Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler & Information for indsatte HUSORDEN"

Transkript

1 Regler & Information for indsatte HUSORDEN

2 Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor du skal afsone. Du er så vidt muligt placeret i en anstalt i nærheden af din bopæl, men af pladshensyn kan alle dømte dog ikke placeres i nærheden af bopælen. Dette hæfte indeholder en række praktiske oplysninger og ordensregler, der gælder for afsoning i anstalten. Hvis du har spørgsmål, du ikke finder svar på i hæftet, er du altid velkommen til at kontakte anstaltens personale, der også kan låne dig den gældende regelsamling. Dato: Anstaltsleder: 2

3 Indhold Forord... 2 De grundlæggende ANSTALTSREGLER... 5 Alkohol... 6 Affald... 6 Afsoningsforløb... 6 Aktindsigt... 6 Ankomstsamtale... 6 Bad... 6 Beskæftigelse... 6 Besøg... 7 Betaling for ophold... 8 Bibliotek... 8 Biler /cykler... 8 Bisidder... 8 Brandinstruks... 8 Ved brand... 9 Celleorden... 9 Dagsprogram... 9 Disciplinærforanstaltning mv Domsberegning... 9 Frisør Fritidsaktiviteter Færden i anstalten Genstande Gudstjeneste Gårdtur Handleplan Hærværk Indkøb Klage Kontakt til offentlige myndigheder Kontaktperson

4 Lommepenge Læge Løsladelse Medicin mv Narkotika Opholdsrum Orden og rengøring Penge Pengeoverførsel til pårørende Post Prøveløsladelse Rygning Samtale Sygdom Talsmand Telefon Toiletartikler Tv og radio Tøjvask Udgang Undersøgelse Undervisning Vagtens åbningstid Valg Ventilation af celle og badeværelse

5 De grundlæggende ANSTALTSREGLER De vigtigste anstaltsregler er: Det er forbudt at forlade anstaltens område uden personalets tilladelse. Du skal efterkomme de anvisninger, som gives af anstaltens personale i forbindelse med varetagelse af anstaltens opgaver. Overtrædelse kan medføre disciplinær foranstaltning, jf. kriminalloven og bekendtgørelsen om disciplinære foranstaltninger. På de følgende sider kan du læse en række yderligere ordensregler mv. samt praktiske anvisninger, som står opført i alfabetisk rækkefølge. Adresse Her indsættes den enkelt anstalts adresse og telefonnummer 5

6 Alkohol Du må ikke medbringe, modtage, indtage eller besidde alkohol i fængslet. Overtrædelse kan medføre disciplinær foranstaltning. Affald Der er opstillet affaldsstativer på alle afdelinger til affald og der er affaldsspande på alle celler. Du skal tømme din affaldsspand dagligt. Affald må ikke henkastes andre steder. Afsoningsforløb Senest 8 dage efter indsættelsen vil kontaktpersonen tilbyde dig en samtale om afsoningsforløbet. I skal i fællesskab udarbejde en plan for opholdet og tiden efter løsladelsen. Se nærmere under afsnittet om handleplan og kontaktperson. Aktindsigt Du har med visse undtagelser - mulighed for aktindsigt, dvs. adgang til at læse i de dokumenter, der vedrører dig selv. Henvendelse om aktindsigt rettes til kontaktpersonen eller anstaltens personale. Ankomstsamtale Snarest efter indsættelse bliver der afholdt en ankomstsamtale. Du bliver orienteret om de daglige rutiner samt anstaltens regler. Du vil i forbindelse med samtalen blive tilbudt et lægetilsyn. Bad Du kan frit benytte de tilgængelige badefaciliteter. Hvis du er enrumsanbragt skal du henvende dig til personalet om på hvilket tidspunkt, der er mulighed for bad. Beskæftigelse Du har ret og pligt til at være beskæftiget ved arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet i anstalten. Du får udbetalt vederlag for beskæftigelsen. Anstalten indkalder alle nyindsatte til en samtale om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse under opholdet. Beskæftigelse i anstalten begynder altid kl og sker efter personalets anvisning. Arbejdsopgaverne kan bl.a. omfatte: Rengøring af fællesarealer Afhentning af varer 6

7 Tømning af skraldespande Rengøring og vedligehold af udendørsarealer Køkkenarbejde Vaskeriarbejde Bygningsvedligeholdelse Andet Når du har opnået udgang vil der være mulighed for at søge ansættelse hos en arbejdsgiver uden for anstalten. Dette kan udelukkende ske efter anvisning fra anstalten. Du vil under normale omstændigheder ikke kunne påtage dig overarbejde. Bliver der tale om ændringer i den daglige arbejdstid, skal disse inden de træder i kraft aftales med anstalten. Du kan normalt ikke få tilladelse til beskæftigelse udenfor anstalten, hvis du afsoner på en lukket eller halvlukket afdeling. Besøg Du har ret til mindst ét ugentligt besøg, der skal være af mindst 1 times varighed og så vidt muligt af 2 timers varighed. For indsatte, der ikke har tilladelse til udgang, gives der så vidt muligt tilladelse til besøg i videre omfang. Besøgstider Her anføres anstaltens besøgstider Bestilling af besøg Inden du kan få besøg, skal den der vil besøge dig have en besøgstilladelse fra anstalten. Anstalten kan bede den besøgende om tilladelse til at indhente oplysninger om vedkommende hos politiet. Besøg kan nægtes, hvis anstalten skønner, at der er risiko for misbrug af tilladelsen, fx indsmugling af alkohol, euforiserende stoffer eller ulovlige effekter. I tilfælde af nægtelse af besøg meddeles den pårørende begrundelse og klagevejledning. Du får udelukkende besked om, at besøgstilladelse er nægtet, idet tavshedspligten i de fleste tilfælde forbyder anstalten at underrette dig om årsagen hertil. Når de besøgende har fået besøgstilladelse skal de bestille tid til besøg på tlf.: anstaltens nummer på hverdage fra kl. tidspunkt Du må normalt højst modtage besøg af 3 personer ad gangen. De besøgende skal opholde sig i besøgslokalet efter anvisning fra personalet. 7

8 Børn skal normalt ledsages af en voksen ved besøg i anstalten og besøg af børn må kun finde sted med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Besøgende skal ved ankomsten henvende sig i vagten og forevise legitimation med foto (pas, kørekort, el. lign.). Kan der ikke fremvises gyldig legitimation, kan besøg nægtes. Besøgende, som er synligt påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer, vil af ordensmæssige hensyn blive afvist. Anstalten kan beslutte, at besøg skal overværes af personale, hvis sikkerhedsmæssige hensyn kræver det. De besøgende må ikke medbringe kæledyr på anstaltens areal. Der må heller ikke medbringes mobiltelefon, genstande det ikke er tilladt at have i anstalten og genstande der er svære at undersøge. Afslutning af besøget Når besøgstiden er slut, skal den besøgende henvende sig i vagten. Besøgende som forlader anstalten inden besøgstidens ophør, vil normalt ikke få tilladelse til nyt besøg samme dag. Betaling for ophold Hvis du har arbejde eller får offentlige ydelser, så du opnår en almindelig arbejdsindtægt, skal du betale for kost og logi. Bibliotek Her anføres det relevant for hver anstalt mht. mulighed for at låne bøger/biblioteksbesøg. Biler /cykler Cykler, som tilhører indsatte, skal stilles på anstaltens parkeringsareal. Parkering af domfældtes biler er ikke tilladt på anstaltens område. Dette gælder også arbejdsbiler. Bisidder Du har ret til bistand af andre i forbindelse med behandlingen af en disciplinærsag, hvis du ønsker det. Bisidderen kan f.eks. være en advokat, en medindsat eller et familiemedlem. Personalet kan hjælpe dig med at formidle kontakten. Brandinstruks Orienter dig om udgangenes beliggenhed, alarmtrykkenes placering og brandslukningsmateriellets placering. 8

9 Ved brand Alarmer anstaltens personale og andre indsatte ved brug af alarmtryk. Anstaltspersonalet vil tilkalde brandvæsenet. Når brandalarmsignalet lyder, skal du forlade cellen, hvis det er muligt. Hvis du ikke kan passere gangen på grund af røg, skal du blive på cellen. Hold døren lukket, men ikke låst. Dette gælder også, hvis du forlader cellen. Celleorden Du er ansvarlig for, at din celle altid fremtræder ryddelig og rengjort. Rengøring og oprydning skal afsluttes senest kl Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre en disciplinær foranstaltning. Se nærmere om rengøring under Orden og Rengøring Der må ikke sættes plakater m.v. op på væggene. Effekter, som du ønsker at hænge op skal enten opsættes på opslagstavle eller på billedliste. Du må ikke fjerne standard inventar fra cellen uden personalets tilladelse. Dagsprogram Anstaltens dagsprogram er følgende: Her indsættes anstaltens daglige rutine Disciplinærforanstaltning mv. Hvis du overtræder anstaltens regler og anvisninger kan det medføre en disciplinær foranstaltning. Dette kan være advarsel, enrum, nedsættelse af lommepenge, fratagelse af udgang, overførsel, mv. Ligesom det er vigtigt at tage hensyn til de fysiske omgivelser, er det også vigtigt, at alle medvirker til et behageligt psykisk klima i anstalten. Vi forventer derfor, at alle taler pænt til hinanden: Ligesom du kan forvente, at personalet henvender sig korrekt og professionelt til dig, forventer vi også, at du henvender dig i en ordentlig tone til personalet. Upassende sprogbrug og upassende adfærd herunder upassende berøring m.m. kan medføre disciplinær foranstaltning. Domsberegning Kort tid efter indsættelsen får du udleveret en domsberegning. Den indeholder oplysning om de vigtigste datoer, som har betydning for udgang og løsladelse på prøve. Tidspunkterne på domsberegningsskemaet må ikke opfattes som tilsagn om prøveløsladelse og/eller udgang, men alene som en tilkendegivelse om, hvornår mulighederne herfor tidligst er tilstede. Spørgsmål om prøveløsladelse og udgang afgøres i hvert enkelt tilfælde efter en vurdering af, om lovens betingelser er opfyldt. 9

10 Frisør Her indsættes det for anstalten relevante Fritidsaktiviteter Indsatte, der har opnået tilladelse til udgang har mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter udenfor anstalten. Indsatte, der som følge af en disciplinær foranstaltning har mistet retten til fællesskab og/eller udgang, kan ikke deltage i sportsaktiviteter udenfor anstalten. Personalet kan oplyse om muligheden for at leje tv og eventuelle andre aktiviteter i anstalten. Her anføres evt. særlige tilbud om fritidsaktiviteter Færden i anstalten Du må ikke forlade anstalten uden tilladelse fra personalet. Du må heller ikke opholde dig andre steder, end på din egen afdeling, kræver forudgående aftale med personalet. Det er ikke tilladt at sætte sig i forbindelse med eller modtage effekter fra personer uden for anstalten. Genstande Ved modtagelsen vejledes du om, hvilke genstande, du har mulighed for at medbringe i anstalten. Visse genstande vil ikke kunne udleveres under indsættelsen. Du kan se hvilke genstande det drejer sig om i genstandsbekendtgørelsen, der kan lånes hos personalet. Du er selv ansvarlig for de genstande du medbringer i anstalten, og du kan derfor ikke få erstatning, hvis dine genstande bliver væk eller ødelagt under dit ophold i anstalten. Ved indsættelsen får du udleveret en munderingspose, der indeholder forskellige genstande til brug under indsættelsen. Alle genstande er udleveret på dit eget ansvar og ved bortkomst er du erstatningspligtig overfor anstalten. Der må ikke indleveres madvarer eller andre nydelsesmidler og genstande, der ikke kan undersøges. Gudstjeneste Du har ret til at tale med en præst i folkekirken eller dit trossamfund. Du kan deltage i gudstjenester, når anstalten arrangerer udflugt til gudstjeneste, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 10

11 Gårdtur Indsatte har i almindelighed adgang til to gange en halv times gårdtur pr. dag, som afvikles i anstaltens gård. Handleplan Hvis du har fået en dom på mere end 4 måneders anbringelse, skal der udarbejdes en handleplan. En handleplan er en plan for din afsoning og for tiden efter din løsladelse. Hvis din dom er på mindre end 4 måneders anbringelse, skal der også udarbejdes en handleplan hvis du: 1) er under 18 år, 2) efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende ophold, 3) efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende underhold, 4) har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af strafudståelsen har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller 5) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Handleplanen være udarbejdet senest 4 uger efter indsættelse i anstalten Hærværk Det er til glæde for alle i anstalten, hvis der vises hensyn til omgivelserne. Vi forventer af dig, at du er med til at sikre dette ved at passe godt på tingene, såvel i dit opholdsrum som på fælles arealer. Hvis du udøver hærværk mod institutionens ejendele, kan du ikendes disciplinære foranstaltninger, jf. kriminallovens 226, nr. 6 ligesom du risikerer at skulle betale erstatning, jf. kriminallovens 230, stk. 1. Indkøb Her anføres det for anstalten relevante Klage Du har mulighed for at klage over forholdene i anstalten og over alle afgørelsessager. Skriftlig klagevejledning udleveres automatisk ved afslag på ansøgninger, ikendelse af disciplinærstraf mv. og kan også efter anmodning fås i vagten. Kontakt til offentlige myndigheder Hvis du ønsker en samtale med offentlige myndigheder kan du rette henvendelse til personalet. 11

12 Kontaktperson Ved indsættelsen får du udpeget en kontaktperson, som er den person, man normalt bør henvende sig til vedrørende tilrettelæggelse af afsoningen. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig sagkyndig bistand, vil fx en socialrådgiver kunne træde til. Lommepenge En gang om ugen udbetales der lommepenge fra din egen konto. Lommepengene skal dække dit behov for cigaretter, tobak, kaffe, te, nydelsesmidler, personlig hygiejne, telefonering samt grønlandsk proviant. * Se også Penge Læge Hvis du ønsker det, kan du blive fremstillet for en læge. Løsladelse Løsladelse efter endt anbringelse ("på fuld tid") finder normalt sted dagen før den beregnede dato for endt foranstaltning. Ordinær prøveløsladelse finder derimod tidligst sted på selve den beregnede dato for prøveløsladelse. Du vil blive sendt af sted med først mulige skib / fly til løsladelsesadressen. Løsladelse iværksættes normalt om morgenen. Uregelmæssigheder med hensyn til rengøring af celle, manglende inventar el.lign. kan dog medføre senere løsladelse. Du skal selv betale for evt. overvægt ved rejse med fly ved løsladelse. * Se også Prøveløsladelse. Medicin mv. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af medicin o. lign. Lægeordineret medicin samt al håndkøbsmedicin skal opbevares af anstalten i aflåst skab og kan kun ved personalets foranstaltning udleveres jævnfør ordination. Alle former for medicin mv. skal indtages umiddelbart ved udleveringen i vagten. Ordineret medicin udleveres i vagten på følgende faste tidspunkter: Her indsættes det for anstalten relevant Narkotika Det er forbudt og ulovligt at medbringe, indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer. Overtrædelse kan medføre en disciplinær foranstaltning og politianmeldelse. 12

13 Opholdsrum På hver afdeling findes opholdsrum, der kan anvendes af indsatte under forudsætning af almindelig orden og renlighed. Møbler m.m. fra afdelings opholdsrum må ikke fjernes. Opholdsrummet er forsynet med tv tilsluttet antennestik. Orden og rengøring Du er selv ansvarlig for at rydde op efter dig i opholdsrum, køkken, bad, toilet, telefonrum mv. Cellen skal holdes ryddelig og rengjort og sengetøjet skal vaskes jævnligt. * Se også Celleorden Der forudsættes god ro og orden på afdelingerne, herunder at der ikke forekommer urenlige og støjende aktiviteter. Der bør på alle tidspunkter vises hensyn i forbindelse med brug af radio og tv. Rengøringen af afdelingskøkkenerne og andre fællesarealer skal dagligt bestå i Støvsugning og vask af gulve Aftørring af borde Tømning af affaldsspande Udsmidning af madrester etc. fra køleskab På gange og fællesarealer skal der dagligt støvsuges og vaskes gulve. Efter behov bør alle paneler, døre, vindueskarme m.m. aftørres og rengøres. I badeværelser og på toiletter skal den daglige rengøring bestå i Rengøring af toiletkummer og håndvaske Vask af gulve Tømning af affaldsposer Efter behov bør afvaskning af vægfliser samt vask af bruseforhæng foregå. Den daglige rengøring skal som udgangspunkt være færdiggjort kl Tilsidesættelse af personalets anvisninger om orden og rengøring kan medføre disciplinærforanstaltning. Penge Ved indsættelsen sørger anstalten for at oprette en konto til dig i en bank. Her indsættes penge, du får tilsendt, modtager ved besøg, vederlag for beskæftigelse og lignende. Når du opholder dig udenfor anstalten, kan du frit disponere over kontoen. I anstalten må du højst have et beløb i kontanter svarende til 2 ugers lommepenge. Beløb der overstiger dette inddrages og indsættes på din konto. Pengeoverførsel til pårørende I tilfælde hvor du ønsker at betale udgifter til f.eks. et TV tøj bådmotor, husleje, elregning m.v. kan det ske gennem anstalten. Dette betyder at du skal aflevere regningen/fakturaen for den pågældende vare eller ydelse til anstaltens regnskabsmedarbejder, der herefter foranlediger regningen/fakturaen betalt, hvis du har penge på din konto. 13

14 Betaling af pårørende udgifter kan ikke ske pr. automatik, men skal altid konkret begrundes og dokumenteres. Anstalten kan under ingen omstændigheder udlevere kontante beløb til dig eller dine pårørende. Post Du har ret til at skrive til og modtage breve fra hvem, du vil. Du skal som udgangspunkt selv betale for brevpapir, kuverter og frimærker. Tilsendte breve og pakker åbnes under personalets kontrol på grund af risikoen for indsmugling. Du har ret til ukontrolleret brevveksling med Justitsministeren, Direktøren for Kriminalforsorgen, domstolene, herunder Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden og politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomité, FN's Menneskerettighedskommission, FN's Torturkomité og den bisidder, der har været beskikket for eller valgt af dig. Breve til afsendelse lægges i vagten. Personalet afleverer post til forsendelse dagligt. Prøveløsladelse Prøveløsladelse sker normalt, når 2/3 (dog mindst 4 måneder) af dommen er afsonet. Det er en forudsætning, at du har et sted at bo og har noget at leve af, fx lønindtægt eller social hjælp. I tilfælde, hvor det vurderes, at der er risiko for ny kriminalitet, kan det besluttes, at der til prøveløsladelse knyttes bestemte vilkår, fx om: Tilsyn af Kriminalforsorgen i frihed Alkoholforbud og evt. -behandling Narkotikaforbud og evt. -behandling Forbud mod ophold bestemte steder eller sammen med bestemte personer. Overtrædelse af vilkår kan medføre genindsættelse til fortsat afsoning. Prøveløsladelse kan nægtes, fx hvis man i de seneste år er prøveløsladt adskillige gange og hurtigt har begået kriminalitet igen. Rygning Du må kun ryge på din egen celle og kun når døren er lukket. Du må ikke ryge, når der er personale tilstede. Du må også ryge udendørs på gårdtursarealet og i evt. særskilt indrettede rygerum. En overtrædelse af reglerne kan medføre disciplinærforanstaltning. Samtale Hvis du ønsker samtale med anstaltsleder, overvagtmester, kriminalforsorgen i frihed, en læge eller en præst kan du via anmodningsseddel rette henvendelse til personalet herom. Du skal på anmodningssedlen give en kort begrundelse for ønsket om samtale. 14

15 Sygdom I tilfælde af sygdom kan du henvende dig i vagten, der kan formidle kontakt til lægen. Talsmand Der er adgang til at vælge talsmænd på de enkelte afdelinger. Talsmanden kan på de indsattes vegne rette henvendelse til personalet og ledelsen med ønsker og klager vedrørende forholdene for de indsatte. Der bliver afholdt et talsmandsmøde en gang om måneden. Valget af talsmænd skal ske under tilsyn af personalet. Telefon Der er i alle anstalter enten mulighed for at bruge en mønttelefon eller leje en mobiltelefon. Kontakt personalet for yderligere oplysninger. Toiletartikler I det omfang du ikke selv medbringer toiletartikler, vil anstalten kunne udlevere enkelte dele så som tandbørste og kam. Håndklæder udleveres ved ankomsten til anstalten. Tv og radio Der er tv- og radio-antennestik på værelserne, med mulighed for begrænset programudbud. Du har mulighed for at leje tv af anstalten. Tøjvask Du har mulighed for at få vasket privat beklædning i anstaltens vaskeri. Kontakt personalet for yderligere oplysning. Udgang Tilladelse til udgang betyder ret til at forlade anstalten i et nærmere bestemt tidsrum og med et ganske bestemt formål. Inden du kan få tilladelse til udgang, skal der altid laves en konkret misbrugsvurdering. I tilfælde, hvor det vurderes som risikabelt at tillade udgang, kan det besluttes, at bestemte vilkår skal overholdes. Din kontaktperson har ansvaret for, at der i god tid før opfyldelse af de tidsmæssige betingelser for dagudgang/aftenudgang og udløb af udgangskarantæne foretages skriftlig indstilling om opstart af et udgangsforløb. Indstillingen om udgang skal drøftes på anstaltens sagsbehandlermøde senest en uge før første mulige udgang. 15

16 Hvis anstalten vurderer, at der ikke er fare for misbrug kan der gives tilladelse til kortvarig udgang. Tilladelsen meddeles normalt som tilladelse til dagudgang eller tilladelse til aftenudgang. Indsatte med korte domme og indsatte som er mødt til afsoning fra fri fod vil i almindelighed kunne opnå tilladelse til dagudgang efter 4 ugers ophold i anstalten og tilladelse til aftenudgang efter 8 ugers ophold i anstalten. For andre indsatte vil spørgsmålet om tilladelse til dagudgang og aftenudgang almindeligvis først kunne tages op til overvejelse, når 1/10 af dommen er udstået, dog mindst 4 uger for dagudgang og 8 uger for aftenudgang. I særlige tilfælde kan der herudover tillades udgang til f. eks. samtale med offentlig myndighed, samtale med læge/tandlæge, diverse indkøb osv. Udgange til særlige formål gives altid efter en konkret vurdering af den konkrete indsattes situation. Afvikling af udgang Dagudgange afvikles på lørdage fra kl til kl og på søndage fra kl til kl og igen fra kl til kl Aftenudgange afvikles på mandage, onsdage og søndage fra kl til kl Onsdage er der mulighed for fremrykning af ordinær aftenudgang til tidsrummet til Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for tidlig aftenudgang skal du senest kl om onsdagen hvor udgangen ønskes afviklet give personalet i vagten besked herom. Formålet med tidlig aftenudgang er at give dig mulighed for eksempelvis at foretage indkøb i alle byens butikker. Hvis du har tilladelse til dagudgang, aftenudgang samt arbejde kan du ansøge om at få forlænget udgang søn- og helligdage i tiden kl For at opnå lang udgang søn- og helligdage skal de tre nævnte betingelser være opfyldt. Der ud over skal der være dokumentation for, at de pårørende ønsker, at have dig på besøg. Tilladelse til udgange gives altid på vilkår af at du: ikke begår ny kriminalitet ikke benytter udgangen på en måde, der klart strider imod retshåndhævelsen og det formål, der tilsigtes med udgangen straks giver anstalten telefonisk besked, hvis sygdom eller andre alvorlige hændelser forhindrer rettidig tilbagekomst til anstalten ikke returnerer i påvirket tilstand Der kan også fastsættes andre vilkår, fx at du ikke opsøger bestemte personer eller steder. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til udgang med overnatning når: Du har alle udgange, dag- aften- og arbejdsudgange Der er mindre end 3 måneder til løsladelsesdatoen Særlige formål taler for udgang med overnatning. Ophold under udgang Du må ikke forlade byområdet under udgang. Udgange må ikke anvendes til sejlads eller kørsel med snescooter, med mindre der forinden foreligger en skriftlig tilladelse fra anstalten. 16

17 Udgange må ikke anvendes til besøg på værtshuse, hoteller eller andre steder, hvor der udskænkes spiritus med mindre der forinden foreligger en skriftlig tilladelse fra anstalten. Besøg på byens Sømandshjem er dog tilladt. Misbruges udgang ved overtrædelse af de fastsatte vilkår eller ved forsinkelse, udeblivelse eller kriminalitet, kan der ske afkortning af senere udgang eller udgangstilladelsen tilbagekaldes for en periode. Misbrug af udgang kan medføre disciplinærstraf. Undersøgelse Personalet kan, på et hvilket som helst tidspunkt, undersøge hvilke effekter du har på din person og i din celle. Ved visitation forstås en nøje undersøgelse af din person og dit opholdsrum for at tilse hvilke effekter du er i besiddelse af. Efter en sådan visitation vil personalet orientere dig om visitationen. Hvis der forbindelse med visitationen inddrages effekter vil du få en seddel herom samt en oversigt over hvilke effekter, der eventuelt er fjernet fra cellen. Visitationer vil blive udført ud fra konkret mistanke eller stikprøvevis. Undervisning Der er i begrænset omfang mulighed for specialundervisning og lignende i anstalten. Du kan få yderligere oplysninger om undervisning ved at rette henvendelse til din kontaktperson. Vagtens åbningstid Du kan henvende dig i vagten efter behov. Vagten er dog lukket når personalet holder møde, typisk fra I dette tidsrum bedes du kun rette henvendelse om akutte ærinder. Valg Du har ret til at brevstemme ved folketingsvalg, landstingsvalg, kommunalvalg mv. samt ret til at deltage i anden form for lovlig politisk virksomhed. I forbindelse med valg udsendes særskilt meddelelse om fremgangsmåden. Ventilation af celle og badeværelse Cellen bør udluftes flere gange dagligt i mindst 15 minutter - især efter, at man har sovet. Lad være med at tørre tøj på cellen. Hvis der hænges tøj til tørre på badeværelset, bør døren holdes lukket. Under badning bør døren til badeværelset være lukket og vinduet åbent. Straks efter badning åbnes døren, således at fugten kan komme ud gennem både vinduet og ventilen i loftet. Tilstop aldrig ventilen i baderummet. 17

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere