriet Projektejer: Altiflex ApS Tilskud: 1 mio. kr. Projektbudget: 2,3 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 65 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 juli 2013 Projektet skal teste og dokumentere miljømæssige effekter af produktet Altiflex. Altiflex er fleksible moduler for midlertidig aflukning af igangværende byggerier, der bl.a. giver markante energibesparelser i forhold til andre aflukninger. Løsningen adskiller sig fra eksisterende løsninger, der består af engangsmaterialer (lægter og plastik) til afdækning af vindues- og døråbninger i igangværende byggerier ved at isolere bedre, kunne genbruges og fungere som sikkerhedsrækværk. Løsningen afprøves i et samarbejde med NCC og Alu- Network.

6 Dynamiske Facader Projektejer: PRO TEC Vinduer A/S Tilskud: 5,4 mio. kr. Projektbudget: 11,8 mio. kr. 180 arbejdspladser efter 5 år 175 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Okt juni 2015 Formålet med projektet er at teste og afprøve de dynamiske facader og at udvikle et designmodul. Designmodulet skal gøre det nemt for projekterende ingeniører og arkitekter at tænke de nye facadeelementer ind i byggeprojekter. Der kan være tale om nye vinduer eller eksisterende vinduer, ligesom systemet er egnet til både nye og eksisterende bygninger. De dynamiske facader skal testes i et forsøgsbyggeri i Randers og i et bygningsrenoveringsprojekt i Silkeborg. Designmodulet skal afprøves af tre testbrugere. Projektet resulterer i gennemprøvede nye produkter, samt et serviceelement i form af designmodulet. Tema: Landbrug og fødevarer Grønne fiberflasker Projektejer: ecoxpac A/S Tilskud: 5,9 mio. kr. Projektbudget: 9,7 mio. kr. 200 arbejdspladser efter 5 år 100 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec Formålet med projektet er at udvikle en fiberflaske af genbrugt papir, der kan anvendes som emballage til alle typer af trykløse væsker som fx mælk, juice ol. Flasken vil have en række klare miljøfordele. Bl.a. kan returflasker genindvindes i papir-genbrugssystemet, ligesom flaskerne hurtigt nedbrydes i naturen. For at sikre at flasken efter forløbet møder markedets behov, vil projektet inddrage brugerne i udviklingsprocessen. Projektet udvikles bl.a. i samarbejde med Puls Design A/S og Borgen Ingeniør- og Smedefirma A/S. Grøntsagsproduktion ved brug af Wide-Span Projektejer: Jens Kristian Kjeldahl Tilskud: 4,6 mio. kr. Projektbudget: 8,7 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 100 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan nov Udvikling af en Wide Span-landbrugsmaskine med spændvidder på op til 12 meter, som gør det muligt, at reducere kørespor i marken markant. Til maskinen skal der udvikles nyt så-, plante-, jordbearbejdnings- og høstudstyr samt udstyr til mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Miljøeffekten består primært i reduceret udledning af lattergas på mellem 20 og 50 pct., samt et reduceret pesticidforbrug, da udstyret er i stand til at placere pesticider, gødning mv. præcist der, hvor der kan opnås størst effekt. Planteprotein med forøget biologisk værdi Projektejer: Fermentationexpert A/S Tilskud: 11,1 mio. kr. Projektbudget: 22,3 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 500 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Feb feb I projektet udvikles proteinprodukter, baseret på f.eks. raps, til dyrefoder. Det skal erstatte sojaskrå, som Europa ellers skal importere i store mængder. Vha. mælkesyrefermentering nedbrydes uønskede stoffer, så proteinet gøres foderegnet. Ved fermenteringsprocessen stiger udnyttelsen af fosforen bundet i foderstofferne, så den lettere optages af dyrene end i dag, hvor det meste går ufordøjet gennem dyrene. Projektet gennemføres i samarbejde med svineproducent Henrik H. Mols og Aarhus Universitet, Det jordvidenskabelige fakultet.

7 Pig City Miljøløsning til store svinebedrifter Projektejer Stjær Østergård ApS Tilskud 8,1 mio. kr. Projektbudget 15,3 mio. kr. Forventet effekt 42 arbejdspladser efter 5 år 104 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode Feb jan OdourGuard lugtreduktion i åbne stalde Projektejer: MT Højgaard A/S - Agri Tilskud: 3,8 mio. kr. Projektbudget: 8,6 mio. kr. 125 arbejdspladser efter 5 år 107 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Feb jan Foderprotein af restprodukt fra bioraffinering Projektejer: DBH Technology A/S Tilskud: 3,5 mio. kr. Projektbudget: 7,8 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 100 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec PVC-fri aluminiumsemballage til fødevarer Projektejer: Plus Pack A/S Tilskud: 4,2 mio. kr. Projektbudget: 9,7 mio. kr. 8 arbejdspladser efter 5 år 130 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 maj 2014 Bæredygtigt koncept til forsyning af dagfriske fisk til I projektet udvikles en samlet miljø- og energiløsning til store svinebedrifter. Løsningen vil bruge gyllen og anden biomasse til at producere el og varme. Ud af processen kommer også gødningsprodukter og vand til vanding. Pig City er en idé om en jordløs svine- og tomatproduktion, hvor næringsstoffer, varme, CO2, vand m.m. fra svineproduktionen, anvendes i tomatproduktionen. Miljø- og energisystemet skal sikre, at fx mega-svinebrug kan overholde miljøreglerne gennem en løsning på egen gård. Markedet ses både i Danmark og andre lande med store husdyrproduktioner. OdourGuard er en systemløsning som kan reducere lugt og emissioner og generelt forbedre luftkvaliteten i åbne husdyrstalde. Løsningen består bl.a. af et gulvsug, som i pilotforsøg vist sig at kunne opsamle 74 % af lugt- og ammoniakemissionen. OdourGuards renseteknik forventes at kunne frarense 75 % - 95 % af den opsamlede emission. Ud over lugt og emission forventes OdourGuard at have positiv virkning i forhold til reduktion af luftbåren smitte. Dyrevelfærden forbedres som følge af et bedre staldklima (temperatur, ammoniak, luft og støv). Formålet med projektet er at udvikle et foderprotein af en lokal ressource (vinterhvede). Normalt bruges importeret sojaprotein fra Sydamerika. Foderproteinet skal videreudvikles så næringsværdien øges. Derudover skal der udvikles et distributionssystem fra produktionsanlæg til landmand. Distributionssystemet vil bestå af logistikken ved transport, rådgivning af landmanden, samt leasingmulighed af lagertank. Dette skal gøre det attraktivt for landmænd at vælge det danske foderprotein frem for importeret sojaprotein fra Sydamerika. Plus Pack A/S vil udvikle en PVC-fri aluminiumsemballage til fødevarer. Selve emballagen vil derudover bestå af et tyndere aluminiumsmateriale. Herved begrænses materiale- og kemikalieforbruget samtidig med, at kvaliteten af produktet bevares. Det er en væsentlig teknologisk udfordring at producere tyndere aluminiumsdåser og sammen med anvendelsen af en ny PVC-fri lak, er der derfor behov for en trinvis udviklingsproces med en lang række tests. Projektet udvikles i samarbejde med bl.a. robotproducenten Gibotech. markedet Projektejer: Infuser ApS Tilskud: 3,8 mio. kr. Projektbudget: 6,4 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 350 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Sep dec Akvakultur er på verdensplan den mest ekspanderende industri inden for hele fødevaresektoren. Omkring halvdelen af verdens samlede forbrug af konsumfisk kommer fra opdræt i ganske få lande. Der forventes derfor et stigende behov for at transportere store mængder fisk og skaldyr rundt omkring på jorden for at imødekomme efterspørgslen efter disse friske produkter. Meget af transporten foregår i dag med luftfragt, alternativt fryses fisken og fragtes i containere, der be-laster både miljø og kvalitet. Derfor er der behov for udvikling af løsninger, der gør det muligt at opbevare fisken levende indtil slagtning og derved bringe fisk i helt frisk tilstand frem til forbrugeren.

8 Bæredygtig væksthusproduktion Projektejer: AgroTech A/S Tilskud: 4,1 mio. kr. Projektbudget: 8,2 mio. kr. 45 arbejdspladser efter 5 år 96 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov nov For at gøre væksthusenes produktion og økonomi bæredygtig videreudvikles både produkter og services, som samles i én systemløsning baseret på et avanceret IT-system. Produkter kan fx være energieffektivt kunstlys, vandingssystemer og services der analyserer energiforbrug, bæredygtighed og investeringsbehov. Systemløsningen skal gøre det muligt for gartnerier at optimere deres produktion ift. energi, vand, gødning mv., og at lave beregninger på, om tiltagene økonomisk er en fornuftig investering. AgroTech A/S håber, at den samlede systemløsning på sigt kan reducere gartneriernes energiforbrug med op mod 70 % og medvirke til reduktion i brugen af flere andre ressourcer. Miljøvenlig emballage til fødevareindustrien Projektejer: WecaPack A/S Tilskud: 5,5 mio. kr. Projektbudget: 9,4 mio. kr. 120 arbejdspladser efter 5 år 250 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Dec juni 2012 Formålet med projektet er at markedsmodne en ny emballagetype til fødevareindustrien, der skal erstatte rene plastprodukter (polypropylen og polyethylen). Emballagen vil indeholde omkring 25 pct. plast, og de resterende 75 pct. erstattes af kalk/kridt. Derved reduceres mængden af miljøskadelige stoffer i fødevareindustrien og affaldshåndteringen. En vigtig fase i projektet er produktion og testning af en 0-serie i samarbejde med Naturmælk a.m.b.a. Endvidere deltager Primodan A/S som samarbejdspartner. New Brew Projektejer: Union Engineering A/S Garanti: 10,4 mio. kr. Projektbudget: 13,0 mio. kr. 10 arbejdspladser efter 5 år 50 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan juni 2012 garanti Projektet skal introducere et nyt CO2-opsamlingsanlæg, der skal anvendes i bryggerier til at genindvinde og rense CO2 fra gæringsprocessen, så det kan genanvendes i produktion af øl og læskedrikke. De miljømæssige fordele ved det nye CO2-opsamlingsanlæg er et ubetydeligt vandforbrug, lavere energiforbrug samt mindre materialeforbrug til komponenter. Yderligere anvender anlægget et integreret kølesystem, der fjerner behovet for et særskilt køleanlæg. Der er bevilget garantistillelse i tilknytning til salg af to anlæg. Aniheater Projektejer: Future Farming ApS Tilskud: 1,5 mio. kr. Projektbudget: 5,1 mio. kr. 13 arbejdspladser efter 5 år 51 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 juni 2013 Future Farming har udviklet et alternativ til den traditionelle varmelampe (glødepære) til farestalden. Produktet, der kaldes Aniheater, bruger som noget nyt et varmelement, som varmer via infrarød elektromagnetisk stråling. Lampen giver en mere homogen fordeling af varmen og varmer samtidigt ikke luften op, men kun smågrisene. Udgangspunktet er de stigende krav i landbruget til øget dyrevelfærd, miljø, lavere produktionsomkostninger og lavere energiforbrug. Projektet har til formål at etablere produktionsfaciliteter og bringe produktet ud på verdensmarkedet. Green Menu Planner Projektejer: Fru Hansens Kælder Tilskud: 5,0 mio. kr. Projektbudget: 9,6 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 250 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Aug juli 2013 Formålet med projektet er at markedsmodne en ny type webshop, der skal lette adgangen til sunde, økologiske fødevarer i foodservicesektoren. Webshoppen gør det lettere for fx kantiner og institutioner at planlægge, indkøbe og økonomistyre med højest mulig andel af sunde og økologiske fødevarer. Løsningen fører dermed til et større forbrug af økologiske, klimavenlige og sunde fødevarer. Vigtige faser i projektet er fx brugerfladedesign og systemudvikling. Løsningen udvikles i samarbejde med bl.a. JCD A/S og Dansk Cater A/S.

9 SyreN tilsætning af syre til gylle under udbringning Projektejer: Biocover A/S Tilskud: 1,3 mio. kr. Projektbudget: 3,1 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 20 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec SyreN er en udstyrsenhed, som kan monteres på gyllevogne. Udstyret kan bl.a. tilsætte syre til gylles mens den køres ud på marken. Når gyllen tilsættes syre, omdannes ammoniak til ammonium, som ikke fordamper. Derved nedsættes ammoniakemissionen betydeligt. Formålet med projektet er at tilpasse SyreNudstyret i forhold til både svine- og kvæggylle, og i forhold til forskellige afgrøder. Resultatet af projektet forventes at være en række VERA-verifikationer. Tema: Industriel procesoptimering Energieffektiv regulering af separationsprocesser Projektejer: CORE A/S Tilskud: 5,3 mio. kr. Projektbudget: 11,1 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 300 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec Projektet har til formål at udvikle en såkaldt adaptiv procesregulator til kontinuerlig regulering af udvalgte maskinelle separationsprocesser, hvor stoffer og væsker skilles ad. Dette er bl.a. meget anvendt i den farmaceutiske industri og fødevareindustrien. Separationsprocesser er energikrævende og har store variationer i bl.a. kvalitet. Indledende tests viser, at udsving i vandprocenten kan reduceres med pct., og derigennem kan opnås bedre kontrol med bl.a. energiforbruget. Projektpartnere er bl.a. Alfa Laval og Daka. Energieffektivisering af ubemandede server- og teknikrum Projektejer: Energy Cool ApS Tilskud: 5,0 mio. kr. Projektbudget: 8,3 mio. kr. 120 arbejdspladser efter 5 år 260 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt Energy Cool og samarbejdspartnerne udvikler en radikal lavenergi køleløsning til ubemandede klimastyrede server- og teknikrum særligt målrettet behov i telebranchen. Systemløsningen bliver unik, da det er den første og eneste løsning, som er 100 % skræddersyet til de ubemandede server- og teknikrum. Den gennemsnitlige besparelse (ved danske klimaforhold) forventes at være på op til 98 % af energien brugt til køling i de ubemandede serverrum. Sealed Server Cooling Projektejer: Asetek A/S Tilskud: 5,4 mio. kr. Projektbudget: 10,0 mio. kr. Projektets forventede effekter. 24 arbejdspladser efter 5 år 165 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov apr Asetek vil i samarbejde med projektpartnerne konstruere og teste en forseglet væskekølingsløsning til serverne i datacentre. Projektet indeholder mindst tre væsentlige nyskabelser: Væskekøling af serverens CPU, forseglet server og serverrack der letter køling gennem et kontrolleret airflow samt en ny kobling mellem serveren og serverrack og den resterende bygningsinfrastruktur. Løsningen forventes at kunne reducere energiforbruget til køling med ca. 50 % per datacenter. Fremtidens energivenlige cirkulationspumper Projektejer: T. Smedegaard A/S Tilskud: 2,5 mio. kr. Projektbudget: 7,9 mio. kr. 35 arbejdspladser efter 5 år 50 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 maj 2013 Projektet har til formål at teste og tilpasse Smedegaards nye energibesparende pumpeteknologi. Pumpen skal gøre Smedegaard til en af frontrunnerne på markedet. Pumpen forventes at have markedets bedste energiklasse med et energieffektivitetsindeks på 0,2 samt en meget høj virkningsgrad. Der vil således typisk være en energimæssig besparelse på pct. ved installation af Smedegaards A-pumpe sammenlignet med normale A-pumper. Bispebjerg Hospital er projektpartner.

10 Optimering af rengøringsprocesser i fødevareindustrien Projektejer: DTV Machinery ApS Tilskud: 3,2 mio. kr. Projektbudget: 7 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 80 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov jan DTV Machinery ApS laver rengøringsudstyr til fødevareindustrien og har udviklet et mobilt hhv. højtryks- og lavtrykssystem med høj rengøringseffekt og lang holdbarhed (op til 10 gange forbedring), der giver en kemibesparelse på op til 50 %, energibesparelse på 20 % og vandbesparelse på 20 %. Produktet forventes derudover at spare arbejdstid i rengøringen. I projektet testes produkterne sammen med ISS Facility Service A/S på hhv. et slagteri og en fiskefabrik, hvor der foretages de eventuelle nødvendige tilpasninger. Totalovervågning og automatisk dosering af køle- og smørevæsker Projektejer: BELKI Teknik ApS Tilskud: 0,75 mio. kr. Projektbudget: 1,6 mio. kr. 8 arbejdspladser efter 5 år 8 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 juni 2014 Projektet har til formål at markedsmodne anlæg for totalovervågning og dosering af køle/smøremiddel til metalforarbejdningsmaskiner. Anlægget kan overvåge parametre som tryk, temperatur, ph og flow samt efterdosere koncentrat. Overvågningssystemet forlænger levetiden for både væske og værktøjer. Således mindskes forurening ved spild af køle-/smøremiddel, sundhedsgener samt et antal maskinhaveri og produktionsstop. Projektet vil teste anlægget hos fem brugere hvert år. Lavenergivask til sundhedssektoren Projektejer: Danlind A/S Tilskud: 3,3 mio. kr. Projektbudget: 7,4 mio. kr. 12 arbejdspladser efter 5 år 20 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 maj 2014 Projektet har til formål at markedsmodne et nyudviklet vaskemiddel, der kan desinficere ved lav vasketemperatur. Projektet vil endvidere skabe dokumentation for den desinficerende effekt og teste vaskemidlet i sundhedssektoren, hvor regler i dag forhindrer brug af lavtemperaturvaskemiddel. Projektet estimerer den potentielle årlige energibesparelse til 49 GWh, hvis alene storvaskerier kan sænke vasketemperaturen fra 80 til 40 grader. Samarbejdspartnere er bl.a. Teknologisk Inst., Statens Serum Inst., Novozymes og Electrolux. Energieffektiv tyndpladepresning Projektejer: Kiermar Technology A/S Tilskud: 1,7 mio. kr. Projektbudget: 3,7 mio. kr. 25 arbejdspladser efter 5 år 46,2 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 feb Formålet med projektet er markedsmodningen af en ny, energieffektiv tyndpladepresse, der anvender vandrette bevægelser, frem for lodrette, mere energikrævende bevægelser med store cylindre og tunge maskindele. Derved forventes en pct. energibesparelse. Bevillingen skal bl.a. sikre dokumentation af maskinens egenskaber. Den samlede investering i produktion med tyndpladepresse vil være mindre end sædvanligt, og projektet medvirker til at bevare arbejdspladser i Danmark, frem for at produktion flyttes til lavtlønsområder. HoloPrint tryk af hologrammer Projektejer: Stensborg A/S Tilskud: 13,5 mio. kr. Projektbudget: 18 mio. kr. 30 arbejdspladser efter 5 år 45 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov nov garanti HoloPrint er en teknologi til print af hologrammer og Optical Verification Devices (OVD). Hologrammer og OVD er anvendes på en lang række produkter; pengesedler, farmaceutiske produkter, kosmetik, mærkevarer, betalingskort mv., og kan dels have en dekorativ, dels sikkerhedsmæssig funktion mod kopiering. I dag fremstilles hologrammer på nogle få trykkerier med specielle trykkemaskiner på særskilte folier. Disse folier sendes videre til det almindelige trykkeri, der så overfører hvert enkelt hologram til tryksagen ved hjælp af kostbart specialudstyr. Dette forsinker og fordyrer processen og giver endvidere en stor spildprocent på folie, der bliver til overs og skal kasseres.

11 Tema: Smart grid Intelligent styring af energiforbrug Projektejer: GreenWave Reality ApS Tilskud: 8,0 mio. kr. Projektbudget: 15,7 mio. kr. 55 arbejdspladser efter 5 år 500 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov nov GreenWave Reality vil udvikle en ny intelligent energi systemløsning til bl.a. etageejendomme, der sikrer, at energiforbruget sker intelligent i bygningerne. Løsningen vil desuden gennemgribende forandre mulighederne for at styre de elektriske installationer i hjemmene, men også for dem der monitorerer og styrer det samlede energiforbrug i etageejendomme m.v. Det forventes, at det nye produkt kan sænke energiforbruget med mellem 20 og 40 %. Industriel energieffektivisering Projektejer: GridManager A/S Tilskud: 3,0 mio. kr. Projektbudget: 5,2 mio. kr. 35 arbejdspladser efter 5 år 110 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 okt Formålet med projektet er at markedsmodne en ny energibesparende Smart Grid -teknologi til større produktionsvirksomheder. GridManager-systemet gør det muligt for virksomheder at tilpasse deres elforbrug til fluktuerende elpriser. Løsningen vil kunne medføre energibesparelser på mellem 10 og 35 pct. samt en grønnere profil for virksomheder. Specielt testningen af produkterne i forskellige produktionsmiljøer udgør en vigtig fase i projektet. Løsningen udvikles i samarbejde med bl.a. Selektro A/S og DONG Energy. SmartHousePower Projektejer: UNI-EL A/S Tilskud: 3,9 mio. kr. Projektbudget: 6,7 mio. kr. 53 arbejdspladser efter 5 år 197 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2012 juni 2014 Projektet har til formål at udvikle en intelligent inverter til små vedvarende energianlæg. Inverteren adskiller sig ved at kunne kommunikere mellem elproduktionen, elnettet og elforbruget. Derved sikrer inverteren, at elproduktionen fordeles optimalt mellem forbrug på husstandsniveau og elnettet og problemstillingen overbelastning af nettet ved udbredelse af VE kan herved imødekommes. Projektet udvikles i samarbejde med elektronikvirksomhederne Selektro og Hans Følsgaard samt VE-leverandørerne HS Tarm og PV Technic. Tema: Genanvendelse / Ressourcer Bæredygtig fjernelse af offshore anlæg Projektejer: Semco Maritime Oil & Gas Tilskud: 2,3 mio. kr. Projektbudget: 4,5 mio. kr. 600 arbejdspladser efter 5 år 2 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Marts 2011 dec Formålet med projektet er at udvikle et dansk koncept og konsortium for bæredygtig fjernelse af udtjente offshore olie/gas platforme i Nordsøen. Projektet fokuserer på bæredygtig genanvendelse af de udtjente materialer samt hindring af udsivning af miljøskadelige stoffer i forbindelse med arbejderne. Vigtige faser i projektet er derfor analysen og udviklingen af bæredygtige fjernelsesteknikker samt etableringen af selve konsortiet. Løsningen udvikles i samarbejde med bl.a. Blue Water Shipping og Rambøll Oil & Gas. Genanvendelse af stenuld Projektejer: Enviso Group A/S Tilskud: 6,2 mio. kr. Projektbudget: 13,3 mio. kr. 182 arbejdspladser efter 5 år 53 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: April 2011 marts 2013 Formålet med projektet er at udvikle genanvendelsesmuligheder for stenuld, der på nuværende tidspunkt ellers deponeres. Tidligere undersøgelser indikerer, at det er muligt at genanvende op mod 90 % af indsamlet stenuld. Dermed kan forhåbentligt opnås en reduktion af miljøpåvirkningen i samme størrelsesorden. Vigtige faser i projektet er udviklingen af tekniske og logistiske løsninger samt udvikling af nye genanvendelsesmuligheder. Løsningerne udarbejdes i samarbejde med bl.a. Rockwool A/S og NCC Roads A/S.

12 Fra affald til energi og kompost en ny eksportmodel Projektejer: Solum A/S Tilskud: 6 mio. kr. Projektbudget: 12,9 mio. kr. 400 arbejdspladser efter 5 år 2 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 marts 2014 Solum har udviklet en teknologi (AIKAN), der kan konvertere organisk husholdningsaffald til biogas og kompost. Projektet har til formål at udvikle en forretningsmodel for salg af teknologien på det danske og nordamerikanske marked. I USA deponeres pt. 91 % af affaldet. Forretningsmodellen skal bl.a. redegøre for forsyningskæder og de nødvendige partnerskaber. Desuden skal den kunne tilpasses andre relevante markeder. Samarbejdspartnerne er Turning Earth, Acquiro, 1st Mile og det Danske Generalkonsulat i Chicago. Genbrug af flyveaske fra biomassefyrede anlæg Projektejer: 4 Envi Tilskud: 8,9 mio. kr. Projektbudget: 15 mio. kr. 87 arbejdspladser efter 5 år 44 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov nov Flyveaske fra biomassefyrede anlæg indeholder tungmetaller. Derfor skal kraftværkerne deponere langt størstedelen af flyveasken. 4 Envi vil færdigudvikle og teste et anlæg, som kan rense asken. Der er særlig fokus på anlæggets effektivitet, levetid og renseevne. Det skal dokumenteres, at asken efter rens ning overholder gældende grænseværdier. Derudover vil 4 Envi efterprøve, om procesvæske kan genbruges som flydende vejsalt, og om de udskilte tungmetaller kan genanvendes. Cradle to Cradle Pavilion Projektejer: COWI A/S Tilskud: 4,8 mio. kr. Projektbudget: 8,8 mio. kr. 34 arbejdspladser efter 5 år 85 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov juli 2012 Formålet med projektet er at opføre Danmarks første Cradle to Cradle (vugge til vugge) byggeri. Resultatet er en mødebygning, som er flytbar, forsynes med vedvarende energi, består af sunde og genanvendelige materialer, deler viden og skaber trivsel. Cradle to cradle princippet kræver blandt andet, at der udvikles materialer, der enten kan genanvendes uden spild og kvalitetsforringelser eller nedbrydes biologisk. Projektet skal således være et hidtil uset ambitiøst fyrtårn for bæredygtighed både nationalt og internationalt. Genanv. af nylon og plast fra affaldstrawl og net Projektejer: Frandsen Industri Produktion Aps Genanvendt glasfiberaffald Tilskud: 2,3 mio. kr. Projektbudget: 8,8 mio. kr. 30 arbejdspladser efter 5 år 105 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt Projektejer: Turban Composites ApS Tilskud: 1,5 mio. kr. Projektbudget: 5,1 mio. kr. 18 arbejdspladser efter 5 år 27 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Okt nov Kernen i projektet er en avanceret teknologi, der kan nedbryde, findele og sortere forskellige plastfraktioner fra fiskenet samt sammenpresse materialet igen til større rene plastpartikler. Det samme er muligt for det stål, der også indgår i nettene. Den forarbejdede plast og stål kan sælges igen til ny produktion. Ved at genanvende plasten og stålet fra fiskenettene undgår man, at materialerne går tabt, når nettene ellers bliver deponeret eller eventuelt dumpes i havet. Ved at genanvende plasten i stedet for at producere ny plast, spares der yderligere en væsentlig mængde energi. Formålet med projektet er at markedsintroducere de første serier af en række nye produkter baseret på genanvendt glasfiberaffald fra fx vindmøllevinger. Turban Composites opdeler glasfiberaffaldet i mindre fibre, som blandt andet kan anvendes som gulve i shipping containere og lastbiler eller erstatte træ i byggeindustrien. På den måde undgås deponi af glasfiberaffald fra fx vindmøllevinger på lossepladser. Desuden er de genanvendte fibre billige at producere og anvender kun op til 10 % af den energi, der kræves for at fremstille nye fibre.

13 Tema: Transport Kombineret partikelfilter og SCR-katalysator Projektejer: Dinex A/S Tilskud: 7,2 mio. kr. Projektbudget: 17,5 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 2 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 juni 2014 Dinex A/S vil udvikle en prototype på en renseløsning, som kombinerer filtrering af dieselpartikler og kemisk reduktion (SCR) af kvælstofilter - fra dieseludstødning på lastbiler, busser, offroad mv. Løsningen vil have en række miljømæssige virkninger bl.a. på grund af reduktion i råvareanvendelse og kompleksitet og ikke mindst reducerede omkostninger. Derudover er den nye løsningen mindre og lettere. Løsningen udvikles i samarbejde med TEK Momentum, Syddansk Universitet, og Liebherr Moterwerk Bulle SA (Schweiz). Lavmands Hydraulic Lifting System Projektejer: Lavmands A/S Tilskud:, 4,5 mio. kr. Projektbudget: 9,4 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 135 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan okt Udvikle og markedsmodne et hydraulisk, fleksibelt og automatisk liftsystem, som skal gøre det muligt at udnytte lastbilers kapacitet i langt højere grad, end det er typisk i dag. Liftsystemet indbygges i gulvet af lastbilers cargorum og vil kunne opereres let og hurtigt. Hvis løsningen udbredes bredt i markedet vil antallet af lastbiler på vejene potentielt kunne reduceres med op til 25 %. Det forventes, at behovet for godstransport vil stige kraftigt inden for de kommende år. Hvis liftsystemet udbredes med succes, kan det bidrage til at holde antallet af lastbiler i trafikken nede og dermed også reducere CO2 forureningen. Samtidig vil færre lastbiler medføre øget trafiksikkerhed og mindre slid på vejene. GreenJet Projektejer: RadiJet ApS Tilskud: 3,6 mio. kr. Projektbudget: 6,0 mio. kr. 42 arbejdspladser efter 5 år 187 mi0. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt RadiJet ApS vil udvikle en ny type mikro-gasturbine, der skal anvendes i dels batteridrevne elbiler for at øge bilens aktionsradius dels mikro-kraftvarme-systemer, fx til det enkelte hjem som alternativ til konventionelle energikilder. Projektets nyhedsværdi er knyttet til konstruktionen af mikro-gasturbinen. Den anvendte teknologi har en robust konstruktion og meget få avancerede komponenter, hvilket gør fremstillingen nem. Videre er mikro-gasturbinen anvendelig til mange forskellige typer brændstof, fx brint, naturgas, ethanol, benzin og diesel. "QBEAK" - dansk udviklet elbil Projektejer: ECOmove ApS Tilskud: 3,9 mio. kr. Projektbudget: 8,7 mio. kr. 190 arbejdspladser efter 5 år 171 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 aug Projektholder har udviklet en elbil, QBEAK, der udover at reducere CO2-udslippet, også har som mål at være den mest bæredygtige, økonomisk attraktive, fleksible, og letkørte elbil på markedet. Bevillingen er med til at sikre en hurtig og sikker markedsintroduktion og forøger chancerne for en kommerciel succes for QBEAK-elbilen fra starten. Projektholder vurderer, at QBEAK til trods for nuværende og kommende konkurrence er i en niche for sig selv. Energi Horsens Fonden og Østjysk har været inde som investorer fra starten. E-Charger Projektejer: Rotrex Tilskud: 2,9 mio. kr. Projektbudget: 10,5 mio. kr. 45 arbejdspladser efter 5 år 30 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Okt juli 2013 En af de store udfordringer ift. kommercialisering af brintbiler er udviklingen af komprimerede og effektive komponenter, der spiller optimalt sammen med brændselscellen. Rotrex vil markedsmodne en E-Charger, der integrerer kompressor og den elmotor, der driver kompressoren. E-Chargeren bidrager til at reducere størrelsen af motoren og forbedrer energieffektiviteten af den eldrevne kompressorproces. Projektpartnere er store internationale koncerner som Ballard og Nissan samt Partnerskabet for Brint og Brændselsceller.

14 El-hybrid skraldebil Projektejer: Banke ApS Tilskud: 12,4 mio. kr. Projektbudget: 6,2 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 200 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 juni 2015 Banke ApS har udviklet en modulbaseret batteridrevet løsning, som gør elektrisk drift af renovationskøretøjers systemer mulig. Løsningen giver en væsentlig reduktion af energiforbruget, mindre støjbelastning samt fjernelse af partikelforurening. Projektets formål er at skabe grundlag for en hurtig global markedsopskalering gennem international afprøvning og videreudvikling. Anvendelse af den batteridrevne løsning samt et dataanalyseværktøj er en energieffektiv løsning, der medvirker til forbedring af miljø- og arbejdsmæssige forhold i forbindelse med affaldsindsamling. Tema: Øvrige Imprægnering af træ med vandglas Projektejer: Bollerup-Jensen A/S Tilskud: 4 mio. kr. Projektbudget: 8,7 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 1,9 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov nov I projektet udvikles en metode til at imprægnere træ med vandglas. Vandglasmetoden erstatter biocider og kemikalier til træimprægnering og giver mulighed for at anvende imprægneret træ til nye funktioner. For at få vandglas til at trænge bedre ind i træets struktur, arbejdes der med vandglassets viskositet, molekylestørrelse og ph-niveau. Imprægnering med vandglas virker brandhæmmende, ligesom det hæmmer svampe- og bakterievækst. Der er tale om et miljøvenligt og prisbilligt produkt, som blandt andet kan gøre det muligt at anvende imprægneret træ indendørs. Forretningsmodel for decentralt kraftvarmeanlæg Projektejer: Black Carbon Tilskud: 7,5 mio. kr. Projektbudget: 14,5 mio. kr. 166 arbejdspladser efter 5 år 565 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov marts 2014 BlackCarbon A/S har udviklet et decentralt kraftvarmeanlæg. Pyrolyseenheden i anlægget opvarmer biomassen under iltfri forhold. Forbrændingsresten, kaldet biochar, kan sammenlignes med trækul. Når det tilføres landbrugsjord, forbedres jordens struktur samtidig med at jordens lager af kulstof opbygges. Anlægget er i drift, men skal tilpasses en containeriseret plug-and-play - udgave til fx landbrug, skovbrug og mindre virksomheder. I projektet udvikles også en forretningsmodel baseret på ESCO-modellen. Pålidelig beregning af vindenergi med CFD Projektejer: EMD International A/S Tilskud: 5,7 mio. kr. Projektbudget: 10,6 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 5-27 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt I projektet udvikles en computermodel, som kan lave nøjagtige beregninger af vindenergiressourcen til brug for opsætning af vindmøller. Et forbedret beregningsgrundlag vil kunne nedbringe investeringsusikkerheden og dermed prisen på vindenergi. Computermodellen bruger avancerede ikke-lineære CFD-modeller (Computational Fluid Dynamics). En pålidelig anvendelse af CFD-beregninger kræver store PC-klynger. Derfor vil EMD International også udvikle en ny internet-baseret beregningsservice og forretningsmodel - specielt med fokus på små og mellemstore virksomheder. Biocidfri træbeskyttelse med lang holdbarhed Projektejer: Dyrup A/S Tilskud: 3,3 mio. kr. Projektbudget: 7,3 mio. kr. 4 arbejdspladser efter 5 år 188 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 juni 2014 Projektet har til formål at udvikle en ny teknologi, der kan erstatte brugen af biocider i udendørs træbeskyttelse. Teknologien, der er baseret på fotokatalyse, giver træbeskyttelsen en selvrensende effekt og forlænger holdbarhed. I dag er tilsætningen af biocider tilladt, fordi der ikke findes andre metoder med samme evne til at beskytte malingen mod skimmelangreb. Biocider er dog potentielt skadelige for miljø og mennesker. Teknologien udvikles i samarbejde med bl.a. Danmarks Tekniske Universitet og virksomheden IPU.

15 RAINBOWLight Projektejer: Brother, Brother & Sons Tilskud: kr. Projektbudget: kr. Projektet er et forprojekt Projektperiode: Jan maj 2011 Projektet skal undersøge og kvalificere udgangspunktet for realiseringen af et større innovationsprojekt. Formålet er at skabe et integreret optisk system/en Light Engine, til professionel effektbelysning, hvor kravet om præcis kontrol af lysets farvesammensætning, fokusering og styrke er kritisk. Målet er at udvikle et LEDbaseret optisk system, der lever op til eksisterende krav til farveblanding, lysstyrke, energieffektivitet og fokusering og kan implementeres i verdens bedste LEDspotlights til underholdningsindustrien. Projektet er afsluttet. Små bølgekraftsbøjer til isolerede kystområder Projektejer: Resen Energy ApS Tilskud: 3 mio. kr. Projektbudget: 8,6 mio. kr. 30 arbejdspladser efter 5 år 60 mio. kr. øget omsæt. efter 5 år Projektperiode: Jan nov I dag anvendes ofte dieselgeneratorer som elforsyningskilde i isolerede kystområder og i lande med mange øer, hvor der ikke er centrale elforsyningssystemer. Dette er en meget dyr form for el og forventes at blive dyrere i fremtiden. Mellem ½ til 1 milliard mennesker er afhængig af dieselgeneratordrift i verden. Derfor er der et betydeligt potentiale for at udvikle alternative løsninger som fx bølgeenergiløsninger. Bølgekraftbøjen adskiller sig fra andre bølgekraftløsninger ved at have en simpel opbygning med 3 hovedkomponenter; generator, gear og letvægtsbøje. Det gør bøjen billig at fremstille. Stirling-motor til el-, varme- og kuldeproduktion Projektejer: Stirling.dk ApS Tilskud: 7,8 mio. kr. Projektbudget: 19,6 mio. kr. 240 arbejdspladser efter 5 år 1,1 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt HyLIFT Demo - European demonstration of hydrogen powered fuel cell forklifts Projektejer: H2 Logic A/S Tilskud: 4,6 mio. kr. Projektbudget: 15,5 mio. kr. 283 arbejdspladser efter 5 år 1 mia. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec Stirling DK har udviklet en motorteknologi, der omdanner biomasse til CO2-neutral el og varme i decentrale anlæg. Løsningen er velegnet til energiproduktion i større bygninger. Projektet skal afprøve 4-motors anlæg med et el-output på 140 kwe i en række forskellige markeder og drifts-scenarier. Anlægget erstatter et oliedrevet anlæg og sparer ton CO2/år. Teknologien gør brugerne uafhængige af fossile brændsler og opfylder målene i EU s klimastrategi vedr. øget brug af biomasse og decentral kraftvarmeproduktion. H2-Logic A/S vil markedsmodne brintdrevne brændselscelle-gaffeltrucks og tankstationer. Fornyelsesfonden medfinansierer et større EU- og EUDP-finansieret projekt, hvor 35 brændselscelle-gaffeltrucks samt brinttankstationer afprøves hos slutbrugere, der udgør en række store virksomheder i EU. Den brintdrevne truck kombinerer det bedste fra trucks drevet af flydende gas (LPG) eller diesel og batterielektriske gaffeltrucks. Fokussegmentet er 2,5-5 tons gaffeltrucks, der kun i begrænset omfang anvender batterier. Demonstration af Dall Energy biomassesystem Projektejer: Dall Energy Tilskud: 5 mio. kr. Projektbudget: 15 mio. kr. 30 arbejdspladser efter 5 år 100 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 dec Projektet har til formål at demonstrere Dall Energys nyudviklede biomasse til fjernvarme -koncept. Her omdannes biologisk brændsel til energi ved en meget høj virkningsgrad. Anlægget vil løse en række af de tekniske, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som øvrige teknologier har. Anlægget har en høj brændselsfleksibilitet, lave vedligeholdelsesomkostninger og lave emissioner. Thyborøn Fjernvarme er partner i projektet.

16 Bedre luft ude og inde Projektejer: Photocat A/S Tilskud: 3,6 mio. kr. Projektbudget: 8 mio. kr. 22 arbejdspladser efter 5 år 100 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Juni 2012 maj 2014 Photocat har udviklet en væske, der blandt andet kan forbedre indeklimaet, fjerne NOx fra luftforureningen og reducere algevækst. Ved at påføre væsken med fotokatalytiske partikler (nanopartikler af titandioxid) på gulvet, taget eller facaden, vil den omdanne NOx til nitrat, hæmme algevækst og nedbringe afdampning fra organiske gasser og dampe. Løsningen er udviklet og skal nu i samarbejde med materialeproducenter demonstrere sin effekt i en række brugssituationer, fx tagplader, tagsten, tagpap og laminatgulve. Ultraformaling af våd træflis Projektejer: Euromilling A/S Tilskud: 4,1 mio. kr. Projektbudget: 7,3 mio. kr. 15 arbejdspladser efter 5 år 45 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov april 2015 Test og tilpasning af en ny teknik som pulveriserer våd træflis, så det efterfølgende kan blæses direkte i brændkammeret på oliefyret i kraftvarmeværker og kulkraftværker. Den fine kornstørrelse giver en optimal forbrænding, og metoden medfører mere varme, færre røggasser og mindre aske. Teknologien målrettes kraftvarmeværker og store kulkraftværker, som arbejder frem mod en stigende anvendelse af biomasse. Markedets interesse forventes at være stor, da teknologien både øger råvaregrundlaget og gør produktionsprocessen mere ressourcebesparende og lønsom samt nedsætter risikoen for brandeksplosioner. Fremtidens transformator til LED-belysning Projektejer: Noliac A/S Tilskud: 3,9 mio. kr. Projektbudget: 8,4 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 201 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Nov okt af en særlig (piezo-elektrisk) transformator til strømforsyningen i LED-belysning. Transformatoren er bl.a. mindre og har mindre varmeudvikling end traditionelle transformatorer. Den forventes at kunne bane vejen for en øget og hurtigere udbredelse af LED-baseret belysning, hvilket vil aflede store samfundsmæssige energibesparelser. Resultatet af projekter er muligheden for at skabe ultra-kompakte strømforsyninger, hvor magnetiske komponenter, som fx kobber-spoler, kan udelades. En større og hurtigere udbredelse af LED belysning vil medføre store samfundsmæssige energibesparelser. City Glint - Energioptimeret gadebelysning Projektejer: S-Light A/S Tilskud: 1,1 mio. kr. Projektbudget: 3,6 mio. kr. 50 arbejdspladser efter 5 år 200 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode: Jan dec S-Light A/S har udviklet en serie af intelligente, LEDbaserede gadelamper, City Glint. Det innovative og intelligente aspekt ved City Glint er navnlig, at lysstyrken og dermed energiforbruget tilpasser sig omgivelserne. Hvis der ikke er trafik, vil lyset slukkes, og er der eksterne lysgivere som fx sne og genskin fra vejen, vil lysstyrken også formindskes, så der ikke anvendes mere energi end nødvendigt. Derudover vil løsningen sprede lyset rektangulært, så en enkelt mast kan belyse en større flade. Et forudgående udviklingsarbejde er sket med støtte fra EUDP-programmet og Væksthus Nordjylland.

17 2. Velfærdsområdet Tema: Sygdomsbehandling Optimeret fertilitetsbehandling digitalisering af fertilitetsbehandlingen Projektejer: Unisense FertiliTech Tilskud: 7,3 mio. kr. Projektbudget: 14,8 mio. kr. 20 arbejdspladser efter 5 år 220 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 juni 2013 I projektet udvikles en samlet digital løsning til indsamling af data gennem hele behandlingsforløbet i fertilitetsklinikken, herunder data om patienten og data om det befrugtede æg. Projektet vil optimere fertilitetsklinikkernes behandlingsforløb, så succesraten og patientsikkerheden forbedres, og arbejdsgangene effektiviseres. Løsningen udvikles i samarbejde med verdens næststørste fertilitetsklinik i Spanien (Equipo) samt to danske fertilitetsklinikker, en offentlig (Brædstrup) og en privat (Maigaard). Operationsstuen nyt fleksibelt ophængningssystem Projektejer: Nordic Medical Supply A/S Tilskud: 3,5 mio. kr. Projektbudget: 6,5 mio. kr. 113 arbejdspladser efter 5 år 200 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Juli 2011 juli 2012 Formålet med projektet er at skabe et fleksibelt ophængningssystem for operationsudstyr. Det nye system skal gøre det muligt at konfigurere operationsstuen til forskellige typer operationer. Herved optimeres udnyttelsesgraden, og samtidig minimeres det hårde manuelle arbejde, som operationssygeplejersker og operatører er udsat for, når de flytter udstyr, der hænger ned fra loftet eller skal skubbes henover gulvet. Dette opnås bl.a. gennem mindre operationslamper med mere effektiv belysning samt et motoriseret skinnesystem. Easy to Use Grindcare stopper natlig tænderskæren uden at forstyrre søvnen Projektejer: Modotech A/S Tilskud: 9,6 mio. kr. Projektbudget: 16,4 mio. kr arbejdspladser efter 5 år 75 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Dec nov Grindcare reducerer bruksisme gennem korte svage elektriske impulser, som gennem påvirkning af nervesystemet får musklerne til at slappe af. Grindcare behandler dermed selve bruksismehandlingen, hvor den mest udbredte løsning i dag, bideskinnen, kun beskytter tænderne. Den nuværende Grindcare model skal tilpasses, så brugervenligheden styrkes og prisen reduceres. Visionen er et produkt bestående af én bønneformet del, som klargøres i to trin påføring af gel ved tryk på en knap, hvorefter apparatet sættes på tindingen. Prisen reduceres fra 7000 til ca kr. MultiScopeX et nyt værktøj til diagnosticering og forebyggelse af bestemte kræfttyper i maven Projektejer: BioScopeX ApS Tilskud: 5,9 mio. kr. Projektbudget: 10,1 mio. kr. 21 arbejdspladser efter 5 år 138 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Dec nov BioScopex ApS ønsker at udvikle et værktøj til diagnosticering og forebyggelse af nogle bestemte typer kræft i maven ved hjælp af skopier. Fordelene ved anvendelse af dette værktøj er bl.a. reduktion af tidsforbruget til den pågældende type undersøgelser og behandlinger samt mindre ubehag for patienten. Værktøjet består grundlæggende af tre hovedkomponenter der udvikles hver for sig og efterfølgende integreres og afprøves i en prototypeløsning. Prækliniske og humankliniske forsøg, med efterfølgende tilpasninger og CE-godkendelse, gennemføres på danske hospitaler

18 Happy Rehab Projektejer: Innovaid ApS Tilskud: kr. Projektbudget: 1,3 mio. kr. 5 arbejdspladser efter 5 år 9,1 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Dec april 2012 HAPPY REHAB er et interaktivt rehabiliterings- og træningssystem baseret på interaktion mellem brugerne og systemet. Ved at lade brugerne udføre udstrækningsøvelserne som en del af et computerspil motiveres brugerne til egen træning og får tankerne væk fra de til tider smertefulde udspændingsøvelser. Løsningen vil gøre brugerne mere selvhjulpne til at udføre daglige udspændings- og træningsøvelser og kan bruges i hjemmet eller på institutioner samt gøre træningen sjov og motiverende. Inimove genoptræning Projektejer: Inimove Tilskud: 1,5. kr. Projektbudget: 4 mio. kr. 40 arbejdspladser efter 5 år 53,7 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Jan dec Inimove ApS har udviklet en produktserie af træningsredskaber, som træner koordination, finmotorik, balance og reflekser samt styrker muskler og led i hånd, underarm og skulder. Personer med koncentrations- og koordinationsproblemer fx i forbindelse med genoptræning efter en operation eller en blodprop kan nu træne på en helt ny måde. Inimove produkterne bevæger sig i et uforudsigeligt bevægelsesmønster, som gør træningen sjov og udfordrende. Konkurrenceelementet i produkterne motiverer til træning gennem leg. Medicinsk beslutningsstøtte til antibiotikabehandling Projektejer: Treat Systems ApS Tilskud: 1,5 mio. kr. Projektbudget: 2,9 mio. kr. 24 arbejdspladser efter 5 år 112 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Jan juli 2012 Treat Systems ApS har udviklet og testet et IT-system til medicinsk beslutningsstøtte til antibiotikabehandling, der kan rådgive og vejlede læger, så patienter med en infektionssygdom får en mere optimal antibiotikabehandling. Treat vurderer således, om patienten har en bakteriel infektion, som skal behandles med antibiotika, og i så fald hvilken behandling der bør benyttes. Dette vurderes ift. den bedste behandling af patienten og ud fra et økologisk omkostningssynspunkt i et forsøg på at bremse udvikling af resistens. Øget præcision og effektivitet i strålebehandling af patienter med prostatacancer Projektejer Pnn Memocore ApS Tilskud 4,8 mio. kr. Projektbudget 10,6 mio. kr. Forventet effekt 15 arbejdspladser efter 5 år 75 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode Jan dec I projektet markedsmodnes en stent til strålebehandling af patienter med prostatacancer. Stenten er et fysisk pejlemærke, der indlægges ved prostata gennem urinrøret, og som kan sikre en større præcision og effektivitet i strålebehandlingen af prostatacancer til gavn for såvel hospitalernes økonomi som patienternes sundhed. Stenten testes på Aalborg Sygehus, Frankfurt Oder Hospital og University Hospital UZ, Bruxelles. Den integrerede CIS anæstesisuite: IT-værktøjet til fremtidens intelligente operationsgang Projektejer Daintel ApS Tilskud 5,5 mio. kr. Projektbudget 9,9 mio. kr. Forventet effekt 20 arbejdspladser efter 5 år 90 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode Dec feb I projektet testes og dokumenteres effekten af et komplet it-system (den integrerede CIS anæstesisuite) til patientovervågning og operationsplanlægning og - afvikling. I dag håndteres disse opgaver, som bl.a. omfatter operation, narkose, medicinering mv., på papir og tavler på operationsafsnittet. Ved at digitalisere informationer omkring planlægning og behandling vil patientsikkerheden og effektiviteten kunne forbedres betydeligt. Løsningen testes på en række forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital.

19 Advalight Medical Laser Projektejer Advalight ApS Tilskud 2,4 mio. kr. Projektbudget 5,2 mio. kr. Forventet effekt 35 arbejdspladser efter 5 år 96 mio. kr. øget omsætn. efter 5 år Projektperiode Dec dec I projektet testes en nyudviklet medicinsk krystal-laser med helende gult lys til behandling af hudsygdomme og skæmmende hudproblemer. Som led i projektet testes laseren på dermatologiske klinikker i Danmark, Italien, USA, Korea og Kina. Den globale test skal bl.a. dokumentere effekten af laseren på forskellige hudtyper og farver. Gevinsterne ved anvendelsen af Advalight Medical Laser er, at den er betydelig billigere i drift end eksisterende medicinske lasere, samtidig med at den er driftsikker. af Adora RF en hybrid løsning til fremtidens røntgenrum Projektejer: NRT Nordisk Røntgen Teknik A/S Tilskud: 5,2 mio. kr. Projektbudget: 9,2 mio. kr. 42 arbejdspladser efter 5 år 160 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Dec april 2014 HealthTerm App styrket adgang til kliniske vejledninger, koder og vidensdeling for sundhedspersonale Projektejer: CareCom A/S Tilskud: 1,8 mio. kr. Projektbudget: 4,5 mio. kr. 23 arbejdspladser efter 5 år 34 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Jan juli 2013 Iltsut til de 0-3 åriges opvågning fra anæstesi Projektejer: H. Dam Kærgaard A/S Tilskud: 2,1 mio. kr. Projektbudget: 4,0 mio. kr. 5 arbejdspladser efter 5 år 10 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Juli 2012 juni 2014 Nordisk Røntgen Teknik A/S (NRT) ønsker i et samarbejde med Aarhus Universitetshospital at dokumentere, at Adora RF opfylder krav og ønsker til fremtidige røntgensystemer i sundhedssektoren. Adora RF kombinerer statisk digital radiografi med serieeksponering og gennemlysning i én ergonomisk løsning, der giver mere effektive og fleksible arbejdsgange til gavn for både patienter og personale, hurtigere og mere præcis diagnose og ultimativt en bedre totaløkonomi i klinisk røntgen. HealthTerm App er en app til smartphones og tablets, som styrker sundhedspersonalets adgang kliniske vejledninger, koder og vidensdeling onsite. Det skal øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet. Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale anvender i det daglige en lang række kliniske koder og instrukser i forbindelse med behandlingen af patienter. En ny iltsut skal sikre en konstant ilttilførsel til de 0-3 årige efter en operation. Projektet skal markedsmodne en iltsut til anvendelse på opvågningsafsnit på hospitaler. Iltsutten skal sikre konstant tilførsel af ilt til småbørn i alderen 0-3 år i tiden efter en operation og narkose. Her er tilstrækkelig ilttilførsel afgørende for at sikre en hurtig helingsproces og hindre følgeskader. Iltsutten skal afløse løsninger, hvor barnet enten får lagt slanger tæt til næsen eller ind i luftvejene. Reducerede omkostninger til hjertediagnostik Projektejer: WiMed I/S Tilskud: 4,5 mio. kr. Projektbudget: 10,7 mio. kr. 16 arbejdspladser efter 5 år 235 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Okt april 2015 Et kateterbaseret diagnosesystem til behandling af patienter med hjerterytmeforstyrrelser. Systemet gør behandlingen lettere, giver øget kontrol og har en mere simpel opstilling af apparatur på operationsstuen. Formålet med projektet er at teste og tilpasse et kateterbaseret diagnosesystem til patienter med hjerterytmeforstyrrelser. 2 pct. af befolkningen har hjerterytmeforstyrrelser, som ubehandlet ofte udvikler sig til en dødelig hjertelidelse eller hjertestop

20 LeucoPatch - til behandling af diabetiske fodsår Projektejer: Reapplix ApS Tilskud: 9,4 mio. kr. Projektbudget: 20,9 mio. kr. 31 arbejdspladser efter 5 år 85 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Aug aug Et medicinsk udstyr til behandling af diabetiske fodsår. Patientens eget blod forarbejdes til en form for biologisk plaster, der kan lægges på kroniske sår som bandage. Reapplix ApS har udviklet et enkelt medicinsk udstyr (LeucoPatch (tm) devicet) til behandling af diabetiske fodsår. Patienter med diabetiske fodsår udgør en stor gruppe af alle patienter med kroniske sår, og et produkt med positiv effekt på helingen af disse sår, vil have store implikationer i forhold til kortere helingstid (og dermed kortere sygeperiode og potentielt reduceret behov for amputation), øget livskvalitet og afledt heraf mindre ressourcetræk på sundhedssystemet. CytoTrack hurtigere og mere præcis diagnosticering af cancer gennem scanning af blodprøver Projektejer: Cyto Track ApS Tilskud: 2,2 mio. kr. Projektbudget: 3,9 mio. kr. 30 arbejdspladser efter 5 år 50 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Dec april 2014 Diagnosemetoder på cancerområdet baseres primært på omkostningstung billedteknologi og biopsi, som kun afdækker relativt store ændringer i tumorstørrelse og metastaser og kan give et upræcist billede af sygdommen. Der går typisk 4-6 måneder fra behandling opstartes, til effekten kan måles. CytoTrack teknologien identificerer cancerceller i blodet gennem scanning af en mindre blodprøve (såkaldt CTC teknologi). Metoden kan måle effekten af behandling allerede efter 3-4 uger og sikrer dermed et hurtigere og mere nuanceret billede af sygdommens udvikling. Vagus tidlig opsporing af hjertekarsygdomme hos diabetikere Projektejer: Medicus Engineering Tilskud: 2,9 mio. kr. Projektbudget: 6,5 mio. kr arbejdspladser efter 5 år mio. kr. øget oms. efter 5 år Projektperiode: Jan dec Diabetisk nerveskade (DAN) er en hyppig følgesygdom hos diabetikere, som øger risikoen for kardiovaskulær død. I dag tilbydes kun et fåtal af diabetikere screening for DAN, idet undersøgelsen er omkostningstung og tidskrævende. Screeningen foretages i et hospitalslaboratorium med specialuddannet personale og varer en time. Vagus er et håndholdt apparat og måler EKG gennem patientens håndflader. Med Vagus kan screeningen af diabetikere ske på den halve tid og flyttes til de praktiserende læger eller patientens eget hjem. Med Vagus kan flere diabetikere blive screenet, hvilket sikrer en hurtigere diagnosticering og behandlingsmulighed. Tema: Pleje Individualiseret adgang og bevægelsesstimulerende informationsservices (IABIS) Projektejer: Copenhagen Living Lab Tilskud: 9,8 mio. kr. Projektbudget: 17,4 mio. kr. 18 arbejdspladser efter 5 år 30 mio. kr. øget omsætning efter 5 år Projektperiode: Marts 2011 marts 2013 I projekt Individualiseret adgang og bevægelsesstimulerende informationsservices (IABIS) udvikles løsninger til en bedre hverdag for ældre i plejeboliger med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Løsningerne fokuserer på, at ældre med demens lettere kan bevæge sig omkring uden behov for konstant opsyn af plejeboligen. De nye løsninger baseres på en kombination af trådløse låse- og adgangssystemer og informationsservices.

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaard GUDP Konference København, oktober 2011 IntelliFarm 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 22 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

DANISH BIOFUEL. Plantekongres 2011 onsdag 12. januar 2011 V/ Svend Brandstrup Hansen, adm.dir.

DANISH BIOFUEL. Plantekongres 2011 onsdag 12. januar 2011 V/ Svend Brandstrup Hansen, adm.dir. BIOFUEL Plantekongres 2011 onsdag 12. januar 2011 V/ Svend Brandstrup Hansen, adm.dir. Derfor bruger vi foderhvede som råvare Danish Biofuel bliver Danmarks første bioraffinaderi med en full scale produktion

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Statusnotat: Biogasanlæg

Statusnotat: Biogasanlæg 8. juni 2012 Jette Sonny Nielsen Statusnotat: Biogasanlæg Energiforliget gør det interessant at fokusere på biogasanlæg Energiforliget 2012 har biogas som et indsatsområde, fordi det er en vigtig kilde

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Danmark skal være CO2-neutralt. Der skal således ske en udfasning af alle fossile brændstoffer.

Danmark skal være CO2-neutralt. Der skal således ske en udfasning af alle fossile brændstoffer. Energi Indledning Menneskeheden har i dag en stor negativ effekt på jordkloden. På lang sigt kan kloden ikke kan klare den belastning, vi i dag udsætter den for. Nogle prøver at negligere problemet ofte

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER. Modulære affaldssorterings- & genbrugspladser

EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER. Modulære affaldssorterings- & genbrugspladser Modulære affaldssorterings- & genbrugspladser Genbrugsplads [ ]: En plads hvor indsamling og genanvendelse af affald bliver håndteret Nem bortskaffelse af affald er vigtigt for et rent og pænt miljø Løsningen

Læs mere