Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden"

Transkript

1 J.nr. / /1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato December 2014 Beskrivelse Projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden, med særligt fokus på aktiviteter, herunder motion, som redskab til nedbringelse af anvendelsen af tvang. Satspuljeprojekt Projektets omverden Baggrund Det er en generel og overordnet målsætning at nedbringe behovet for anvendelse af tvang i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med etablering af det første gennembrudsprojekt om tvang samt i styrelsens Nationale Strategi for psykiatri fremhævet, at behovet for anvendelse af tvang bør søges reduceret samt, at det sikres at kvaliteten i forbindelse med at tvang udøves, bør være høj. Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra det nationale gennembrudsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra , viste at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant. Projektet resulterede bl.a. i lang række forskellige redskaber til forebyggelse af og kvalitet i anvendelsen af tvang. Det opfølgende projekt om implementeringsnetværk har i 2010 understøttet implementeringen af gennembrudsprojektets tiltag med henblik på forebyggelse af tvang. Der blev med satspuljeaftalen for afsat 18,6 mio. kr. i perioden til et nyt projekt om brug af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab til nedbringelse af anvendelsen af tvang. Projektetpuljen omfatter almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Med brev af 21. marts 2011 anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen om at stå for udmøntning af den samlede pulje i overensstemmelse med intentionerne i satspuljeaftalen. Aftalen skal også ses i sammenhæng med, at Danske Regioner i juni 2010 har oplyst at regionerne vil reducere brugen af tvang over for psykiatriske patienter med 20 % over tre år. Vedr. udmøntning af midlerne fremgår det: At opgaven forankres i Sundhedsstyrelsen og der indhentes relevant ekstern konsulentbistand fra konsulentvirksomhed, som har stor erfaring på området Med midlerne afsættes en ansøgningspulje til de af Sundhedsstyrelsen formulerede projekter. Sundhedsstyrelsen godkender ansøgningerne, efter disse har været forelagt ministeren. Det fremgår at der ved udmøntningen bør lægges vægt på:

2 Side 2 Udvikling af effektive tiltag, der sikrer videreførelse af indhøstede erfaringer fra tidligere projekter Understøttelse af regionernes målsætning om nedbringelse af tvangsanvendelsen med 20% projektkoordinator i hver region, der kan sikre vidensspredning mellem regionens afdelinger Inddragelse af sygehusledelsen Sikring af den faglige kvalitet Inddragelse af patienterfaringer i forhold til tvang Særligt fokus på brug af aktiviteter som forebyggelsestiltag (herunder motion) At evaluering er tænkt ind fra starten Projektet skal løbende kvalitetssikres ved konsultation af den styregruppe Sundhedsstyrelsen nedsætter, og som Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og Danske Regioner indgår i. Der skal såvidt muligt foretages effektevaluering, løbende monitorering, midtvejsevaluering og slutevaluering. Der foretages løbende målinger i forhold til Sundhedsstyrelsens opgørelse over tvangsanvendelse Sygehusledelsernes inddragelse i projekterne anses for vigtige og herunder særligt fokus på anvendelsen af den tvangsstatistik som indberettes til Sundhedsstyrelsen. Projektets indhold Formål Projektets formål er at nedbringe tvangsanvendelsen i psykiatrien mest muligt under hensyn til iagttagelse af en god kvalitet i diagnostik, behandling og rehabilitering. At vedligeholde, fastholde, videreformidle og videreudvikle de gode erfaringer fra det nationale gennembrudsprojekt samt implementeringsnetværksprojektet Fokus i projektet skal i relation hertil bl.a. især være på forebyggelse af behov for tvangsanvendelse via fysiske aktiviteter og/eller anden meningsfuldbeskæftigelse. Der kan fx være tale om uddannelses- eller undervisningsmæssige tilbud, eller om fysiske aktivitetstilbud som fx musik, dans, bevægelse, madlavning, fysiske spil og andre indendørs aktiviteter som fx bordtennis, bordfodbold og anden målrettet motion, eller udendørs aktiviteter som idrætsudøvelse, gå- og løbeture mv. Indledende opgaver Projektbeskrivelse EU-udbud opslag og afvikling Etablering af styregruppe Kontrakt med konsulent indgås om projektsekretariat Opslag til ansøgningspulje Indstilling af udvalgte projekter til ministeriets godkendelse Kontrakt med regionale projekter Evaluerings- og rapporteringsopgaver Monitoreringselementer fastlægges Midtvejsevaluering medio 2013 Sundhedsstyrelsen præsenterer en rapport om projektet og dettes resultater foråret

3 Side 3 Metode Der etableres en styregruppe som rådgiver Sundhedsstyrelsen vedr. de overordnede rammer mv. Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsbetjening (efter udbud) af styregruppen. Der etableres et projektsekretariat ved ekstern konsulent som med udgangspunkt i gennembrudsmetoden forestår den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af projektet i henhold til styregruppens drøftelser, herunder fremlægger indstillinger til Sundhedsstyrelsen og styregruppen, herunder Vurderer og indstiller projekter Støtter og superviserer de deltagende afdelinger via regelmæssig kontakt Arrangerer inspirationsmøder, seminarer mv. Planlægger og gennemfører midtvejsevaluering. Udarbejder slutevaluering. Projektkonsulent Efter EU-udbud indgås kontraktlig aftale med den valgte projektkonsulent med henblik på løsning af konkrete, supporterende opgaver i forhold til projekterne i de tre projektår. Projektkonsulenten skal udarbejde materiale til Sundhedsstyrelsen til brug for opslag af ansøgningspulje. Opslaget skal godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektkonsulenten forestår gennemførelse af opslaget med afgivelse af indstilling til Sundhedsstyrelsen. Desuden skal projektkonsulenten sikre netværksetablering, netværksdrift, kompetenceudvikling, løbende support og rådgivning til projekterne m.v. Projektkonsulenten får tillige ansvar for at sikre, at modelprojekterne fastholdes på projektplanen, monitorerer relevante evalueringsparametre samt leverer statusrapporter og afsluttende evaluering. Disse opgaver skal - ved anvendelse af de gode erfaringer fra brugen af gennembrudsmetoden tilrettelægges og afvikles i henhold til Sundhedsstyrelsens beslutninger og ved konsultation af styregruppen, frem til udgangen af 2014 sluttende med samlet afrapportering. Projektkonsulentens opgave vil omfatte udvikling af effektive tiltag, der sikrer videreførelser af de indhøstede erfaringer fra tidligere projekter, at der sker lokal projektkoordination i hver region for vidensspredning mellem regionens afdelinger, inddragelse af sygehusledelser, inddragelse af patienterfaringer, særligt fokus på brug af aktiviteter som forebyggelsestiltag (herunder motion), samt at evaluering er tænkt ind fra starten. Afviklingen af projekterne sker efter gennembrudsmetoden, som fordrer løbende tiltag og interventioner i processen for at understøtte og videreudvikle projekterne, og disse opgaver placeres centralt hos projektkonsulenten i stedet for lokalt eller regionalt, hvilket vil medvirke til ensartethed i processen samt ensartethed i opsamling og evaluering af forløbene. 3

4 Side 4 Projektorganisation og projektets omgivelser National facilitator Sundhedsstyrelsen Styregruppe Projektplan Revideret overordnet tidsplan Januar/marts 2012 Indledende fase: Planlægning, afklaring og forberedelsesfase, formuleringsfase EU- udbud vedr. projektkoordinator Udpegning til og nedsættelse af styregruppe Godkendelse af de overordnede rammer for projektet Maj 2012 Maj/juni 2012 Kontraktindgåelse Opslag til godkendelse i ministeriet Opslag og ansøgningsfase Godkendelsesfase for projekterne Juni 2012 december 2014 Projektperiode Efterår 2013 December 2014 Marts 2015 Midtvejsevaluering Projektafslutning og evaluering Sundhedsstyrelsen præsenterer rapport om projektet, herunder en slutevaluering Økonomi og ressourcer Den økonomiske ramme for udmøntningen er 18.6 mio. kr. fordelt på fire år Ud af de 18.6 mio. kr. udmøntes der til ansøgningspuljen/ regionerne: EU-udbud af konsulentfunktion i 3 år til at initiere, følge og evaluere Projekterne efter gennembrudsmetoden: 15,0 mio. kr. 2,9 mio. kr Bevillingsbestemmelserne giver adgang til at der kan anvendes op til 3% af den samlede bevilling på 18,6 mio. kr. til administration mv: 0,558mio.kr. Styregruppemøder, transport mv i tre år: 0,1 mio. kr. Buffer, ikke øremærket: 0,042mio.kr. 4

5 Side 5 Samlet budget 18.6 mio. kr. Rapportering Projektkonsulent forpligtes til at rapportere om projekternes status regelmæssigt til styregruppen samt udarbejde udkast til midtvejsevaluerings rapport og afsluttende evalueringsrapport. 5

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere