Specialevejledning for psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning for psykiatri"

Transkript

1 j.nr /19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s anbefalinger til hovedfunktionsniveauet. De godkendte regions- og højt specialiserede funktioner, herunder krav og placeringer, fremgår bagerst i specialevejledningen. Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Hovedopgaver I psykiatri er der følgende hovedopgaver: Organiske psykiske sygdomme Misbrugsrelaterede psykiatriske sygdomme Skizofreni og andre psykoser Affektive lidelser Angst- og tvangslidelser Psykisk betingede legemlige symptomer og belastnings- og tilpasningsreaktioner, herunder kriser Spiseforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Seksuelle afvigelser Psykiske sygdomme hos oligofrene Psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser opstået i barndom eller adolescens Specialet har særlige opgaver i forhold til retspsykiatri og selvmordsforebyggelse, som går på tværs af ovenstående hovedopgaver.

2 Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være af både biologisk, psykoterapeutisk og psykosocial karakter. Forhold af betydning for specialeplanlægning Et grundlæggende princip i psykiatrien er at tilbyde den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens tilværelse og integritet. Aktiviteten i psykiatrien har været og er fortsat stigende. En meget stor del af den psykiatriske aktivitet er akut. Der er omtrent akutte indlæggelser i psykiatrien årligt, hvilket svarer til ca. 90 % af indlæggelserne. Desuden er psykiatrien karakteriseret ved meget betydelig ambulant aktivitet, bl.a. i distriktspsykiatriske enheder. Gennem de senere år er der foregået en væsentlig udbygning af de ambulante funktioner, og denne udvikling forventes at fortsætte. Side 2 Der foregår en øget specialisering inden for psykiatrien såvel i forhold til behandlingen af hyppigt forekommende psykiatriske sygdomme med komplicerede forløb som i forhold til mere sjældne psykiske sygdomme. Samtidig lægges der i øget omfang vægt på fagligt bæredygtige enheder med god mulighed for at etablere stærke faglige miljøer og opbygning af erfaring. Der bliver i stigende grad etableret enheder med særlige opgaver vedr. forskning, udvikling og vidensopsamling. De psykiatriske specialer har særlige opgaver i relation til lovgivningen, herunder i relation til bekendtgørelse om straffeloven ved retspsykiatri og bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien ved anvendelse af tvang. Tvang kan kun foregå på offentlige sygehuse. Det psykiatriske speciale har desuden en særlig opgave i forbindelse med katastrofeberedskab, herunder krisestøtte i relation hertil. Specialets samarbejde med det somatiske sygehusvæsen om patienter med både somatiske og psykiske problemstillinger forventes styrket i de kommende år med henblik på at sikre sammenhængende, koordinerede patientforløb. Det samme gælder for samarbejdet med almen praksis (shared care). Ligeledes forventes samarbejdet mellem regioner og kommuner styrket, herunder samarbejdet vedr. misbrugsbehandling, socialpsykiatri og hjemmepleje. Sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer skal sikres bl.a. via sundhedsaftalerne. Der samarbejdes desuden med Kriminalforsorgen i forbindelse med retspsykiatriske patienter. Demografiske forhold forventes at få betydning for specialet de kommende år. Bl.a. forudses der en stigning i antallet af ældre, hvilket vil betyde flere ældre med psykisk sygdom. Desuden forventes antallet af psykisk syge patienter med anden etnisk herkomst at stige, og at antallet af psykisk syge patienter dømt til behandling eller anbringelse fortsat vil være højt. Den neurovidenskabelige og psykologiske viden er voksende og inddrages i stadigt større omfang ved diagnostik og behandling af psykiatriske patienter.

3 Denne viden forventes at komme til at præge forståelsen af psykisk sygdom og behandlingen heraf og medføre nye behandlingsmuligheder. Der er behov for øget viden på det psykofarmakologiske område. Endvidere er der behov for øget viden om tilstande hos voksne, som er opstået i barndommen, fx ADHD, Aspergers Syndrom og autisme. Der stilles øgede krav til psykiatriens værdimæssige og etiske aspekter, idet etiske dilemmaer til stadighed er i fokus, fx i forbindelse med balancen mellem selvbestemmelse og tvang/omsorg og behandlingsalliancen mellem patient og behandler. Side 3 Der er fortsat behov for styrkelse af personalets kompetence til vurdering af risiko for patienten selv eller andre, herunder øget viden om selvmordsforebyggelse, håndtering af konflikter og forebyggelse af tvang. Samarbejdet med pårørende forventes styrket og udvidet over de kommende år. Den faglige tilrettelæggelse og organisering af psykiatri Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for psykiatri, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab og de relevante faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organiseringen af psykiatri. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at finde litteratur med relevans for organisering af psykiatri. Litteraturen er således kun inddraget i begrænset omfang i specialegennemgangen. Nedenstående udgør supplement til anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af psykiatri: s rapport Den akutte indsats i psykiatrien fra 2008 s Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år fra 2007 Følgende rapporter er inddraget i specialeplanlægningen i relevant omfang: s MTV-rapport Udredning og behandling af demens fra 2008 s referenceprogram for angst fra 2007 s referenceprogram for unipolar depression hos voksne fra 2007 s MTV-rapport Forebyggende ambulant behandling ved svær affektiv lidelse (depression og mani) fra 2006 s rapport Spiseforstyrrelser anbefalinger for organisation og behandling fra 2005 s referenceprogram for skizofreni fra 2004 s redegørelse Demens - den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets indsats vedrørende diagnostik og behandling fra 2001

4 Praksisområdet Almen praksis varetager initial undersøgelse og i nogle tilfælde behandling af psykiatriske patienter samt henvisning af psykiatriske patienter til behandling i speciallægepraksis eller på sygehus. Ca. 25 % af alle henvendelser til almen praksis indeholder psykiske problemstillinger. Almen praksis varetager et bredt spektrum af psykiske lidelser, fx let til moderat angst og depression, kriser, demens og alkoholmisbrug samt opfølgning af stabile patienter med sværere psykiske lidelser indenfor såvel det affektive som det psykotiske spektrum. Desuden varetager almen praksis opfølgning og kontrol af visse psykiatriske patienter efter behandling på sygehus. Andre patienter med behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats og evt. længerevarende forløb varetages i fx distriktspsykiatrien. Side 4 Der bør for de hyppigste sygdomme inden for psykiatri foreligge retningslinjer for samarbejdet og opgavevaretagelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet. Der er mange steder indgået en samarbejdsaftale mellem almen praksis, kommunerne og psykiatrien vedr. diagnostik og opfølgning af patienter med demens. Ligeledes er praksiskonsulenter tilknyttet de psykiatriske afdelinger. Nogle afdelinger har udviklet et velfungerende samarbejde om patientbehandling efter shared-care-modeller bl.a. ved depression og angst. Der er ca. 150 praktiserende speciallæger i psykiatri fordelt på ca. 100 speciallægepraksis. Der er betydelig geografisk variation, idet der er mange især på Sjælland og Fyn. De praktiserende speciallæger varetager primært behandling af patienter med psykiske sygdomme af moderat grad, hvor der ikke er behov for bred tværfaglig indsats involverende flere faggrupper. Det drejer sig især om angst- og depressionslidelser, stressrelaterede tilstande, personlighedsforstyrrelser og voksne med ADHD. Der behandles kun få patienter med psykoser. Speciallægepraksis behandler årligt ca patienter, heraf er ca nye patienter. Det kommunale sundhedsvæsen Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, udskrivning fra sygehus herunder opfølgende behandling og rehabilitering bør sikres i et tværsektorielt samarbejde mellem psykiatri og det kommunale sundhedsvæsen. For indlagte patienter begynder rehabiliteringen under indlæggelsen. Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og samarbejdet mellem regioner og kommuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske. Psykiatriloven giver med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner mulighed for et samarbejde mellem sektorerne samt almen praksis om patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred. Der arbejdes tæt sammen med kommuner vedr. støtte og omsorg til især patienter med bipolar affektiv sygdom, skizofreni og sværere personlighedsfor-

5 styrrelser. Endvidere er der et tæt samarbejde med de kommunale hjemmeplejer for så vidt angår de ældre psykiatriske patienter. Efter kommunalreformen varetager kommunerne den generelle misbrugsbehandling (såvel alkohol- som stofmisbrug). Sygehusvæsenet Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrupper/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. Endvidere fremgår det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af funktionerne. Side 5 Af hensyn til læsbarhed anvendes forkortelser for sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus AUH Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Hovedfunktioner i psykiatri omfatter følgende sygdomme: Organiske psykiske sygdomme, psykiske sygdomme forårsaget af misbrug, skizofreni, affektive lidelser, angst- og tvangslidelser, psykisk betingede legemlige symptomer og belastnings- og tilpasningsreaktioner, herunder kriser, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser, herunder også for etniske minoriteter. Desuden kan retspsykiatriske patienter varetages på hovedfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau. Samarbejdet skal godkendes af. Der bør på hovedfunktionsniveau være særlig opmærksomhed omkring vigtigheden af risikovurdering, herunder vurdering af patienters selvmordsrisiko og eventuelle farlighed. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få telefonisk kontakt til en speciallæge i psykiatri. Senest næste dag/hverdag bør der være mulighed for speciallægelig vurdering af patienten med henblik på det videre forløb. Ved varetagelse af hovedfunktioner i psykiatri bør der være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi med intensiv niveau 2 Kirurgi Neurologi Intern medicin (bredt) Børne- og ungdomspsykiatri Krav til specialfunktionsniveau Regionsfunktioner De anbefalinger, som er anført for hovedfunktionsniveauet, gælder som krav på regionsfunktionsniveauet. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af regionsfunktioner: Det skal være muligt på regionsfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i psykiatri i løbet af kort tid.

6 Der skal desuden være adgang til: Særlig kompetence i psykoterapi Særlig kompetence i psykofarmakologi Følgende er regionsfunktioner: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre, herunder kompliceret demens ( pt.). Demens varetages i tæt samarbejde med neurologi og intern medicin: geriatri: Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Vordingborg Sygehus, Psykiatrien Odense, Regionspsykiatrien Herning, AUH Risskov, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Hjørringvej Side 6 Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni, skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni ( pt.). Sidstnævnte varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik: Psykiatrisk Center Hvidovre, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center København (Bispebjerg), Roskilde Sygehus, Psykiatrien Odense, Psykiatrien Esbjerg/Hviding, AUH Risskov, Regionspsykiatrien Herning, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (BPS) Hjørringvej Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser ( pt.). Sidstnævnte varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik: Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center Nordsjælland, Holbæk Sygehus, Psykiatrien Odense, Psykiatrien Esbjerg/Hviding, AUH Risskov, Regionspsykiatrien Herning, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd Indgår i opsamlende ansøgningsrunde Komplicerede angst- og tvangslidelser ( pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København (Bispebjerg), Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Vordingborg Sygehus, Psykiatrien Odense, Psykiatrien Vejle, AUH Risskov, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej, Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser (liaisonpsykiatri) i tæt samarbejde med somatiske specialer ( pt.): Psykiatrisk Center København (Bispebjerg), Vordingborg Sygehus, Psykiatrien Odense, AUH Århus Sygehus, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej

7 Komplicerede spiseforstyrrelser ( pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København (Bispebjerg), Psykiatrisk Center Gentofte, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Holbæk Sygehus, Psykiatrien Odense, AUH Risskov (børne- og ungdomspsykiatri), Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej, Kildehøj Privathospital Komplicerede personlighedsforstyrrelser ( pt.): Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København (Bispebjerg), Psykoterapeutisk Center Stolpegård Roskilde Sygehus, Psykiatrien Svendborg, Psykiatrien Kolding, AUH Risskov, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej Side 7 Sexologisk lidelse ( pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Roskilde Sygehus, Psykiatrien Odense, AUH Risskov, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed ( pt.): Retspsykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Nykøbing Sj. Sygehus, Psykiatrien Odense, Psykiatrien Middelfart, AUH Risskov, Regionspsykiatrien Viborg, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej Oligofrene med psykisk lidelse ( pt.): Psykiatrisk Center Glostrup, Vordingborg Sygehus, Psykiatrien Odense, Psykiatrien Vejle, Psykiatrien Esbjerg/Hviding, Psykiatrien Haderslev, AUH Risskov, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (BPS) Hjørringvej Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter ( pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Vordingborg Sygehus, Psykiatrien Odense, Psykiatrien Esbjerg/Hviding (formaliseret samarbejde), AUH Risskov, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej Traumatiserede flygtninge: Psykiatrisk Center Gentofte, Vordingborg Sygehus, Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) Vejle, Regionspsykiatrien Holstebro, AUH Risskov, Rehabiliteringscenter for Flygtninge, OA- SIS, RCT - Rehabiliteringscenter for Torturofre København, RCT - Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland, RCT - Rehabiliteringscenter for Torturofre Fyn, Rehabiliteringscenter for flygtninge Nordjylland.

8 Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge ( pt.): Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København (Bispebjerg), Vordingborg Sygehus, Psykiatrien Odense, Regionspsykiatrien Herning, AUH Risskov, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej Det drejer sig om såvel diagnostik som behandling af alle ovenstående funktioner. For en række af ovenstående funktioner vil tidlig opsporing være særlig vigtig. Side 8 Højt specialiserede funktioner De krav, som er anført for regionsfunktionsniveauet, gælder også for det højt specialiserede niveau. Følgende er højt specialiserede funktioner: Katastrofepsykiatri: Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet) Særligt farlige psykotiske patienter, jf. lov om tvang i psykiatrien (30 pt.): Nykøbing Sj. Sygehus Behandling af sædelighedskriminelle, jf. lovgivning (150 pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Middelfart Sygehus, AUH Risskov Vurdering af indikation for kønsskifteoperation (50-60 pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet) Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer i forbindelse med vold, incest og lign. ( pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), AUH Risskov Diagnostik og behandling af døve psykiatriske patienter (25 pt.): Psykiatrisk Center Ballerup Diagnostik og behandling af særligt komplicerede psykiatriske sygdomme hos oligofrene (25-50 pt.): Psykiatrisk Center Glostrup, AUH Risskov Diagnostik, behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk sygdom og neurotraumer (ekskl. demens) ( pt.). Varetages i tæt samarbejde med neurologi og neurokirurgi: Funktionen afventer yderligere vurdering mht. neurorehabilitering (se neurologi)

9 Diagnostik og behandling af særligt komplicerede spiseforstyrrelser ( pt.). Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi: Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Psykiatrien Odense, AUH Risskov (børne- og ungdomspsykiatri) Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser (50 pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Psykiatrien Odense, AUH Risskov, Aalborg Psykiatriske Sygehus (APS) Mølleparkvej (formaliseret samarbejde) Side 9 Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni (50 pt.): Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrien Odense, AUH Risskov Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter (50 pt.): Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), AUH Risskov Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge: Psykiatrisk Center Gentofte, AUH Risskov, RCT Rehabiliteringsog Forskningscentret for Torturofre København Vurdering med henblik på psykokirurgi, jf. lovgivning om tvang i psykiatrien: Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet) Vurdering og behandling af patienter med psykiatriske lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært udsendelse. Varetages i henhold til s rapport Behandling af PTSD hos veteraner anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet af december 2010: Indgår i opsamlende ansøgningsrunde

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri Overskrift 1 Praksisplan for psykiatri Vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2013 0Indhold 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning..................................................

Læs mere

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk

Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk Side 1 Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk 30 60 UD A ADHD-udredning Når henvisningen visiteres i CVI, skrives der 30, 60 eller UD på første linje i fritekstfeltet. Dette bruges til statistik

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere