Ringkøbing- områdets internationale landskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing- områdets internationale landskab"

Transkript

1 Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab 1

2 2

3 Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) har i flere år gennemført en række internationale projekter. Men det internationale sigte har også afsløret en række problematikker og ubrugte muligheder, som RKSK i samarbejde med Central Denmark EU Office (CDEU) ønsker at fokusere på. 3

4 Kommunen har som ambition at være med i flere internationale projekter for at sikre RKSK flere EU-midler, flere kontakter, læring fra best practise i andre lande og mere synlighed internationalt. Det er vigtigt for kommunen, at internationale projekter bidrager til de mål, man arbejde på at nå, og de politikker og stratgier, der arbejdes efter. Dette baggrundsnotat rummer en oversigt over internationale aktiviteter i kommunen, baseret på besvarelsen af de spørgeskemaer, som er blevet sendt ud til en lang række institutioner og forvaltninger i kommunen. Spørgeskemaerne, baggrundsnotatet og workshoppen d. 22. juni kan sammenlagt ses som en analyse, der giver et overblik over internationale aktiviteter og engagement i kommunen, samt et praj om hvor RKSK internationale sigte skal være de kommende år. Det sidste er klart det vigtigste formål med workshoppen. Broen mellem hvor RKSKs internationale engagement er nu, og hvor RKSK er om et par år, skal bygges af de projekter, der igangsættes efter workshoppen. Den første byggesten er dette baggrundsnotat, der gør det tydeligt hvilke erfaringer, der allerede er i kommunen, og hvem man kan spørge til råds når nye projekter skal udvikles. Notatet sætter desuden fokus på, hvorfor der overhovedet skal arbejdes internationalt: Er det ikke for besværligt? Og nytter det overhovedet? Hvorfor internationalt? Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læghegn, mens andre bygger vindmøller. RKSK har altid været mest til det sidste. Og Europa har masser at komme efter: ny viden, erfaringer, inspiration, internationale netværk og nogle at spejle sig i og op imod. Sidst men ikke mindst er der økonomiske ressourcer at udnytte gennem de tilskudsmuligheder, som EU-systemet rummer. Alt sammen noget, der kan bidrage med løsninger på fremtidens udfordringer. Som landets andre 97 kommuner har RKSK brug for udvikling også, - og måske især - når økonomien er stram. Derfor er det oplagt at tænke i EU-midler, når der skal skaffes medfinansiering til vigtige udviklingsprojekter. og RKSK har allerede en sikker erfaring og en god styrkeposition på flere områder, når det kommer til deltagelse i internationale projekter. Hvad viste spørgeskemaundersøgelsen? Spørgeskemaerne har været sendt ud til en bred kreds af institutioner, organisationer og forvaltningsgrene. 16 besvarelser er kommet retur, hvoraf 15 kunne dokumentere erfaring med internationalt arbejde. Undersøgelsen er ikke nødvendigvis dækkende i forhold til det aktuelle niveau af internationale aktiviteter i kommunen, men kan give et fingerpeg om områder, der står stærkt og andre, der står mindre stærkt i en international fokusering. Erfaringerne grupperer sig inden for bestemte faglige områder. Fx har RKSK en stærk position og en god erfaring internationalt, når det gælder miljørettede projekter. RKSK er eller har her været med i mange forskellige internationale projekter fx SPARC, PRB-Agri network, VERDI (igangværende) og RIVERMAN (nyt projekt der er ansøgt under Intereg 4C). Kulturområdet er et andet område med solide erfaringer fra forskellige internationale samarbejdsprojekter. I modsætning til miljøområdet, hvor kommunen er gået forrest med adskillige eksempler på internationale projekter, er kulturområdet i højere grad præget af forskellige lokale institutioners eget engagement. Teatret OM ser det internationale engagement som den platform, deres virke baseres på det vil sige bruger det internationale som afsæt for at agere lokalt. En anden institution, Ringkøbing-Skjern Museum, har konkret erfaring med samarbejdsprojekter, der har opnået EU-tilskud. 4

5 Inden for skole- og uddannelsesområdet er der fortrinsvis tale om opbygning af internationale netværk gennem udvekslinger, besøg og studieture. Ingen har tilsyneladende erfaring med egentlige udviklingsprojekter, men har til gengæld generelt udtrykt tilfredshed med det udbytte, som de internationale kontakter har givet. På turismeområdet er der interesse for at arbejde internationalt og også konkrete eksempler på medvirken i et EU-støttet projekt. Desuden har flere dele af den kommunale forvaltning (undervisning, borgerservice, ekstern udvikling, foruden miljø og natur) erfaring med internationalt arbejde, og det samme gælder Erhvervsrådet. Hvis man ser ud over de kommunale og offentlige institutioner har erhvervslivet i RKSK også vist interesse for internationale udviklingsprojekter. Flere virksomheder fra RKSK har deltaget i projekt ifacilitator, som CDEU står for, og som sigter mod at få virksomheder med i udviklingsprojekter med EU-støtte. Men der er andre områder, hvor et internationalt fokus tilsyneladende ikke står stærkt. Fx på energiområdet, som er en af RKSK store prioriteringer med et stort lokalt fokus. Undersøgelsen har ikke kunnet dokumentere, at der i RKSK findes forvaltningsgrene, institutioner, organisationer eller andre, som har udnyttet mulighederne for ny viden, erfaring og kontakter, som Europa og EU-systemet giver. Hvad med barriererne? Der er mange barrierer, og generelt er der en opfattelse af, at EU er et stort bureaukratisk farvand, det er svært at navigere i. Og ja, det er rigtigt - det kan være både tungt og bureaukratisk at deltage i et EU-projekt. Den erfaring har flere i RKSK også allerede gjort sig. Som nogle af kommentarerne i de returnerede spørgeskemaer lyder: Det har været meget dyrt at deltage. og vores erfaring med internationale projekter er at det ofte bliver for tungt organisatorisk og administrativt. Det alene kan afholde os for at deltage i andre internationale projekter. Men nytter det? Det korte svar er ja. Flere har tilkendegivet, at de er glade for de netværk, som de indgår i. Som et par af kommentarerne lyder: I forhold til deltagelse i internationale netværk, så har det indtil videre været meget udbytterigt, idet erfaringerne herfra har skabt grundlag for et helt nyt satsningsområde i kommunen, der nyder politisk opbakning. At være med i eu-netværk gør, at der kommer nye input udefra til gårdens frivillige og andre aktører mødes Også på skoleområdet er der positive erfaringer at hente: Vi har haft særdeles gode erfaringer mange af de gode kontakter, der er blevet skabt, er blevet overført til skoleledergruppen, skolerne og den enkelte lærer. Og tilsvarende finder de fleste af dem med erfaring på det felt, at det har haft relevans at deltage i et internationalt projekt. Som Teater OM skriver i deres kommentar: Teatret OM er en internationalt sammensat teatergruppe med medlemmer fra Danmark, Italien og Japan. I det daglige arbejde farver og inspirerer vores forskellige kulturelle baggrunde os både i vores forestillinger og i vores hverdag med hinanden. De internationale gæster teatret har bragt til kommunen har alle været meget betagede af området. De har fået en god oplevelse og bliver på denne måde også ambassadører for kommunen Fremadrettet er der flere af kommentarerne, der går på, at de gerne vil deltage i flere internationale projekter bl.a. Vi vil gerne i fremtiden deltage mere aktivt i internationale udviklingsprojekter omkring brugen af IT og de sociale medier. Det fremadrettede perspektiv Ved workshoppens afslutning vil der blive taget beslutning om, hvilke ideer, konsulenterne fra CDEU skal tage med sig hjem og konkretisere i forhold til tilskudsmuligheder, partnere, ressourceforbrug, m.v. Efter sommerferien afleverer CDEU en rapport til RKSK, hvor muligheder, etc. præciseres. Rapporten skal danne grundlag for en drøftelse på et efterfølgende byrådsmøde, hvor der skal tages beslutning om hvilke og hvor mange af internationaliseringsmulighederne, RKSK ønsker at gå videre med. Rapporten bygges op, så de ideer, det besluttes at gå videre med på workshoppen, analyseres grundigt i forhold til internationale muligheder og med en klar oversigt over ressourceforbrug. Øvrige ideer præsenteres som cases, der kan udnyttes fremover. CDEU og RKSK arbejder sammen om case-udviklingen og ser her i lige så høj grad på læringsværdi i netværk mm. Samtidig er det meningen at alle ideer fra workshoppen kommer til at ligge i en idebank, så den enkelte ide kan realiseres når tid er. 5

6 Kommentarer fra undersøgelse af internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune Kommentarerne er sorteret i fire grupper Fordele Muligheder I forhold til deltagelse i internationale netværk, så har det indtil videre været meget udbytterigt, idet erfaringerne herfra har skabt grundlag for et helt nyt satsningsområde i kommunen, der nyder politisk opbakning. At være med i eu-netværk gør at der kommer nye input udefra til gårdens frivillige og andre aktører mødes. (Lystbækgård) Det er vores erfaring at både borgere og turister i kommunen er glade for og interesserede i at møde det ukendte, ofte på overraskende steder (blandt andet i naturen og på gader og stræder). De internationale gæster teatret har bragt til kommunen har alle været meget betagede af området. De har fået en god oplevelse og bliver på denne måde også ambassadører for kommunen. (Teatret OM) Teatret er en platform og et mødested for mennesker uanset sprog og herkomst. I kraft af vores forskellige netværk kender vi mange kunstnere i hele verden. I det daglige arbejde farver og inspirerer vores forskellige kulturelle baggrunde os både i vores forestillinger og i vores hverdag med hinanden. (Teatret OM) Vi vil gerne i fremtiden deltage mere aktivt i internationale udviklingsprojekter omkring brugen af IT og de sociale medier. (Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecenter) Ambition om at være med i flere internationale projekter.. Vi har haft særdeles gode erfaringer mange af de gode kontakter, der er blevet skabt, er blevet overført til skoleledergruppen, skolerne og den enkelte lærer. Det er tidskrævende, men også meget lærende. 6

7 Barrierer Opmærksomhedsfelter EU-projekter er meget tidskrævende og administrative tunge. (Ringkøbing-Skjern Museum) Vores erfaring med internationale projekter er at det ofte bliver for tungt organisatorisk og administrativt. Det alene kan afholde os for at deltage i andre internationale projekter. (Holmsland Klit Turistforening) Det har været meget dyrt at deltage. (Fiskeriets Hus) Det kan være noget bøvl hvis kontrakter med udenlandske musikere ikke overholdes. (Bork Havn Musikfestival) Det er vigtigt for Kommunen, at internationale projekter bidrager til de mål, politikker og stratgier, som Kommunen arbejder efter, f.eks. en Videnstrategi hvor der ønskes samarbejde med et polsk universitet. Får gennem Erhvervscentret værdifuld orientering/information om internationale tiltag i Erhvervscentrets regi. Har kørt et lokalt projektledernetværk, som bl.a. professionaliserer projektorganiseringen, hvilket er gavnligt i internationalt projektsamarbejde. Fremadrettet vil internationale projekter blive opprioriteret indenfor kommunens vidensstrategiske område, da det ligger som et prioriteret indsatsområde. Byrden ved at indgå i internationale projekter er større end nationale. Udkommet er potentielt større, og muligheden for at generere effektiv læring større, men det er samtidig en større udfordring at omsætte den internationale læring til effekt. Eksemplet med Campus Vest projektet peger på at der internationalt kan findes rigtige modeller til implementering. Der må dog investeres i et tydeligt fællesinstitutionelt projektkoncept for at sikre forankringen lokalt samt sikre kompetencerne til at drive administration og hovedaktiviteter i projektet. (Rinkøbing Fjord Erhvervsråd) 7

8 Skematisk oversigt over internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune Område Institution /forvaltningsgren Projekt /samarbejde Udvikling og viden (kommunen) Ekstern udvikling / PUK Kontaktperson: Peter Donslund Mail: Tlf.: VER-DI: Vern og verdiskapning i natur- og nationalparkområder i Kattegat-Skagerrak-regioner EU-tilskud fra Interreg-Kattegat-Skagerrak-programmet Ringkøbing-Skjern Kommune (Videnstrategien) Kontaktperson: Karina Villumsen Mail: Tlf.: Erhverv Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Kontaktperson: Thomas Yde Tordrup Mail: Tlf.: VER-DI (se ovenfor) Turisme Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret Kontaktperson: Ole T. Bøndergaard Mail: Tlf.: VER-DI (se ovenfor) Holmsland Klit Turistforening Kontaktperson: Dorthe Frydendahl Mail: Den Internationale Kunstworkshop Lyngvig Fyr 2008 Lystbækgaard Kontaktperson: Berit Kiilerich Mail: Tlf.: EAT EcologicalAgrarianTourism - omkring udvikling af økoturisme på landet OATS - omkring udvikling af økoturisme på landet Building Bridges - om at bygge bro kvinder imellem i yderdistrikter EU-tilskud fra Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse) Sheepskills - om at få flere fårehyrder og levende landskaber 8

9 Netværk BEMÆRKNINGER Lokalt projektledernetværk - professionaliserer projektorganiseringen, hvilket er til gavn for internationalt projektsamarbejde Kommunen har arbejdet på at komme med i et projekt om udvikling af byer og regioner med deltagelse fra især Nordeuropa. Derudover har kommunen arbejdet for en samarbejdsaftale med en italiensk kommune. I begge tilfælde er der ikke opnået tilskud fra EU. Kommunen har ikke været lead-partner i disse projektforsøg. Skankomp Erfaringerne herfra har skabt grundlag for et helt nyt satsningsområde i kommunen, der nyder politisk opbakning. Fremadrettet vil internationale projekter blive opprioriteret indenfor kommunens vidensstrategiske område, da det ligger som et prioriteret indsatsområde. Byrden ved at indgå i internationale projekter er større end nationale. Udkommet er potentielt større, og muligheden for at generere effektiv læring større, men det er samtidig en større udfordring at omsætte den internationale læring til effekt. Eksemplet med Campus Vest projektet peger på at der internationalt kan findes rigtige modeller til implementering. Der må dog investeres i et tydeligt fællesinstitutionelt projektkoncept for at sikre forankringen lokalt samt sikre kompetencerne til at drive administration og hovedaktiviteter i projektet. 9

10 Skematisk oversigt over internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune Område Institution /forvaltningsgren Projekt /samarbejde Kultur Teatret OM Kontaktperson: Annemarie Waagepetersen Mail: Tlf.: At rejse med Vinden - forestillingen med medvirkende fra Argentina, Serbien, Slovenien og Italien. Arrangerer en international teaterfestival i Ringkøbing- Skjern kommune hvert 3. år ( næste i 2012) med deltagelse af kunstnere fra Finland, Italien, Polen, Holland, Argentina, Brasilien, Cuba, Colombia, New Zealand, Puerto Rico, Japan og Taiwan. Pt. en del af et internationalt projekt med medvirkende fra Serbien, England, Makedonien og Danmark Musikskolen Ringkøbing-Skjern Kontaktperson: Lis Theilgaard Mail: Tlf.: Blue Lake international udveksling af musikskoleelever Musikskoleudveksling Orkesterturnéer - Ungarn, Polen, Frankrig, Skotland, Island Korturnéer Ringkøbing-Skjern Museum Kontaktperson: Peter Carstensen Mail: Tlf.: / NAVE Nortrail etablering af vandrestier langs Nordsøen EU-tilskud fra Interreg-Nordsø-programmet Heathcult det europæiske hedelandskab på udstillinger EU-tilskud fra Raphael-programmet (lukket) Fiskeriets Hus Kontaktperson: Jonna Larsen Mail: Tlf.: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Kontaktperson: Per Høgh Mail: Tlf.: Akvariesamarbejde i Norden 10

11 Netværk BEMÆRKNINGER Vindenes Bro et internationalt teaternetværk med 20 skuespillere, musikere og dansere, ledet af Iben Nagel Rasmussen (www. pontedeiventi.net) Assitej international organisation for børne og ungdomsteater. (www.assitej.dk) Magdalena Projekt et internationalt netværk af kvinder i teater. (www.themagdalenaproject.org) Teatret OM er en internationalt sammensat teatergruppe med medlemmer fra Danmark, Italien og Japan. I det daglige arbejde farver og inspirerer vores forskellige kulturelle baggrunde os både i vores forestillinger og i vores hverdag med hinanden. I kraft af vores forskellige netværk kender vi mange kunstnere i hele verden. De internationale gæster teatret har bragt til kommunen har alle været meget betagede af området. De har fået en god oplevelse og bliver på denne måde også ambassadører for kommunen. Nordisk netværk omkring vikingetid Flere arkæologiske netværk omkring hulbælter, forhistoriske vogne m.v. Kulturarvspædagogiske netværk Uformelt kontaktnetværk opbygget gennem medarbejderes deltagelse i internationale konferencer 11

12 Skematisk oversigt over internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune Område Institution /forvaltningsgren Projekt /samarbejde Skole og uddannelse Undervisning Kontaktperson: Preben Hørsted Mail: Tlf.: / Vært for studiebesøg fra EU og og for enkeltbesøg, fx fra Japan. Besøg af engelske lærere under det statslige engelske TIPD program EU-studiebesøg under Livslang Læring programmet Vostrup Efterskole Kontaktperson: Kresten Høier Mail: Tlf.: INSTITUTO TECNICO COMMERCIALE, Amandola, Marche (Italien) - samarbejde/udveksling gennem 20 år - besøger byen hvert år med hele skolen Arbejdskraft Borgerservice Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune Kontaktperson: Edith Just Pedersen Mail: Tlf.: EU-projekt: Modtagelse og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere Tilskudspulje ikke angivet Klima og miljø Miljø og natur Kontaktperson: Jakob Bisgaard Mail: Tlf.: SPARC (afsluttet) PRB-Agri network (afsluttet) VER-DI (igangværende se ovenfor) KIMO - (løbende ) Kommunernes internationale miljøorganisation - løbende RIVERMAN - nyt projekt der er ansøgt under EU-tilskudsprogrammet Interreg-hele Europa Energi Vedvarende Energi, Plan, Udvikling og Kultur Kontaktperson: Henning Donslund Mail: Tlf.:

13 Netværk BEMÆRKNINGER Uformelle netværk opstået gennem studiebesøg Vi har haft særdeles gode erfaringer mange af de gode kontakter, der er blevet skabt, er blevet overført til skoleledergruppen, skolerne og den enkelte lærer. Covenant of Mayors Underskrivelse af Borgmesteraftale, der forpligter kommunen til at opfylde EU s målsætning om CO2- reduktion, energibesparelse og indførelse af vedvarende energi. Aftalen vil profilere kommunen som foregangskommune i forhold til andre kommuner i Europa og give mulighed for projektsamarbejde og lettere adgang til støtte 13

14 14

15 Til notater 15

16 Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret har udviklet produktet MORE, som er et konkret og fokuseret samarbejde mellem den enkelte midtjyske kommune og Central Denmark EU Office. MORE skal sikre kommunen flere EU-midler, flere kontakter, læring fra best practice i andre lande og mere synlighed internationalt. Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi Ved Fjorden Ringkøbing Kontaktperson: Thomas Steen Hansen, konsulent 16

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1 strategi 2011-14 1 1 baggrund og opbygning Foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office (CDEU) blev etableret den 24. november 2006. Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen står

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nordisk venskabsbysamarbejde

Nordisk venskabsbysamarbejde Nordisk venskabsbysamarbejde Venskabskommunesamarbejdet med: Svelvik, Vadstena, Nådendal, Vesturbyggd Adm. revideret den 21. april 2015 af Anna Hellesøe Indhold Indledning... 2 Det nordiske venskabskommunesamarbejde...

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Formål Mission & Vision Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Kanaler for kunder og markedsføring Samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Muligheder for internationale støtte til projekter

Muligheder for internationale støtte til projekter Muligheder for internationale støtte til projekter bl.a. eksemplificeret ved projekt LL4S med støtte fra Cirius Anne Kathrine Skibelund anneks@roskilde.dk Roskilde Bibliotekerne Souschefmøde d. 6. marts

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Ina Winther Groth, iwg@iu.dk Den internationale dimension i undervisningen, 10. november 2011 - Aalborg Styrelsen for Universiteter og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

International Performance Art Festival Aug. 2016

International Performance Art Festival Aug. 2016 International Performance Art Festival 24-28 Aug. 2016 UR-NAT er en international festival for scenekunst i og om naturen. UR-NAT præsenterer uventede kunstneriske møder i naturen, i byens åbne rum og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

International Strategi for Høje-Taastrup Kommune

International Strategi for Høje-Taastrup Kommune NOTAT 16. marts 2015 1. Indledning International Strategi for Høje-Taastrup Kommune Internationalt arbejde skal betragtes som et instrument for udvikling. Metodeerfaringsudbytte og indhentning af ny viden

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune f Notat FORSLAG til Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune Venskabsaftalen bygger på en gensidig overbevisning om betydningen af kontakt, idéudveksling og samarbejde mellem kommunerne

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE

Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE HURTIGT OVERBLIK OVER STRATEGIEN MISSION Vi er Midtjyllands spydspids og repræsentation i Bruxelles samt videnbase for etablering af værdiskabende

Læs mere

International Strategi

International Strategi Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2013 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 International Strategi Esbjerg Kommune 2013 Formål Formålet med den internationale strategi

Læs mere

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014 Notat Emne Til Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget Den 10. juni 2014 Der er tidligere aftalt tid til en studietur for Børn og Unge-udvalget i perioden 27. 31. oktober

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan?

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? NETVÆRK og Den internationale dimension Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? PROGRAM Præsentation Baggrund - den internationale dimension Internationalisering, IT og Fælles

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Handleplan og budget

Handleplan og budget og budget 2011-2012 og budget 2011-2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 53 kulturinstitutioner,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere