Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud"

Transkript

1 Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften Varde Ølgod den Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107 botilbud kaldet Østbækhjemmet 3, som er beliggende på Industrivej 19c, 6870 Ølgod på matrikel nr. 1 fa Østbæk by, Ølgod ved siden af Østbækhjemmet Definition og målgruppe Østbækhjemmet 3 er et midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens 107, som skal tilbyde ophold til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig pleje eller behandling. Målgruppen er borgere, der grundet betydelig psykisk nedsat funktionsevne har omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, og som derfor vanskeligt kan klare sig foruden. Institutionen modtager ikke borgere, hvis egentlige problemstilling er narkomani eller alkoholmisbrug, eller som er voldsomt udad reagerende. For borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne er 107 institutionens formål, at udrede borgerens muligheder og udviklingspotentiale igennem træning af almindelige dagligdagsfunktioner og færdigheder, samt guidet hjælp og omsorg. Formålet skal beskrives individuelt for hver enkelt beboer i en handleplan. På forvaltningens forespørgsel skal institutionen løbende afrapportere til kommunen om borgerens funktionshabilitet og udvikling. Institutionens kapacitet Bestyrelsen ansøger i første omgang om tilladelse til at opføre en enkelt boenhed med virkning fra 1. august Botilbuddet opføres som en pavillon på Østbækhjemmets grund i umiddelbar nærhed af Østbækhjemmets eksisterende botilbuds ejendom. Det er bestyrelsens hensigt, at udvide 107 institutionen til at omfatte 6 pladser på sigt, hvis dette bliver muligt. Bestyrelsen er vidende om, at en evt. udvidelse vil kræve en ny ansøgning til kommunen.

2 Lovhjemmel for konstruktionen Østbækhjemmet 3 er en selvstændig juridisk enhed, som er oprettet på foreningsretligt grundlag, som en selvejende institution jfr. vedlagte vedtægt. Institutionen har særskilt økonomi med et selvstændigt regnskab og budget i henhold til bekendtgørelse om tilbudsportalen 12, stk.1. Beskrivelse af organisatoriske forhold Det juridiske grundlag for 107 institutionen ligger i institutionens vedtægt. Østbækhjemmet er medlem af Kristelig Handicapforening. Ydelseskontrakt med Østbækhjemmet Botilbuddet vil fungere som en del af Østbækhjemmet, idet Østbækhjemmet 3 indgår kontrakt med Østbækhjemmet 1+2 om køb af ydelser fra denne. De indkøbte ydelser er følgende: Udredning af beboer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i henhold til servicelovens 107. Herunder at forbedre borgerens muligheder og udviklings-potentiale igennem træning af almindelige dagligdagsfunktioner og færdigheder, samt yde guidet hjælp og omsorg. Der drages omsorg og tilsyn med beboeren hele døgnet(sovende nattevagt). Beboeren deltager i Østbækhjemmets daglige pædagogiske tilbud, fællesspisning, pligter og sociale arrangementer. Kost og rengøring og dertil forbundne udgifter, samt drift og vedligeholdelse af indkøbt beboelsesvogn, samt pedelservice på denne m.v. Se vedlagte kontrakt om ydelseskøb. Beskrivelse af bestyrelsesforhold for Østbækhjemmet 3 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og består af følgende sammensætning: 1 medlem vælges af og blandt beboernes pårørende 1 medlem vælges af Indre Missions lokalsamfund i Ølgod 1 medlem vælges af Luthers Missions lokalsamfund i Ølgod 1 medlem vælges af institutionens personale 2-3 medlemmer udpeges af de allerede valgte medlemmer af bestyrelsen. Østbækhjemmet 3 s bestyrelse sikrer, at der ikke er inhabilitet i sammensætning af bestyrelsesmedlemmerne, således at flertallet i bestyrelsen ikke er nært beslægtet eller

3 ægtefæller i henhold til bekendtgørelse om tilbudsportal 16, stk.3. Kommunalbestyrelsen har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen jfr. bekendtgørelsens 16, stk. 2, men dette har kommunalbestyrelsen oplyst, at de ikke vil gøre brug af. Om institutionens værdigrundlag 107 institutionens værdigrundlag er et kristent livs- og menneskesyn. Institutionens livssyn medfører et ligeværd, og livskvalitet for den enkelte beboer. Der lægges vægt på, at den enkelte beboer oplever sig selv, som værdifuld og unik, deltager i et forpligtende fællesskab af samvær og opgaver med et hjem - for en stor kernefamilie - som forbillede. Et hjem, hvor beboerne ikke skal være ens, men er ligeværdige i samvær og fællesskab. Et hjem, hvor beboerne oplever at høre til Østbækfamilien. Et hjem, der har respekt for beboerne, deres liv og muligheder. Et hjem, der tilgodeser, det hele menneske. Et hjem, der praktiserer den kristne tro og er en del af menighedens liv, og fællesskab. Et hjem, der kan give beboerne med- og modspil i udviklingen af deres evner, og muligheder. Om institutionens pædagogik Pædagogikken på Østbækhjemmet tilrettelægges ud fra den enkeltes beboers behov. Som personale skal man hele tiden skifte mellem forskellige måder at agere på. Som et redskab til at undersøge den enkelte beboers forudsætninger og behov og derudfra tilrettelægge pædagogikken, bruges neuropædagogikken. Neuropædagogik er en grundig analyse af intakte funktioner og fejlfunktioner i hjernen. På baggrund af denne analyse tilrettelægger vi en pædagogik, der kompenserer for fejlfunktioner og søger at udvikle de intakte funktioner. Anderkendende pædagogik er ikke en ny pædagogisk, retning eller metode, men det er en pædagogik vi forsøger at leve efter på Østbækhjemmet. Det handler om relationer, hvordan vi opfatter hinanden, og behandler hinanden. I relationen mellem personale og beboer handler det om, at møde beboeren netop der, hvor vedkommende er. Beboeren er et unikt menneske, som har sine egne ressourcer, og potentialer. Disse kan være med til at fremme en positiv udvikling, hvis de bliver udnyttet hensigtsmæssigt. Alle har behov for anerkendelse for at kunne føle selvværd, og dermed opnå en højere livskvalitet. Struktur Det gælder for de fleste beboere på Østbækhjemmet, at de har brug for en eller anden form for Hjælp, til at overskue hverdagen. Derfor bruger vi forskellige struktursystemer, der er tilpasset den enkelte, alt efter deres behov. Det kan være kalendere, hvor aftaler skrives i, det kan være en bog med piktogrammer, en tavle eller fotografier. Det er meget individuelt, hvilken og hvor meget

4 information, der skal i systemet. Nogen kan overskue en måned, andre en uge, nogen en dag og andre har brug for at vide, hvad der skal foregå den næste time. Supervision Der tilbydes løbende supervision til personalegruppen. Vi benytter os mest af supervision til hele personalegruppen, men supervision til den enkelte er også en mulighed. Pårørendepolitik Pårørende(familie og venner), har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. De er med til at forme vores liv og er en del af vores historie og identitet. Formål med pårørendepolitik: At skabe et velfungerende samarbejde til glæde for beboere, de pårørende og personalet. At implementere Østbækhjemmets værdier: at være mennesker sammen i Guds kærlighed, anerkendelse, loyalitet og faglighed som om det var dig selv. At personalet skal bidrage til at understøtte og udvikle relationen til de pårørende, i det omfang beboeren ønsker det.(selvbestemmelse, medbestemmelse). At de pårørende skal føle sig velkommen og anerkendt af personalet, når de er på besøg. At de pårørende skal mødes med respekt, åbenhed, tillid og interesse. At de pårørende får relevante og forståelige informationer. At de pårørende føler sig hørt og får lejlighed til at støtte og bidrage med værdifulde oplysninger. At de pårørende er klar over, at samspillet er underlagt beboerens ønsker. De pårørende inddrages i relevante forløb omkring beboerens situation og dagligdag. At der i tæt dialog og samarbejde mellem beboer, personale og den pårørende for at sikre at samarbejdet foregår i overensstemmelse med beboerens ønsker for inddragelse af pårørende. Disse ting opnås ved: At der sidder en pårørenderepræsentant I bestyrelsen for Østbækhjemmet At der udarbejdes hvert år en handleplan for den enkelte beboer.

5 At der afholdes statusmøder mindst en gang hvert andet år med deltagelse af socialrådgivere, repræsentanter fra dagtilbud og de pårørende. At der afholdes pårørendearrangementer(pårørendedag en gang årligt). At der afholdes bolig-årsmøde en gang årligt, hvor en beboer/pårørenderepræsentant vælges. At der vil være forskellige arrangementer hvor også de pårørende inviteres(julestue og sommermøde). At pårørende altid er velkommen til at kigge forbi. At hver beboer har tilknyttet en primær og sekundær kontaktpædagog, der har den primære kontakt til de pårørende. At der udsendes nyhedsbreve samt hjemmeside. Kostpolitik Kostpolitikken understøtter beboere og personale til en mere hensigtsmæssig livsstil ved at give mulighed for at vælge sund mad til daglig og i forbindelse med møder og kurser. Dette søges bl.a. realiseret ved: At der altid er grøntsager til den varme ret og til frokost At der så vidt muligt købes fedtfattige produkter At fedtenergiprocenten i den varme ret holdes nede på et minimum At der altid er frisk frugt, skrællede friske gulerødder eller andre af årstidens frugter. At der står en kurv frugter fremme til fri afbenyttelse At der som hovedregel ikke serveres smør At morgenmaden består af flere sunde valgfri produkter At der til eftermiddagskaffen serveres fiberrige boller At der til aftenskaffen serveres frugt, knækbrød eller småkage. Rygepolitik Al rygning foregår udendørs(beboere skriver under på dette ved indflytning) Beboere, der ryger, skal være villige til at tage imod vejledning fra personalet Askebægre, som er ophængt på terrasse, benyttes. Askebægre tømmes af det rygende personale. Det er tilladt for personalet at ryge i arbejdstiden med måde, men altid med respekt for og under hensyn til beboerne, samt arbejdsgange i huset.

6 Rygere tager, hvor det kan lade sig gøre, de sidste 5 min. af måltidet til rygning. Der skal altid være mindst en personale til beboerne. Misbrugspolitik Vi går ind for, at alkohol kan nydes med måde ved festlige anledninger. Det tolkes som en til to genstande pr. aften dog under hensyntagen til de beboere, der får medicin. Hver søndag tilbydes en øl eller en sodavand i forbindelse med den kolde mad. Når vi er ude af huset, gælder de samme regler, dog med den tilføjelse, at chauffører ikke indtager alkohol. Indtagelse og opbevaring af alkohol i beboerens lejlighed sker under vejledning fra personalet. Med det formål at praktiserer mådehold, tilbydes beboerne en opbevaringsmulighed i forbindelse med køkkenet. Indtagelse eller besiddelse af narkotika er under ingen omstændigheder tilladt. Seksualpolitik Vi lægger vægt på at være faglige i mødet med den enkelte beboer, hvor han/hun er rent udviklingsmæssigt, og ud fra dette handle pædagogisk. Ud fra udviklingsalderen tænker vi også seksualpolitikken hvor vi arbejder ud fra Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede af Susanne Freltofte Vi lægger vægt på: Ikke skabe et behov, hvor der intet behov er. Opstår der seksuelle frustrationer eller problemer hos en af beboerne, kontaktes en sexualrådgiver for råd og vejledning. Ved indflytning på Østbækhjemmet skriver beboeren under på, at man kun må have overnattende gæster ifølge aftale med personalet. Seksuelt samvær mellem beboer og personale er ikke tilladt og medfører afskedigelse. Personalet skal være bevidst om at sætte tydelige grænser.

7 Beskrivelse af fysiske rammer Bestyrelsen søger kommunalbestyrelsens godkendelse med hensyn til at den påtænkte pavillon, som skal huse beboeren af 107 tilbuddet. Pavillonen skal kun huse en enkelt beboer. Pavillonen er egnet til at tilgodese beboerens behov for privatliv, samtidigt med at beboeren bliver En naturlig del af det sociale fællesskab med de andre beboere på Østbækhjemmet. Der henvises til vedlagte tegning samt beskrivelse. Bestyrelsen er indforstået med, at den har ansvaret for, at alle nødvendige godkendelser fra offentlige myndigheder, er til stede. Om 107 institutionens økonomi Østbækhjemmet 3 har egen økonomi og budget. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskabsår for det foregående år fremlægges til bestyrelsens godkendelse inden den 1. april med et budget for det indeværende år, der sendes til tilsynsenheden, og følger de til enhver tid gældende bestemmelser på området. Budget for Østbækhjemmet 3 Pleje og administration varetages af det nuværende Østbækhjem 1-2. Østbækhjemmet 3 betaler for andel af løn- og diverse omkostninger. Budgettal se regneark. Beskrivelse af personalegruppe Da institutionen indkøber ydelser fra Østbækhjemmet jfr. ovenstående, er det personalet fra Østbækhjemmet, der varetager det pædagogiske arbejde med institutionens beboer. Der er 16 ansat på Østbækhjemmet og personalets faglighed er tilpasset målgruppen. Tilbudsportalen Østbækhjemmet 3 s botilbud bliver registeret på tilbudsportalen, som et selvstændigt tilbud i henhold bekendtgørelse om tilbudsportalens 4. De oplysninger, der skal registreres er stort set de samme, som fremgår af nærværende ansøgning. Om kommunens godkendelse af 107 institution Østbækhjemmets bestyrelse imødeser kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende ansøgning i henhold til bekendtgørelsens 11. Såfremt kommunen har spørgsmål til ansøgningen eller ønsker særlige forhold uddybet, stiller bestyrelsen og Østbækhjemmets ledelse sig til rådighed.

8 For Østbækhjemmets bestyrelse d Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Godkendt af Varde Kommune den

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere