November Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri"

Transkript

1 November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens værdier 3 Brugerindflydelse/ brugerinddragelse i forhold til dagligdagen 4 Bruger og pårørendes rolle samspillet 5 Standardvedtægter 6 Mødeaktiviteter Bagsiden 2

3 Lovgrundlag - Serviceloven Lovgrundlaget for bruger- og pårørenderåd fremgår af Servicelovens afsnit III: Brugerindflydelse og bruger- og pårørenderåd Det fremgår af Servicelovens 16, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Det fremgår endvidere af Servicelovens 16, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrette læggelse af indflydelsen efter denne lov. Kommunal bestyrelsen fastsætter rammer for og omfanget af rådenes opgaver. Kommunal bestyrelsen kan efter denne bestemmelse bl.a. vælge at nedsætte bruger- og pårørenderåd for botilbud. Handicappolitikkens værdier Alle tilbud i Handicapafdelingen arbejder ud fra Servicelovens bestemmelser. Vi arbejder desuden ud fra en fælles pædagogisk referenceramme. Samarbejdet med såvel brugere som pårørende vil både i dagligdagen og i forbindelse med bruger- og pårørenderåd tage samme udgangspunkt. I Handicappolitikken er Frederikshavn Kommunes værdier på handicap området formuleret. Frederikshavn Kommunes handicappolitik bygger på følgende værdier: y Selvbestemmelse og medansvar. y Respekt og ligeværdighed. y Accept og anerkendelse af forskellighed. Og at se forskellighed som en ressource. y Helhed og tidlig indsats. y Hjælp til selvhjælp. 3

4 Brugerindflydelse/ brugerinddragelse i forhold til dagligdagen I Handicapafdelingens fire områder: y Specialtilbuddet y Bofællesskaberne y Dagtilbud og Hjemmevejledning y SenhjerneskadeCenter Nord skal der være fokus på et godt hverdagsliv, menneskelig trivsel og udvikling samt mulighed for socialt samvær. Brugerne skal, med nødvendig hjælp fra medarbejderne, have mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og beslutningsprocesser vedrørende de fælles anliggender i tilbuddene. Demokrati og brugerindflydelse i forhold til de fælles anliggender for hvert tilbud kan organiseres på forskellig måde. Hvordan det tilrettelægges, vil afhænge af tilbuddets karakter og brugernes ønsker og forudsætninger. Det er lederen af det enkelte område, som i samarbejde med Handicap afdelingens leder afgør, hvilken type råd der skal nedsættes i forhold til det enkelte tilbud. Det er dog et krav, at der i alle Handicapafdelingens områder (både dag- og døgntilbud) etableres et forum, hvor brugernes holdninger kan komme frem og formuleres, og hvor brugerne får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Dette kan ske via: y Brugerrådsmøder y Brugermøder y Bruger-pårørenderådsmøder y Pårørenderådsmøder Fora kan være: Brugerråd eller brugermøder Blandede bruger- og pårørenderåd Pårørenderåd Handicapafdelingen Leder Dorte Svendsen SenhjerneskadeCenter Nord Leder Gitte Schimmell Specialtilbud Gitte Hviid Christiansen Bofællesskaber Leder Annemette Mortensen Dagtilbud og hjemmevejledning Leder Helle Mortensen Hjemmevejledningen Koktvedparken Koktvedstien Fr.havn Sæby Skagen Gimle Røret/ Aktiviteten Nordstjernen 4

5 Bruger og pårørendes rolle samspillet Bruger- og pårørenderådets snitflade over for beboerne Hjælp efter Serviceloven til den enkelte borger skal ydes med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og integritet. De aktiviteter og opgaver, som bruger- og pårørenderådet vælger at varetage, skal respektere dette. Det betyder, at et bruger- og pårørenderåd f.eks. ikke kan bestemme, at alle beboere skal på bestemte udflugter, eller at de ikke må drikke alkohol. Derudover har rådene ingen kompetencer i forhold til den enkelte beboer og kan således ikke beslutte noget, der udelukkende omfatter en enkelt beboer. Bruger- og pårørenderådets snitflade over for institutionslederen Rådene har ingen kompetencer i forhold til hverken ledelsen eller de enkelte medarbejdere. Bruger- og pårørenderådet har ikke nogen ledelsesret eller instruktionsbeføjelse over for institutionslederen, men kan naturligvis opfattes som en samarbejds partner, der varetager særlige interesser. Rådene kan pege på, at der er behov for personale med specielle kompetencer/uddannelser, men rådsmedlemmerne kan ikke deltage i ansættelsessamtaler. Citeret fra: Indenrigs- og socialministeriets pjece, Ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- og pårørenderåd. 5

6 Standardvedtægter Der er udarbejdet standardvedtægter for brugerråd, blandede bruger- og pårørenderåd og pårørenderåd indenfor Center for Handicap og Psykiatri. I standardvedtægterne er regler for valg af medlemmer, valgperiode, mødehyppighed samt rådenes arbejdsområder og kompetencer beskrevet. Lederne af henholdsvis SenhjerneskadeCenter Nord, Specialtilbuddet, Bofællesskaberne, Dagtilbud og Hjemmevejledninger er ansvarlige for, at eventuelle lokale aftaler ikke bryder med hovedprincipperne i standardvedtægterne. 1. Vedtægt for brugerråd 1. Opgaver Brugerrådets opgave er at sikre trivselsog udviklingsmuligheder for brugerne af tilbuddet ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør. Brugerrådet skal beskæftige sig med spørgsmål af betydning for dagliglivet i og omkring tilbuddet 2. Indflydelse Det enkelte brugerråds indflydelse afhænger af tilbuddets karakter og brugernes forudsætninger. Derfor skal indflydelsen konkretiseres specifikt i lokale aftaler mellem ledelse og brugerrepræsentanter. 3. Sammensætning Antallet og sammensætningen af brugere i Brugerrådet i de enkelte tilbud besluttes lokalt. Rådet skal have et ulige antal medlemmer. Hvis medarbejdere deltager i rådsmøderne er deres opgave at støtte, udvikle og opmuntre brugerrepræsentanterne til at gøre brug af deres muligheder for indflydelse, samt vejlede og informere, så brugernes grundlag for at træffe beslutninger optimeres. Hvis brugerne ønsker eller har behov for det, kan en medarbejder påtage sig opgaven som ordstyrer og/eller referent. Brugerrådet skal orienteres og høres i forbindelse med afrapportering fra Socialtilsyn Nord. Rådet kan ikke deltage i personaleansættelser, idet kommunen alene er den ansættende myndighed. 6

7 4. Valg i forbindelse med oprettelse af brugerråd Valg af repræsentanter sker på et møde (valgmødet), der afholdes i tilbuddet en gang årligt. Lederen af tilbuddet er mødeindkalder og ansvarlig for, at brugerne skriftligt indkaldes til dette møde. Lederen af tilbuddet er ansvarlig for mødeledelsen på dette møde. Mødets dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om brugerrådets formål, opgaver, sammensætning m.v. 3. Brugerrådets beretning for det foregående år 4. Godkendelse af evt. lokale aftaler for det kommende år 5. Valg af brugere til rådet 6. Evt. 5 Valgperiode Valgperioden er 2 år. Halvdelen af de valgte repræsentanter er på valg i ulige år, øvrige er på valg i lige år. I forbindelse med første valgmøde (det første valg) tages stilling til, hvem der i første periode vælges for 1 år og hvem der vælges for 2 år. 6 Konstituering Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand på 1. møde i valgperioden. Mødet skal være afholdt inden udgangen af januar måned. Brugerrådets sammensætning meddeles til lederen af det konkrete tilbud. I tilfælde af, at der ikke oprettes brugerråd, etableres brugermøder med et status-/orienteringsmøde minimum 1 gang årligt. Lederen tager initiativ til dette møde. Valgbare er brugere, som enten bor eller er tilknyttet det konkrete døgn- eller dagtilbud. Brugere, der deltager i valgmødet, er stemmeberettigede. Kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. Øvrige kandidater vælges som suppleanter og indtræder som ordinært medlem i forhold til antal modtagne stemmer. 7

8 2. Vedtægt for blandede brugerpårørenderåd Rådets opgave er at repræsentere brugernes interesser. Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem botilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og ledere om tilrettelæggelse af hver dagen. Rådet skal arbejde for at sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere. 1 Opgaver Rådets opgave er at repræsentere brugernes interesser. Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem botilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse om tilrettelæggelse af hver dagen. Rådet skal arbejde for at sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse. Rådet skal orienteres og have mulighed for at udtale sig om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med gennemførelse af de lovpligtige tilsynsbesøg i Handicapafdelingens tilbud. Rådet kan, udover deres primære opgave, også påtage sig andre opgaver, eksempelvis arrangere aktiviteter i- og uden for huset. 2 Indflydelse Inddragelsen sker i form af høring og dialog. Beslutningskompetencen ligger hos lederen af den pågældende enhed. Rådet kan ikke deltage i personaleansættelser, idet kommunen alene er den ansættende myndighed. 3 Sammensætning Antallet af medlemmer i bruger- og pårørenderådet besluttes lokalt. Bruger- og pårørenderådet skal have et ulige antal medlemmer med henblik på at minimere risiko for lige afstemning. Det anbefales mindst 3 og højst 7 medlemmer af bruger- og pårørenderådet. Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af medlemmerne er brugerrepræsentanter. 4 Valg Valg af repræsentanter sker på et møde (valgmødet), der afholdes i tilbuddet en gang årligt. Lederen af tilbuddet indkalder til dette møde og er ansvarlig for at brugere og pårørende indkaldes skriftligt til mødet. Lederen er mødeleder. Mødets dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om bruger og pårørenderådets formål, opgaver, m.v. 3. Bruger- pårørenderådets beretning for det foregående år 4. Godkendelse af lokale vedtægter for bruger- og pårørenderådet for det kommende år 5. Valg af brugere og pårørende til Rådet 6. Evt. 8

9 Pårørende kan vælges, uanset om de har bopæl i Frederikshavn kommune. Som pårørende betragtes ægtefælle, samlever, søskende, børn, svigerbørn, forældre, værge samt personer, som brugeren selv betragter som pårørende. Stemmeberettigede er brugere og pårørende, der deltager i valgmødet. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bruger, enten af brugeren selv eller dennes pårørende. De bruger- og pårørendekandidater, der opnår flest stemmer er valgt til rådet. Den daglige leder af tilbuddet samt en personalerepræsentant deltager uden stemmeret i bruger- og pårørenderådets møder. Øvrige kandidater vælges som suppleanter og indtræder som ordinære medlemmer i forhold til antallet af stemmer. 6 Konstituering Rådet konstituerer sig med formand og næstformand ved det første møde. Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Rådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning alligevel skulle blive aktuel, sker afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte repræsentanter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referater fra alle møder i rådet. Referaterne skal være tilgængelige for borgere, pårørende og personale. Rådet beslutter selv sin forretningsorden. 5 Valgperiode Valgperioden er to år. Halvdelen af repræsentanterne er på valg i ulige år og halvdelen i lige år. Ved det første valg tages stilling til hvem der for første periode vælges for 1 år og hvem der vælges for 2 år. 9

10 3. Vedtægt for pårørenderåd 1 Opgaver Rådets opgave er at sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at repræsentere deres interesser og være deres talerør. Rådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere. Rådet skal beskæftige sig med spørgsmål af betydning for dagligdagen i og omkring tilbuddet. 2 Indflydelse Inddragelsen sker i form af høring og dialog. Beslutningskompetencen ligger hos lederen af tilbuddet. Rådet kan ikke deltage i personaleansættelser, idet kommunen alene er den ansættende myndighed. 3 Sammensætning Antallet af medlemmer af rådet besluttes lokalt. Rådet skal have et ulige antal medlemmer. Det anbefales, at rådet får en størrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer. 4 Valg Valg af rådsrepræsentanter sker på et møde (valgmødet), der afholdes en gang årligt. Lederen er ansvarlig for, at der skriftligt udsendes indkaldelse af pårørende til brugerne af det respektive tilbud. Valgmødet ledes første gang af mødeindkalderen. Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om rådets formål, opgaver m.v. 3. Rådets beretning for det foregående år 4. Godkendelse af lokale vedtægter for rådet for det kommende år 5. Valg af pårørende til rådet 6. Evt. Valgbare er pårørende til brugere i det respektive tilbud. Pårørende kan vælges til Rådet uafhængigt af, om de har bopæl i Frederikshavn Kommune. Som pårørende betragtes: Ægtefæller, samlever, søskende, børn, svigerbørn, forældre, værge samt personer, som brugeren selv betragter som pårørende. Stemmeberettigede er pårørende, der deltager i valgmødet. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bruger. 10

11 De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt til rådet. Øvrige kandidater vælges som suppleanter og indtræder som ordinært medlem i forhold til antallet af stemmer. Valgperioden er to år, således at halvdelen af repræsentanterne er på valg i ulige år og øvrige på valg i lige år. Ved det første valg tages stilling til, hvem der i første periode vælges for 1 år, og hvem der vælges for 2 år. Rådet konstituerer sig med formand og næstformand på rådets første møde. 5 Møder Rådet afholder minimum 1 møde om året. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Rådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning skulle blive nødvendig, sker afgørelse ved alm. stemmeflertal blandt de tilstedeværende repræsentanter. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. Der skrives referat fra alle møder i rådet. Referaterne skal være tilgængelige for borgere, pårørende og personale. 11

12 Mødeaktiviteter Med henblik på at sikre sammenhæng og optimere mulighederne for fortsat udvikling af tilbuddene i Handicapafdelingen holder vi møder på tværs af brugerråd eller brugermøder, møder med blandede bruger- og pårørenderåd og med pårørenderåd, efter følgende plan: Område Møder Deltagere * Mødehyppighed Mødeindkalder og mødeleder Specialtilbuddet Pårørenderåd Bruger- og pårørenderåd Brugere og pårørende Ledelsen Personale- repræsentanter 2 gange årligt som minimum Lederen af Specialtilbuddet Bofællesskaberne Bruger- og pårørenderåd Brugere og pårørende Ledelsen Personale- repræsentanter 2 gange årligt som minimum Lederen af Bofællesskaberne Beboermøde Alle beboere i team Medarbejdere 12 gange årligt Medarbejdere i Bofælleskaberne Dagtilbud og hjemmevejledning Brugerråd eller brugermøde (lokalt) Valgte brugerrepræsentanter - alle brugere til brugermøderne 4 gange årligt Lederen er ansvarlig for mødernes gennemførelse Senhjerneskade Center Nord Brugermøder Alle beboere Medarbejderne som støtte til proces 8-10 gange årligt Fast mødeplan Ledelsen er mødeleder Pårørende 5 pårørende valgt blandt alle pårørende, Ledelsen 2 gange årligt Ledelsen af Senhjerneskade Center Nord * Der vil kunne indkaldes andre deltagere ad hoc efter behov. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tlf.:

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere