UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG"

Transkript

1 LKR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 11. maj 2016 kl.10:00 blev retten sat af kst. dommer Lise Krüger Andersen Der foretoges: B Selskab 1 under konkurs mod Person B og B Selskab 1 under konkurs mod

2 - 2 - Ingen var mødt. Der afsagdes sålydende KENDELSE: Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om konkurskarantæne i tilknytning til behandling af konkursboet efter Selskab 1. Kurator har nedlagt påstand om, at Person B og pålægges konkurskarantæne i tre år. Person B og har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysninger i sagen Selskabet Selskab 1 er stiftet den 15. september 2011 som skuffeselskab af Selskab 2 med en selskabskapital på kr. Person B og har siden den 20. september 2011 og frem til konkursdekretets afsigelse været registreret som henholdsvis direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet. Selskabets formål var at udføre vagt-, afmærknings- og udlejningsaftaler med grundejere. Den 20. april 2015 tog skifteretten på baggrund af en konkursbegæring modtaget i retten den 9. april 2015 selskabet under konkursbehandling og udpegede samtidig advokat Boris Frederiksen som kurator i konkursboet. Der er i konkursboet anmeldt krav for ca. 4,7 mio. kr.

3 - 3 - Skifteretten har den 21. august 2015 taget kurators indstilling om at indlede konkurskarantænesag mod Person B og til følge. SKAT Af SKATs konkursbegæring af 8. april 2015 fremgår blandt andet, at selskabet fra januar 2014 og frem til april 2015 ikke afregnede angivet moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der opstod en restance på ca. 3,6 mio. kr. Bogføring og årsrapporter Der er i sagen fremlagt ikke-reviderede årsrapporter for 2012 og Af disse fremgår, at selskabet i selskabets første regnskabsår (omfattende 15 måneder) pr. 31. december 2012 havde en negativ egenkapital på ca. 1,3 mio. kr., og at selskabet forventede, at kunne retablere denne i Selskabet havde en omsætning på ca. 7,9 mio. kr. og havde et underskud på ca. 1,4 mio. kr. I selskabets andet regnskabsår var egenkapitalen pr. 31. december 2013 negativ med ca. 2,3 mio. kr. Omsætningen udgjorde ca. 7,3 mio. kr. og underskuddet ca kr. Selskabet bogførte via E-conomic. Kurator har ikke modtaget andet bogføringsmateriale end, hvad der elektronisk fremgår af E-conomic. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af Person B og. Person B har forklaret bl.a., at han er uddannet urmager og var inden han trådte ind i parkeringsbranchen i 2011 selvstændig i tankstationsbranchen. Han brugte som selvstændig Rådgiver B som revisor. Han havde stor tillid til sin revisor. Han mødte i Person C, der havde parkeringsobservationen i området.

4 - 4 - Han blev i 2011 direktør i Selskab 1 på baggrund af rådgivning af advokat Rådgiver A og revisor Rådgiver B. Selskab 1 var et privat parkeringsselskab som Selskab 3. Han var sammen med Person C direktør i selskabet. Han skulle være praktisk gris og have ansvaret for etablering af parkeringsområderne, herunder stå for afstribning, asfaltering, opstilling af standere og bomsystemer. Person C var administrerende direktør og den reelle leder af selskabet. Person C havde blandt andet ansvaret for bogføringen, herunder registreringen af bilag i systemet. Revisor Rådgiver B systematiserede bilagene og førte kontrol med, at bogføringen var korrekt. Der var løbende møder med Rådgiver B, hvor bogføringen blev drøftet. Han husker blandt andet drøftelser om et tøjindkøb, som Person C havde bogført over selskabet, men som Rådgiver B ikke umiddelbart ville godkende, og som derfor blev påtalt. Det virkede i det daglige til, at de holdt øje med hinanden. Hans eneste bogføringsmæssige opgave var at udstede fakturaer og sørge for, at de blev betalt. Ledelsen mødtes to tre gange om året for at drøfte selskabets forhold, herunder økonomi og personale. Der blev taget økonomiske beslutninger, uden at han blev involveret i beslutningsprocessen, men hvor han efterfølgende er blevet orienteret om dem. Han underskrev årsrapporterne, fordi han fik at vide, at han skulle. Han spurgte ind til underskuddet og fik herefter forelagt budgetter, hvorefter underskuddet så ud til at kunne hentes. Budgetterne var realistiske og fornuftige. Han fulgte ikke op på budgetterne. I 2013 var der for eksempel udsigt til nye kunder, ligesom afgiften for en ulovlig parkering var forhøjet. I 2014 havde en forholdsvis omkostningstung medarbejder forladt selskabet, ligesom der igen var udsigt til flere nye kunder. Revisor og advokat havde sagt ok til budgetterne. Han blev opsagt i juli 2014 under henvisning til, at han havde haft mere end 120 sygedage i Han havde været langtidssygemeldt siden marts Han var syg på grund af arbejdsmængden og arbejdets fysiske hårdhed. Han var under sin sygemelding en gang imellem på arbejde og han underskrev og drøftede årsregnskabet for Han havde lidt svært

5 - 5 - ved at forstå opsigelsen. Han havde ingen ansættelseskontrakt. Han lod sig ikke afregistrere som direktør. Han var ikke klar over, hvilke konsekvenser det kunne have. I forbindelse med stiftelsen af selskabet efterlyste advokat Rådgiver A og revisor Rådgiver B en yderligere anpartshaver. De mente ikke, at det var smart, at han var anpartshaver. Han ved ikke hvorfor. Da han havde stor tillid til dem, foreslog han, at hans datter,, kunne blive anpartshaver, hvilket alle syntes var en god ide. Det var advokaten, der alene tegnede selskabet. havde ingen reel rolle i selskabet. Han var kommet med papirerne til og havde spurgt, om hun ikke ville hjælpe ham og være anpartshaver i selskabet. Det ville hun gerne. Han vidste ikke, at hun også blev bestyrelsesmedlem. De talte ikke om, hvad rollen som anpartshaver indebar, andet end at der var lagt op til, at det skulle være en passiv rolle. Det er ikke rimeligt, at hun er inddraget i sagen. Da det er ham, som har fået hende ind i dette, og det er derfor også ham, som bør afholde eventuelle sagsomkostninger. Han forstår ikke, at der ikke fandtes bogføringsbilag på adressen, da administrationen forekom som værende voldsomt struktureret. Han mener bestemt, at bogføringsbilagene i ringbind var på selskabets adresse, sidst han var der. har forklaret bl.a., at hun umiddelbart forinden, hun blev anpartshaver i selskabet, havde været meget syg. Hun husker ikke rigtigt noget om episoden, lige som hun ikke rigtig ved, hvad hun skrev under på. Hun må have været blevet bestyrelsesmedlem samtidig med, at hun blev anpartshaver i selskabet. Hun vedstår, at hun har skrevet under. Hun gjorde det for at hjælpe sin far og havde fået at vide, at der ikke var nogen risiko forbundet med det. Hun var 21 år og boede hjemme. Hun har skrevet under på regnskaberne. Hun fik at vide, at det gik bedre. Hun havde tillid til, at der var styr på det. Hun var ikke involveret i den daglige drift. Hun har været med til to bestyrelsesmøder. Hun var passiv, og det vidste den øvrige ledelse godt, at hun var. Parternes synspunkter

6 - 6 - Kurator har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sine processkrifter, der i hovedparten er identiske. Det fremgår af processkrift i B : Konkursboet gør til støtte for den nedlagte påstand overordnet gældende, at betingelserne for at pålægge Person B konkurskarantæne i medfør af konkurslovens 157, er opfyldt. har del- 1.1 Den tidsmæssige betingelse Konkursboet gør i den forbindelse for det første gældende, at Person B taget i ledelsen i Selskab 1 senere end 1 år før fristdagen. Person B varetog således hvervet som selskabets direktør fra den 20. september 2011 og indtil selskabet blev taget under konkursbehandling den 20. april 2015, hvorfor den tidsmæssige betingelse i medfør af konkurslovens 157, stk. l, l. pkt., 2. led, dermed er opfyldt. 1.2 Groft uforsvarlig forretningsførelse Det gøres overordnet gældende, at Person B på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157, stk. l, l. pkt., 3. led. Konkursboet bemærker i denne forbindelse for det første, at selskabets egenkapital som anført ovenfor pr. 31. december 2012 var negativ med kr og pr. 31. december 2013 negativ med kr Endvidere ses selskabet i perioden fra januar 2014 til april 2015 at have opbygget en gæld til SKAT på ca. kr. 3,6 mio. samtidig med, at selskabet ikke havde en kassekredit hos selskabets bankforbindelse og dermed ikke adgang til yderligere likviditet. I en situation, hvor selskabets egenkapital er negativ, og selskabet derfor drives for lånte penge, må det kunne forventes, at selskabets ledelse følger driften og den økonomiske udvikling i selskabet særdeles nøje, herunder løbende sikrer sig, at selskabets gældsforpligtelser ikke fortsat øges. Selskabets ledelse har med andre ord en forpligtelse til at sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. I selskabsloven 118 er anført følgende omkring direktionens forpligtelser i et anpartsselskab: 118 Direktionen skal sikre, at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 2. Direktionen skal herudover sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

7 - 7 - Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Hertil kommer selskabslovens 119 (kapitaltabsreglen), som skal læses i sammenhæng med selskabslovens 118, og som har følgende ordlyd: 119 Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. De ovennævnte forpligtelser efter selskabslovens 118 og 119 har påhvilet Person B som direktør i Selskab 1 under konkurs, hvilke han ikke ses at have iagttaget med den fornødne omhu. Der skal herom henvises til Sø- og Handelsrettens kendelse i sagen B-10-14, afsagt den 30. oktober 2014 Endvidere henvises der til Sø-og Handelsrettens kendelse i sagen B-3-14, afsagt den 5. maj 2015 Der er flere lighedspunkter med de ovenfor refererede kendelser og nærværende sag, herunder at selskabet efter kurators opfattelse har fortsat en kontinuerlig restanceopbygning på et tidspunkt, hvor selskabet ikke var i stand til at betale sine kreditorer, hvilket selskabets ledelse må antages at have været, eller burde have været, vidende om. I forlængelse af ovenstående er det for det andet kurators opfattelse, at selskabets ledelse over en længere periode har fortsat driften på et tidspunkt, hvor det burde have stået ledelsen klart, at den fortsatte drift ville medføre en betydelig risiko for tab for kreditorerne. Ledelsen har således fortsat driften i selskabet, uagtet at der ikke var midler til at betale selskabets kreditorer, herunder navnlig SKAT som tvangskreditor. Selskabets kreditorer har, som følge af ledelsens uforsvarlige økonomiske risici samt manglende evne til at følge selskabets økonomiske udvikling under hensyntagen til den tabte egenkapital, lidt betydelige tab, jf. bilag 8. At fortsat drift udover håbløshedstidspunktet indgår som et moment i rettens bedømmelse af konkurskarantæne, fremgår blandt andet af Sø- og Handelsrettens kendelse i sagen B-17-15, afsagt den 19. maj Ved bedømmelsen af konkurskarantæne bemærkede retten, at en direktør, som havde siddet i direktionen i hele perioden siden selskabets stiftelse til selskabet blev taget under likvidation i forbindelse med en tvangsopløsning, havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, blandt andet idet direktøren havde drevet selskabet videre på et tidspunkt,

8 - 8 - hvor der allerede var underskud i selskabet og dermed påført selskabets kreditorer ikke ubetydelige tab. Det bemærkes i denne sammenhæng, at det eksplicit fremgår af Konkursrådets overvejelser, at det i vurderingen af, om der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse bør indgå som et skærpende moment, at konkursen har ført til betydelige tab for fordringshaverne, endsige at konkursen må antages at skyldes, at ledelsen har taget uacceptable risici, jf. herom lovforslag nr. 131fremsat den 30. januar 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (LFF ), side 7. For det tredje gør konkursboet gældende, at Person B har handlet groft uforsvarlig, idet han som direktør i Selskab 1 ikke har sikret, at selskabets bogføring er sket under iagttagelse af lovgivningsregler herom, herunder bogføringspligten, god bogføringsskik, samt pligten til at opbevare bogføringsmateriale, jf. bogføringslovens 6-10 og 13. I medfør af bogføringslovens 10 skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale, hvilket i medfør af bogføringslovens 3, stk. 1, nr. 4, jf. 5 også omfatter bilag og anden dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen. Dette er ikke sket. Konkursboet bemærker herom endvidere, at Person B efter boets opfattelse kan have overtrådt straffelovens 302, stk. 1, nr. 1 og 2, idet han ikke har overholdt lovgivningens krav til bogføring, herunder kravene om opbevaring af regnskabsmateriale. Det gøres gældende, at dette i henhold til de særlige bemærkninger til konkurslovens 157 skal indgå som et betydeligt moment i vurderingen af om forretningsførelsen må anses for groft uforsvarlig. Den ufuldstændige bogføring, herunder de manglende bilag, medfører, at det er umuligt at fastlægge de økonomiske forhold i selskabet. Det er således ikke muligt at følge selskabets pengestrømme eller i øvrigt fastlægge, hvilke skatter og afgifter selskabet reelt skylder SKAT. Det kan dermed ikke udelukkes, at restancen til SKAT som tvangskreditor og konkursrekvirent er større end kr ,90, som angivet i konkursbegæringen af 8. april 2015 (bilag 3). Endelig gør kurator for det fjerde gældende, at selskabet ikke har betalt skatter og afgifter i overensstemmelse med skattelovgivningen. Det er således overordnet kurators opfattelse, at Person B ikke har sørget for, at selskabet har betalt skatter og afgifter i overensstemmelse med den gældende skattelovgivning, jf. den manglede betaling af A- skat, AM-bidrag og moms i perioden fra januar 2014 til i hvert fald tidspunktet, hvor der blev indgivet konkursbegæring mod selskabet. Der henvises i denne forbindelse til forarbejderne til reglerne om konkurskarantæne i lovforslag nr. 131 fremsat den 30. januar 2013, hvor det i de almindelige bemærkninger er fremhævet, at det i vurderingen også kan indgå, om virksomheden generelt har overholdt sine pligter til angivelse og afregning af moms og A-skat mv.

9 - 9 - Der henvises endvidere herom til Sø- og Handelsrettens kendelse i sagen B , afsagt den 8. oktober 2014 Manglende betaling af skatter og afgifter samt ufuldstændig bogføring og/eller uforsvarlig opbevaring heraf er således et væsentligt moment ved vurderingen af, om der skal idømmes konkurskarantæne, hvorfor dette også bør indgå i rettens bedømmelse i nærværende sag. Afslutningsvis bemærkes, at konkursen i nærværende sag kan ikke henføres til ydre omstændigheder, men skyldes hovedsageligt den af ledelsen i Selskab 1 udviste adfærd, herunder den uforsvarlige økonomistyring samt manglende indeholdelse og betaling af skatter og afgifter. Dette er sket systematisk og over en længere periode, hvor Person B deltog i ledelsen af selskabet, hvilket ud fra en samlet vurdering må kvalificeres som groft uforsvarlig forretningsførelse, herunder navnlig når der henses til det betydelige tab, som SKAT har lidt. 1.3 Rimelighedsbetingelsen Konkursboet gør i denne forbindelse gældende, at det under hensyn til s handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne, jf. konkurslovens 157, stk. 2. Person B Person B Det må ved vurderingen af, om hvorvidt det er rimeligt at pålægge Person B konkurskarantæne, betragtes som en skærpende omstændighed, at der konsekvent igennem i hvert fald 1 år hverken er betalt A-skat, AM-bidrag eller moms med den følge, at SKAT har lidt et ikke ubetydeligt tab på ca. kr. 3,6 mio. Den omstændighed, at SKAT som følge af forretningsførelsen ville lide et tab, må anses for påregneligt for Person B, herunder i særdeleshed når driften, desuagtet hensynet til selskabets kreditorer, blev fortsat på et tidspunkt, hvor det burde have stået ledelsen klart, at den fortsatte drift ville medføre en betydelig risiko for tab for selskabets kreditorer. 1.4 Karantæneperioden Endeligt gør konkursboet gældende, at Person B skal pålægges konkurskarantæne i 3 år, jf. konkurslovens 158, stk. l, idet ingen særlige grunde taler for at pålægge Person B konkurskarantæne i en kortere periode end tre år. Konkursboet gør i den forbindelse med henvisning til ovenstående gældende, at det i nærværende sag er tale om et særdeles groft tilfælde af uforsvarlig forretningsførelse. Vedrørende har kurator endvidere i replik af 18. januar 2016 anført: ses ikke at have iagttaget disse forpligtelser med den fornødne omhu uagtet at hun var bestyrelsesmedlem i Selskab 1. kan ikke fritages for sine pligter efter selskabsloven med henvisning til, at hun var uden indflydelse, eller at der var andre medlemmer af ledelsen, som havde ansvaret for at foretage bogføring, herunder opbevaring af bogføringsbilag mv.

10 Ved at lade sig indvælge i bestyrelsen var forpligtet til efter selskabslovgivningen at følge med i driften af selskabet, og forholde sig til selskabets økonomiske udvikling og dets væsentlige dispositioner. Det bemærkes i den sammenhæng, at det påhviler et medlem af bestyrelsen, at påse, at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering fra direktionen om selskabets finansielle forhold, jf. selskabslovens 115, stk. 1, nr. 3. Heri ligger bestyrelsens forpligtelse for at leve op til sit ansvar og for at føre tilsyn med direktionens arbejde. Disse forpligtelser ses ej heller at have varetaget. Såfremt, som følge af uoverensstemmelser med ledelsen, var afskåret fra at få de fornødne oplysninger til at varetage sine forpligtelser som bestyrelsesmedlem, herunder pligterne i medfør af selskabslovens 115, stk. 1, nr. 4 til at påse, at direktionen i Selskab 1 udøvede sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, burde hun have udtrådt af bestyrelsen. Dette har ikke gjort. Derimod har været registret i bestyrelsen frem til konkursdekretets afsigelse den 20. april 2015, og blot forholdt sig passivt og forladt sig på, at de økonomiske forhold i Selskab 1 var tilfredsstillende, og at direktionens medlemmer udøvede deres hverv på en behørig måde. Det bemærkes, at bestyrelsens tilsynsfunktion med direktionen netop er centralt i et kapitalselskab, hvor ledelsesstrukturen består af en direktion og en bestyrelse. Det må således anses for afgørende, at bestyrelsen er opmærksom herpå for derved at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse i selskabet. På denne baggrund er det sammenfattende konkursboets opfattelse, at i medfør af konkurslovens 157, stk. 1, 1. pkt., 3. led, i såvel objektiv som subjektiv henseende har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, herunder ved ikke at have overholdt sine forpligtelser efter selskabsloven og bogføringsloven. Hertil kommer, at har medvirket til at selskabets kreditorer, herunder SKAT som tvangskreditor, har lidt betydelige tab på i alt samlet ca. kr. 4,7 mio., jf. herved gældbogsudskrift (bilag 9) om ikke andet så ved at have forholdt sig passivt til den øvrige ledelses handlinger og undladelser. Ovennævnte forhold, sammenholdt med at driften i selskabet er blevet fortsat på et tidspunkt, hvor selskabets ledelse efter konkursboets opfattelse burde have indset, at selskabet var ude af stand til at betale sine gældsforpligtelser, gør, at son ud fra en samlet bedømmelse har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Det fastholdes, at det under hensyn til s handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne, jf. konkurslovens 157, stk. 2, herunder i særdeleshed når der henses til karakteren og konsekvenserne af den af udviste adfærd. Advokat har for de sagsøgte i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sine svarskrifter, der i hovedparten er identiske. Det fremgår af svarskrift i B :

11 Til støtte for den nedlagte påstand gør min klient overordnet gældende, at det er kurator som bærer bevisbyrden for, at betingelserne for at pålægge ham konkurskarantæne, jf. konkurslovens 157 er opfyldt, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Med henblik på objektivt at vurdere, om der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse følger det af Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen, Insolvensprocesret, 3. udgave, 2014, side 328: De handlinger, der skal kunne udløse konkurskarantæne, skal objektivt udgøre enten overtrædelser af straffeloven eller meget grove overtrædelser af speciallovgivningen. Subjektivt skal handlingen kunne betegnes som grov, ligesom Person B skal findes uegnet til fremover at kunne drive virksomhed med begrænset ansvar uden at hæfte personligt for selskabets udækkede gæld ved konkurs. Særlovgivningen Det fremgår af lovforslag L131 til lov om ændring af konkursloven, afsnit at konkurskarantæne typisk kun bør pålægges, når der er tale om forhold, der udgør en overtrædelse af straffeloven. Efter Justitsministeriets opfattelse udelukker det anførte imidlertid ikke, at meget grove overtrædelser af særlovgivningen, f.eks. af bogføringsloven eller en kombination af flere grove særlovsovertrædelser, efter omstændighederne vil kunne medføre konkurskarantæne Det er således kun undtagelsesvis, at en overtrædelse af bogføringsloven vil kunne medføre konkurskarantæne. Det bemærkes, at der har været ajourført bogføring i selskabet, samt der har været anmeldt skat, moms med videre. I betragtning af dette kan en eventuel overtrædelse af bogføringsloven ikke betegnes som meget grov. Dette forhold vil derfor ikke kunne medføre en konkurskarantæne. Andet Person B har aldrig tidligere været indblandet i en konkurs, og kan således ikke betragtes som en konkursrytter. Dette skal også indgå i rettens vurdering. Ad rimelighedsbetingelsen i konkurslovens 157, stk. 2 Konkurslovens 157, stk. 2, er sålydende: Ved afgørelsen skal der lægges vægt på, om det under hensyn til den pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne. Person B blev opsagt fra selskabet den 31. juli 2014 på grund Person B blev syg cirka 15. april 2014 til selskabets konkurs, var der som administrerede direktør stod for den daglige ledelse i selska- Det bemærkes at af sygdom. Fra det Person C bet. I vurderingen af om det er rimeligt at Person B skal pålægges konkurskarantæne må tages hensyn til at han var syg i perioden op til konkursen. Herudover var der

12 væsentlige samarbejdsvanskeligheder i ledelsen. Siden sygemeldingen har Person B kun modtaget meget lidt information om situationen i selskabet fra den daglige ledelse. De sidste oplysninger var således et budget, med et budgetteret overskud på driften. Ud fra de oplysninger Person B havde, var der derfor ikke grund til at tro at virksomheden stod over for en snarlig konkurs. Det gøres af de anførte grunde gældende, at Person B s handlemåde og omstændighederne i øvrigt gør det urimeligt at pålægge konkurskarantæne. Derfor er konkurskarantæne afskåret i henhold til konkurslovens 157 stk. 2. Særligt vedrørende er i svarskriftet i B anført: Det bemærkes at det var daglige ledelse i selskabet. Person C der som administrerede direktør stod for den I vurderingen af om det er rimeligt at skal pålægges konkurskarantæne må tages hensyn til at hun ikke modtog oplysninger om selskabet fra selskabets direktion i perioden op til konkursen. De sidste oplysninger var således et budget, med et budgetteret overskud på driften. Ud fra de oplysninger havde, var der derfor ikke grund til at tro at virksomheden stod over for en snarlig konkurs. Det gøres af de anførte grunde gældende, at handlemåde og omstændighederne i øvrigt gør det urimeligt at pålægge konkurskarantæne. Derfor er konkurskarantæne afskåret i henhold til konkurslovens 157 stk. 2. Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat: Selskab 1 blev den 20. april 2015 taget under konkursbehandling med fristdag den 9. april 2015, og fristen i konkurslovens 157, stk. 1, løber således fra den 9. april Der er i konkursboet anmeldt simpelt gæld for ca. 4,3 mio. kr., heraf udgør SKATs krav ca. 3,6 mio. kr. Person B og har siden den 20. september 2011 og frem til konkursdekretets afsigelse været registreret som henholdsvis direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet.

13 Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at Selskab 1 har løbende har ført sit bogholderi, og at revisor Rådgiver B førte kontrol hermed. Retten lægger endvidere til grund, at kurator ikke har fået udleveret de underliggende bogføringsbilag, og at selskabet aflagt årsregnskaber i henhold til årsregnskabslovens regler herom, ligesom at selskabet løbende har indberettet og angivet henholdsvis a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, som dog ikke siden januar 2014 er afregnet af selskabet. Retten finder efter bevisførelsen, at kurator ikke har godtgjort, at ledelsen har fortsat driften i selskabet ud over håbløshedstidspunktet. På denne baggrund og for Person B s vedkommende tillige under hensyn til, at han fra marts 2014 var langtidssygemeldt, og at han med virkning fra den 31. august 2014 var opsagt fra sin stilling som direktør i selskabet, finder retten det ikke godtgjort, at Person B og har udvist en så uforsvarlig forretningsførelse, at de fremover skal kendes uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, hvorfor bestemmes: Person B og frifindes. Statskassen betaler sagens omkostninger. *** Retten fastsatte kurator, advokat Boris Frederiksens vederlag til kr. med tillæg af moms, i alt kr. Retten fastsatte endvidere den for de sagsøgte beskikkede advokat salær til kr. med tillæg af moms, i alt kr. Beløbene udredes af statskassen. Sagen sluttet.

14 Retten hævet. Lise Krüger Andersen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den Eva Holmberg Retssekretær med specialistfunktioner

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris Frederiksen) mod A og B (advokat Marianne Sørensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG EMA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 19. september 2017 kl. 10.00 blev retten sat af retsassessor Helle Degnbol. Der foretoges: B-235-17 Selskab B ApS u/konkurs (advokat Boris K. Frederiksen)

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 89/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-3, advokat Boris Frederiksen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Insolvensrettens Dag 2019-20. marts 2019 Hvor går grænserne for kurators handlefrihed Kan kurator opgive en allerede anlagt konkurskarantænesag

Læs mere

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år.

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år. Udskrift af retsbogen Den 1. november 2017 kl. 11:00 blev skifteretten sat på embedskontoret af retsassessor Helle Hager Thor. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS SKSo-373/2017: Selskab

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG LKR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2016 kl. 10.00 blev retten sat af kst. dommer Lise Krüger Andersen. Der foretoges: B-255-15 Selskab 1 (advokat Boris K. Frederiksen) mod Person

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A 1 Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A Nielsen,Anna Britta Troelsgaard For fordringshaveren mødte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B2047004-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 21. december 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen og Cecilie Boel Winther

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 2. februar 2018 har A ApS under konkurs ved

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 Sag 65/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen, beskikket) mod X ApS under konkurs (advokat Thomas Markert) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG MEB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 25. august 2017 kl. 12:00 blev retten sat af retsassessor Mette Bøcher. Der foretoges: B-85-16 Selskab ApS u/konkurs (advokat Boris K. Frederiksen) mod

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 90/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-5, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 88/2018 (1. afdeling) A (advokat Tage Siboni, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-8, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 Sag 130/2016 A (advokat Tue Askeland, beskikket) mod Kurator i X ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) og Sag 131/2016 A (advokat Tue Askeland,

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

BILAG 5. Forretningsorden. Side 1

BILAG 5. Forretningsorden. Side 1 BILAG 5 Forretningsorden Side 1 14. oktober2019 FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSE INDSAMLING PÅ TVÆRS I/S Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konstituering...3 2. Mødeafholdelse...3 3. Dagsorden...3 4. Afvikling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 Sag 15/2018 X ApS under konkurs (advokat Boris K. Frederiksen) mod A (advokat Klaus Ellis Henriques) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Vedtægter for Langeland Forsyning A/S

Vedtægter for Langeland Forsyning A/S 6653-0016 Vedtægter for Langeland Forsyning A/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Langeland Forsyning A/S. 1.2. Dets hjemsted er Langeland Kommune. 2. Selskabets formål 2.1. Selskabets formål

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne.

Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne. Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne. Almindelige emner 1.2 - Konkurs- og anden insolvensret 2.9. Kurator, der behandlede konkursboet E ApS, indstillede, at skifteretten skulle indlede sag om

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr. 26-2005-R) K mod R K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. juni 2005 har ToldSkat København

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG PJA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 14. september 2017 kl. 10:00 blev retten sat af konstitueret dommer Peter Juul Ager- gaard. Der foretoges: B-19-17 Selskab V under konkurs c/o kurator Boris

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 29. september 2017 blev der i sag nr. 099/2016 A mod registeret revisor B truffet sålydende beslutning: Ved skrivelse af 13. april 2016 har cand. jur. C på vegne A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: insolvensretskontoret@jm.dk. 6. september 2018 Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs Vesterbrogade

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Vedtægt for Børneringens Fond

Vedtægt for Børneringens Fond Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Vedtægt for Børneringens Fond Fondens navn er Børneringens Fond. Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED 2. FORMÅL Fondens formål er,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 Sag 242/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod X ApS og Y ApS (advokat Bent Stamer for begge) og SKAT (advokat Trine Irene Brodersen) I tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2. Fonden er stiftet

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 8. marts 2019 Sag BS 27175/2018 HJR A (advokat Peter Gerken) mod B A/S under konkurs (advokat Carsten Henriksen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 Sag 11/2018 (2. afdeling) Miljø-Bo A/S (advokat Carsten Pedersen og advokat Eivind Einersen) mod Focus Advokater P/S (advokat Leo Jantzen og advokat Stinne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. november 2017 Sag 81/2017 A (advokat Peter Carlstedt Nørtved, beskikket) mod Danske Bank A/S (advokat Poul Helmuth Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 2. maj 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 2. maj 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 2. maj 2017 Sag 149/2016 NT 2014 ApS (advokat Søren Bagger) mod Region Syddanmark (advokat Kim Trenskow) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Kolding

Læs mere

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Tilsynsråd Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Før 2009 krævede aktieselskabsloven, at et kapitalselskabs ledelse var todelt i form af en bestyrelse samt en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2 ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 www.erhvervsankenaevnetdk,t 8800 Viborg,t Tlf. 72 40 56 00,t ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232) Betingelserne for fravalg

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R 15. januar 2018 S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R Indledning Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af Selskabsloven

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Danske Døves Landsforbund. Udskrift af revisionsprotokol side (Redegørelse for revisors arbejde mv.)

Danske Døves Landsforbund. Udskrift af revisionsprotokol side (Redegørelse for revisors arbejde mv.) Danske Døves Landsforbund Udskrift af revisionsprotokol side 303-306 (Redegørelse for revisors arbejde mv.) STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1588002- MHS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen

Læs mere

København, den 18. september advokatkreds K E N D E L S E

København, den 18. september advokatkreds K E N D E L S E København, den 18. september 2012 Sagsnr. / CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. maj 2011, modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 13. maj 2011, rejst sag ved

Læs mere

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over:

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 96/2013 A A/S og til dels B A/S mod registreret revisor C afsagt sålydende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 16. juli 2013 har advokat D på vegne A A/S og B A/S,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U]. København, den 29. august 2014 Sagsnr. 2013-1715/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] som kurator for [Virksomhed A] og som advokat for [Bank Y] klaget over [indklagede],

Læs mere

UDSKRIFf ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFf ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S2901001- CSN UDSKRIFf AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. april 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Karsten Bo Knudsen og Klaus Rugaard (kst.)). 5. afd. nr. S-2901-15:

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Horisonten S/I (fond) 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Horisonten S/I er en uafhængig og selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 15. januar 2014.

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Advokat A har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 6. maj 2014 ophæves, subsidiært at størrelsen af bøden nedsættes.

Advokat A har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 6. maj 2014 ophæves, subsidiært at størrelsen af bøden nedsættes. Retten i Svendborg DOM Afsagt den 23. oktober 2015 i sag nr. BS R5-425/2014: Advok A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 140/2014 (1. afdeling) A (advokat Michael Christiani Havemann, beskikket) mod AIG Europe Dansk Filial af AIG Europe Limited United Kingdom (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37558/2018 HJR (1. afdeling) A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afvisning af en anmodning om fri proces i en sag om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Retten i Hernings kendelse 4. juni 2018, BS- 3704/2017

Retten i Hernings kendelse 4. juni 2018, BS- 3704/2017 U.2019.230 U.2019.230 Pålæg af konkurskarantæne efter ½ år som stråmandsdirektør. Konkurs- og anden insolvensret 2.9. D havde været registreret som direktør i anpartsselskab E fra den 20. juni 2016 til

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over daværende advokat [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over daværende advokat [indklagede], [bynavn]. København, den 23. december 2016 Sagsnr. 2016-1751/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over daværende advokat [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling:

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. i SKS /2015. Dataselskabet af ApS CVR nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. i SKS /2015. Dataselskabet af ApS CVR nr Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 103858/220 CHE/AKR 25. april 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143 i SKS 41-20913/2015 Dataselskabet af 12-10-2015 ApS CVR

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 17. november 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 17. november 2016. København, den 28. februar 2017 Sagsnr. 2016-3437/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] i egenskab af kurator i [X]s konkursbo og på vegne af [bank 1] klaget over

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere