Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse"

Transkript

1 Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser, Region Nordjylland og Socialpsykiatrien, Aalborg kommune. Projektet er opstået med baggrund i gensidig undren over hinandens praksis ift. behandling/rehabilitering af voksne med spiseforstyrrelse. Afsnit for spiseforstyrrelser, som organisatorisk er placeret i børne- og ungdomspsykiatrien, udvidede for ca. 3 år siden målgruppen til også at omfatte behandling af voksne med spiseforstyrrelse, hvilket har givet nye samarbejdspartnere, eksempelvis ansatte i Aalborg kommunes socialpsykiatri, hvor støtte til borgere med en spiseforstyrrelse er en ny opgave. En spiseforstyrrelse er en kompleks lidelse, som ofte har et langvarigt forløb og som medfører store lidelser for såvel den, som lider af spiseforstyrrelsen, som for de pårørende. Spiseforstyrrelser berører flere og flere danskere. Imidlertid er der ikke altid den fornødne kompetence blandt de professionelle hjælpere og heller ikke den ønskede sammenhæng i behandlingsindsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Fakta: Omkring danskere lever i dag med en spiseforstyrrelse heraf med anoreksi, med bulimi og med overspisning. Spiseforstyrrelser varierer i sværhedsgrad, men at være ramt af svær anoreksi er lige så invaliderende som at lide af skizofreni. Anoreksi er desuden den psykiatriske sygdom, som medfører flest somatiske komplikationer og som har den højeste dødelighed. Sundhedsstyrelsen anbefalede allerede i sin rapport fra 2005 Anbefalinger for organisering og behandling af spiseforstyrrelser: at behandlingsindsatsen samordnes med indsatsen i det sociale system for at støtte og rehabilitere de langvarigt syge. Det er afgørende, at de forskellige aktører har viden om spiseforstyrrelser og om hinandens arbejdsområder. De involverede bør være i stand til at koordinere og samarbejde direkte og også indirekte ved at kunne støtte op om de nødvendige tiltag for den enkelte, som er ramt af en spiseforstyrrelse. I 2011 da projektet Psykiatri på Tværs blev annonceret, så vi en oplagt mulighed for at sætte fokus på vores samarbejde. Psykiatri på Tværs er iværksat af FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner med det fælles formål at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien. Vi søgte og fik tildelt kr. til iværksættelse af projekt Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelser 1

2 Projektgruppen består af Anne Grethe Nørgaard og Michele Oxlade, begge ledere i socialpsykiatrien, Aalborg kommune og Inger Becker, distriktssygeplejerske Amb. for spiseforstyrrelser, Børne-ungdomspsykiatrisk Afd., Psykiatrien i region Nordjylland. Formålet med Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelser er at skabe bedre sammenhæng i indsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri i forhold til voksne med en spiseforstyrrelse. Succeskriterierne er At styrke det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde mellem psykiatri og socialpsykiatri At opbygge en fælles faglig forståelsesramme for såvel behandlings- som rehabiliteringsarbejdet At udvikle forståelsen for hinandens arbejdsområder og vilkår. At stimulere til tværfaglig, tværsektoriel netværksdannelse, At patienter/borgere, som lider af en spiseforstyrrelse, vil opleve en større sammenhæng i indsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Deltagere: Deltagerne er udvalgt blandt personale fra behandlingspsykiatri, somatisk sygehus og kommunal socialpsykiatri; sygeplejersker, social og sundheds assistenter, pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, læger, diætist og psykologer. Personale ansat i regionen arbejder for de flestes vedkommende udelukkende med specialiseret behandling af spiseforstyrrelser. I socialpsykiatrien arbejder personalet oftest med en bredere målgruppe. Metodevalg: Projektet er tilrettelagt som et undervisningsforløb med i alt 4 temadage samt 2 x 2½ times vejledning i gruppe. Den første temadag blev udbudt bredt til medarbejdere, som i deres arbejde er i kontakt med voksne, som lider af en spiseforstyrrelse. Der var 100 deltagere fra hhv. Region Nordjylland; psykiatrisk sygehus, somatisk sygehus og Aalborg kommunes socialpsykiatri og socialforvaltning. Temadagen var tilrettelagt med vekslen mellem undervisning og diskussion. Undervisningen gav en basis viden om spiseforstyrrelser, eksempelvis symptomer og behandling. Diskussionerne satte fokus på de særlige problemstillinger, der knytter sig til den behandlende og rehabiliterende indsats og samarbejdet mellem fag og sektorer. Det videre forløb blev i højere grad praksisorienteret med vejledning som supplement til undervisning. Derfor valgte vi at indsnævre deltagergruppen til personale, som til dagligt i større eller mindre omfang beskæftiger sig med voksne, som har en 2

3 spiseforstyrrelse. Deltagerantallet blev samtidigt reducere til 40 for at skabe bedre rammer for diskussion og erfaringsudveksling og give deltagerne bedre mulighed får at lære hinanden at kende. Vejledningen tog udgangspunkt i deltagernes egne faglige problemstillinger. Hensigten med vejledningen var at stimulere opbygning af netværk og give deltagerne mulighed for at udveksle faglig viden og erfaringer. Der blev lagt vægt på støtte til udvikling af kompetencer ift. arbejdet med spiseforstyrrelser gennem udnyttelse af gruppens ressourcer. Deltagerne var placerede i grupper af 8, som udover at sidde sammen til temadagene også deltog i vejledning sammen. Grupperne var sammensat således, at de repræsenterede så mange faggrupper som muligt fra forskellige arbejdspladser i region og kommune for at give deltagerne mulighed for at bidrage med hver deres faglige vinkel og udfolde det tværfaglige, tværsektorielle perspektiv i praksis. Dokumentation/evaluering Evalueringsmetoden består af mundtlig og skriftlig evaluering efter hver temadag(evalueringsskemaer) samt fokusgruppeinterview af tilfældig udvalgte deltagere fra socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Resultaterne fremgår af bilagene bagerst. Hvad har vi opnået med projektet! På baggrund af evalueringsresultaterne kan konkluderes, at Projektet har været med til at bane vejen for at behandlings- og socialpsykiatrien kan udvikle et formaliseret samarbejde på medarbejderniveau med gensidig anerkendelse og respekt for hinandens faglighed og arbejdsområde. Der er skabt grobund for et vidensnetværk / møderum, som kan give nemmere adgang til faglig sparring på tværs af fag og sektorer Projektet har gjort det tydeligt for deltagerne, at der mangler viden om og tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser 1 Projektet har fået sat fokus på arbejdet med en særlig målgruppe, og det er blevet tydeligt, at et tværsektorielt samarbejde er nødvendigt for at sikre en helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Projektet har givet deltagerne en øget faglig viden om behandling og rehabilitering ved spiseforstyrrelser hvilket har været medvirkende til at skabe en fælles forståelsesramme hos deltagerne. 1 Anoreksi, bulimi og binge eating disorder(overspisning) 3

4 Projektet har medvirket til, at deltagerne har fået viden om andre faggruppers/sektors arbejdsmetoder/arbejdsbetingelser med målgruppen. Det betyder, at de faglige forventninger bliver afstemt og kan dokumenteres i forhold til den samlede indsats. Projektet har været medvirkende til at skabe en større lyst til et tværsektorielt/tværfagligt samarbejde blandt deltagerne. Projektet har for første gang i denne region oprettet tværfaglige, tværsektorielle vejledningsgrupper, og har skabt rammer for konkret, praksisnær udveksling og derved taget til de første skridt til holdningsændring i samarbejdet. Udarbejdelse af et idékatalog med deltagernes ideer til fremtidigt samarbejde og løsninger(se bilag) På baggrund af erfaringer med projektet og evalueringsresultater anbefaler projektgruppen: At der sættes fokus på tiltag, der kan fremme sammenhæng i indsatsen til mennesker med spiseforstyrrelser At der skabes mulighed for regelmæssige tværsektorielle møder på medarbejderniveau, At der i socialpsykiatrien i Aalborg Kommune oprettes et specialiseret tilbud til borgere med spiseforstyrrelse At der oprettes en konsulentfunktion i psykiatrien, som kan anvendes af praktiserende læger, ansatte i behandlings- og rehabiliteringstilbud At der fremadrettet skal søges økonomiske midler til at fortsætte de tværfaglige og tværsektorielle møderum med hen blik på at fortsat udvikle fælles forståelsesramme på en fælles indsats. At der fremadrettet skal søges økonomiske midler til at afholde konferencer om emnet spiseforstyrrelser for såvel ansatte (fra psykiatrisk sygehus, somatisk afdelinger, kommuner i Nordjylland, praktiserende læger) som interesseorganisationer, mennesker med spiseforstyrrelser med det formål, at opkvalificere viden om spiseforstyrrelse i Nordjylland. At mennesker med spiseforstyrrelser får samme behandlings- og rehabiliterende tilbud uanset geografisk placering i Danmark. Hvad skal der ske efter projektets ophør: Projektets resultater bliver offentliggjort i blade, som omdeles i såvel kommune som region, i håb om at det kan virke som inspiration til andre ansatte i region og kommune. 4

5 Projektets resultater lægges på VIS.dk, mailes til Dansk selskab for spiseforstyrrelser(dss) samt bruger- og pårørende organisationer, LMS, PS landsforening Projektets resultater fremlægges for den kommunale myndighed og socialpsykiatri med det formål at skabe udvikling på området f.eks. etablering af et specialiseret tilbud. Projektgruppen vil kontakte Kontaktudvalget 2 og tilbyde fremlæggelse af projektresultatet og idékataloget med det formål at der kan igangsættes initiativer til skabelse af mere sammenhængende tilbud til voksne med spiseforstyrrelser mellem Regionen og Socialpsykiatrien i region Nordjylland. Yderligere informationer kan fås hos projektgruppen: Inger Becker: Michele Oxlade: Anne Grethe Nørgaard: BILAG: Programoversigt over temadagene Rammerne for vejledninger Slutevalueringsbeskrivelse. Idékataloget Litteratur Sundhedsstyrelsen 2005: Spiseforstyrrelser, - Anbefalinger for organisering og behandling Lau, Marianne; Waaddegaard, Mette: Rehabilitering ved spiseforstyrrelser, Psykiatrisk & psykosocial rehabilitering: en recoveryorienteret tilgang/ Becker, Inger: Ny uddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser, Sygeplejersken 3/2012 Ahlgreen, Birgitte; Knudsen, Erik Møller, Center for kvalitetsudvikling, 2011: KOK, - et uddannelsesprogram for fagfolk, der arbejder med spiseforstyrrelser, slutrapport dec Tværsektorielt samarbejdsorgan, som arbejder med sundhedsaftalerne mellem Region og kommunerne 5

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer VidensLaboratorium.1 - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer September 2012 VidensLaboratorium.1 De ikke-jobklare unge med psykiske problemer På vej mod mere viden og bedre effekter Udfordringen

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Visioner for en bedre psykiatri

Visioner for en bedre psykiatri Visioner for en bedre psykiatri Psykisk sygdom er lige så alvorlig som fysisk sygdom og holder hver dag tusindvis af mennesker hjemme fra arbejde, væk fra familie og venner og ude af samfundets fællesskaber.

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere