Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 19/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev det Politimester Sigurd Neergaard, Esbjerg, der gik af med Sejren. Den nye Dommer er født i København den 10. Decbr og er saaledes snart 55 Aar. Han er Søn af afdøde Justitsraad Oscar Neergaard. Hans juridiske Løbebane ser saaledes ud: Student 1898, cand. jur. 1905, Herredsfuldmægtig i Lemvig 1906, Fuldmægtig i Københavns nordre Birk 1907, hvor han virkede, til han i 1919 blev udnævnt til Politimester i Lemvig, hvorfra han i 1927 forflyttedes til det større Embede som Politimester i Esbjerg. Embedet i Nykøbing tiltrædes den 1. November. Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Da Nees-Lajn tog Hovedet af - Lidt over 200 Mennesker var i Gaar kommet til Stede i Hotel Phønix store Sal for at se Nees-Lajn tage sit Hovede af. Lad os straks faa overstaaet Hovednumeret". Det var rent ud sagt noget ufikst. Og Vokshovedet, som han holdt ud for sig i Halvmørket, mens det rigtige skjultes af en sort Plade, lignede ikke. En Herre var saa uvenlig at raabe det halvhøjt og Publikum stampede i Gulvet. Det saakaldte Rædselskabinet gør vi vist Hr. Nees Lajn en Tjeneste ved at glide let hen over. Uha! - Men vi skal ikke tage alt fra ham. Der var flere Smaating, som var gode. Et Blomsternumer til Slut var ret virkningsfuldt. Man kunde dog ikke undgaa, da man gik ud, at tænke paa Tokronen Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Havet tog i Nat en Bid af Egebjærgvej! Den stærke Blæst pressede Vandet op under Vejen. Et natligt Redningsarbejde. Havet har i Nat haft Bud efter et Stykke af Egebjærgvej. Fisker Niels Petersen opdagede i Aftes ved 18-Tiden, at den stærke Vind pressede Vandet op under Vejen ud for Anneberg Gartneri. Han ringede til Sogneraadsformand Fr. Larsen, Højby, der igen straks alarmerede Vejmand Sofus Johnsen. Han skyndte sig ned til Stedet og saa med det samme, at der skulde tages haardt fat, hvis Havet ikke skulde underminere Vejen helt. Langsomt og sikkert skylledes Grus og Sten væk. Først gik Grønsværen, og Vandet naaede nu ind til Tjærebelægningen. To Lastbiler blev sendt hurtigt til Carl Jensen & Søn, Nykøbing. Her hentedes omkring ved hundrede Sække fyldt med Sand. I Højby Brugsforening hentede man ca. 30 Sække, og man tog fat paa et Redningsarbejde efter hollandsk Metode. Nederst lagdes en Række af Sækkene for at dæmme op for Bølgeslaget. Oven paa dem fyldtes Sten og Grus af Mandskabet, som var blevet tilkaldt. Da det var overstaaet, kunde man tage den mere med Ro; men der holdtes for en Sikkerheds Skyld Vagt hele Natten. Spørgsmaalet om Glacis aktuelt. I Formiddags er Skaden blevet udbedret. Under en Samtale, vi havde med Vejmand Sofus Johnsen, fortalte han, at det er 16 Aar siden, Havet sidst forsøgte at tage en Bid af Egebjærgvej, der paa et langt Stykke følger Fjordbredden. Og nu er Spørgsmaalet om et Glacis atter aktuelt, sagde han. Der er ofte blevet talt om det, men nu har vi maaske den Anledning, der kan bevirke, at Staten vil give et Tilskud til det alene kan Kommunen ikke magte det. Gø Omtale 19/10 (fuldt gengivet) En Jobspost, der navnlig berører alle Slikmunde er udgaaet fra Bagermestrene i Nykøbing, idet de meddeler, at de forhøjer Prisen paa alt Fintbrød. Et gammeldags Stk. 2

2 Skillings Wienerbrød, der hidtil har kostet 10 Øre, vil for Fremtiden koste 11 Øre, og en Konditorkage, paa hvilken Prisen i gamle Dage var 5 Øre, vil nu stige til 12 Øre. Forhøjelsen motiveres med de stigende Priser paa Hveden. Naa ja, det faar jo være, hvad det er med disse Delikatesser. Værre var det, om Rugbrødet fik en Svingning i samme Retning. Taget forholdsvis pr. Kilo, vilde dette jo ikke betyde saa lidt. Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Der stander en Strid her i Nykøbing for Tiden mellem de politiske Yderfløje repræsenteret af Socialdemokraten" og det konservative Blad. Stridens Aarsag er, hvem der har Ansvaret for Kommunens relativt gode Regnskab og Status. Vi skal ikke blande os i denne Strid, men kun notere, at Højrebladet har fuldstændig Ret, naar det hævder, at Æren og Ansvaret herfor maa den konservative Borgmester dele med samtlige andre Partigrupper i Byraadet, Socialdemokraterne indbefattet. Ganske vist har vi tidligere været præsenteret for, at man fra den Side har pralet af det konservative Styre som Grundlag for den gode Økonomi. Ja, at man endog har oplevet, at denne Paradoks er bleven rundkastet gennem Radioen. Det kan derfor kun glæde os, at det konservative Blad i den Sag er kommet ned paa Jorden, hvilket for øvrigt heller ikke er for tidligt, eftersom det snart er 40 Aar siden, at konservatismen mistede sit Flertal i Byraadet. Omtale 27/10 (fuldt gengivet) En Hilsen fra en fjern Fortid. Ved Udgravning af Kælder til Snedker Aksel Christensens Ejendom i Kirkestræde er Arbejderne stødt paa - om end kun sparsomme - Erindringer fra en fjern Fortid, nemlig en Brolægning og nogle faa gamle Munkesten samt enkelte Rester af brændt Træværk. Disse gamle Fortidslevninger, der laa i en Dybde af ca. 1 Meter under Jordens Overflade, er utvivlsomt et Minde fra Nykøbings Trængselstider og stammer fra hine begivenhedsrige Dage i Aaret 1290, da Marsk Stigs fredløse Hob gjorde Landgang ved vore Kyster og udplyndrede og afbrændte Byen. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Sidste Dag bag Skranken. Fra paa Onsdag træder Birkedommer Brenstrup som tidligere meddelt tilbage fra sit Embede og i Morgen er det sidste Dag, han troner bag Skranken i sin Egenskab af Retfærdighedens Vogter. Hans Tilbagetræden kommer ikke uventet, dels sætter den nye Lovgrænse for Dommernes Alder sit ubønhørlige Skel, og dels bebudede Birkedommer Brendstrup ved hans 70 Aars Fødselsdag i 1932, at han kun agtede at holde ved et Pat Aar, og nu er altsaa denne Tidsfrist forløben. Vi er dog mest tilbøjelig til at tro, at det er med nogen Vemod, at den gamle Dommer hænger sin guldtressede Kasket og sin Uniformsfrakke ind i Skabet for bestandig. Dommer Brendstrup er nemlig besjælet af en glødende Interesse for ikke at sige Kærlighed til sin Gerning som Retsembedsmand, og det vil blive et Savn for ham ikke længere at være i Aktivitet paa dette Omraade. Og en Ting maa man lade ham, præget af Alderdomssvaghed er han saavist ikke, hverken legemlig eller aandelig. Da Dommer Brendstrup passerede de 70 Aar, gav vi en udførlig Skildring af hans Liv og Virke og skal derfor her nøjes med at repetere de vigtigste Afsnit af hans juridiske Løbebane. At han som Ung var et opvakt og lyst Hoved fremgaar allerede af, at han i en Alder af kun 22 Aar erhvervede sin juridiske Embedseksamen. Han gjorde derefter i et Aars Tid Tjeneste som Volontør paa Herredskontoret i Grenaa. Hans første egentlige Trin paa Embedsvejen var, da han i 1885 fik Ansættelse som virkelig Byfogedfuldmægtig i Helsingør for det følgende Aar at rykke ind i Stillingen som Amtsfuldmægtig i Hillerød. Dommergerningen stammer fra 1903, hvor han blev kaldet til Birkedommer paa Samsø, 1912 til

3 Byfoged i Randers og i 1919 til Dommer i Nykøbing S. Her har han altsaa virket sin længste Tid og har ogsaa her haft nogle af sine mest rolige Aar, fraregnet Samsø, som han med Skræk mindes, fordi det gav ham for lidt Arbejde. Thi en Arbejdets Mand har Birkedommer Brendstrup saavist altid været. Ja, de fleste vil vel endog mene, at han i de forskellige Sager udøver en hel Del mere Arbejde end fornødent. Men for ham var en Sag aldrig saa lille, at den ikke, saa vidt det stod i menneskelig Magt, skulde oplyses og klarlægges i alle dens Enkeltheder, undertiden endog Enkeltheder som ingen anden end netop han kunde forstaa havde Berøring med selve Sagen. Derfor var hans Protokollater ogsaa i Reglen baade lange og jævnlig ejendommelige. Det samme kunde undertiden siges om hans Domspræmisser, som da han en Gang ved en Injurieproces i Præmisserne betegnede den injurierende Udtalelse som hørende til Teatersproget, som derfor ikke skulde tages alt for højtideligt, hvilket dog ikke forhindrede, at den værdsattes til en Bøde paa 100 Kr. Eller en anden Gang, da det drejede sig om en Proces om, hvorvidt der ved en offentlig Fællesspisning var serveret mindre god Helleflynder, delte de afhørte Vidner i, to Kategorier, som han betegnede som mere eller mindre middagsøvede, og hørte de til de sidste, kunde Vidneudsagnene ikke tillægges særlig Vægt. Disse Præmisser vidner om, at Dommer Brendstrup Ikke savner Humor, hvad enhver, der kender ham paa nærmere Hold, for øvrigt ikke vil være i Tvivl om, selv om han kunde være en fæl Buldrebasse i andre Situationer, og navnlig naar han mødte særlig udpræget Vrangvillie, hvilket jo jævnlig falder i en Dommers Lod. En Ting maa man lade Dommer Brendstrup, for det første som alt nævnt hans Anstrengelse for at trænge til Bunds i Sagerne og tillige den menneskelige Forstaaelse, der altid prægede hans Domme. Ja, vi siger vist ikke for meget ved at antyde, at kunde han ikke faa de juridiske Paragraffer til at gaa i Spænd med det, han ansaa for menneskelig Retfærdighed, saa var han ikke bange for at knibe et Øje lidt til for desto bedre at faa Syn paa Retfærdigheden. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Nykøbing slog Frederikssund 3-1. I Gaar spillede Nykøbing den sidste Turneringskamp i Mellemrækken. Det blev en flot Afslutning: en Sejr over Frederikssund paa Halvleg blev helt uden Maal 0 0, men Nykøbing havde 4-5 oplagte Chancer, som blev brændt af. 2. Halvleg spilledes i øsende Regnvejr. Frederikssund fik det første Maal efter 20 Minutters Spil. Saa tog Nykøbing Teten, og Børge Brinkløv satte et Maal ind. Straks efter blev der Hjørnespark og Klumpspil foran Maal. Det resulterede i, at Aksel Rasmussen satte Bolden ind, og 3 Minutter før Tid scorede Aksel Rasmussen for sidste Gang, - B-Holdet var i Højby til Omkamp om Kredsmesterskabet. Resultatet blev 3 3. Altsaa atter Omkamp! Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Jubilæum paa Hotel Phønix. Et forholdsvis sjældent Jubilæum fejres paa Torsdag, den første November i Nykøbing, idet det da er 25 Aar siden, at Hotelejer Oscar Petersen overtog Driften af Hotel Phønix". Naar vi kalder det et forholdsvis sjældent Jubilæum, er det ud fra den Kendsgerning, at det i disse Tider er noget af en Sjældenhed, at Ejeren af et stort Hotel har siddet paa samme Plads i 25 Aar. Der er vel ikke ret mange Virksomheder, hvor Tidernes Omskifteligheder har sat større Spor end paa Hotelomraadet, og hvad enten det har svinget til den onde eller den gode Side, har det jævnlig haft Ejerskifte til Følge. Hotelejer Oscar Petersen er en undtagelse fra Reglen. Han, der er født i Nakskov i 1879, var saaledes kun 36 Aar da han overtod Ledelsen af det førende Hotel i Nykøbing. Forud havde han studeret Hotelfaget fra Bunden, saa han allerede i en saa ung Alder var moden til at være Hotelleder. Saa tidlig som i 1905, altsaa kun 20 Aar gl., blev han betroet Hvervet som Bestyrer af Industrikafeen i Nykøbing paa Falster. Men det, han længtes efter, var egen Virksomhed, og den fandt han i Nykøbing paa Sjælland.

4 Hotel Phønix" havde da i flere Aar ført en omtumlet Tilværelse. Den oprindelige Ejer forløftede sig paa Byggeopgaven, og en Kreditor maatte overtage Hotellet. Han havde flere Forpagtere, men det blev kun meget kortvarige Perioder hver af disse kunde holde til. Den almindelige Mening var, at Hotel Phønix" var bleven alt for stor for en By af Nykøbings Størrelse. Det var ogsaa som Forpagter, at Oscar Petersen holdt sin Entre. Men hurtig blev det klart baade for Publikum og ham selv, at han var Manden, der magtede at føre Tanken om et Virkelig første Klasses Hotel ud fra Utopiens til Virkelighedens Verden, og allerede i 1913 var han saa sikker paa, at dette skulde lykkes, at han vovede Springet og købte Hotellet til Ejendom. Herefter fulgte nogle bevægede Aar, nemlig Krigstidens. Pengerigeligheden forøgede Gæsternes Krav til de kulinariske Nydelser, medens de gældende Restriktioner, selv for den dygtige Fagmand, lagde Hindringer i Vejen for Kravenes Tilfredsstillelse. Hvordan Værten paa Hotel Phønix bar sig ad, ved vi ikke, men en Kendsgerning var det, at Leveringsdygtigheden her var bleven omtrent landskendt, hvilket førte en stadig tættere Strøm af velbeslaaede Gæster til Huse. Oscar Petersen tjente i disse Aar mange Penge. Men han omsatte igen en meget væsentlig Del af disse i Nybygninger og Modernisering af Hotellet fra Øverst til nederst. Naar han reklamerede med, at Phønlx var et I. KI.s Hotel, satte han en Ære i, at det ogsaa skulde svare til Reklamen, baade med Hensyn til Komfort, og hvad der angik Mad og Drikke. Hertil kom, at han er et genialt Ordensmenneske, der altid har haft en sjælden Evne til at haandhæve Orden baade ude og Inde. Hændte det sig, at en eller anden af Gullaschtidens Opkomlinger fik Lyst til at agere lidt stærk, forstod Hotelejeren paa en kort og fyndig Maade at bringe Vedkommende ned fra Højderne. Hans Motto var og er: Det er mig, der drejer Karrusellen her", og der er ingen andre, der faar Lejlighed til at arrangere Karruseltur" paa Hotel Phønix". Tiderne har skiftet siden. Har man toppet, maa man dale, og for Hotelvirksomheden blev Efterkrigstidens magre Aar en fortsat Dalen, i hvert Fald hvad det økonomiske Udbytte angik. Men dette har dog ikke forhindret Oscar Petersen i at holde Hotellets Standard oppe. Det er fremdeles anerkendt som I. Klasse, og navnlig som Madsted er det berømt. De, der har Lejlighed til at komme Jubilaren paa nært Hold, kender ham som det livlige Gemyt, men tillige som Manden med de stejle Meninger. For de fleste er han kun den myndige og tilbagetrukne Vært, men den ubestridelig dygtige Fagmand, og det er som saadan han vil blive fejret paa Torsdag. Omtale 31/10 (fuldt gengivet) 40 Aars Jubilæum. Toldforvalter Bruun, Nykøbing, kan i Morgen, den 1. November, fejre 40 Aar Dagen for sin Virksomhed i Toldvæsenets Tjeneste.

5 Toldforvalter Bruun har kun virket her i Nykøbing et Par Aar, hvortil han blev forflyttet fra Randers, hvor han var Toldkasserer. I den korte, Tid, han har virket her i Byen, er han bleven kendt som en yderst forekommende og pligtopfyldende Embedsmand. Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes ordinært Møde. En Del Sager toges til Efterretning og 4 Udstykningsandragender anbefaledes. Fra Holbæk Amt forelaa Skrivelse om Beskikkelse af et Medlem til Amtets Søretter. Havnefoged Culmsee, Nykøbing, indstilledes til Genvalg. Samtlige Byer, som har Sindssygehospitaler, har søgt Ministeriet om Tilladelse til ikke at medregne Sindssygepatienterne til Byens Indbyggere - af Hensyn til Refusionsforbundets Opgørelse af mellemkommunal Refusion. Der forelaa Skrivelse fra Socialministeriet om, at Andragendet var afslaaet. Stien fra Ringholm til Hov-Vig istandsættes. Der forelaa en Indstilling fra Gade- og Vej udvalget om Istandsættelse af Stien over Ringholms Jorder til Hov- Vig. Mejeribestyrer Iversen redegjorde for Indstillingen. Stien og Vejen havde i lang Tid været i en daarlig Tilstand, og ifølge en Deklaration fra 1906 havde Kommunen Pligt til at holde Stien i Stand paa Stykket indtil Hov-Vigs Jorder. Medens Stien ved Ringholm helt er forsvundet, er den i god Stand paa Hov-Vig. Ejeren af Hov-Vig og Ejeren af Ringholm har begge stillet sig afvisende overfor Spørgsmaalet om Tilskud til Istandsættelse af Stien, medens de i Fællesskab vil gøre Vejen i Stand. Gade- og Vejudvalget indstiller, at Kommunen lader Stien gøre i Stand som Nødhjælpsarbejde. Materialet havde man tænkt sig skulde være Singels, Ler og saa vidt muligt Slagger. Omkostningerne vil blive ca. 700 Kr. Istandsættelsen vedtoges. En Bid af Vejmillionerne! Udenfor Dagsordenen behandledes et Par Sager. Borgmesteren oplæste en Skrivelse fra Overvejinspektøren, efter hvilken Nykøbing Kommune til Anlæg af en Cykle- og Gangsti langs Rørvigvejen af Vejmillionerne kunde faa et Tilskud paa 50 pct., dog ikke mere end 3500 Kr. Til Efterretning. Dansk Kvindesamfund søgte om Tilladelse til at afholde Efterskole for unge Piger i Husholdning i Lighed med tidligere Vintre. - Overlodes til Kvindesamfundet i Forbindelse med Skolekommissionen at ordne det videre fornødne. Iversen fremkom med Forslag om atter i Aar at etablere Børnebespisning og oplyste, at der var en Kassebeholdning paa 480 Kr. - Socialudvalget vil tage sig af Sagen. Dermed var det offentlige Møde forbi. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Dødsfald. Efter kun faa Dages Sygeleje er Restauratør Hans Olsen, Vesterbro, Nykøbing, død, 61 Aar gl. Hans Olsen har i 28 Aar. drevet Restaurationsvirksomhed her i Nykøbing, først paa Algade og siden, da Byens Udvikling drog mod Vest, paa Vesterbro. Han hørte til de stille i Landet, der kun sjældent kom udenfor sine egne Enemærker. Han efterlader sig Hustru og to Børn, der begge er voksne.

6 Omtale 23/11 (fuldt gengivet) Dommer Neergaard overtager Embedet. I Dag tog den nye Dommer for første Gang Dommersædet paa Nykøbing Raadhus i Besiddelse og overtog derved officielt Embedet som Retfærdighedens Formidler paa disse Egne. Begivenheden indlededes ved, at hele Politistyrken, Sagførerstanden og Pressens Nestor var mødt for at hilse paa Indehaveren af Byens højeste Embede. Dommerfuldmægtig A. Fog præsenterede de Tilstedeværende for Dommer Neergaard, forinden denne indtog sin Plads bag Skranken. Den første Embedshandling, den nye Dommer havde at udføre, var af en meget fredelig Art, nemlig Tinglysning af to Ægteskaber, der ønskes indgaaet ved borgerlig vielse. I øvrigt var Dagen forbeholdt civile Sager uden større Interesse for Offentligheden. Det første Indtryk, vi fik af Dommer Neergaard, er, at han er en mild og venlig Personlighed uden alt for mange Omsvøb, og som derfor sikkert vil faa let ved at komme i Kontakt til den Del af Befolkningen, som Tid efter anden vil faa med ham at gøre. Omtale 27/11 (fuldt gengivet) Socialdemokraten er sur. Vi antager, at Socialdemokratens herværende Redaktør har spist noget, som han ikke kan taale. Daarlig Mave giver som bekendt i Reglen daarlig Humør, og for Tiden er det skidt med Humøret paa Socialdemokraten. I Lørdags gav dette sig Udslag overfor os, fordi vi den foregaaende Dag havde bragt en Omtale af Dagsordenens Indhold for næste Byraadsmøde, og Bladet bebrejdede haardelig Redaktør C. V. Christensen, at han publicerede den Viden, han i sin Egenskab af Byraadsmedlem sad inde med, og som Pressekollegerne ikke kendte. Til vor Undskyldning tjener, at vi ikke anede, at Dagsordenen - mod Sædvane - ikke var bleven tilstillet Bladene om Onsdagen, men først om Lørdagen, og følgelig anede vi heller ikke, at vi begik nogen Synd ved om Torsdagen at bringe Uddrag af Dagsordenen. Havde det været vor Hensigt at distancere vore Kolleger, kunde vi har gjort det allerede om Mandagen. Da kendte vi i Dagsordenens Indhold, og da vidste vi, at ingen af Konkurrenterne kendte den, men det gjorde vi netop ikke. I Aftes har Bladets Surhed faaet en anden Adresse, idet den vender sig mod Menighedsraadet, fordi dette ved sin Konstitution ikke har fundet nogen Udvalgsplads for det socialdemonkratiske Medlem af Raadet. Vi har ingen Kendskab til, efter hvilke Regler eller maaske Mangel paa Regler, Menighedsraadet er gaaet frem ved Konstitutionen. Men vi føler os temmelig overbevist om, at det ikke er politiske Hensyn, der har været raadende. Disse var holdt saa absolut i Baggrunden ved Raadets Sammensætning, at det er udelukket, at der skulde gaa politiske Dønninger i Raadet. Mon ikke det snarere er saa, at Fyrbøder And. Jensen, der er stærkt optaget af sine forskellige Hverv, ikke har ønsket at faa tildelt flere. Det skulde Socialdemokraten spørge ham om. Omtale 6/12 (fuldt gengivet) Den kommunale Efterskole i Nykøbing. Som det ses af omstaaende Annonce agter man at begynde den aarlige Efterskole for unge Piger i Nykøbing den 9. Januar. Skolen faar i Aar ny Ledelse. Officielt er det ganske vist Skole kommissionen, der staar som Leder, men uofficielt ledes Skolen af et Udvalg, nedsat af Dansk

7 Kvindesamfund. Dette Udvalg bestaar i Aar af Fru Lærer Bjørnsgaard (Formand), Fru Driftsbestyrer Eriksen og Fru Bilhandler Christensen. Som Lærerinde har man sikret sig Frk. Nøhr, Holbæk, der det sidste Par Aar har ledet Skolen. Det er Hensigten i Aar at dele Eleverne i to Hold. Et for Nybegyndere og et andet for tidligere Aars Elever. Indmeldelse til Undervisningen skal indgives til et af Udvalgets Medlemmer inden den 10. December. Foreningens Signaturmærke belyst af nogle stærke og straalende Lysprojektører. Saa snart Portalen er passeret er man midt inde i Hovedgadens yderst storslaaede Illumination, hvor Granguirlanderne med korte Mellemrum er spændt over Hovedgaden i hele dens Længde og fra hvilken de mange Hundreder af elektriske Lamper kaster deres Festblus ud over Staden. At alle Butikerne ogsaa ligger badet i et Lyshav, fremvisende deres rige Indhold af alt, hvad der kan glæde et Menneskehjerte til Julen, er kun selvfølgeligt. Udstillingerne i Aftes bød paa mange morsomme og originale Indfald. Der var da ogsaa en stor Menneskemængde paa Benene for at beundre Forretningsfolkenes Hittepaasomhed, og der blev sikkert gjort Studium til adskillige Ønskesedler. Herefter vil der ikke blive anden Trafik gennem Byen end den, der har Ærinde til og fra Højby, medens al den gennemgaaende Trafik vil foregaa ad den nye Hovedvej. Herved vil den snørklede Vej gennem Byen blive aflastet saa stærkt, at et væsentligt Faremoment dermed er fjernet. Omtale 10/12 (fuldt gengivet) Juleudstillingerne i Nykøbing er smukke. I Gaar var det den store Udstillingssøndag, hvor Forretningsfolkene kappedes om at give Publikum Indblik i alle de Rariteter, som de hver især har at byde paa til de kommende Juleindkøb. I Gaar var det jo nemlig kun Skueretter, eftersom der ikke var Adgang til at købe noget af Herligheden. Men lad os straks sige, at Udstillingerne var pragtfulde og fremtræder i en staarslaaet Ramme ved den Illumination af Gaderne, som er iværksat. Ved Indkørslen fra Vesterbro bydes Publikum velkommen til Bys ved en prægtig af Foreningen Dansk Arbejde rejst Portal med Omtale 13/12 (fuldt gengivet) Staarup nedlægges. Ja, Byen bliver forhaabentlig nok staaende, men den nedlægges som Hovedfærdselsaare, idet Trafiken i Dag er aabnet paa den ny Cememtbetonvej, der er anlagt øst om Byen. En Begivenhed, som alle Motorkørende har imødeset med Længsel. Staarup med sin stejle Bakke og de to skarpe Sving, over hvilke der intet Udsyn var, har altid været alle Trafikanters Skræk, og adskillige Uheld har der da ogsaa i Aarenes Løb været at notere.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Omtale 11/7 (fuldt gengivet)

Omtale 11/7 (fuldt gengivet) Omtale 3/7 (fuldt gengivet) Da Paulus Nielsen reddede Nykøbingskytternes Ære - Ved Kapskydningen i Høve i Søndags kunde det nær have gaaet galt for Nykøbingskytterne ved Kapskydningen. De stod pludselig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Et Værksted i København 3

Et Værksted i København 3 Et Værksted i København 3 Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen Jens Jensen-Sønderup folketingsmand og minister Artikel bragt i Hanen 5. Rk. Nr. 6 1998 I tidens løb har der naturligvis også været en del folk her fra egnen, der har haft sæde i rigsdagen. Egentlig ved

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58. Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling

Læs mere

Omtale 2/7 (fuldt gengivet)

Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad Holdt Møde i Mandags Aftes. Af Dagsordenens 16 Punkter var der kun et Par, der gav Anledning til Meningsudveksling. Vægterne androg om at faa bevilget hver 25

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Transskriberet af Jesper Jakobsen, historiker. Hvert XX markerer et utydeligt ord.

Transskriberet af Jesper Jakobsen, historiker. Hvert XX markerer et utydeligt ord. DANSK JØDISK MUSEUM JDK207X40 BERNHARD COHNS FLUGTBERETNING Transskriberet af Jesper Jakobsen, historiker. Hvert XX markerer et utydeligt ord. Indledning. Da tiden, som beskrives i denne Dagbog, gør ikke

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere