Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats"

Transkript

1 Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

2 Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Psykiatrisk Center Ballerup Evalueringskonsulent Malene Bjældager Evalueringskonsulent Christine Lærke Witzke Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, januar 2015 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Foto: Nybrogård 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé 4 1 Introduktion Formål 7 2 Metode 8 3 Erfaringer med halfway-tilbuddet Patient-/borgergruppen Rekruttering af patienter/borgere Patienternes/borgernes brug af tilbuddet Halfway-tilbuddet Personaleressourcer Placering på Nybrogård Forskel på halfway-tilbuddet og PC Ballerup Tværsektorielt samarbejde Udfordringer i samarbejdet Gevinster for det tværsektorielle samarbejde generelt Udbytte af projektet Forventninger til udbytte af halfway-tilbuddet Glade og trygge patienter/borgere Netværk mellem patienterne/borgerne Forebyggelse af genindlæggelser Økonomisk besparelse? Udfordringer i projektet Opstart af projektet Håndtering af patienter/borgere i akutte situationer Betaling for transport og måltider Tidsbegrænset projekt 20 4 Anbefalinger til lignende projekter 21 3

4 Resumé Resumé I maj 2013 igangsatte Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommune i samarbejde projektet Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats. Baggrunden for projektet var et fælles ønske om at nedbringe antallet af genindlæggelser. Som led i projektet blev der oprettet et nyt tilbud til patienter/borgere med psykiske lidelser kaldet halfway-tilbuddet. Projektet blev afsluttet ved udgangen af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en kvalitativ evaluering af halfwaytilbuddet blandt patienter/borgere, personale og projektledere, der var tilknyttet projektet. Der er gennemført i alt tre interview, herunder to fokusgruppeinterview og et gruppeinterview. Formålet med evalueringen er at belyse: - Patienter/borgeres, personales og projektlederes erfaringer med halfway-tilbuddet, som det er udmøntet i praksis. - Patienter/borgeres, personales og projektlederes oplevede udbytte af projektet, herunder samarbejde mellem PC Ballerup og Gladsaxe Kommune samt behandlingen og støtten, der er givet i tilbuddet. Erfaringer med halfway-tilbuddet Halfway-tilbuddet er et tilbud, der er blevet formet undervejs i projektperioden. Hvordan projekter præcis skulle udmøntes, er først blevet klart efterhånden som tilbuddet er blevet anvendt af patienter/borgere i praksis. Overordnet viser erfaringerne indsamlet fra patienter/borgere, personale og projektledere, at halfway-tilbuddet har været et godt tilbud. De primære brugere af tilbuddet har været fem-seks kvinder over 40 år. Patienterne/borgerne har haft mange kontakter med psykiatrien, er ensomme og nogle er ofte selvmordstruede. Denne gruppe har anvendt halfway-tilbuddet ofte. Nogle er kommet fast i halfway-tilbuddet med få dage i eget hjem mellem deres ophold i halfway-tilbuddet. Andre patienter/borgere er kommet i få timer ad gangen for at gå en tur, tale med personalet eller drikke en kop kaffe. Gruppen, der ofte har anvendt halfway-tilbuddet, adskiller sig fra de andre patienter/borgere, der indledningsvist blev rekrutteret til tilbuddet, idet de øvrige kun har anvendt tilbuddet en eller få gange i projektperioden. Halfway-tilbuddet har således mod forventning haft en mindre primær målgruppe, der har anvendt halfway-tilbuddet relativt fast. Projektsygeplejersken tilknyttet halfway-tilbuddet har stået for at rekruttere patienter/borgere til tilbuddet. Patienterne/borgerne oplever, at det har været vigtigt for deres lyst til at deltage, at de har haft mulighed for at besøge halfway-tilbuddet på Nybrogård og møde personalet inden de takkede ja til at deltage. Patienternes/borgernes erfaringer med halfway-tilbuddet er, at det er trygt for dem at komme på Nybrogård, da det er det samme personale de møder, og fordi rammerne er rolige og imødekommende. Dog oplever nogle patienter/borgere, at halfway-tilbuddet ikke har kunnet håndtere patienter/borgere, der har befundet sig i en akut situation med svære psykiske symptomer. Det er projektledernes og personalets oplevelse, at halfway-tilbuddet har været med til at styrke kendskabet til hinanden på tværs af sektorer og dermed givet bedre forudsætninger for deres samarbejde om den enkelte patients/borgers forløb. I den sammenhæng har det været afgørende, 4

5 Resumé at der har været en fast projektsygeplejerske, der har haft sin daglige gang i halfway-tilbuddet på Nybrogård. Personale og projektledere oplever, at det tværsektorielle samarbejde i projektet har positiv betydning for sektorenes samarbejde i almindelighed, som følge af at de har fået nogle kontakter på tværs, som de også kan trække på i andre sammenhænge. Nogle patienter/borgere vurderer, at halfway-tilbuddet for dem har været med til at forebygge antallet af genindlæggelser. Andre patienter/borgere har dog haft flere genindlæggelser, mens de har været tilknyttet halfway-tilbuddet. Projektledere og personale tilknyttet halfway-tilbuddet vurderer, at halfway-tilbuddet har været med til at forebygge antallet af genindlæggelser. Derudover oplever nogle patienter/borgere, at de har fået det bedre, mens de har været tilknyttet halfway-tilbuddet i kraft af den støtte og hjælp, som personalet har givet dem. Som en sidegevinst oplever patienterne/borgerne, at have fået et netværk med de andre patienter/borgere i halfway-tilbuddet. Anbefalinger til lignende projekter Evalueringen har givet anledning til nogle anbefalinger, som kan anvendes ved andre lignende projekter. Anbefalingerne er samlet i boksen herunder. Anbefalinger Det er vigtigt, at der ved et projekts opstart bliver investeret tid til at introducere projektet til medarbejderne og give plads til drøftelser af formål og ideer, således at der er enighed og tydelighed omkring, hvordan projektet skal udmøntes i praksis. Det er vigtigt, at det i oprettelsen af denne type tilbud bliver overvejet, hvilken patient- /borgergruppe tilbuddet kan rumme i forhold til sikkerhed og de personaleressourcer, der er til stede. Det er vigtigt, at det i projekter med akutte tilbud bliver overvejet, hvordan patienterne/borgerne kan få hjælp til transport, idet manglende hjælp til transport kan være en hindring for, at patienterne/borgerne anvender tilbuddet i akutte situationer. Det samme kan være gældende mht. betaling for mad. Det er vigtigt for patienterne/borgerne, at der i denne type tilbud er en mindre gruppe fast personale, så det er de samme personer, patienterne/borgerne møder fra gang til gang, samt at der er personale til stede til at hjælpe patienterne/borgerne, uden at de selv skal være opsøgende. Det er vigtigt med en opmærksomhed på, at man med denne type tidsbegrænsede projekter tilvænner patienterne/borgerne en hjælp, som efterfølgende bliver taget fra dem, hvilket kan efterlade patienterne/borgerne i en usikker situation ved projektets ophør. 5

6 Introduktion 1 Introduktion Psykiatrisk Center Ballerup (PC Ballerup) og Gladsaxe Kommune har primo maj 2013 igangsat projektet, Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats. Formålet med projektet er at udbygge samarbejdet om forebyggelse af genindlæggelser af patienter/borgere med psykiske lidelser. Projektet afsluttes ved udgangen af Baggrunden for projektet er et fælles ønske om at nedbringe antallet af genindlæggelser gennem nye modeller for samarbejdet mellem sektorerne. Som led i projektet har Gladsaxe Kommune og PC Ballerup oprettet et nyt tilbud til patienter/borgere med psykiske lidelser kaldet halfway-tilbuddet. Halfway-tilbuddet åbner for patienter/borgere i september Det er hensigten, at halfway-tilbuddet skal: Nedbringe antallet af genindlæggelser Forkorte indlæggelsestiden Medvirke til, at patienten/borgeren oplever et koordineret og sammenhængende behandlingsforløb og et fagligt kvalificeret samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og kommunen. FAKTA: Hvad er halfway-tilbuddet? Halfway-tilbuddet er etableret i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og PC Ballerup på baggrund af et fælles ønske om færre genindlæggelser for patienter/borger med psykiske lidelser. Projektet er delfinansieret med midler fra Forebyggelsespuljen. Halfway-tilbuddet indebærer, at der på det kommunale bosted Nybrogård er etableret fem halfway-pladser til patienterne/borgerne i projektet. Tilbuddet kaldes halfway, fordi det kan anskues som en mellemstation mellem en indlæggelse og eget hjem. Halfway-tilbuddet kan anvendes af patienter/borgere, der skal udsluses til eget hjem efter en indlæggelse eller af patienter/borgere i eget hjem, som ved forværring i deres tilstand har behov for et kort intensivt behandlingsforløb uden egentlig indlæggelse. Målgruppen for halfway-tilbuddet er patienter/borgere i Gladsaxe Kommune, som er tilknyttet Distriktspsykiatri Gladsaxe, og som har haft minimum tre indlæggelser inden for et år. Patienten/borgeren kan maksimalt optage en halfway plads i syv døgn. I projektperioden er der ansat en projektsygeplejerske fra PC Ballerup, der er til stede på Nybrogård i hverdagene. Derudover er tre pædagoger, der er ansat på Nybrogård, tilknyttet projektet. Der er to projektledere på projektet en kommunal og en regional. Projektet er derudover organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) har gennemført en kvalitativ evaluering af projektet. Derudover har PC Ballerup udarbejdet en kvantitativ opgørelse af antal genindlæggelser og indlæggelsestid i projektperioden, der er vedlagt denne evaluering (se bilag 1). Gladsaxe Kommune og PC Ballerup har ansøgt om projektmidler til at fortsætte projektet efter projektperioden. Det er dog kun Gladsaxe Kommune, der har fået bevilliget midler til at videre- 6

7 Introduktion føre projektet, hvorfor halfway-tilbuddet ikke fortsætter. Denne beslutning har ingen sammenhæng med evalueringens resultater, idet beslutningen tidsmæssigt er faldet før offentliggørelsen af evalueringen. 1.1 Formål Formålet med den kvalitative evaluering er at undersøge, hvilke erfaringer patienter/borgere, personale og projektledere har med halfway-tilbuddet samt deres oplevede udbytte af projektet. Herunder er det formålet at undersøge patienters/borgeres, personales og projektlederes oplevelser af samarbejdet mellem PC Ballerup og Gladsaxe Kommune og deres oplevelser af den behandling og støtte, der er blevet givet i tilbuddet. Endelig er et formål med evalueringen at undersøge, om de indledende forventninger til projektet er blevet indfriet. 7

8 Metode 2 Metode Evalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse. Som introduktion til projektet og evalueringen deltog en konsulent fra EEB ved en temadag i efteråret Der var i alt ti deltagere ved temadagen, herunder personale tilknyttet projektet og medlemmer af styregruppen og arbejdsgruppen for projektet. Formålet med EEBs deltagelse var at informere om evalueringen og høre deltagerens forventninger til udbyttet af projektet, således at evalueringen kunne følge op på de forventninger, deltagerne havde indledningsvist. Ved projektets afsluttende fase har EEB gennemført i alt tre interview. To fokusgruppeinterview er gennemført på Nybrogård med henholdsvis patienter/borgere og personale, og et topersonersinterview er gennemført på Gladsaxe Rådhus med projektlederne på projektet fra henholdsvis Gladsaxe Kommune og PC Ballerup. Interviewene er gennemført i oktober 2014 og har en varighed på 1-2 timer. Tabel 2.1 Interview Interview Fokusgruppeinterview med patienter /borgere Deltagere - Fem patienter/borgere i halfway-tilbuddet (kvinder) Fokusgruppeinterview med personale - Projektsygeplejerske - To pædagoger tilknyttet halfway-tilbuddet - Leder af Nybrogård Topersonersinterview med projektledere - Projektleder fra Gladsaxe Kommune - Projektleder fra PC Ballerup Når der i rapporten refereres til personale, dækker det over de interviewpersoner, som har deltaget i fokusgruppeinterviewet med personale, dvs. projektsygeplejersken på projektet, det pædagogiske personale i halfway-tilbuddet og lederen af Nybrogård (se Tabel 2.1). De fem patienter/borgere, der har deltaget i fokusgruppeinterviewet, er alle kvinder, der har en eller flere psykiatriske diagnoser, og de har alle haft minimum tre indlæggelser inden for et år. En af patienterne/borgerne har haft op mod 50 indlæggelser inden for et år. Patienterne/borgerne er rekrutteret af projektsygeplejersken, der er tilknyttet halfway-tilbuddet, og de har alle anvendt halfway-tilbuddet i store dele af projektperioden. De interviewede patienter/borgere adskiller sig fra de øvrige patienter/borgere, der indledningsvist blev rekrutteret til tilbuddet, i kraft af at de har anvendt halfway-tilbuddet hyppigt og ofte i flere dage ad gangen. Projektsygeplejersken fortæller, at andre patienter/borgere kun har anvendt halfway-tilbuddet én eller to gange. Denne undersøgelse belyser således kun patient-/borgerperspektivet for de patienter/borgere, der ofte har anvendt halfway-tilbuddet. Interviewpersonerne blev ved interviewene informeret om, at resultaterne fra denne evaluering og deres udtalelser ikke havde indflydelse på beslutningen om, hvorvidt projektet ville fortsætte. Interviewene er lydoptaget, og der er efterfølgende skrevet referater. Der er foretaget en meningskondenserede analyse af det samlede interviewmateriale for at identificere gennemgående 8

9 Metode temaer og tendenser. Til analysen er programmet NVivo anvendt. Citaterne i rapporten er medtaget for at uddybe relevante pointer. 9

10 Erfaringer med halfway-tilbuddet 3 Erfaringer med halfway-tilbuddet I dette kapital præsenteres fundene af den kvalitative evaluering. Kapitlet indledes med en beskrivelse af patient-/borgergruppen og deres anvendelse af tilbuddet. Herefter følger en beskrivelse af halfway-tilbuddet og det tværsektorielle samarbejde, som projektet bygger på. Dernæst præsenteres det oplevede udbytte af halfway-tilbuddet, hvilket sammenholdes med de indledningsvise forventninger til projektet. Dette efterfølges af et afsnit om de udfordringer, der har været i projektet. Kapitlet afsluttes med nogle anbefalinger til andre lignende projekter, som denne evaluering har givet anledning til. Formålet med evalueringen er som tidligere nævnt at undersøge erfaringer med projektet. Projektet og halfway-tilbuddet er et nyt tiltag, som ikke tidligere er afprøvet, og det har ikke været klart fra starten, hvordan det ville udvikle sig. Projektet er med andre ord blevet formet undervejs. Derfor er en betydelig del af evalueringen en beskrivelse af, hvordan projektet og halfwaytilbuddet er udmøntet i praksis. 3.1 Patient-/borgergruppen Ved projektets start udvalgte arbejdsgruppen i samarbejde med overlægen i distriktspsykiatrien femten patienter/borgere, som skulle indgå i projektet. Inklusionskriterierne er, at patienterne/borgerne har haft minimum tre indlæggelser inden for et år. Derudover skal patienterne/borgerne være tilknyttet distriktspsykiatrien. Som udgangspunkt kan patienter/borgere, som er udadreagerende i deres adfærd, som er aktivt misbrugende, eller som er i afrusning eller abstinensbehandling ikke indgå i projektet. Det skyldes sikkerhedsmæssige hensyn, idet stedet ikke er gearet til at håndtere patienter/borgere, som er voldelige eller svært påvirkede. Der er dog blevet foretaget en grundig, individuel vurdering af hver patient/borger, og nogle er blevet inkluderet på trods af misbrug. Personalet fortæller, at patient-/borgergruppen, som har deltaget i projektet, primært består af kvinder over 40 år, som har haft en psykiatrisk diagnose gennem mange år, typisk siden deres ungdom. Der er tale om diagnoser såsom personlighedsforstyrrelser, angst, posttraumatisk stress, depression og skizofreni. Patienterne/borgerne har haft mange kontakter med sundhedsvæsenet, og de fleste har haft langt flere genindlæggelser, end inklusionskriteriet for projektet kræver. Flere af patienterne/borgerne er ensomme og nogle af dem er hyppigt selvmordstruede. Ingen af de interviewede patienter/borgere er i beskæftigelse. Projektlederne oplever, at det er en sårbar gruppe med svære psykiske lidelser, der har deltaget i projektet. Enkelte mænd og personer under 30 år har deltaget i projektet. Projektsygeplejersken oplever, at det har været vanskeligt at motivere mænd til at deltage. Samtidig er det personalets oplevelse, at de unge under 30 år har haft svært ved at identificere sig med resten af patient-/borgergruppen og derfor ikke har deltaget i så stort omfang. I løbet af projektperioden er nogle af patienterne/borgerne faldet fra, og andre er kommet til. En patient/borger er afgået ved døden. Enkelte er blevet ekskluderet fra projektet - én patient/borger havde været beruset og voldelig mod personalet, og en anden havde medbragt en sabel på Nybrogård. 10

11 Erfaringer med halfway-tilbuddet Rekruttering af patienter/borgere Projektsygeplejersken på halfway-tilbuddet fortæller, at hun i løbet af projektets første fire-fem måneder har lagt et stort stykke arbejde i at få patienter/borgere tilknyttet projektet. Det opsøgende arbejde fandt både sted på Psykiatrisk Center Ballerup og hjemme hos patienterne/borgerne privat. Projektsygeplejersken beskriver rekrutteringen som en tidskrævende proces, hvor hun var meget opsøgende. De interviewede patienter/borgere fortæller, at de i begyndelsen var bange for at deltage i projektet og skeptiske, men at de valgte at deltage i projektet efter at have været ude og se Nybrogård nogle gange og var blevet mere trygge ved det. Nogle af de patienter/borgere, som var blevet udvalgt til at deltage, lykkedes det ikke at motivere til at komme. Der gik cirka en måned fra projektets start, til der begyndte at komme patienter/borgere i halfway-tilbuddet Patienternes/borgernes brug af tilbuddet Det er forskelligt, hvordan patienterne/borgerne har gjort brug af halfway-tilbuddet. Nogle patienter/borgere har brugt tilbuddet som et alternativ til en indlæggelse eller som forebyggelse af indlæggelser ved forværring i deres tilstand. Fem-seks patienter/borgere har været de primære brugere, som kontinuerligt har haft ophold på Nybrogård af flere dages varighed. Nogle af disse patienter/borgere fortæller, at de er kommet på ugentlig basis på mere eller mindre faste dage, og nogle har i perioder opholdt sig mere på Nybrogård end hjemme hos dem selv. Andre patienter/borgere har anvendt tilbuddet nogle timer ad gangen, hvor de fx har gået en tur, drukket kaffe eller blot talt med personalet, hvorefter de har kunnet tage hjem igen. Derudover fortæller personalet, at der er en gruppe patienter/borgere, som har været i halfway-tilbuddet enkelte gange i starten af projektet, og som ikke er fortsat med at bruge det. Hvorfor disse patienter/borgere ikke har anvendt tilbuddet igen, kan denne evaluering ikke give svar på. En af de interviewede patienter/borgere har anvendt halfway-tilbuddet ind imellem uden at overnatte og oplever at have haft hjælp af det. Hun fortæller, at det kan være en beroligende faktor blot at vide, at der er mulighed for at få hjælp. Personalet oplever, at der er en tilsvarende tryghedsskabende effekt blandt nogle af de patienter/borgere, som kun anvendte tilbuddet få gange i starten. Således bliver tilbuddet betragtet som en form for sikkerhedsnet af både patienter/borgere og personale. Projektlederne på projektet fortæller, at de havde forventet, at flere patienter/borgere ville have gjort brug af tilbuddet i kortere tid ad gangen i akutte tilfælde, frem for den relativt lille gruppe patienter/borgere, der har brugt tilbuddet mere fast. De oplever, at halfway-tilbuddet for nogle af patienterne/borgerene har betydet en stor tryghed, og at det er baggrunden for, at de er kommet så hyppigt. Projektlederne fortæller, at nogle af de hyppige brugere efter deres oplevelse er blevet afhængige af at være der. Det er blevet sådan et andet hjem for dem, og det var måske ikke helt intentionen, da vi startede op. Projektleder Personalet oplever ligeledes, at det for nogle af patienterne/borgerne har været så hyggeligt og rart at være på Nybrogård, at det har været vanskeligt for dem at skulle væk derfra igen. I forlængelse af dette efterlyser nogle patienter/borgere, at der i projektet havde været mulighed for ophold af mere end syv dages varighed. De oplever, at de nogle gange har haft brug for flere da- 11

12 Erfaringer med halfway-tilbuddet ge til at falde til ro, og at der har været stressende for dem at vide, at de højst har kunnet være der i en uge. Foruden de fysiske besøg på Nybrogård har flere patienter/borgere haft telefonisk kontakt med personalet enten hvis de har haft brug for nogen at tale med, eller blot for at fortælle, at de er på vej til Nybrogård. Nogle af patienterne/borgerne i tilbuddet har personalet primært haft telefonisk kontakt med og givet støtte derigennem. Personalet har også været på hjemmebesøg hos nogle få patienter/borgere i halfway-tilbuddet, men flere af de interviewede patienter/borgere har ikke oplevet, at det er blevet givet som en mulighed. I overensstemmelse med dette fortæller personalet, at der ikke har været ressourcer til, at de i særlig høj grad har kunnet forlade Nybrogård for at tage hjem til patienterne/borgerne privat. Endelig har nogle af patienterne/borgerne i en periode på tre måneder været visiteret til et andet tilbud kaldet refugiet. Refugiet er et tilbud til psykisk sårbare borgere i Gladsaxe Kommune, der bor i eget hjem, og som i en periode kan have brug for ekstra støtte. En refugieplads forudsætter en visitation. Refugiet er ligesom halfway-tilbuddet placeret på Nybrogård, og det er de samme fysiske faciliteter og det samme personale, som dækker begge tilbud. Efter tre måneder fast ophold i refugiet er patienterne/borgerne kommet tilbage til halfway-tilbuddet. 3.2 Halfway-tilbuddet Dette afsnit beskriver halfway-tilbuddet med hensyn til personaleressourcer og placeringen på Nybrogård samt betydningen af disse forhold. Derudover omhandler afsnittet, hvordan patienter/borgere og personale oplever, at halfway-tilbuddet adskiller sig fra PC Ballerup Personaleressourcer Der er to projektledere tilknyttet projektet en kommunal og en regional. De har begge siddet med i både styregruppe og arbejdsgruppe for projektet. Deres opgaver har været at starte projektet op og følge det undervejs samt være med til at træffe beslutninger om eventuelle ændringer i projektet. Projektets styregruppe og arbejdsgruppe har afholdt møder regelmæssigt i projektperioden. Møderne er brugt til faglig sparring og udvikling af projektet, samt til at løse udfordringer undervejs, som har været vigtige at drøfte i fællesskab. På personalesiden har der fra projektets start været en projektsygeplejerske og tre pædagoger har været tilknyttet halfway-projektet fra august/september Projektsygeplejersken har arbejdet i dagtimerne, og har både haft sin gang på Nybrogård og PC Ballerup. Det pædagogiske personale har haft vagter, så der har været én på arbejde ad gangen i tidsrummet 8-22, uden at overlappe hinanden. Det pædagogiske personale har også dækket det tidligere omtalte refugie. Derudover har Nybrogårds faste personale understøttet halfway-projektet ved behov og som nattevagt. Patienterne/borgerne fortæller, at det er trygt, at det er det samme personale, de har mødt fra gang til gang, når de har anvendt halfway-tilbuddet. For personalet har oplevelsen været, at de har stået meget alene med opgaverne uden at have mulighed for at drøfte arbejdet med hinanden. Personalet har primært videregivet oplysninger til hinanden på skrift og har savnet at kunne sparre med hinanden i det daglige. De oplever, at de har skullet træffe mange beslutninger alene og eksempelvis vurdere, om en patient/borger skal blive i halfway-tilbuddet eller skal til PC Ballerup. 12

13 Erfaringer med halfway-tilbuddet Fra september 2014 og den resterende del af projektperioden er der ændret på personalesammensætningen. Det skyldes, at halfway-tilbuddet i perioder ikke har kunnet fungere med den bemanding, der var afsat, og at Nybrogårds faste personale derfor har understøttet halfwayprojektet i større omfang end forventet. Samtidig er en af pædagogerne fratrådt sin stilling. Halfway-personalet blev derfor fra september 2014 en del af de faste teams på Nybrogård, således at ét team ad gangen har haft ansvaret for patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet. Nybrogårds øvrige personale var derfor på interviewtidspunktet i gang med at blive uddannet til at varetage opgaven med halfway-projektet. Den nye organisering var en ledelsesbeslutning, som blev truffet på Nybrogård af økonomiske årsager. I praksis betyder det, at der ikke længere er den samme lille personalegruppe, der er tilknyttet halfway-projektet. Patienterne/borgerne oplever, at personaleændringerne har betydet en forringelse i forhold til tidligere, at det i slutningen af projektperioden ikke har været de samme få personaler, der har været tilknyttet halfway-tilbuddet. De oplever, at der efter ændringen har været færre ressourcer til dem, og at det er blevet sværere at få hjælp, hvilket har gjort dem usikre. Eksempelvis oplever en af patienterne/borgerne, at det har været vanskeligt, at hun har skullet gå ned og banke på en lukket dør, for at få kontakt til personalet. Hun fortæller: Når man er i krise, så er det svært selv at række ud. Så er det vigtigt, at der er personale, der kan se, at der er en person, der har brug for hjælp. Patient/borger Placering på Nybrogård Halfway-projektet er fysisk placeret på Nybrogård, som er et botilbud i Gladsaxe Kommune. Huset rummer 24 lejligheder til borgere med psykosociale handicap. Derudover er der fem sengepladser, som både anvendes af refugiet og halfway-tilbuddet. Botilbuddet og halfwaytilbuddet er fysisk placeret i hver sin bygning. Patienterne/borgerne oplever, at de fysiske omgivelser på Nybrogård har stor betydning for deres oplevelser med halfway-tilbuddet. Huset er placeret ved Bagsværd Sø og Lyngby Sø med udsigt over vandet. Patienterne/borgerne oplever, at huset og omgivelserne er skønne, samt at det er med til at give dem ro at kunne kigge ud over vandet og gå ture omkring søen. Det er ligeledes personalets oplevelse, at der er nogle hjemlige og indbydende omgivelser, som gør Nybrogård til et rart sted for patienterne/borgerne at komme. En af patienterne/borgerne oplever, at det er en begrænsning, at halfway-tilbuddet ligger i sammenhæng med et botilbud, hvor der er faste beboere. Hun oplever, at det af den årsag kan være vanskeligt for hende at anvende halfway-tilbuddet som et akuttilbud. Hun føler, at hun skal have overskud og være imødekommende over for de andre beboere, når hun kommer, så hun ikke forstyrrer deres hverdag. Således oplever hun ikke, at tilbuddet kan rumme hende, når hun har det værst. Et par af de andre patienter/borgere oplever ligeledes, at det kan være vanskeligt at have overskud til at omgås de faste beboere, når de selv har det dårligt. Samtidig fortæller nogle af patienterne/borgerne, at de har lært nogle af de faste beboere at kende og har haft glæde af at tale med dem. Det er personalets oplevelse, at patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet og de faste beboere på Nybrogård ikke er en del af hinandens hverdag, med mindre patienterne/borgerne fra halfway-tilbuddet vælger at spise i den fælles spisestue. 13

14 Erfaringer med halfway-tilbuddet For personalet har placeringen på Nybrogård betydet et fagligt sparringsgrundlag, selvom de har været relativt meget alene på deres vagter i halfway-projektet, idet der har været personale andre steder i huset, som de har kunnet sparre med Forskel på halfway-tilbuddet og PC Ballerup Stillet over for en indlæggelse på PC Ballerup oplever flere af patienterne/borgerne, at det er bedre for dem at komme i halfway-tilbuddet. De oplever, at der er mere omsorg på Nybrogård, og at en indlæggelse til sammenligning kan være en barsk og ubehagelig oplevelse. Det er med til at skabe tryghed hos patienterne/borgerne, at der er mere rolige omgivelser og færre syge mennesker omkring dem i halfway-tilbuddet. Omvendt er der nogle af patienterne/borgerne, som foretrækker en indlæggelse på PC Ballerup, hvis de har det rigtig dårligt. Disse patienter/borgere oplever, at personalet og omgivelserne på PC Ballerup er bedre rustet til at håndtere mere syge patienter/borgere, og at der er bedre opsyn med dem, hvis de er selvskadende. Derfor føler nogle af patienterne/borgerne sig mere trygge ved at være på PC Ballerup, når de er i en akut situation. Det er i højere grad det samme personale, som patienterne/borgerne møder på Nybrogård sammenlignet med PC Ballerup. Det betyder for patienterne/borgerne, at de kan have større tiltro til personalet og føle tryghed, hvilket særligt gælder for de patienter/borgere, som har det svært med nye mennesker. Personalet oplever ligeledes, at det er en stor fordel ved halfway-tilbuddet, at det er det samme personale, som patienterne/borgerne møder fra gang til gang. Dermed lærer patienter/borgere og personale hinanden godt at kende og skal ikke starte forfra hver gang. Det giver ifølge personalet bedre muligheder for medmenneskelige relationer i halfway-tilbuddet sammenlignet med PC Ballerup. Patienterne/borgerne oplever, at det er positivt, at der på Nybrogård er gode muligheder for aktiviteter, fx gåture, guitarspil om eftermiddagen, madklub og sangaftener, så de har noget at tage sig til. Derudover fremhæver en af patienterne/borgerne det som en stor fordel ved halfwaytilbuddet, at hun har mulighed for at have sin hund med. Det gør, at jeg ikke skal tænke på, hvor min hund skal placeres, og jeg kan være sammen med min hund, når jeg har det rigtig skidt. Det er godt for mit velbefindende. Patient/borger Personalet oplever, at der er mere ro og bedre tid til at drage omsorg for patienterne/borgerne i halfway-projektet, hvis alternativet er et besøg på akutmodtagelsen. Personalet fortæller, at de aldrig har afvist en patient/borger i halfway-tilbuddet, men at de modtager patienterne/borgerne på en rolig og omsorgsfuld måde. Til sammenligning er det personalets oplevelse, at patienterne/borgerne nogle gange skal vente længe i en akutmodtagelse og argumentere for at, at de er syge nok til at komme, og at de herefter kan risikere at blive afvist eller få at vide, at de skal hjem igen inden for få timer. En af patienterne/borgerne fortæller om en situation, hun oplevede som meget akut, hvor hun blev afvist på PC Ballerup, og hvor personalet i halfway-projektet i stedet for tog hånd om situationen. 3.3 Tværsektorielt samarbejde Projektlederne oplever, at det tværsektorielle samarbejde i projektet med en regionalt ansat projektsygeplejerske, som i projektet er tilknyttet halfway-tilbuddet på Nybrogård, er nytænkende i forhold til, hvordan sektorerne normalt samarbejder. Det har for det pædagogiske personale i 14

15 Erfaringer med halfway-tilbuddet projektet betydet, at det har været nemt at trække på behandlingspsykiatrien i deres daglige arbejde via projektsygeplejersken. Personalet oplever, at det har været lærerigt og spændende at samarbejde på tværs af kommune og region, samt at de har fået en større forståelse for hinandens arbejde. Personalet oplever, at det har givet bedre muligheder for at hjælpe patienterne/borgerne, at de har kunnet trække på hinandens viden, fagligheder og kontakter. Det har haft betydning, at personalet på tværs har fået et personligt kendskab til hinanden, og at samarbejdet ikke har skullet foregå over telefon. Personalet fortæller, at begge parter har oplevet et behov for at arbejde tættere sammen, og at begge parter har ønsket at lykkes med projektet. Dette har betydet en større lyst til at samarbejde og lydhørhed over for hinanden, end personalet ellers har oplevet. Det har været mærkbart for mig i hvert fald, at det har været de her to mastodonter, som på en eller anden måde gerne ville gøre noget godt sammen for borgerne. Personale En patient/borger oplever imidlertid, at der i projektet har manglet klarhed og åbenhed omkring, at patienterne/borgerne ikke skal til Nybrogård, hvis de er rigtig dårlige og har behov for en indlæggelse. Hun har oplevet at blive sendt fra akutmodtagelsen til Nybrogård, hvor hun ikke synes, at det var det rette valg. De vil helst have, at vi kommer herud [på Nybrogård], lige meget hvor dårlige vi er, og det synes jeg måske, er lidt hårdt. Patient/borger Dog er det personalets oplevelse, at patienterne/borgerne ikke skal komme i halfway-tilbuddet for enhver pris, og at de vurderer fra gang til gang, om der er behov for en indlæggelse på PC Ballerup. Der har været en behandlingsansvarlig overlæge fra distriktspsykiatrien på PC Ballerup på projektet, som personalet har haft mulighed for at konferere med, hvis de har været i tvivl, om patienten/borgeren i stedet for skulle indlægges. Når der er kommet en patient/borger i halfway-tilbuddet, har proceduren derudover været, at personalet har kontaktet den distriktspsykiatriske behandlersygeplejerske, som har haft ansvaret for patienten/borgeren. På den måde har der været et samarbejde med behandlingspsykiatrien om, hvordan de bedst muligt har kunnet hjælpe patienterne/borgerne. Både projektlederne og personalet vurderer, at dette har været medvirkende til at give en mere sammenhængende og koordineret indsats over for patienterne/borgerne. I projektperioden er der afholdt to temaeftermiddage for personalet i halfway-tilbuddet, herunder personale fra Nybrogård, socialpsykiatrien og PC Ballerup. Ved temaeftermiddagene har fokus blandt andet været på det tværsektorielle samarbejde, konflikthåndtering i akutte situationer, selvmordstruede patienter og brug af tvang Udfordringer i samarbejdet Projektlederne fortæller, at der har været nogle indledningsvise udfordringer ved, at medarbejdere med forskellige baggrunde, som er vant til forskellige arbejdsgange, har arbejdet tæt sammen. Dette har dog ikke været overraskende for projektlederne, idet det er udtryk for mødet mellem to forskellige kulturer. Projektlederne oplever, at det tværsektorielle samarbejde er kommet til at fungere rigtig godt i løbet af projektperioden, og at det er en stor styrke ved projektet. 15

16 Erfaringer med halfway-tilbuddet Om de indledningsvise udfordringer fortæller personalet, at det har været nyt og uvant for det pædagogiske og det sundhedsfaglige personale at samarbejde. Det pædagogiske personale har oplevet nogle barrierer i forhold til at ringe til PC Ballerup. En af dem fortæller, at det i starten ikke faldt hende naturligt at bruge et hospital som en direkte samarbejdspartner, og at det derfor krævede tilvænning. Derudover oplever personalet, at det kan være vanskeligt i forhold til det tværsektorielle samarbejde, at der med projektet kan komme rigtig mange personer ind over patientens/borgerens forløb. Typisk har patienterne/borgerne i forvejen mange fagpersoner tilknyttet i både region og kommune. Derfor oplever personalet i halfway-tilbuddet, at det kan være vanskeligt at vide, hvem der skal tage sig af hvad, og hvornår noget er deres opgave, samt at de har skullet være meget opmærksomme på ikke at modarbejde de planer, der allerede har været lagt for patienterne/borgerne andre steder. Patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet har ved deres opstart i halfway-tilbuddet udarbejdet kriseplaner sammen med projektsygeplejersken. Hensigten med kriseplanerne var, at de skulle være kendt i både region og kommune, således at alle kunne arbejde ud fra det samme. Kriseplanerne er blevet brugt i halfway-tilbuddet, men det er ikke projektledernes oplevelse, at de er blevet anvendt aktivt i akutmodtagelsen på PC Ballerup. Således har kriseplanerne ikke fungeret som det fælles værktøj, de var tiltænkt Gevinster for det tværsektorielle samarbejde generelt Projektlederne oplever, at der i forbindelse med halfway-projektet er blevet dannet nogle gode relationer på tværs af sektorerne, som har været gavnlige i projektet. De oplever ligeledes, at det er en sidegevinst ved projektet, at de har fået nogle kontakter i hinandens organisationer, som de kan trække på i det tværsektorielle samarbejde generelt. Det kan jeg tydelig mærke, at det gør en stor forskel i det almene tværsektorielle samarbejde også. Fordi hvis jeg har et problem, så ved jeg, hvem jeg skal ringe til. Og sikkert omvendt, ik. Projektleder Det er ligeledes personalets oplevelse, at den bedre forståelse for hinandens arbejde i de to sektorer smitter positivt af på det tværsektorielle samarbejde, som rækker ud over projektet. 3.4 Udbytte af projektet Dette afsnit indledes med en præsentation af de indledningsvise forventninger til udbyttet af projektet. Herefter følger evalueringens fund i forhold til det oplevede udbytte af projektet, og herunder hvorvidt forventningerne er blevet indfriet Forventninger til udbytte af halfway-tilbuddet Personale tilknyttet projektet og medlemmer af styregruppen og arbejdsgruppen deltog ved den indledende temadag i efteråret Ved en rundspørge udtrykte deltagerne forskellige forventninger til udbyttet af projektet. Det er vigtigt at påpege, at det ikke nødvendigvis er alle deltagere, der har været enige i de forventninger, der blev udtrykt på dagen, men at forventningerne kan repræsentere enkeltpersoners synspunkter. Deltagerne udtrykte forventninger om følgende udbytte: 16

17 Erfaringer med halfway-tilbuddet - At projektet ville give patienterne/borgerne noget nyt og berigende, som de ville blive glade for, og som kunne give dem tryghed. - At der med projektet ville blive forebygget genindlæggelser og besøg på akutmodtagelsen på PC Ballerup. - At projektet ville betyde en økonomisk besparelse som følge af færre genindlæggelser på PC Ballerup Glade og trygge patienter/borgere De interviewede patienter/borgere vurderer, at halfway-tilbuddet er et godt tilbud for dem. De oplever, at der bliver lyttet til dem, og at de møder forståelse og omsorg fra personalet. Derfor har projektet betydet en større tryghed for patienterne/borgerne. Nogle af patienterne/borgerne oplever, at de har fået det bedre, mens de har været tilknyttet halfway-projektet, som følge af at de har fået støtte og hjælp fra personalet. Projektledere og personale oplever ligeledes, at det er et vellykket projekt, idet patienterne/borgerne har fået et trygt sted, hvor der er ro og plads til at drage omsorg. Dette var den ene forventning, som deltagerne ved temadagen indledningsvist havde til projektet, og den er således blevet indfriet for de patienter/borgere, der har deltaget i evalueringen. Derudover mente deltagerne ved temadagen, at projektet ville være en succes, hvis patienterne/borgerne fik det bedre af at være i tilbuddet. Det oplever nogle af de interviewede patienter/borgere som tidligere nævnt, at de har fået Netværk mellem patienterne/borgerne Flere af patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet er ensomme og har intet eller meget lidt netværk. De oplever, at de gennem projektet har kunnet hygge sig og har fået et fællesskab og venskaber med hinanden. Nogle af patienterne/borgerne mødes privat og tager ud og spiser og på cafébesøg sammen. En af patienterne/borgerne fortæller, at hun er glad for at have fået nogen at tale med og beskriver det sociale udbytte positivt: Det gør, at man får det rigtig godt, og får delt nogle ting. Det er ligesom en positiv spiral, der bliver dannet. Patient/borger Forventningen om, at projektet skulle give patienterne/borgerne noget nyt og berigende er således også indfriet i kraft af, at patienterne/borgerne har fået nogle gode relationer til hinanden. Samtidig oplever en af patienterne/borgerne, at det er hårdt at have fået venner, som også er syge. Hun oplever, at hun er blevet nærmeste pårørende til en af de andre patienter/borgere, og at det er vanskeligt at støtte en veninde, når hun selv har det dårligt og mangler overskud. På samme måde er det personalets oplevelse, at patienterne/borgerne har lært hinanden at kende og bruger hinanden både positivt og negativt, idet de i høj grad kan påvirke hinanden Forebyggelse af genindlæggelser Den anden indledningsvise forventning ved temadagen var, at der med projektet ville blive forebygget genindlæggelser og besøg på akutmodtagelsen. Nogle af patienterne/borgerne oplever, at halfway-tilbuddet har været med til at forebygge genindlæggelser og fortæller, at de ikke har været indlagt i den periode, de har været tilknyttet projektet. Det gælder blandt andet en af de patienter/borgere, der hyppigt har anvendt halfway-tilbuddet en uge ad gangen, og som har fået 17

18 Erfaringer med halfway-tilbuddet så intensiv støtte, at hun ikke har haft brug for indlæggelser. En anden patient/borger fortæller om en situation, hvor en genindlæggelse kan være forbygget, ved at hun gjorde brug af halfwaytilbuddet i opløbet: Der var et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget drikketrang, mens jeg var derhjemme, og jeg vidste, at hvis jeg blev derhjemme, ville jeg begynde at drikke. Så kom jeg herud nogle dage. Patient/borger Andre patienter/borgere har haft gentagne indlæggelser og selvmordsforsøg, mens de har været tilknyttet projektet. For en af patienterne/borgerne har personalet i halfway-tilbuddet været med til at afhjælpe en række selvmordsforsøg. Det er både personalets og projektledernes oplevelse, at projektet har været med til at forebygge adskillige indlæggelser og besøg på akutmodtagelsen på PC Ballerup. Det er naturligvis ikke muligt at forudsige, hvor mange indlæggelser der ville have været uden projektet, men det er sandsynligt, at mange af de ophold, som patienterne/borgerne har haft i halfway-tilbuddet, ellers ville have været indlæggelser på PC Ballerup. Personalet har haft mulighed for at registrere besøg af et døgns varighed eller mere. De har imidlertid ikke haft mulighed for at registrere telefoniske kontakter og kortere besøg uden overnatning. Derfor oplever personalet, at de har ydet et stykke arbejde, som de i projektet ikke har haft mulighed for at dokumentere nogen steder. Det er personalets oplevelse, at disse telefonopkald og kortvarige besøg ligeledes har været med til at forebygge genindlæggelser. På baggrund af denne kvalitative evaluering tyder det således på, projektet har medvirket til at forebygge genindlæggelser og besøg på akutmodtagelsen, som det indledningsvist blev forventet Økonomisk besparelse? Ved den indledende temadag havde deltagerne en forventning om, at projektet ville betyde en økonomisk besparelse som følge af færre besøg på PC Ballerup. Det er dog vanskeligt at konkludere på økonomien i projektet på baggrund af denne kvalitative evaluering. Hverken personale eller projektledere forventer, at det samlet set vil være muligt at identificere en økonomisk gevinst af projektet, selvom det har forebygget indlæggelser. Den kommunale projektleder vurderer, at de sparrede udgifter på PC Ballerup er tilsvarende de udgifter, som de har haft på Nybrogård, idet patienterne/borgerne formentlig har haft længere ophold på Nybrogård, end de ville have haft i akutmodtagelsen. 3.5 Udfordringer i projektet Undervejs i projektet har der været nogle udfordringer, som har påvirket projektet i større eller mindre grad. Disse udfordringer og deres betydning er beskrevet herunder Opstart af projektet Personalet oplever, at der indledningsvist har manglet fælles drøftelser af, hvordan de skulle arbejde i projektet. Personalet kendte ikke hinanden på forhånd og har kun tilbragt kort tid sammen i projektet. De efterlyser, at der ved projektets start havde været afsat eksempelvis en uge, hvor de kunne diskutere ideer, formål og den faglige tilgang i projektet. 18

19 Erfaringer med halfway-tilbuddet At der har manglet introduktion understreges af, at lederen af Nybrogård i starten af projektet havde svært ved at se formålet med halfway-tilbuddet og manglede viden om, hvordan der skulle arbejdes med patienterne/borgerne. Hun fortæller, at der gik noget tid, før hun fandt ud af, hvad formålet med projektet var, og hvordan det adskilte sig fra refugiet, som startede op i samme periode. Den manglende introduktion understreges ligeledes af, at der blandt interviewpersonerne er forskellige opfattelser af, i hvilke situationer patienterne/borgere skal anvende tilbuddet. Nogle mener, at patienterne/borgerne skal komme på Nybrogård som et alternativ til en indlæggelse, når de er i akut krise og ellers ville være taget på akutmodtagelsen. Andre mener, at de skal komme, når de oplever at have det mindre godt og fx har brug for nogen at tale med, for derved at forebygge en eventuel indlæggelse i opløbet. Det er muligt at disse uoverensstemmelser kunne være undgået, hvis der havde været mere fokus på at introducere og drøfte projektet. Det interviewede personale oplever, at det har præget projektet gennem længere tid, at de grundlæggende drøftelser af projektets rammer har manglet, og det undrer dem, at der ikke har været afsat tid til dette. Når de ser tilbage på projektperioden, oplever de, at det ville have været oplagt at investere i dette i løbet af den første måned, hvor der alligevel ikke var patienter/borgere i projektet. Dog oplever de, at det kunne være vanskeligt at tage stilling til pædagogiske retningslinjer, inden der var patienter/borgere. Derudover har personalet manglet mere overlap i deres arbejdstider, så de bedre kunne have drøftet forskellige situationer med hinanden, og projektsygeplejersken kunne også godt have ønsket sig nogen med samme faglige baggrund at sparre med i projektet. Ved den indledende temadag udtrykte deltagerne forventning om, at der skulle være en høj faglig kvalitet i den behandling og støtte, der blev givet i halfway-tilbuddet. Det er dog personalets oplevelse, at dette er blevet vanskeliggjort af, at de har manglet de indledningsvise drøftelser af projektet og den løbende sparring med hinanden Håndtering af patienter/borgere i akutte situationer Nogle af patienterne/borgerne oplever, at der i projektet har manglet ressourcer til at håndtere patienter/borgere, som har haft det rigtig dårligt med svære psykiske symptomer. Det har primært været pædagogisk personale, som patienterne/borgerne har kunnet tale med i akutte kriser, mens der ikke har været tilbud om at tale med eksempelvis en psykolog. Nogle patienter/borgere har oplevet, at de primært har fået tilbudt en kop kaffe og en snak, mens de i virkeligheden har oplevet et behov for at tale med nogen med sundhedsfaglig baggrund og større viden om deres symptomer. En af patienterne/borgerne oplever, at det må være vanskeligt for personalet både at håndtere de faste beboere på Nybrogård og patienter/borgere i halfway-tilbuddet, som er i akut krise, idet det er forskellige tilgange, der er behov for. Det interviewede personale oplever også, at de nogle gange har manglet at være forberedte på patient-/borgergruppen. Personalet savner, at de havde fået flere informationer om de patienter/borgere, der har indgået i projektet. De har ikke været forberedt på, at nogle af dem fx har haft mange selvmordsforsøg eller er blevet voldelige. Der har været nogle voldsomme episoder med patienterne/borgerne, hvor personalet har følt, at deres sikkerhed har været i fare. Personalet oplever, at de kunne have været bedre forberedt på den type episoder, hvis de som en del af projektet havde fået noget viden om patienternes/borgernes baggrund på skrift. 19

20 Erfaringer med halfway-tilbuddet Betaling for transport og måltider Patienterne/borgerne oplever, at det i akutte situationer har været svært for dem at få pakket deres ting selv og komme til Nybrogård. Det har for nogen af dem betydet, at de nogle gange er blevet derhjemme og ikke har fået hjælp. Patienterne/borgerne efterspørger, at der i projektet havde været mulighed for, at personalet kunne komme hjem og hente dem og hjælpe med at pakke deres ting. Der har dog ikke været penge og personaleressourcer i projektet til at køre ud og hente patienterne/borgerne. Der har heller ikke været mulighed for, at patienterne/borgerne har kunnet tage en taxa på projektets regning heller ikke hvis patienterne/borgerne er blevet afvist på Psykiatrisk Center Ballerup og bedt om at tage på Nybrogård i stedet for. Muligheden for at hjælpe patienterne/borgerne med transport er et aspekt, som personalet også har savnet ved projektet. Der har ligeledes været nogle udfordringer i forhold til betaling for maden på Nybrogård. Patienterne/borgerne i projektet har selv skullet betale for måltiderne, og personalet fortæller, at nogle af mændene ikke ville benytte tilbuddet på den baggrund. Der blev dog i løbet af projektet fundet en løsning på dette, således at patienter/borgere har fået maden, hvis de ikke selv har kunnet betale, og regningen efterfølgende er blevet sendt til kommunen. Kommunen har efterfølgende indkrævet pengene hos patienterne/borgerne Tidsbegrænset projekt Projektperioden for halfway-tilbuddet var fra maj 2013 til december af Der gik et stykke tid, inden kendskabet til projektet var udbredt, og der var tilknyttet patienter/borgere til projektet. På interviewtidspunktet havde der derfor kun været patienter/borgere i tilbuddet i lidt over et år. Både projektledere og personale er enige om, at det er for kort til at implementere noget nyt og kunne vurdere, om det er en succes. Personalet fortæller, at det ikke har været overraskende for dem, at en betydelig del af projektperioden er gået med at starte projektet op og få tilknyttet patienter/borgere. Dette skyldes primært, at målgruppen er psykisk sårbare personer, som det typisk tager tid at motivere, tilvænne noget nyt og gøre trygge. Projektlederne og personalet oplever, at det er en ulempe ved denne type projekter, at der først bliver gjort meget for at få patienterne/borgerne til at deltage for kort tid efter at efterlade dem uden de samme muligheder og dermed gøre dem usikre. De oplever ligeledes, at et problematisk aspekt er, at det er uafklaret indtil en måned før projektets udløb, hvad der skal ske fremadrettet. En af patienterne/borgerne problematiserer tilsvarende, at man med et sådan projekt tilvænner patienterne/borgerne en hjælp, som de bliver afhængige af, og efterfølgende tager den fra dem. Hun understreger, at det er vigtigt, at der ved projektets afslutning er fokus på patienternes/borgernes udslusning af tilbuddet og videre forløb. Arbejdsgruppen har været opmærksomme på dette etiske aspekt i projektet og har ved projektets afslutning haft fokus på at afslutte patienternes/borgernes forløb på en ordentlig måde og tilbyde dem noget andet. Det kan fx være opstart i OP-team i distriktspsykiatrien. 20

21 Anbefalinger til lignende projekter 4 Anbefalinger til lignende projekter Der er ikke afsat ressourcer til at videreføre halfway-tilbuddet efter projektperioden, selvom både projektledere, personale og patienter/borgere har ønsket, at det skulle fortsætte. Det er derfor ikke meningsfuldt at videregive anbefalinger til projektet fremadrettet. Evalueringen har imidlertid givet anledning til nogle anbefalinger, som kan anvendes i andre lignende projekter. Anbefalingerne er samlet i boksen herunder. Anbefalinger Det er vigtigt, at der ved et projekts opstart bliver investeret tid til at introducere projektet til medarbejderne og give plads til drøftelser af formål og ideer, således at der er enighed og tydelighed omkring, hvordan projektet skal udmøntes i praksis. Det er vigtigt, at det i oprettelsen af denne type tilbud bliver overvejet, hvilken patient- /borgergruppe tilbuddet kan rumme i forhold til sikkerhed og de personaleressourcer, der er til stede. Det er vigtigt, at det i projekter med akutte tilbud bliver overvejet, hvordan patienterne/borgerne kan få hjælp til transport, idet manglende hjælp til transport kan være en hindring for, at patienterne/borgerne anvender tilbuddet i akutte situationer. Det samme kan være gældende mht. betaling for mad. Det er vigtigt for patienterne/borgerne, at der i denne type tilbud er en mindre gruppe fast personale, så det er de samme personer, patienterne/borgerne møder fra gang til gang, samt at der er personale til stede til at hjælpe patienterne/borgerne, uden at de selv skal være opsøgende. Det er vigtigt med en opmærksomhed på, at man med denne type tidsbegrænsede projekter tilvænner patienterne/borgerne en hjælp, som efterfølgende bliver taget fra dem, hvilket kan efterlade patienterne/borgerne i en usikker situation ved projektets ophør. 21

22 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Det tværsektorielle samarbejde Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Hvem er jeg Ph.d. i organisationsanalyse indenfor psykiatrien Socialpsykiatri Har været udviklingskonsulent

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere