Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 19/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev det Politimester Sigurd Neergaard, Esbjerg, der gik af med Sejren. Den nye Dommer er født i København den 10. Decbr og er saaledes snart 55 Aar. Han er Søn af afdøde Justitsraad Oscar Neergaard. Hans juridiske Løbebane ser saaledes ud: Student 1898, cand. jur. 1905, Herredsfuldmægtig i Lemvig 1906, Fuldmægtig i Københavns nordre Birk 1907, hvor han virkede, til han i 1919 blev udnævnt til Politimester i Lemvig, hvorfra han i 1927 forflyttedes til det større Embede som Politimester i Esbjerg. Embedet i Nykøbing tiltrædes den 1. November. Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Da Nees-Lajn tog Hovedet af - Lidt over 200 Mennesker var i Gaar kommet til Stede i Hotel Phønix store Sal for at se Nees-Lajn tage sit Hovede af. Lad os straks faa overstaaet Hovednumeret". Det var rent ud sagt noget ufikst. Og Vokshovedet, som han holdt ud for sig i Halvmørket, mens det rigtige skjultes af en sort Plade, lignede ikke. En Herre var saa uvenlig at raabe det halvhøjt og Publikum stampede i Gulvet. Det saakaldte Rædselskabinet gør vi vist Hr. Nees Lajn en Tjeneste ved at glide let hen over. Uha! - Men vi skal ikke tage alt fra ham. Der var flere Smaating, som var gode. Et Blomsternumer til Slut var ret virkningsfuldt. Man kunde dog ikke undgaa, da man gik ud, at tænke paa Tokronen Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Havet tog i Nat en Bid af Egebjærgvej! Den stærke Blæst pressede Vandet op under Vejen. Et natligt Redningsarbejde. Havet har i Nat haft Bud efter et Stykke af Egebjærgvej. Fisker Niels Petersen opdagede i Aftes ved 18-Tiden, at den stærke Vind pressede Vandet op under Vejen ud for Anneberg Gartneri. Han ringede til Sogneraadsformand Fr. Larsen, Højby, der igen straks alarmerede Vejmand Sofus Johnsen. Han skyndte sig ned til Stedet og saa med det samme, at der skulde tages haardt fat, hvis Havet ikke skulde underminere Vejen helt. Langsomt og sikkert skylledes Grus og Sten væk. Først gik Grønsværen, og Vandet naaede nu ind til Tjærebelægningen. To Lastbiler blev sendt hurtigt til Carl Jensen & Søn, Nykøbing. Her hentedes omkring ved hundrede Sække fyldt med Sand. I Højby Brugsforening hentede man ca. 30 Sække, og man tog fat paa et Redningsarbejde efter hollandsk Metode. Nederst lagdes en Række af Sækkene for at dæmme op for Bølgeslaget. Oven paa dem fyldtes Sten og Grus af Mandskabet, som var blevet tilkaldt. Da det var overstaaet, kunde man tage den mere med Ro; men der holdtes for en Sikkerheds Skyld Vagt hele Natten. Spørgsmaalet om Glacis aktuelt. I Formiddags er Skaden blevet udbedret. Under en Samtale, vi havde med Vejmand Sofus Johnsen, fortalte han, at det er 16 Aar siden, Havet sidst forsøgte at tage en Bid af Egebjærgvej, der paa et langt Stykke følger Fjordbredden. Og nu er Spørgsmaalet om et Glacis atter aktuelt, sagde han. Der er ofte blevet talt om det, men nu har vi maaske den Anledning, der kan bevirke, at Staten vil give et Tilskud til det alene kan Kommunen ikke magte det. Gø Omtale 19/10 (fuldt gengivet) En Jobspost, der navnlig berører alle Slikmunde er udgaaet fra Bagermestrene i Nykøbing, idet de meddeler, at de forhøjer Prisen paa alt Fintbrød. Et gammeldags Stk. 2

2 Skillings Wienerbrød, der hidtil har kostet 10 Øre, vil for Fremtiden koste 11 Øre, og en Konditorkage, paa hvilken Prisen i gamle Dage var 5 Øre, vil nu stige til 12 Øre. Forhøjelsen motiveres med de stigende Priser paa Hveden. Naa ja, det faar jo være, hvad det er med disse Delikatesser. Værre var det, om Rugbrødet fik en Svingning i samme Retning. Taget forholdsvis pr. Kilo, vilde dette jo ikke betyde saa lidt. Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Der stander en Strid her i Nykøbing for Tiden mellem de politiske Yderfløje repræsenteret af Socialdemokraten" og det konservative Blad. Stridens Aarsag er, hvem der har Ansvaret for Kommunens relativt gode Regnskab og Status. Vi skal ikke blande os i denne Strid, men kun notere, at Højrebladet har fuldstændig Ret, naar det hævder, at Æren og Ansvaret herfor maa den konservative Borgmester dele med samtlige andre Partigrupper i Byraadet, Socialdemokraterne indbefattet. Ganske vist har vi tidligere været præsenteret for, at man fra den Side har pralet af det konservative Styre som Grundlag for den gode Økonomi. Ja, at man endog har oplevet, at denne Paradoks er bleven rundkastet gennem Radioen. Det kan derfor kun glæde os, at det konservative Blad i den Sag er kommet ned paa Jorden, hvilket for øvrigt heller ikke er for tidligt, eftersom det snart er 40 Aar siden, at konservatismen mistede sit Flertal i Byraadet. Omtale 27/10 (fuldt gengivet) En Hilsen fra en fjern Fortid. Ved Udgravning af Kælder til Snedker Aksel Christensens Ejendom i Kirkestræde er Arbejderne stødt paa - om end kun sparsomme - Erindringer fra en fjern Fortid, nemlig en Brolægning og nogle faa gamle Munkesten samt enkelte Rester af brændt Træværk. Disse gamle Fortidslevninger, der laa i en Dybde af ca. 1 Meter under Jordens Overflade, er utvivlsomt et Minde fra Nykøbings Trængselstider og stammer fra hine begivenhedsrige Dage i Aaret 1290, da Marsk Stigs fredløse Hob gjorde Landgang ved vore Kyster og udplyndrede og afbrændte Byen. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Sidste Dag bag Skranken. Fra paa Onsdag træder Birkedommer Brenstrup som tidligere meddelt tilbage fra sit Embede og i Morgen er det sidste Dag, han troner bag Skranken i sin Egenskab af Retfærdighedens Vogter. Hans Tilbagetræden kommer ikke uventet, dels sætter den nye Lovgrænse for Dommernes Alder sit ubønhørlige Skel, og dels bebudede Birkedommer Brendstrup ved hans 70 Aars Fødselsdag i 1932, at han kun agtede at holde ved et Pat Aar, og nu er altsaa denne Tidsfrist forløben. Vi er dog mest tilbøjelig til at tro, at det er med nogen Vemod, at den gamle Dommer hænger sin guldtressede Kasket og sin Uniformsfrakke ind i Skabet for bestandig. Dommer Brendstrup er nemlig besjælet af en glødende Interesse for ikke at sige Kærlighed til sin Gerning som Retsembedsmand, og det vil blive et Savn for ham ikke længere at være i Aktivitet paa dette Omraade. Og en Ting maa man lade ham, præget af Alderdomssvaghed er han saavist ikke, hverken legemlig eller aandelig. Da Dommer Brendstrup passerede de 70 Aar, gav vi en udførlig Skildring af hans Liv og Virke og skal derfor her nøjes med at repetere de vigtigste Afsnit af hans juridiske Løbebane. At han som Ung var et opvakt og lyst Hoved fremgaar allerede af, at han i en Alder af kun 22 Aar erhvervede sin juridiske Embedseksamen. Han gjorde derefter i et Aars Tid Tjeneste som Volontør paa Herredskontoret i Grenaa. Hans første egentlige Trin paa Embedsvejen var, da han i 1885 fik Ansættelse som virkelig Byfogedfuldmægtig i Helsingør for det følgende Aar at rykke ind i Stillingen som Amtsfuldmægtig i Hillerød. Dommergerningen stammer fra 1903, hvor han blev kaldet til Birkedommer paa Samsø, 1912 til

3 Byfoged i Randers og i 1919 til Dommer i Nykøbing S. Her har han altsaa virket sin længste Tid og har ogsaa her haft nogle af sine mest rolige Aar, fraregnet Samsø, som han med Skræk mindes, fordi det gav ham for lidt Arbejde. Thi en Arbejdets Mand har Birkedommer Brendstrup saavist altid været. Ja, de fleste vil vel endog mene, at han i de forskellige Sager udøver en hel Del mere Arbejde end fornødent. Men for ham var en Sag aldrig saa lille, at den ikke, saa vidt det stod i menneskelig Magt, skulde oplyses og klarlægges i alle dens Enkeltheder, undertiden endog Enkeltheder som ingen anden end netop han kunde forstaa havde Berøring med selve Sagen. Derfor var hans Protokollater ogsaa i Reglen baade lange og jævnlig ejendommelige. Det samme kunde undertiden siges om hans Domspræmisser, som da han en Gang ved en Injurieproces i Præmisserne betegnede den injurierende Udtalelse som hørende til Teatersproget, som derfor ikke skulde tages alt for højtideligt, hvilket dog ikke forhindrede, at den værdsattes til en Bøde paa 100 Kr. Eller en anden Gang, da det drejede sig om en Proces om, hvorvidt der ved en offentlig Fællesspisning var serveret mindre god Helleflynder, delte de afhørte Vidner i, to Kategorier, som han betegnede som mere eller mindre middagsøvede, og hørte de til de sidste, kunde Vidneudsagnene ikke tillægges særlig Vægt. Disse Præmisser vidner om, at Dommer Brendstrup Ikke savner Humor, hvad enhver, der kender ham paa nærmere Hold, for øvrigt ikke vil være i Tvivl om, selv om han kunde være en fæl Buldrebasse i andre Situationer, og navnlig naar han mødte særlig udpræget Vrangvillie, hvilket jo jævnlig falder i en Dommers Lod. En Ting maa man lade Dommer Brendstrup, for det første som alt nævnt hans Anstrengelse for at trænge til Bunds i Sagerne og tillige den menneskelige Forstaaelse, der altid prægede hans Domme. Ja, vi siger vist ikke for meget ved at antyde, at kunde han ikke faa de juridiske Paragraffer til at gaa i Spænd med det, han ansaa for menneskelig Retfærdighed, saa var han ikke bange for at knibe et Øje lidt til for desto bedre at faa Syn paa Retfærdigheden. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Nykøbing slog Frederikssund 3-1. I Gaar spillede Nykøbing den sidste Turneringskamp i Mellemrækken. Det blev en flot Afslutning: en Sejr over Frederikssund paa Halvleg blev helt uden Maal 0 0, men Nykøbing havde 4-5 oplagte Chancer, som blev brændt af. 2. Halvleg spilledes i øsende Regnvejr. Frederikssund fik det første Maal efter 20 Minutters Spil. Saa tog Nykøbing Teten, og Børge Brinkløv satte et Maal ind. Straks efter blev der Hjørnespark og Klumpspil foran Maal. Det resulterede i, at Aksel Rasmussen satte Bolden ind, og 3 Minutter før Tid scorede Aksel Rasmussen for sidste Gang, - B-Holdet var i Højby til Omkamp om Kredsmesterskabet. Resultatet blev 3 3. Altsaa atter Omkamp! Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Jubilæum paa Hotel Phønix. Et forholdsvis sjældent Jubilæum fejres paa Torsdag, den første November i Nykøbing, idet det da er 25 Aar siden, at Hotelejer Oscar Petersen overtog Driften af Hotel Phønix". Naar vi kalder det et forholdsvis sjældent Jubilæum, er det ud fra den Kendsgerning, at det i disse Tider er noget af en Sjældenhed, at Ejeren af et stort Hotel har siddet paa samme Plads i 25 Aar. Der er vel ikke ret mange Virksomheder, hvor Tidernes Omskifteligheder har sat større Spor end paa Hotelomraadet, og hvad enten det har svinget til den onde eller den gode Side, har det jævnlig haft Ejerskifte til Følge. Hotelejer Oscar Petersen er en undtagelse fra Reglen. Han, der er født i Nakskov i 1879, var saaledes kun 36 Aar da han overtod Ledelsen af det førende Hotel i Nykøbing. Forud havde han studeret Hotelfaget fra Bunden, saa han allerede i en saa ung Alder var moden til at være Hotelleder. Saa tidlig som i 1905, altsaa kun 20 Aar gl., blev han betroet Hvervet som Bestyrer af Industrikafeen i Nykøbing paa Falster. Men det, han længtes efter, var egen Virksomhed, og den fandt han i Nykøbing paa Sjælland.

4 Hotel Phønix" havde da i flere Aar ført en omtumlet Tilværelse. Den oprindelige Ejer forløftede sig paa Byggeopgaven, og en Kreditor maatte overtage Hotellet. Han havde flere Forpagtere, men det blev kun meget kortvarige Perioder hver af disse kunde holde til. Den almindelige Mening var, at Hotel Phønix" var bleven alt for stor for en By af Nykøbings Størrelse. Det var ogsaa som Forpagter, at Oscar Petersen holdt sin Entre. Men hurtig blev det klart baade for Publikum og ham selv, at han var Manden, der magtede at føre Tanken om et Virkelig første Klasses Hotel ud fra Utopiens til Virkelighedens Verden, og allerede i 1913 var han saa sikker paa, at dette skulde lykkes, at han vovede Springet og købte Hotellet til Ejendom. Herefter fulgte nogle bevægede Aar, nemlig Krigstidens. Pengerigeligheden forøgede Gæsternes Krav til de kulinariske Nydelser, medens de gældende Restriktioner, selv for den dygtige Fagmand, lagde Hindringer i Vejen for Kravenes Tilfredsstillelse. Hvordan Værten paa Hotel Phønix bar sig ad, ved vi ikke, men en Kendsgerning var det, at Leveringsdygtigheden her var bleven omtrent landskendt, hvilket førte en stadig tættere Strøm af velbeslaaede Gæster til Huse. Oscar Petersen tjente i disse Aar mange Penge. Men han omsatte igen en meget væsentlig Del af disse i Nybygninger og Modernisering af Hotellet fra Øverst til nederst. Naar han reklamerede med, at Phønlx var et I. KI.s Hotel, satte han en Ære i, at det ogsaa skulde svare til Reklamen, baade med Hensyn til Komfort, og hvad der angik Mad og Drikke. Hertil kom, at han er et genialt Ordensmenneske, der altid har haft en sjælden Evne til at haandhæve Orden baade ude og Inde. Hændte det sig, at en eller anden af Gullaschtidens Opkomlinger fik Lyst til at agere lidt stærk, forstod Hotelejeren paa en kort og fyndig Maade at bringe Vedkommende ned fra Højderne. Hans Motto var og er: Det er mig, der drejer Karrusellen her", og der er ingen andre, der faar Lejlighed til at arrangere Karruseltur" paa Hotel Phønix". Tiderne har skiftet siden. Har man toppet, maa man dale, og for Hotelvirksomheden blev Efterkrigstidens magre Aar en fortsat Dalen, i hvert Fald hvad det økonomiske Udbytte angik. Men dette har dog ikke forhindret Oscar Petersen i at holde Hotellets Standard oppe. Det er fremdeles anerkendt som I. Klasse, og navnlig som Madsted er det berømt. De, der har Lejlighed til at komme Jubilaren paa nært Hold, kender ham som det livlige Gemyt, men tillige som Manden med de stejle Meninger. For de fleste er han kun den myndige og tilbagetrukne Vært, men den ubestridelig dygtige Fagmand, og det er som saadan han vil blive fejret paa Torsdag. Omtale 31/10 (fuldt gengivet) 40 Aars Jubilæum. Toldforvalter Bruun, Nykøbing, kan i Morgen, den 1. November, fejre 40 Aar Dagen for sin Virksomhed i Toldvæsenets Tjeneste.

5 Toldforvalter Bruun har kun virket her i Nykøbing et Par Aar, hvortil han blev forflyttet fra Randers, hvor han var Toldkasserer. I den korte, Tid, han har virket her i Byen, er han bleven kendt som en yderst forekommende og pligtopfyldende Embedsmand. Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes ordinært Møde. En Del Sager toges til Efterretning og 4 Udstykningsandragender anbefaledes. Fra Holbæk Amt forelaa Skrivelse om Beskikkelse af et Medlem til Amtets Søretter. Havnefoged Culmsee, Nykøbing, indstilledes til Genvalg. Samtlige Byer, som har Sindssygehospitaler, har søgt Ministeriet om Tilladelse til ikke at medregne Sindssygepatienterne til Byens Indbyggere - af Hensyn til Refusionsforbundets Opgørelse af mellemkommunal Refusion. Der forelaa Skrivelse fra Socialministeriet om, at Andragendet var afslaaet. Stien fra Ringholm til Hov-Vig istandsættes. Der forelaa en Indstilling fra Gade- og Vej udvalget om Istandsættelse af Stien over Ringholms Jorder til Hov- Vig. Mejeribestyrer Iversen redegjorde for Indstillingen. Stien og Vejen havde i lang Tid været i en daarlig Tilstand, og ifølge en Deklaration fra 1906 havde Kommunen Pligt til at holde Stien i Stand paa Stykket indtil Hov-Vigs Jorder. Medens Stien ved Ringholm helt er forsvundet, er den i god Stand paa Hov-Vig. Ejeren af Hov-Vig og Ejeren af Ringholm har begge stillet sig afvisende overfor Spørgsmaalet om Tilskud til Istandsættelse af Stien, medens de i Fællesskab vil gøre Vejen i Stand. Gade- og Vejudvalget indstiller, at Kommunen lader Stien gøre i Stand som Nødhjælpsarbejde. Materialet havde man tænkt sig skulde være Singels, Ler og saa vidt muligt Slagger. Omkostningerne vil blive ca. 700 Kr. Istandsættelsen vedtoges. En Bid af Vejmillionerne! Udenfor Dagsordenen behandledes et Par Sager. Borgmesteren oplæste en Skrivelse fra Overvejinspektøren, efter hvilken Nykøbing Kommune til Anlæg af en Cykle- og Gangsti langs Rørvigvejen af Vejmillionerne kunde faa et Tilskud paa 50 pct., dog ikke mere end 3500 Kr. Til Efterretning. Dansk Kvindesamfund søgte om Tilladelse til at afholde Efterskole for unge Piger i Husholdning i Lighed med tidligere Vintre. - Overlodes til Kvindesamfundet i Forbindelse med Skolekommissionen at ordne det videre fornødne. Iversen fremkom med Forslag om atter i Aar at etablere Børnebespisning og oplyste, at der var en Kassebeholdning paa 480 Kr. - Socialudvalget vil tage sig af Sagen. Dermed var det offentlige Møde forbi. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Dødsfald. Efter kun faa Dages Sygeleje er Restauratør Hans Olsen, Vesterbro, Nykøbing, død, 61 Aar gl. Hans Olsen har i 28 Aar. drevet Restaurationsvirksomhed her i Nykøbing, først paa Algade og siden, da Byens Udvikling drog mod Vest, paa Vesterbro. Han hørte til de stille i Landet, der kun sjældent kom udenfor sine egne Enemærker. Han efterlader sig Hustru og to Børn, der begge er voksne.

6 Omtale 23/11 (fuldt gengivet) Dommer Neergaard overtager Embedet. I Dag tog den nye Dommer for første Gang Dommersædet paa Nykøbing Raadhus i Besiddelse og overtog derved officielt Embedet som Retfærdighedens Formidler paa disse Egne. Begivenheden indlededes ved, at hele Politistyrken, Sagførerstanden og Pressens Nestor var mødt for at hilse paa Indehaveren af Byens højeste Embede. Dommerfuldmægtig A. Fog præsenterede de Tilstedeværende for Dommer Neergaard, forinden denne indtog sin Plads bag Skranken. Den første Embedshandling, den nye Dommer havde at udføre, var af en meget fredelig Art, nemlig Tinglysning af to Ægteskaber, der ønskes indgaaet ved borgerlig vielse. I øvrigt var Dagen forbeholdt civile Sager uden større Interesse for Offentligheden. Det første Indtryk, vi fik af Dommer Neergaard, er, at han er en mild og venlig Personlighed uden alt for mange Omsvøb, og som derfor sikkert vil faa let ved at komme i Kontakt til den Del af Befolkningen, som Tid efter anden vil faa med ham at gøre. Omtale 27/11 (fuldt gengivet) Socialdemokraten er sur. Vi antager, at Socialdemokratens herværende Redaktør har spist noget, som han ikke kan taale. Daarlig Mave giver som bekendt i Reglen daarlig Humør, og for Tiden er det skidt med Humøret paa Socialdemokraten. I Lørdags gav dette sig Udslag overfor os, fordi vi den foregaaende Dag havde bragt en Omtale af Dagsordenens Indhold for næste Byraadsmøde, og Bladet bebrejdede haardelig Redaktør C. V. Christensen, at han publicerede den Viden, han i sin Egenskab af Byraadsmedlem sad inde med, og som Pressekollegerne ikke kendte. Til vor Undskyldning tjener, at vi ikke anede, at Dagsordenen - mod Sædvane - ikke var bleven tilstillet Bladene om Onsdagen, men først om Lørdagen, og følgelig anede vi heller ikke, at vi begik nogen Synd ved om Torsdagen at bringe Uddrag af Dagsordenen. Havde det været vor Hensigt at distancere vore Kolleger, kunde vi har gjort det allerede om Mandagen. Da kendte vi i Dagsordenens Indhold, og da vidste vi, at ingen af Konkurrenterne kendte den, men det gjorde vi netop ikke. I Aftes har Bladets Surhed faaet en anden Adresse, idet den vender sig mod Menighedsraadet, fordi dette ved sin Konstitution ikke har fundet nogen Udvalgsplads for det socialdemonkratiske Medlem af Raadet. Vi har ingen Kendskab til, efter hvilke Regler eller maaske Mangel paa Regler, Menighedsraadet er gaaet frem ved Konstitutionen. Men vi føler os temmelig overbevist om, at det ikke er politiske Hensyn, der har været raadende. Disse var holdt saa absolut i Baggrunden ved Raadets Sammensætning, at det er udelukket, at der skulde gaa politiske Dønninger i Raadet. Mon ikke det snarere er saa, at Fyrbøder And. Jensen, der er stærkt optaget af sine forskellige Hverv, ikke har ønsket at faa tildelt flere. Det skulde Socialdemokraten spørge ham om. Omtale 6/12 (fuldt gengivet) Den kommunale Efterskole i Nykøbing. Som det ses af omstaaende Annonce agter man at begynde den aarlige Efterskole for unge Piger i Nykøbing den 9. Januar. Skolen faar i Aar ny Ledelse. Officielt er det ganske vist Skole kommissionen, der staar som Leder, men uofficielt ledes Skolen af et Udvalg, nedsat af Dansk

7 Kvindesamfund. Dette Udvalg bestaar i Aar af Fru Lærer Bjørnsgaard (Formand), Fru Driftsbestyrer Eriksen og Fru Bilhandler Christensen. Som Lærerinde har man sikret sig Frk. Nøhr, Holbæk, der det sidste Par Aar har ledet Skolen. Det er Hensigten i Aar at dele Eleverne i to Hold. Et for Nybegyndere og et andet for tidligere Aars Elever. Indmeldelse til Undervisningen skal indgives til et af Udvalgets Medlemmer inden den 10. December. Foreningens Signaturmærke belyst af nogle stærke og straalende Lysprojektører. Saa snart Portalen er passeret er man midt inde i Hovedgadens yderst storslaaede Illumination, hvor Granguirlanderne med korte Mellemrum er spændt over Hovedgaden i hele dens Længde og fra hvilken de mange Hundreder af elektriske Lamper kaster deres Festblus ud over Staden. At alle Butikerne ogsaa ligger badet i et Lyshav, fremvisende deres rige Indhold af alt, hvad der kan glæde et Menneskehjerte til Julen, er kun selvfølgeligt. Udstillingerne i Aftes bød paa mange morsomme og originale Indfald. Der var da ogsaa en stor Menneskemængde paa Benene for at beundre Forretningsfolkenes Hittepaasomhed, og der blev sikkert gjort Studium til adskillige Ønskesedler. Herefter vil der ikke blive anden Trafik gennem Byen end den, der har Ærinde til og fra Højby, medens al den gennemgaaende Trafik vil foregaa ad den nye Hovedvej. Herved vil den snørklede Vej gennem Byen blive aflastet saa stærkt, at et væsentligt Faremoment dermed er fjernet. Omtale 10/12 (fuldt gengivet) Juleudstillingerne i Nykøbing er smukke. I Gaar var det den store Udstillingssøndag, hvor Forretningsfolkene kappedes om at give Publikum Indblik i alle de Rariteter, som de hver især har at byde paa til de kommende Juleindkøb. I Gaar var det jo nemlig kun Skueretter, eftersom der ikke var Adgang til at købe noget af Herligheden. Men lad os straks sige, at Udstillingerne var pragtfulde og fremtræder i en staarslaaet Ramme ved den Illumination af Gaderne, som er iværksat. Ved Indkørslen fra Vesterbro bydes Publikum velkommen til Bys ved en prægtig af Foreningen Dansk Arbejde rejst Portal med Omtale 13/12 (fuldt gengivet) Staarup nedlægges. Ja, Byen bliver forhaabentlig nok staaende, men den nedlægges som Hovedfærdselsaare, idet Trafiken i Dag er aabnet paa den ny Cememtbetonvej, der er anlagt øst om Byen. En Begivenhed, som alle Motorkørende har imødeset med Længsel. Staarup med sin stejle Bakke og de to skarpe Sving, over hvilke der intet Udsyn var, har altid været alle Trafikanters Skræk, og adskillige Uheld har der da ogsaa i Aarenes Løb været at notere.

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere