Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2014-2018"

Transkript

1 Spildevandsplan Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.:

2 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN FORORD INDLEDNING RESUMÉ LÆSEVEJLEDNING OVERSIGT REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN ORDLISTE LOVGRUNDLAG LOVE BEKENDTGØRELSER KOMMUNEPLAN OG PLANSTRATEGI VANDPLANER Kommunens vandhandleplan KLIMATILPASNINGSPLAN STRATEGISK ENERGIPLAN BETALINGSVEDTÆGT EKSPROPRIATION STATUS OG PLAN KLOAKERINGSOMRÅDER STATUS, PLAN OG PERSPEKTIV Odden Lumsås Nyrup Nykøbing Sj Rørvig Strandhuse Højby Sejerø Bugt Nr. Asmindrup Vig Egebjerg Grevinge Asnæs Fårevejle Kirkeby Fårevejle Stationsby Hørve Sommerhusområder angivet med oplandsnummer, kaldenavn og kloakeringsår Nye bassiner RENSEANLÆG OG SPILDEVANDSRENSNING Havnebyen Renseanlæg Lumsås Renseanlæg Nyrup Renseanlæg Nykøbing Sj. Renseanlæg Rørvig Renseanlæg Strandhuse Renseanlæg Højby Renseanlæg

3 3.3.8 Hønsinge Renseanlæg Vig Renseanlæg Abildøre Renseanlæg Fårevejle Renseanlæg Nyt Tengslemark Renseanlæg Gniben Odden Færgehavn H. Lundbeck Martinuscentret/Klintsøgård Efterskole Ulstrup Efterskole Kongsøre Torpedostation BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Spildevandsrensning i det åbne land Retningslinjer og miljømål for ejendomme i det åbne land Tidsplan UDLEDNINGER OG RECIPIENTER Miljømål, indsatser og recipienter Status Retningslinjer Indsats REGNVANDSBETINGEDE UDLØB Status Indsats Retningslinjer UDLEDNINGSTILLADELSER Retningslinjer NEDSIVNINGSTILLADELSER TIDSPLAN OG ØKONOMI TIDS- OG INVESTERINGSPLAN TIDS- OG INVESTERINGSPLAN FOR PLANPERIODEN Renseanlæg og transportledninger Sommerhuskloakering Kloakrenovering og planlægning Kloakering i det åbne land Tids- og investeringplan for perspektivperioden Renseanlæg og transportledninger Sommerhuskloakering Kloakering i det åbne land GÆLDSUDVIKLING Gældsudvikling planperioden DRIFTSUDGIFTER FINANSIERING KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB ANDRE FORHOLD ADMINISTRATIV PRAKSIS FORBEDRET RENSNING I DET ÅBNE LAND Påbud om forbedret rensning Forudsætninger for påbud efter miljøbeskyttelseslovens

4 5.1.3 Efter påbud (gælder for helårsboliger med afledning af spildevand) SEPARERING AF FÆLLESKLOAKEREDE OPLANDE TILSLUTNINGSPLIGT OG -BIDRAG TILSLUTNING AF DRÆNVAND TIL KLOAKSYSTEMET Omfangsdræn i fælleskloakerede områder Omfangsdræn i separatkloakerede områder Omfangsdræn i spildevandskloakerede områder GRÆNSEFLADE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak Fælles private afløbsanlæg Afvanding fra stueplan Afvanding af kældre TØMNINGSORDNING DIMENSIONERINGSKRITERIER FOR KLOAKSYSTEMER SERVICENIVEAU OG FUNKTIONSKRAV Beregningsmetoder Sikkerhedsfaktorer INDBYGGERTAL MILJØVURDERING BILAGSLISTE

5 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Forord Denne spildevandsplan er vedtaget af Byrådet i Odsherred Kommune den 28. oktober Spildevandsplanforslaget blev vedtaget på Byrådsmøde d. 28. januar 2014 og var derefter fremlagt i offentlig høring fra den 1. februar 2014 til den 1. april Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. I Odsherred Kommune lægges der vægt på, at det skal være en sund, grøn og attraktiv kommune at bo, arbejde og opholde sig i. Vi ønsker derfor at arbejde med optimering af spildevandshåndtering og gå forrest og vise vejen for at finde de optimale løsninger for spildevandsudfordringerne. Denne spildevandsplan er udarbejdet af Odsherred Kommune i et tæt samarbejde med Odsherred Forsyning A/S. Der er tale om en ny samlet plan, som erstatter de tidligere tre kommuners spildevandsplaner. Med den nye Spildevandsplan vil der blive sat fokus på kloakforsyning, vandmiljø og øget renseeffektivitet. Spildevandsplanen adskiller sig fra de tidligere spildevandsplaner ved bl.a. at være udarbejdet i en form, der tilstræber at henvende sig til borgerne. Tidligere spildevandsplaner har primært været udarbejdet som et administrations- og arbejdsredskab for kommunen og kloakforsyningen. Derfor har Odsherred Kommune valgt i Spildevandsplan at lægge stor vægt på formidlingen af indholdet, herunder den form spildevandsplanen præsenteres i via kommunens hjemmeside. Spildevandsplanen har specielt fokus på: Kloakering af sommerhusområder Effektivisering og centralisering af renseanlæg Kloakering af landsbyer Separatkloakering af fælleskloakerede områder Renovering af kloaksystemet Spildevandsrensning i det åbne land Centraliseringen af kommunens renseanlæg tager udgangspunkt i opførelsen af et nyt og moderne renseanlæg ved Tengslemark. Ved denne centralisering af renseanlæg vil vi opnå en mere effektiv rensning af spildevand, samt at driftsudgifter og forurening til vandmiljøet mindskes. I takt med udbygningen af den nye struktur vil en række mindre renseanlæg blive nedlagt, og spildevandet herfra vil blive ført til det nye anlæg. Der er i spildevandsplanen fokus på at reducere udledningen af urenset eller dårligt renset spildevand til vandmiljøet, og dette gøres ved kloakering eller påbud om forbedret rensning på egen grund. På langt sigt skal alle kommunens sommerhuse kloakeres for at sikre god badevandskvalitet ved kommunens mange badestrande. Spildevandsplanen er udarbejdet i samspil med kommuneplan, klimatilpasningsarbejdet, udkast til vandplaner, energiplaner, vandforsyningsplan og lokalplaner. Derudover skal vi give vores vandløb, søer og kystvande de bedste betingelser for et varieret 5

6 plante- og dyreliv samt værne om vores grundvandsresurser i overensstemmelse med EU s vandrammedirektiv. Med Spildevandsplan ønsker Byrådet at sikre en miljørigtig, målrettet og langsigtet planlægning af indsatsen og udgifterne på spildevandsområdet til gavn for miljøet og kommunens borgere. Med venlig hilsen Thomas Adelskov Borgmester 6

7 1.2 Indledning Det er Odsherred Forsyning A/S, der forestår planlægning, drift og administration af afløbssystemer, renseanlæg, bygværk mv. samt tømningsordning i Odsherred Kommune. Spildevandsplanen beskriver kommunens statusforhold og hvilke ændringer, der er planlagt i spildevandsplanens planperiode Derudover indeholder spildevandsplanen to perspektivperioder ( og ), hvor overordnede og langsigtede målsætninger og forventede tiltag for spildevandsområdet i Odsherred Kommune er beskrevet. Formålet med spildevandsplanen er at sikre en bæredygtig håndtering og bortskaffelse af spildevand, som både på kort og langt sigt sikrer et bedre og sundere vandmiljø i kommunen. Spildevandsplan for Odsherred Kommune samler og erstatter spildevandsplanerne for de tidligere Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm Kommuner. Alle tillæg til de hidtil gældende spildevandsplaner erstattes også af denne spildevandsplan. Spildevandsplanen fokuserer overordnet på en centralisering af renseanlæg, hvor mange af kommunens mindre renseanlæg nedlægges, og et nyt stort renseanlæg etableres. Dette er med til at sikre en forbedret rensning af spildevandet og en reduceret forurening af kommunens vandmiljø. For at sikre vandløb, søer og de kystnære vande mod forurening, forbedres rensning af ejendomme i det åbne land og kloakering af flere landsbyer og sommerhusområder. Spildevandsplanen er en del af administrationsgrundlaget for Odsherred Kommune, og planen giver mulighed og hjemmel for at udstede påbud og ekspropriation med henblik på at opnå spildevandsplanens målsætninger. 1.3 Resumé Spildevandsplan er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven 1 og indeholder oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af de eksisterende spildevandsplaner, regionplanens krav og vurderinger samt oplysninger fra statens udkast til vandplaner omkring vandområdernes målsætning, tilstand og planlagte indsatser. Spildevandsplan indeholder derfor initiativer til at fortsætte kloakering af det åbne land og sommerhusområder, hvormed indsatsen mod udledning af urenset spildevand prioriteres. Denne spildevandsplan inddrager også Odsherred Forsynings strukturplan, der giver forslag til en ny renseanlægsstruktur for Odsherred Kommune. Ud fra et teknisk, økonomisk og miljømæssigt perspektiv indeholder spildevandsplanen en centralisering af kommunens renseanlæg fra 11 til 5 anlæg i planperioden til 2 anlæg i perspektivperioden. Dette vil medføre effektivisering af spildevandsrensningen og en række driftsmæssige besparelser. Centraliseringen sker ved etablering af et nyt renseanlæg ved Tengslemark og nedlæggelse af flere gamle anlæg samt etablering af en række transportledninger, som bliver etableret i takt med at utidssvarende anlæg nedlægges. 1 LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 7

8 Spildevandsplanen udgør Odsherred Kommunes administrative grundlag i forhold til myndighedsbehandlingen på spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør derfor også det planmæssige grundlag, der definerer borgeres rettigheder og pligter i forhold til bortskaffelse af spildevand. Kloakforsyningen skal arbejde for at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. Spildevandsplan er gældende for en 4-årig planperiode fra samt beskriver tiltag for en kort og en lang perspektivperiode, fra og De budgetmæssige konsekvenser fremgår af spildevandsplanens tids- og investeringsplan. Det fremgår af budgetoverslaget, at Odsherred Forsynings investeringsudgifter i planperioden udgør 378 mio. kr. ekskl. moms. Pengene fordeler sig med 171 mio. kr. til etablering af et nyt renseanlæg og transportledninger og 207 mio. kr. til renovering og separering af eksisterende kloakker samt kloakering i åbent land og sommerhusområder. I budgettet er der i alt afsat 370 mio. kr. ekskl. moms i den korte perspektivperiode ( ) og 905 mio. kr. ekskl. moms i den lange perspektivperiode ( ). 1.4 Læsevejledning Spildevandsplanen er bygget op i afsnit, som beskriver de forskellige elementer af Odsherred Kommunes plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen er baseret på et tæt samspil mellem planens tekst i de enkelte afsnit og planens kortgrundlag. De kort der henvises til, kan enten åbnes som pdf-kortbilag eller vises som et aktivt kort via kommunens netkort. På netkortet kan man fremsøge en given ejendom og vælge de temaer, man ønsker at se (i venstre side af skærmbilledet). Med I-knappen (informationsknappen) kan man få vist den udpegede ejendoms informationer i en tabel ved at markere ejendommen. 1.5 Oversigt Kapitel 1 Kapitlet indeholder forord, indledning og resumé. Derudover indeholder kapitlet læsevejledning for spildevandsplanen samt en beskrivelse af, hvordan spildevandsplanen vil blive revideret. Kapitel 2 Lovgrundlag Kapitlet beskriver det lov- og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter. Kapitel 3 Status og plan Kapitlet omhandler de kloakerede områder i Odsherred Kommune, hvor den nuværende status og den fremtidige plan er beskrevet. Kapitlet indeholder elementer som kommunens renseanlæg og forhold vedrørende spildevand i det åbne land, herunder forbedret spildevandsrensning og planlagte kloakeringer. Derudover handler kapitlet om udledning af spildevand til kommunens recipienter og deres tilstand. Kapitel 3 hænger tæt sammen med kortgrundlaget, hvor blandt andet kloakeringsområder og - principper er vist. 8

9 Kapitel 4 Tids- og investeringsplan Kapitlet indeholder en investeringsplan for anlægsprojekter i planperioden Kapitel 5 Administrativ praksis Kapitlet omhandler kommunens administrative praksis, som overordnet beskriver rettigheder, pligter og ansvarsfordeling mellem borger, forsyning og kommune. Kapitlet beskriver de krav, kriterier og forventninger, der ligger til grund for dimensioneringen af kommunens kloaksystemer. Kapitlet indeholder desuden afsnit om forbedret rensning i det åbne land, beskrivelse af separering af fælleskloakerede områder, tilslutningspligt og -bidrag. Derudover indeholder kapitlet afsnit om tilslutning af dræn og grænseflade mellem offentlig og privat kloak. Kapitel 6 Miljøvurdering Kapitlet beskriver kort resultatet af den miljøvurdering der er foretaget af spildevandsplanen. Kapitel 7 Bilagsliste Kapitlet indeholder en oversigt over alle bilag til spildevandsplanen. 1.6 Revision af Spildevandsplanen Denne spildevandsplan er gældende fra 2014 til og med Byrådet skal ifølge spildevandsbekendtgørelsen 2 ajourføre spildevandsplanen. Spildevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven indeholder ikke bestemmelser om tidspunkt for planens generelle revision. Med vedtagelse af en ny kommuneplan eller andre sektorplaner vil Byrådet vurdere, om ændringer i planerne har konsekvenser for spildevandsplanen. Ved revisioner vil det blive sikret, at spildevandsplanen ikke strider imod gældende lovgivning og kommunale planer (kommuneplan, lokalplaner mv.) samt er i overensstemmelse med de kommende vandplaner. 1.7 Ordliste Bilag 10 ordliste er en liste over de tekniske begreber, man kan støde på i læsningen af spildevandsplanen. 2 BEK nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) 9

10 2 LOVGRUNDLAG 2.1 Love I dette kapitel gennemgås det lov- og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter. Hvis der ønskes en uddybning af de respektive forhold, henvises til de enkelte lovtekster, bekendtgørelser og planer. Betalingsloven For spildevandsforsyningsselskaber gælder betalingsloven 3. Loven har til formål "at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og resurserelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler". De gældende udgaver af miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandsektorloven og betalingsloven kan findes på retsinfo.dk. Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af miljøbeskyttelsesloven. Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af lovens 32: Kommunalbestyrelsen [Byrådet] udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om: eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet, den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 3 LBK nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) 10

11 hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1. Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. Spildevandsplanen må fortsat ikke stride mod regionplanen, jf. 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen). Ved 2, nr. 3, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), blev bestemmelsen nyaffattet til: Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 5. Denne nyaffattelse træder imidlertid først i kraft ved miljøministerens bestemmelse, jf. 28, stk. 1 og 3, i lov nr. 484 af 11. maj 2010, hvilket ikke er sket endnu. På den baggrund er ændringen ikke indarbejdet. Miljømålsloven EU s vandrammedirektiv 4 fastsætter mål for vandets tilstand. Direktivet er implementeret med miljømålsloven 5, som har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Miljømålsloven udstikker bindende rammer for myndighedsudøvelse af øvrig lovgivning. Miljømålsloven fastsætter rammerne for udarbejdelse af statslige vand- og naturplaner med henblik på at opnå god tilstand i vandområderne inden udgangen af december Der kan dog dispenseres for fristen i to planperioder á 6 år. I henhold til miljømålsloven skal kommunen udarbejde handleplaner, der realiserer vandplanens indsatsprogram: 4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 5 LBK nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven). 11

12 3. For hvert vanddistrikt skal der foreligge en vandplan. Vandplanen skal omfatte en periode på seks år. Stk. 2. Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. Den endelige vandplan foreligger forventeligt i Hvis det viser sig, at spildevandsplanen er i strid med denne vandplan, vil der blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, for at bringe den i overensstemmelse med vandplanen. Miljøvurderingsloven Formålet miljøvurderingsloven 6 er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, for derved bl.a. at fremme en bæredygtig udvikling. Loven fastlægger mindstekrav til proceduren for tilvejebringelse af miljøvurderingen samt mindstekrav til miljøvurderingens indhold, herunder hvilke miljøfaktorer der skal tages i betragtning. Lovens procedurekrav sikrer offentlig inddragelse og information, høring af relevante myndigheder, frembringelse af en egentlig miljørapport og dokumentation for, at fremkomne synspunkter er indgået i beslutningsprocessen. Miljøvurderingen og de efterfølgende beslutninger bliver således så transparente og gennemskuelige som muligt. Efter miljøvurderingslovens 6 skal miljøvurderingen gennemføres under udarbejdelsen af planen eller programmet, og inden der træffes beslutning om den endelige godkendelse eller vedtagelse. Efter 8 skal myndigheden foretage offentlig bekendtgørelse om miljørapporten, når denne foreligger sammen med planforslaget. Høringsfristen for at fremsende indsigelser og bemærkninger til miljørapporten er mindst 8 uger. Vandsektorloven Vand- og spildevandsforsyningerne er omfattet af vandsektorloven 7. Loven skal "medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne". Vandsektorloven fastsætter regler for prisloft samt retningslinjer for forsyningernes miljø- og servicemål. 2.2 Bekendtgørelser Spildevandsbekendtgørelsen I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 er der i tillæg til miljøbeskyttelsesloven fastsat yderligere regler om spildevandsplanens indhold: 6 LBK nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven). 7 LOV nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) 12

13 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger som nævnt i lovens 32, stk. 1, nr. 1-7, samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om følgende: Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet. Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet. Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af Odsherred Forsynings anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Hvilke ejendomme, der er tilsluttet Odsherred Forsynings kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. 11, stk. 3. Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32, stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 29. Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. 2.3 Kommuneplan og Planstrategi Odsherred Kommunes Spildevandsplan er udarbejdet parallelt med Kommuneplan , hvilket har medvirket til en god og helhedsorienteret planlægning og med afsæt i Byrådets Planstrategi Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen på baggrund af Byrådets Planstrategi, herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv. Spildevandsplanen anvender forudsætninger jf. befolkningsprognose mv. i afsnittet 5.9 og Bilag 12 - Funktionspraksis. I Kommuneplanen lægges der vægt på, at det skal være sundt, grønt og attraktivt at bo, arbejde og opholde sig i Odsherreds byer. Der lægges vægt på at udvikle blå og grønne oplevelser og forbindelser i byerne og de bynære omgivelser. Byrådet vil an- 13

14 vende muligheden for at lave klimalokalplaner, hvor klimatilpasningsplanen viser, at der er behov for det. Byrådet vil arbejde for, at kommunens spildevand renses og udledes på en sådan måde, at recipientpåvirkningen reduceres og badevandskvaliteten bliver fortrinlig. Kommunen vil arbejde med at igangsætte dialog og samarbejder omkring klimatilpasning i kommunens sommerhusområder. Spildevandsplanlægningen har specielt fokus på centralisering af spildevandsrensningen, så spildevandsrensningen på længere sigt kun skal foregå på to renseanlæg, i Fårevejle og Tengslemark. Det er i Masterplanen for kloakering af sommerhuse i Odsherred kommune besluttet, at samtlige sommerhuse i Odsherred Kommune skal kloakeres over en årrække. Derudover er der ca ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak, og derfor sandsynligvis bidrager med uønskede næringsstoffer til vandmiljøet. Der er i statens udkast til vandplaner derfor fastlagt, at kommunen i de første 3 år skal sørge for at forbedre rensningen af 600 ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen skal generelt understøtte Kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Odsherred Kommune. Ved at lave en parallel og sammenhængende planlægning af kommunens spildevand sammen med kommunens øvrige planområder vil Spildevandsplanen på bedst mulig måde understøtte Kommuneplanens mål i forhold til miljø, natur og badevand. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens 32, at spildevandsplanen ikke må stride imod kommuneplanen. 2.4 Vandplaner Odsherred Kommune er i henhold til miljømålsloven omfattet af 2 vandplaner: 1.Kalundborg. Hovedvandopland 2.1, Vanddistrikt Sjælland 2.Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder. Vandplanerne er kendt ugyldige pr. december 2012 som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Indtil vandplanerne er lovliggjort, gælder de hidtidige retningslinjer i Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt, for så vidt angår vandforekomster. I Spildevandsplan er prioriteringer foretaget, så de er i overensstemmelse med de forventede retningslinjer i vandplanerne. Selv om vandplanerne endnu ikke er vedtaget, er tiltroen til statens arbejde så stor, at der generelt i spildevandsplanen blot henvises til vandplanerne. Uanset det kan argumenteres, at der skal henvises til forslagene eller de forventede vedtagne planer mv. Vandplanen forventes vedtaget og offentliggjort i første halvår af Indsatsprogram og mulige virkemidler for anden vandplanperiode forventes at foreligge i løbet af Vandplanerne har en seksårig planperiode. Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for de enkelte søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster, og der stilles krav til indsatsen via retningslinjer. Disse retningslinjer er de samme for begge oplande. Desuden er der i vandplanerne en række forslag til virkemidler. 14

15 2.4.1 Kommunens vandhandleplan Odsherred Kommunes vandhandleplan skal beskrive kommunens planer for realisering af den statslige vandplans indsatsprogram. Den kommunale vandhandleplan skal udarbejdes i overensstemmelse med vandplanerne og vedtages senest 1 år efter vedtagelse af statens vandplan. Vandplanerne har en seksårig planperiode. Staten har endnu ikke vedtaget de første vandplaner, så Odsherred Kommune har som følge heraf endnu ikke udarbejdet en vandhandleplan. 2.5 Klimatilpasningsplan Odsherred Kommune har sideløbende med spildevandsplanarbejdet udarbejdet en klimatilpasningsplan, som ønsket af Regeringen og Kommunernes Landsforening. De lovgivningsændringer, som er indført med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning, er målrettet oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i forsyningens afløbssystemer. Odsherred Kommune oplever som en landkommune primært oversvømmelsesproblemer i land- og sommerhusområderne, hvorfor der med spildevandsplanen kun meget vanskeligt kan planlægges for nye klimatilpasningsprojekter. Da der i sommerhusområderne alene spildevandskloakeres og ikke etableres regnvandsledninger, overlades afvandingen efter de gældende sektorlove derfor til de private lodsejere selv at håndtere. Der er på tidspunktet for denne spildevandsplans udarbejdelse derfor ikke planlagt nogen klimatilpasningstiltag. 2.6 Strategisk energiplan I samarbejde med kommunerne i Region Sjælland, interesserede energiselskaber og affaldsselskaber, Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitetscenter er der påbegyndt en proces imod en mere strategisk planlægning indenfor energiproduktion og forbrug i Odsherred Kommune. Energiplanen skal indeholde en kortlægning af energiforbrug blandt kommunens borgere og virksomheder og føre til en planlægning imod udfasning af anvendelsen af fossile brændstoffer i energiproduktionen. Planarbejdet er påbegyndt i første kvartal 2014, så der er med denne spildevandsplan ikke på nuværende tidspunkt fastlagt særlige energiplanmæssige tiltag, som vedrører spildevandshåndteringen i Odsherred Kommune. Eventuelle fremtidige energiplanmæssige tiltag som påvirker spildevandsområdet, vil blive indarbejdet ved senere revision af spildevandsplanen eller i form at tillæg hertil. 2.7 Betalingsvedtægt Efter betalingslovens 3 stk. 2 skal Byrådet godkende forsyningens betalingsvedtægt. Odsherred Forsyning A/S har vedtaget en Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand gældende for ejendomme, der er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet forsyningens spildevandsforsyning. Byrådet godkendte på møde d. 26. november 2013 den seneste betalingsvedtægt. 15

16 2.8 Ekspropriation Nødvendige arealerhvervelser og servitutrettigheder vil blive gennemført ved ekspropriation. Vedtagelse af denne spildevandsplan giver Byrådet ret til at gennemføre ekspropriationer eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår for gennemførelse af de planlagte tiltag. Ekspropriationer til fordel for spildevandsanlæg har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 58. Gennemførelse af denne spildevandsplan medfører, at der på nogle ejendomme skal placeres ledningsanlæg mv. Bilag 13 og 14 indeholder en oversigt over hvilke ejendomme, der kan forventes at blive berørt. Byrådet vil først træffe ekspropriationsbeslutning for de relevante grunde, når der er udarbejdet projektforslag, der viser hvilke ejendomme der konkret berøres. Inden arbejdet igangsættes, vil der blive afholdt åstedsforretning for de berørte grundejere, hvor de påtænkte arbejder vil blive gennemgået, og der vil naturligvis blive tilbudt erstatning efter gældende regler. Eventuelle rådighedsindskrænkninger for grundejerne vil ske i form af arealafståelse og servitutpålæg, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 8. 16

17 3 STATUS OG PLAN I dag afledes der i Odsherred Kommune spildevand fra alle større tætbebyggede områder og fra ca sommerhuse til Odsherred Forsyning A/S afløbssystem. Ca ejendomme er kloakeret i alt. Bebyggelsen i Odsherred Kommune er sammensat af helårsbeboelse, sommerhuse, industrier og institutioner, og de forskellige typer bebyggelse har forskellig afledning af spildevand i forhold til princip for kloakering, mængde og sammensætning. I Odsherred Kommune er der en række sommerhusområder og ejendomme i det åbne land, der har egen kloakløsning. Her håndteres og udledes spildevandet lokalt. Disse ejendomme beskrives under afsnittet Kloakering i det åbne land. Dette kapitel indeholder beskrivelse af status og plan på spildevandsområdet for perioden for Odsherred Kommune. Derudover beskrives de fremtidige forhold for perspektivperioden , som er delt op i en kort perspektivperiode fra og en lang perspektivperiode fra Kloakeringsområder I spildevandsplanen er Odsherred Kommune inddelt i 16 hovedoplande, navngivet efter områdets væsentligste stednavn (Kortbilag 4 eller netkort). Hovedoplandene med angivelse af hovedbogstav A - Odden B - Lumsås C - Nyrup D - Nykøbing Sj. E - Rørvig F - Strandhuse G - Højby H - Sejerø Bugt I - Nr. Asmindrup J - Vig K - Egebjerg L - Grevinge M - Asnæs N - Fårevejle Kirkeby O - Fårevejle Stationsby P Hørve Områderne beskrives i de følgende underafsnit. De enkelte områder er opdelt i oplande. Opdelingen og fordelingen af kloakeringsprincipperne i hele Odsherred Kommune kan ses på oversigtskortet, hvor det ligeledes er muligt at se, hvordan ens egen ejendom er kloakeret. Systemet for navngivning af oplande kan findes i Bilag 3 - Forklaring til kloakoplandsskemaer. 3.2 Status, plan og perspektiv Planlægningen af spildevandsforholdene i Odsherred Kommune tager udgangspunkt i en beskrivelse af status- og planforhold for kloaksystemet. 17

18 3.2.1 Odden Status beskriver hvordan tilstanden af kloaksystemet er i dag og plan giver et overblik over, hvad der er planlagt for kloaksystemet i planperioden De mere langsigtede planer på spildevandsområdet er beskrevet for de to perspektivperioder og Perspektivperioderne omhandler især de planlagte kloakeringer af alle sommerhusområder i Odsherred Kommune. Der henvises til både pdf-oversigtskort og netkort. Dvs. man kan vælge at se området enten ved at åbne oversigtskortene som pdf-dokumenter eller ved at åbne kommunekortet, hvor man kan zoome og vinge de temaer af som man ønsker at se. Fx de ejendomme der er planlagt kloakeret og de ejendomme som berøres af nye transportledninger. Kortbilag TF1G_011_Hovedopland_A_Odden. Netkort. Status Odden-området er præget af landsbybebyggelse (Havnebyen, Overby og Yderby), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Området og de kloakerede oplande kan ses på oversigtskortet. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af spildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af spildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af spildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Privatkloak - Hvor regn- og spildevand fra to eller flere matrikler afledes via et privat internt kloaksystem. Enten renses vandet lokalt eller afledes samlet til kloakforsyningens kloaksystem. 18

19 Spildevand fra området afledes til Havnebyen Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet og udledning af separat regnvand sker til Kattegat. Færgehavnen har privat udledning af renset spildevand og separat regnvand til Sejerø Bugt. Plan I planperioden er der i Odden-området planlagt kloakering af 153 husstande. Der er i 2014 planlagt separatkloakering af det fælleskloakerede område ved Vestre Havnevej i den vestlige del af Havnebyen. Der er i 2017 planlagt etableret en ny transportledning til afledning af spildevand fra Odden-området til det nye renseanlæg ved Tengslemark. Ledningen skal transportere spildevand fra Odden- og Lumsås-området. Når transportledningen er etableret, vil Havnebyen Renseanlæg blive nedlagt. Den nye transportledning forventes hovedsagligt at skulle anlægges i vejareal, men visse steder er den planlagt etableret på privat grund. Se på oversigtskortet, om den forventede ledningsføring vil påvirke din ejendom. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag 13. I forbindelse med planlægning af transportledningen orienteres de berørte lodsejere. I forbindelse med etableringen af transportledningen i 2017, planlægges Overby spildevandskloakeret. Der er planlagt separatkloakering af det resterende fælleskloakerede område ved Oddenvej i den østlige del af Havnebyen. Nyt byggemodningsområde i Havnebyen planlægges separatkloakeret. På oversigtskortet kan du se de ejendomme, der er planlagt kloakeret i planperioden. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). I den korte perspektivperiode ( ) er der planlagt spildevandskloakering af sommerhusområdet Overby Lyng Vest. I den lange perspektivperiode ( ) er der planlagt etableret en transportledning fra Gniben til Havnebyen, samt spildevandskloakering af Yderby, Odden Færgehavn og Gniben samt sommerhusområderne Søgården, Yderby Lyng Øst og Yderby Lyng Vest. På oversigtskortet kan du se de ejendomme, der er planlagt kloakeret i perspektivperioden, og de ejendomme som berøres af nye transportledninger. Kloakering i perspektivperioderne behandles ved en revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. 19

20 Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 45,2 26,5 26,5 Separatkloakeret (ha) 12,0 30,8 30,8 Spildevandskloakeret (ha) 0,0 14,2 597,7 Privat (ha) 17,3 17,3 0, Lumsås I sommerhusområdet Søgården eksisterer der i dag et privat drænsystem, der bortleder drænvand fra området via en pumpestation ud i Sejerø Bugt. Drænsystemet bibeholdes som et privatsystem, også efter at sommerhusoplandet er blevet spildevandskloakeret. Odden Færgehavn har i dag et privat spildevands- og regnvandssystem, hvor regnvandet afledes til Sejerø Bugt via havnen. Afløbssystemet bibeholdes som privat, også efter at Odden Færgehavn spildevandskloakeres. Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til oversigtskort og "Administrativ praksis". Kortbilag TF1G_012_Hovedopland_B_Lumsås. Netkort Status Lumsås-området er præget af landsbybebyggelse (Lumsås), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Området og de kloakerede oplande kan ses på oversigtskortet. 20

21 Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Privatkloak - Hvor regn- og spildevand fra to eller flere matrikler afledes via et privat internt kloaksystem. Enten renses vandet lokalt eller afledes samlet til kloakforsyningens kloaksystem. Spildevand fra området afledes til Lumsås Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet sker til Kattegat. Lundbeck har privat udledning af renset spildevand og separat regnvand til Kattegat. Plan I planperioden er der i Lumsås området planlagt kloakering af 58 husstande. Der er i 2018 planlagt spildevandskloakering af ejendomme langs Oddenvej og af Solåsen. Det er planen at H. Lundbeck medicinalvarefabrik, som i dag har et privat kloaksystem, i planperioden skal tilsluttes med spildevand til det offentlige kloaksystem, mens regnvand skal bibeholdes afledt via eksisterende private ledning til Kattegat. I planperioden udarbejdes der en saneringsplan for Lumsås by for endelig afklaring af fremtidigt kloakeringsprincip. Nye byggemodninger i Lumsås anlægges separatkloakeret. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). I den korte perspektivperiode ( ) er der planlagt etableret en transportledning fra Lumsås til det nye renseanlæg ved Tengslemark, sanering af kloaksystemet i Lumsås by samt spildevandskloakering af sommerhusområderne Tengslemark Lyng, Stenstrup Strand, Overby Lyng Øst og Lumsås Strand. Der er ingen planlagte ændringer i den lange perspektivperiode. Kloakering i perspektivperioderne behandles ved en revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. 21

22 Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 16,5 16,5 16,5 Separatkloakeret (ha) 0,0 0,9 0,9 Spildevandskloakeret (ha) 0,0 25,6 593,9 Privat (ha) 8,5 0,0 0, Nyrup Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til afsnit "5 Administrativ praksis". Kortbilag TF1G_013_Hovedopland_C_Nyrup. Netkort Status Nyrup-området er præget af landsbybebyggelse (Tengslemark og Nyrup), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Privatkloak - Hvor regn- og spildevand fra to eller flere matrikler afledes via et privat internt kloaksystem. Enten renses vandet lokalt eller afledes samlet til kloakforsyningens kloaksystem. Spildevand fra området afledes til Nyrup Renseanlæg. 22

23 Udledning af separat regnvand sker til Klintsø Landkanal. Plan I planperioden er der i Nyrup-området planlagt kloakering af 34 husstande. Der er i 2018 planlagt etableret en ny transportledning til afledning af spildevand fra Nyrup området til det nye renseanlæg ved Tengslemark. Ledningen skal i første omgang transportere spildevand fra Nyrup området og på sigt fra Nykøbing Sj. og Rørvig. Når transportledningen er etableret vil Nyrup Renseanlæg blive nedlagt. Den nye transportledning forventes hovedsagligt at skulle anlægges i vejareal, men visse steder er den planlagt etableret på privat grund. Se på oversigtskortet, om den forventede ledningsføring vil påvirke din ejendom. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag 13. I forbindelse med planlægning af transportledningen orienteres de berørte lodsejere. I forbindelse med etableringen af transportledningen i 2018 planlægges Tengslemark by spildevandskloakeret. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). Der er ingen planlagte ændringer i den korte perspektivperiode. I den lange perspektivperiode ( ) er der planlagt spildevandskloakering af Klintsøgård Efterskole og sommerhusområderne Klinthuse, Vester Lyng Vest og Klint. Kloakering i perspektivperioden behandles ved en revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 0,0 0,0 0,0 Separatkloakeret (ha) 6,9 6,9 6,9 Spildevandskloakeret (ha) 0,0 14,5 510,4 Privat (ha) 9,1 9,1 0,0 23

24 Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til afsnittet "Administrativ praksis" Nykøbing Sj. Kortbilag TF1G_014_Hovedopland_D_Nykøbing_Sj. Netkort Status Nykøbing Sj. Området er præget byområder (Nykøbing Sj. og Annebergparken), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt lidt åbent land. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Spildevand fra området afledes til Nykøbing Sj. Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet og udledning af separat regnvand sker til Nykøbing Bugt, Landkanalen og grøft via Grønnehaven. Plan I planperioden er der i Nykøbing Sj. området planlagt kloakering af 316 husstande. Der er i 2014 planlagt separatkloakering af Mosbyvej. Der er planlagt separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Annebergparken. Nye byggemodninger Nykøbing Sj. planlægges separatkloakeret. De berørte ejendomme fremgår også af Bilag

25 Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). Der er ingen planlagte ændringer i den korte perspektivperiode. I den lange perspektivperiode ( ) er der planlagt etableret en ny transportledning til afledning af spildevand fra Nykøbing Sj. til det nye renseanlæg ved Tengslemark. Transportledningen skal tilsluttes den, i planperioden, etablerede transportledning fra Nyrup. Ledningen skal transportere spildevandvand fra Rørvig og Nykøbing Sj. Når transportledningen er etableret vil Nykøbing Sj. Renseanlæg blive nedlagt. Den nye transportledning forventes hovedsagligt at skulle anlægges i vejareal, men visse steder er den planlagt etableret på privat grund. I den lange perspektivperiode ( ) er der også planlagt spildevandskloakering af sommerhusområderne Nakke Lyng Vest, Nordstrand, Vester Lyng Øst og Øster Lyng Vest. Kloakering i perspektivperioderne behandles ved revision af spildevandsplanen. Nøgletal for området I tabellen er angivet de planlagte ændringer i kloakeringsformen for området. Status beskriver det samlede areal af området opdelt efter kloakeringsprincip ved starten af planperioden. Se øvrige statusdata for området i Bilag 1. Plan angiver arealet af kommende kloakeringsområder, der er planlagt for perioden Se øvrige plandata for området i Bilag 2. Perspektiv angiver de forventede kloakeringer i perioderne og Status Plan Perspektiv Fælleskloakeret (ha) 149,8 133,0 133,0 Separatkloakeret (ha) 196,3 235,9 235,9 Spildevandskloakeret (ha) 27,9 28,7 535,7 Privat (ha) 0,0 0,0 0,0 Udtræden af kloakforsyningen Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til afsnit "Administrativ praksis". 25

26 3.2.5 Rørvig Kortbilag TF1G_015_Hovedopland_E_Rørvig. Netkort Status Rørvig-området er præget byområde (Rørvig), landsbybebyggelse (Nakke), kystnær bebyggelse (sommerhusområder) samt åbent land. Kloakeringsformer i området (status-, plan- og perspektivoplande) er: Fælleskloak Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning. Separatkloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning. Spildevandskloak - Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand. Spildevand fra området afledes til Rørvig Renseanlæg. Overløb fra fællessystemet og udledning af separat regnvand sker til Isefjord. Plan I planperioden er der i Rørvig området planlagt kloakering af 382 husstande. Der er i 2016 planlagt spildevandskloakering af sommerhusområdet Hovvig. Der er planlagt strømpeforing af eksisterende kloakledninger i Rørvig på grund af meget uvedkommende vand i kloaksystemet. Nye byggemodninger Nykøbing Sj. planlægges separatkloakeret. De berørte ejendomme fremgår af Bilag 14. Perspektivperiode I Odsherred Kommune arbejdes med to perspektivperioder efter planperioden, som beskriver henholdsvis forventningerne på kort sigt ( ) og forventningerne på længere sigt ( ). Der er ingen planlagte ændringer i den korte perspektivperiode. 26

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen 2013-2017 November 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 REVIDERET TIDSPLAN FOR PROJEKTER

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

U D K A S T til. Forslag. til

U D K A S T til. Forslag. til Naturstyrelsen j. nr. NST-4700-00002 22.6. 2012 U D K A S T til Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer (Spildevandsforsyningsselskabers

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner

Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner Nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløbsledning og kloakledning fra Højby Udgivelse: 31. oktober 2013 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Indhold Indhold... 2 Forord... 5 1. Indledning... 6 1.1 Planens indhold...6 2. Sammendrag... 7 2.1 Dynamisk spildevandsplanlægning...7 2.2 Vandplanerne...7 2.3 Belastning af recipienter...7

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere