Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 19/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev det Politimester Sigurd Neergaard, Esbjerg, der gik af med Sejren. Den nye Dommer er født i København den 10. Decbr og er saaledes snart 55 Aar. Han er Søn af afdøde Justitsraad Oscar Neergaard. Hans juridiske Løbebane ser saaledes ud: Student 1898, cand. jur. 1905, Herredsfuldmægtig i Lemvig 1906, Fuldmægtig i Københavns nordre Birk 1907, hvor han virkede, til han i 1919 blev udnævnt til Politimester i Lemvig, hvorfra han i 1927 forflyttedes til det større Embede som Politimester i Esbjerg. Embedet i Nykøbing tiltrædes den 1. November. Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Da Nees-Lajn tog Hovedet af - Lidt over 200 Mennesker var i Gaar kommet til Stede i Hotel Phønix store Sal for at se Nees-Lajn tage sit Hovede af. Lad os straks faa overstaaet Hovednumeret". Det var rent ud sagt noget ufikst. Og Vokshovedet, som han holdt ud for sig i Halvmørket, mens det rigtige skjultes af en sort Plade, lignede ikke. En Herre var saa uvenlig at raabe det halvhøjt og Publikum stampede i Gulvet. Det saakaldte Rædselskabinet gør vi vist Hr. Nees Lajn en Tjeneste ved at glide let hen over. Uha! - Men vi skal ikke tage alt fra ham. Der var flere Smaating, som var gode. Et Blomsternumer til Slut var ret virkningsfuldt. Man kunde dog ikke undgaa, da man gik ud, at tænke paa Tokronen Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Havet tog i Nat en Bid af Egebjærgvej! Den stærke Blæst pressede Vandet op under Vejen. Et natligt Redningsarbejde. Havet har i Nat haft Bud efter et Stykke af Egebjærgvej. Fisker Niels Petersen opdagede i Aftes ved 18-Tiden, at den stærke Vind pressede Vandet op under Vejen ud for Anneberg Gartneri. Han ringede til Sogneraadsformand Fr. Larsen, Højby, der igen straks alarmerede Vejmand Sofus Johnsen. Han skyndte sig ned til Stedet og saa med det samme, at der skulde tages haardt fat, hvis Havet ikke skulde underminere Vejen helt. Langsomt og sikkert skylledes Grus og Sten væk. Først gik Grønsværen, og Vandet naaede nu ind til Tjærebelægningen. To Lastbiler blev sendt hurtigt til Carl Jensen & Søn, Nykøbing. Her hentedes omkring ved hundrede Sække fyldt med Sand. I Højby Brugsforening hentede man ca. 30 Sække, og man tog fat paa et Redningsarbejde efter hollandsk Metode. Nederst lagdes en Række af Sækkene for at dæmme op for Bølgeslaget. Oven paa dem fyldtes Sten og Grus af Mandskabet, som var blevet tilkaldt. Da det var overstaaet, kunde man tage den mere med Ro; men der holdtes for en Sikkerheds Skyld Vagt hele Natten. Spørgsmaalet om Glacis aktuelt. I Formiddags er Skaden blevet udbedret. Under en Samtale, vi havde med Vejmand Sofus Johnsen, fortalte han, at det er 16 Aar siden, Havet sidst forsøgte at tage en Bid af Egebjærgvej, der paa et langt Stykke følger Fjordbredden. Og nu er Spørgsmaalet om et Glacis atter aktuelt, sagde han. Der er ofte blevet talt om det, men nu har vi maaske den Anledning, der kan bevirke, at Staten vil give et Tilskud til det alene kan Kommunen ikke magte det. Gø Omtale 19/10 (fuldt gengivet) En Jobspost, der navnlig berører alle Slikmunde er udgaaet fra Bagermestrene i Nykøbing, idet de meddeler, at de forhøjer Prisen paa alt Fintbrød. Et gammeldags Stk. 2

2 Skillings Wienerbrød, der hidtil har kostet 10 Øre, vil for Fremtiden koste 11 Øre, og en Konditorkage, paa hvilken Prisen i gamle Dage var 5 Øre, vil nu stige til 12 Øre. Forhøjelsen motiveres med de stigende Priser paa Hveden. Naa ja, det faar jo være, hvad det er med disse Delikatesser. Værre var det, om Rugbrødet fik en Svingning i samme Retning. Taget forholdsvis pr. Kilo, vilde dette jo ikke betyde saa lidt. Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Der stander en Strid her i Nykøbing for Tiden mellem de politiske Yderfløje repræsenteret af Socialdemokraten" og det konservative Blad. Stridens Aarsag er, hvem der har Ansvaret for Kommunens relativt gode Regnskab og Status. Vi skal ikke blande os i denne Strid, men kun notere, at Højrebladet har fuldstændig Ret, naar det hævder, at Æren og Ansvaret herfor maa den konservative Borgmester dele med samtlige andre Partigrupper i Byraadet, Socialdemokraterne indbefattet. Ganske vist har vi tidligere været præsenteret for, at man fra den Side har pralet af det konservative Styre som Grundlag for den gode Økonomi. Ja, at man endog har oplevet, at denne Paradoks er bleven rundkastet gennem Radioen. Det kan derfor kun glæde os, at det konservative Blad i den Sag er kommet ned paa Jorden, hvilket for øvrigt heller ikke er for tidligt, eftersom det snart er 40 Aar siden, at konservatismen mistede sit Flertal i Byraadet. Omtale 27/10 (fuldt gengivet) En Hilsen fra en fjern Fortid. Ved Udgravning af Kælder til Snedker Aksel Christensens Ejendom i Kirkestræde er Arbejderne stødt paa - om end kun sparsomme - Erindringer fra en fjern Fortid, nemlig en Brolægning og nogle faa gamle Munkesten samt enkelte Rester af brændt Træværk. Disse gamle Fortidslevninger, der laa i en Dybde af ca. 1 Meter under Jordens Overflade, er utvivlsomt et Minde fra Nykøbings Trængselstider og stammer fra hine begivenhedsrige Dage i Aaret 1290, da Marsk Stigs fredløse Hob gjorde Landgang ved vore Kyster og udplyndrede og afbrændte Byen. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Sidste Dag bag Skranken. Fra paa Onsdag træder Birkedommer Brenstrup som tidligere meddelt tilbage fra sit Embede og i Morgen er det sidste Dag, han troner bag Skranken i sin Egenskab af Retfærdighedens Vogter. Hans Tilbagetræden kommer ikke uventet, dels sætter den nye Lovgrænse for Dommernes Alder sit ubønhørlige Skel, og dels bebudede Birkedommer Brendstrup ved hans 70 Aars Fødselsdag i 1932, at han kun agtede at holde ved et Pat Aar, og nu er altsaa denne Tidsfrist forløben. Vi er dog mest tilbøjelig til at tro, at det er med nogen Vemod, at den gamle Dommer hænger sin guldtressede Kasket og sin Uniformsfrakke ind i Skabet for bestandig. Dommer Brendstrup er nemlig besjælet af en glødende Interesse for ikke at sige Kærlighed til sin Gerning som Retsembedsmand, og det vil blive et Savn for ham ikke længere at være i Aktivitet paa dette Omraade. Og en Ting maa man lade ham, præget af Alderdomssvaghed er han saavist ikke, hverken legemlig eller aandelig. Da Dommer Brendstrup passerede de 70 Aar, gav vi en udførlig Skildring af hans Liv og Virke og skal derfor her nøjes med at repetere de vigtigste Afsnit af hans juridiske Løbebane. At han som Ung var et opvakt og lyst Hoved fremgaar allerede af, at han i en Alder af kun 22 Aar erhvervede sin juridiske Embedseksamen. Han gjorde derefter i et Aars Tid Tjeneste som Volontør paa Herredskontoret i Grenaa. Hans første egentlige Trin paa Embedsvejen var, da han i 1885 fik Ansættelse som virkelig Byfogedfuldmægtig i Helsingør for det følgende Aar at rykke ind i Stillingen som Amtsfuldmægtig i Hillerød. Dommergerningen stammer fra 1903, hvor han blev kaldet til Birkedommer paa Samsø, 1912 til

3 Byfoged i Randers og i 1919 til Dommer i Nykøbing S. Her har han altsaa virket sin længste Tid og har ogsaa her haft nogle af sine mest rolige Aar, fraregnet Samsø, som han med Skræk mindes, fordi det gav ham for lidt Arbejde. Thi en Arbejdets Mand har Birkedommer Brendstrup saavist altid været. Ja, de fleste vil vel endog mene, at han i de forskellige Sager udøver en hel Del mere Arbejde end fornødent. Men for ham var en Sag aldrig saa lille, at den ikke, saa vidt det stod i menneskelig Magt, skulde oplyses og klarlægges i alle dens Enkeltheder, undertiden endog Enkeltheder som ingen anden end netop han kunde forstaa havde Berøring med selve Sagen. Derfor var hans Protokollater ogsaa i Reglen baade lange og jævnlig ejendommelige. Det samme kunde undertiden siges om hans Domspræmisser, som da han en Gang ved en Injurieproces i Præmisserne betegnede den injurierende Udtalelse som hørende til Teatersproget, som derfor ikke skulde tages alt for højtideligt, hvilket dog ikke forhindrede, at den værdsattes til en Bøde paa 100 Kr. Eller en anden Gang, da det drejede sig om en Proces om, hvorvidt der ved en offentlig Fællesspisning var serveret mindre god Helleflynder, delte de afhørte Vidner i, to Kategorier, som han betegnede som mere eller mindre middagsøvede, og hørte de til de sidste, kunde Vidneudsagnene ikke tillægges særlig Vægt. Disse Præmisser vidner om, at Dommer Brendstrup Ikke savner Humor, hvad enhver, der kender ham paa nærmere Hold, for øvrigt ikke vil være i Tvivl om, selv om han kunde være en fæl Buldrebasse i andre Situationer, og navnlig naar han mødte særlig udpræget Vrangvillie, hvilket jo jævnlig falder i en Dommers Lod. En Ting maa man lade Dommer Brendstrup, for det første som alt nævnt hans Anstrengelse for at trænge til Bunds i Sagerne og tillige den menneskelige Forstaaelse, der altid prægede hans Domme. Ja, vi siger vist ikke for meget ved at antyde, at kunde han ikke faa de juridiske Paragraffer til at gaa i Spænd med det, han ansaa for menneskelig Retfærdighed, saa var han ikke bange for at knibe et Øje lidt til for desto bedre at faa Syn paa Retfærdigheden. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Nykøbing slog Frederikssund 3-1. I Gaar spillede Nykøbing den sidste Turneringskamp i Mellemrækken. Det blev en flot Afslutning: en Sejr over Frederikssund paa Halvleg blev helt uden Maal 0 0, men Nykøbing havde 4-5 oplagte Chancer, som blev brændt af. 2. Halvleg spilledes i øsende Regnvejr. Frederikssund fik det første Maal efter 20 Minutters Spil. Saa tog Nykøbing Teten, og Børge Brinkløv satte et Maal ind. Straks efter blev der Hjørnespark og Klumpspil foran Maal. Det resulterede i, at Aksel Rasmussen satte Bolden ind, og 3 Minutter før Tid scorede Aksel Rasmussen for sidste Gang, - B-Holdet var i Højby til Omkamp om Kredsmesterskabet. Resultatet blev 3 3. Altsaa atter Omkamp! Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Jubilæum paa Hotel Phønix. Et forholdsvis sjældent Jubilæum fejres paa Torsdag, den første November i Nykøbing, idet det da er 25 Aar siden, at Hotelejer Oscar Petersen overtog Driften af Hotel Phønix". Naar vi kalder det et forholdsvis sjældent Jubilæum, er det ud fra den Kendsgerning, at det i disse Tider er noget af en Sjældenhed, at Ejeren af et stort Hotel har siddet paa samme Plads i 25 Aar. Der er vel ikke ret mange Virksomheder, hvor Tidernes Omskifteligheder har sat større Spor end paa Hotelomraadet, og hvad enten det har svinget til den onde eller den gode Side, har det jævnlig haft Ejerskifte til Følge. Hotelejer Oscar Petersen er en undtagelse fra Reglen. Han, der er født i Nakskov i 1879, var saaledes kun 36 Aar da han overtod Ledelsen af det førende Hotel i Nykøbing. Forud havde han studeret Hotelfaget fra Bunden, saa han allerede i en saa ung Alder var moden til at være Hotelleder. Saa tidlig som i 1905, altsaa kun 20 Aar gl., blev han betroet Hvervet som Bestyrer af Industrikafeen i Nykøbing paa Falster. Men det, han længtes efter, var egen Virksomhed, og den fandt han i Nykøbing paa Sjælland.

4 Hotel Phønix" havde da i flere Aar ført en omtumlet Tilværelse. Den oprindelige Ejer forløftede sig paa Byggeopgaven, og en Kreditor maatte overtage Hotellet. Han havde flere Forpagtere, men det blev kun meget kortvarige Perioder hver af disse kunde holde til. Den almindelige Mening var, at Hotel Phønix" var bleven alt for stor for en By af Nykøbings Størrelse. Det var ogsaa som Forpagter, at Oscar Petersen holdt sin Entre. Men hurtig blev det klart baade for Publikum og ham selv, at han var Manden, der magtede at føre Tanken om et Virkelig første Klasses Hotel ud fra Utopiens til Virkelighedens Verden, og allerede i 1913 var han saa sikker paa, at dette skulde lykkes, at han vovede Springet og købte Hotellet til Ejendom. Herefter fulgte nogle bevægede Aar, nemlig Krigstidens. Pengerigeligheden forøgede Gæsternes Krav til de kulinariske Nydelser, medens de gældende Restriktioner, selv for den dygtige Fagmand, lagde Hindringer i Vejen for Kravenes Tilfredsstillelse. Hvordan Værten paa Hotel Phønix bar sig ad, ved vi ikke, men en Kendsgerning var det, at Leveringsdygtigheden her var bleven omtrent landskendt, hvilket førte en stadig tættere Strøm af velbeslaaede Gæster til Huse. Oscar Petersen tjente i disse Aar mange Penge. Men han omsatte igen en meget væsentlig Del af disse i Nybygninger og Modernisering af Hotellet fra Øverst til nederst. Naar han reklamerede med, at Phønlx var et I. KI.s Hotel, satte han en Ære i, at det ogsaa skulde svare til Reklamen, baade med Hensyn til Komfort, og hvad der angik Mad og Drikke. Hertil kom, at han er et genialt Ordensmenneske, der altid har haft en sjælden Evne til at haandhæve Orden baade ude og Inde. Hændte det sig, at en eller anden af Gullaschtidens Opkomlinger fik Lyst til at agere lidt stærk, forstod Hotelejeren paa en kort og fyndig Maade at bringe Vedkommende ned fra Højderne. Hans Motto var og er: Det er mig, der drejer Karrusellen her", og der er ingen andre, der faar Lejlighed til at arrangere Karruseltur" paa Hotel Phønix". Tiderne har skiftet siden. Har man toppet, maa man dale, og for Hotelvirksomheden blev Efterkrigstidens magre Aar en fortsat Dalen, i hvert Fald hvad det økonomiske Udbytte angik. Men dette har dog ikke forhindret Oscar Petersen i at holde Hotellets Standard oppe. Det er fremdeles anerkendt som I. Klasse, og navnlig som Madsted er det berømt. De, der har Lejlighed til at komme Jubilaren paa nært Hold, kender ham som det livlige Gemyt, men tillige som Manden med de stejle Meninger. For de fleste er han kun den myndige og tilbagetrukne Vært, men den ubestridelig dygtige Fagmand, og det er som saadan han vil blive fejret paa Torsdag. Omtale 31/10 (fuldt gengivet) 40 Aars Jubilæum. Toldforvalter Bruun, Nykøbing, kan i Morgen, den 1. November, fejre 40 Aar Dagen for sin Virksomhed i Toldvæsenets Tjeneste.

5 Toldforvalter Bruun har kun virket her i Nykøbing et Par Aar, hvortil han blev forflyttet fra Randers, hvor han var Toldkasserer. I den korte, Tid, han har virket her i Byen, er han bleven kendt som en yderst forekommende og pligtopfyldende Embedsmand. Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes ordinært Møde. En Del Sager toges til Efterretning og 4 Udstykningsandragender anbefaledes. Fra Holbæk Amt forelaa Skrivelse om Beskikkelse af et Medlem til Amtets Søretter. Havnefoged Culmsee, Nykøbing, indstilledes til Genvalg. Samtlige Byer, som har Sindssygehospitaler, har søgt Ministeriet om Tilladelse til ikke at medregne Sindssygepatienterne til Byens Indbyggere - af Hensyn til Refusionsforbundets Opgørelse af mellemkommunal Refusion. Der forelaa Skrivelse fra Socialministeriet om, at Andragendet var afslaaet. Stien fra Ringholm til Hov-Vig istandsættes. Der forelaa en Indstilling fra Gade- og Vej udvalget om Istandsættelse af Stien over Ringholms Jorder til Hov- Vig. Mejeribestyrer Iversen redegjorde for Indstillingen. Stien og Vejen havde i lang Tid været i en daarlig Tilstand, og ifølge en Deklaration fra 1906 havde Kommunen Pligt til at holde Stien i Stand paa Stykket indtil Hov-Vigs Jorder. Medens Stien ved Ringholm helt er forsvundet, er den i god Stand paa Hov-Vig. Ejeren af Hov-Vig og Ejeren af Ringholm har begge stillet sig afvisende overfor Spørgsmaalet om Tilskud til Istandsættelse af Stien, medens de i Fællesskab vil gøre Vejen i Stand. Gade- og Vejudvalget indstiller, at Kommunen lader Stien gøre i Stand som Nødhjælpsarbejde. Materialet havde man tænkt sig skulde være Singels, Ler og saa vidt muligt Slagger. Omkostningerne vil blive ca. 700 Kr. Istandsættelsen vedtoges. En Bid af Vejmillionerne! Udenfor Dagsordenen behandledes et Par Sager. Borgmesteren oplæste en Skrivelse fra Overvejinspektøren, efter hvilken Nykøbing Kommune til Anlæg af en Cykle- og Gangsti langs Rørvigvejen af Vejmillionerne kunde faa et Tilskud paa 50 pct., dog ikke mere end 3500 Kr. Til Efterretning. Dansk Kvindesamfund søgte om Tilladelse til at afholde Efterskole for unge Piger i Husholdning i Lighed med tidligere Vintre. - Overlodes til Kvindesamfundet i Forbindelse med Skolekommissionen at ordne det videre fornødne. Iversen fremkom med Forslag om atter i Aar at etablere Børnebespisning og oplyste, at der var en Kassebeholdning paa 480 Kr. - Socialudvalget vil tage sig af Sagen. Dermed var det offentlige Møde forbi. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Dødsfald. Efter kun faa Dages Sygeleje er Restauratør Hans Olsen, Vesterbro, Nykøbing, død, 61 Aar gl. Hans Olsen har i 28 Aar. drevet Restaurationsvirksomhed her i Nykøbing, først paa Algade og siden, da Byens Udvikling drog mod Vest, paa Vesterbro. Han hørte til de stille i Landet, der kun sjældent kom udenfor sine egne Enemærker. Han efterlader sig Hustru og to Børn, der begge er voksne.

6 Omtale 23/11 (fuldt gengivet) Dommer Neergaard overtager Embedet. I Dag tog den nye Dommer for første Gang Dommersædet paa Nykøbing Raadhus i Besiddelse og overtog derved officielt Embedet som Retfærdighedens Formidler paa disse Egne. Begivenheden indlededes ved, at hele Politistyrken, Sagførerstanden og Pressens Nestor var mødt for at hilse paa Indehaveren af Byens højeste Embede. Dommerfuldmægtig A. Fog præsenterede de Tilstedeværende for Dommer Neergaard, forinden denne indtog sin Plads bag Skranken. Den første Embedshandling, den nye Dommer havde at udføre, var af en meget fredelig Art, nemlig Tinglysning af to Ægteskaber, der ønskes indgaaet ved borgerlig vielse. I øvrigt var Dagen forbeholdt civile Sager uden større Interesse for Offentligheden. Det første Indtryk, vi fik af Dommer Neergaard, er, at han er en mild og venlig Personlighed uden alt for mange Omsvøb, og som derfor sikkert vil faa let ved at komme i Kontakt til den Del af Befolkningen, som Tid efter anden vil faa med ham at gøre. Omtale 27/11 (fuldt gengivet) Socialdemokraten er sur. Vi antager, at Socialdemokratens herværende Redaktør har spist noget, som han ikke kan taale. Daarlig Mave giver som bekendt i Reglen daarlig Humør, og for Tiden er det skidt med Humøret paa Socialdemokraten. I Lørdags gav dette sig Udslag overfor os, fordi vi den foregaaende Dag havde bragt en Omtale af Dagsordenens Indhold for næste Byraadsmøde, og Bladet bebrejdede haardelig Redaktør C. V. Christensen, at han publicerede den Viden, han i sin Egenskab af Byraadsmedlem sad inde med, og som Pressekollegerne ikke kendte. Til vor Undskyldning tjener, at vi ikke anede, at Dagsordenen - mod Sædvane - ikke var bleven tilstillet Bladene om Onsdagen, men først om Lørdagen, og følgelig anede vi heller ikke, at vi begik nogen Synd ved om Torsdagen at bringe Uddrag af Dagsordenen. Havde det været vor Hensigt at distancere vore Kolleger, kunde vi har gjort det allerede om Mandagen. Da kendte vi i Dagsordenens Indhold, og da vidste vi, at ingen af Konkurrenterne kendte den, men det gjorde vi netop ikke. I Aftes har Bladets Surhed faaet en anden Adresse, idet den vender sig mod Menighedsraadet, fordi dette ved sin Konstitution ikke har fundet nogen Udvalgsplads for det socialdemonkratiske Medlem af Raadet. Vi har ingen Kendskab til, efter hvilke Regler eller maaske Mangel paa Regler, Menighedsraadet er gaaet frem ved Konstitutionen. Men vi føler os temmelig overbevist om, at det ikke er politiske Hensyn, der har været raadende. Disse var holdt saa absolut i Baggrunden ved Raadets Sammensætning, at det er udelukket, at der skulde gaa politiske Dønninger i Raadet. Mon ikke det snarere er saa, at Fyrbøder And. Jensen, der er stærkt optaget af sine forskellige Hverv, ikke har ønsket at faa tildelt flere. Det skulde Socialdemokraten spørge ham om. Omtale 6/12 (fuldt gengivet) Den kommunale Efterskole i Nykøbing. Som det ses af omstaaende Annonce agter man at begynde den aarlige Efterskole for unge Piger i Nykøbing den 9. Januar. Skolen faar i Aar ny Ledelse. Officielt er det ganske vist Skole kommissionen, der staar som Leder, men uofficielt ledes Skolen af et Udvalg, nedsat af Dansk

7 Kvindesamfund. Dette Udvalg bestaar i Aar af Fru Lærer Bjørnsgaard (Formand), Fru Driftsbestyrer Eriksen og Fru Bilhandler Christensen. Som Lærerinde har man sikret sig Frk. Nøhr, Holbæk, der det sidste Par Aar har ledet Skolen. Det er Hensigten i Aar at dele Eleverne i to Hold. Et for Nybegyndere og et andet for tidligere Aars Elever. Indmeldelse til Undervisningen skal indgives til et af Udvalgets Medlemmer inden den 10. December. Foreningens Signaturmærke belyst af nogle stærke og straalende Lysprojektører. Saa snart Portalen er passeret er man midt inde i Hovedgadens yderst storslaaede Illumination, hvor Granguirlanderne med korte Mellemrum er spændt over Hovedgaden i hele dens Længde og fra hvilken de mange Hundreder af elektriske Lamper kaster deres Festblus ud over Staden. At alle Butikerne ogsaa ligger badet i et Lyshav, fremvisende deres rige Indhold af alt, hvad der kan glæde et Menneskehjerte til Julen, er kun selvfølgeligt. Udstillingerne i Aftes bød paa mange morsomme og originale Indfald. Der var da ogsaa en stor Menneskemængde paa Benene for at beundre Forretningsfolkenes Hittepaasomhed, og der blev sikkert gjort Studium til adskillige Ønskesedler. Herefter vil der ikke blive anden Trafik gennem Byen end den, der har Ærinde til og fra Højby, medens al den gennemgaaende Trafik vil foregaa ad den nye Hovedvej. Herved vil den snørklede Vej gennem Byen blive aflastet saa stærkt, at et væsentligt Faremoment dermed er fjernet. Omtale 10/12 (fuldt gengivet) Juleudstillingerne i Nykøbing er smukke. I Gaar var det den store Udstillingssøndag, hvor Forretningsfolkene kappedes om at give Publikum Indblik i alle de Rariteter, som de hver især har at byde paa til de kommende Juleindkøb. I Gaar var det jo nemlig kun Skueretter, eftersom der ikke var Adgang til at købe noget af Herligheden. Men lad os straks sige, at Udstillingerne var pragtfulde og fremtræder i en staarslaaet Ramme ved den Illumination af Gaderne, som er iværksat. Ved Indkørslen fra Vesterbro bydes Publikum velkommen til Bys ved en prægtig af Foreningen Dansk Arbejde rejst Portal med Omtale 13/12 (fuldt gengivet) Staarup nedlægges. Ja, Byen bliver forhaabentlig nok staaende, men den nedlægges som Hovedfærdselsaare, idet Trafiken i Dag er aabnet paa den ny Cememtbetonvej, der er anlagt øst om Byen. En Begivenhed, som alle Motorkørende har imødeset med Længsel. Staarup med sin stejle Bakke og de to skarpe Sving, over hvilke der intet Udsyn var, har altid været alle Trafikanters Skræk, og adskillige Uheld har der da ogsaa i Aarenes Løb været at notere.

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen Jens Jensen-Sønderup folketingsmand og minister Artikel bragt i Hanen 5. Rk. Nr. 6 1998 I tidens løb har der naturligvis også været en del folk her fra egnen, der har haft sæde i rigsdagen. Egentlig ved

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

W É i. m ijptiip 1 ^M. ppy UPeii ^K. ~:am9!i»25!9!!?agtbj«« MMi iq; ^L-K-i? ;3Utv9E. fem ^ i^uisrn ujss'jia?j^ jsiml! 3?!

W É i. m ijptiip 1 ^M. ppy UPeii ^K. ~:am9!i»25!9!!?agtbj«« MMi iq; ^L-K-i? ;3Utv9E. fem ^ i^uisrn ujss'jia?j^ jsiml! 3?! il 1 ^M HW ;3Utv9E 'ifliirr^ fem ^ i^uisrn ujss'jia?j^ ppy UPeii ^K I:g Uj^ m ijptiip MMi iq; ^L-K-i? yiinjl'^ii imiiiiiiih tthi lii ^55!iilB?;gSiisiiK5 ^1wM 1 W É i! ^^r^ 'bhs3 Im B ~:am9!i»25!9!!?agtbj««i!

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere