Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler & Information for indsatte HUSORDEN"

Transkript

1 Regler & Information for indsatte HUSORDEN

2 Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor du skal afsone. Du er så vidt muligt placeret i en anstalt i nærheden af din bopæl, men af pladshensyn kan alle dømte dog ikke placeres i nærheden af bopælen. Dette hæfte indeholder en række praktiske oplysninger og ordensregler, der gælder for afsoning i anstalten. Hvis du har spørgsmål, du ikke finder svar på i hæftet, er du altid velkommen til at kontakte anstaltens personale, der også kan låne dig den gældende regelsamling. Dato: Anstaltsleder: 2

3 Indhold Forord... 2 De grundlæggende ANSTALTSREGLER... 5 Alkohol... 6 Affald... 6 Afsoningsforløb... 6 Aktindsigt... 6 Ankomstsamtale... 6 Bad... 6 Beskæftigelse... 6 Besøg... 7 Betaling for ophold... 8 Bibliotek... 8 Biler /cykler... 8 Bisidder... 8 Brandinstruks... 8 Ved brand... 9 Celleorden... 9 Dagsprogram... 9 Disciplinærforanstaltning mv Domsberegning... 9 Frisør Fritidsaktiviteter Færden i anstalten Genstande Gudstjeneste Gårdtur Handleplan Hærværk Indkøb Klage Kontakt til offentlige myndigheder Kontaktperson

4 Lommepenge Læge Løsladelse Medicin mv Narkotika Opholdsrum Orden og rengøring Penge Pengeoverførsel til pårørende Post Prøveløsladelse Rygning Samtale Sygdom Talsmand Telefon Toiletartikler Tv og radio Tøjvask Udgang Undersøgelse Undervisning Vagtens åbningstid Valg Ventilation af celle og badeværelse

5 De grundlæggende ANSTALTSREGLER De vigtigste anstaltsregler er: Det er forbudt at forlade anstaltens område uden personalets tilladelse. Du skal efterkomme de anvisninger, som gives af anstaltens personale i forbindelse med varetagelse af anstaltens opgaver. Overtrædelse kan medføre disciplinær foranstaltning, jf. kriminalloven og bekendtgørelsen om disciplinære foranstaltninger. På de følgende sider kan du læse en række yderligere ordensregler mv. samt praktiske anvisninger, som står opført i alfabetisk rækkefølge. Adresse Her indsættes den enkelt anstalts adresse og telefonnummer 5

6 Alkohol Du må ikke medbringe, modtage, indtage eller besidde alkohol i fængslet. Overtrædelse kan medføre disciplinær foranstaltning. Affald Der er opstillet affaldsstativer på alle afdelinger til affald og der er affaldsspande på alle celler. Du skal tømme din affaldsspand dagligt. Affald må ikke henkastes andre steder. Afsoningsforløb Senest 8 dage efter indsættelsen vil kontaktpersonen tilbyde dig en samtale om afsoningsforløbet. I skal i fællesskab udarbejde en plan for opholdet og tiden efter løsladelsen. Se nærmere under afsnittet om handleplan og kontaktperson. Aktindsigt Du har med visse undtagelser - mulighed for aktindsigt, dvs. adgang til at læse i de dokumenter, der vedrører dig selv. Henvendelse om aktindsigt rettes til kontaktpersonen eller anstaltens personale. Ankomstsamtale Snarest efter indsættelse bliver der afholdt en ankomstsamtale. Du bliver orienteret om de daglige rutiner samt anstaltens regler. Du vil i forbindelse med samtalen blive tilbudt et lægetilsyn. Bad Du kan frit benytte de tilgængelige badefaciliteter. Hvis du er enrumsanbragt skal du henvende dig til personalet om på hvilket tidspunkt, der er mulighed for bad. Beskæftigelse Du har ret og pligt til at være beskæftiget ved arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet i anstalten. Du får udbetalt vederlag for beskæftigelsen. Anstalten indkalder alle nyindsatte til en samtale om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse under opholdet. Beskæftigelse i anstalten begynder altid kl og sker efter personalets anvisning. Arbejdsopgaverne kan bl.a. omfatte: Rengøring af fællesarealer Afhentning af varer 6

7 Tømning af skraldespande Rengøring og vedligehold af udendørsarealer Køkkenarbejde Vaskeriarbejde Bygningsvedligeholdelse Andet Når du har opnået udgang vil der være mulighed for at søge ansættelse hos en arbejdsgiver uden for anstalten. Dette kan udelukkende ske efter anvisning fra anstalten. Du vil under normale omstændigheder ikke kunne påtage dig overarbejde. Bliver der tale om ændringer i den daglige arbejdstid, skal disse inden de træder i kraft aftales med anstalten. Du kan normalt ikke få tilladelse til beskæftigelse udenfor anstalten, hvis du afsoner på en lukket eller halvlukket afdeling. Besøg Du har ret til mindst ét ugentligt besøg, der skal være af mindst 1 times varighed og så vidt muligt af 2 timers varighed. For indsatte, der ikke har tilladelse til udgang, gives der så vidt muligt tilladelse til besøg i videre omfang. Besøgstider Her anføres anstaltens besøgstider Bestilling af besøg Inden du kan få besøg, skal den der vil besøge dig have en besøgstilladelse fra anstalten. Anstalten kan bede den besøgende om tilladelse til at indhente oplysninger om vedkommende hos politiet. Besøg kan nægtes, hvis anstalten skønner, at der er risiko for misbrug af tilladelsen, fx indsmugling af alkohol, euforiserende stoffer eller ulovlige effekter. I tilfælde af nægtelse af besøg meddeles den pårørende begrundelse og klagevejledning. Du får udelukkende besked om, at besøgstilladelse er nægtet, idet tavshedspligten i de fleste tilfælde forbyder anstalten at underrette dig om årsagen hertil. Når de besøgende har fået besøgstilladelse skal de bestille tid til besøg på tlf.: anstaltens nummer på hverdage fra kl. tidspunkt Du må normalt højst modtage besøg af 3 personer ad gangen. De besøgende skal opholde sig i besøgslokalet efter anvisning fra personalet. 7

8 Børn skal normalt ledsages af en voksen ved besøg i anstalten og besøg af børn må kun finde sted med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Besøgende skal ved ankomsten henvende sig i vagten og forevise legitimation med foto (pas, kørekort, el. lign.). Kan der ikke fremvises gyldig legitimation, kan besøg nægtes. Besøgende, som er synligt påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer, vil af ordensmæssige hensyn blive afvist. Anstalten kan beslutte, at besøg skal overværes af personale, hvis sikkerhedsmæssige hensyn kræver det. De besøgende må ikke medbringe kæledyr på anstaltens areal. Der må heller ikke medbringes mobiltelefon, genstande det ikke er tilladt at have i anstalten og genstande der er svære at undersøge. Afslutning af besøget Når besøgstiden er slut, skal den besøgende henvende sig i vagten. Besøgende som forlader anstalten inden besøgstidens ophør, vil normalt ikke få tilladelse til nyt besøg samme dag. Betaling for ophold Hvis du har arbejde eller får offentlige ydelser, så du opnår en almindelig arbejdsindtægt, skal du betale for kost og logi. Bibliotek Her anføres det relevant for hver anstalt mht. mulighed for at låne bøger/biblioteksbesøg. Biler /cykler Cykler, som tilhører indsatte, skal stilles på anstaltens parkeringsareal. Parkering af domfældtes biler er ikke tilladt på anstaltens område. Dette gælder også arbejdsbiler. Bisidder Du har ret til bistand af andre i forbindelse med behandlingen af en disciplinærsag, hvis du ønsker det. Bisidderen kan f.eks. være en advokat, en medindsat eller et familiemedlem. Personalet kan hjælpe dig med at formidle kontakten. Brandinstruks Orienter dig om udgangenes beliggenhed, alarmtrykkenes placering og brandslukningsmateriellets placering. 8

9 Ved brand Alarmer anstaltens personale og andre indsatte ved brug af alarmtryk. Anstaltspersonalet vil tilkalde brandvæsenet. Når brandalarmsignalet lyder, skal du forlade cellen, hvis det er muligt. Hvis du ikke kan passere gangen på grund af røg, skal du blive på cellen. Hold døren lukket, men ikke låst. Dette gælder også, hvis du forlader cellen. Celleorden Du er ansvarlig for, at din celle altid fremtræder ryddelig og rengjort. Rengøring og oprydning skal afsluttes senest kl Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre en disciplinær foranstaltning. Se nærmere om rengøring under Orden og Rengøring Der må ikke sættes plakater m.v. op på væggene. Effekter, som du ønsker at hænge op skal enten opsættes på opslagstavle eller på billedliste. Du må ikke fjerne standard inventar fra cellen uden personalets tilladelse. Dagsprogram Anstaltens dagsprogram er følgende: Her indsættes anstaltens daglige rutine Disciplinærforanstaltning mv. Hvis du overtræder anstaltens regler og anvisninger kan det medføre en disciplinær foranstaltning. Dette kan være advarsel, enrum, nedsættelse af lommepenge, fratagelse af udgang, overførsel, mv. Ligesom det er vigtigt at tage hensyn til de fysiske omgivelser, er det også vigtigt, at alle medvirker til et behageligt psykisk klima i anstalten. Vi forventer derfor, at alle taler pænt til hinanden: Ligesom du kan forvente, at personalet henvender sig korrekt og professionelt til dig, forventer vi også, at du henvender dig i en ordentlig tone til personalet. Upassende sprogbrug og upassende adfærd herunder upassende berøring m.m. kan medføre disciplinær foranstaltning. Domsberegning Kort tid efter indsættelsen får du udleveret en domsberegning. Den indeholder oplysning om de vigtigste datoer, som har betydning for udgang og løsladelse på prøve. Tidspunkterne på domsberegningsskemaet må ikke opfattes som tilsagn om prøveløsladelse og/eller udgang, men alene som en tilkendegivelse om, hvornår mulighederne herfor tidligst er tilstede. Spørgsmål om prøveløsladelse og udgang afgøres i hvert enkelt tilfælde efter en vurdering af, om lovens betingelser er opfyldt. 9

10 Frisør Her indsættes det for anstalten relevante Fritidsaktiviteter Indsatte, der har opnået tilladelse til udgang har mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter udenfor anstalten. Indsatte, der som følge af en disciplinær foranstaltning har mistet retten til fællesskab og/eller udgang, kan ikke deltage i sportsaktiviteter udenfor anstalten. Personalet kan oplyse om muligheden for at leje tv og eventuelle andre aktiviteter i anstalten. Her anføres evt. særlige tilbud om fritidsaktiviteter Færden i anstalten Du må ikke forlade anstalten uden tilladelse fra personalet. Du må heller ikke opholde dig andre steder, end på din egen afdeling, kræver forudgående aftale med personalet. Det er ikke tilladt at sætte sig i forbindelse med eller modtage effekter fra personer uden for anstalten. Genstande Ved modtagelsen vejledes du om, hvilke genstande, du har mulighed for at medbringe i anstalten. Visse genstande vil ikke kunne udleveres under indsættelsen. Du kan se hvilke genstande det drejer sig om i genstandsbekendtgørelsen, der kan lånes hos personalet. Du er selv ansvarlig for de genstande du medbringer i anstalten, og du kan derfor ikke få erstatning, hvis dine genstande bliver væk eller ødelagt under dit ophold i anstalten. Ved indsættelsen får du udleveret en munderingspose, der indeholder forskellige genstande til brug under indsættelsen. Alle genstande er udleveret på dit eget ansvar og ved bortkomst er du erstatningspligtig overfor anstalten. Der må ikke indleveres madvarer eller andre nydelsesmidler og genstande, der ikke kan undersøges. Gudstjeneste Du har ret til at tale med en præst i folkekirken eller dit trossamfund. Du kan deltage i gudstjenester, når anstalten arrangerer udflugt til gudstjeneste, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 10

11 Gårdtur Indsatte har i almindelighed adgang til to gange en halv times gårdtur pr. dag, som afvikles i anstaltens gård. Handleplan Hvis du har fået en dom på mere end 4 måneders anbringelse, skal der udarbejdes en handleplan. En handleplan er en plan for din afsoning og for tiden efter din løsladelse. Hvis din dom er på mindre end 4 måneders anbringelse, skal der også udarbejdes en handleplan hvis du: 1) er under 18 år, 2) efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende ophold, 3) efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende underhold, 4) har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af strafudståelsen har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller 5) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Handleplanen være udarbejdet senest 4 uger efter indsættelse i anstalten Hærværk Det er til glæde for alle i anstalten, hvis der vises hensyn til omgivelserne. Vi forventer af dig, at du er med til at sikre dette ved at passe godt på tingene, såvel i dit opholdsrum som på fælles arealer. Hvis du udøver hærværk mod institutionens ejendele, kan du ikendes disciplinære foranstaltninger, jf. kriminallovens 226, nr. 6 ligesom du risikerer at skulle betale erstatning, jf. kriminallovens 230, stk. 1. Indkøb Her anføres det for anstalten relevante Klage Du har mulighed for at klage over forholdene i anstalten og over alle afgørelsessager. Skriftlig klagevejledning udleveres automatisk ved afslag på ansøgninger, ikendelse af disciplinærstraf mv. og kan også efter anmodning fås i vagten. Kontakt til offentlige myndigheder Hvis du ønsker en samtale med offentlige myndigheder kan du rette henvendelse til personalet. 11

12 Kontaktperson Ved indsættelsen får du udpeget en kontaktperson, som er den person, man normalt bør henvende sig til vedrørende tilrettelæggelse af afsoningen. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig sagkyndig bistand, vil fx en socialrådgiver kunne træde til. Lommepenge En gang om ugen udbetales der lommepenge fra din egen konto. Lommepengene skal dække dit behov for cigaretter, tobak, kaffe, te, nydelsesmidler, personlig hygiejne, telefonering samt grønlandsk proviant. * Se også Penge Læge Hvis du ønsker det, kan du blive fremstillet for en læge. Løsladelse Løsladelse efter endt anbringelse ("på fuld tid") finder normalt sted dagen før den beregnede dato for endt foranstaltning. Ordinær prøveløsladelse finder derimod tidligst sted på selve den beregnede dato for prøveløsladelse. Du vil blive sendt af sted med først mulige skib / fly til løsladelsesadressen. Løsladelse iværksættes normalt om morgenen. Uregelmæssigheder med hensyn til rengøring af celle, manglende inventar el.lign. kan dog medføre senere løsladelse. Du skal selv betale for evt. overvægt ved rejse med fly ved løsladelse. * Se også Prøveløsladelse. Medicin mv. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af medicin o. lign. Lægeordineret medicin samt al håndkøbsmedicin skal opbevares af anstalten i aflåst skab og kan kun ved personalets foranstaltning udleveres jævnfør ordination. Alle former for medicin mv. skal indtages umiddelbart ved udleveringen i vagten. Ordineret medicin udleveres i vagten på følgende faste tidspunkter: Her indsættes det for anstalten relevant Narkotika Det er forbudt og ulovligt at medbringe, indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer. Overtrædelse kan medføre en disciplinær foranstaltning og politianmeldelse. 12

13 Opholdsrum På hver afdeling findes opholdsrum, der kan anvendes af indsatte under forudsætning af almindelig orden og renlighed. Møbler m.m. fra afdelings opholdsrum må ikke fjernes. Opholdsrummet er forsynet med tv tilsluttet antennestik. Orden og rengøring Du er selv ansvarlig for at rydde op efter dig i opholdsrum, køkken, bad, toilet, telefonrum mv. Cellen skal holdes ryddelig og rengjort og sengetøjet skal vaskes jævnligt. * Se også Celleorden Der forudsættes god ro og orden på afdelingerne, herunder at der ikke forekommer urenlige og støjende aktiviteter. Der bør på alle tidspunkter vises hensyn i forbindelse med brug af radio og tv. Rengøringen af afdelingskøkkenerne og andre fællesarealer skal dagligt bestå i Støvsugning og vask af gulve Aftørring af borde Tømning af affaldsspande Udsmidning af madrester etc. fra køleskab På gange og fællesarealer skal der dagligt støvsuges og vaskes gulve. Efter behov bør alle paneler, døre, vindueskarme m.m. aftørres og rengøres. I badeværelser og på toiletter skal den daglige rengøring bestå i Rengøring af toiletkummer og håndvaske Vask af gulve Tømning af affaldsposer Efter behov bør afvaskning af vægfliser samt vask af bruseforhæng foregå. Den daglige rengøring skal som udgangspunkt være færdiggjort kl Tilsidesættelse af personalets anvisninger om orden og rengøring kan medføre disciplinærforanstaltning. Penge Ved indsættelsen sørger anstalten for at oprette en konto til dig i en bank. Her indsættes penge, du får tilsendt, modtager ved besøg, vederlag for beskæftigelse og lignende. Når du opholder dig udenfor anstalten, kan du frit disponere over kontoen. I anstalten må du højst have et beløb i kontanter svarende til 2 ugers lommepenge. Beløb der overstiger dette inddrages og indsættes på din konto. Pengeoverførsel til pårørende I tilfælde hvor du ønsker at betale udgifter til f.eks. et TV tøj bådmotor, husleje, elregning m.v. kan det ske gennem anstalten. Dette betyder at du skal aflevere regningen/fakturaen for den pågældende vare eller ydelse til anstaltens regnskabsmedarbejder, der herefter foranlediger regningen/fakturaen betalt, hvis du har penge på din konto. 13

14 Betaling af pårørende udgifter kan ikke ske pr. automatik, men skal altid konkret begrundes og dokumenteres. Anstalten kan under ingen omstændigheder udlevere kontante beløb til dig eller dine pårørende. Post Du har ret til at skrive til og modtage breve fra hvem, du vil. Du skal som udgangspunkt selv betale for brevpapir, kuverter og frimærker. Tilsendte breve og pakker åbnes under personalets kontrol på grund af risikoen for indsmugling. Du har ret til ukontrolleret brevveksling med Justitsministeren, Direktøren for Kriminalforsorgen, domstolene, herunder Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden og politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomité, FN's Menneskerettighedskommission, FN's Torturkomité og den bisidder, der har været beskikket for eller valgt af dig. Breve til afsendelse lægges i vagten. Personalet afleverer post til forsendelse dagligt. Prøveløsladelse Prøveløsladelse sker normalt, når 2/3 (dog mindst 4 måneder) af dommen er afsonet. Det er en forudsætning, at du har et sted at bo og har noget at leve af, fx lønindtægt eller social hjælp. I tilfælde, hvor det vurderes, at der er risiko for ny kriminalitet, kan det besluttes, at der til prøveløsladelse knyttes bestemte vilkår, fx om: Tilsyn af Kriminalforsorgen i frihed Alkoholforbud og evt. -behandling Narkotikaforbud og evt. -behandling Forbud mod ophold bestemte steder eller sammen med bestemte personer. Overtrædelse af vilkår kan medføre genindsættelse til fortsat afsoning. Prøveløsladelse kan nægtes, fx hvis man i de seneste år er prøveløsladt adskillige gange og hurtigt har begået kriminalitet igen. Rygning Du må kun ryge på din egen celle og kun når døren er lukket. Du må ikke ryge, når der er personale tilstede. Du må også ryge udendørs på gårdtursarealet og i evt. særskilt indrettede rygerum. En overtrædelse af reglerne kan medføre disciplinærforanstaltning. Samtale Hvis du ønsker samtale med anstaltsleder, overvagtmester, kriminalforsorgen i frihed, en læge eller en præst kan du via anmodningsseddel rette henvendelse til personalet herom. Du skal på anmodningssedlen give en kort begrundelse for ønsket om samtale. 14

15 Sygdom I tilfælde af sygdom kan du henvende dig i vagten, der kan formidle kontakt til lægen. Talsmand Der er adgang til at vælge talsmænd på de enkelte afdelinger. Talsmanden kan på de indsattes vegne rette henvendelse til personalet og ledelsen med ønsker og klager vedrørende forholdene for de indsatte. Der bliver afholdt et talsmandsmøde en gang om måneden. Valget af talsmænd skal ske under tilsyn af personalet. Telefon Der er i alle anstalter enten mulighed for at bruge en mønttelefon eller leje en mobiltelefon. Kontakt personalet for yderligere oplysninger. Toiletartikler I det omfang du ikke selv medbringer toiletartikler, vil anstalten kunne udlevere enkelte dele så som tandbørste og kam. Håndklæder udleveres ved ankomsten til anstalten. Tv og radio Der er tv- og radio-antennestik på værelserne, med mulighed for begrænset programudbud. Du har mulighed for at leje tv af anstalten. Tøjvask Du har mulighed for at få vasket privat beklædning i anstaltens vaskeri. Kontakt personalet for yderligere oplysning. Udgang Tilladelse til udgang betyder ret til at forlade anstalten i et nærmere bestemt tidsrum og med et ganske bestemt formål. Inden du kan få tilladelse til udgang, skal der altid laves en konkret misbrugsvurdering. I tilfælde, hvor det vurderes som risikabelt at tillade udgang, kan det besluttes, at bestemte vilkår skal overholdes. Din kontaktperson har ansvaret for, at der i god tid før opfyldelse af de tidsmæssige betingelser for dagudgang/aftenudgang og udløb af udgangskarantæne foretages skriftlig indstilling om opstart af et udgangsforløb. Indstillingen om udgang skal drøftes på anstaltens sagsbehandlermøde senest en uge før første mulige udgang. 15

16 Hvis anstalten vurderer, at der ikke er fare for misbrug kan der gives tilladelse til kortvarig udgang. Tilladelsen meddeles normalt som tilladelse til dagudgang eller tilladelse til aftenudgang. Indsatte med korte domme og indsatte som er mødt til afsoning fra fri fod vil i almindelighed kunne opnå tilladelse til dagudgang efter 4 ugers ophold i anstalten og tilladelse til aftenudgang efter 8 ugers ophold i anstalten. For andre indsatte vil spørgsmålet om tilladelse til dagudgang og aftenudgang almindeligvis først kunne tages op til overvejelse, når 1/10 af dommen er udstået, dog mindst 4 uger for dagudgang og 8 uger for aftenudgang. I særlige tilfælde kan der herudover tillades udgang til f. eks. samtale med offentlig myndighed, samtale med læge/tandlæge, diverse indkøb osv. Udgange til særlige formål gives altid efter en konkret vurdering af den konkrete indsattes situation. Afvikling af udgang Dagudgange afvikles på lørdage fra kl til kl og på søndage fra kl til kl og igen fra kl til kl Aftenudgange afvikles på mandage, onsdage og søndage fra kl til kl Onsdage er der mulighed for fremrykning af ordinær aftenudgang til tidsrummet til Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for tidlig aftenudgang skal du senest kl om onsdagen hvor udgangen ønskes afviklet give personalet i vagten besked herom. Formålet med tidlig aftenudgang er at give dig mulighed for eksempelvis at foretage indkøb i alle byens butikker. Hvis du har tilladelse til dagudgang, aftenudgang samt arbejde kan du ansøge om at få forlænget udgang søn- og helligdage i tiden kl For at opnå lang udgang søn- og helligdage skal de tre nævnte betingelser være opfyldt. Der ud over skal der være dokumentation for, at de pårørende ønsker, at have dig på besøg. Tilladelse til udgange gives altid på vilkår af at du: ikke begår ny kriminalitet ikke benytter udgangen på en måde, der klart strider imod retshåndhævelsen og det formål, der tilsigtes med udgangen straks giver anstalten telefonisk besked, hvis sygdom eller andre alvorlige hændelser forhindrer rettidig tilbagekomst til anstalten ikke returnerer i påvirket tilstand Der kan også fastsættes andre vilkår, fx at du ikke opsøger bestemte personer eller steder. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til udgang med overnatning når: Du har alle udgange, dag- aften- og arbejdsudgange Der er mindre end 3 måneder til løsladelsesdatoen Særlige formål taler for udgang med overnatning. Ophold under udgang Du må ikke forlade byområdet under udgang. Udgange må ikke anvendes til sejlads eller kørsel med snescooter, med mindre der forinden foreligger en skriftlig tilladelse fra anstalten. 16

17 Udgange må ikke anvendes til besøg på værtshuse, hoteller eller andre steder, hvor der udskænkes spiritus med mindre der forinden foreligger en skriftlig tilladelse fra anstalten. Besøg på byens Sømandshjem er dog tilladt. Misbruges udgang ved overtrædelse af de fastsatte vilkår eller ved forsinkelse, udeblivelse eller kriminalitet, kan der ske afkortning af senere udgang eller udgangstilladelsen tilbagekaldes for en periode. Misbrug af udgang kan medføre disciplinærstraf. Undersøgelse Personalet kan, på et hvilket som helst tidspunkt, undersøge hvilke effekter du har på din person og i din celle. Ved visitation forstås en nøje undersøgelse af din person og dit opholdsrum for at tilse hvilke effekter du er i besiddelse af. Efter en sådan visitation vil personalet orientere dig om visitationen. Hvis der forbindelse med visitationen inddrages effekter vil du få en seddel herom samt en oversigt over hvilke effekter, der eventuelt er fjernet fra cellen. Visitationer vil blive udført ud fra konkret mistanke eller stikprøvevis. Undervisning Der er i begrænset omfang mulighed for specialundervisning og lignende i anstalten. Du kan få yderligere oplysninger om undervisning ved at rette henvendelse til din kontaktperson. Vagtens åbningstid Du kan henvende dig i vagten efter behov. Vagten er dog lukket når personalet holder møde, typisk fra I dette tidsrum bedes du kun rette henvendelse om akutte ærinder. Valg Du har ret til at brevstemme ved folketingsvalg, landstingsvalg, kommunalvalg mv. samt ret til at deltage i anden form for lovlig politisk virksomhed. I forbindelse med valg udsendes særskilt meddelelse om fremgangsmåden. Ventilation af celle og badeværelse Cellen bør udluftes flere gange dagligt i mindst 15 minutter - især efter, at man har sovet. Lad være med at tørre tøj på cellen. Hvis der hænges tøj til tørre på badeværelset, bør døren holdes lukket. Under badning bør døren til badeværelset være lukket og vinduet åbent. Straks efter badning åbnes døren, således at fugten kan komme ud gennem både vinduet og ventilen i loftet. Tilstop aldrig ventilen i baderummet. 17

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner

Bekendtgørelse om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner BEK nr 321 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Politimesteren i Grønland, j.nr. 55PM-10162-00022-09 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00243-7/MV 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Retsgrundlaget for anbringelse i pension... 5 4.

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009 7. december 2009. Nr. 1176. Bekendtgørelse om tilbageholdte I medfør af 380 og 383 i retsplejelov for Grønland, jf. lov nr. 305 af 30. april 2008, fastsættes

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1242 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0110 Senere ændringer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

Ved ankomst til centret vil du få tildelt en stue, samt generel information om centret

Ved ankomst til centret vil du få tildelt en stue, samt generel information om centret Udrejsecenter Kærshovedgård Husorden Generelt Formål På et udrejsecenter, bor mennesker med forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde. Derfor er der på centret en fælles husorden, som beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Husorden. for. Mergeltoften

Husorden. for. Mergeltoften for Mergeltoften Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling som vores med mange beboere med forskellig baggrund, er et lille samfund i sig selv. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles

Læs mere