"Verdener til forskel"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Verdener til forskel""

Transkript

1 "Verdener til forskel" Forfatter Nils Jensen ISBN Copyright 1996 Nils Jensen & Aalborg Universitetsforlag Udgivet af Aalborg Universitetsforlag Layout Janne Løth/Lene Sloth Nielsen Tryk Schølin Grafisk Forsideillustration Nils Jensen Distribution Aalborg Universitetsforlag Badehusvej 16, 9000 Aalborg Tlf Fax Bogen er udgivet med støtte fra Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer og Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet.

2 Indholdsfortegnelse Forord 7 Kapitel 1 9 Prolog Indledning Om baggrunden Tre empiriske undersøgelser og tre teser 15 Kapitel 2 21 Teoretiske og metodiske overvejelser Et fortolkningsvidenskabeligt udgangspunkt Hverdagsbevidsthed, hverdagsliv og livsverden Livsverden og systemverden Rationalitet og fornuft Om paradigmer Fortolkningsviden i forhold til positivisme Tre videnskabsformer System- og livsverdenen revisited Om kvalitative og kvantitative metoder 39 Kapitel 3 43 Det naturvidenskabelige ideal og lægevidenskab Det naturvidenskabelige ideal Lægevidenskab og sygdomsforståelse Samfundsvidenskab og sygdomsforskning 51

3 Kapitel 4 55 Psykiatrien i forhold til lægevidenskaben og det naturvidenskabelige ideal Et rids af psykiatriens historie Michel De Certeau, Michel Tournier, de andre og normalerne Psykiatrien i forhold til det naturvidenskabelige ideal og lægevidenskab Den diagnostiske tænkning Den institutionaliserede anonymitet Den diagnostiske kultur 69 Kapitel 5 71 Psykiatrien et lægevidenskabeligt speciale - distriktspsykiatri en trussel? Psykiateren som behandlingsteamets naturvidenskabelige rådgiver 71 Kapitel 6 81 Om egenforståelsen af tilværelsen med en sindslidelse - en fænomenologisk tilgang Brudstykker Kamp for at få en sygdom - kamp for ikke at få en sygdom Lægevidenskab og/eller kunst 107 Kapitel Et professionssociologisk perspektiv Karakteristik af en profession Den lægelige profession Det sociale arbejde De professionelles arbejdssituation 119

4 Kapitel Epilog 127 Litteraturliste 134

5 Forord Tiden er igen moden til, at vi kan diskutere og bruge socialpsykiatri. I slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne var socialpsykiatrisk tænkning med til at udforme en række strategier og metoder i det psykiatriske arbejde. Samtidig skabtes der, på baggrund af de socialpsykiatriske overvejelser om psykisk syges behov og muligheder, helt nye social- og sundhedspolitiske holdninger, som var væsentlige elementer i den proces, der har været medvirkende til, at psykisk syge nu også har mulighed for at klare sig uden for de store institutioners beskyttende mure. Og selvfølgelig kan man fra den periode finde en righoldig litteratur om socialpsykiatri med en kritisk og analyserende holdning til de forhold, psykisk syge blev tilbudt som individer. Desværre for psykiatrien har der så i en årrække været temmelig stille om såvel den praktiske som den teoretiske socialpsykiatri. Imens er der på den ene side blevet opbygget en distriktspsykiatri, oftest på den traditionelle psykiatris betingelser og på den anden side er der i socialforvaltningernes regi blevet etableret en række sociale tilbud til psykisk syge. Der er blevet skabt to systemer, der oftest ikke har meget tilfælles, hvis der altså ses bort fra, at de begge tilbyder ydelser til mennesker, der lider af en kronisk psykisk lidelse. På den ene side har psykiatrien, som finder sit videnskabelige grundlag indenfor den positivistisk-biologisk tænkning - og det skal ikke forståes som noget negativt - altovervejende interesseret sig for at skabe sådanne omstændigheder i sine institutioner, at de egner sig for behandling af sygdomme. På den anden side har nogle andre måttet finde ud af at skabe sociale tilbud til de oftest kronisk psykisk syge. Det er blevet socialvæsenets opgave. Men en teoretisk diskussion af hvordan denne opgave skulle løses og hvordan og på hvilke betingelser man fik skabt sammenhæng mellem psykiatrien, de sociale tilbud og ikke mindst den psykisk syges egen verden, kom til at mangle. Socialpsykiatrien har ikke i tilstrækkelig grad fulgt med, og har derfor ikke udviklet de nødvendige teorier og metoder, der burde have været en del af denne proces. Desværre. Men nu sker det. 7

6 Gennem de sidste år er det igen diskuteret, hvad socialpsykiatri i grunden er for noget. I en lang række bøger og artikler - og nu også denne bog - forsøger forskere med forskellig baggrund at finde og genfinde mulige forståelsesrammer for socialpsykiatrien. Vil der så være andre videnskabsteoretiske muligheder end den biologisk-naturvidenskabelige, der er velegnede til både at forstå og etablere hjælpe- og behandlingsarbejde i forhold til psykisk syge borgere? Og vil der kunne skabes samarbejdsrelationer på tværs af fag- og teorigrænser? Det er der nødt til at være, og det må der skabes. Psykiatrien hverken skal eller kan fungere alene med den positivitiske metodes krav til videnskabelig objektivitet, som dels kan være vanskelig, dels ikke altid ønskelig at honorere, når det drejer sig om sociale og mellemmenneskelige forhold, og psykiatriens sygdomsbegreber og sygdomsopfattelse kan ikke ses adskilt fra det til enhver tid omgivende samfundet, hvilket andre forskningsgrene end den naturvidenskabelige er bedre rustet til at registrere. Hvis vi skal skabe - og det skal vi - gode leveforhold for og god behandling til mennesker med en psykisk sygdom, må vi både kunne opfatte den psykisk syge som en patient, der skal have en lægelig behandling og som en person med en sindslidelse, hvis liv skal kunne leves på en ordentlig måde. Til at forsøge at opfylde dette ideale krav, vil kun én måde at beskrive og forstå psykisk lidelse på ikke være tilstrækkelig. Der er tvingende brug for også en social socialpsykiatrisk forskning. København 1996 Preben Brandt

7 Kapitel 1 Prolog In the serene world of mental illness, modern man no longer communicates with the madman: on one hand, the man of reason delegates the physician to madness, thereby authorizing a relation only through the abstract universality of disease; on the other hand, the man of madness communicates with society only by the intermediary of an equally abstract reason which is order, phsysical and moral constraint, the anonymous pressure of the group, the requirements of conformity. As for a common language, there is no such thing; or rather, there is no such thing any longer; the constitution of madness as a mental illness, at the end of the eighteenth century, affords the evidence of a broken dialogue, posits the separation as already effected, and thrusts into oblivion all those stammered, imperfect words without fixed syntax in which the exchange between madness and reason was made. The language of phsychiatry, which is a monologue of reason about madness, has been established only on the basis of such a silence Indledning Denne lille bog består af nogle teoretiske refleksioner over primært tre empiriske undersøgelser, jeg har gennemført i perioden 1990 til Undersøgelserne har taget afsæt i den omstillingsproces, der pågår indenfor den danske psykiatri i retning af en mere udbredt satsning på. forskellige former for distrikts- og socialpsykiatri. Det er mit klare indtryk, at anvendelsen af de to begreber har afstedkommet nogen forvirring med hensyn til hvad de hver især betegner. Jeg vil derfor indledningsvis definere de to begreber. Ved distriktspsykiatri vil jeg primært forstå det ambulante psykiatriske behandlingstilbud, der i sin mest rendyrkede form består af psykiatriske centre eller teams, der betjener ikke-indlagte Michel Foucault. Madness and civilization. A history of insanity in the age of reason. Vintage books, april Publicseret i Frankrig med titlen; Histoire de la folie. Librairie Plon,

8 psykiatriske patienter ude i de lokalområder, hvor de bor. Disse udviklinger har været igangsat på initiativ fra Sundhedsministeriet. Ved socialpsykiatri vil jeg forstå de forskellige sociale, boligmæssige støttefunktioner for sindslidende i lokalområderne. Udbygningen af disse støttefunktioner varetages som oftest af primærkommunerne og/eller private, frivillige organisationer. Udbygningen af socialpsykiatrien har i nogen grad haltet efter den distriktspsykiatriske udbygning. Socialministeriet har været den centrale initiativtager på dette område. I mine undersøgelser har den distriktspsykiatriske udbygning været i fokus, jeg har således kun perifert berørt den socialpsykiatriske udbygning. Når jeg siger distriktspsykiatri siger jeg samtidig voksenpsykiatri. Jeg beskæftiger mig således ikke med f.eks. børne- og ungdomspsykiatri. En central tese, som forfølges i bogen, er, at omstillingen til distriktspsykiatri udfordrer det herskende lægevidenskabelige paradigme (læs naturvidenskabelige paradigme). Ved et paradigme vil jeg ganske kort og foreløbigt forstå det sæt eller system af antagelser, teknikker, metoder, som udøverne af en videnskab taget for givet, uden at de nødvendigvis er bevidste om dette. Paradigmet udgør de briller, hvor igennem den enkelte forsker eller grupper af forskere anskuer verden. Et paradigme kan udgøre en barriere for at opnå en ny og måske mere adequat forståelse af virkeligheden - man kommer til at stirre sig blind på en traditionel og velkendt forståelse af omverdenen. Den tese, der forfølges, er på ingen måde af ny dato. Den er for så vidt heller ikke fremmed for udøverne af psykiatri. Jeg vil her blot referere til psykiateren Anders Kelstrup, der på tærsklen til den distriktspsykiatriske æra i Danmark argumenterede for et paradigmeskifte indenfor psykiatrien. Denne argumentation bliver aktuelt mødt med argumenter for en mere entydig forankring af psykiatrien indenfor et mere entydigt naturvidenskabeligt univers. Også i en dansk psykiatrisammenhæng tales der om 90-erne som "Hjernens årti". Den amerikanske kongres har udpeget 90-erne som "The decade of the brain", begrebet dækker over en biologisk revanchisme indenfor psykiatrien. Psykiatrien som en objektiv naturvidenskab 2. 2 Udviklinger som jeg i en anden sammenhæng har sammenfattet i begrebet: En neo-kraepelinsk æra for psykiatrien. 10

9 Aktuelt oplever vi således to til dels modsatrettede bevægelser. På den ene side, i praksis, åbnes der via forskellige distriktspsykiatriske ordninger op for en mere social/sociologisk forståelse af sindslidende, på den anden side søger toneangivende udøvere af psykiatrien mod en mere entydigt forankring af psykiatrien indenfor et biologisk naturvidenskabeligt univers. Det er disse modsatrettede tendenser, der har vækket min undren og nysgerrighed. Mit arbejde befinder sig i et spændingsfelt mellem to tilstande. På den ene side den faktiske tilstand (en overvejende biologisk og individorienteret psykiatri) og på den anden side en ønskværdig tilstand (en forståelse, der ikke fornægter eksistensen af lidelsesfyldte sygdomstilstande, men som heller ikke fornægter, at sindslidelser og sindslidende må begribes i specifikke sociale- og kulturelle kontekster. En forståelse hvor menneskelig samhandling, relationer og socialt miljø er centrale begreber). Ovenstående har jeg i en anden sammenhæng formuleret som et spørgsmål om hvad der er psykiatriens distrikt? og hvad der er distriktets psykiatri? Med begrebet psykiatriens distrikt vil jeg pege på, at den psykiatriske opgave er en snæver behandlingsopgave. Med begrebet distriktets psykiatri vil jeg angive behovet for en langt mere bredspektret indsats af social, kulturel og pædagogisk karakter. Sindslidelser søges fortsat defineret og måske i stigende grad (hjernens årti) ind i en primært biologisk og medicinsk diskurs. Men samfundsmæssigt fremtræder sindslidelser først og fremmest som et socialt og kulturelt problem. På et videnskabsteoretisk niveau kunne man tale om en samfunds- og humanvidenskabelig diskurs. I bogen anskues "mødet" mellem den sindslidende og de professionelle behandlere som et "møde" mellem to verdener, livsverden og systemverden. Mine inspirationskilder i denne sammenhæng er dels den fænomenologiske sociologi og den kritiske teori, som den er formuleret af Jiirgen Habermas. En grundantagelse i bogen er, at den naturvidenskabelige positivistiske tilgang har en række begrænsninger, når det gælder studiet af mennesket. Denne erkendelse er til stede også blandt psykiatriens udøvere. En tilsvarende erkendelse af kompleksitet finder jeg er til stede i den enkelte sindslidendes forståelse af sin egen situation. Et centralt tema i bogen er forholdet mellem den enkelte sindslidendes forståelse af sin egen tilstand og så de professionelle behandleres forståelse. Nogle centrale begreber i denne 11

10 sammenhæng er den medicinske antropologis begreber illness og disease. De to begreber anvendes til at tydeliggøre den sindslidendes egenforståelse (illness) og de professionelles (disease). En antagelse jeg forfølger er at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem begreberne illness, disease samt den sindslidendes valg af strategi med hensyn til hemmeligholdelse eller åbenhed omkring sin situation. I bogen forsøger jeg at synliggøre denne sammenhæng Om baggrunden En indledende fortælling eller beretning fra min egen verden om psykiatriens nuværende og fremtidige placering. I forbindelse med mit forskningsarbejde måtte jeg nødvendigvis på et tidspunkt opsøge universitetsbiblioteket. Min litteratursøgning blev indledt på den samfundsvidenskabelige og humanistiske fagsal. På denne fagsal blev jeg gjort opmærksom på, at den psykiatriske litteratur var samlet på den teknisk-naturvidenskabelige fagsal sammen med den øvrige lægevidenskabelige litteratur (somatikken og psykiatrien var integreret). Således oplyst om psykiatriens institutionelle placering begav jeg mig over på den teknisk-naturvidenskabelige fagsal. Her blev jeg af bibliotekaren gjort opmærksom på, at psykiatrien havde holdt flyttedag, den var nu placeret på den samfunds- og humanvidenskabelige fagsal (overflytningen havde fundet sted i sommerferien, det kunne være begrundelsen for, at man endnu ikke havde registreret flytningen). På et andet niveau har psykiatrien også holdt flyttedag. Nordjyllands- og Viborg Amt har således flyttet psykiatrien fra amternes sundhedsforvaltninger til socialforvaltningerne. Nærværende bog kan også siges at beskæftige sig med flytning af psykiatrien. Igennem en længere periode (Samsø-projektet fra 1957, Vesterbro-projektet fra 1977, Aalborgprojektet og Brørup-projektet fra 1981), har der fundet en på mange måder omfattende og gennemgribende omstillingsproces sted indenfor den danske psykiatri. Det er en omstillingsproces, der har fundet sted i forlængelse af og samtidigt med tilsvarende omstillingsprocesser i andre vestlige lande. Det centrale i den danske omstillmgsproces har været etablering af forskellige former for distrikts- og socialpsykiatriske foranstaltninger. Omstillingsprocessen har for alvor taget fart igennem de sidste 7 til 8 år. Som baggrund for omstillingsprocessen kan i hvert fald peges på fire forhold: 12

11 1. Den sociologiske påvisning af totalinstitutionernes negative indvirkning på patienterne. En påvisning af at institutionaliseringen frem for at helbrede de sindslidende gav dem flere "sygelige symptomer". 2. Den socialpsykiatriske påvisning af at der er væsentlige sammenhænge mellem samfundsmæssige forhold og psykisk lidelse. 3. Den psykofarmakologiske udvikling i retning af mere "effektive" former for medicin, der tilsyneladende skabte mulighed for at et større antal sindslidende nu kunne udskrives fra de psykiatriske institutioner. 4. Endelig kunne der peges på en ikke uvæsentlig interesse i at spare ressourcer ved at undgå omkostningskrævende indlæggelser. Det er dog et åbent spørgsmål om etablering af distriktspsykiatri har medført besparelser for amtskommunerne i Danmark. Den danske distriktspsykiatri er baseret på den grundforestilling, at der skal ske en samordning og koordinering af den psykiatriske behandlingsindsats og den sociale indsats. Det er en grundantagelse i dette skrift, at den omstilling der finder sted er blevet påbegyndt uden, at man har gjort sig nogle særlige teoretiske overvejelser over på hvilket grundlag den "nye" indsats skulle funderes. I en rapport fra Dansk Sygehus Institut 3 pegede man på uklarhederne i forhold til samordningen af de to former for indsats: "På den anden side er den distriktspsykiatriske virksomhedsafgrænsningfra socialt arbejde ikke helt klarlagt, og distriktspsykiatriens "psykiatriserende tendens" (dvs. at sociale og politiske problemer omdefineres til psykiatriske problemer og søges løst i dette regi) er af mange. fremhævet som en uheldig funktion." I den omtalte rapport fra Dansk Sygehus Institut, diskuterede man såvel organisationsformer som behandlingsindhold i relation til distriktspsykiatrien, herom hed det: Samordning i sundhedsvæsenet. Rapport om psykiatri. Appendix c til betænkning 1044 for Samordningsudvalget for sundhedsvæsenet. Dansk Sygehus Institut

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN:

Læs mere

Velfærd ad nye veje - Om en ny aktørs mulighedsbe:ngelser i Københavns Kommunes socialpsykiatri

Velfærd ad nye veje - Om en ny aktørs mulighedsbe:ngelser i Københavns Kommunes socialpsykiatri 28. August 2013 Velfærd ad nye veje - Om en ny aktørs mulighedsbe:ngelser i Københavns Kommunes socialpsykiatri Cand.soc. Poli-sk Kommunika-on & Ledelse Kandidata6andling Copenhagen Business School, 2013

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Maja Lundemark Andersen Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Af Maja

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Stofmisbrug og behandling. En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark

Stofmisbrug og behandling. En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark Stofmisbrug og behandling En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark Speciale af Helene Forsberg-Madsen Kandidat i Socialt Arbejde November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Stofmisbrug

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt Speciale 2011 Sociologisk Institut, Københavns Universitet Den (u)synlige følgesvend EEnn kkvvaalliittaattiivv aannaallyyssee aaff ssppæ ænnddiinnggssffoorrhhoollddeett m meelllleem m uunnggee hhiivv ssm

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Stine Røn Christensen

Stine Røn Christensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Socialt arbejde, misbrug og Somaliske mænd - en sociologisk analyse af socialt arbejde målrettet misbrugere og hjemløse med somalisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Samfundet og de gale. Magt og afmagt i psykiatrien

Samfundet og de gale. Magt og afmagt i psykiatrien Samfundet og de gale Magt og afmagt i psykiatrien Samfundet og de gale I denne tekst fås et indblik i, hvordan samfundet gennem tiderne har behandlet mennesker med psykiske lidelser i sindet. Teksten beskriver

Læs mere

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Nelli Øvre Sørensen Nelli Øvre Sørensen Det levede levede liv liv med med sindslidelse sindslidelse Det ETNOGRAFISK FORSKNINGSSTUDIE FORSKNINGSSTUDIE AF AF BORGERES BORGERES SOCIALE SOCIALE LIV LIV I I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1: Introduktion... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1: Introduktion... 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Kontekst...6 1.2.1 Empirisk kontekst...6 1.2.2 HIV i Danmark...7 1.2.3 Metodiske refleksioner...7 Konstruktion af og adgang

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel i den inkluderende skole

Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel i den inkluderende skole Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel i den inkluderende skole Rasmus Alenkær PhD afhandling Syddansk Universitet IFPR Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Vejleder: Marianne Horsdal

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

De sunde overvægtige børn

De sunde overvægtige børn De sunde overvægtige børn Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere