Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Broskolen April 2014"

Transkript

1 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside:

2 Lovgrundlag 3 Vision og lovgrundlag 3 Præsentation af Broskolen 4 Målgruppe 4 Broskolens serviceydelser 5 Pladser og takster 5 Personalet 6 Pædagogik og metode 6 Elevindragelse og pårørendesamarbejde 6 Godkendelse og tilsyn 7 Alkohol- og rygepolitik 7 Henvendelse og optag 7 Senest revideret januar 2015 Side 2 af 7

3 Lovgrundlag Broskolen tilbyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse efter lov nr. 564 af , Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1: Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Vision og værdigrundlag Broskolens vision er: At tilbyde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og hermed uddannelses- og beskæftigelsesafklaringsforløb til unge mellem år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse At være vidensformidlende og rådgivende omkring personlige, sociale og faglige udviklingsmuligheder til unge udviklingshæmmede og andre unge der af fysiske eller psykiske grunde drager nytte af denne rådgivning og formidling At skabe hensigtsmæssige rammer for den unge, som kun vanskeligt fungerer i større sociale sammenhænge og som profiterer af et lille, trygt og anerkendende læringsmiljø At være en deltagende aktør i den unges tilværelse gennem en anerkendende tilgang med fokus på og afsæt i den unges aktuelle situation, ønsker, mål, kompetencer, potentialer og behov frem for den unges begrænsninger og diagnose(r) At bidrage til en positiv læringsproces som har til formål at udvikle den unge med henblik på et sundt og aktivt voksenliv i fællesskab med og respekt for andre mennesker Broskolens værdigrundlag: Bygger på en pædagogisk og menneskelig grundantagelse om, at ethvert menneske er kompetent og unikt, hvorfor der i arbejdet med den enkelte unge og gruppen som helhed ligges vægt på en anerkendende og værdifuld relation Bygger tillige på en overbevisning om, at relationen er grundstenen i muligheden for at afvikle og udvikle i samspil med et andet menneske. Denne overbevisning fordrer opbygning af en bærende relation til den unge, som tilstræbes opnået ved at fremstå som autentiske voksne voksne, som udviser positivitet, faglighed, forudsigelighed, struktur samt udtrykker glæde, begejstring og præcise forventninger i samspillet med den unge og den unges bagland, hvorfor der i samarbejdet med pårørende, botilbud og støttepersoner tillige vægtes en åben og ligeværdig dialog Senest revideret januar 2015 Side 3 af 7

4 Præsentation af Broskolen Broskolen er et privat undervisningstilbud til unge mellem år med særlige behov under loven om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Skolen rummer seks elever samt to undervisere og skolen egner sig derfor godt til elever, som har svært ved at fungere i større sociale sammenhænge. Lokalerne er indrettet i en afslappet stil med et ungdommeligt miljø, som eleven kan spejle sig i. Skolens indretning repræsenterer bl.a. de funktioner, man kan finde i en almindelig privat bolig, herunder køkken, toilet og opholdsstue/fællesrum med gode hyggekroge. Tillige er der indrettet et undervisningslokale samt kontor til møder og almindelig daglig administration. Valg af indretning danner bl.a. rammen om den undervisning, som sigter på at gøre den enkelte elev mere selvhjulpen i forbindelse med at kunne bo i egen bolig med så lidt støtte som muligt, samt styrke egen motivation til vedligeholdelse af allerede erhvervede kompetencer og udvikling af potentialer både fagligt og personligt. Broskolen er centralt beliggende i Næstved med gode adgangsmuligheder med offentlige transportmidler. Skolen ligger tæt på indkøbsmuligheder, kulturelle tilbud og naturskønne områder, som ofte danner kulisse for både den boglige og almendannende undervisning. Målgruppe Broskolens tilbud om STU er målrettet unge mellem år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse og som er omfattet af lovgivningen om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. For at sikre en velfungerende og homogen elevgruppe, hvor alle elever får lige muligheder for at få det optimale ud af et STU-forløb, modtager Broskolen primært unge som med nedenstående vanskeligheder med stor sandsynlighed kan profitere af skolens tilbud om STU: Nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau Støttekrævende psykosociale vanskeligheder Evasiv ængstelig personlighedsforstyrrelse Lettere autismespektrumforstyrrelse Generelle indlæringsvanskeligheder Skizotypisk eller skizopal diagnose Lettere personlighedsforstyrrelse Lettere mental retardering ADHD Målgruppen er typisk kendetegnet ved ikke at være intelligens- og modenhedsmæssigt alderssvarende. Målgruppens funktionsniveau og skolefærdigheder varierer, men ligger typisk omkring eller under 5. klassetrin. Listen er ikke udtømmende men kendetegnende eksempler på vanskeligheder og funktionsnedsættelser unge i målgruppen for Broskolens tilbud om STU kan have. Tilbuddet retter sig derfor i særdeleshed til unge, som kun vanskeligt fungerer i større sociale sammenhænge og som profiterer af et lille, trygt og anerkendende læringsmiljø. Senest revideret januar 2015 Side 4 af 7

5 Broskolens serviceydelser Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, herunder et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud indeholdende en række forskellige undervisningsområder, herunder: Afklaringsforløb på op til 12 uger Afdækning af elevens kompetencer, potentialer og læringsstil Danskundervisning Matematikundervisning Almendannende undervisning IT-undervisning Boundervisning Krop og motion Kultur og fritid Offentlige instanser Transport og trafik Tilbud om hjælp til: Vejledning om personlig hygiejne Madlavning og indkøb af dagligvarer Rengøring og vejledning om tøjvask Støtte i brug af offentlig transport Støtte til praktikforløb Dialog og kontakt: Den enkelte unge tilknyttes en primær kontaktperson Mulighed for personlige samtaler med kontaktpersonen 2 gange om ugen Der afholdes statusmøde med UU mindst en gang om året Den unges forældre/pårørende inviteres til at deltage i statusmøder og pårørendearrangementer, såfremt den unge ønsker det. Støtte til kontakt til kommunen og andre offentlige instanser Støtte til kontakt til fritidsaktiviteter Pladser og takster 2013 Skolen rummer seks STU-elever og to fuldtidsstillinger. Takst for STU-forløb på Broskolen pr. elev: Kr. 671,25 pr. dag 365 dage om året, hvilket giver en månedsudgift på kr ,50 og en samlet årsudgift på kr ,- Undervisningen indebærer minimum 960 timer årligt. Senest revideret januar 2015 Side 5 af 7

6 I taksten er inkluderet: morgenmad og frokost alle ugens hverdage afdækning af elevens kompetencer, potentialer og læringsstil boglig og praktisk undervisning herunder undervisningsmaterialer, engangsmateriale, skriveredskaber, samt IT-hjælpemidler og undervisningsprogrammer til brug i undervisningen boundervisning, herunder viden om personlig hygiejne, indkøb af dagligvarer samt sund kost og simple opskrifter ekskursioner, elevarrangementer, uddannelses- og erhvervsvejledning samt evt. praktikforløb fuldt medlemskab til lokalt motionscenter Undervisning i benyttelse af kulturelle tilbud samt udgifter forbundet hertil i undervisningsøjemed Undervisning i brug af offentlige transportmidler støtte til praktikforløb samt udgifter til befordring med offentlig transport mellem praktiksted og bopæl Udgifter til befordring med offentlige transportmidler mellem bopæl/uddannelsessted/praktiksted, når afstanden herimellem er mindre end 22 kilometer om dagen Udgifter til transport mellem bopæl/uddannelsessted/praktiksted som overstiger 22 kilometer om dagen eller ikke omfatter offentlige transportmidler afholdes af køber. Såfremt behovet for tilkøb af ekstern undervisning, kørekort, truckcertifikat, faglige/praktiske kursusforløb, yderligere pædagogisk/faglig udredning eller andre uforudsete forhold opstår, aftales og takseres dette særskilt. Såfremt behovet for tilkøb af eksterne undervisningsforløb, kørekort, faglige/praktiske kursusforløb, yderlige psykologisk, pædagogisk og/eller faglig udredning el. lign. opstår, takseres dette særskilt. Afbryder eller afbrydes eleven i sit uddannelsesforløb opsiges forløbet som udgangspunkt med 3 måneders varsel gældende pr. d. 1. i førstkommende måned. Personalet Personalesammensætningen repræsenterer medarbejdere med lærerfaglig og socialpædagogisk baggrund, som har erfaring med målgruppen. Pædagogik og metode Broskolens personale tilstræber at tilrettelægge og fastholde et læringsmiljø med fokus på en anerkendende og respektfuld dialog, hvor der prioriteres en hverdag med tydelig og genkendelig struktur, som fremmer den unges personlige, sociale og faglige udviklingsmuligheder. Vi tager udgangspunkt i og fokuserer på den enkelte unges ressourcer, rettigheder, ønsker og muligheder, hvorfor vores menneskesyn er, at den unge rummer andet og mere end sin diagnose. I forlængelse heraf stiller vi realistiske krav til den unge om aktiv deltagelse i enhver sammenhæng til fremme af den unges udviklingspotentiale og progressionsmuligheder. Senest revideret januar 2015 Side 6 af 7

7 Elevinddragelse og pårørendesamarbejde Broskolen inddrager i videst muligt omfang den unge i beslutninger omkring eget liv og fælles beslutninger med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Samarbejdet foregår altid med udgangspunkt i den unge, og når det vurderes relevant inddrages pårørende og/eller støttepersonalet. Den unges forældre/pårørende/støttepersonale inviteres til at deltage i statusmøder og pårørendearrangementer, såfremt den unge ønsker det. Godkendelse og tilsyn Det er den kommunale budgetansvarlige leder og ansvarlige for organiseringen af STU i Næstved kommune, som godkender og fører tilsyn med de institutioner og skoler som tilbyder STU i kommunen. Alkohol- og rygepolitik Broskolen følger Næstved Kommunes alkohol- og rygepolitik, hvorfor rygning i skolens lokaler ikke er tilladt, ligesom indtagelse af alkohol i skolens lokaler heller ikke er tilladt. Broskolen har valgt en nultolerance over for alkohol og euforiserende stoffer. Det er derfor ikke tilladt at møde på skolen værende påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Ved pårørendearrangementer af enhver art serveres der udelukkende alkoholfrie drikkevarer. Henvendelse og optag For optagelse til STU på Broskolen kontaktes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Forud for optagelse til STU på Broskolen er det nødvendigt for den unge, evt. i samarbejde med forældre eller støttepersonale, at tage kontakt til en vejleder fra UU. Sammen med vejlederen kan det videre forløb med hensyn til besøg på skolen, udarbejdelse af indstilling og endelig optagelse iværksættes. Et besøg på skolen, hvor den unge og skolens personale gensidigt har mulighed for at skabe sig et indtryk af modparten samt stille undrende eller opklarende spørgsmål, er obligatorisk, da både Broskolen og den unge skal have mulighed for at vælge et samarbejde til eller fra. En optagelse beror på et aktivt samtykke fra den unge, da Broskolens STU-forløb bæres frem af en vilje- og lystbetonet frivillighed om at benytte skolens tilbud om STU. Der er mulighed for løbende optag i hele kalenderåret med opstart den første hverdag i måneden. Ferieperioder undtaget. Senest revideret januar 2015 Side 7 af 7

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere