Resultater af tilsyn med regioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012"

Transkript

1 Resultater af tilsyn med regioner Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner og sygehuse. Statens Arkiver fører tilsyn med de offentlige myndigheder, jf. arkivlovgivningen. Formålet med tilsynet var, at få overblik over hvilke arkivalier regionerne m.m. har i varetægt. Ved arkivalier forstås dels it-system med bevaringsværdige data, dels traditionelle arkivalier på papir. Tilsynet gennemførtes i form af en spørgeskemaundersøgelse. Det er fastsat i en række bekendtgørelser, hvilke arkivalier fra regioner og sygehuse som er bevaringsværdige (se Bekendtgørelserne angiver minimumskrav. Den enkelte region eller sygehus kan vælge at bevare mere jf. arkivbekendtgørelsens Generelt om tilsynet og regionernes arkiver Generelt set har resultatet af tilsynet været tilfredsstillende. Der har dog været store kvalitetsforskelle i besvarelserne. Vi har fået gode svar, der viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem myndighedens størrelse og kvaliteten af bevarelsen. Tilsynet har vist, at det er nødvendigt, at regionerne i den kommende tid træffer en række beslutninger på arkivområdet. Regionale myndigheder har ikke pligt til at aflevere arkivalier til Statens Arkiver, men kan derimod vælge at oprette egne offentlige arkiver og at aflevere arkivalier dertil, jf. arkivlovens 7. Personoplysninger fra it-systemer skal afleveres til offentligt arkiv, inden de skal slettes. Der er dog endnu ingen af regionerne, som har oprettet egne offentlige arkiver. Regionerne kan derfor i dag kun aflevere bevaringsværdige personoplysninger fra it-systemer til Statens Arkiver. Et tilsvarende krav om aflevering til offentligt arkiv gælder for de papirarkivalier, som er omfattet af databeskyttelsesloven, dvs. manuelle registre, eksempelvis navnekartoteker. Der er ikke noget krav om aflevering til offentligt arkiv af data, som ikke er personrelaterede, eller papirarkivalier, som ikke er omfattet af databeskyttelsesloven. Tilsynet har vist, at der på sygehusene ligger arkivalier, som er frit tilgængelige efter arkivloven. Det påhviler den myndighed, som har arkivalierne i varetægt, at stille dem til rådighed for offentligheden. 2. It-systemer Der blev ved tilsynet modtaget oplysninger om ca. 860 it-systemer. Det er dog Statens Arkivers vurdering, at der ikke skal bevares data fra 860 it-systemer. Det må forventes, at det samme it-system er indberettet flere gange. Desuden vurderer Statens Arkiver, at flere af systemerne reelt ikke indeholder bevaringsværdige data. Det kan derfor ikke afgøres på nuværende tidspunkt, hvor mange systemer der skal bevares data fra.

2 Et af spørgsmålene ved tilsynet har været, hvilken sletningsfrist der gælder for oplysninger i itsystemet. Svarene viser, at der enten ikke er anmeldt en sletningsfrist til Datatilsynet, eller at de medarbejdere, som har skullet besvare spørgeskemaet, ikke er klar over fristen. Da sletningsfristen har betydning for, hvornår der skal laves arkiveringsversioner, er det problematisk, at fristen ikke kendes. Statens Arkiver har på baggrund af tilsynet stillet krav over for regionerne m.m. om, at der skal føres en oversigt over it-systemer med bevaringsværdige data. Af oversigten skal bl.a. fremgå, hvilke sletningsfrister der gælder for it-systemet, og hvornår der skal arkiveres data fra systemet. ESDH- og journalsystemer Tilsynet har vist, at hvert regionshus anvender et ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem). I nogle regioner anvendes samme ESDH-system også af institutionerne. Derimod har langt de fleste sygehuse deres egne ESDH-systemer. ESDH-systemerne er bevaringsværdige, og der skal derfor laves arkiveringsversioner af systemerne, inden der skal slettes i henhold til den anmeldte sletningsfrist. Denne frist er i flere tilfælde overskredet. Institutionernes it-systemer Regionerne driver en række institutioner for børn, unge og handicappede. Næsten alle institutioner anvender i dag et klient/beboersystem, hvor alle oplysninger er digitale. Klient/beboersystemer er bevaringsværdige. Systemerne skal afleveres til offentligt arkiv. De anmeldte slettefrister er i flere tilfælde overskredet, hvorfor der snarest skal udarbejdes arkiveringsversioner. Som tidligere nævnt anvender institutionerne desuden et ESDH-system til administrative formål. Som regel er der tale om en fælles løsning for hele regionen, hvor alle anvender samme database, hvilket er mest økonomisk i forhold til arkivering. Kliniske kvalitetsdatabaser Rundt på sygehusene findes ca. 75 kvalitetsdatabaser. Kliniske kvalitetsdatabaser skal bevares. Mange af kvalitetsdatabaserne har nået sletningsfristen, og det er derfor nødvendigt, at der snarest sker arkivering af data. Denne opgave påhviler regionerne. Elektroniske patientjournaler (epj er) Alle sygehuse anvender i dag en elektronisk patientjournal (it-system). Efter dannelsen af regionerne er flere af sygehusene begyndt at anvende samme elektroniske patientjournal. Den gammeldags journal på papir er dog ikke helt afskaffet: en del sygehuse anvender stadigvæk af praktiske årsager journaler på papir, Papirjournalerne er dog reelt blot kopier af de oplysninger, som ligger i den elektroniske patientjournal. Hovedparten af data fra de elektroniske patientjournaler bliver overført til det landsdækkende system E-journal. Data fra E-journal arkiveres hos Statens Arkiver, og der skal som udgangspunkt derfor ikke arkiveres data fra hver enkelt af de elektroniske patientjournaler. 2

3 3. Papirarkivalier Omfanget af papirarkivalier i regioner og sygehuse m.m. fremgår af nedenstående tabel: Antal hyldemeter papirarkivalier Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Institutioner Videnskabsetiske Komiteer Trafikselskaber Regionsgårde Hospitaler Heraf patientjournaler Da der mangler svar fra 2 større sygehuse, er det reelle tal større. Som det ses af tabellen, er der meget små mængder papirarkivalier på regionsgårdene, hos trafikselskaberne og de regionale videnskabsetiske komiteer. Der er ca. 1,5 kilometer hos regionernes institutioner, hvilket skal ses i forhold til, at der findes ca. 115 institutioner i regionerne. Hovedparten af de 1,5 kilometer vil kunne kasseres, idet der primært skal bevares beboerjournaler vedr. personer født d. 1. i en måned. enes papirarkivalier Hovedparten af papirarkivalierne befinder sig på sygehusene. Den største del af sygehusenes arkivalier er ikke overraskende patientjournaler, som udgør ca. 129,4 kilometer. De resterende ca.15,5 kilometer udgøres af personalesager, administrative sager og søgemidler. Endelig er der en gruppe af arkivalier, som ikke umiddelbart kan kategoriseres, hvoraf noget kan vise sig at være patientjournaler. De ældste patientjournaler er tilbage fra 1850 erne, de yngste fra Patientjournaler, som er ældre end 75 år, er efter arkivloven frit tilgængelige for alle borgere. Der kan søges om adgang til 3

4 patientjournaler, som er mellem 20 og 75 år. Den myndighed, som har ansvaret for arkivalierne, har desuden pligt til at stille arkivalierne til rådighed for offentligheden, herunder behandle ansøgninger om adgang efter arkivloven. Der skal som minimum bevares følgende patientjournaler: - Før 1950 bevares alle journaler - I perioden bevares journaler på personer født d. 1. i en måned + epikriser (udskrivningsbreve) for alle øvrige - For perioden 1977 ff. bevares journaler for personer født d. 1. i en måned. Der bevares journaler på papir indtil det tidspunkt, hvor patientoplysninger bliver indberettet til det landsdækkende it-system E- journal SUP. Det vides ikke, i hvilket omfang der allerede er foretaget kassationer i de patientjournaler, som ligger på sygehusene i dag. Det må dog antages, at der kan kasseres ganske betragteligt i de 129,4 kilometer patientjournaler, hvis regionerne ønsker det. Der vil også kunne kasseres meget i gruppen af personalesager, hvor der kun skal bevares sager vedr. personer født d. 1. i en måned og sager vedr. chefer. For en række nu nedlagte sygehuse er der aldrig afleveret arkivalier til Statens Arkiver, og der er ikke indberettet arkivalier ved tilsynet. Statens Arkiver har derfor bedt regionerne redegøre for, hvor de pågældende arkivalier er. 4

5 e med patientjournaler ældre end 1937 Region Hovedstaden Afdeling Arkivserie Startår Slutår Antal hyldemeter Morsarkivet (journaler + optegnelser), patientjournaler Frederikssund Hospital Medicinsk afd., Arkivet Bispebjerg Arbejds- og Hospital Miljømedicinsk Afd. Patientjournaler Frederikssund Hospital Afd. for neurorehab. Patientjournaler Psykiatrisk Center Skt. Hans Afdeling D Journaler Hillerød og Helsingør e Bispebjerg Hospital Hillerød og Helsingør e Psykiatrien Region H, Psykiatrisk Center København Centralarkivet Hillerød Hospital Patientjournal Frederikssund Hospital Afd. for neurorehab. Patientjournaler Psykiatrisk Psykiatrisk Center Center Skt. Hans Skt. Hans, Afdeling R Patientjournaler Tidligere Kommunehospitalet div. afdelinger Patientjournaler Medicinsk afd., Helsingør Patientjournal RH afd. O indlagte (patientjournaler?)

6 Region Sjælland Afdeling Arkivserie Startår Slutår Antal hyldemeter Kalundborg Kalundborg Patientjournaler Syd Nykøbing Patientjournaler (døde+nulevende) Roskilde Roskilde Patientjournaler Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Syd Psykiatrien Syd (+ tidl. Storstrøms Amt) Psykiatrien Syd (+ tidl. Storstrøms Amt) Psykiatrien Syd (+ tidl. Storstrøms Amt) Patientjournaler, arkivkasser Patientjournaler, rullearkiv Patientjournaler, arkivkasser Næstved Patientjournaler

7 Region Afdeling Arkivserie Startår Slutår Antal hyldemeter Universitetshospital AKØO Journaler Sydvestjysk Varde Patientjournaler Lillebælt - Morsarkiv, Lillebælt Vejle patientjournaler Lillebælt Lillebælt - Vejle Patientjournal Lillebælt Lillebælt - Vejle, Mammacentret Patientjournal Lillebælt Lillebælt Lillebælt - Vejle, Psykiatrisk Afdeling Morsarkiv, patientjournaler Lillebælt - Vejle. Blodbanken Patientjournal Lillebælt Lillebælt, Vejle, Klinisk Genetisk Afdeling Patientjournal Lillebælt Lillebælt, Vejle, Neurologisk Afdeling Patientjournal Lillebælt, Vejle, Lillebælt Onkologisk Afdeling Patientjournal Lillebælt, Vejle, Organkirurgisk Lillebælt Afdeling Patientjournal Lillebælt Lillebælt, Vejle, Otologisk Afdeling Patientjournal Lillebælt Lillebælt, Vejle, Tandklinikken Patientjournal Lillebælt Lillebælt, Patientjournal

8 Vejle, Øjenafdelingen Universitetshospital c mors, patientjournaler Lillebælt - Lillebælt Give Patientjournaler Lillebælt Lillebælt - Give Morsarkiv, patientjournaler Psyk. Afd. Esbjerg, geronto/neuropsyk. Amb. Patientjournaler Universitetshospital A (fællesjournal med K indtil 1985) journaler mors, Universitetshospital b patientjournaler Sydvestjysk, Grindsted. Medicinsk, parenkymkirurgisk Sydvestjysk og ortopædkirurgisk Patientjournaler Psykiatrisk afd. Esbjerg - tuberkulosearkivet Patientjournaler Psykiatrisk afd. Esbjerg - Tuberkulosearkivet Patientjournaler Sønderjylland Gram syghus Patientjournaler Sønderjylland Haderslev Patientjournaler Lillebælt Lillebælt Lillebælt - Fredericia Patientjournaler Lillebælt - Patientjournaler Fredericia (morsarkiv) Lillebælt - Fredericia Patientjournaler Lillebælt Sønderjylland Sønderborg Patientjournaler Sønderjylland Tønder Patientjournaler Universitetshospital D-obs Universitetshospital m journaler mors, patientjournaler

9 Universitetshospital r journaler Psykiatrisk Afdeling Augustenborg Patientjournaler Psykiatrisk Afdeling Augustenborg Patientjournaler afdøde patienter og patienter født før Ambulantjournaler gamle amb. i Søndeborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Psykiatrisk Afdeling Augustenborg Psykiatrisk afd. Esbjerg - tuberkulosearkivet Patientjournaler

10 Region Midtjylland Afdeling Arkivserie Startår Slutår Antal hyldemeter Vest Gynækologisk Amb. Patientjournaler Horsens Horsens / Horsens Patientjournal Patientjournaler, fra 2009 kun elektronisk Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Patientjournaler Midt Regionshospitalet i Skive Skive Århus Universitetshospital, Psykiatrisk Hospital Morsarkiv, Risskov Risskov patientjournaler Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedshus Journalbøger Vest Kirugisk og Medicinsk Afd. Patientjournaler Århus Universitetshospital, Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Psykiatrisk Hospital Risskov Psykiatrisk Hospital Risskov Journaler Regnskab/Journaler Vest Epidemisk Afd. Patientjournaler Vest Gl. Kirugiske Journaler i kasser Patientjournaler Vest Gl. Medicinske Journaler i kasser Patientjournaler Århus Universitetshospital, Psykiatrisk Hospital Risskov Risskov Journaler

11 Region Nordjylland Antal hyldemeter Afdeling Arkivserie Startår Slutår Vendsyssel, Vendsyssel Frederikshavn Patientjournaler Vendsyssel Vendsyssel, Frederikshavn Patientjournaler (afdøde) Himmerland Himmerland Farsø journaler Aalborg Alle afdelinger Patientjournaler Himmerland Himmerland Hobro journaler

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 -

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 - Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen November 2008-1 - Indhold 1. Baggrund og sammenfatning...3 2. Status på EPJ i Danmark og internationalt...5

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Notat til Sygehus Thy-Mors Jannie Kilsmark Rebecca Zachariae Nielsen Dansk Sundhedsinstitut Juni 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere