Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur."

Transkript

1 Formål Resultat Eksempel Udredning At udrede, hvad et emne handler om Viden om et emnes udbredelse og virkninger Omfanget af fedme blandt unge Analyse At analysere, hvorfor emnet fremtræder, som det gør Viden om årsager til et emnes problematik Årsager til stress på arbejdspladsen Metoder At udvikle metoder til, hvordan en løsning kan implementeres Metoder, der gør en løsning mulig Sundhedskampagner, der gør information om sund mad mulig Implementering At gøre sådan, at en løsning/idé virkeliggøres Gennemførelse af en løsning/idé Gennemføre Roskilde Festival Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur.

2 Projekt Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Projekt Projekt På tværs af afdelinger Projekt Projekt Projekt Projekt Inden for afdeling Figur 2.2 Projekters organisering: inden for eller på tværs af afdelinger. Kilde: Egen figur

3 Fælles styregruppe med deltagelse fra 1 og 2 Virksomhed 1 PROJEKT Virksomhed 2 Fælles projekt med deltagelse fra 1 og 2 Figur 2.3 Projekter organiseret på tværs af flere virksomheder: Kilde: Egen figur

4 Samfundsmæssig kontekst Organisatorisk kontekst Projekt Figur 3.1 Projektets kontekster. Kilde: Egen figur

5 Projekttype Formål Resultat Projektets primære kontekst Udredning At udrede, hvad et emne handler om Viden om et emnes udbredelse og virkninger Grundforskningsmiljø 1. Universitet eller forskningsinstitution 2. Vidensvirksomhed 3. Statslig styrelse Analyse At analysere, hvorfor emnet fremtræder, som det gør Viden om årsager til et emne Vidensgenererende miljø 1. Offentlig sektor (centraladministration m.m.) 2. Forskningsmiljø 3. Vidensvirksomhed Metoder At udvikle metoder til, hvordan en løsning kan implementeres Metoder, der gør en løsning mulig Praksisudviklingsmiljø 1. Virksomhed 2. Offentlig sektor (centralt og decentralt) 3. Praksisforsknings-miljø Implementering At vise sådan, at en løsning/ idé virkeliggøres Gennemførelse af en løsning/ idé Actionmiljø 1. Privat virksomhed 2. Offentlig sektor Figur 3.2 Projekttyper og kontekst. Kilde: Egen figur

6 Samfund Hvilke generelle samfundsmæssige strømninger hænger vores projekt sammen med? Hvilke politiske sammenhænge kan der spores en sammenhæng til? Økonomiske? Samfundskulturelle? Videnskabelige? Globale? Lokale? Hvordan bidrager vores projekt til samfundets udvikling? Marked Hvilke markeder har vores projekt relation til? Hvordan ser udviklingstendenserne ud på disse markeder? Kan vores projekt skabe et helt nyt marked? Strategi Hvilke strategiske satsninger er i øvrigt på dagsordenen i organisationen nu? Hvordan bidrager vores projekt til indfrielse af organisationens strategiske mål? Hvilke andre store projekter i organisationen finder sted samtidig med vores? Kultur Hvordan træffes beslutninger normalt i denne organisation? Hvilke formelle og uformelle fora er vigtige i organisationen? Hvilken adfærd bliver normalt belønnet? Hvilken adfærd bliver straffet? Hvordan bliver man en helt/skurk i organisationen? Med hvilke metaforer kan vores organisation bedes beskrives? Hvad minder den mest om? Hvordan kommunikerer vi normalt her i organisationen? Hvilke fælles fora bliver der kommunikeret hvad i? Figur 3.3 Spørgsmål til kontekst. Kilde: Egen figur

7 2 A: identifikation og gruppering af interessenterne 2 B: interessen-ternes ønsker til projektet 2 C: interessen-ternes bekym-ringer ved projektet 2 D: håndtering af og kommuni-kation med interessenter Administrerende direktør Hurtigere arbejdsgange, bedre økonomi og finansstyring Er kvaliteten i orden? Kræver det mange ressourcer at indføre? Direkte komuni-kation fra projekt-leder om milepæle. Skal sidde i styregruppen Øvrige direktion At der generelt vil blive brugt færre ressourcer på administration fremover mere tid til forskning og udvikling At det vil sluge mange kræfter i implementeringsfasen Informeres på direktionsmøder månedligt Udviklingsafdelingen At bruge mindre tid på økonomi mere på fagligt arbejde At afdelingen vil miste indblik i økonomiske processer i virksomheden Grundig oplæ-ring af afdeling-ens medarbejdere i at lave dataudtræk fra det nye system Linjelederne i produktions-enhed 1 Softwarespecialisterne i produktionsenhed 2 Stabs-funktionerne generelt HK-gruppen Ingen? At systemet generelt kan bane vejen for mere brug af it i virksomheden at det kan bane vejen for et helt nyt up to date produktionsstyringssystem Er generelt positive over for nye systemer, der centraliserer arbejdsgange i virksomheden Er generelt positive over for tiltag, der systematiserer arbejdsgange At deres medarbejdere ikke kan finde ud af systemet, og deraf følgende spildtid og utilfredshed Er utilfredse med det valgte system, som de ikke mener er fremtidssikret Mange er superbrugere i det gamle system. Tab af kompetence? Er ikke alle up to date på it-færdigheder. Nogle vil synes, at der er it nok i virksomheden Særlige møder mellem projekt-leder/teknisk ansvarlig og linjelederne. Foreslå dem plan for op-læring af medarbejderne i systemet. Kombineres evt. med team-buildingaktiviteter i foråret? Ingen særlige planer i indeværende år Skal allerede i indeværende år oplæres i det nye system, således at de hurtigt gen-vinder deres su-perbrugerstatus Alle skal tilbydes grundig oplæring i det nye system i det nye år Figur 3.4 Eksempel på interessentpositioner. Kilde: Egen figur

8 Fase 1 Analyse af organisatorisk kontekst Samfund Marked Afdækning af sammenhæng med samfundsmæssige strømninger Afdækning af sammenhæng med marked Strategi Afdækning af sammenhæng med organisationens strategi Kultur Analyse af organisationens struktur Fase 2 Analyse af interessentpositioner 2 A Identifikation og gruppering af interessenterne 2 B Interessenternes ønsker til projektet 2 C Interessenternes bekymringer ved projektet 2 D Håndtering af og kommunikation med interessenterne Figur 3.5 Kontekstanalyse. Kilde: Egen figur

9 Meget Styregruppe Projektleder Bestemmer Projektgruppe Lidt Referencegruppe(r) Lidt Udfører Meget Figur 3.6 Projektets organisering. Kilde: Egen figur

10 Formål/ ansvar Person(er) Aktiviteter Mødestruktur Styregruppe At træffe de væsentligste beslutninger i projektet Ledere fra værtsorganisationen samt projektleder Afholde beslutningsmøder Mødes jævnligt med formaliseret dagsorden Projektleder At lede projektets daglige drift Medarbejder fra projektets værtsorganisation Møder, fagligt arbejde, intern og ekstern kommunikation Projektleder deltager i stort set alle møder om projektet Projektgruppe At medvirke til projektets daglige drift Specialister fra værtsorganisationen Møder, fagligt arbejde, undersøgelser m.v. Hyppige møder om stort og småt Ekspertreferencegruppe At bidrage med ny viden og erfaringer Eksperter fra andre organisationer Møder, hvor foreløbige projekter vurderes Mødes sjældent Brugerreferencegruppe At teste, om projektets idéer eller foreløbige produkter virker Kommende brugere af projektets ydelser/produkter Møder, hvor foreløbige produkter vurderes Mødes sjældent Figur 3.7 Projektets struktur. Kilde: Egen kilde

11 Forming Storming Norming Performing Adjourning Proces Søger fællesskab og faglig enighed Høflighed Finde sin rolle og danne relationer Markere sine holdninger og interesser Konflikter og alliancedannelse mulige Faglig dybde Normer, der udbygges Tydelige roller og positioner Fokus på at løse opgaver Enighed om mål og metode Den fælles indsats i centrum Færdiggørelse Kompromissøgende Tendens til ligegyldighed og social afstand Figur 4.1 Gruppers udviklingsprocess. Egen figur efter Barbro Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors 1993.

12 BELBINS TEAMROLLER Fokus og styrker + Kontaktskaber: Social rolle >> relationer + Koordinator: Social rolle >> fællesskab + Formidler: Social rolle >> forklare, kommunikere Opstarter: Handlerolle >> komme videre Organisator: Handlerolle >> system og fremdrift Afslutter: Handlerolle >> snøre sækken til o Idémager: o Analysator: o Specialist: Tænkerolle >> ud af busken Tænkerolle >> undersøge potentiale Tænkerolle >> faglig dybde Figur 4.2 Belbins teamroller og rollernes fokusområder.

13 Faglige facts Hvad gør dette projekt attraktivt? Hvilken forskel gør det? For hvad og for hvem? Hvilke forventninger har omgivelserne til projektet? Tid, ressourcer og kvalitetskrav Figur 4.3 Faglige fact til debat. Kilde: Egen figur

14 Tid Ressourcer Opgavens kvalitet Figur 4.4 Jerntrekanten. Kilde: Atkinson 1999

15 Fastholdelse Adfærd Værdier Hvad er væsentligt og vigtigt i arbejdet? Fagligt og samarbejdsmæssigt? Hvad skal vi derfor gøre i vores faglige samarbejde? Hvordan sikrer vi, at værdier og adfærd fastholdes? Figur 4.5 Virksomme værdier: forventninger til samarbejdet. Kilde: Egen figur

16 Værdier Adfærd Fastholdelse Anerkendelse Tillid Tryghed Mødekultur Højt fagligt ambitionsniveau Producere en brugbar løsning Grundighed Figur 4.6 Virksomme værdier I: værdier. Kilde: Egen figur

17 Værdier Adfærd Fastholdelse Anerkendelse Tillid Tryghed Højt fagligt ambitionsniveau Producere en brugbar løsning Grundighed Altid feedback på indsats, både konstruktiv og kritisk. Man skal gøre, hvad man har aftalt. Man har ansvaret for det, man har påtaget sig/ bliver pålagt. Dumme spørgsmål er velkomne. Ingen medlemmer er overflødige. En idé skal udfordres med spørgsmålet: Hvordan kan idéen blive 10 % bedre? Vi accepterer først en idé, når den er 10 % bedre! Projektets løsning skal testes inden projektaflevering, så dens brugbarhed er i orden. Idéer skal undersøges for både fordele og ulemper, muligheder og problemer og så vidt muligt baseret på erfaringer fra andre sammenhænge. Figur 4.7 Virksomme værdier II: adfærd. Kilde: Egen figur

18 Værdier Adfærd Fastholdelse Anerkendelse Tillid Tryghed Højt fagligt ambitionsniveau Producere en brugbar løsning Grundighed Altid feedback på indsats, både konstruktiv og kritisk. Man skal gøre, hvad man har aftalt. Man har ansvaret for det, man har påtaget sig/bliver pålagt. Dumme spørgsmål er velkomne. Ingen medlemmer er overflødige. En idé skal udfordres med spørgsmålet: Hvordan kan idéen blive 10 % bedre? Vi accepterer først en idé, når den er 10 % bedre! Projektets løsning skal testes inden projektaflevering, så dens brugbarhed er i orden. Idéer skal undersøges for både fordele og ulemper, muligheder og problemer og så vidt muligt baseret på erfaringer fra andre sammenhænge. Projektleder har et særligt ansvar for, at værdier og adfærd efterleves. Enhver kan bringe værdier og adfærd til diskussion efter behov. To statusevalueringer af værdier og adfærd undervejs i forløbet. Figur 4.8 Virksomme værdier III: fastholdelse. Kilde: Egen figur

19 Målsætning Delmål Delmål Delmål Styregruppemøde Fase 1 Fase 2 Fase 3 Styregruppemøde 5 måneder 1 uge 3 uger 2 uger Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 6 uger 2 uger Opgave 1 Opgave 2 Sammenfatning 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Styregruppemøde Styregruppemøde Resultat/produkt Styregruppemøde Levering Levering Figur 4.9 Den første projektplan. Kilde: Egen figur

20 Beslutningers betydning Tilgængelig viden og information Start Slut Projekttid Figur 5.1 Man ved mindst om projektet ved projektstart. Kilde: Christensen og Kreiner 1991

21 Ibrugtagning Levering Test Gennemførelse/analyse Delmål/delopgaver projektfasen Succeskriterier Målfastsættelser Figur 5.2 Princippet i mål-fase-plan-modeller. Kilde: Egen figur

22 Langt væk fra enighed 5 Kreativitet Improvisation 4 Anarki 2 Forhandling 1 Rationel 3 Vision Langt væk fra sikkerhed Figur 5.3 Kompleksitetsmodellen. Kilde: Zimmerman 2001

23 Visionszonen Langt væk fra enighed 3 Vision Langt væk fra sikkerhed Figur 5.4 Visionszonen. Kilde: Zimmerman 2001

24 Forhandlingszonen Langt væk fra enighed 2 Forhandling Langt væk fra sikkerhed Figur 5.5 Forhandlingszonen. Kilde: Zimmerman 2001

25 Høj Konkurrerende Samarbejdende Egne interesser KONSENSUS Lav Ligegyldighed Tilpassende Lav Fælles interesser Høj Figur 5.6 Egne versus fælles mål. Kilde: Leenéer-Axelson & Thylefors 1998: Konfliktstrategier og -grundmønstre en todimensionel model

26 Sag Diskussion og argumentation Taktisk argumentation Person Overgreb Fjendebillede af modparten Krig Ansigtstab, syndebuk Strategiske trusler Selektiv ødelæggelse Angreb på nervecentret Total destruktion Figur 5.7 Konflikttrappen. Center for Konfliktløsning.

27 Anarki-zonen Langt væk fra enighed 4 Anarki Langt væk fra sikkerhed Figur 5.8 Anarkizonen. Kilde: Zimmerman 2001

28 Den rationelle zone Langt væk fra enighed 1 Rationel Langt væk fra sikkerhed Figur 5.9 Den rationelle zone. Kilde: Zimmerman 2001

29 Den kreative zone Langt væk fra enighed 5 Kreativitet Improvisation 1 Langt væk fra sikkerhed Figur 5.10 Den kreative zone. Kilde: Zimmerman 2001

30 HEN TIL: Tager afsæt i ønsker, visioner og idealer. Ser fremad, ikke tilbage. VÆK FRA: Tager afsæt i at undgå de nuværende problemer. Ser fremtiden i fortidens lys. Figur 6.1 Væk fra eller hen til?

31 Kreativitetselementer Søger efter nye udviklingsområder Søger at overføre viden fra andre områder til vores projekt Er åbne for læring Fastholder og vurderer ideer Har tillid og viser støtte Har handlefrihed og råderum Flersidige arbejdsformer og opsøger impulser Hvordan eksempler og stikord Forbedringsideer Figur 6.2 Tjek det kreative miljø. Kilde: Mac 2008

32 Organisationens formelle grundlag Vision Individuel mening Faglige mål Strategi At gøre en samfundsmæssig forskel Øge indtjening Handlingsplan At lære nyt Figur 7.1 Individet i organisationen. Kilde: Egen figur

33 Etik Refleksion Produktion Figur 7.2 Kommunikative domæner. Kilde: Inpireret af: Lang m.fl. (1990).

34 En konkret måde at bruge domænetænkningen på er, at man ved et projektmødes start prøver at definere, hvordan man igennem mødets forløb vil forsøge at bevæge sig i domænerne. Ligeledes kan man bruge domænetænkningen som en art tjekliste og evaluering ved projektmødets slutning: Hvilke domæner har vi primært været i på mødet? Hvad skyldes det? Er det o.k.? Er der domæner, som vi mangler at forholde os til? Hvilke projektgruppemedlemmer taler mest i hvilke domæner? Hvilke positioner er dette med til at give os i projektgruppen? Er det o.k.? Er der et generelt mønster i gruppens domæne-præference? I bekræftende fald: Hvilke styrker/svagheder giver det vores projektarbejde? Figur 7.3 Domæner i praksis. Kilde: Egen figur

35 Mødetype Formål Deltagere Typisk form og aktivitet Primær(e) domæne Projektgruppemøder Styregruppemøder Sikrings af projektets fremdrift, koordinering Over-ordnede beslutninger Projektleder og projekt-gruppe Styregrup-pen samt repræsentanter fra projektgrup-pen (typisk projekt-lederen) Variation af procesmetoder som f.eks. brainstorm, ajourføring af aktivitetsplaner, dialog og diskussion om mål, fremlæggelse af enkeltbidrag, diskussion af kritiske elemen-ter i projektet, konflikthånd-tering m.m. Oplæg, diskussion, beslutning Refleksion (produktion, æstetik) Refleksion (produktion, æstetik) Brugerreferencegruppe-møder Afprøve løsninger Projektleder (og øvrige projektdeltagere) samt potentielle brugere af projektets produkt Fremlæggelser af løsninger/ produkter for målgruppe-repræsentanter. Feedback og diskussion Produktion (refleksion, æstetik) Ekspertreferencegruppe møder Dialog om løsninger Projektleder (suppleret med enkelte projektdel-tagere) samt eks-perter m. relevant specialviden Fremlæggelse af projektets proces og produkter for eksperter. Feedback og diskussion. Evt. forberedte spørgsmål til eksperterne Refleksion (produktion, æstetik Leverandørmøder Opfølgning på leverancer samt dialog om konkrete løsninger Projektleder og eksterne leverandører Kontraktforhandling, stadevurdering samt brainstorming om mulige løsninger Produktion (refleksion, æstetik) Figur 7.4 Møder og domæner. Kilde: Egen figur

36 Hvad er formålet med mødet? Hvad er præcist din rolle på mødet? Hvad er ikke din rolle? Hvordan vil du fortælle om din rolle på mødet? Med hvilke ord vil du indlede mødet? Hvilke faser og aktiviteter forventer du, at mødet vil forløbe igennem? Hvordan vil du som mødeleder markere overgange mellem faserne? Hvordan vil du markere din rolle som mødeleder? Hvad vil du gøre for at sikre, at alle er engagerede? Hvem forventer du er sværest at få engageret? Hvad vil du gøre ved det? Hvad vil du gøre for at sikre, at du selv er engageret i mødet? Hvordan kan du skabe motivation og engagement omkring projektet på dette møde? Hvilket udbytte kan du acceptere? Hvilket udbytte kan du ikke acceptere? Hvordan vil du styre tid undervejs? Hvordan vil du afrunde mødet? Hvad vil du gøre, hvis dine forventninger viser sig ikke at holde? Figur 7.5 Mødeforberedelse. Kilde: egen figur

37 Tema Centrale spørgsmål Evaluering (Skala 1-10) Figur 7.6 Evalueringsmodel. Kilde: egen figur

38 Tema Spørgsmål Evaluering 10 = ja, i meget høj grad 1 = overhovedet ikke Engagement i gruppen Forberedelse Er alle mødedeltagere aktive? Er alle mødedeltagere godt forberedte? Mødeledelse Bliver mødet ledet tilpas stramt/løst? De fysiske rammer Opsamling Understøtter de fysiske rammer mødets formål? Bliver mødets beslutninger opsummeret og tydeliggjort? Figur 7.7 Evaluering i praksis. Kilde: egen figur

39 Hvad laver du af konkrete aktiviteter i dette projekt, som er vigtige og meningsfulde for dig? Hvad er effekten af, at du i projektet arbejder med noget, som er meningsfuldt for dig? Er der nogen af dine kolleger, der ved noget om, hvad du betragter som meningsfuldt ved projektet? Hvad er effekten på andre (i projektet, i organisationen) af, at du i projektet arbejder med noget, som er meningsfuldt for dig? Hvad lægger de særligt mærke til? Hvordan har du det med, at projektet indeholder elementer, som er meningsfulde for dig? Hvordan hænger dette projekts meningsfuldhed sammen med værdier/ kvaliteter, som du i øvrigt betragter som vigtige i dit arbejdsliv? Hvilke håb giver det dig om dit eget arbejdsliv? Figur 7.8 Mening med projektet. Kilde: udviklet med inspiration fra: White (2006a), (2006b) og (2007).

40 Relationer Anerkendelsessfære Anerkendelsesform Anerkendelsens dynamik Privatsfæren Familie og venskab Selvtillid Anerkendelse knyttet til kærlighed Den retslige sfære Borger- og menneskerettigheder Selvagtelse Anerkendelse knyttet til autonome moralske handlinger Den sociale/ samfundsmæssige sfære Situerede fællesskaber som f.eks. arbejdsliv Selvværdsættelse Anerkendelse knyttet til indsats Figur 8.1 Honneths anerkendelsesbegreb. Kilde: egen figur inspireret af Honneth (2003) og (2006).

41 !Ved første møde i et stort organisationsudviklingsprojekt i en privat virksomhed bad projektlederen alle deltagerne om at redegøre for, hvad de hver især ønskede at opnå med deres deltagelse i projektet. Nogle svarede ved at fortælle om deres win (som enten kunne være af profileringsmæssig eller økonomisk art). Andre fortalte om, hvad de ønskede at lære gennem deres deltagelse. Og atter andre fortalte om, hvad de ønskede at blive anerkendt for i organisationen når projektet var overstået og forhåbentlig var blevet en succes. Denne indledende runde var med til at gøre det tydeligt for alle deltagerne, at de hver især sad med et ønske om win, læring eller anerkendelse, og at gøre det legitimt at tale om dette i det fælles rum. Figur 8.2 Anerkendelse i praksis. Kilde: egen figur

42 Discover Destiny Det gode projekt Dream Design Figur 8.3 4D-modellen. Kilde: Inspireret af: Cooperrider m.fl. (2000).

43 Cirkulær Lineær Figur 8.4 To forståelsesformer. Kilde: egen figur inspireret af Boscolo m.fl. (1991).

44 Udvidende Fokuserende Cirkulær Lineær Figur 8.5 Sparringsmodellens grundfigur. Kilde: egen figur

45 Udvidende Fokuserende Cirkulær 2. Muligheder 3. Afprøvning Lineær 1. Afdækning 4. Opsamling Figur 8.6 Sparringsmodellens faser. Kilde: egen figur

46 Sparringens kontekst Udvidende Fokuserende Cirkulær 2. Muligheder 3. Afprøvning Lineær 1. Afdækning 4. Opsamling Figur 8.7 Sparringens kontekst. Kilde: egen figur

47 Mål Metode Resultat Bruges især, når... Vurderende feedback At påpege styrker og fejl, således at de kan bruges til korrektion af projektarbejde Bidraget sammenlignes med en generaliseret eller subjektiv norm. Afvigelser rapporteres til bidragyderen Feedbacken bruges til korrektion af det konkrete bidrag. Relativt lille chance for ny læring hos modtagere Projektlederen vurderer, at det er nødvendigt for projektets succes, at et bestemt delprodukt lever op til meget præcise standarder Sparring At skabe ny refleksion over projektbidrag og derved udvikling af samme Udfordrende konstruktive spørgsmål Refleksion bruges til udvikling af projektbidrag. Refleksionen bidrager herudover til øget/ny langsigtet læring hos modtagere Projektlederen vurderer, at projektmedarbejderen selv kan løse opgaven med ny inspiration fra projektlederens spørgsmål Figur 8.8 Vurderende feedback versus sparring. Kilde: egen figur

48 Position Fokus Eksempler på aktiviteter Strategisk projekt-ledelse Styregruppemøder, interessenthåndtering, ekstern kommunikation Produktionsledelse Motivationsledelse At skabe sammenhæng mellem projektet og organisationens strategiske mål at sikre retning for projektet At sikre projektets daglige fremdrift At skabe engagement og ejerskab omkring projektet Projektgruppemøder, fagligt arbejde, styringsaktiviteter Projektgruppemøder, faglig og personlig feedback til projektgruppemedlemmer Figur 9.1 Projektledelsespositioner. Kilde: egen figur udviklet med inspiration fra Hornstrup m.fl. (2005).

49 Position Strategisk projektledelse Produktionsledelse Motivationsledelse Klassisk udfordring Hvordan håndterer jeg relationen til basisorganisatoriske ledere i organisationen? Hvordan kan jeg trække på ressourcer fra andre afdelinger end den, jeg selv kommer fra? Hvordan motiverer jeg medarbejdere, når jeg ikke kan betjene mig af klassiske ledelsesmæssige motivationsparametre? Figur 9.2 Udfordringer og projektledelsespositioner. Kilde: egen figur

50 Planlæg projektet sammen med projektgruppen Hav ikke løsningerne parat på forhånd Udvikl ikke projektplanen alene Inddrag projektgruppen undervejs ved ændringer i projektet. Ros projektgruppen over for relevante interessenter Synliggør projektet og deltagernes indsats Fremhæv deltagernes indsats over for deres basisorganisatoriske leder. Beskyt projektgruppen mod forstyrrelser fra resten af organisationen (og øvrige interessenter) Udarbejd klare aftaler om projektmedarbejdernes tid Aftalerne skal være gennemsigtige og godkendt af både projektleder, projektmedarbejder og basisorganisatorisk leder. Vis interesse for hvert enkelt teammedlems præstationer og ekspliciter vedkommendes vigtighed i forhold til helheden Spørg til indholdet og processen af deltagernes opgaver ikke kun til deadline Giv feedback løbende Tydeliggør afhængigheder imellem deltagernes indsats, så alle er klar over dem. Deleger ansvar til projektmedarbejderne og hold projektmedarbejderne ansvarlige Sørg for, at det klart fremgår af projektplanen, hvem der har ansvar for hvad Undlad at overtage andres opgaver. Del sejrene med projektdeltagerne Fejr opnåede milepæle Husk at viderebringe rosende omtale af projektet til deltagerne. Figur 9.3 Motivation af projektgruppemedlemmerne. Kilde: egen model inspireret af Verma 1995 og Lindegaard & Olsson (2005).

51 HR-medarbejder dir.sekretariatet Generaldirektør Kenneth Plummer STYREGRUPPE Projektleder Generaldirektør Kenneth Plummer Leder af ny HR-afdeling i direktionen STYREGRUPPE Chef for direktionssekr. Projektleder Marketingchef Marketingchef Kommunikationsdirektør Redaktør generel kommunikation PROJEKTGRUPPE Kommunikationschef kom.strategi Analysemedarbejder Eventmager Figur 10.1 Projektorganiseringen og styregruppens udvikling. Kilde: egen figur

52 Kommunikationsmål: interview Fasemål: En stigende erkendelse af, at vi stræber efter det samme, og at vi måske allerede er ét DR mere end vi troede! Succeskriterier reportere Workshopperne går godt Vi bakkes op Succeskriterier direktionen/chefer Det ser spændende ud Vi ved, hvad der forventes af os i forhold til arbejdet med input Chefer løbende: Det vil vi handle på også på kort sigt Succeskriterier alle kolleger (imellem vinterferie og påske, forløbet varer 6,5 uger) Alle ved, at de skal deltage i en workshop som alle andre også skal og at projektet går ud på at blive bedre til at samarbejde Alle har en oplevelse af, at projektet er en enestående chance for at give udtryk for sin mening, og den enkelte ser det som en mulighed for sig selv Fællesskabsfølelse. Fedt, at vi alle skal igennem det samme! Jeg kommer til orde. Jeg kan genkende mig selv i de andres bidrag. Vi er faktisk ét DR og kæmper for det samme. Figur 10.2 Kommunikationsstrategiens kommunikative mål for interviewfasen: Kilde: Kommunikationsstrategien for DR i verdensklasse

53 Visuel identitet Identen: Stjernen = i høj klasse Tandhjulet = vi er afhængige af hinanden for at få tingene til at fungere. Poster-konceptet Håndholdt, menneskeligt, sjovt, fælles, ikke glittet Kollegabåret, ansigter fra vores eget miljø, vores alles ansvar at bære projektet igennem Lidt løst i konceptet, signalerer et ikke færdigt/glittet projekt, som signalerer, at processen er åben. Farvevalget Signalerer de 3 projektfaser Post-it-/douce farver, som inviterer, bløde og blide, menneskelige. Corporate identitet DR-logo i rødt på alt materiale, røde sweatshirts. Figur 10.3 Kommunikationsstrategiens beskrivelse af visuel identitet. Kilde: Kommunikationsstrategien for DR i verdensklasse

54 Der er tale om to typer kommunikation Proceskommunikation sikrer, at projektet opleves som en stramt styret proces med respekt for den travle hverdag Hvor er projektet netop nu? Hvilke resultater er opnået/hvad er sket hidtil? Hvad forventes af de forskellige grupper? Markedsføring sikrer, at projektet opleves relevant, nyttigt og spændende og som noget, der samler DR i en fælles indsats/oplevelse Bredt kendskab til og grundviden om projektet og dets faser? Kendskab til intentionen med projektet og fornemmelsen for ånden i projektet? Figur 10.4 Kommunikationsstrategiens understregning af to typer kommunikation. Kilde: Kommunikationsstrategien for DR i verdensklasse

55 1. Overordnede kommunikationsmål og redskaber Som f.eks. Bredt kendskab til projektet Projektet er aktivt og levende i hele forløbet Projektet formidler nyheder og resultater rettidigt Desuden skal kommunikationen medvirke til at: f.eks. synliggøre, sætte fokus, skabe dialog m.v. Kommunikationstyper Som f.eks. Proceskommunikation Målkommunikation Visuel kommunikation (her særskilt under visuel identitet) Kommunikationsplan Som f.eks. afsender, modtager, budskab, effekt, medie m.m. (se figur 10.6) Redskaber Som f.eks. Updates af rette personer, events, artikler, direkte mails, workshopper m.v. 2. Mål og succeskriterier Succeskriterier I forhold til de forskellige interessenter og projektets fikspunkter Kommunikationsmål I forhold til de forskellige interessenter og projektets fikspunkter 3. Evaluering Hvad skal mål og succeskriterier måles på? Er det kvalitativt eller kvantitativt? Skal projektgruppen kontakte interessenterne? Eller vurdere på stillede spørgsmål og antal klik på dialogsites eller indlæg i intranet 4. Visuel identitet Projektets navn Projektets ident/logo De grafiske virkemidler Farvevalg Forholde sig til virksomhedens logo Figur 10.5 Kommunikationsstrategi. Kilde: Egen figur

56 1. Hvem er målgruppen? 2. Hvad er budskabet? 3. Hvilket medie skal bruges? 4. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? 5. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? 6. Hvem er afsender? 7. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? 8. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? 9. Hvordan påvirkes målgruppen ellers med lignende budskaber? 10.6 Kommunikationsplan. Kilde: Jacobsen 1997

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere