I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren) 1 I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. 12, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl og personnummer. En kandidatliste kan indeholde færre navne end det antal medlemmer, der skal vælges. En kandidatlist kan indeholde dobbelt så mange navne som det antal medlemmer, der skal vælges. Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles på mere end én liste. Valgbestyrelsen kan ikke slette nogen af listen, fordi vedkommende er straffet affattes således: 16. Foreligger der kl. 19 fire uger før valgdagen kun 1 gyldig kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningen, og der gives stillerne adgang til senest én uge før valgdagen at indlevere en særlig liste over de personer, der ønskes som stedfortrædere. I dette tilfælde kan stedfortræderne anføres som personlige , 2. pkt., affattes således: Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og klageren indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Lovforslagets indhold Mulighed for at angive et større antal kandidater på kandidatlisten Ændret frist for indlevering af den særlige stedfortræderliste (aftalevalg) Frist for klage over biskoppens afgørelse af valgklage 4 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for staten, regioner og kommuner 6 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6 6. Miljømæssige konsekvenser 6 7. Forholdet til EU-retten 6 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v Sammenfattende skema 6 Vurdering af konsekvenser af lovforslag 6 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 7 1. Indledning Den 13. november 2012 skal der afholdes menighedsrådsvalg. Formålet med lovforslaget er at ajourføre lov om valg til menighedsråd ud fra de erfaringer, som er indhøstet siden sidste menighedsrådsvalg i Lovforslaget har hovedsagligt karakter af tekniske ændringer. Med lovforslaget får stillerne for den enkelte liste mulighed for at opstille dobbelt så mange kandidater som det antal medlemmer, der i alt skal vælges til menighedsrådet. Herved gives der tillige mulighed for at opstille flere potentielle stedfortrædere til menighedsrådene til næste funktionsperiode. Formålet med denne del af lovforslaget er således at skabe bedre mulighed for, at der gennem hele funktionsperioden er et tilstrækkeligt antal stedfortrædere. I indeværende funktionsperiode er der p.t. 100 menighedsråd, som ikke har haft et tilstrækkeligt antal stedfortrædere til at kunne være fuldtallige menighedsråd. Med forslaget om, at den særlige stedfortræderliste, der kan indleveres ved aftalevalg, skal være indleveret senest en uge før valgdagen, sikres det, at aftalevalg er endeligt afsluttet på samme tidspunkt som afstemningsvalg.

3 3 Endelig betyder lovforslaget, at der som noget nyt indføres en frist for at påklage biskoppens afgørelse af valgklager til kirkeministeren, således at valgklager behandles i tidsmæssig forbindelse med selve valget. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Mulighed for at angive et større antal kandidater på kandidatlisten Ifølge den nugældende formulering af 12, stk. 3, 3. pkt., må der maksimalt være 6 flere kandidater på den enkelte kandidatliste end det antal medlemmer, der skal vælges til det pågældende menighedsråd. Den første permanente lov om menighedsråd angav antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer til 4, ligesom det fremgik af loven, at der for hvert valgt medlem af rådet skulle vælges en suppleant. Der var ingen bestemmelser om kandidatlisternes udformning. Med lov nr. 280 af 30. juni 1922 om menighedsråd 1 blev der indført en bestemmelse om antallet af kandidater på en kandidatliste. Minimumsantallet for valgte menighedsrådsmedlemmer i menighedsråd var 6 medlemmer, jf. lovens 2, stk. 1. I følge samme lovs 2, stk. 2, blev stedfortrædere valgt efter 9 og 12, stk. 3. Lovens 9, stk. 2, 2. pkt., indeholdt en maksimumsbestemmelse for antallet af navne på den enkelte kandidatliste. Bestemmelsen var formuleret på følgende måde: En Liste kan indeholde Navne paa Kandidater i indtil det Antal af Medlemmer, der skal vælges, og skal desuden indeholde et tilsvarende Antal Navne paa Stedfortrædere, jfr angav, at de på en liste opførte stedfortrædere betragtedes som personlige stedfortrædere for de valgte medlemmer i tilsvarende rækkefølge. Ved lov nr. 531 af 6. juni 2007 om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning (L /1) blev antallet af valgte medlemmer ændres således, at der i sogne med mindre end folkekirkemedlemmer fremover alene skal vælges 5 valgte medlemmer mod tidligere 6. Dette betyder, at et menighedsråd fremover som minimum skal have 5 valgte menighedsrådsmedlemmer. Bestemmelsen i 12, stk. 3, 3. pkt., i lov om valg til menighedsråd om antallet af ekstra kandidater blev ikke ajourført ved lovændringen i Med lovforslagets 1, nr. 1, foreslås det, at den enkelte kandidatliste fremover kan indeholde navne på dobbelt så mange kandidater, som der i alt skal vælges til menighedsrådet. Det betyder, at antallet af kandidater på en liste i et sogn, hvor der skal vælges 5 valgte medlemmer, maksimalt kan være 10. I et sogn med 15 valgte medlemmer vil der med ændringen maksimalt kunne være 30 navne på én liste. Formålet med ændringen er at give stillerne mulighed for at stille med mange kandidater til menighedsrådet for derved at forbedre muligheden for at få valgt et fuldtalligt menighedsråd ved det ordinære valg og samtidig sikre et tilstrækkeligt antal stedfortrædere i hele funktionsperioden. Forslaget viderefører den tradition, der er nævnt ovenfor om, at antallet af mulige stedfortrædere sættes i forhold til menighedsrådets størrelse. 1 Rigsdagstidende , fremsættelse sp. 4803, tillæg A det fremsatte lovforslag sp. 6049, 1. behandling sp. 4954, valg af udvalg sp. 5259, tillæg B betænkning sp. 1807, 2. behandling sp. 6857, betænkning sp. 3593, 3. behandling sp. 7269, tillæg C det vedtaget lovforslag (tekst) sp og sp

4 4 For de menighedsråd, som skal have 5 valgte menighedsrådsmedlemmer, jf. minimumsantallet i lov om menighedsråd 2, stk. 1 og stk. 3, vil forslaget betyde, at der kan anføres én kandidat mindre end efter den nugældende bestemmelse. For menighedsråd med 6 valgte menighedsrådsmedlemmer vil der med den foreslåede ordlyd være tale om en uændret retstilstand. Det er således ved valg til menighedsråd med 7 valgte menighedsrådsmedlemmer eller derover, jf. 2, stk. 3, i lov om menighedsråd, at lovforslaget vil betyde, at der kan opstilles et større antal kandidater. Det bemærkes i den forbindelse, at bestemmelsen får særlig betydning ved afstemningsvalg, hvor der vil være flere kandidatlister, og hvor forslaget betyder, at stillerne for den enkelte liste kan opstille dobbelt så mange kandidater som det antal medlemmer, der i alt skal vælges til menighedsrådet. Ved aftalevalg er antallet af stedfortrædere ikke begrænset af antallet af ekstra kandidater på kandidatlisten. Dette skyldes, at stillerne har mulighed for at indlevere en særlig stedfortræderliste, jf. 16 i lov om valg til menighedsråd, som kan indeholde præcis det antal stedfortrædere, som stillerne finder nødvendigt Ændret frist for indlevering af den særlige stedfortræderliste (aftalevalg) Hvis der fire uger før valgdagen kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, jf. 16 i lov om valg til menighedsråd. Sådan en situation benævnes aftalevalg. Ved aftalevalg har stillerne mulighed for at indlevere en særlig stedfortræderliste. Stillerne har med den særlige stedfortræderliste mulighed for at sikre et større antal stedfortrædere, ligesom stedfortræderne kan være personlige. Den særlige stedfortræderliste skal efter den nugældende bestemmelse være indleveret senest 2 dage efter valgdagen. Med lovforslaget 1, nr. 2, ændres fristen for indlevering af den særlige stedfortræderliste, således at denne liste skal være afleveret til valgbestyrelsen senest én uge før valgdagen. Dermed bliver det muligt at den særlige stedfortræderliste både er indleveret og valideret til valgdagen, således at der umiddelbart efter valgdagen foreligger en fuldstændig afklaring af, hvem der bliver medlemmer, og hvem der bliver stedfortrædere, uanset om valget gennemføres som aftalevalg eller som afstemningsvalg. Da afstemningen aflyses 4 uger før valgdagen, vil stillerne uanset den foreslåede ændring stadig have den nødvendige tid til eventuelt at indlevere en særlig stedfortræderliste efter aflysningen af afstemningen Frist for klage over biskoppens afgørelse af valgklage Det fremgår af den nugældende 30 i lov om valg til menighedsråd, at klager over valget skal indgives skriftligt til biskoppen senest ugedagen efter valget. Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og klageren indbringes for kirkeministeren.

5 5 Der er ikke i den nugældende bestemmelse fastsat en frist for klager over biskoppens afgørelse til kirkeministeren. I praksis har dette medført, at i hvert fald en afgørelse, som var op til 4 år gammel, er blevet påklaget til kirkeministeren, som har realitetsbehandlet klagen. Det følger af den forvaltningsretlige litteratur, at der ikke gælder en bestemt klagefrist, medmindre klagefristen er fastsat i lov eller anordning. Det antages dog, at rekursorganet kan afvise en klage, hvis der er gået en efter forholdene urimelig lang periode. Afgørende for bedømmelsen af rimeligheden er især mulighederne for at få sagen ordentlig belyst og hensynet til berettiget forventning hos dem, der har indrettet sig efter den påklagede forvaltningsakt. 2 Klager i medfør af lov om valg til menighedsråds 30 er i praksis af varierende karakter. Karakteren af disse klager kan spænde over alt fra eksempelvis klager over nedtagelse af valgplakater, optællingen af stemmer, procedurefejl ved kandidatliste indlevering eller modtagelse m.v. Det kan anføres, at klageren kan have en interesse i en principiel afgørelse til trods for, at muligheden for at få effektueret afgørelsen til klagerens fordel ikke i alle tilfælde er til stede, fordi menighedsrådets funktionsperiode nærmere sig sin afslutning, når klagen er endelig afgjort. Det bemærkes i den forbindelse, at en begrænsning af klageadgangen gennem en fristbestemmelse ikke medfører, at klager, der fremkommer på et senere tidspunkt, ikke vil blive omfattet af ministeriets tilsynsforpligtelse. Dette betyder, at ministeriet stadigvæk vil skulle påse, om der er truffet en ulovlig afgørelse. Heroverfor står imidlertid, at en sent indkommet klage over biskoppens afgørelse kan medføre en relativ krævende sagsbehandling, fordi sagens oplysning vanskeliggøres jo længere tid, der går fra den oprindelige afgørelse til klagesagsbehandlingen. Der kan endvidere være et indretningssynspunkt for en evt. begunstiget i forhold til den trufne afgørelse, som bliver større jo længere tid, der går. Med den foreslåede ændring af bestemmelsen i 30, 2. pkt., i lov om valg til menighedsråd sikres, at der i højere grad kan ske en endelig afklaring af valget og eventuelle klager over valget i tidsmæssige forlængelse af valget. Reglerne om valg til menighedsråd afspejler i vidt omfang de regler, der gælder for kommunale valg. I lovbekendtgørelse nr. 105 af 8. februar 2011 om kommunale og regionale valg fremgår det af 94, at afgørelser efter 93, stk. 1, (klager over kommunalvalget) kan indbringes for indenrigsog sundhedsministeren af enhver vælger i kommunen henholdsvis regionen senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Klagefrister i den kirkelige lovgivning er typisk en måned. For at bevare kontinuiteten i den kirkelige lovgivning foreslås det med lovforslagets 1, nr. 3, at fristen for at indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren fastsættes til en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Dermed sikres klageren den fornødne tid til at overveje, om vedkommende vil indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren. Den nye klagefrist i 30, 2. pkt., i lov om valg til menighedsråd vil ikke medføre en afskæring, men derimod blot en begrænsning af klageadgangen til kirkeministeren. Det bemærkes endvidere, at en sag, inden den påklages til kirkeministeren, er behandlet af to instanser; nemlig valgbestyrelsen samt biskoppen. 2 Forvaltningsret, Prøvelse Bent Christensen, 2. udgave 1994, kap. VIII., afsnit

6 6 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for staten, regioner og kommuner Lovforslagets har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for regioner og kommuner. Den nye klagefrist for at indbringe biskoppens afgørelse af valgklager for kirkeministeren kan betyde en mindre administrativ lettelse for staten. Lettelsen vil dog være minimal på grund af få valgklager. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget betyder klarere retningslinjer for klageproceduren og dermed en administrativ forenkling for de vælgere, der ønsker at klage over valget. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. [Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Samtlige biskopper, Landsforeningen af Menighedsråd, Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening, Danmarks Kordegneforening, Kommunernes Landsforening og KMD. Høringssvarene er beskrevet i høringsnotatet, som er fremsendt til Folketingets Kirkeudvalg samtidigt med lovforslagets fremsættelse.] 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Vurdering af konsekvenser af lovforslag Positive konsekvenser/ mindre Negative konsekvenser/ udgifter merudgifter Ingen Ingen En minimal administrativ lettelse for staten. Ingen administrative konsekvenser for kommuner og regioner Ingen Ingen Økonomiske og administrative Ingen konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Klarere retningslinjer for Ingen for borgerne klageproceduren. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser I lovforslagets bilag 1 er de foreslåede bestemmelser sammenholdt med de nuværende regler. Til nr. 1 Til 1 Med den ændrede formulering af 12, stk. 3, forhøjes det maksimale antal kandidater på den enkelte kandidatliste til dobbelt så mange som det antal medlemmer, der i alt skal vælges til menighedsrådet. I den nugældende bestemmelse er det maksimale antal fastsat til 6 kandidater mere end det antal medlemmer, der skal vælges. Formålet er at forberede stillernes mulighed for at stille med mange kandidater til menighedsrådet for derved at sikre valg af et fuldtalligt menighedsråd ved det ordinære valg samtidig med, at der også vil være et tilstrækkeligt antal stedfortrædere til at bevare et fuldtalligt menighedsråd i hele funktionsperioden. Det bemærkes særligt, at der ved aftalevalg kan indgives en særlig stedfortræderliste, jf. 16 i lov om valg til menighedsråd, hvor der ikke er en begrænsning på antallet af stedfortrædere. Ved afstemningsvalg er der indleveret to eller flere kandidatlister, og stillerne bag hver kandidatliste har mulighed for at opstille dobbelt så mange kandidater som det antal medlemmer, der i alt skal vælges. Til nr. 2 Når der er aftalevalg til et menighedsråd, har stillerne mulighed for at indlevere en særlig stedfortræderliste. Den særlige stedfortræderliste kan udarbejdes og indleveres fra kl. 19 fire uger før valgdagen. Listen skal efter den nugældende bestemmelse i 16 i lov om valg til menighedsråd være indleveret senest 2 dage efter valgdagen. Den forslåede ændring af 16 i lov om valg til menighedsråd betyder, den særlige stedfortræderliste senest skal indleveres til valgbestyrelsen én uge før valgdagen. Stillerne vil fortsat have den fornødne tid til at udarbejde stedfortræderlisten, idet de fremover vil have 3 uger til indlevering af den særlige stedfortræderliste mod i dag 4 uger og 2 dage. Den ændrede frist betyder, at det fremover bliver det muligt for menighedsrådet at modtage den særlige stedfortræderliste og validere denne til valgdagen. Ved at fremrykke indleveringsfristen for den særlige stedfortræderliste vil det endelige valgresultat for aftalevalg i lighed med afstemningsvalg foreligge umiddelbart efter valgdagen. Det vil dermed straks efter valgdagen være afklaret, hvem der er blevet valgt til menighedsrådet, og hvem der er stedfortrædere til menighedsrådet, både for aftalevalg og afstemningsvalg. Afklaring af hvem der er stedfortrædere er væsentlig før det konstituerende møde, som skal finde sted inden første søndag i advent, jf. 6 i lov om menighedsråd, jf. 1, stk. 1, i lov om valg til menighedsråd. Der er pligt til at indkalde en stedfortræder, hvis et medlem har forfald til det konstituerende møde, jf. 13, stk. 4, nr. 1, i lov om menighedsråd. Det vil derfor være af afgørende betydning at have kendskab til, hvem der er stedfortrædere, og tillige have valideret, at de opfylder valgbarhedsbetingelserne, inden afholdelse af det konstituerende møde. Til nr. 3

8 8 Den forslåede frist for klager over biskoppernes afgørelse af valgklager til kirkeministeren skal sikre en endelig afklaring af valget og herunder eventuelle klager over valget, som ikke ligger tidsmæssigt langt fra valgdagen. Der foreslås i overensstemmelse med andre klagefrister i den kirkelige lovgivning en klagefrist på en måned, fra biskoppens afgørelse er meddelt klageren. Efter gældende regler findes der ikke en frist i loven, og der kan i princippet foretages klagebehandling over et valg til menighedsråd, som ligger flere år tilbage. Ud fra et indretningsmæssigt synspunkt er det ikke hensigtsmæssigt for de borgere, som er blevet valgt ind i et menighedsråd, og som har indrettet sig efter valgets resultat og biskoppens afgørelse, hvis kirkeministerens afgørelse af valgklagen resulterer i et omvalg meget lang til efter det ordinære menighedsrådsvalg. Det kan tillige være en mindre administrativ lettelse at begrænse klageadgangen, idet sagens oplysning er lettere jo tættere på valgdagen klagen behandles. Da der imidlertid alene foreslås en tidsfrist for hvornår, der senest skal indgives en klage til kirkeministeren, og ikke en afskaffelse af muligheden for at klage til kirkeministeren, forventes lettelsen dog at være af minimal betydning. Med en måneds klagefrist sikres klageren den fornødne tid til at overveje, om klageren vil indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren. Tidsfristen svarer som nævnt til andre klagefrister i den kirkelige lovgivning. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Herved sikres det, at reglerne om valg til menighedsråd træder i kraft i god tid før valgdagen den 13. november Til 3 Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale gyldighedsområde. Bestemmelsen betyder, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Stk. 3. Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl og personnummer. En kandidatliste kan indeholde færre navne end det antal medlemmer, der skal vælges. Antallet af navne på en liste må ikke overstige det antal personer, der skal vælges, med mere end 6. Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles på mere end én liste. Valgbestyrelsen kan ikke slette nogen af listen, fordi vedkommende er straffet. Lovforslaget 1 I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. 12, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl og personnummer. En kandidatliste kan indeholde færre navne end det antal medlemmer, der skal vælges. En kandidatlist kan indeholde dobbelt så mange navne end det antal medlemmer, der skal vælges. Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles på mere end én liste. Valgbestyrelsen kan ikke slette nogen af listen, fordi vedkommende er straffet affattes således: 16. Foreligger der kl. 19 fire uger før valgdagen kun 1 gyldig kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningen, og der gives stillerne adgang til senest 2 dage efter valgdagen at indlevere en særlig liste over de personer, der ønskes som stedfortrædere. I dette tilfælde kan stedfortræderne anføres som personlige. 16. Foreligger der kl. 19 fire uger før valgdagen kun 1 gyldig kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningen, og der gives stillerne adgang til senest én uge før valgdagen at indlevere en særlig liste over de personer, der ønskes som stedfortrædere. I dette tilfælde kan stedfortræderne anføres som personlige , 2. pkt., affattes således: 30. Klager over valget skal indgives skriftligt til biskoppen senest ugedagen efter valget. Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og klageren indbringes for kirkeministeren. Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og klageren indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

10 10

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 3. november 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 24. august 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd 2007/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 341750 Fremsat den 4. oktober 2007 af kirkeministeren (Bertel Haarder) Forslag til Forslag

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift Kandidatliste Kandidatliste

Læs mere

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. FØR VALGET: Onsdag 1. juni 2.6. Sidste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd Den fulde tekst Fremsat den 29. november 2007 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Elektronisk berigtigede valglister og elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn

Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn 16.09.08 1 valgbestyrelsen 3 menighedsrådsmedlemmer(konst.møde) Formanden vælges af menighedsrådet Beslutninger i menighedsrådets protokol efter

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer: Valgforsamling, valgret, valgbarhed

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer: Valgforsamling, valgret, valgbarhed UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde i foråret, valgforsamling, mulighed for afstemningsvalg, bemyndigelsesbestemmelser til kirkeministeren til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2006

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2006 Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2006 Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift Kandidatliste Kandidatliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Dokument nr.: 85431/10 (Udvidet beskyttelse af teologisk retningsbestemt mindretal samt indførelse af øget mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til ændring af lov om valg til menighedsråd (elektroniske valglister og e-brevstemme)

Forslag til ændring af lov om valg til menighedsråd (elektroniske valglister og e-brevstemme) Dokumentnr.: 328288 Forslag til ændring af lov om valg til menighedsråd (elektroniske valglister og e-brevstemme) I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 3. januar 2007, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017

Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017 Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed 3) Redegørelse

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere