Psykiatri og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri og Handicap"

Transkript

1 Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Elleslettegård Den 19. august samt den 21. august

2 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Elleslettegård Gøngehusvej Vedbæk Leder: Arne Ptak Pladser: 30 døgnelever, 10 dagelever og 20 pladser til medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. Målgruppe: unge mellem 17 og 27 år der er sent udviklede. Normering: 21 faste medarbejdere, 4 faste nattevagter og 4-5 vikarer. Dato og tidspunkt for tilsyn. 19. og 21. august 2008 Annette Fehmerling, kontorchef Tilsynsmedarbejdere. Kristine Nordbøge, pædagogisk konsulent Marianne Carlsson, socialfaglig konsulent Observation og dialogbaseret tilsyn Tilsynsform. Anvendte tilsynsmetoder. Indledning. Samtalerne er foregået med udgangspunkt i fokusområderne, beskrevet i indledningen. På baggrund af samtalerne og observationerne er der foretaget en samlet vurdering i rapporten. Tilsynet sker på baggrund af Retssikkerhedsloven 16 og i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer for tilsyn med dag- og botilbud for voksne. Fokusområderne i dette tilsyn er: Fysiske rammer Organisatorisk opbygning og intern struktur Regler og retningslinier Personaleudvikling Samarbejde med beboere/elever/pårørende Pædagogisk praksis Etik og værdigrundlag Rapporten er et øjebliksbillede af forholdene på Elleslettegård på det tidspunkt, hvor tilsynsbesøgene fandt sted. De oplysninger, der ligger til grund for rapportens vurdering og anbefalinger, fremgår af vedlagte beskrivelse af tilsynsbesøgene. Tilsynets samlede vurdering er foretaget på baggrund af tilsynsbesøgene samt eventuelt tilsendt skriftligt materiale. 2

3 Samlet vurdering. Tilsynet vurderer, at Elleslettegård fremstår som et velorganiseret og veldrevet tilbud til målgruppen. Der var en behagelig stemning i de afdelinger/ værksteder, som tilsynet besøgte, og ved samtalen med elever og værkstedsbrugere, fremgik det, at de er glade for at henholdsvis bo og arbejde på Elleslettegård. Elever og brugere føler, at der bliver lyttet til dem, og at de er med til at bestemme om forhold, der vedrører dem. Ligeledes fremgik det, at de forskellige målgrupper respekterer hinanden og hjælpes ad i dagligdagen. De medarbejdere, som tilsynet talte med, virkede engagerede og havde efter tilsynets opfattelse fokus på såvel den sociale, som den faglige del af eleverne/brugernes dagligdag. Medarbejderne lægger vægt på, at der i det daglige ikke gøres forskel på elever og brugere, alle arbejder og indgår i sociale sammenhænge på ligeværdige vilkår. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes forskelligartede uddannelses baggrund danner et godt fundament for det pædagogiske arbejde, og at disse forskellige kompetencer på tilfredsstillende vis kommer i spil. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne har taget konkrete og anvendelige tiltag i forhold til at løse den forestående opgave vedrørende udbydelsen af den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Medarbejderne føler sig hørt og medinddraget forud for beslutninger/ændringer på deres arbejdsplads. De kan dog ofte ikke genkende deres indsats i det endelige resultat og de beslutninger, der herefter bliver truffet, og de føler i et vist omfang, at de mangler anerkendelse fra ledelsen for deres arbejde. Tilsynet vurderer, at der ikke er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes opfattelse af, hvorvidt der er behov for MUS samtaler. Ligeledes er der ikke overensstemmelse mellem medarbejdernes opfattelse af, om der skal ansættes nyt personale til STU projektet, eller om det er de nuværende medarbejdere, der skal kompetenceudvikles i forhold til denne opgave. 3

4 Pålæg Tilsynet pålægger Elleslettegårds ledelse at påse, at Rudersdal Kommunes ryge- og alkoholpolitik overholdes. Anbefalinger Tilsynet anbefaler at de regelmæssige MUS samtaler på Elleslettegård genindføres. B. Tilsynsbesøget A. Rundvisning Tilsynsmedarbejderne blev vist rundt af forstanderen. Elleslettegård består af flere bygninger spredt ud over et større areal i et naturskønt område. Elleslettegård består af en hovedbygning med administration, køkken og kantine, en bygning med diverse mødelokaler, undervisningslokaler og opholdsrum for eleverne, en værkstedsbygning, der indeholder gartneri, montering og maskinværksted, og et stort ridecenter med tilhørende 42 tønder land. Eleverne bor i 4 huse med plads til 6 beboere i hvert hus. Der er på nuværende tidspunkt et hus, som ikke er beboet, på grund af manglende elever. Derudover er der 3 udslusningsboliger, hvor eleverne kan flytte ind, hvis der er behov for en mellemstation på vejen til egen bolig. I alle bygningerne var der en god, rolig og behagelig stemning. Alt virkede indbydende og velorganiseret. Forvaltningen modtog inden tilsynet en plan over, hvem der skulle deltage i de pågældende samtaler, samt en tidsramme for dette. Denne planlægning var et godt grundlag for at gennemføre samtalerne indenfor den fastsatte tidsramme. B. Samtale med Lederne Tilstede ved samtalen var forstanderen samt ledere for to områder. Følgende emner blev drøftet: 1 Fysiske rammer 2 Organisatorisk opbygning og intern struktur 3 Regler og retningslinier 4 Personaleudvikling 5 Samarbejde med elever/pårørende 6 Pædagogisk praksis 7 Etik og værdigrundlag Ad.1. Fysiske rammer. Elleslettegård består af flere bygninger, hvor hovedbygningen er af ældre årgang. Bygningerne er gennem årene bygget om og renoveret. Senest er der blevet lavet nyt computerrum for eleverne. Derudover, er loftetagen i en af bygningerne ved at blive istandsat. I det ene loftrum mangler væggene at blive pudset færdigt, men benyttes som kursus-, møde - og undervisningslokale for medarbejderne. Elevernes huse består af et stort fælleslokale med sofaarrangement og et åbent køkken. Til hvert hus er der et rum med vaskemaskine m.v. Hver elev har eget værelse, men deler bad og toilet to og to. I fællesrummet er der en stor opslagstavle, hvor elevernes dagskemaer, retningslinier og 4

5 andre nyttige oplysninger hænger. Fællesrum og værelser er møbelleret med standard møbler, men eleverne har mulighed for at tage egne møbler med til deres værelse. Forstanderen giver ved rundvisningen udtryk for, at det ville være rart at få tilført økonomisk bistand fra kommunen til at færdiggøre den indvendige istandsættelse af bygningerne. Ad. 2. Organisatorisk opbygning og intern struktur Elleslettegård er en selvejende institution med en bestyrelse. Elleslettegård tilbyder beskyttet beskæftigelse i henhold til serviceloven 103, botræning i henhold til serviceloven 107, dagtilbud i henhold til Aktivlovens 32 og foretager arbejdsprøvning i forhold til unge med specielle behov. Endelig tilbyder Elleslettegård som noget nyt pr. 1.august 2008 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om loven om den særlige ungdomsuddannelse, som trådte i kraft 1. juli Ledelsesmæssigt består Elleslettegård af en forstander og 3 områdeledere. Områdelederne har enkeltvis ansvar for de 5 forskellige områder: økonomi og personale, bolig og kantine, reva og fag, grønne område og værkstedsområdet. Der er p.t. 2 vakante lederstillinger som ikke besættes, på grund af den lave belægningsprocent. I stedet varetager forstanderen opgaverne på disse områder. Der er 21 faste medarbejdere, 4 faste natte/fritidsvagter og 4-5 faste vikarer. Mange af medarbejderne har været ansat i en længere årrække. Af de faste medarbejdere er 3 uddannede pædagoger. De resterende har forskellige fagspecifikke uddannelser som relaterer sig til det område, de er ansat i. De ikke pædagogisk uddannede medarbejdere har modtaget pædagogiske overbygningskurser. I forbindelse med at der optages elever der er under STU-uddannelsen forventer ledelsen, at der skal rekrutteres medarbejdere med specifikke faguddannelser til at varetage denne opgave. Ledelsen fortæller, at der er 30 døgnpladser hvoraf 17 er belagt. 10 dagpladser hvor af 5 er belagt og 20 pladser til beskyttet beskæftigelse, hvoraf 85 % er belagt. Ledelsen vurderer selv, at årsagen til den lave belægning er finansieringsomlægningen i forbindelse med indførelsen af grundtakstfinansieringen samt den efterfølgende kommunalreform. Samtidig mener ledelsen, at de ændringer, der sker i samfundet, hvor der i en årrække har været højkonjunktur og dermed arbejde nok til alle og større rummelighed på arbejdsmarkedet også spiller ind. Ledelsen forklarer, at de forskellige målgrupper på Elleslettegaard blandes i det daglige arbejde og arbejder på tværs af hinanden. Ledelsen fortæller, at de ser optimistisk på fremtiden, efter at de har haft besøg af to konsulenter fra KL, som har hjulpet dem i gang med STU en. Ad. 3. Regler og retningslinier. Ved rundvisningen observerede tilsynet, at der i den fremviste bolig for døgneleverne, hænger regler og dagsprogram for elevernes ophold på Elleslettegård. Ledelsen oplyser, at der derudover er skriftlige procedurer for alt, både for medarbejdernes forhold og for hvordan der arbejdes med eleverne. Retningslinier og procedurer er samlet i en personalehåndbog. 5

6 Ledelsen er i tvivl om, hvorvidt der laves handleplaner fra kommunernes side på eleverne, og om der foreligger en handleplan på alle eleverne. Elleslettegård laver imidlertid en revalideringsplan for hver elev. Planen lægges i forbindelse med indflytningen, og der bliver fulgt op på den, ved de lovbestemte møder mellem elev, kontaktperson, værkstedskontaktperson og Elleslettegårds socialrådgiver. Planen og opholdets forløb er skitseret i en tegning Sneglen, der skematisk og overskueligt viser hele elevforløbet. Ledelsen oplyser, at de har en alkohol og rygepolitik på Elleslettegård. De læner sig med få undtagelser op af den overordnede politik, som Rudersdal Kommune har vedtaget. Vedrørende rygepolitikken, kan alle eleverne ryge i deres egne værelser, og de medarbejdere, der har eget kontor, har tilladelse til at ryge der. Derudover skal al rygning foregå udendørs. Alkoholpolitik på stedet er, at der ikke må drikkes alkohol i arbejdstiden. Eleverne må gerne drikke i fritiden, men såfremt medarbejderne observerer, at det er problematisk, og at der er risiko for, at det går ud over arbejdet, gribes der ind med råd og vejledning. Medarbejderne har ikke forbud mod at drikke alkohol, når der er fælles arrangementer med elever og ansatte i beskyttet beskæftigelse, så som julefrokost, sommerfest og lignende. Ledelsen fortæller, at brug af hash er udskrivningsgrund. Elleslettegård har et MED udvalg hvor regler og retningslinier drøftes og besluttes. Ad. 4. Personaleudvikling. Ledelsen fortæller, at medarbejderne løbende modtager kurser fra den neuropædagogiske konsulent, der er tilknyttet stedet. Derudover holdes der personalemøder en gang månedlig af 3 timers varighed, hvor der blandt andet gennemgås fagspecifikke emner. På grund af de vanskelige tider der har været på Elleslettegård i forbindelse med kommunalreformen og den manglende belægning, har der ikke været afholdt MUS-samtaler siden Ledelsen fortæller, at det accepteres af medarbejderne, og at eventuelle problemer tages op på det månedlige personalemøde. I løbet af det sidste år, har der været en stor udskiftning i medarbejderstaben, hvilket har betydet, at der er kommet 10 nye medarbejdere. Forstanderen forklarer, at der dels er medarbejdere der har forladt Elleslettegaard af naturlige årsager, så som flytning, efterløn m.v., men at der ligeledes er flere nye medarbejdere, der er stoppet hurtigt igen på grund af usikkerhed om fremtiden eller fordi stedet ikke var, hvad de forventede. Ad. 5. Selvbestemmelse og samarbejde med eleverne Ledelsen fortæller, at eleverne er voksne mennesker og betragtes som sådan, og et samarbejde med eventuelle pårørende sker kun, såfremt eleven giver tilladelse. I de tilfælde hvor eleverne tillader det, inviteres de pårørende til at deltage i statusmøder. I boligerne er der et stort samarbejde med de pårørende i forbindelse med indflytning og igennem opholdet. På trods af, at eleverne betragtes som voksne mennesker, forklarer ledelsen, at de lever et almindeligt undgomsliv med alt, hvad dette indebærer, men at det sker under en intensiv rådgivning i forhold til, hvordan man skal opføre sig på arbejdsmarkedet, i fritidslivet og socialt. Ledelsen fortæller, at der i forhold til værkstedsbrugerne udelukkende samarbejdes med bostøttemedarbejdere eller bo-kommune, i de tilfælde hvor der opstår problemer. Ledelsen fortæller, at der stort set ikke foreligger klagesager. Det kan ske, at der er forældre der tager deres børn ud før tid, fordi de føler at Elleslettegård ikke lever op til forventningerne. Enten er følelsen, at de unge ikke bliver underholdt nok, eller forældrenes ambitioner om indlæring m.v. er 6

7 større end Elleslettegård kan honorere. Ledelsen oplyser at der ofte er forældre der ringer om misforståelser m.v., men at alle misforståelser i de fleste sager redes ud. Ad. 6. Pædagogisk praksis Ledelsen fortæller, at de arbejder ud fra en Helhedsorienteret metode (DHI metoden) med udgangspunkt i mesterlæreprincippet; learning by doing. Eleverne betragtes som voksne mennesker og kan selv bestemme over deres fritid, med råd og vejledning fra deres kontaktperson. Et af formålene med at være døgnelev, forklarer ledelsen, er, at lære at blive voksen, og botræningen går ud på at lære om økonomi, hygiejne, social omgang og hvilke behov, den unge har for at kunne klare sig i fremtiden. Ad. 7. Etik og værdigrundlag. Ledelsen oplyser, at Elleslettegård har et værdigrundlag, hvor målsætningerne er Rummelighed, Respekt, Høj Faglighed, Engagement og Ansvarlighed. Værdigrundlaget arbejdes der med løbende. C. Samtale med medarbejdere Med til samtalen var 4 medarbejdere, som var udvalgt af ledelsen. De repræsenterer 4 forskellige områder. En af medarbejderne er tillidsrepræsentant og næstformand i det lokale MED udvalget, andre to medarbejdere er sikkerhedsrepræsentanter hvor den ene er medlem af MED udvalget. De oplysninger, der blev indhentet ved Interviewet bærer præg af at være udtalelser den ene medarbejder, idet det overvejende var den pågældende medarbejder, der svarede på de stillede spørgsmål. Der var afsat 1 time til interviewet, men eftersom medarbejderne havde meget at fortælle om de første punkter, blev alle fokuspunkterne ikke nået. Følgende emner blev drøftet: 1. Organisatorisk opbygning og intern struktur. 2. Arbejdstilrettelæggelse. 3. Personaleudvikling. 4. Regler og retningslinier. 5. Samarbejde med elever/pårørende. 6. Etik og værdigrundlag. 7. Pædagogisk praksis og metode. 8. Fysisk / psykisk arbejdsmiljø. Ad.1. Organisatorisk opbygning og intern struktur. Udover om selve strukturen, som er beskrevet under samtalen med ledelsen, forklarer medarbejderne, at der er et velfungerende MED udvalg. Der holdes møde med medarbejderne 14 dage før hvert MED-udvalgsmøde. Medarbejderne er af den opfattelse, at de har indflydelse på arbejdet i deres nærområder. Overordnet mener de sig hørt af ledelsen trods det, at de ikke altid har indflydelse på det endelige udfald af vedtagne beslutninger. Som eksempel på dette nævner medarbejderne strukturændringerne, hvor hele processen var god og de følte sig medinddraget, men at det endelige resultat ikke altid var genkendeligt. Ad. 2. Arbejdstilrettelæggelse. Medarbejderne oplyser, at arbejdstiderne ligger fast. Det faste personale arbejder i dagtimerne 5 dage om ugen. Derefter er det natte/fritidsvagterne, der tager over. Der sker ikke ændringer i den 7

8 daglige arbejdstilrettelæggelse i og med, at de elever der er på Elleslettegård daglig skal gennemføre et fastsat undervisningsforløb. Medarbejderne oplyser, at der er fokus på eleverne og deres behov. Såfremt der er sygdom, bliver der i dagtimerne ikke tilkaldt vikar. De faste vikarer, der er tilknyttet, indkaldes tilfælde af, at natte-/fritidsvagten bliver syg. Ad. 3. Personaleudvikling. Medarbejderne oplyser, at deres faglige udvikling foregår via supervision. Der er ikke supervision i øjeblikket, og der var lidt uenighed i personalegruppen om, hvad årsagen er til dette. Nogle medarbejdere mener, at de på nuværende tidspunkt ikke har en superviser, men en medarbejder kan fortælle, at der er kontakt med en superviser, som der arbejdes på at få tilknyttet. Medarbejderne fortæller, at de er gode til at bruge hinanden indbyrdes og på tværs af områderne med de forskellige uddannelsesmæssige kompetencer, de har, og de yder hinanden kollegial supervision. Eventuelle problemstillinger vedrørende eleverne eller brugerne i beskyttet beskæftigelse, kan drøftes med en neuropædagogisk/psykologisk konsulent, som kommer hver 14 dag til Elleslettegård. Konsulenten underviser alle nye medarbejdere i neuropædagogik. Derudover fortæller medarbejderne, at der er intern undervisning medarbejderne imellem, og at de benytter de ressourcer, der er i medarbejdergruppen. En gang årligt, tager alle på et efterårskursus over et døgn, hvor forskellige temaer tages op. Medarbejderne fortæller, at den nye udfordring bliver i forbindelse med den STU som starter. Nogle medarbejdere giver udtryk for usikkerhed om, hvordan medarbejderne inddrages, og om de mangler kompetencer i forhold til at klare opgaven. Medarbejderne giver dog udtryk for, at de er blevet informeret om opgaven i forbindelse med opstart. Medarbejderne fortæller, at der ikke skal ansættes nye medarbejdere i forbindelse med STUén men at alle nuværende medarbejdere skal have afklaret, hvilke side ressourcer de har, som kan bruges. Ad. 4. Regler og retningslinier. Medarbejderne oplyser, at alle har en personalemappe hvor retningslinier er nedskrevet. Nye medarbejdere får et introprogram fra starten af, og en mappe med retningslinier. Medarbejderne oplyser, at de følger Rudersdal Kommunes retningslinier for ryge- og alkoholpolitik. Der må ikke ryges indenfor ud over at eleverne må ryge på deres værelser. Alkohol må gerne nydes når der er brugere til stede ved festlige lejligheder. Medarbejderne forklarer, at det nydes med måde. Der er faste procedurer for hvordan nye elever modtages, og en fast opgavedeling mellem de forskellige områder. Ad. 5. Samarbejde med elever/pårørende. Medarbejderne fortæller, at der er samarbejdes med pårørende i det omfang eleverne giver tilladelse til det, og hvor det er nødvendigt. Ved indflytning er der et godt samarbejde med de pårørende, og generelt er det tætteste samarbejdet med de pårørende til døgneleverne. Det er socialrådgiveren på Elleslettegård, der har den første kontakt, og der lægges mange ressourcer i førstegangssamtalen. 8

9 Ad. 6. Etik og værdigrundlag. Medarbejderne fortæller, at der er arbejdes med værdigrundlaget og, at der er nedsat en arbejdsgruppe til at vurdere indholdet. Arbejdsgruppen består af både nye og gamle medarbejdere. Ad. 7. Pædagogisk praksis og metode. På grund af tiden blev emnet ikke drøftet, ud over at medarbejderne i anden sammenhæng fortalte, at der blev arbejdet efter principperne for mesterlære. Ad. 8. Fysisk / psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne fortæller, at det fysiske arbejdsmiljø er udmærket, og alle giver sammenstemmende udtryk for at de dejlige omgivelser har en stor andel i dette. Medarbejderne giver dog udtryk for, at der er behov for vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, idet en del inventar trænger til udskiftning. Der er lige blevet udarbejdet en APV, og medarbejderne oplyser, at det psykiske arbejdsmiljø ligger meget tæt på landsgennemsnittet i forhold til det skema, der er brugt. Nogle områder dog over og andre er under gennemsnittet. Vi får oplyst, at der skal arbejdes med udvalgte punkter fra APV en i nærmeste fremtid. Medarbejderne oplyser, at ledelsen er synlig, og at dørene altid er åbne, så man kan komme og drøfte forskellige spørgsmål. Medarbejderne fortæller, at de er gode indbyrdes til at give anerkendelse, men at de føler der mangler anerkendelse fra ledelsens side. På spørgsmålet om der bliver afholdt MUS samtaler oplyser medarbejderne, at det er ca. 3 år siden sidst, og at det er noget, som savnes. D. Samtale med elever/brugere i beskyttet beskæftigelse. Der var 4 repræsentanter til stede ved interviewet. 2 døgnelever, heraf den ene med bolig i et af husene og den anden i en af udslusningsboligerne og to medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. De omtales i rapporten som værkstedsbrugere. Repræsentanterne var meget velformulerede og gode til at svare på spørgsmål. De lyttede til hinanden uden at afbryde, hvilket affødte en rar og behagelig stemning under samtalen. Vi fik forklaret, at de var blevet udvalgt til at deltage af deres nærmeste kontaktpersoner. Følgende emner blev drøftet: 1. Fysiske rammer. 2. Information og kontakt og medbestemmelse. 3. Regler og retningslinier. 4. Økonomi. Ad. 1. Fysiske rammer. Repræsentanterne var alle enige om, at Elleslettegård ligger i dejlige omgivelser. En udtrykker det på følgende måde: Det er dejligt, at det er så landligt. Ingen savner byen. En fortæller, at der ligger en Q8 tank, hvor man kan gå ned og købe noget, hvis man har lyst til det. Alle er tilfredse med de fysiske forhold. Værelserne er store nok for eleverne, udslusningslejligheden er tilpas, og på værkstederne er der ligeledes ikke forhold, der skal ændres. Ad. 2. Information/kontakt og medbestemmelse. Alle repræsentanterne følte, at de bliver godt informeret om, hvad der foregår på Elleslettegård og i forbindelse med ændringer. 9

10 I forbindelse med indflytning eller udflytning fra Elleslettegård føler de, at de bliver godt hjulpet, og at de er med til at bestemme, hvordan det skal foregå. De føler alle, at medarbejderne er meget behjælpelige med alt, og at de altid kan bede om hjælp. Værkstedsmedarbejderne har et MED-udvalg, hvor de holder møde med alle i beskyttet beskæftigelse 14 dage inden MED-udvalgsmøderne for Elleslettegård.. Hvis der er noget, de er utilfredse med, tager de sagerne op i MED udvalget, og hvis de ikke får deres ønsker igennem, bliver de ved igen og igen. Eleverne har et elevråd, hvor der holdes møde med en medarbejder. De føler ikke altid, at de bliver hørt. Blandt andet har de et stort ønske om at få kabel TV, hvilket de ikke kan få. Eleverne har alle en kontaktperson, som de føler de kan få den hjælp af, som de har behov for. Værkstedsbrugerne har deres nærmeste leder som kontaktperson. Ad. 3. Regler og retningslinier. Både elever og værkstedsmedarbejdere føler, at de kender de regler og retningslinier, som der er på Elleslettegård. I bo-delen hænger der i hvert hus regler på en stor opslagstavle. Alle fortæller at de er tilfredse med de regler og retningslinier, der er. Ad. 4. Økonomi. Eleverne bliver hjulpet med økonomien i det omfang, de ønsker det. De fortæller, at de har en budgetkonto, en opsparings-konto og en lommepengekonto. De er glade for hjælpen og synes, at de har penge nok, og føler at de selv bestemmer, hvordan de vil bruge dem. 10

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere