Ringkøbing- områdets internationale landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing- områdets internationale landskab"

Transkript

1 Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab 1

2 2

3 Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) har i flere år gennemført en række internationale projekter. Men det internationale sigte har også afsløret en række problematikker og ubrugte muligheder, som RKSK i samarbejde med Central Denmark EU Office (CDEU) ønsker at fokusere på. 3

4 Kommunen har som ambition at være med i flere internationale projekter for at sikre RKSK flere EU-midler, flere kontakter, læring fra best practise i andre lande og mere synlighed internationalt. Det er vigtigt for kommunen, at internationale projekter bidrager til de mål, man arbejde på at nå, og de politikker og stratgier, der arbejdes efter. Dette baggrundsnotat rummer en oversigt over internationale aktiviteter i kommunen, baseret på besvarelsen af de spørgeskemaer, som er blevet sendt ud til en lang række institutioner og forvaltninger i kommunen. Spørgeskemaerne, baggrundsnotatet og workshoppen d. 22. juni kan sammenlagt ses som en analyse, der giver et overblik over internationale aktiviteter og engagement i kommunen, samt et praj om hvor RKSK internationale sigte skal være de kommende år. Det sidste er klart det vigtigste formål med workshoppen. Broen mellem hvor RKSKs internationale engagement er nu, og hvor RKSK er om et par år, skal bygges af de projekter, der igangsættes efter workshoppen. Den første byggesten er dette baggrundsnotat, der gør det tydeligt hvilke erfaringer, der allerede er i kommunen, og hvem man kan spørge til råds når nye projekter skal udvikles. Notatet sætter desuden fokus på, hvorfor der overhovedet skal arbejdes internationalt: Er det ikke for besværligt? Og nytter det overhovedet? Hvorfor internationalt? Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læghegn, mens andre bygger vindmøller. RKSK har altid været mest til det sidste. Og Europa har masser at komme efter: ny viden, erfaringer, inspiration, internationale netværk og nogle at spejle sig i og op imod. Sidst men ikke mindst er der økonomiske ressourcer at udnytte gennem de tilskudsmuligheder, som EU-systemet rummer. Alt sammen noget, der kan bidrage med løsninger på fremtidens udfordringer. Som landets andre 97 kommuner har RKSK brug for udvikling også, - og måske især - når økonomien er stram. Derfor er det oplagt at tænke i EU-midler, når der skal skaffes medfinansiering til vigtige udviklingsprojekter. og RKSK har allerede en sikker erfaring og en god styrkeposition på flere områder, når det kommer til deltagelse i internationale projekter. Hvad viste spørgeskemaundersøgelsen? Spørgeskemaerne har været sendt ud til en bred kreds af institutioner, organisationer og forvaltningsgrene. 16 besvarelser er kommet retur, hvoraf 15 kunne dokumentere erfaring med internationalt arbejde. Undersøgelsen er ikke nødvendigvis dækkende i forhold til det aktuelle niveau af internationale aktiviteter i kommunen, men kan give et fingerpeg om områder, der står stærkt og andre, der står mindre stærkt i en international fokusering. Erfaringerne grupperer sig inden for bestemte faglige områder. Fx har RKSK en stærk position og en god erfaring internationalt, når det gælder miljørettede projekter. RKSK er eller har her været med i mange forskellige internationale projekter fx SPARC, PRB-Agri network, VERDI (igangværende) og RIVERMAN (nyt projekt der er ansøgt under Intereg 4C). Kulturområdet er et andet område med solide erfaringer fra forskellige internationale samarbejdsprojekter. I modsætning til miljøområdet, hvor kommunen er gået forrest med adskillige eksempler på internationale projekter, er kulturområdet i højere grad præget af forskellige lokale institutioners eget engagement. Teatret OM ser det internationale engagement som den platform, deres virke baseres på det vil sige bruger det internationale som afsæt for at agere lokalt. En anden institution, Ringkøbing-Skjern Museum, har konkret erfaring med samarbejdsprojekter, der har opnået EU-tilskud. 4

5 Inden for skole- og uddannelsesområdet er der fortrinsvis tale om opbygning af internationale netværk gennem udvekslinger, besøg og studieture. Ingen har tilsyneladende erfaring med egentlige udviklingsprojekter, men har til gengæld generelt udtrykt tilfredshed med det udbytte, som de internationale kontakter har givet. På turismeområdet er der interesse for at arbejde internationalt og også konkrete eksempler på medvirken i et EU-støttet projekt. Desuden har flere dele af den kommunale forvaltning (undervisning, borgerservice, ekstern udvikling, foruden miljø og natur) erfaring med internationalt arbejde, og det samme gælder Erhvervsrådet. Hvis man ser ud over de kommunale og offentlige institutioner har erhvervslivet i RKSK også vist interesse for internationale udviklingsprojekter. Flere virksomheder fra RKSK har deltaget i projekt ifacilitator, som CDEU står for, og som sigter mod at få virksomheder med i udviklingsprojekter med EU-støtte. Men der er andre områder, hvor et internationalt fokus tilsyneladende ikke står stærkt. Fx på energiområdet, som er en af RKSK store prioriteringer med et stort lokalt fokus. Undersøgelsen har ikke kunnet dokumentere, at der i RKSK findes forvaltningsgrene, institutioner, organisationer eller andre, som har udnyttet mulighederne for ny viden, erfaring og kontakter, som Europa og EU-systemet giver. Hvad med barriererne? Der er mange barrierer, og generelt er der en opfattelse af, at EU er et stort bureaukratisk farvand, det er svært at navigere i. Og ja, det er rigtigt - det kan være både tungt og bureaukratisk at deltage i et EU-projekt. Den erfaring har flere i RKSK også allerede gjort sig. Som nogle af kommentarerne i de returnerede spørgeskemaer lyder: Det har været meget dyrt at deltage. og vores erfaring med internationale projekter er at det ofte bliver for tungt organisatorisk og administrativt. Det alene kan afholde os for at deltage i andre internationale projekter. Men nytter det? Det korte svar er ja. Flere har tilkendegivet, at de er glade for de netværk, som de indgår i. Som et par af kommentarerne lyder: I forhold til deltagelse i internationale netværk, så har det indtil videre været meget udbytterigt, idet erfaringerne herfra har skabt grundlag for et helt nyt satsningsområde i kommunen, der nyder politisk opbakning. At være med i eu-netværk gør, at der kommer nye input udefra til gårdens frivillige og andre aktører mødes Også på skoleområdet er der positive erfaringer at hente: Vi har haft særdeles gode erfaringer mange af de gode kontakter, der er blevet skabt, er blevet overført til skoleledergruppen, skolerne og den enkelte lærer. Og tilsvarende finder de fleste af dem med erfaring på det felt, at det har haft relevans at deltage i et internationalt projekt. Som Teater OM skriver i deres kommentar: Teatret OM er en internationalt sammensat teatergruppe med medlemmer fra Danmark, Italien og Japan. I det daglige arbejde farver og inspirerer vores forskellige kulturelle baggrunde os både i vores forestillinger og i vores hverdag med hinanden. De internationale gæster teatret har bragt til kommunen har alle været meget betagede af området. De har fået en god oplevelse og bliver på denne måde også ambassadører for kommunen Fremadrettet er der flere af kommentarerne, der går på, at de gerne vil deltage i flere internationale projekter bl.a. Vi vil gerne i fremtiden deltage mere aktivt i internationale udviklingsprojekter omkring brugen af IT og de sociale medier. Det fremadrettede perspektiv Ved workshoppens afslutning vil der blive taget beslutning om, hvilke ideer, konsulenterne fra CDEU skal tage med sig hjem og konkretisere i forhold til tilskudsmuligheder, partnere, ressourceforbrug, m.v. Efter sommerferien afleverer CDEU en rapport til RKSK, hvor muligheder, etc. præciseres. Rapporten skal danne grundlag for en drøftelse på et efterfølgende byrådsmøde, hvor der skal tages beslutning om hvilke og hvor mange af internationaliseringsmulighederne, RKSK ønsker at gå videre med. Rapporten bygges op, så de ideer, det besluttes at gå videre med på workshoppen, analyseres grundigt i forhold til internationale muligheder og med en klar oversigt over ressourceforbrug. Øvrige ideer præsenteres som cases, der kan udnyttes fremover. CDEU og RKSK arbejder sammen om case-udviklingen og ser her i lige så høj grad på læringsværdi i netværk mm. Samtidig er det meningen at alle ideer fra workshoppen kommer til at ligge i en idebank, så den enkelte ide kan realiseres når tid er. 5

6 Kommentarer fra undersøgelse af internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune Kommentarerne er sorteret i fire grupper Fordele Muligheder I forhold til deltagelse i internationale netværk, så har det indtil videre været meget udbytterigt, idet erfaringerne herfra har skabt grundlag for et helt nyt satsningsområde i kommunen, der nyder politisk opbakning. At være med i eu-netværk gør at der kommer nye input udefra til gårdens frivillige og andre aktører mødes. (Lystbækgård) Det er vores erfaring at både borgere og turister i kommunen er glade for og interesserede i at møde det ukendte, ofte på overraskende steder (blandt andet i naturen og på gader og stræder). De internationale gæster teatret har bragt til kommunen har alle været meget betagede af området. De har fået en god oplevelse og bliver på denne måde også ambassadører for kommunen. (Teatret OM) Teatret er en platform og et mødested for mennesker uanset sprog og herkomst. I kraft af vores forskellige netværk kender vi mange kunstnere i hele verden. I det daglige arbejde farver og inspirerer vores forskellige kulturelle baggrunde os både i vores forestillinger og i vores hverdag med hinanden. (Teatret OM) Vi vil gerne i fremtiden deltage mere aktivt i internationale udviklingsprojekter omkring brugen af IT og de sociale medier. (Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecenter) Ambition om at være med i flere internationale projekter.. Vi har haft særdeles gode erfaringer mange af de gode kontakter, der er blevet skabt, er blevet overført til skoleledergruppen, skolerne og den enkelte lærer. Det er tidskrævende, men også meget lærende. 6

7 Barrierer Opmærksomhedsfelter EU-projekter er meget tidskrævende og administrative tunge. (Ringkøbing-Skjern Museum) Vores erfaring med internationale projekter er at det ofte bliver for tungt organisatorisk og administrativt. Det alene kan afholde os for at deltage i andre internationale projekter. (Holmsland Klit Turistforening) Det har været meget dyrt at deltage. (Fiskeriets Hus) Det kan være noget bøvl hvis kontrakter med udenlandske musikere ikke overholdes. (Bork Havn Musikfestival) Det er vigtigt for Kommunen, at internationale projekter bidrager til de mål, politikker og stratgier, som Kommunen arbejder efter, f.eks. en Videnstrategi hvor der ønskes samarbejde med et polsk universitet. Får gennem Erhvervscentret værdifuld orientering/information om internationale tiltag i Erhvervscentrets regi. Har kørt et lokalt projektledernetværk, som bl.a. professionaliserer projektorganiseringen, hvilket er gavnligt i internationalt projektsamarbejde. Fremadrettet vil internationale projekter blive opprioriteret indenfor kommunens vidensstrategiske område, da det ligger som et prioriteret indsatsområde. Byrden ved at indgå i internationale projekter er større end nationale. Udkommet er potentielt større, og muligheden for at generere effektiv læring større, men det er samtidig en større udfordring at omsætte den internationale læring til effekt. Eksemplet med Campus Vest projektet peger på at der internationalt kan findes rigtige modeller til implementering. Der må dog investeres i et tydeligt fællesinstitutionelt projektkoncept for at sikre forankringen lokalt samt sikre kompetencerne til at drive administration og hovedaktiviteter i projektet. (Rinkøbing Fjord Erhvervsråd) 7

8 Skematisk oversigt over internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune Område Institution /forvaltningsgren Projekt /samarbejde Udvikling og viden (kommunen) Ekstern udvikling / PUK Kontaktperson: Peter Donslund Mail: Tlf.: VER-DI: Vern og verdiskapning i natur- og nationalparkområder i Kattegat-Skagerrak-regioner EU-tilskud fra Interreg-Kattegat-Skagerrak-programmet Ringkøbing-Skjern Kommune (Videnstrategien) Kontaktperson: Karina Villumsen Mail: Tlf.: Erhverv Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Kontaktperson: Thomas Yde Tordrup Mail: Tlf.: VER-DI (se ovenfor) Turisme Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret Kontaktperson: Ole T. Bøndergaard Mail: Tlf.: VER-DI (se ovenfor) Holmsland Klit Turistforening Kontaktperson: Dorthe Frydendahl Mail: Den Internationale Kunstworkshop Lyngvig Fyr 2008 Lystbækgaard Kontaktperson: Berit Kiilerich Mail: Tlf.: EAT EcologicalAgrarianTourism - omkring udvikling af økoturisme på landet OATS - omkring udvikling af økoturisme på landet Building Bridges - om at bygge bro kvinder imellem i yderdistrikter EU-tilskud fra Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse) Sheepskills - om at få flere fårehyrder og levende landskaber 8

9 Netværk BEMÆRKNINGER Lokalt projektledernetværk - professionaliserer projektorganiseringen, hvilket er til gavn for internationalt projektsamarbejde Kommunen har arbejdet på at komme med i et projekt om udvikling af byer og regioner med deltagelse fra især Nordeuropa. Derudover har kommunen arbejdet for en samarbejdsaftale med en italiensk kommune. I begge tilfælde er der ikke opnået tilskud fra EU. Kommunen har ikke været lead-partner i disse projektforsøg. Skankomp Erfaringerne herfra har skabt grundlag for et helt nyt satsningsområde i kommunen, der nyder politisk opbakning. Fremadrettet vil internationale projekter blive opprioriteret indenfor kommunens vidensstrategiske område, da det ligger som et prioriteret indsatsområde. Byrden ved at indgå i internationale projekter er større end nationale. Udkommet er potentielt større, og muligheden for at generere effektiv læring større, men det er samtidig en større udfordring at omsætte den internationale læring til effekt. Eksemplet med Campus Vest projektet peger på at der internationalt kan findes rigtige modeller til implementering. Der må dog investeres i et tydeligt fællesinstitutionelt projektkoncept for at sikre forankringen lokalt samt sikre kompetencerne til at drive administration og hovedaktiviteter i projektet. 9

10 Skematisk oversigt over internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune Område Institution /forvaltningsgren Projekt /samarbejde Kultur Teatret OM Kontaktperson: Annemarie Waagepetersen Mail: Tlf.: At rejse med Vinden - forestillingen med medvirkende fra Argentina, Serbien, Slovenien og Italien. Arrangerer en international teaterfestival i Ringkøbing- Skjern kommune hvert 3. år ( næste i 2012) med deltagelse af kunstnere fra Finland, Italien, Polen, Holland, Argentina, Brasilien, Cuba, Colombia, New Zealand, Puerto Rico, Japan og Taiwan. Pt. en del af et internationalt projekt med medvirkende fra Serbien, England, Makedonien og Danmark Musikskolen Ringkøbing-Skjern Kontaktperson: Lis Theilgaard Mail: Tlf.: Blue Lake international udveksling af musikskoleelever Musikskoleudveksling Orkesterturnéer - Ungarn, Polen, Frankrig, Skotland, Island Korturnéer Ringkøbing-Skjern Museum Kontaktperson: Peter Carstensen Mail: Tlf.: / NAVE Nortrail etablering af vandrestier langs Nordsøen EU-tilskud fra Interreg-Nordsø-programmet Heathcult det europæiske hedelandskab på udstillinger EU-tilskud fra Raphael-programmet (lukket) Fiskeriets Hus Kontaktperson: Jonna Larsen Mail: Tlf.: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Kontaktperson: Per Høgh Mail: Tlf.: Akvariesamarbejde i Norden 10

11 Netværk BEMÆRKNINGER Vindenes Bro et internationalt teaternetværk med 20 skuespillere, musikere og dansere, ledet af Iben Nagel Rasmussen (www. pontedeiventi.net) Assitej international organisation for børne og ungdomsteater. (www.assitej.dk) Magdalena Projekt et internationalt netværk af kvinder i teater. (www.themagdalenaproject.org) Teatret OM er en internationalt sammensat teatergruppe med medlemmer fra Danmark, Italien og Japan. I det daglige arbejde farver og inspirerer vores forskellige kulturelle baggrunde os både i vores forestillinger og i vores hverdag med hinanden. I kraft af vores forskellige netværk kender vi mange kunstnere i hele verden. De internationale gæster teatret har bragt til kommunen har alle været meget betagede af området. De har fået en god oplevelse og bliver på denne måde også ambassadører for kommunen. Nordisk netværk omkring vikingetid Flere arkæologiske netværk omkring hulbælter, forhistoriske vogne m.v. Kulturarvspædagogiske netværk Uformelt kontaktnetværk opbygget gennem medarbejderes deltagelse i internationale konferencer 11

12 Skematisk oversigt over internationale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune Område Institution /forvaltningsgren Projekt /samarbejde Skole og uddannelse Undervisning Kontaktperson: Preben Hørsted Mail: Tlf.: / Vært for studiebesøg fra EU og og for enkeltbesøg, fx fra Japan. Besøg af engelske lærere under det statslige engelske TIPD program EU-studiebesøg under Livslang Læring programmet Vostrup Efterskole Kontaktperson: Kresten Høier Mail: Tlf.: INSTITUTO TECNICO COMMERCIALE, Amandola, Marche (Italien) - samarbejde/udveksling gennem 20 år - besøger byen hvert år med hele skolen Arbejdskraft Borgerservice Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune Kontaktperson: Edith Just Pedersen Mail: Tlf.: EU-projekt: Modtagelse og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere Tilskudspulje ikke angivet Klima og miljø Miljø og natur Kontaktperson: Jakob Bisgaard Mail: Tlf.: SPARC (afsluttet) PRB-Agri network (afsluttet) VER-DI (igangværende se ovenfor) KIMO - (løbende ) Kommunernes internationale miljøorganisation - løbende RIVERMAN - nyt projekt der er ansøgt under EU-tilskudsprogrammet Interreg-hele Europa Energi Vedvarende Energi, Plan, Udvikling og Kultur Kontaktperson: Henning Donslund Mail: Tlf.:

13 Netværk BEMÆRKNINGER Uformelle netværk opstået gennem studiebesøg Vi har haft særdeles gode erfaringer mange af de gode kontakter, der er blevet skabt, er blevet overført til skoleledergruppen, skolerne og den enkelte lærer. Covenant of Mayors Underskrivelse af Borgmesteraftale, der forpligter kommunen til at opfylde EU s målsætning om CO2- reduktion, energibesparelse og indførelse af vedvarende energi. Aftalen vil profilere kommunen som foregangskommune i forhold til andre kommuner i Europa og give mulighed for projektsamarbejde og lettere adgang til støtte 13

14 14

15 Til notater 15

16 Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret har udviklet produktet MORE, som er et konkret og fokuseret samarbejde mellem den enkelte midtjyske kommune og Central Denmark EU Office. MORE skal sikre kommunen flere EU-midler, flere kontakter, læring fra best practice i andre lande og mere synlighed internationalt. Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi Ved Fjorden Ringkøbing Kontaktperson: Thomas Steen Hansen, konsulent 16

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere