Psykiatri og Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri og Handicap"

Transkript

1 Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Elleslettegård Den 19. august samt den 21. august

2 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Elleslettegård Gøngehusvej Vedbæk Leder: Arne Ptak Pladser: 30 døgnelever, 10 dagelever og 20 pladser til medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. Målgruppe: unge mellem 17 og 27 år der er sent udviklede. Normering: 21 faste medarbejdere, 4 faste nattevagter og 4-5 vikarer. Dato og tidspunkt for tilsyn. 19. og 21. august 2008 Annette Fehmerling, kontorchef Tilsynsmedarbejdere. Kristine Nordbøge, pædagogisk konsulent Marianne Carlsson, socialfaglig konsulent Observation og dialogbaseret tilsyn Tilsynsform. Anvendte tilsynsmetoder. Indledning. Samtalerne er foregået med udgangspunkt i fokusområderne, beskrevet i indledningen. På baggrund af samtalerne og observationerne er der foretaget en samlet vurdering i rapporten. Tilsynet sker på baggrund af Retssikkerhedsloven 16 og i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer for tilsyn med dag- og botilbud for voksne. Fokusområderne i dette tilsyn er: Fysiske rammer Organisatorisk opbygning og intern struktur Regler og retningslinier Personaleudvikling Samarbejde med beboere/elever/pårørende Pædagogisk praksis Etik og værdigrundlag Rapporten er et øjebliksbillede af forholdene på Elleslettegård på det tidspunkt, hvor tilsynsbesøgene fandt sted. De oplysninger, der ligger til grund for rapportens vurdering og anbefalinger, fremgår af vedlagte beskrivelse af tilsynsbesøgene. Tilsynets samlede vurdering er foretaget på baggrund af tilsynsbesøgene samt eventuelt tilsendt skriftligt materiale. 2

3 Samlet vurdering. Tilsynet vurderer, at Elleslettegård fremstår som et velorganiseret og veldrevet tilbud til målgruppen. Der var en behagelig stemning i de afdelinger/ værksteder, som tilsynet besøgte, og ved samtalen med elever og værkstedsbrugere, fremgik det, at de er glade for at henholdsvis bo og arbejde på Elleslettegård. Elever og brugere føler, at der bliver lyttet til dem, og at de er med til at bestemme om forhold, der vedrører dem. Ligeledes fremgik det, at de forskellige målgrupper respekterer hinanden og hjælpes ad i dagligdagen. De medarbejdere, som tilsynet talte med, virkede engagerede og havde efter tilsynets opfattelse fokus på såvel den sociale, som den faglige del af eleverne/brugernes dagligdag. Medarbejderne lægger vægt på, at der i det daglige ikke gøres forskel på elever og brugere, alle arbejder og indgår i sociale sammenhænge på ligeværdige vilkår. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes forskelligartede uddannelses baggrund danner et godt fundament for det pædagogiske arbejde, og at disse forskellige kompetencer på tilfredsstillende vis kommer i spil. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne har taget konkrete og anvendelige tiltag i forhold til at løse den forestående opgave vedrørende udbydelsen af den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Medarbejderne føler sig hørt og medinddraget forud for beslutninger/ændringer på deres arbejdsplads. De kan dog ofte ikke genkende deres indsats i det endelige resultat og de beslutninger, der herefter bliver truffet, og de føler i et vist omfang, at de mangler anerkendelse fra ledelsen for deres arbejde. Tilsynet vurderer, at der ikke er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes opfattelse af, hvorvidt der er behov for MUS samtaler. Ligeledes er der ikke overensstemmelse mellem medarbejdernes opfattelse af, om der skal ansættes nyt personale til STU projektet, eller om det er de nuværende medarbejdere, der skal kompetenceudvikles i forhold til denne opgave. 3

4 Pålæg Tilsynet pålægger Elleslettegårds ledelse at påse, at Rudersdal Kommunes ryge- og alkoholpolitik overholdes. Anbefalinger Tilsynet anbefaler at de regelmæssige MUS samtaler på Elleslettegård genindføres. B. Tilsynsbesøget A. Rundvisning Tilsynsmedarbejderne blev vist rundt af forstanderen. Elleslettegård består af flere bygninger spredt ud over et større areal i et naturskønt område. Elleslettegård består af en hovedbygning med administration, køkken og kantine, en bygning med diverse mødelokaler, undervisningslokaler og opholdsrum for eleverne, en værkstedsbygning, der indeholder gartneri, montering og maskinværksted, og et stort ridecenter med tilhørende 42 tønder land. Eleverne bor i 4 huse med plads til 6 beboere i hvert hus. Der er på nuværende tidspunkt et hus, som ikke er beboet, på grund af manglende elever. Derudover er der 3 udslusningsboliger, hvor eleverne kan flytte ind, hvis der er behov for en mellemstation på vejen til egen bolig. I alle bygningerne var der en god, rolig og behagelig stemning. Alt virkede indbydende og velorganiseret. Forvaltningen modtog inden tilsynet en plan over, hvem der skulle deltage i de pågældende samtaler, samt en tidsramme for dette. Denne planlægning var et godt grundlag for at gennemføre samtalerne indenfor den fastsatte tidsramme. B. Samtale med Lederne Tilstede ved samtalen var forstanderen samt ledere for to områder. Følgende emner blev drøftet: 1 Fysiske rammer 2 Organisatorisk opbygning og intern struktur 3 Regler og retningslinier 4 Personaleudvikling 5 Samarbejde med elever/pårørende 6 Pædagogisk praksis 7 Etik og værdigrundlag Ad.1. Fysiske rammer. Elleslettegård består af flere bygninger, hvor hovedbygningen er af ældre årgang. Bygningerne er gennem årene bygget om og renoveret. Senest er der blevet lavet nyt computerrum for eleverne. Derudover, er loftetagen i en af bygningerne ved at blive istandsat. I det ene loftrum mangler væggene at blive pudset færdigt, men benyttes som kursus-, møde - og undervisningslokale for medarbejderne. Elevernes huse består af et stort fælleslokale med sofaarrangement og et åbent køkken. Til hvert hus er der et rum med vaskemaskine m.v. Hver elev har eget værelse, men deler bad og toilet to og to. I fællesrummet er der en stor opslagstavle, hvor elevernes dagskemaer, retningslinier og 4

5 andre nyttige oplysninger hænger. Fællesrum og værelser er møbelleret med standard møbler, men eleverne har mulighed for at tage egne møbler med til deres værelse. Forstanderen giver ved rundvisningen udtryk for, at det ville være rart at få tilført økonomisk bistand fra kommunen til at færdiggøre den indvendige istandsættelse af bygningerne. Ad. 2. Organisatorisk opbygning og intern struktur Elleslettegård er en selvejende institution med en bestyrelse. Elleslettegård tilbyder beskyttet beskæftigelse i henhold til serviceloven 103, botræning i henhold til serviceloven 107, dagtilbud i henhold til Aktivlovens 32 og foretager arbejdsprøvning i forhold til unge med specielle behov. Endelig tilbyder Elleslettegård som noget nyt pr. 1.august 2008 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om loven om den særlige ungdomsuddannelse, som trådte i kraft 1. juli Ledelsesmæssigt består Elleslettegård af en forstander og 3 områdeledere. Områdelederne har enkeltvis ansvar for de 5 forskellige områder: økonomi og personale, bolig og kantine, reva og fag, grønne område og værkstedsområdet. Der er p.t. 2 vakante lederstillinger som ikke besættes, på grund af den lave belægningsprocent. I stedet varetager forstanderen opgaverne på disse områder. Der er 21 faste medarbejdere, 4 faste natte/fritidsvagter og 4-5 faste vikarer. Mange af medarbejderne har været ansat i en længere årrække. Af de faste medarbejdere er 3 uddannede pædagoger. De resterende har forskellige fagspecifikke uddannelser som relaterer sig til det område, de er ansat i. De ikke pædagogisk uddannede medarbejdere har modtaget pædagogiske overbygningskurser. I forbindelse med at der optages elever der er under STU-uddannelsen forventer ledelsen, at der skal rekrutteres medarbejdere med specifikke faguddannelser til at varetage denne opgave. Ledelsen fortæller, at der er 30 døgnpladser hvoraf 17 er belagt. 10 dagpladser hvor af 5 er belagt og 20 pladser til beskyttet beskæftigelse, hvoraf 85 % er belagt. Ledelsen vurderer selv, at årsagen til den lave belægning er finansieringsomlægningen i forbindelse med indførelsen af grundtakstfinansieringen samt den efterfølgende kommunalreform. Samtidig mener ledelsen, at de ændringer, der sker i samfundet, hvor der i en årrække har været højkonjunktur og dermed arbejde nok til alle og større rummelighed på arbejdsmarkedet også spiller ind. Ledelsen forklarer, at de forskellige målgrupper på Elleslettegaard blandes i det daglige arbejde og arbejder på tværs af hinanden. Ledelsen fortæller, at de ser optimistisk på fremtiden, efter at de har haft besøg af to konsulenter fra KL, som har hjulpet dem i gang med STU en. Ad. 3. Regler og retningslinier. Ved rundvisningen observerede tilsynet, at der i den fremviste bolig for døgneleverne, hænger regler og dagsprogram for elevernes ophold på Elleslettegård. Ledelsen oplyser, at der derudover er skriftlige procedurer for alt, både for medarbejdernes forhold og for hvordan der arbejdes med eleverne. Retningslinier og procedurer er samlet i en personalehåndbog. 5

6 Ledelsen er i tvivl om, hvorvidt der laves handleplaner fra kommunernes side på eleverne, og om der foreligger en handleplan på alle eleverne. Elleslettegård laver imidlertid en revalideringsplan for hver elev. Planen lægges i forbindelse med indflytningen, og der bliver fulgt op på den, ved de lovbestemte møder mellem elev, kontaktperson, værkstedskontaktperson og Elleslettegårds socialrådgiver. Planen og opholdets forløb er skitseret i en tegning Sneglen, der skematisk og overskueligt viser hele elevforløbet. Ledelsen oplyser, at de har en alkohol og rygepolitik på Elleslettegård. De læner sig med få undtagelser op af den overordnede politik, som Rudersdal Kommune har vedtaget. Vedrørende rygepolitikken, kan alle eleverne ryge i deres egne værelser, og de medarbejdere, der har eget kontor, har tilladelse til at ryge der. Derudover skal al rygning foregå udendørs. Alkoholpolitik på stedet er, at der ikke må drikkes alkohol i arbejdstiden. Eleverne må gerne drikke i fritiden, men såfremt medarbejderne observerer, at det er problematisk, og at der er risiko for, at det går ud over arbejdet, gribes der ind med råd og vejledning. Medarbejderne har ikke forbud mod at drikke alkohol, når der er fælles arrangementer med elever og ansatte i beskyttet beskæftigelse, så som julefrokost, sommerfest og lignende. Ledelsen fortæller, at brug af hash er udskrivningsgrund. Elleslettegård har et MED udvalg hvor regler og retningslinier drøftes og besluttes. Ad. 4. Personaleudvikling. Ledelsen fortæller, at medarbejderne løbende modtager kurser fra den neuropædagogiske konsulent, der er tilknyttet stedet. Derudover holdes der personalemøder en gang månedlig af 3 timers varighed, hvor der blandt andet gennemgås fagspecifikke emner. På grund af de vanskelige tider der har været på Elleslettegård i forbindelse med kommunalreformen og den manglende belægning, har der ikke været afholdt MUS-samtaler siden Ledelsen fortæller, at det accepteres af medarbejderne, og at eventuelle problemer tages op på det månedlige personalemøde. I løbet af det sidste år, har der været en stor udskiftning i medarbejderstaben, hvilket har betydet, at der er kommet 10 nye medarbejdere. Forstanderen forklarer, at der dels er medarbejdere der har forladt Elleslettegaard af naturlige årsager, så som flytning, efterløn m.v., men at der ligeledes er flere nye medarbejdere, der er stoppet hurtigt igen på grund af usikkerhed om fremtiden eller fordi stedet ikke var, hvad de forventede. Ad. 5. Selvbestemmelse og samarbejde med eleverne Ledelsen fortæller, at eleverne er voksne mennesker og betragtes som sådan, og et samarbejde med eventuelle pårørende sker kun, såfremt eleven giver tilladelse. I de tilfælde hvor eleverne tillader det, inviteres de pårørende til at deltage i statusmøder. I boligerne er der et stort samarbejde med de pårørende i forbindelse med indflytning og igennem opholdet. På trods af, at eleverne betragtes som voksne mennesker, forklarer ledelsen, at de lever et almindeligt undgomsliv med alt, hvad dette indebærer, men at det sker under en intensiv rådgivning i forhold til, hvordan man skal opføre sig på arbejdsmarkedet, i fritidslivet og socialt. Ledelsen fortæller, at der i forhold til værkstedsbrugerne udelukkende samarbejdes med bostøttemedarbejdere eller bo-kommune, i de tilfælde hvor der opstår problemer. Ledelsen fortæller, at der stort set ikke foreligger klagesager. Det kan ske, at der er forældre der tager deres børn ud før tid, fordi de føler at Elleslettegård ikke lever op til forventningerne. Enten er følelsen, at de unge ikke bliver underholdt nok, eller forældrenes ambitioner om indlæring m.v. er 6

7 større end Elleslettegård kan honorere. Ledelsen oplyser at der ofte er forældre der ringer om misforståelser m.v., men at alle misforståelser i de fleste sager redes ud. Ad. 6. Pædagogisk praksis Ledelsen fortæller, at de arbejder ud fra en Helhedsorienteret metode (DHI metoden) med udgangspunkt i mesterlæreprincippet; learning by doing. Eleverne betragtes som voksne mennesker og kan selv bestemme over deres fritid, med råd og vejledning fra deres kontaktperson. Et af formålene med at være døgnelev, forklarer ledelsen, er, at lære at blive voksen, og botræningen går ud på at lære om økonomi, hygiejne, social omgang og hvilke behov, den unge har for at kunne klare sig i fremtiden. Ad. 7. Etik og værdigrundlag. Ledelsen oplyser, at Elleslettegård har et værdigrundlag, hvor målsætningerne er Rummelighed, Respekt, Høj Faglighed, Engagement og Ansvarlighed. Værdigrundlaget arbejdes der med løbende. C. Samtale med medarbejdere Med til samtalen var 4 medarbejdere, som var udvalgt af ledelsen. De repræsenterer 4 forskellige områder. En af medarbejderne er tillidsrepræsentant og næstformand i det lokale MED udvalget, andre to medarbejdere er sikkerhedsrepræsentanter hvor den ene er medlem af MED udvalget. De oplysninger, der blev indhentet ved Interviewet bærer præg af at være udtalelser den ene medarbejder, idet det overvejende var den pågældende medarbejder, der svarede på de stillede spørgsmål. Der var afsat 1 time til interviewet, men eftersom medarbejderne havde meget at fortælle om de første punkter, blev alle fokuspunkterne ikke nået. Følgende emner blev drøftet: 1. Organisatorisk opbygning og intern struktur. 2. Arbejdstilrettelæggelse. 3. Personaleudvikling. 4. Regler og retningslinier. 5. Samarbejde med elever/pårørende. 6. Etik og værdigrundlag. 7. Pædagogisk praksis og metode. 8. Fysisk / psykisk arbejdsmiljø. Ad.1. Organisatorisk opbygning og intern struktur. Udover om selve strukturen, som er beskrevet under samtalen med ledelsen, forklarer medarbejderne, at der er et velfungerende MED udvalg. Der holdes møde med medarbejderne 14 dage før hvert MED-udvalgsmøde. Medarbejderne er af den opfattelse, at de har indflydelse på arbejdet i deres nærområder. Overordnet mener de sig hørt af ledelsen trods det, at de ikke altid har indflydelse på det endelige udfald af vedtagne beslutninger. Som eksempel på dette nævner medarbejderne strukturændringerne, hvor hele processen var god og de følte sig medinddraget, men at det endelige resultat ikke altid var genkendeligt. Ad. 2. Arbejdstilrettelæggelse. Medarbejderne oplyser, at arbejdstiderne ligger fast. Det faste personale arbejder i dagtimerne 5 dage om ugen. Derefter er det natte/fritidsvagterne, der tager over. Der sker ikke ændringer i den 7

8 daglige arbejdstilrettelæggelse i og med, at de elever der er på Elleslettegård daglig skal gennemføre et fastsat undervisningsforløb. Medarbejderne oplyser, at der er fokus på eleverne og deres behov. Såfremt der er sygdom, bliver der i dagtimerne ikke tilkaldt vikar. De faste vikarer, der er tilknyttet, indkaldes tilfælde af, at natte-/fritidsvagten bliver syg. Ad. 3. Personaleudvikling. Medarbejderne oplyser, at deres faglige udvikling foregår via supervision. Der er ikke supervision i øjeblikket, og der var lidt uenighed i personalegruppen om, hvad årsagen er til dette. Nogle medarbejdere mener, at de på nuværende tidspunkt ikke har en superviser, men en medarbejder kan fortælle, at der er kontakt med en superviser, som der arbejdes på at få tilknyttet. Medarbejderne fortæller, at de er gode til at bruge hinanden indbyrdes og på tværs af områderne med de forskellige uddannelsesmæssige kompetencer, de har, og de yder hinanden kollegial supervision. Eventuelle problemstillinger vedrørende eleverne eller brugerne i beskyttet beskæftigelse, kan drøftes med en neuropædagogisk/psykologisk konsulent, som kommer hver 14 dag til Elleslettegård. Konsulenten underviser alle nye medarbejdere i neuropædagogik. Derudover fortæller medarbejderne, at der er intern undervisning medarbejderne imellem, og at de benytter de ressourcer, der er i medarbejdergruppen. En gang årligt, tager alle på et efterårskursus over et døgn, hvor forskellige temaer tages op. Medarbejderne fortæller, at den nye udfordring bliver i forbindelse med den STU som starter. Nogle medarbejdere giver udtryk for usikkerhed om, hvordan medarbejderne inddrages, og om de mangler kompetencer i forhold til at klare opgaven. Medarbejderne giver dog udtryk for, at de er blevet informeret om opgaven i forbindelse med opstart. Medarbejderne fortæller, at der ikke skal ansættes nye medarbejdere i forbindelse med STUén men at alle nuværende medarbejdere skal have afklaret, hvilke side ressourcer de har, som kan bruges. Ad. 4. Regler og retningslinier. Medarbejderne oplyser, at alle har en personalemappe hvor retningslinier er nedskrevet. Nye medarbejdere får et introprogram fra starten af, og en mappe med retningslinier. Medarbejderne oplyser, at de følger Rudersdal Kommunes retningslinier for ryge- og alkoholpolitik. Der må ikke ryges indenfor ud over at eleverne må ryge på deres værelser. Alkohol må gerne nydes når der er brugere til stede ved festlige lejligheder. Medarbejderne forklarer, at det nydes med måde. Der er faste procedurer for hvordan nye elever modtages, og en fast opgavedeling mellem de forskellige områder. Ad. 5. Samarbejde med elever/pårørende. Medarbejderne fortæller, at der er samarbejdes med pårørende i det omfang eleverne giver tilladelse til det, og hvor det er nødvendigt. Ved indflytning er der et godt samarbejde med de pårørende, og generelt er det tætteste samarbejdet med de pårørende til døgneleverne. Det er socialrådgiveren på Elleslettegård, der har den første kontakt, og der lægges mange ressourcer i førstegangssamtalen. 8

9 Ad. 6. Etik og værdigrundlag. Medarbejderne fortæller, at der er arbejdes med værdigrundlaget og, at der er nedsat en arbejdsgruppe til at vurdere indholdet. Arbejdsgruppen består af både nye og gamle medarbejdere. Ad. 7. Pædagogisk praksis og metode. På grund af tiden blev emnet ikke drøftet, ud over at medarbejderne i anden sammenhæng fortalte, at der blev arbejdet efter principperne for mesterlære. Ad. 8. Fysisk / psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne fortæller, at det fysiske arbejdsmiljø er udmærket, og alle giver sammenstemmende udtryk for at de dejlige omgivelser har en stor andel i dette. Medarbejderne giver dog udtryk for, at der er behov for vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, idet en del inventar trænger til udskiftning. Der er lige blevet udarbejdet en APV, og medarbejderne oplyser, at det psykiske arbejdsmiljø ligger meget tæt på landsgennemsnittet i forhold til det skema, der er brugt. Nogle områder dog over og andre er under gennemsnittet. Vi får oplyst, at der skal arbejdes med udvalgte punkter fra APV en i nærmeste fremtid. Medarbejderne oplyser, at ledelsen er synlig, og at dørene altid er åbne, så man kan komme og drøfte forskellige spørgsmål. Medarbejderne fortæller, at de er gode indbyrdes til at give anerkendelse, men at de føler der mangler anerkendelse fra ledelsens side. På spørgsmålet om der bliver afholdt MUS samtaler oplyser medarbejderne, at det er ca. 3 år siden sidst, og at det er noget, som savnes. D. Samtale med elever/brugere i beskyttet beskæftigelse. Der var 4 repræsentanter til stede ved interviewet. 2 døgnelever, heraf den ene med bolig i et af husene og den anden i en af udslusningsboligerne og to medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. De omtales i rapporten som værkstedsbrugere. Repræsentanterne var meget velformulerede og gode til at svare på spørgsmål. De lyttede til hinanden uden at afbryde, hvilket affødte en rar og behagelig stemning under samtalen. Vi fik forklaret, at de var blevet udvalgt til at deltage af deres nærmeste kontaktpersoner. Følgende emner blev drøftet: 1. Fysiske rammer. 2. Information og kontakt og medbestemmelse. 3. Regler og retningslinier. 4. Økonomi. Ad. 1. Fysiske rammer. Repræsentanterne var alle enige om, at Elleslettegård ligger i dejlige omgivelser. En udtrykker det på følgende måde: Det er dejligt, at det er så landligt. Ingen savner byen. En fortæller, at der ligger en Q8 tank, hvor man kan gå ned og købe noget, hvis man har lyst til det. Alle er tilfredse med de fysiske forhold. Værelserne er store nok for eleverne, udslusningslejligheden er tilpas, og på værkstederne er der ligeledes ikke forhold, der skal ændres. Ad. 2. Information/kontakt og medbestemmelse. Alle repræsentanterne følte, at de bliver godt informeret om, hvad der foregår på Elleslettegård og i forbindelse med ændringer. 9

10 I forbindelse med indflytning eller udflytning fra Elleslettegård føler de, at de bliver godt hjulpet, og at de er med til at bestemme, hvordan det skal foregå. De føler alle, at medarbejderne er meget behjælpelige med alt, og at de altid kan bede om hjælp. Værkstedsmedarbejderne har et MED-udvalg, hvor de holder møde med alle i beskyttet beskæftigelse 14 dage inden MED-udvalgsmøderne for Elleslettegård.. Hvis der er noget, de er utilfredse med, tager de sagerne op i MED udvalget, og hvis de ikke får deres ønsker igennem, bliver de ved igen og igen. Eleverne har et elevråd, hvor der holdes møde med en medarbejder. De føler ikke altid, at de bliver hørt. Blandt andet har de et stort ønske om at få kabel TV, hvilket de ikke kan få. Eleverne har alle en kontaktperson, som de føler de kan få den hjælp af, som de har behov for. Værkstedsbrugerne har deres nærmeste leder som kontaktperson. Ad. 3. Regler og retningslinier. Både elever og værkstedsmedarbejdere føler, at de kender de regler og retningslinier, som der er på Elleslettegård. I bo-delen hænger der i hvert hus regler på en stor opslagstavle. Alle fortæller at de er tilfredse med de regler og retningslinier, der er. Ad. 4. Økonomi. Eleverne bliver hjulpet med økonomien i det omfang, de ønsker det. De fortæller, at de har en budgetkonto, en opsparings-konto og en lommepengekonto. De er glade for hjælpen og synes, at de har penge nok, og føler at de selv bestemmer, hvordan de vil bruge dem. 10

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Elleslettegård dagtilbud 1. juli 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Elleslettegård Gøngehusvej 162 2950 Vedbæk Leder: Arne Ptak

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Værkstederne ved Rudeskov Den 21. januar og 18. februar 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Værkstederne ved Rudeskov Sophie Magdalenesvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 1A 28. februar 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Ungdomskollektivet Bregnerødvej Bregnerødvej 1A 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Dato for tilsyn: 20 august 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Narconon TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 20 august 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Narconon TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 20 august 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Narconon TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Piberødhus 2. juni august

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Piberødhus 2. juni august Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Piberødhus 2. juni 2008 7. august 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Botilbuddet Piberødhus Sophie Magdelenesvej 2 H 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk og Socialfagligt team Den 16. december 2011 Acadre: 11/30600 TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Tilbuddets

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 12. oktober 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 12. oktober 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 12. oktober 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Døgninstitutionen Tippen

Tilsynsrapport 2012 for. Døgninstitutionen Tippen Dato februar 2013 Dok.nr. 31264-13 Sagsnr. 13-4095 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Døgninstitutionen Tippen. Faktuelle forhold: Døgninstitutionen Tippen Tiphedevej 17 6823 Ansager tlf. 76986020

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård Tre år godt i selskab vælge Derfor skal du Elleslettegård Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi Du får 3 sjove, vigtige og spændende år. Du får en uddannelse på dine præmisser. Du får nye venner. Du

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Fonden Bofællesskabet Bakkevej 3.december 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Fonden Bofællesskabet Bakkevej Bakkevej 53 3460 Birkerød

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012. Center for Høretab Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

Uanmeldt tilsyn 2012. Center for Høretab Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18876 Dato: 10. januar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631040 Uanmeldt

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Viften, Huginsvej og To`eren Skive Kommune. Tirsdag den 2. september 2014 fra kl. 14 Og Onsdag den 3. september 2014 fra kl.

Uanmeldt tilsyn på Viften, Huginsvej og To`eren Skive Kommune. Tirsdag den 2. september 2014 fra kl. 14 Og Onsdag den 3. september 2014 fra kl. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Viften, Huginsvej og To`eren Skive Kommune Tirsdag den 2. september 2014 fra kl. 14 Og Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 14 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Regnbuen, Ringsted Kommune. Mandag den 13. december 2010 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Regnbuen, Ringsted Kommune. Mandag den 13. december 2010 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Regnbuen, Ringsted Kommune Mandag den 13. december 2010 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Regnbuen. Formålet med tilsynet

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Elleslettegård

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Elleslettegård Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere