Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats"

Transkript

1 Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

2 Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Psykiatrisk Center Ballerup Evalueringskonsulent Malene Bjældager Evalueringskonsulent Christine Lærke Witzke Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, januar 2015 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Foto: Nybrogård 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé 4 1 Introduktion Formål 7 2 Metode 8 3 Erfaringer med halfway-tilbuddet Patient-/borgergruppen Rekruttering af patienter/borgere Patienternes/borgernes brug af tilbuddet Halfway-tilbuddet Personaleressourcer Placering på Nybrogård Forskel på halfway-tilbuddet og PC Ballerup Tværsektorielt samarbejde Udfordringer i samarbejdet Gevinster for det tværsektorielle samarbejde generelt Udbytte af projektet Forventninger til udbytte af halfway-tilbuddet Glade og trygge patienter/borgere Netværk mellem patienterne/borgerne Forebyggelse af genindlæggelser Økonomisk besparelse? Udfordringer i projektet Opstart af projektet Håndtering af patienter/borgere i akutte situationer Betaling for transport og måltider Tidsbegrænset projekt 20 4 Anbefalinger til lignende projekter 21 3

4 Resumé Resumé I maj 2013 igangsatte Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommune i samarbejde projektet Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats. Baggrunden for projektet var et fælles ønske om at nedbringe antallet af genindlæggelser. Som led i projektet blev der oprettet et nyt tilbud til patienter/borgere med psykiske lidelser kaldet halfway-tilbuddet. Projektet blev afsluttet ved udgangen af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en kvalitativ evaluering af halfwaytilbuddet blandt patienter/borgere, personale og projektledere, der var tilknyttet projektet. Der er gennemført i alt tre interview, herunder to fokusgruppeinterview og et gruppeinterview. Formålet med evalueringen er at belyse: - Patienter/borgeres, personales og projektlederes erfaringer med halfway-tilbuddet, som det er udmøntet i praksis. - Patienter/borgeres, personales og projektlederes oplevede udbytte af projektet, herunder samarbejde mellem PC Ballerup og Gladsaxe Kommune samt behandlingen og støtten, der er givet i tilbuddet. Erfaringer med halfway-tilbuddet Halfway-tilbuddet er et tilbud, der er blevet formet undervejs i projektperioden. Hvordan projekter præcis skulle udmøntes, er først blevet klart efterhånden som tilbuddet er blevet anvendt af patienter/borgere i praksis. Overordnet viser erfaringerne indsamlet fra patienter/borgere, personale og projektledere, at halfway-tilbuddet har været et godt tilbud. De primære brugere af tilbuddet har været fem-seks kvinder over 40 år. Patienterne/borgerne har haft mange kontakter med psykiatrien, er ensomme og nogle er ofte selvmordstruede. Denne gruppe har anvendt halfway-tilbuddet ofte. Nogle er kommet fast i halfway-tilbuddet med få dage i eget hjem mellem deres ophold i halfway-tilbuddet. Andre patienter/borgere er kommet i få timer ad gangen for at gå en tur, tale med personalet eller drikke en kop kaffe. Gruppen, der ofte har anvendt halfway-tilbuddet, adskiller sig fra de andre patienter/borgere, der indledningsvist blev rekrutteret til tilbuddet, idet de øvrige kun har anvendt tilbuddet en eller få gange i projektperioden. Halfway-tilbuddet har således mod forventning haft en mindre primær målgruppe, der har anvendt halfway-tilbuddet relativt fast. Projektsygeplejersken tilknyttet halfway-tilbuddet har stået for at rekruttere patienter/borgere til tilbuddet. Patienterne/borgerne oplever, at det har været vigtigt for deres lyst til at deltage, at de har haft mulighed for at besøge halfway-tilbuddet på Nybrogård og møde personalet inden de takkede ja til at deltage. Patienternes/borgernes erfaringer med halfway-tilbuddet er, at det er trygt for dem at komme på Nybrogård, da det er det samme personale de møder, og fordi rammerne er rolige og imødekommende. Dog oplever nogle patienter/borgere, at halfway-tilbuddet ikke har kunnet håndtere patienter/borgere, der har befundet sig i en akut situation med svære psykiske symptomer. Det er projektledernes og personalets oplevelse, at halfway-tilbuddet har været med til at styrke kendskabet til hinanden på tværs af sektorer og dermed givet bedre forudsætninger for deres samarbejde om den enkelte patients/borgers forløb. I den sammenhæng har det været afgørende, 4

5 Resumé at der har været en fast projektsygeplejerske, der har haft sin daglige gang i halfway-tilbuddet på Nybrogård. Personale og projektledere oplever, at det tværsektorielle samarbejde i projektet har positiv betydning for sektorenes samarbejde i almindelighed, som følge af at de har fået nogle kontakter på tværs, som de også kan trække på i andre sammenhænge. Nogle patienter/borgere vurderer, at halfway-tilbuddet for dem har været med til at forebygge antallet af genindlæggelser. Andre patienter/borgere har dog haft flere genindlæggelser, mens de har været tilknyttet halfway-tilbuddet. Projektledere og personale tilknyttet halfway-tilbuddet vurderer, at halfway-tilbuddet har været med til at forebygge antallet af genindlæggelser. Derudover oplever nogle patienter/borgere, at de har fået det bedre, mens de har været tilknyttet halfway-tilbuddet i kraft af den støtte og hjælp, som personalet har givet dem. Som en sidegevinst oplever patienterne/borgerne, at have fået et netværk med de andre patienter/borgere i halfway-tilbuddet. Anbefalinger til lignende projekter Evalueringen har givet anledning til nogle anbefalinger, som kan anvendes ved andre lignende projekter. Anbefalingerne er samlet i boksen herunder. Anbefalinger Det er vigtigt, at der ved et projekts opstart bliver investeret tid til at introducere projektet til medarbejderne og give plads til drøftelser af formål og ideer, således at der er enighed og tydelighed omkring, hvordan projektet skal udmøntes i praksis. Det er vigtigt, at det i oprettelsen af denne type tilbud bliver overvejet, hvilken patient- /borgergruppe tilbuddet kan rumme i forhold til sikkerhed og de personaleressourcer, der er til stede. Det er vigtigt, at det i projekter med akutte tilbud bliver overvejet, hvordan patienterne/borgerne kan få hjælp til transport, idet manglende hjælp til transport kan være en hindring for, at patienterne/borgerne anvender tilbuddet i akutte situationer. Det samme kan være gældende mht. betaling for mad. Det er vigtigt for patienterne/borgerne, at der i denne type tilbud er en mindre gruppe fast personale, så det er de samme personer, patienterne/borgerne møder fra gang til gang, samt at der er personale til stede til at hjælpe patienterne/borgerne, uden at de selv skal være opsøgende. Det er vigtigt med en opmærksomhed på, at man med denne type tidsbegrænsede projekter tilvænner patienterne/borgerne en hjælp, som efterfølgende bliver taget fra dem, hvilket kan efterlade patienterne/borgerne i en usikker situation ved projektets ophør. 5

6 Introduktion 1 Introduktion Psykiatrisk Center Ballerup (PC Ballerup) og Gladsaxe Kommune har primo maj 2013 igangsat projektet, Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats. Formålet med projektet er at udbygge samarbejdet om forebyggelse af genindlæggelser af patienter/borgere med psykiske lidelser. Projektet afsluttes ved udgangen af Baggrunden for projektet er et fælles ønske om at nedbringe antallet af genindlæggelser gennem nye modeller for samarbejdet mellem sektorerne. Som led i projektet har Gladsaxe Kommune og PC Ballerup oprettet et nyt tilbud til patienter/borgere med psykiske lidelser kaldet halfway-tilbuddet. Halfway-tilbuddet åbner for patienter/borgere i september Det er hensigten, at halfway-tilbuddet skal: Nedbringe antallet af genindlæggelser Forkorte indlæggelsestiden Medvirke til, at patienten/borgeren oplever et koordineret og sammenhængende behandlingsforløb og et fagligt kvalificeret samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og kommunen. FAKTA: Hvad er halfway-tilbuddet? Halfway-tilbuddet er etableret i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og PC Ballerup på baggrund af et fælles ønske om færre genindlæggelser for patienter/borger med psykiske lidelser. Projektet er delfinansieret med midler fra Forebyggelsespuljen. Halfway-tilbuddet indebærer, at der på det kommunale bosted Nybrogård er etableret fem halfway-pladser til patienterne/borgerne i projektet. Tilbuddet kaldes halfway, fordi det kan anskues som en mellemstation mellem en indlæggelse og eget hjem. Halfway-tilbuddet kan anvendes af patienter/borgere, der skal udsluses til eget hjem efter en indlæggelse eller af patienter/borgere i eget hjem, som ved forværring i deres tilstand har behov for et kort intensivt behandlingsforløb uden egentlig indlæggelse. Målgruppen for halfway-tilbuddet er patienter/borgere i Gladsaxe Kommune, som er tilknyttet Distriktspsykiatri Gladsaxe, og som har haft minimum tre indlæggelser inden for et år. Patienten/borgeren kan maksimalt optage en halfway plads i syv døgn. I projektperioden er der ansat en projektsygeplejerske fra PC Ballerup, der er til stede på Nybrogård i hverdagene. Derudover er tre pædagoger, der er ansat på Nybrogård, tilknyttet projektet. Der er to projektledere på projektet en kommunal og en regional. Projektet er derudover organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) har gennemført en kvalitativ evaluering af projektet. Derudover har PC Ballerup udarbejdet en kvantitativ opgørelse af antal genindlæggelser og indlæggelsestid i projektperioden, der er vedlagt denne evaluering (se bilag 1). Gladsaxe Kommune og PC Ballerup har ansøgt om projektmidler til at fortsætte projektet efter projektperioden. Det er dog kun Gladsaxe Kommune, der har fået bevilliget midler til at videre- 6

7 Introduktion føre projektet, hvorfor halfway-tilbuddet ikke fortsætter. Denne beslutning har ingen sammenhæng med evalueringens resultater, idet beslutningen tidsmæssigt er faldet før offentliggørelsen af evalueringen. 1.1 Formål Formålet med den kvalitative evaluering er at undersøge, hvilke erfaringer patienter/borgere, personale og projektledere har med halfway-tilbuddet samt deres oplevede udbytte af projektet. Herunder er det formålet at undersøge patienters/borgeres, personales og projektlederes oplevelser af samarbejdet mellem PC Ballerup og Gladsaxe Kommune og deres oplevelser af den behandling og støtte, der er blevet givet i tilbuddet. Endelig er et formål med evalueringen at undersøge, om de indledende forventninger til projektet er blevet indfriet. 7

8 Metode 2 Metode Evalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse. Som introduktion til projektet og evalueringen deltog en konsulent fra EEB ved en temadag i efteråret Der var i alt ti deltagere ved temadagen, herunder personale tilknyttet projektet og medlemmer af styregruppen og arbejdsgruppen for projektet. Formålet med EEBs deltagelse var at informere om evalueringen og høre deltagerens forventninger til udbyttet af projektet, således at evalueringen kunne følge op på de forventninger, deltagerne havde indledningsvist. Ved projektets afsluttende fase har EEB gennemført i alt tre interview. To fokusgruppeinterview er gennemført på Nybrogård med henholdsvis patienter/borgere og personale, og et topersonersinterview er gennemført på Gladsaxe Rådhus med projektlederne på projektet fra henholdsvis Gladsaxe Kommune og PC Ballerup. Interviewene er gennemført i oktober 2014 og har en varighed på 1-2 timer. Tabel 2.1 Interview Interview Fokusgruppeinterview med patienter /borgere Deltagere - Fem patienter/borgere i halfway-tilbuddet (kvinder) Fokusgruppeinterview med personale - Projektsygeplejerske - To pædagoger tilknyttet halfway-tilbuddet - Leder af Nybrogård Topersonersinterview med projektledere - Projektleder fra Gladsaxe Kommune - Projektleder fra PC Ballerup Når der i rapporten refereres til personale, dækker det over de interviewpersoner, som har deltaget i fokusgruppeinterviewet med personale, dvs. projektsygeplejersken på projektet, det pædagogiske personale i halfway-tilbuddet og lederen af Nybrogård (se Tabel 2.1). De fem patienter/borgere, der har deltaget i fokusgruppeinterviewet, er alle kvinder, der har en eller flere psykiatriske diagnoser, og de har alle haft minimum tre indlæggelser inden for et år. En af patienterne/borgerne har haft op mod 50 indlæggelser inden for et år. Patienterne/borgerne er rekrutteret af projektsygeplejersken, der er tilknyttet halfway-tilbuddet, og de har alle anvendt halfway-tilbuddet i store dele af projektperioden. De interviewede patienter/borgere adskiller sig fra de øvrige patienter/borgere, der indledningsvist blev rekrutteret til tilbuddet, i kraft af at de har anvendt halfway-tilbuddet hyppigt og ofte i flere dage ad gangen. Projektsygeplejersken fortæller, at andre patienter/borgere kun har anvendt halfway-tilbuddet én eller to gange. Denne undersøgelse belyser således kun patient-/borgerperspektivet for de patienter/borgere, der ofte har anvendt halfway-tilbuddet. Interviewpersonerne blev ved interviewene informeret om, at resultaterne fra denne evaluering og deres udtalelser ikke havde indflydelse på beslutningen om, hvorvidt projektet ville fortsætte. Interviewene er lydoptaget, og der er efterfølgende skrevet referater. Der er foretaget en meningskondenserede analyse af det samlede interviewmateriale for at identificere gennemgående 8

9 Metode temaer og tendenser. Til analysen er programmet NVivo anvendt. Citaterne i rapporten er medtaget for at uddybe relevante pointer. 9

10 Erfaringer med halfway-tilbuddet 3 Erfaringer med halfway-tilbuddet I dette kapital præsenteres fundene af den kvalitative evaluering. Kapitlet indledes med en beskrivelse af patient-/borgergruppen og deres anvendelse af tilbuddet. Herefter følger en beskrivelse af halfway-tilbuddet og det tværsektorielle samarbejde, som projektet bygger på. Dernæst præsenteres det oplevede udbytte af halfway-tilbuddet, hvilket sammenholdes med de indledningsvise forventninger til projektet. Dette efterfølges af et afsnit om de udfordringer, der har været i projektet. Kapitlet afsluttes med nogle anbefalinger til andre lignende projekter, som denne evaluering har givet anledning til. Formålet med evalueringen er som tidligere nævnt at undersøge erfaringer med projektet. Projektet og halfway-tilbuddet er et nyt tiltag, som ikke tidligere er afprøvet, og det har ikke været klart fra starten, hvordan det ville udvikle sig. Projektet er med andre ord blevet formet undervejs. Derfor er en betydelig del af evalueringen en beskrivelse af, hvordan projektet og halfwaytilbuddet er udmøntet i praksis. 3.1 Patient-/borgergruppen Ved projektets start udvalgte arbejdsgruppen i samarbejde med overlægen i distriktspsykiatrien femten patienter/borgere, som skulle indgå i projektet. Inklusionskriterierne er, at patienterne/borgerne har haft minimum tre indlæggelser inden for et år. Derudover skal patienterne/borgerne være tilknyttet distriktspsykiatrien. Som udgangspunkt kan patienter/borgere, som er udadreagerende i deres adfærd, som er aktivt misbrugende, eller som er i afrusning eller abstinensbehandling ikke indgå i projektet. Det skyldes sikkerhedsmæssige hensyn, idet stedet ikke er gearet til at håndtere patienter/borgere, som er voldelige eller svært påvirkede. Der er dog blevet foretaget en grundig, individuel vurdering af hver patient/borger, og nogle er blevet inkluderet på trods af misbrug. Personalet fortæller, at patient-/borgergruppen, som har deltaget i projektet, primært består af kvinder over 40 år, som har haft en psykiatrisk diagnose gennem mange år, typisk siden deres ungdom. Der er tale om diagnoser såsom personlighedsforstyrrelser, angst, posttraumatisk stress, depression og skizofreni. Patienterne/borgerne har haft mange kontakter med sundhedsvæsenet, og de fleste har haft langt flere genindlæggelser, end inklusionskriteriet for projektet kræver. Flere af patienterne/borgerne er ensomme og nogle af dem er hyppigt selvmordstruede. Ingen af de interviewede patienter/borgere er i beskæftigelse. Projektlederne oplever, at det er en sårbar gruppe med svære psykiske lidelser, der har deltaget i projektet. Enkelte mænd og personer under 30 år har deltaget i projektet. Projektsygeplejersken oplever, at det har været vanskeligt at motivere mænd til at deltage. Samtidig er det personalets oplevelse, at de unge under 30 år har haft svært ved at identificere sig med resten af patient-/borgergruppen og derfor ikke har deltaget i så stort omfang. I løbet af projektperioden er nogle af patienterne/borgerne faldet fra, og andre er kommet til. En patient/borger er afgået ved døden. Enkelte er blevet ekskluderet fra projektet - én patient/borger havde været beruset og voldelig mod personalet, og en anden havde medbragt en sabel på Nybrogård. 10

11 Erfaringer med halfway-tilbuddet Rekruttering af patienter/borgere Projektsygeplejersken på halfway-tilbuddet fortæller, at hun i løbet af projektets første fire-fem måneder har lagt et stort stykke arbejde i at få patienter/borgere tilknyttet projektet. Det opsøgende arbejde fandt både sted på Psykiatrisk Center Ballerup og hjemme hos patienterne/borgerne privat. Projektsygeplejersken beskriver rekrutteringen som en tidskrævende proces, hvor hun var meget opsøgende. De interviewede patienter/borgere fortæller, at de i begyndelsen var bange for at deltage i projektet og skeptiske, men at de valgte at deltage i projektet efter at have været ude og se Nybrogård nogle gange og var blevet mere trygge ved det. Nogle af de patienter/borgere, som var blevet udvalgt til at deltage, lykkedes det ikke at motivere til at komme. Der gik cirka en måned fra projektets start, til der begyndte at komme patienter/borgere i halfway-tilbuddet Patienternes/borgernes brug af tilbuddet Det er forskelligt, hvordan patienterne/borgerne har gjort brug af halfway-tilbuddet. Nogle patienter/borgere har brugt tilbuddet som et alternativ til en indlæggelse eller som forebyggelse af indlæggelser ved forværring i deres tilstand. Fem-seks patienter/borgere har været de primære brugere, som kontinuerligt har haft ophold på Nybrogård af flere dages varighed. Nogle af disse patienter/borgere fortæller, at de er kommet på ugentlig basis på mere eller mindre faste dage, og nogle har i perioder opholdt sig mere på Nybrogård end hjemme hos dem selv. Andre patienter/borgere har anvendt tilbuddet nogle timer ad gangen, hvor de fx har gået en tur, drukket kaffe eller blot talt med personalet, hvorefter de har kunnet tage hjem igen. Derudover fortæller personalet, at der er en gruppe patienter/borgere, som har været i halfway-tilbuddet enkelte gange i starten af projektet, og som ikke er fortsat med at bruge det. Hvorfor disse patienter/borgere ikke har anvendt tilbuddet igen, kan denne evaluering ikke give svar på. En af de interviewede patienter/borgere har anvendt halfway-tilbuddet ind imellem uden at overnatte og oplever at have haft hjælp af det. Hun fortæller, at det kan være en beroligende faktor blot at vide, at der er mulighed for at få hjælp. Personalet oplever, at der er en tilsvarende tryghedsskabende effekt blandt nogle af de patienter/borgere, som kun anvendte tilbuddet få gange i starten. Således bliver tilbuddet betragtet som en form for sikkerhedsnet af både patienter/borgere og personale. Projektlederne på projektet fortæller, at de havde forventet, at flere patienter/borgere ville have gjort brug af tilbuddet i kortere tid ad gangen i akutte tilfælde, frem for den relativt lille gruppe patienter/borgere, der har brugt tilbuddet mere fast. De oplever, at halfway-tilbuddet for nogle af patienterne/borgerene har betydet en stor tryghed, og at det er baggrunden for, at de er kommet så hyppigt. Projektlederne fortæller, at nogle af de hyppige brugere efter deres oplevelse er blevet afhængige af at være der. Det er blevet sådan et andet hjem for dem, og det var måske ikke helt intentionen, da vi startede op. Projektleder Personalet oplever ligeledes, at det for nogle af patienterne/borgerne har været så hyggeligt og rart at være på Nybrogård, at det har været vanskeligt for dem at skulle væk derfra igen. I forlængelse af dette efterlyser nogle patienter/borgere, at der i projektet havde været mulighed for ophold af mere end syv dages varighed. De oplever, at de nogle gange har haft brug for flere da- 11

12 Erfaringer med halfway-tilbuddet ge til at falde til ro, og at der har været stressende for dem at vide, at de højst har kunnet være der i en uge. Foruden de fysiske besøg på Nybrogård har flere patienter/borgere haft telefonisk kontakt med personalet enten hvis de har haft brug for nogen at tale med, eller blot for at fortælle, at de er på vej til Nybrogård. Nogle af patienterne/borgerne i tilbuddet har personalet primært haft telefonisk kontakt med og givet støtte derigennem. Personalet har også været på hjemmebesøg hos nogle få patienter/borgere i halfway-tilbuddet, men flere af de interviewede patienter/borgere har ikke oplevet, at det er blevet givet som en mulighed. I overensstemmelse med dette fortæller personalet, at der ikke har været ressourcer til, at de i særlig høj grad har kunnet forlade Nybrogård for at tage hjem til patienterne/borgerne privat. Endelig har nogle af patienterne/borgerne i en periode på tre måneder været visiteret til et andet tilbud kaldet refugiet. Refugiet er et tilbud til psykisk sårbare borgere i Gladsaxe Kommune, der bor i eget hjem, og som i en periode kan have brug for ekstra støtte. En refugieplads forudsætter en visitation. Refugiet er ligesom halfway-tilbuddet placeret på Nybrogård, og det er de samme fysiske faciliteter og det samme personale, som dækker begge tilbud. Efter tre måneder fast ophold i refugiet er patienterne/borgerne kommet tilbage til halfway-tilbuddet. 3.2 Halfway-tilbuddet Dette afsnit beskriver halfway-tilbuddet med hensyn til personaleressourcer og placeringen på Nybrogård samt betydningen af disse forhold. Derudover omhandler afsnittet, hvordan patienter/borgere og personale oplever, at halfway-tilbuddet adskiller sig fra PC Ballerup Personaleressourcer Der er to projektledere tilknyttet projektet en kommunal og en regional. De har begge siddet med i både styregruppe og arbejdsgruppe for projektet. Deres opgaver har været at starte projektet op og følge det undervejs samt være med til at træffe beslutninger om eventuelle ændringer i projektet. Projektets styregruppe og arbejdsgruppe har afholdt møder regelmæssigt i projektperioden. Møderne er brugt til faglig sparring og udvikling af projektet, samt til at løse udfordringer undervejs, som har været vigtige at drøfte i fællesskab. På personalesiden har der fra projektets start været en projektsygeplejerske og tre pædagoger har været tilknyttet halfway-projektet fra august/september Projektsygeplejersken har arbejdet i dagtimerne, og har både haft sin gang på Nybrogård og PC Ballerup. Det pædagogiske personale har haft vagter, så der har været én på arbejde ad gangen i tidsrummet 8-22, uden at overlappe hinanden. Det pædagogiske personale har også dækket det tidligere omtalte refugie. Derudover har Nybrogårds faste personale understøttet halfway-projektet ved behov og som nattevagt. Patienterne/borgerne fortæller, at det er trygt, at det er det samme personale, de har mødt fra gang til gang, når de har anvendt halfway-tilbuddet. For personalet har oplevelsen været, at de har stået meget alene med opgaverne uden at have mulighed for at drøfte arbejdet med hinanden. Personalet har primært videregivet oplysninger til hinanden på skrift og har savnet at kunne sparre med hinanden i det daglige. De oplever, at de har skullet træffe mange beslutninger alene og eksempelvis vurdere, om en patient/borger skal blive i halfway-tilbuddet eller skal til PC Ballerup. 12

13 Erfaringer med halfway-tilbuddet Fra september 2014 og den resterende del af projektperioden er der ændret på personalesammensætningen. Det skyldes, at halfway-tilbuddet i perioder ikke har kunnet fungere med den bemanding, der var afsat, og at Nybrogårds faste personale derfor har understøttet halfwayprojektet i større omfang end forventet. Samtidig er en af pædagogerne fratrådt sin stilling. Halfway-personalet blev derfor fra september 2014 en del af de faste teams på Nybrogård, således at ét team ad gangen har haft ansvaret for patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet. Nybrogårds øvrige personale var derfor på interviewtidspunktet i gang med at blive uddannet til at varetage opgaven med halfway-projektet. Den nye organisering var en ledelsesbeslutning, som blev truffet på Nybrogård af økonomiske årsager. I praksis betyder det, at der ikke længere er den samme lille personalegruppe, der er tilknyttet halfway-projektet. Patienterne/borgerne oplever, at personaleændringerne har betydet en forringelse i forhold til tidligere, at det i slutningen af projektperioden ikke har været de samme få personaler, der har været tilknyttet halfway-tilbuddet. De oplever, at der efter ændringen har været færre ressourcer til dem, og at det er blevet sværere at få hjælp, hvilket har gjort dem usikre. Eksempelvis oplever en af patienterne/borgerne, at det har været vanskeligt, at hun har skullet gå ned og banke på en lukket dør, for at få kontakt til personalet. Hun fortæller: Når man er i krise, så er det svært selv at række ud. Så er det vigtigt, at der er personale, der kan se, at der er en person, der har brug for hjælp. Patient/borger Placering på Nybrogård Halfway-projektet er fysisk placeret på Nybrogård, som er et botilbud i Gladsaxe Kommune. Huset rummer 24 lejligheder til borgere med psykosociale handicap. Derudover er der fem sengepladser, som både anvendes af refugiet og halfway-tilbuddet. Botilbuddet og halfwaytilbuddet er fysisk placeret i hver sin bygning. Patienterne/borgerne oplever, at de fysiske omgivelser på Nybrogård har stor betydning for deres oplevelser med halfway-tilbuddet. Huset er placeret ved Bagsværd Sø og Lyngby Sø med udsigt over vandet. Patienterne/borgerne oplever, at huset og omgivelserne er skønne, samt at det er med til at give dem ro at kunne kigge ud over vandet og gå ture omkring søen. Det er ligeledes personalets oplevelse, at der er nogle hjemlige og indbydende omgivelser, som gør Nybrogård til et rart sted for patienterne/borgerne at komme. En af patienterne/borgerne oplever, at det er en begrænsning, at halfway-tilbuddet ligger i sammenhæng med et botilbud, hvor der er faste beboere. Hun oplever, at det af den årsag kan være vanskeligt for hende at anvende halfway-tilbuddet som et akuttilbud. Hun føler, at hun skal have overskud og være imødekommende over for de andre beboere, når hun kommer, så hun ikke forstyrrer deres hverdag. Således oplever hun ikke, at tilbuddet kan rumme hende, når hun har det værst. Et par af de andre patienter/borgere oplever ligeledes, at det kan være vanskeligt at have overskud til at omgås de faste beboere, når de selv har det dårligt. Samtidig fortæller nogle af patienterne/borgerne, at de har lært nogle af de faste beboere at kende og har haft glæde af at tale med dem. Det er personalets oplevelse, at patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet og de faste beboere på Nybrogård ikke er en del af hinandens hverdag, med mindre patienterne/borgerne fra halfway-tilbuddet vælger at spise i den fælles spisestue. 13

14 Erfaringer med halfway-tilbuddet For personalet har placeringen på Nybrogård betydet et fagligt sparringsgrundlag, selvom de har været relativt meget alene på deres vagter i halfway-projektet, idet der har været personale andre steder i huset, som de har kunnet sparre med Forskel på halfway-tilbuddet og PC Ballerup Stillet over for en indlæggelse på PC Ballerup oplever flere af patienterne/borgerne, at det er bedre for dem at komme i halfway-tilbuddet. De oplever, at der er mere omsorg på Nybrogård, og at en indlæggelse til sammenligning kan være en barsk og ubehagelig oplevelse. Det er med til at skabe tryghed hos patienterne/borgerne, at der er mere rolige omgivelser og færre syge mennesker omkring dem i halfway-tilbuddet. Omvendt er der nogle af patienterne/borgerne, som foretrækker en indlæggelse på PC Ballerup, hvis de har det rigtig dårligt. Disse patienter/borgere oplever, at personalet og omgivelserne på PC Ballerup er bedre rustet til at håndtere mere syge patienter/borgere, og at der er bedre opsyn med dem, hvis de er selvskadende. Derfor føler nogle af patienterne/borgerne sig mere trygge ved at være på PC Ballerup, når de er i en akut situation. Det er i højere grad det samme personale, som patienterne/borgerne møder på Nybrogård sammenlignet med PC Ballerup. Det betyder for patienterne/borgerne, at de kan have større tiltro til personalet og føle tryghed, hvilket særligt gælder for de patienter/borgere, som har det svært med nye mennesker. Personalet oplever ligeledes, at det er en stor fordel ved halfway-tilbuddet, at det er det samme personale, som patienterne/borgerne møder fra gang til gang. Dermed lærer patienter/borgere og personale hinanden godt at kende og skal ikke starte forfra hver gang. Det giver ifølge personalet bedre muligheder for medmenneskelige relationer i halfway-tilbuddet sammenlignet med PC Ballerup. Patienterne/borgerne oplever, at det er positivt, at der på Nybrogård er gode muligheder for aktiviteter, fx gåture, guitarspil om eftermiddagen, madklub og sangaftener, så de har noget at tage sig til. Derudover fremhæver en af patienterne/borgerne det som en stor fordel ved halfwaytilbuddet, at hun har mulighed for at have sin hund med. Det gør, at jeg ikke skal tænke på, hvor min hund skal placeres, og jeg kan være sammen med min hund, når jeg har det rigtig skidt. Det er godt for mit velbefindende. Patient/borger Personalet oplever, at der er mere ro og bedre tid til at drage omsorg for patienterne/borgerne i halfway-projektet, hvis alternativet er et besøg på akutmodtagelsen. Personalet fortæller, at de aldrig har afvist en patient/borger i halfway-tilbuddet, men at de modtager patienterne/borgerne på en rolig og omsorgsfuld måde. Til sammenligning er det personalets oplevelse, at patienterne/borgerne nogle gange skal vente længe i en akutmodtagelse og argumentere for at, at de er syge nok til at komme, og at de herefter kan risikere at blive afvist eller få at vide, at de skal hjem igen inden for få timer. En af patienterne/borgerne fortæller om en situation, hun oplevede som meget akut, hvor hun blev afvist på PC Ballerup, og hvor personalet i halfway-projektet i stedet for tog hånd om situationen. 3.3 Tværsektorielt samarbejde Projektlederne oplever, at det tværsektorielle samarbejde i projektet med en regionalt ansat projektsygeplejerske, som i projektet er tilknyttet halfway-tilbuddet på Nybrogård, er nytænkende i forhold til, hvordan sektorerne normalt samarbejder. Det har for det pædagogiske personale i 14

15 Erfaringer med halfway-tilbuddet projektet betydet, at det har været nemt at trække på behandlingspsykiatrien i deres daglige arbejde via projektsygeplejersken. Personalet oplever, at det har været lærerigt og spændende at samarbejde på tværs af kommune og region, samt at de har fået en større forståelse for hinandens arbejde. Personalet oplever, at det har givet bedre muligheder for at hjælpe patienterne/borgerne, at de har kunnet trække på hinandens viden, fagligheder og kontakter. Det har haft betydning, at personalet på tværs har fået et personligt kendskab til hinanden, og at samarbejdet ikke har skullet foregå over telefon. Personalet fortæller, at begge parter har oplevet et behov for at arbejde tættere sammen, og at begge parter har ønsket at lykkes med projektet. Dette har betydet en større lyst til at samarbejde og lydhørhed over for hinanden, end personalet ellers har oplevet. Det har været mærkbart for mig i hvert fald, at det har været de her to mastodonter, som på en eller anden måde gerne ville gøre noget godt sammen for borgerne. Personale En patient/borger oplever imidlertid, at der i projektet har manglet klarhed og åbenhed omkring, at patienterne/borgerne ikke skal til Nybrogård, hvis de er rigtig dårlige og har behov for en indlæggelse. Hun har oplevet at blive sendt fra akutmodtagelsen til Nybrogård, hvor hun ikke synes, at det var det rette valg. De vil helst have, at vi kommer herud [på Nybrogård], lige meget hvor dårlige vi er, og det synes jeg måske, er lidt hårdt. Patient/borger Dog er det personalets oplevelse, at patienterne/borgerne ikke skal komme i halfway-tilbuddet for enhver pris, og at de vurderer fra gang til gang, om der er behov for en indlæggelse på PC Ballerup. Der har været en behandlingsansvarlig overlæge fra distriktspsykiatrien på PC Ballerup på projektet, som personalet har haft mulighed for at konferere med, hvis de har været i tvivl, om patienten/borgeren i stedet for skulle indlægges. Når der er kommet en patient/borger i halfway-tilbuddet, har proceduren derudover været, at personalet har kontaktet den distriktspsykiatriske behandlersygeplejerske, som har haft ansvaret for patienten/borgeren. På den måde har der været et samarbejde med behandlingspsykiatrien om, hvordan de bedst muligt har kunnet hjælpe patienterne/borgerne. Både projektlederne og personalet vurderer, at dette har været medvirkende til at give en mere sammenhængende og koordineret indsats over for patienterne/borgerne. I projektperioden er der afholdt to temaeftermiddage for personalet i halfway-tilbuddet, herunder personale fra Nybrogård, socialpsykiatrien og PC Ballerup. Ved temaeftermiddagene har fokus blandt andet været på det tværsektorielle samarbejde, konflikthåndtering i akutte situationer, selvmordstruede patienter og brug af tvang Udfordringer i samarbejdet Projektlederne fortæller, at der har været nogle indledningsvise udfordringer ved, at medarbejdere med forskellige baggrunde, som er vant til forskellige arbejdsgange, har arbejdet tæt sammen. Dette har dog ikke været overraskende for projektlederne, idet det er udtryk for mødet mellem to forskellige kulturer. Projektlederne oplever, at det tværsektorielle samarbejde er kommet til at fungere rigtig godt i løbet af projektperioden, og at det er en stor styrke ved projektet. 15

16 Erfaringer med halfway-tilbuddet Om de indledningsvise udfordringer fortæller personalet, at det har været nyt og uvant for det pædagogiske og det sundhedsfaglige personale at samarbejde. Det pædagogiske personale har oplevet nogle barrierer i forhold til at ringe til PC Ballerup. En af dem fortæller, at det i starten ikke faldt hende naturligt at bruge et hospital som en direkte samarbejdspartner, og at det derfor krævede tilvænning. Derudover oplever personalet, at det kan være vanskeligt i forhold til det tværsektorielle samarbejde, at der med projektet kan komme rigtig mange personer ind over patientens/borgerens forløb. Typisk har patienterne/borgerne i forvejen mange fagpersoner tilknyttet i både region og kommune. Derfor oplever personalet i halfway-tilbuddet, at det kan være vanskeligt at vide, hvem der skal tage sig af hvad, og hvornår noget er deres opgave, samt at de har skullet være meget opmærksomme på ikke at modarbejde de planer, der allerede har været lagt for patienterne/borgerne andre steder. Patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet har ved deres opstart i halfway-tilbuddet udarbejdet kriseplaner sammen med projektsygeplejersken. Hensigten med kriseplanerne var, at de skulle være kendt i både region og kommune, således at alle kunne arbejde ud fra det samme. Kriseplanerne er blevet brugt i halfway-tilbuddet, men det er ikke projektledernes oplevelse, at de er blevet anvendt aktivt i akutmodtagelsen på PC Ballerup. Således har kriseplanerne ikke fungeret som det fælles værktøj, de var tiltænkt Gevinster for det tværsektorielle samarbejde generelt Projektlederne oplever, at der i forbindelse med halfway-projektet er blevet dannet nogle gode relationer på tværs af sektorerne, som har været gavnlige i projektet. De oplever ligeledes, at det er en sidegevinst ved projektet, at de har fået nogle kontakter i hinandens organisationer, som de kan trække på i det tværsektorielle samarbejde generelt. Det kan jeg tydelig mærke, at det gør en stor forskel i det almene tværsektorielle samarbejde også. Fordi hvis jeg har et problem, så ved jeg, hvem jeg skal ringe til. Og sikkert omvendt, ik. Projektleder Det er ligeledes personalets oplevelse, at den bedre forståelse for hinandens arbejde i de to sektorer smitter positivt af på det tværsektorielle samarbejde, som rækker ud over projektet. 3.4 Udbytte af projektet Dette afsnit indledes med en præsentation af de indledningsvise forventninger til udbyttet af projektet. Herefter følger evalueringens fund i forhold til det oplevede udbytte af projektet, og herunder hvorvidt forventningerne er blevet indfriet Forventninger til udbytte af halfway-tilbuddet Personale tilknyttet projektet og medlemmer af styregruppen og arbejdsgruppen deltog ved den indledende temadag i efteråret Ved en rundspørge udtrykte deltagerne forskellige forventninger til udbyttet af projektet. Det er vigtigt at påpege, at det ikke nødvendigvis er alle deltagere, der har været enige i de forventninger, der blev udtrykt på dagen, men at forventningerne kan repræsentere enkeltpersoners synspunkter. Deltagerne udtrykte forventninger om følgende udbytte: 16

17 Erfaringer med halfway-tilbuddet - At projektet ville give patienterne/borgerne noget nyt og berigende, som de ville blive glade for, og som kunne give dem tryghed. - At der med projektet ville blive forebygget genindlæggelser og besøg på akutmodtagelsen på PC Ballerup. - At projektet ville betyde en økonomisk besparelse som følge af færre genindlæggelser på PC Ballerup Glade og trygge patienter/borgere De interviewede patienter/borgere vurderer, at halfway-tilbuddet er et godt tilbud for dem. De oplever, at der bliver lyttet til dem, og at de møder forståelse og omsorg fra personalet. Derfor har projektet betydet en større tryghed for patienterne/borgerne. Nogle af patienterne/borgerne oplever, at de har fået det bedre, mens de har været tilknyttet halfway-projektet, som følge af at de har fået støtte og hjælp fra personalet. Projektledere og personale oplever ligeledes, at det er et vellykket projekt, idet patienterne/borgerne har fået et trygt sted, hvor der er ro og plads til at drage omsorg. Dette var den ene forventning, som deltagerne ved temadagen indledningsvist havde til projektet, og den er således blevet indfriet for de patienter/borgere, der har deltaget i evalueringen. Derudover mente deltagerne ved temadagen, at projektet ville være en succes, hvis patienterne/borgerne fik det bedre af at være i tilbuddet. Det oplever nogle af de interviewede patienter/borgere som tidligere nævnt, at de har fået Netværk mellem patienterne/borgerne Flere af patienterne/borgerne i halfway-tilbuddet er ensomme og har intet eller meget lidt netværk. De oplever, at de gennem projektet har kunnet hygge sig og har fået et fællesskab og venskaber med hinanden. Nogle af patienterne/borgerne mødes privat og tager ud og spiser og på cafébesøg sammen. En af patienterne/borgerne fortæller, at hun er glad for at have fået nogen at tale med og beskriver det sociale udbytte positivt: Det gør, at man får det rigtig godt, og får delt nogle ting. Det er ligesom en positiv spiral, der bliver dannet. Patient/borger Forventningen om, at projektet skulle give patienterne/borgerne noget nyt og berigende er således også indfriet i kraft af, at patienterne/borgerne har fået nogle gode relationer til hinanden. Samtidig oplever en af patienterne/borgerne, at det er hårdt at have fået venner, som også er syge. Hun oplever, at hun er blevet nærmeste pårørende til en af de andre patienter/borgere, og at det er vanskeligt at støtte en veninde, når hun selv har det dårligt og mangler overskud. På samme måde er det personalets oplevelse, at patienterne/borgerne har lært hinanden at kende og bruger hinanden både positivt og negativt, idet de i høj grad kan påvirke hinanden Forebyggelse af genindlæggelser Den anden indledningsvise forventning ved temadagen var, at der med projektet ville blive forebygget genindlæggelser og besøg på akutmodtagelsen. Nogle af patienterne/borgerne oplever, at halfway-tilbuddet har været med til at forebygge genindlæggelser og fortæller, at de ikke har været indlagt i den periode, de har været tilknyttet projektet. Det gælder blandt andet en af de patienter/borgere, der hyppigt har anvendt halfway-tilbuddet en uge ad gangen, og som har fået 17

18 Erfaringer med halfway-tilbuddet så intensiv støtte, at hun ikke har haft brug for indlæggelser. En anden patient/borger fortæller om en situation, hvor en genindlæggelse kan være forbygget, ved at hun gjorde brug af halfwaytilbuddet i opløbet: Der var et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget drikketrang, mens jeg var derhjemme, og jeg vidste, at hvis jeg blev derhjemme, ville jeg begynde at drikke. Så kom jeg herud nogle dage. Patient/borger Andre patienter/borgere har haft gentagne indlæggelser og selvmordsforsøg, mens de har været tilknyttet projektet. For en af patienterne/borgerne har personalet i halfway-tilbuddet været med til at afhjælpe en række selvmordsforsøg. Det er både personalets og projektledernes oplevelse, at projektet har været med til at forebygge adskillige indlæggelser og besøg på akutmodtagelsen på PC Ballerup. Det er naturligvis ikke muligt at forudsige, hvor mange indlæggelser der ville have været uden projektet, men det er sandsynligt, at mange af de ophold, som patienterne/borgerne har haft i halfway-tilbuddet, ellers ville have været indlæggelser på PC Ballerup. Personalet har haft mulighed for at registrere besøg af et døgns varighed eller mere. De har imidlertid ikke haft mulighed for at registrere telefoniske kontakter og kortere besøg uden overnatning. Derfor oplever personalet, at de har ydet et stykke arbejde, som de i projektet ikke har haft mulighed for at dokumentere nogen steder. Det er personalets oplevelse, at disse telefonopkald og kortvarige besøg ligeledes har været med til at forebygge genindlæggelser. På baggrund af denne kvalitative evaluering tyder det således på, projektet har medvirket til at forebygge genindlæggelser og besøg på akutmodtagelsen, som det indledningsvist blev forventet Økonomisk besparelse? Ved den indledende temadag havde deltagerne en forventning om, at projektet ville betyde en økonomisk besparelse som følge af færre besøg på PC Ballerup. Det er dog vanskeligt at konkludere på økonomien i projektet på baggrund af denne kvalitative evaluering. Hverken personale eller projektledere forventer, at det samlet set vil være muligt at identificere en økonomisk gevinst af projektet, selvom det har forebygget indlæggelser. Den kommunale projektleder vurderer, at de sparrede udgifter på PC Ballerup er tilsvarende de udgifter, som de har haft på Nybrogård, idet patienterne/borgerne formentlig har haft længere ophold på Nybrogård, end de ville have haft i akutmodtagelsen. 3.5 Udfordringer i projektet Undervejs i projektet har der været nogle udfordringer, som har påvirket projektet i større eller mindre grad. Disse udfordringer og deres betydning er beskrevet herunder Opstart af projektet Personalet oplever, at der indledningsvist har manglet fælles drøftelser af, hvordan de skulle arbejde i projektet. Personalet kendte ikke hinanden på forhånd og har kun tilbragt kort tid sammen i projektet. De efterlyser, at der ved projektets start havde været afsat eksempelvis en uge, hvor de kunne diskutere ideer, formål og den faglige tilgang i projektet. 18

19 Erfaringer med halfway-tilbuddet At der har manglet introduktion understreges af, at lederen af Nybrogård i starten af projektet havde svært ved at se formålet med halfway-tilbuddet og manglede viden om, hvordan der skulle arbejdes med patienterne/borgerne. Hun fortæller, at der gik noget tid, før hun fandt ud af, hvad formålet med projektet var, og hvordan det adskilte sig fra refugiet, som startede op i samme periode. Den manglende introduktion understreges ligeledes af, at der blandt interviewpersonerne er forskellige opfattelser af, i hvilke situationer patienterne/borgere skal anvende tilbuddet. Nogle mener, at patienterne/borgerne skal komme på Nybrogård som et alternativ til en indlæggelse, når de er i akut krise og ellers ville være taget på akutmodtagelsen. Andre mener, at de skal komme, når de oplever at have det mindre godt og fx har brug for nogen at tale med, for derved at forebygge en eventuel indlæggelse i opløbet. Det er muligt at disse uoverensstemmelser kunne være undgået, hvis der havde været mere fokus på at introducere og drøfte projektet. Det interviewede personale oplever, at det har præget projektet gennem længere tid, at de grundlæggende drøftelser af projektets rammer har manglet, og det undrer dem, at der ikke har været afsat tid til dette. Når de ser tilbage på projektperioden, oplever de, at det ville have været oplagt at investere i dette i løbet af den første måned, hvor der alligevel ikke var patienter/borgere i projektet. Dog oplever de, at det kunne være vanskeligt at tage stilling til pædagogiske retningslinjer, inden der var patienter/borgere. Derudover har personalet manglet mere overlap i deres arbejdstider, så de bedre kunne have drøftet forskellige situationer med hinanden, og projektsygeplejersken kunne også godt have ønsket sig nogen med samme faglige baggrund at sparre med i projektet. Ved den indledende temadag udtrykte deltagerne forventning om, at der skulle være en høj faglig kvalitet i den behandling og støtte, der blev givet i halfway-tilbuddet. Det er dog personalets oplevelse, at dette er blevet vanskeliggjort af, at de har manglet de indledningsvise drøftelser af projektet og den løbende sparring med hinanden Håndtering af patienter/borgere i akutte situationer Nogle af patienterne/borgerne oplever, at der i projektet har manglet ressourcer til at håndtere patienter/borgere, som har haft det rigtig dårligt med svære psykiske symptomer. Det har primært været pædagogisk personale, som patienterne/borgerne har kunnet tale med i akutte kriser, mens der ikke har været tilbud om at tale med eksempelvis en psykolog. Nogle patienter/borgere har oplevet, at de primært har fået tilbudt en kop kaffe og en snak, mens de i virkeligheden har oplevet et behov for at tale med nogen med sundhedsfaglig baggrund og større viden om deres symptomer. En af patienterne/borgerne oplever, at det må være vanskeligt for personalet både at håndtere de faste beboere på Nybrogård og patienter/borgere i halfway-tilbuddet, som er i akut krise, idet det er forskellige tilgange, der er behov for. Det interviewede personale oplever også, at de nogle gange har manglet at være forberedte på patient-/borgergruppen. Personalet savner, at de havde fået flere informationer om de patienter/borgere, der har indgået i projektet. De har ikke været forberedt på, at nogle af dem fx har haft mange selvmordsforsøg eller er blevet voldelige. Der har været nogle voldsomme episoder med patienterne/borgerne, hvor personalet har følt, at deres sikkerhed har været i fare. Personalet oplever, at de kunne have været bedre forberedt på den type episoder, hvis de som en del af projektet havde fået noget viden om patienternes/borgernes baggrund på skrift. 19

20 Erfaringer med halfway-tilbuddet Betaling for transport og måltider Patienterne/borgerne oplever, at det i akutte situationer har været svært for dem at få pakket deres ting selv og komme til Nybrogård. Det har for nogen af dem betydet, at de nogle gange er blevet derhjemme og ikke har fået hjælp. Patienterne/borgerne efterspørger, at der i projektet havde været mulighed for, at personalet kunne komme hjem og hente dem og hjælpe med at pakke deres ting. Der har dog ikke været penge og personaleressourcer i projektet til at køre ud og hente patienterne/borgerne. Der har heller ikke været mulighed for, at patienterne/borgerne har kunnet tage en taxa på projektets regning heller ikke hvis patienterne/borgerne er blevet afvist på Psykiatrisk Center Ballerup og bedt om at tage på Nybrogård i stedet for. Muligheden for at hjælpe patienterne/borgerne med transport er et aspekt, som personalet også har savnet ved projektet. Der har ligeledes været nogle udfordringer i forhold til betaling for maden på Nybrogård. Patienterne/borgerne i projektet har selv skullet betale for måltiderne, og personalet fortæller, at nogle af mændene ikke ville benytte tilbuddet på den baggrund. Der blev dog i løbet af projektet fundet en løsning på dette, således at patienter/borgere har fået maden, hvis de ikke selv har kunnet betale, og regningen efterfølgende er blevet sendt til kommunen. Kommunen har efterfølgende indkrævet pengene hos patienterne/borgerne Tidsbegrænset projekt Projektperioden for halfway-tilbuddet var fra maj 2013 til december af Der gik et stykke tid, inden kendskabet til projektet var udbredt, og der var tilknyttet patienter/borgere til projektet. På interviewtidspunktet havde der derfor kun været patienter/borgere i tilbuddet i lidt over et år. Både projektledere og personale er enige om, at det er for kort til at implementere noget nyt og kunne vurdere, om det er en succes. Personalet fortæller, at det ikke har været overraskende for dem, at en betydelig del af projektperioden er gået med at starte projektet op og få tilknyttet patienter/borgere. Dette skyldes primært, at målgruppen er psykisk sårbare personer, som det typisk tager tid at motivere, tilvænne noget nyt og gøre trygge. Projektlederne og personalet oplever, at det er en ulempe ved denne type projekter, at der først bliver gjort meget for at få patienterne/borgerne til at deltage for kort tid efter at efterlade dem uden de samme muligheder og dermed gøre dem usikre. De oplever ligeledes, at et problematisk aspekt er, at det er uafklaret indtil en måned før projektets udløb, hvad der skal ske fremadrettet. En af patienterne/borgerne problematiserer tilsvarende, at man med et sådan projekt tilvænner patienterne/borgerne en hjælp, som de bliver afhængige af, og efterfølgende tager den fra dem. Hun understreger, at det er vigtigt, at der ved projektets afslutning er fokus på patienternes/borgernes udslusning af tilbuddet og videre forløb. Arbejdsgruppen har været opmærksomme på dette etiske aspekt i projektet og har ved projektets afslutning haft fokus på at afslutte patienternes/borgernes forløb på en ordentlig måde og tilbyde dem noget andet. Det kan fx være opstart i OP-team i distriktspsykiatrien. 20

21 Anbefalinger til lignende projekter 4 Anbefalinger til lignende projekter Der er ikke afsat ressourcer til at videreføre halfway-tilbuddet efter projektperioden, selvom både projektledere, personale og patienter/borgere har ønsket, at det skulle fortsætte. Det er derfor ikke meningsfuldt at videregive anbefalinger til projektet fremadrettet. Evalueringen har imidlertid givet anledning til nogle anbefalinger, som kan anvendes i andre lignende projekter. Anbefalingerne er samlet i boksen herunder. Anbefalinger Det er vigtigt, at der ved et projekts opstart bliver investeret tid til at introducere projektet til medarbejderne og give plads til drøftelser af formål og ideer, således at der er enighed og tydelighed omkring, hvordan projektet skal udmøntes i praksis. Det er vigtigt, at det i oprettelsen af denne type tilbud bliver overvejet, hvilken patient- /borgergruppe tilbuddet kan rumme i forhold til sikkerhed og de personaleressourcer, der er til stede. Det er vigtigt, at det i projekter med akutte tilbud bliver overvejet, hvordan patienterne/borgerne kan få hjælp til transport, idet manglende hjælp til transport kan være en hindring for, at patienterne/borgerne anvender tilbuddet i akutte situationer. Det samme kan være gældende mht. betaling for mad. Det er vigtigt for patienterne/borgerne, at der i denne type tilbud er en mindre gruppe fast personale, så det er de samme personer, patienterne/borgerne møder fra gang til gang, samt at der er personale til stede til at hjælpe patienterne/borgerne, uden at de selv skal være opsøgende. Det er vigtigt med en opmærksomhed på, at man med denne type tidsbegrænsede projekter tilvænner patienterne/borgerne en hjælp, som efterfølgende bliver taget fra dem, hvilket kan efterlade patienterne/borgerne i en usikker situation ved projektets ophør. 21

22 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient - en kondenseret udgave af undersøgelsesresultater Centrale fund fra litteraturstudie, fotoworkshop og kvalitativ og kvantitativ

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i forbindelse med Pårørendeundersøgelse

Læs mere

Forankringsnotat. Akut Team Holbæk. Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser

Forankringsnotat. Akut Team Holbæk. Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser Forankringsnotat Akut Team Holbæk Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser 1Hvad er Akut Team? Krisehjælp hele døgnet Akut Team i Holbæk tilbyder hjælp til borgere i kommunen med akutte psykiske

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 1 Baggrund Med afsæt i erfaringerne fra afprøvning af Minplan under døgnindlæggelse afprøves Minplan i tre lokalpsykiatriske teams på Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Evaluering af teletolkning i praksissektoren

Evaluering af teletolkning i praksissektoren Evaluering af teletokning i praksissektoren Juni 2015 Region Hovedstaden Evaluering af teletolkning i praksissektoren Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af teletolkning

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Sammenfatning

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge i Psykiatrien Syd, Region Sjælland. Projektets varighed: Oktober

Satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge i Psykiatrien Syd, Region Sjælland. Projektets varighed: Oktober Satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge i Psykiatrien Syd, Region Sjælland. Projektets varighed: Oktober 2013 31.12.2016 Formål med projektet Projektet er en del af et national satspuljeprojekt i en treårig

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 1 Din sundhed ved psykisk sygdom Baggrundsviden Projektets formål og mål Interviews med målgruppen Afprøvning af en

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere