Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives i henhold til Servicelovens 107. Adresse Skovbakkevej 51, 8220 Brabrand Telefonnummer Beboere: Personale: adresse Web adresse Lederens navn Sanne Thybo Antal pladser 6 Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Fredag den 24. august 2012 fra til Deltagere i tilsynet Fra Tilsynsenheden deltog Ib Rønn og Marianne Toft. Fra Jobkollegiet deltog Sanne Thybo, det tilstedeværende personale og de tilstedeværende beboere. Tilbuddets brugergruppe Målgruppen fremgår af godkendelsen og er af tilbuddet formuleret som: Unge psykisk handicappede, der ved indskrivning er i alderen år. Målgruppen er karakteriseret ved at have behov for betydelig støtte og vejledning med henblik på at lære at bo mere selvstændigt og samtidig vurderes til på sigt at kunne opnå en ansættelse på særlige vilkår på det almindelige arbejdsmarked. Materiale der har indgået i forberedelse Seneste godkendelse med virkning fra 1. januar Oplysninger på tilbuddets hjemmeside. På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil Der er ikke mulighed for at opleve tilbuddets sociale liv og samspil, da der alene var to beboere hjemme, den ene hilste på de tilsynsførende, den anden viste sit værelse frem, og fortalte

2 om, hvordan det er at bo på Jobkollegiet samt om sit arbejde og fritid. De tilsynsførende oplevede kun i korte sekvenser samspillet mellem medarbejdere og beboere. Hvilke enheder og afdelinger er besigtiget Alle fælleslokaler, udenomsarealer samt personalekontoret er besigtiget. En af beboernes værelser er besigtiget efter aftale med beboeren. Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med to beboere. Den ene viste sit værelse frem. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender rapporten til Sanne Thybo, der sikrer at rapporten er til rådighed for de indskrevne beboere, medarbejdere og bestyrelsen. Efter anmodning kan Sanne Thybo sende rapporten til pårørende. Tilsynsenheden sender rapporten til socialdirektør Erik Kaastrup- Hansen, socialchef Steinar Eggen Kristensen og sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Beskrivelse af det man møder De tilsynsførende bliver mødt af en åben hoveddør. Lederen og en medarbejder befinder sig på personalekontoret, hvor de tilsynsførende præsenterer sig. Der er her dialog med lederen såvel som medarbejderen. En beboer kommer hjem og hilser ind gennem vinduet til kontoret. Efterfølgende er de tilsynsførende, som nævnt ovenfor, i dialog med to beboere. En beboer byder de tilsynsførende velkommen til sit værelse. Den anden beboer, der oprindelig gerne ville i dialog med de tilsynsførende giver udtryk for, at hun har ombestemt sig. En pædagog studerende i praktik på Jobkollegiet møder på arbejde og der er dialog med hende også. Brugernes forhold Beboeren, der viser sit værelse frem, giver udtryk for at være meget tilfreds med såvel værelset og de fælles fysiske rammer samt den støtte, han får af personalet. De medarbejdere, de tilsynsførende er i dialog med, fortæller med entusiasme om deres daglige arbejde på Jobkollegiet herunder om beboernes forhold. Et mål er at beboerne skal opnå mulighed for inklusion på arbejdsmarkedet og det oplyses at de eksempelvis holder en fest på torsdag for at fejre at et skånejob er kommet i hus. Pårørende, arbejdsgiver og beboere er inviteret. Alle beboerne er tilkendt pension og ud af de seks beboere har tre beboere et skånejob, to beboere er i praktik med henblik på at blive til skånejob, og en beboer på aktivitetscenter i dagtimerne, hvor der er afprøvet flere praktikker, men den rette praktik eller arbejdssted er ikke fundet endnu, oplyser lederen På forespørgsel fra de tilsynsførende oplyses, at der er afholdt handleplansmøder i år, og at ingen af de inviterede sagsbehandlere deltog arbejdsgivere var inviteret og mødte op. Sidste år mødte to ud af seks sagsbehandlere til handleplansmøder. Beboernes forældre og andre pårørende er tæt knyttet til beboerne, idet beboerne er flyttet direkte hjemmefra og ind på Jobkollegiet. Medarbejdere og leder giver udtryk for, at de finder det væsentligt at have en anerkendende tilgang til beboernes pårørende og at de har etableret et formelt forum til forventningsafstemning ved indskrivning det har dog ikke konkret fundet anvendelse endnu, idet der ikke har været nyindskrivninger siden godkendelsen blev givet. 2

3 Aktiviteter den pågældende dag Det er fredag på dagen for tilsynsbesøget og der er ikke planlagt særlige aktiviteter denne dag. Den beboer, de tilsynsførende er i dialog med, fortæller at han skal på arbejde senere. Medarbejderne oplyser, at to frivillige fra Ungdommens Røde Kors kommer hver onsdag og blandt andet laver mad sammen med beboerne. De har også været på café og spise brunch. De frivillige støtter beboerne i at skabe kontakt til ligesindede, at skabe venskaber. De frivillige er ikke pædagogiske medarbejdere og stiller ikke krav til beboerne. Beboerne får mulighed for at afprøve færdigheder, når de er sammen med de to frivillige om onsdagen og medarbejdere får mulighed for at vurdere, hvor de enkelte beboere har udviklet færdigheder og hvor der fortsat skal støttes. Beboerne deltager i fritids tilbud, som de har lyst til, men der støttes op omkring sundhedsfremmende tiltag såsom fysisk aktivitet, udeliv og så videre i fritiden. Det fremgår af kalender på tilbuddets hjemmeside, hvilke aktiviteter og traditioner, der er planlagt i år i tilbuddet eksempelvis skal beboerne snart på ferie til La Santa Sport. Det fremgår endvidere af tilbuddets hjemmeside, hvilke fritidsaktiviteter de enkelte beboere deltager i og hvad de er beskæftiget med i dagtimerne. Personalesituationen Der er på Jobkollegiet foruden lederen ansat tre pædagoger. Herudover bor der en støttebeboer i huset, der er under uddannelse og der benyttes få faste vikarer. Ved de tilsynsførendes ankomst til botilbuddet er lederen og en fastansat medarbejder der arbejder med fokus på erhvervstræningen på arbejde. Senere møder to pædagogstuderende, der er i praktik på tilbuddet. Efter det oplyste forløber dagen som planlagt. Der har således ikke været behov for at foretage ændringer. Der er meget lidt sygdom blandt beboere og personale, oplyser lederen. Det er de tilsynsførendes vurdering at forholdet mellem opgaver, medarbejderressourcer og kompetencer er passende i forhold til at kunne tilbyde beboerne den hjælp og støtte som de har krav på og behov for og som tilbuddet er godkendt til. Kommunikation og information De tilsynsførende har ikke ved dette tilsyn prioriteret at søge indsigt i skriftligt arbejde udarbejdet af medarbejdere på tilbuddet. Det oplyses, at der skrives dagbog, at beboerne har adgang til at læse, hvad der skrives og at de er bekendt med, at de har den mulighed. De notater, der skrives i dagbogen har relation til delmål og eller mål i handleplanen og fokuserer på temaerne bolig, fritid, socialt og eller job. Beboerne har alle egen mobiltelefon og adgang til Internet via trådløst netværk. Her kommunikeres blandt andet via google, utube og facebook. 3

4 Der holdes faste beboermøder og dagsorden for næste møde hænger på opslagstavle i fællesrum. Der er flere steder i fællesrummet skemaer, opslag og piktogrammer, der giver forskellig relevant information. Den beboer, der viser sit værelse, har sit eget skema på væggen på værelset, som støtter ham i at strukturere sin dag. Det er de tilsynsførendes vurdering, med baggrund i dialog med og observation af medarbejdere og beboere og beboere og medarbejdere, at dialogen bærer præg af gensidig respekt og omsorg uden at være omklamrende. Beboernes enemærker respekteres. Beboerne virker tilfredse og trygge og omgangsformen er uformel og hjemlig. De tilstedeværende medarbejderes nødvendige kendskab til arbejdsopgaverne Leder og en medarbejder oplyser at medarbejderne ikke er involveret i beboernes økonomi beboerne har alle dankort og eller får hjælp til at administrere deres økonomi af deres pårørende. En enkelt beboer er ordineret medicin via egen læge og det styrer han selv. Det oplyses, at der er kendskab til Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 vedrørende magtanvendelse, men at der ikke har været behov for at anvende magt. Der er medarbejdere på arbejde fra klokken 7 om morgenen og indtil klokken Beboerne er bekendt med, hvordan de skal agere i tilfælde af eksempelvis brand eller ulykke om natten at de skal ringe 112 og kontakte støttebeboeren eller lederen. Beboerne bruger ofte støttebeboeren i tilfælde af at en beboer larmer eller hvis en beboer ikke er kommet hjem til aftalt tid. Dette prioriteres højt, oplyser lederen, idet det er væsentligt at man tager hånd om hinanden, når man bor i bofællesskab. Støttebeboeren er en ressourceperson, oplyser lederen, som ud fra et frivillighedshensyn skal være brobygger mellem personer med særlige handicaps og det normale. Strømmen til vaskemaskine og tørretumbler afbrydes mellem klokken 23 og 07, således at dem, der har behov, på den måde, støttes i at få en god nattesøvn. Spilles der høj musik eller lignende til gene for bofæller, skiver den, der føler sig generet det op som punkt på dagsorden til beboermøde og støttes i at formulere sig, hvis der er behov. Lederen oplyser, at der er meget læring i denne fremgangsmåde beboeren lærer at tage ejerskab for sit eget virke og eventuel irritation kommer til udtryk. Beboerne må gerne indtage alkohol på Jobkollegiet. Personalet drøfter løbende med beboerne, hvad der er fornuftig brug af alkohol. Der gives eksempel på at personalet altid 14 dage før beboere og medarbejdere tager på Sølund festival tager en snak om alkohol og der laves konkrete aftaler med beboere, hvis der er behov. Lederen oplyser, at dette ikke giver anledning til problemer. Det oplyses, at man netop har udarbejdet en drejebog - en medarbejderhåndbog. I forbindelse med udarbejdelsen heraf har der været afviklet to temadage med deltagelse af en ekstern fagperson. Her er praksis i tilbuddet, politikker i tilbuddet med videre beskrevet. 4

5 Lederen deltager i forstandermøde sammen med andre forstandere på tilbud indenfor Jysk børneforsorg. Aktuelt er temaet inklusion. Der holdes faste personalemøder, hvor praksis løbende tages op og diskuteres og eventuelt justeres, hvis der er behov heraf. Det er de tilsynsførendes vurdering, at der blandt leder og medarbejdere er stort kendskab til de enkelte beboere og deres pædagogiske og omsorgsmæssige behov og at der er tæt dialog medarbejderne imellem og mellem leder og medarbejdere, der bevirker, at der løbende reflekteres over faglighed og måder at arbejde på med henblik på at tilbyde beboerne den kompenserende støtte eller stille de udviklende krav, han eller hun har behov for på det aktuelle tidspunkt. Forskellige almene forhold De fysiske rammer fremstår velegnede til formålet. Der er pænt og rent og med et hjemligt præg. Der er en god dialog med naboer, oplyser lederen. Jobkollegiet deltager eksempelvis i den snarlige vejfest på Skovbakkevej. Tilsynets vurdering Samlet vurdering Jobkollegiet er et privat fondsdrevet botilbud til unge voksne. Det er de tilsynsførendes vurdering med baggrund i besigtigelse og dialog på tilsynsbesøget at der er overensstemmelse mellem godkendelsen, hjemmesideoplysninger og den praksis, der er etableret i botilbuddet. Jobkollegiet vurderes at være et veldrevet tilbud, hvor der hos leder og medarbejdere er stor bevidsthed om såvel individuelle som fælles mål og midler. Tilbuddet lever således op til godkendelsesgrundlaget. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er blevet præsenteret for forhold, der giver anledning til at give anbefalinger, henstillinger eller påbud. 5

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere