Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2014-2018"

Transkript

1 Spildevandsplan Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.:

2 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN FORORD INDLEDNING RESUMÉ LÆSEVEJLEDNING OVERSIGT REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN ORDLISTE LOVGRUNDLAG LOVE BEKENDTGØRELSER KOMMUNEPLAN OG PLANSTRATEGI VANDPLANER Kommunens vandhandleplan KLIMATILPASNINGSPLAN STRATEGISK ENERGIPLAN BETALINGSVEDTÆGT EKSPROPRIATION STATUS OG PLAN KLOAKERINGSOMRÅDER STATUS, PLAN OG PERSPEKTIV Odden Lumsås Nyrup Nykøbing Sj Rørvig Strandhuse Højby Sejerø Bugt Nr. Asmindrup Vig Egebjerg Grevinge Asnæs Fårevejle Kirkeby Fårevejle Stationsby Hørve Sommerhusområder angivet med oplandsnummer, kaldenavn og kloakeringsår Nye bassiner RENSEANLÆG OG SPILDEVANDSRENSNING Havnebyen Renseanlæg Lumsås Renseanlæg Nyrup Renseanlæg Nykøbing Sj. Renseanlæg Rørvig Renseanlæg Strandhuse Renseanlæg Højby Renseanlæg

3 3.3.8 Hønsinge Renseanlæg Vig Renseanlæg Abildøre Renseanlæg Fårevejle Renseanlæg Nyt Tengslemark Renseanlæg Gniben Odden Færgehavn H. Lundbeck Martinuscentret/Klintsøgård Efterskole Ulstrup Efterskole Kongsøre Torpedostation BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Spildevandsrensning i det åbne land Retningslinjer og miljømål for ejendomme i det åbne land Tidsplan UDLEDNINGER OG RECIPIENTER Miljømål, indsatser og recipienter Status Retningslinjer Indsats REGNVANDSBETINGEDE UDLØB Status Indsats Retningslinjer UDLEDNINGSTILLADELSER Retningslinjer NEDSIVNINGSTILLADELSER TIDSPLAN OG ØKONOMI TIDS- OG INVESTERINGSPLAN TIDS- OG INVESTERINGSPLAN FOR PLANPERIODEN Renseanlæg og transportledninger Sommerhuskloakering Kloakrenovering og planlægning Kloakering i det åbne land Tids- og investeringplan for perspektivperioden Renseanlæg og transportledninger Sommerhuskloakering Kloakering i det åbne land GÆLDSUDVIKLING Gældsudvikling planperioden DRIFTSUDGIFTER FINANSIERING KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB ANDRE FORHOLD ADMINISTRATIV PRAKSIS FORBEDRET RENSNING I DET ÅBNE LAND Påbud om forbedret rensning Forudsætninger for påbud efter miljøbeskyttelseslovens

4 5.1.3 Efter påbud (gælder for helårsboliger med afledning af spildevand) SEPARERING AF FÆLLESKLOAKEREDE OPLANDE TILSLUTNINGSPLIGT OG -BIDRAG TILSLUTNING AF DRÆNVAND TIL KLOAKSYSTEMET Omfangsdræn i fælleskloakerede områder Omfangsdræn i separatkloakerede områder Omfangsdræn i spildevandskloakerede områder GRÆNSEFLADE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak Fælles private afløbsanlæg Afvanding fra stueplan Afvanding af kældre TØMNINGSORDNING DIMENSIONERINGSKRITERIER FOR KLOAKSYSTEMER SERVICENIVEAU OG FUNKTIONSKRAV Beregningsmetoder Sikkerhedsfaktorer INDBYGGERTAL MILJØVURDERING BILAGSLISTE

5 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Forord Denne spildevandsplan er vedtaget af Byrådet i Odsherred Kommune den 28. oktober Spildevandsplanforslaget blev vedtaget på Byrådsmøde d. 28. januar 2014 og var derefter fremlagt i offentlig høring fra den 1. februar 2014 til den 1. april Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. I Odsherred Kommune lægges der vægt på, at det skal være en sund, grøn og attraktiv kommune at bo, arbejde og opholde sig i. Vi ønsker derfor at arbejde med optimering af spildevandshåndtering og gå forrest og vise vejen for at finde de optimale løsninger for spildevandsudfordringerne. Denne spildevandsplan er udarbejdet af Odsherred Kommune i et tæt samarbejde med Odsherred Forsyning A/S. Der er tale om en ny samlet plan, som erstatter de tidligere tre kommuners spildevandsplaner. Med den nye Spildevandsplan vil der blive sat fokus på kloakforsyning, vandmiljø og øget renseeffektivitet. Spildevandsplanen adskiller sig fra de tidligere spildevandsplaner ved bl.a. at være udarbejdet i en form, der tilstræber at henvende sig til borgerne. Tidligere spildevandsplaner har primært været udarbejdet som et administrations- og arbejdsredskab for kommunen og kloakforsyningen. Derfor har Odsherred Kommune valgt i Spildevandsplan at lægge stor vægt på formidlingen af indholdet, herunder den form spildevandsplanen præsenteres i via kommunens hjemmeside. Spildevandsplanen har specielt fokus på: Kloakering af sommerhusområder Effektivisering og centralisering af renseanlæg Kloakering af landsbyer Separatkloakering af fælleskloakerede områder Renovering af kloaksystemet Spildevandsrensning i det åbne land Centraliseringen af kommunens renseanlæg tager udgangspunkt i opførelsen af et nyt og moderne renseanlæg ved Tengslemark. Ved denne centralisering af renseanlæg vil vi opnå en mere effektiv rensning af spildevand, samt at driftsudgifter og forurening til vandmiljøet mindskes. I takt med udbygningen af den nye struktur vil en række mindre renseanlæg blive nedlagt, og spildevandet herfra vil blive ført til det nye anlæg. Der er i spildevandsplanen fokus på at reducere udledningen af urenset eller dårligt renset spildevand til vandmiljøet, og dette gøres ved kloakering eller påbud om forbedret rensning på egen grund. På langt sigt skal alle kommunens sommerhuse kloakeres for at sikre god badevandskvalitet ved kommunens mange badestrande. Spildevandsplanen er udarbejdet i samspil med kommuneplan, klimatilpasningsarbejdet, udkast til vandplaner, energiplaner, vandforsyningsplan og lokalplaner. Derudover skal vi give vores vandløb, søer og kystvande de bedste betingelser for et varieret 5

6 plante- og dyreliv samt værne om vores grundvandsresurser i overensstemmelse med EU s vandrammedirektiv. Med Spildevandsplan ønsker Byrådet at sikre en miljørigtig, målrettet og langsigtet planlægning af indsatsen og udgifterne på spildevandsområdet til gavn for miljøet og kommunens borgere. Med venlig hilsen Thomas Adelskov Borgmester 6

7 1.2 Indledning Det er Odsherred Forsyning A/S, der forestår planlægning, drift og administration af afløbssystemer, renseanlæg, bygværk mv. samt tømningsordning i Odsherred Kommune. Spildevandsplanen beskriver kommunens statusforhold og hvilke ændringer, der er planlagt i spildevandsplanens planperiode Derudover indeholder spildevandsplanen to perspektivperioder ( og ), hvor overordnede og langsigtede målsætninger og forventede tiltag for spildevandsområdet i Odsherred Kommune er beskrevet. Formålet med spildevandsplanen er at sikre en bæredygtig håndtering og bortskaffelse af spildevand, som både på kort og langt sigt sikrer et bedre og sundere vandmiljø i kommunen. Spildevandsplan for Odsherred Kommune samler og erstatter spildevandsplanerne for de tidligere Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm Kommuner. Alle tillæg til de hidtil gældende spildevandsplaner erstattes også af denne spildevandsplan. Spildevandsplanen fokuserer overordnet på en centralisering af renseanlæg, hvor mange af kommunens mindre renseanlæg nedlægges, og et nyt stort renseanlæg etableres. Dette er med til at sikre en forbedret rensning af spildevandet og en reduceret forurening af kommunens vandmiljø. For at sikre vandløb, søer og de kystnære vande mod forurening, forbedres rensning af ejendomme i det åbne land og kloakering af flere landsbyer og sommerhusområder. Spildevandsplanen er en del af administrationsgrundlaget for Odsherred Kommune, og planen giver mulighed og hjemmel for at udstede påbud og ekspropriation med henblik på at opnå spildevandsplanens målsætninger. 1.3 Resumé Spildevandsplan er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven 1 og indeholder oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af de eksisterende spildevandsplaner, regionplanens krav og vurderinger samt oplysninger fra statens udkast til vandplaner omkring vandområdernes målsætning, tilstand og planlagte indsatser. Spildevandsplan indeholder derfor initiativer til at fortsætte kloakering af det åbne land og sommerhusområder, hvormed indsatsen mod udledning af urenset spildevand prioriteres. Denne spildevandsplan inddrager også Odsherred Forsynings strukturplan, der giver forslag til en ny renseanlægsstruktur for Odsherred Kommune. Ud fra et teknisk, økonomisk og miljømæssigt perspektiv indeholder spildevandsplanen en centralisering af kommunens renseanlæg fra 11 til 5 anlæg i planperioden til 2 anlæg i perspektivperioden. Dette vil medføre effektivisering af spildevandsrensningen og en række driftsmæssige besparelser. Centraliseringen sker ved etablering af et nyt renseanlæg ved Tengslemark og nedlæggelse af flere gamle anlæg samt etablering af en række transportledninger, som bliver etableret i takt med at utidssvarende anlæg nedlægges. 1 LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 7

8 Spildevandsplanen udgør Odsherred Kommunes administrative grundlag i forhold til myndighedsbehandlingen på spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør derfor også det planmæssige grundlag, der definerer borgeres rettigheder og pligter i forhold til bortskaffelse af spildevand. Kloakforsyningen skal arbejde for at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. Spildevandsplan er gældende for en 4-årig planperiode fra samt beskriver tiltag for en kort og en lang perspektivperiode, fra og De budgetmæssige konsekvenser fremgår af spildevandsplanens tids- og investeringsplan. Det fremgår af budgetoverslaget, at Odsherred Forsynings investeringsudgifter i planperioden udgør 378 mio. kr. ekskl. moms. Pengene fordeler sig med 171 mio. kr. til etablering af et nyt renseanlæg og transportledninger og 207 mio. kr. til renovering og separering af eksisterende kloakker samt kloakering i åbent land og sommerhusområder. I budgettet er der i alt afsat 370 mio. kr. ekskl. moms i den korte perspektivperiode ( ) og 905 mio. kr. ekskl. moms i den lange perspektivperiode ( ). 1.4 Læsevejledning Spildevandsplanen er bygget op i afsnit, som beskriver de forskellige elementer af Odsherred Kommunes plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen er baseret på et tæt samspil mellem planens tekst i de enkelte afsnit og planens kortgrundlag. De kort der henvises til, kan enten åbnes som pdf-kortbilag eller vises som et aktivt kort via kommunens netkort. På netkortet kan man fremsøge en given ejendom og vælge de temaer, man ønsker at se (i venstre side af skærmbilledet). Med I-knappen (informationsknappen) kan man få vist den udpegede ejendoms informationer i en tabel ved at markere ejendommen. 1.5 Oversigt Kapitel 1 Kapitlet indeholder forord, indledning og resumé. Derudover indeholder kapitlet læsevejledning for spildevandsplanen samt en beskrivelse af, hvordan spildevandsplanen vil blive revideret. Kapitel 2 Lovgrundlag Kapitlet beskriver det lov- og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter. Kapitel 3 Status og plan Kapitlet omhandler de kloakerede områder i Odsherred Kommune, hvor den nuværende status og den fremtidige plan er beskrevet. Kapitlet indeholder elementer som kommunens renseanlæg og forhold vedrørende spildevand i det åbne land, herunder forbedret spildevandsrensning og planlagte kloakeringer. Derudover handler kapitlet om udledning af spildevand til kommunens recipienter og deres tilstand. Kapitel 3 hænger tæt sammen med kortgrundlaget, hvor blandt andet kloakeringsområder og - principper er vist. 8

9 Kapitel 4 Tids- og investeringsplan Kapitlet indeholder en investeringsplan for anlægsprojekter i planperioden Kapitel 5 Administrativ praksis Kapitlet omhandler kommunens administrative praksis, som overordnet beskriver rettigheder, pligter og ansvarsfordeling mellem borger, forsyning og kommune. Kapitlet beskriver de krav, kriterier og forventninger, der ligger til grund for dimensioneringen af kommunens kloaksystemer. Kapitlet indeholder desuden afsnit om forbedret rensning i det åbne land, beskrivelse af separering af fælleskloakerede områder, tilslutningspligt og -bidrag. Derudover indeholder kapitlet afsnit om tilslutning af dræn og grænseflade mellem offentlig og privat kloak. Kapitel 6 Miljøvurdering Kapitlet beskriver kort resultatet af den miljøvurdering der er foretaget af spildevandsplanen. Kapitel 7 Bilagsliste Kapitlet indeholder en oversigt over alle bilag til spildevandsplanen. 1.6 Revision af Spildevandsplanen Denne spildevandsplan er gældende fra 2014 til og med Byrådet skal ifølge spildevandsbekendtgørelsen 2 ajourføre spildevandsplanen. Spildevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven indeholder ikke bestemmelser om tidspunkt for planens generelle revision. Med vedtagelse af en ny kommuneplan eller andre sektorplaner vil Byrådet vurdere, om ændringer i planerne har konsekvenser for spildevandsplanen. Ved revisioner vil det blive sikret, at spildevandsplanen ikke strider imod gældende lovgivning og kommunale planer (kommuneplan, lokalplaner mv.) samt er i overensstemmelse med de kommende vandplaner. 1.7 Ordliste Bilag 10 ordliste er en liste over de tekniske begreber, man kan støde på i læsningen af spildevandsplanen. 2 BEK nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) 9

10 2 LOVGRUNDLAG 2.1 Love I dette kapitel gennemgås det lov- og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter. Hvis der ønskes en uddybning af de respektive forhold, henvises til de enkelte lovtekster, bekendtgørelser og planer. Betalingsloven For spildevandsforsyningsselskaber gælder betalingsloven 3. Loven har til formål "at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og resurserelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler". De gældende udgaver af miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandsektorloven og betalingsloven kan findes på retsinfo.dk. Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af miljøbeskyttelsesloven. Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af lovens 32: Kommunalbestyrelsen [Byrådet] udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om: eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet, den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 3 LBK nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) 10

11 hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1. Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. Spildevandsplanen må fortsat ikke stride mod regionplanen, jf. 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen). Ved 2, nr. 3, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), blev bestemmelsen nyaffattet til: Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 5. Denne nyaffattelse træder imidlertid først i kraft ved miljøministerens bestemmelse, jf. 28, stk. 1 og 3, i lov nr. 484 af 11. maj 2010, hvilket ikke er sket endnu. På den baggrund er ændringen ikke indarbejdet. Miljømålsloven EU s vandrammedirektiv 4 fastsætter mål for vandets tilstand. Direktivet er implementeret med miljømålsloven 5, som har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Miljømålsloven udstikker bindende rammer for myndighedsudøvelse af øvrig lovgivning. Miljømålsloven fastsætter rammerne for udarbejdelse af statslige vand- og naturplaner med henblik på at opnå god tilstand i vandområderne inden udgangen af december Der kan dog dispenseres for fristen i to planperioder á 6 år. I henhold til miljømålsloven skal kommunen udarbejde handleplaner, der realiserer vandplanens indsatsprogram: 4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 5 LBK nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven). 11

12 3. For hvert vanddistrikt skal der foreligge en vandplan. Vandplanen skal omfatte en periode på seks år. Stk. 2. Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. Den endelige vandplan foreligger forventeligt i Hvis det viser sig, at spildevandsplanen er i strid med denne vandplan, vil der blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, for at bringe den i overensstemmelse med vandplanen. Miljøvurderingsloven Formålet miljøvurderingsloven 6 er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, for derved bl.a. at fremme en bæredygtig udvikling. Loven fastlægger mindstekrav til proceduren for tilvejebringelse af miljøvurderingen samt mindstekrav til miljøvurderingens indhold, herunder hvilke miljøfaktorer der skal tages i betragtning. Lovens procedurekrav sikrer offentlig inddragelse og information, høring af relevante myndigheder, frembringelse af en egentlig miljørapport og dokumentation for, at fremkomne synspunkter er indgået i beslutningsprocessen. Miljøvurderingen og de efterfølgende beslutninger bliver således så transparente og gennemskuelige som muligt. Efter miljøvurderingslovens 6 skal miljøvurderingen gennemføres under udarbejdelsen af planen eller programmet, og inden der træffes beslutning om den endelige godkendelse eller vedtagelse. Efter 8 skal myndigheden foretage offentlig bekendtgørelse om miljørapporten, når denne foreligger sammen med planforslaget. Høringsfristen for at fremsende indsigelser og bemærkninger til miljørapporten er mindst 8 uger. Vandsektorloven Vand- og spildevandsforsyningerne er omfattet af vandsektorloven 7. Loven skal "medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne". Vandsektorloven fastsætter regler for prisloft samt retningslinjer for forsyningernes miljø- og servicemål. 2.2 Bekendtgørelser Spildevandsbekendtgørelsen I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 er der i tillæg til miljøbeskyttelsesloven fastsat yderligere regler om spildevandsplanens indhold: 6 LBK nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven). 7 LOV nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) 12

13 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger som nævnt i lovens 32, stk. 1, nr. 1-7, samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om følgende: Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet. Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet. Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af Odsherred Forsynings anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Hvilke ejendomme, der er tilsluttet Odsherred Forsynings kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. 11, stk. 3. Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32, stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 29. Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. 2.3 Kommuneplan og Planstrategi Odsherred Kommunes Spildevandsplan er udarbejdet parallelt med Kommuneplan , hvilket har medvirket til en god og helhedsorienteret planlægning og med afsæt i Byrådets Planstrategi Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen på baggrund af Byrådets Planstrategi, herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv. Spildevandsplanen anvender forudsætninger jf. befolkningsprognose mv. i afsnittet 5.9 og Bilag 12 - Funktionspraksis. I Kommuneplanen lægges der vægt på, at det skal være sundt, grønt og attraktivt at bo, arbejde og opholde sig i Odsherreds byer. Der lægges vægt på at udvikle blå og grønne oplevelser og forbindelser i byerne og de bynære omgivelser. Byrådet vil an- 13

14 vende muligheden for at lave klimalokalplaner, hvor klimatilpasningsplanen viser, at der er behov for det. Byrådet vil arbejde for, at kommunens spildevand renses og udledes på en sådan måde, at recipientpåvirkningen reduceres og badevandskvaliteten bliver fortrinlig. Kommunen vil arbejde med at igangsætte dialog og samarbejder omkring klimatilpasning i kommunens sommerhusområder. Spildevandsplanlægningen har specielt fokus på centralisering af spildevandsrensningen, så spildevandsrensningen på længere sigt kun skal foregå på to renseanlæg, i Fårevejle og Tengslemark. Det er i Masterplanen for kloakering af sommerhuse i Odsherred kommune besluttet, at samtlige sommerhuse i Odsherred Kommune skal kloakeres over en årrække. Derudover er der ca ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak, og derfor sandsynligvis bidrager med uønskede næringsstoffer til vandmiljøet. Der er i statens udkast til vandplaner derfor fastlagt, at kommunen i de første 3 år skal sørge for at forbedre rensningen af 600 ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen skal generelt understøtte Kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Odsherred Kommune. Ved at lave en parallel og sammenhængende planlægning af kommunens spildevand sammen med kommunens øvrige planområder vil Spildevandsplanen på bedst mulig måde understøtte Kommuneplanens mål i forhold til miljø, natur og badevand. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens 32, at spildevandsplanen ikke må stride imod kommuneplanen. 2.4 Vandplaner Odsherred Kommune er i henhold til miljømålsloven omfattet af 2 vandplaner: 1.Kalundborg. Hovedvandopland 2.1, Vanddistrikt Sjælland 2.Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder. Vandplanerne er kendt ugyldige pr. december 2012 som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Indtil vandplanerne er lovliggjort, gælder de hidtidige retningslinjer i Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt, for så vidt angår vandforekomster. I Spildevandsplan er prioriteringer foretaget, så de er i overensstemmelse med de forventede retningslinjer i vandplanerne. Selv om vandplanerne endnu ikke er vedtaget, er tiltroen til statens arbejde så stor, at der generelt i spildevandsplanen blot henvises til vandplanerne. Uanset det kan argumenteres, at der skal henvises til forslagene eller de forventede vedtagne planer mv. Vandplanen forventes vedtaget og offentliggjort i første halvår af Indsatsprogram og mulige virkemidler for anden vandplanperiode forventes at foreligge i løbet af Vandplanerne har en seksårig planperiode. Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for de enkelte søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster, og der stilles krav til indsatsen via retningslinjer. Disse retningslinjer er de samme for begge oplande. Desuden er der i vandplanerne en række forslag til virkemidler. 14

15 2.4.1 Kommunens vandhandleplan Odsherred Kommunes vandhandleplan skal beskrive kommunens planer for realisering af den statslige vandplans indsatsprogram. Den kommunale vandhandleplan skal udarbejdes i overensstemmelse med vandplanerne og vedtages senest 1 år efter vedtagelse af statens vandplan. Vandplanerne har en seksårig planperiode. Staten har endnu ikke vedtaget de første vandplaner, så Odsherred Kommune har som følge heraf endnu ikke udarbejdet en vandhandleplan. 2.5 Klimatilpasningsplan Odsherred Kommune har sideløbende med spildevandsplanarbejdet udarbejdet en klimatilpasningsplan, som ønsket af Regeringen og Kommunernes Landsforening. De lovgivningsændringer, som er indført med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning, er målrettet oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i forsyningens afløbssystemer. Odsherred Kommune oplever som en landkommune primært oversvømmelsesproblemer i land- og sommerhusområderne, hvorfor der med spildevandsplanen kun meget vanskeligt kan planlægges for nye klimatilpasningsprojekter. Da der i sommerhusområderne alene spildevandskloakeres og ikke etableres regnvandsledninger, overlades afvandingen efter de gældende sektorlove derfor til de private lodsejere selv at håndtere. Der er på tidspunktet for denne spildevandsplans udarbejdelse derfor ikke planlagt nogen klimatilpasningstiltag. 2.6 Strategisk energiplan I samarbejde med kommunerne i Region Sjælland, interesserede energiselskaber og affaldsselskaber, Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitetscenter er der påbegyndt en proces imod en mere strategisk planlægning indenfor energiproduktion og forbrug i Odsherred Kommune. Energiplanen skal indeholde en kortlægning af energiforbrug blandt kommunens borgere og virksomheder og føre til en planlægning imod udfasning af anvendelsen af fossile brændstoffer i energiproduktionen. Planarbejdet er påbegyndt i første kvartal 2014, så der er med denne spildevandsplan ikke på nuværende tidspunkt fastlagt særlige energiplanmæssige tiltag, som vedrører spildevandshåndteringen i Odsherred Kommune. Eventuelle fremtidige energiplanmæssige tiltag som påvirker spildevandsområdet, vil blive indarbejdet ved senere revision af spildevandsplanen eller i form at tillæg hertil. 2.7 Betalingsvedtægt Efter betalingslovens 3 stk. 2 skal Byrådet godkende forsyningens betalingsvedtægt. Odsherred Forsyning A/S har vedtaget en Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand gældende for ejendomme, der er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet forsyningens spildevandsforsyning. Byrådet godkendte på møde d. 26. november 2013 den seneste betalingsvedtægt. 15

16 2.8 Ekspropriation Nødvendige arealerhvervelser og servitutrettigheder vil blive gennemført ved ekspropriation. Vedtagelse af denne spildevandsplan giver Byrådet ret til at gennemføre ekspropriationer eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår for gennemførelse af de planlagte tiltag. Ekspropriationer til fordel for spildevandsanlæg har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 58. Gennemførelse af denne spildevandsplan medfører, at der på nogle ejendomme skal placeres ledningsanlæg mv. Bilag 13 og 14 indeholder en oversigt over hvilke ejendomme, der kan forventes at blive berørt. Byrådet vil først træffe ekspropriationsbeslutning for de relevante grunde, når der er udarbejdet projektforslag, der viser hvilke ejendomme der konkret berøres. Inden arbejdet igangsættes, vil der blive afholdt åstedsforretning for de berørte grundejere, hvor de påtænkte arbejder vil blive gennemgået, og der vil naturligvis blive tilbudt erstatning efter gældende regler. Eventuelle rådighedsindskrænkninger for grundejerne vil ske i form af arealafståelse og servitutpålæg, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 8. 16

17 3 STATUS OG PLAN I dag afledes der i Odsherred Kommune spildevand fra alle større tætbebyggede områder og fra ca sommerhuse til Odsherred Forsyning A/S afløbssystem. Ca ejendomme er kloakeret i alt. Bebyggelsen i Odsherred Kommune er sammensat af helårsbeboelse, sommerhuse, industrier og institutioner, og de forskellige typer bebyggelse har forskellig afledning af spildevand i forhold til princip for kloakering, mængde og sammensætning. I Odsherred Kommune er der en række sommerhusområder og ejendomme i det åbne land, der har egen kloakløsning. Her håndteres og udledes spildevandet lokalt. Disse ejendomme beskrives under afsnittet Kloakering i det åbne land. Dette kapitel indeholder beskrivelse af status og plan på spildevandsområdet for perioden for Odsherred Kommune. Derudover beskrives de fremtidige forhold for perspektivperioden , som er delt op i en kort perspektivperiode fra og en lang perspektivperiode fra Kloakeringsområder I spildevandsplanen er Odsherred Kommune inddelt i 16 hovedoplande, navngivet efter områdets væsentligste stednavn (Kortbilag 4 eller netkort). Hovedoplandene med angivelse af hovedbogstav A - Odden B - Lumsås C - Nyrup D - Nykøbing Sj. E - Rørvig F - Strandhuse G - Højby H - Sejerø Bugt I - Nr. Asmindrup J - Vig K - Egebjerg L - Grevinge M - Asnæs N - Fårevejle Kirkeby O - Fårevejle Stationsby P Hørve Områderne beskrives i de følgende underafsnit. De enkelte områder er opdelt i oplande. Opdelingen og fordelingen af kloakeringsprincipperne i hele Odsherred Kommune kan ses på oversigtskortet, hvor det ligeledes er muligt at se, hvordan ens egen ejendom er kloakeret. Systemet for navngivning af oplande kan findes i Bilag 3 - Forklaring til kloakoplandsskemaer. 3.2 Status, plan og perspektiv Planlægningen af spildevandsforholdene i Odsherred Kommune tager udgangspunkt i en beskrivelse af status- og planforhold for kloaksystemet. 17

18 3.2.1 Odden Status beskriver hvordan tilstanden af kloaksystemet er i dag og plan giver et overblik over, hvad der er planlagt for kloaksystemet i planperioden De mere langsigtede planer på spildevandsområdet er beskrevet for de to perspektivperioder og Perspektivperioderne omhandler især de planlagte kloakeringer af alle sommerhusområder i Odsherred Kommune. Der henvises til både pdf-oversigtskort og netkort. Dvs. man kan vælge at se området enten ved at åbne oversigtskortene som pdf-dokumenter eller ved at åbne kommunekortet, hvor man kan zoome og vinge de temaer af som man ønsker at se. Fx de ejendomme der er planlagt kloakeret og de ejendomme som berøres af nye transportledninger. Kortbilag TF1G_011_Hovedopland_A_Odden. Netkort. Status Odden-området er præget af landsbybebyggelse (Havnebyen, Overby og Yderby), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Området og de kloakerede oplande kan ses på oversigtskortet. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af spildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af spildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af spildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Privatkloak - Hvor regn- og spildevand fra to eller flere matrikler afledes via et privat internt kloaksystem. Enten renses vandet lokalt eller afledes samlet til kloakforsyningens kloaksystem. 18

19 Spildevand fra området afledes til Havnebyen Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet og udledning af separat regnvand sker til Kattegat. Færgehavnen har privat udledning af renset spildevand og separat regnvand til Sejerø Bugt. Plan I planperioden er der i Odden-området planlagt kloakering af 153 husstande. Der er i 2014 planlagt separatkloakering af det fælleskloakerede område ved Vestre Havnevej i den vestlige del af Havnebyen. Der er i 2017 planlagt etableret en ny transportledning til afledning af spildevand fra Odden-området til det nye renseanlæg ved Tengslemark. Ledningen skal transportere spildevand fra Odden- og Lumsås-området. Når transportledningen er etableret, vil Havnebyen Renseanlæg blive nedlagt. Den nye transportledning forventes hovedsagligt at skulle anlægges i vejareal, men visse steder er den planlagt etableret på privat grund. Se på oversigtskortet, om den forventede ledningsføring vil påvirke din ejendom. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag 13. I forbindelse med planlægning af transportledningen orienteres de berørte lodsejere. I forbindelse med etableringen af transportledningen i 2017, planlægges Overby spildevandskloakeret. Der er planlagt separatkloakering af det resterende fælleskloakerede område ved Oddenvej i den østlige del af Havnebyen. Nyt byggemodningsområde i Havnebyen planlægges separatkloakeret. På oversigtskortet kan du se de ejendomme, der er planlagt kloakeret i planperioden. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). I den korte perspektivperiode ( ) er der planlagt spildevandskloakering af sommerhusområdet Overby Lyng Vest. I den lange perspektivperiode ( ) er der planlagt etableret en transportledning fra Gniben til Havnebyen, samt spildevandskloakering af Yderby, Odden Færgehavn og Gniben samt sommerhusområderne Søgården, Yderby Lyng Øst og Yderby Lyng Vest. På oversigtskortet kan du se de ejendomme, der er planlagt kloakeret i perspektivperioden, og de ejendomme som berøres af nye transportledninger. Kloakering i perspektivperioderne behandles ved en revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. 19

20 Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 45,2 26,5 26,5 Separatkloakeret (ha) 12,0 30,8 30,8 Spildevandskloakeret (ha) 0,0 14,2 597,7 Privat (ha) 17,3 17,3 0, Lumsås I sommerhusområdet Søgården eksisterer der i dag et privat drænsystem, der bortleder drænvand fra området via en pumpestation ud i Sejerø Bugt. Drænsystemet bibeholdes som et privatsystem, også efter at sommerhusoplandet er blevet spildevandskloakeret. Odden Færgehavn har i dag et privat spildevands- og regnvandssystem, hvor regnvandet afledes til Sejerø Bugt via havnen. Afløbssystemet bibeholdes som privat, også efter at Odden Færgehavn spildevandskloakeres. Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til oversigtskort og "Administrativ praksis". Kortbilag TF1G_012_Hovedopland_B_Lumsås. Netkort Status Lumsås-området er præget af landsbybebyggelse (Lumsås), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Området og de kloakerede oplande kan ses på oversigtskortet. 20

21 Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Privatkloak - Hvor regn- og spildevand fra to eller flere matrikler afledes via et privat internt kloaksystem. Enten renses vandet lokalt eller afledes samlet til kloakforsyningens kloaksystem. Spildevand fra området afledes til Lumsås Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet sker til Kattegat. Lundbeck har privat udledning af renset spildevand og separat regnvand til Kattegat. Plan I planperioden er der i Lumsås området planlagt kloakering af 58 husstande. Der er i 2018 planlagt spildevandskloakering af ejendomme langs Oddenvej og af Solåsen. Det er planen at H. Lundbeck medicinalvarefabrik, som i dag har et privat kloaksystem, i planperioden skal tilsluttes med spildevand til det offentlige kloaksystem, mens regnvand skal bibeholdes afledt via eksisterende private ledning til Kattegat. I planperioden udarbejdes der en saneringsplan for Lumsås by for endelig afklaring af fremtidigt kloakeringsprincip. Nye byggemodninger i Lumsås anlægges separatkloakeret. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). I den korte perspektivperiode ( ) er der planlagt etableret en transportledning fra Lumsås til det nye renseanlæg ved Tengslemark, sanering af kloaksystemet i Lumsås by samt spildevandskloakering af sommerhusområderne Tengslemark Lyng, Stenstrup Strand, Overby Lyng Øst og Lumsås Strand. Der er ingen planlagte ændringer i den lange perspektivperiode. Kloakering i perspektivperioderne behandles ved en revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. 21

22 Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 16,5 16,5 16,5 Separatkloakeret (ha) 0,0 0,9 0,9 Spildevandskloakeret (ha) 0,0 25,6 593,9 Privat (ha) 8,5 0,0 0, Nyrup Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til afsnit "5 Administrativ praksis". Kortbilag TF1G_013_Hovedopland_C_Nyrup. Netkort Status Nyrup-området er præget af landsbybebyggelse (Tengslemark og Nyrup), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Privatkloak - Hvor regn- og spildevand fra to eller flere matrikler afledes via et privat internt kloaksystem. Enten renses vandet lokalt eller afledes samlet til kloakforsyningens kloaksystem. Spildevand fra området afledes til Nyrup Renseanlæg. 22

23 Udledning af separat regnvand sker til Klintsø Landkanal. Plan I planperioden er der i Nyrup-området planlagt kloakering af 34 husstande. Der er i 2018 planlagt etableret en ny transportledning til afledning af spildevand fra Nyrup området til det nye renseanlæg ved Tengslemark. Ledningen skal i første omgang transportere spildevand fra Nyrup området og på sigt fra Nykøbing Sj. og Rørvig. Når transportledningen er etableret vil Nyrup Renseanlæg blive nedlagt. Den nye transportledning forventes hovedsagligt at skulle anlægges i vejareal, men visse steder er den planlagt etableret på privat grund. Se på oversigtskortet, om den forventede ledningsføring vil påvirke din ejendom. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag 13. I forbindelse med planlægning af transportledningen orienteres de berørte lodsejere. I forbindelse med etableringen af transportledningen i 2018 planlægges Tengslemark by spildevandskloakeret. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). Der er ingen planlagte ændringer i den korte perspektivperiode. I den lange perspektivperiode ( ) er der planlagt spildevandskloakering af Klintsøgård Efterskole og sommerhusområderne Klinthuse, Vester Lyng Vest og Klint. Kloakering i perspektivperioden behandles ved en revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 0,0 0,0 0,0 Separatkloakeret (ha) 6,9 6,9 6,9 Spildevandskloakeret (ha) 0,0 14,5 510,4 Privat (ha) 9,1 9,1 0,0 23

24 Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til afsnittet "Administrativ praksis" Nykøbing Sj. Kortbilag TF1G_014_Hovedopland_D_Nykøbing_Sj. Netkort Status Nykøbing Sj. Området er præget byområder (Nykøbing Sj. og Annebergparken), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt lidt åbent land. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Spildevand fra området afledes til Nykøbing Sj. Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet og udledning af separat regnvand sker til Nykøbing Bugt, Landkanalen og grøft via Grønnehaven. Plan I planperioden er der i Nykøbing Sj. området planlagt kloakering af 316 husstande. Der er i 2014 planlagt separatkloakering af Mosbyvej. Der er planlagt separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Annebergparken. Nye byggemodninger Nykøbing Sj. planlægges separatkloakeret. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag

25 Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). Der er ingen planlagte ændringer i den korte perspektivperiode. I den lange perspektivperiode ( ) er der planlagt etableret en ny transportledning til afledning af spildevand fra Nykøbing Sj. til det nye renseanlæg ved Tengslemark. Transportledningen skal tilsluttes den, i planperioden, etablerede transportledning fra Nyrup. Ledningen skal transportere spildevandvand fra Rørvig og Nykøbing Sj. Når transportledningen er etableret vil Nykøbing Sj. Renseanlæg blive nedlagt. Den nye transportledning forventes hovedsagligt at skulle anlægges i vejareal, men visse steder er den planlagt etableret på privat grund. I den lange perspektivperiode ( ) er der også planlagt spildevandskloakering af sommerhusområderne Nakke Lyng Vest, Nordstrand, Vester Lyng Øst og Øster Lyng Vest. Kloakering i perspektivperioderne behandles ved revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 149,8 133,0 133,0 Separatkloakeret (ha) 196,3 235,9 235,9 Spildevandskloakeret (ha) 27,9 28,7 535,7 Privat (ha) 0,0 0,0 0,0 Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til afsnit "Administrativ praksis". 25

26 3.2.5 Rørvig Kortbilag TF1G_015_Hovedopland_E_Rørvig. Netkort Status Rørvig-området er præget byområde (Rørvig), landsbybebyggelse (Nakke), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Spildevand fra området afledes til Rørvig Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet og udledning af separat regnvand sker til Isefjord. Plan I planperioden er der i Rørvig området planlagt kloakering af 382 husstande. Der er i 2016 planlagt spildevandskloakering af sommerhusområdet Hovvig. Der er planlagt strømpeforing af eksisterende kloakledninger i Rørvig på grund af meget uvedkommende vand i kloaksystemet. Nye byggemodninger Nykøbing Sj. planlægges separatkloakeret. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). Der er ingen planlagte ændringer i den korte perspektivperiode. 26

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - marts 2014 Foto: Kort: Rødovre Kommune og Colourbox Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 2014 2 SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere