arkitektur i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arkitektur i psykiatrien"

Transkript

1 aar hus arki tekt arkitektur i psykiatrien 2

2 arkitektur i psykiatrien Hvordan arkitektur kan understøtte et godt psykiatrisk behandlingsmiljø KONTAKT aarhus arkitekterne a/s Mette Dan-Weibel, / Nils Jacobsen, Europaplads 16, 8000 Århus C / Rosenvængets Sidealle 3, 2100 Kbh Ø tlf / 2 Dansk Projektrådgivning Birgitte Wistoft, Åboulevarden 39, 8000 Århus C / tlf

3 indhold forord side 5 BAGGRUND ARKITEKTUR PROCES psykiatrien i udvikling side 7 fremtidens psykiatri side 8 kan arkitektur helbrede? side 11 evidensbaseret design side teser om psykiatrisk byggeri side 14 somatik vs. psykiatri side 16 arkitektoniske virkemidler side 18 synlige og usynlige grænser side 21 grænser mellem inde-uderum side 22 det grønne rum skal ikke altis være grønt side 23 brugerinddragelse side 25 metodeoversigt side 26 brugerinddragelse i byggeprojektets faser side 28 brugerinddragelse i forhold til planlægningsniveauer side 29

4 arkitektur i psykiatrien forslag til det nye universitetshospital i århus (2. præmie)

5 forord Denne folder er en introduktion til et aktuelt projekt: Arkitektur i psykiatrien - hvordan arkitektur kan understøtte et godt psykiatrisk behandlingsmiljø. Projektet gennemføres af aarhus arkitekterne og Dansk Projektrådgivning i samarbejde med førende specialister inden for psykiatrien og med brugerinddragelse af personale, patienter og pårørende. Det psykiatriske felt favner en meget stor og mangfoldig patientgruppe med specielle behov relateret til deres sygdomskarakter. Derfor er generelle principper for arkitektur i relation til andet sundhedsbyggeri i somatisk regi ikke nødvendigvis gældende i denne sammenhæng. Projektet tager afsæt i den store opmærksomhed på helende arkitektur og evidensbaseret design inden for sundhedsområdet. Danske Regioner har formuleret følgende vision for det fysiske miljø i psykiatrien: Psykiatriens fysiske rammer må prioriteres højere i fremtiden. Alle patienter, også psykiatriske, fortjener et helbredsfremmende og velfungerende miljø at færdes i under deres behandling. Erfaringer viser, at tilstrækkelige og tidssvarende fysiske rammer fører til mindre tvang og er vigtige for psykiatriske patienters velvære. F.eks. er der evidens for, at lysindfald og adgang til natur øger behandlingseffekten, og at patienterne føler sig mere trygge i omgivelser uden institutionspræg. Citat fra En psykiatri i verdensklasse, Danske Regioner Projektets resultater formidles i en publikation, der er tænkt som en inspiration og et retningsgivende værktøj inden for arkitektur, processtyring og brugerinddragelse. Publikationen henvender sig til bygherrer, bygherrerådgivere, beslutningstagere og personale inden for psykiatrien og udgives i efteråret Det er vores håb, at vi med dette initiativ kan medvirke til nytænkning og fornyelse i fremtidige byggeprojekter inden for psykiatrien. Med venlig hilsen Tommy Falch adm. dir. aarhus arkitekterne a/s 5

6 6 arkitektur i psykiatrien

7 psykiatrien i udvikling Det psykiatriske behandlingsområde har været i en rivende udvikling. Dette gælder både inden for behandlingstilbud, patientsyn og diagnosticering. Patienten er blevet en aktiv medspiller i et kontinuerligt og målrettet behandlingsforløb, der skal sikre, at patienten bedst muligt igen kan blive en del af samfundet. Inden for diagnosticering har neuropsykiatrien fået en mere fremtrædende plads i psykiatrien. Der er fokus på nervesystemets udvikling og funktion, og på samspillet mellem hjernen og resten af kroppen. Øget viden på området har givet en langt mere nuanceret forståelse af samspillet mellem krop og psyke. Det psykiatriske felt er lige så bredtfavnende og forskelligartet som det somatiske sundhedsområde. Det psykiatriske sundhedsfaglige speciale omfatter både børne- og ungdomspsykiatri, gerontopsykiatri, retspsykiatri og almen voksen psykiatri. Behandlingstilbuddene spænder vidt over ambulante konsultationer inden for distriktspsykiatrien, åbne bosteder i lokalmiljøet til egentlige ophold på lukkede, regionale psykiatriske afdelinger. De nye, åbne behandlingstilbud og den store tværfaglighed i distriktpsykiatrien stiller også krav og udfordringer til de fysiske rammer. Patienternes trivsel og behandlingsforløb skal understøttes af tryghedsskabende omgivelser samtidig med, at der ikke gives køb på sikkerheden. Det er vores håb, at vi med det igangsatte udviklingsprojekt kan bidrage med at give en dybere indsigt i hvilke arkitektoniske aspekter, der i særlig grad har betydning for psykiatriske patienter. 7

8 arkitektur i psykiatrien fremtidens psykiatri Psykiatrien skal rumme en stor og forskelligartet gruppe af brugere bestående af patienter, personale og pårørende, som alle stiller mange forskelligartede og til tider modstridende krav til indretning og funktionalitet. Fremtidens psykiatri kræver inddragelse af alle faggrupper og brugere af byggeriet. Inddragelsen af brugerne giver ny viden om behov og krav til moderne psykiatribyggeri med optimale arbejdsforhold for de ansatte og trygge og humane rammer for patienter og pårørende. Fremtidens psykiatribyggeri skal kunne adoptere den store lægevidenskabelige og teknologiske udvikling, der sker inden for diagnosticering, behandling og pleje af psykiatriske patienter og uddannelse af deres pårørende. Planlægningen tager afsæt i den nyeste viden, de nyeste forskningsresultater og de gældende lovkrav, og danner baggrund for et humant arkitektonisk hovedgreb med fleksible og højt profilerede tekniske løsninger. 8

9

10 arkitektur i psykiatrien Kan man kurere sindssyge med skønhed landskabelig eller arkitektonisk, menneskeskabt eller et værk af Guds og mennesket i forening? Bliver man helbredt af gule teglsten og gotiske trappegavle eller formidabel udsigt? arkitekt M. G. Bindesbøll, 1860 erne 10

11 kan arkitektur helbrede? Undersøgelser viser, at udformning og indretning af hospitalsbyggeri kan have stor terapeutisk virkning. Veldesignede, smukke omgivelser mindsker stress og angst, forkorter indlæggelsestiden og højner personalets arbejdsglæde og effektivitet. Der er således store kvaliteter og værdier ved at implementere et helbredende miljø på sygehusene, hvor de fysiske rammer understøtter og supplerer den kliniske hospitalsbehandling. Præcis hvordan arkitektur påvirker menneskers ve og vel, er fortsat et spørgsmål, som forsøges besvaret i flere forskningsprojekter. Ét af dem er forskningsprojektet Helende arkitektur, der er et omfattende videnskabeligt litteraturstudie, foretaget af Aalborg Universitet, Instituttet for Arkitektur og Design. Her bliver relevante eksisterende artikler og forskningsresultater kategoriseret og systematiseret i forhold til de fysiske rammers betydning for patienters heling, velvære samt tilfredshed blandt både patienter, personale og pårørende. I dette udviklingsprojekt vil vi fokusere på arkitektur i psykiatrien. Hvad er det for nogle særlige forhold mellem arkitektur og helbredelse, der gør sig gældende inden for psykiatri? Kan god og velgennemtænkt arkitektur virkelig skabe mulighed for ro og fordybelse og være stærkt befordrende for patienters helbredelsesproces? 11

12 arkitektur i psykiatrien evidensbaseretdesign teknologi - forskning - sundhed Helende arkitektur og evidensbaseret design har skabt debat og politisk interesse i sundhedssektoren de seneste år. Der er fokus på, hvordan de fysiske omgivelser har indvirkning på menneskets krop, psyke og velbefindende, og der hersker efterhånden en overbevisning om, at personale, patienter og deres pårørende påvirkes direkte og indirekte af de omgivelser, de befinder sig i. Undervisningsinstitutioner m.v. er blevet opmærksomme på også at validere arkitektonisk kvalitet i forhold til helbredelse. Dette har betydet, at der gennem systematisk forskning af forskelle arkitektoniske virkemidler er opnået dokumentation for, at anvendelse af specifikke designprincipper har en positiv effekt for helbredelse og patienternes velvære. Det er denne systematiske vidensindsamling om forholdet mellem menneske og arkitektur, der er med til at definere begrebet evidensbaseret design. 12

13 teknologi hånd i hånd med et omsorgsfuldt behandlingsforløb - japansk virkelighed anno

14 arkitektur i psykiatrien 10 teser om psykiatrisk byggeri KONTEKSTUELT NIVEAU FUNKTIONELT / ORGANISATORISK NIVEAU KONTEKST LYS / UDERUM Byggeriet skal fremstå som en samlet enhed med en genkendelig arkitektur, som harmonisk placerer sig i den bygningsmæssige og landskabelige kontekst. Placeres psykiatrien i nærhed til somatisk sygehus, kan der være fordele ved tværfaglige funktioner som f.eks. scannerafsnit, service, undervisning og kantine. Byggeriet skal orienteres således, at lysindfald og udsigt optimeres. Der skal være så stor adgang som muligt til terræn og udemiljøer. Ved byggerier på mere end to etager, kan der med fordel indtænkes tagterrassser. LOGISTIK PATIENT/ PERSONALE ARBEJDS- MILJØ Byggeriet skal tænkes ud fra en logistisk, optimeret vinkel og kan organiseres ved at separere logistikken i hovedgrupper som f.eks. service, patienter, personale og besøgende. Også organisatorisk skal byggeriet understøtte en god patient- og personalerelation. Personalet skal samles og placeres i nærheden af patienterne. Der skal være neutrale og uformelle mødesteder med klar identitet og uden institutionspræg. Byggeriet skal danne ramme om et godt arbejdsmiljø, der kan være med til at højne personalets arbejdsglæde og følelse af tryghed. Der skal være skabt rum for, at personalet har mulighed for at trække sig tilbage. 14

15 RUMLIGT / ARKITEKTONISK NIVEAU BYGNINGS- HIERARKI Byggeriet skal opbygges efter en klar formmæssig logik, som kan give patienterne stor overskuelighed over bygningen samt sikre, at personalet har det nødvendige overblik over patienterne. Et godt sikkerhedsmæssigt tiltag er blandt andet en god patientoversigt for personalet. DET GRØNNE RUM Byggeriet skal indeholde integrerede uderum, som er tilgængelige for alle brugere. Uderummene skal rumme mulighed for både aktivitet og rekreation. Uderummene er blandt andet vigtige for patienternes opfattelse at døgnrytmer og årstider. FLEKSIBILITET Byggeriets patientrum skal organiseres i små og fleksible enheder, som kan variere i størrelse alt efter behov, og som kan understøtte individuelle krav til afskærmning af urolige patienter. Dertil skal rummene planlægges efter en vis standardisering af størrelse således, at de nemt kan skifte funktion. BYGNINGENS KVALITET SIKKERHED Byggeriet skal udføres med en høj detaljeringsgrad, hvilket kan være en udsmykning i sig selv. Dertil skal byggeriet udføres i robuste materialer af høj kvalitet, og som er enkle at vedligeholde. Byggeri som udstråler kvalitet og omtanke udsættes i mindre grad for hærværk. Byggeriets sikkerhedsmæssige tiltag skal integreres og så vidt som muligt skjules. Overvågning, låse og alarmer kan virke stressende og angstfremkaldende og være med til at give bygningen et mere institutionsmæssigt præg. 15

16 arkitektur i psykiatrien faktorer: somatisk byggeri KROP lys lyd kunst luft bevægelse RELATION personligt rum socialt rum uderum sikkerhed skader / fejl hygiejne illustration 1 model i relation til somatik somatik vs. psykiatri Flere forskningsprojekter opstiller modeller med kategorisering af forskellige faktorer, som skal overvejes i planlægningen af arkitekturen. Figuren illustrerer de væsentligste faktorer, som kategoriseres under krop, relation og sikkerhed. Figuren har det somatiske sundhedsbyggeri som udgangspunkt, men kan udvides og specialiseres, så det også kan anvendes i psykiatrisk regi. Det psykiatriske speciale stiller nogle specifikke krav til de fysiske rammer på en række punkter. Der stilles store og særlige krav til sikkerhed, som afspejles i specielle tekniske og logistiske løsninger. 16 Psykiatrien udmærker sig ved, at visse psykiatriske patienter indlægges i årelange og ofte tidsubegrænsede forløb. Psykiatriske centre er derfor i ligeså høj grad en bolig, som de er et behandlingssted, og relationen til personalet og de andre patienter er derfor meget vigtig for behandlingsforløbet. Dette bør afspejles i arkitekturen, der skal understøtte et godt socialt miljø med mange uformelle og neutrale mødesteder.

17 faktorer: psykiatrisk byggeri KROP - sanserne lys lyd / akustik kunst / farver luft / indeklima bevægelse / navigation aktivering / beskæftigelse RELATION personale / patient personligt rum identitet / territorium socialt rum tvang / magt det grønne rum (udsigt) sikkerhed flugtforsøg vold selvskadende adfærd indsmugling af narkotika retssikkerhed hærværk teknologi alarmer overvågning låsesystemter separering af logistik AGV medicineringsrobotter illustration 2 udbygget model i relation til psykiatrien 17

18 arkitektur i psykiatrien arkitektoniske virkemidler organisatoriske strukturer Tegningerne nedenfor viser nogle udvalgte formmæssige bygningsstrukturer defineret ved fem forskellige organisationsprincipper. Strukturerne er bestemt af bygningernes overordnede form, organiseringen mellem behandling og boenheder, kontakten til landskabet og andre generelle overvejelser i forhold til bl.a. logistik og brugervenlighed. De fem strukturer har alle forskellige arkitektoniske virkemidler, og bygningsstrukturerne har heraf forskellige egenskaber og kvaliteter. Når man planlægger psykiatrisk byggeri er byggeriets organisatoriske sammenhænge derfor afgørende. kam-struktur central-struktur blok-struktur kæde-struktur klynge-struktur 18 bevægelse center

19 eksempel helsingør psykiatri kombineret klynge- og blokstruktur boenheder behandlingsenhed modelfoto af konkurrenceprojekt til ny psykiatrisk afdeling på helsingør hospital (2. præmie)

20 arkitektur i psykiatrien demonstration af hvordan lys og mørke, åbne og lukkede strukturer og spring i skala kan definere territorier og skabe varierede rum

21 synlige og usynlige grænser Psykiatrisk byggeri er en kompleks størrelse. På den ene side skal byggeriet virke åbent og mindre institutionspræget samtidig med, at der naturligvis stilles høje krav til patienternes og personalets sikkerhed. Det er arbejdet med arkitekturens forskellige parametre der gør, at en lukket funktion som eksempelvis retspsykiatri kan virke åben. Arkitektur handler netop i høj grad om bevidst at styre grænser og overgange mellem territorier af forskellige funktioner. Ved bevidst at beherske visuelle virkemidler som lys, skygge og farver, kan man markere en overgang mellem et offentligt fællesrum og en mere privat samtaleniche. Den visuelle kontakt, der eksempelvis er i et åbent atrium til bygningens mange etager, skaber både en stor overskuelighed og fornemmelse af åbenhed samtidig med, at der er en fysisk barriere mellem de forskellige etager. Forskellige materialer, glas og skyggevirkninger er alt sammen med til at danne rum. Modelbilledet på modstående side viser, hvordan eksempelvis kontrasten mellem lys og mørke samt forskellen mellem en let søjlestruktur og en massiv væg, er med til at skabe forløb og rum af forskellig karakter. 21

22 arkitektur i psykiatrien inderum opvarmet overdækket inderum - atrium overdækket inderum overdækket mellemrum overdækket terrasse uopvarmet udestue drivhus uderum vinterhave grænser mellem inde-uderum espalier Et område som kræver særlig arkitektonisk bearbejdning, er bygningens møde med landskabet og naturen. Dét at inddrage naturen i byggeriet kan skabe særlige overgangszoner mellem inde og ude og forskellige typer af varierede åbne og lukkede rum. Disse rum kan variere over inderum med særligt ovenlys til egentlige skærmede uderum. Illustrationen ovenfor viser inspirationsbilleder af forskellige inde- og uderum. Rumtyperne er kategoriseret mellem opvarmede og uopvarmede rum. Illustrationen giver et billede af en bred variation af rum, som har indflydelse på forholdet mellem ude og inde. 22

23 arkitektur i psykiatrien det sanselige det smukke det terapeutiske det grønne rum skal ikke altid være grønt At opholde sig i naturen eller i rum med særlig kontakt til landskabet påvirker kroppen på et utal af måder. Lyset, temperaturen, duften, luftfugtigheden, det grønne skær fra planterne og stilheden er alle faktorer, som påvirker de menneskelige sanser. Der er flere undersøgelser, der peger på, at kontakten og adgang til uderum har en terapeutisk effekt på psykiatriske patienter. Uderum behøver ikke nødvendigvis være traditionelle hospitalshaver eller parker. Det kan også være inderum eller væksthuse, som rummer nogle af ovenstående faktorer. 23

24 arkitektur i psykiatrien

25 brugerinddragelse Brugerinddragelsen i byggeprojekter foregår forskelligt afhængig af formål og tidspunkt i udviklingsprocessen. Brugerne kan indgå i alle faser fra visioner over den indledende funktionsplanlægning til det færdige byggeri. Brugerne er de primære interessenter i sundhedsbyggeri i kraft af deres rolle som beslutningstagere, personale og patienter. Formål med brugerinddragelsen: 1. brugersamarbejde > At afdække forudsætninger, funktioner og behov i konkrete projekter > At skabe dialog og konsensus mellem forskellige interessenter om løsninger i konkrete byggeprojekter 2. brugerundersøgelse > At tilvejebringe viden om, hvordan eksisterende løsninger fungerer > At opnå en uddybende indsigt i erkendte og ikke-erkendte brugerbehov > At afprøve og vurdere nye løsningsforslag og principper 3. brugerdrevet innovation > At generere nye innovative idéer i kreative processer med brugerne > At udvikle nye innovative koncepter og løsninger Metodevalg og fremgangsmåde tilpasses hvert projekt og afhænger af formål, problemstilling, målgruppe og ikke mindst af den tid og økonomi, der er til rådighed. Vi anvender primært kvalitative metoder, herunder gruppeteknikker, som udnytter den gruppedynamiske proces og individteknikker, hvor den enkelte deltager er i fokus. Metoderne omfatter specialiserede møde-, interview- og testmetoder samt kreativitetsfremmende processer. Se oversigt og beskrivelse på de næste to sider. 25

26 metodeoversigt metoder formål brugersamarbejde brugerundersøgelser brugerdrevet innovation At afdække alle forudsætninger, funktioner og behov i konkrete projekter At skabe dialog og konsensus om principper og løsningforslag i konkrete projekter At tilvejebringe viden om hvordan eksisterende løsninger fungerer At opnå en uddybende indsigt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov At afprøve og vurdere nye principper og løsningsforslag At generere nye innovative idéer i kreative processer med brugerne At udvikle nye innovative løsninger i kreative processer med brugerne arbejdsgrupper caféseminar dialogmøder ekskursioner fokusgrupper interviewrunder referencegrupper spørgeskema styregruppe dybdeinterviews fotosafari funktionstest guidede ture observationer virtuelt laboratorium creative workshops drawing lab fremtidsværksted narrativt univers scenarie workshops

27 arbejdsgrupper Grupper (personale og rådgivere), arbejder ud fra et nærmere fastlagt kommissorium med det formål at få belyst ét eller flere specifikke emner i konkrete projekter. caféseminar Dialogmetode, hvor deltagerne (projektets interessenter) i grupper og plenum drøfter synspunkter, udveksler erfaringer og udvikler fælles forståelse, visioner og engagement. dialogmøder Afklarende møder med grupper af interessenter (primært beslutningstagere og personale) med det formål at afdække forudsætninger, funktioner og behov i konkrete projekter. ekskursioner Studiebesøg med interessentgrupper i konkrete projekter med henblik på inspiration og opbygning af en fælles referenceramme. fokusgrupper Gruppediskussion omkring et afgrænset emne under ledelse af en proceskonsulent. Typisk 8-12 deltagere med ikke alt for store forskelligheder (evt. flere forskellige fokusgrupper). interviewrunder Individuelle samtaler og interviews med interessenter og brugere (primært beslutningstagere og medarbejdere) med det formål at afdække forudsætninger og behov i konkrete projekter. referencegrupper Deltagerne er repræsentanter fra projektets interessentkreds. Formålet er interessevaretagelse og konsensus. spørgeskema Skriftlige interviews med åbne og lukkede spørgsmål. Respondenterne er beslutningstagere, personale og patienter og metoden har til formål at afdække forudsætninger og behov i konkrete projekter. styregruppe Gruppe med beslutningskompetence og det overordnede ansvar i konkrete projekter. Styregruppen arbejder ud fra et givet kommisorium. dybdeinterviews Individuelle dybdeinterviews af ca. 1 times varighed (typisk 8-10 personer i alt) med henblik på at indhente viden om individuel adfærd og individuelle behov. Anvendes i kombination med observation eller test. fotosafari Deltagerne fortæller deres individuelle oplevelse af en eksisterende bygning gennem fotos og samtale. Deltagerne vælger selv hvilke emner, de ønsker at belyse. Resultatet er input til forbedringer og nyt byggeri. funktionstest Praktisk afprøvning af indretning, inventar og udstyr under observation (evt. videooptagelse) og efterfulgt af kort dybdeinterview. Testen giver input til nye produkter eller tilpasning af eksisterende. guidede ture Enkelt- og gruppeinterviews on location i bygninger (evt. med videooptagelse). Formålet er evaluering af eksisterende fysiske miljøer med henblik på forbedringer eller erfaringer til anvendelse i nybyggeri. observationer/interviews Observationer af brugssituationer (personale og patienter) i fysiske miljøer efterfulgt af korte individuelle dybdeinterviews. virtuelt laboratorium Testning af brugerreaktioner (personale og patienter) på nye løsningsforslag via virtuelle medier/ computervisualiseringer i kombination med dybdeinterviews og evt. spørgeskemaer. creative workshops Udvikling af koncepter og løsninger. Systematisk idégenerering (bl.a. Gallery Method). Typisk en blandet gruppe af brugere og eksterne rådgivere. drawing lab Idéudvikling via tegneprocesser. Input fra brugerne, specielt vedrørende bløde værdier som oplevelser og stemninger. Særligt velegnet til processer med børn. fremtidsværksted Scenarieteknik med en uviklingshorisont på 1-10 år med en blandet deltagerkreds med repræsentanter fra projektets interessenter (beslutningstagere, personale og patienter). narrativt univers Dialogproces med udgangspunkt i givne fortællinger om brugernes liv og værdier og holdninger. Deltagerne er brugerrepræsentanter og rådgivere. Målet er at opnå en dybere indsigt i brugernes behov og at generere nye innovative idéer. scenarie workshops Scenariebaserede dialogprocesser. På baggrund af scenarier skabt ud fra forskellige forudsætninger udvikles og bearbejdes visioner og idéer.

28 arkitektur i psykiatrien brugerinddragelse i byggeprojektets faser brugerinddragelse inspiration Indsigt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov. Nye innovative ideer. foranalyse Viden om forudsætninger, funktioner og behov. Konsensus om principper og løsningsforslag. udvikling Nye innovative koncepter og løsninger. godkendelse/valg Konsensus om principper og løsningsforslag. verifikation Afprøvning og vurdering af løsningsforslag og principper projektfaser definition program idéoplæg dispositionsforslag forprojekt godkendelse Valg af løsninger. 6 evaluering Viden om, hvordan løsninger fungerer. 7 6 projektering og byggeri 28

29 brugerinddragelse i forhold til planlægningsniveauer beslutningsgrundlag brugerinddragelse kontekstuelt niveau lokalplan / kommuneplan psykiatriplan byggefelt ekstern logistik orientering / geografi politiker bygherre økonomi funktionelt / organisatorisk niveau funktionel organisering disponering / arealstandarder logistik / teknik rumligt / arkitektonisk niveau indretning kunst / farver materialer detaljering møbler beslutningstagere afdelingsledere brugere - personale brugere / personale brugere / patienter brugere / pårørende 29

30 arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne a/s aarhus arkitekterne er en moderne og internationalt orienteret tegnestue. Vi arbejder med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Tegnestuen beskæftiger sig bredt med alle arkitekturens felter, men har derudover spidskompetencer inden for sundhed, planlægning, brugerundersøgelse og bæredygtighed. Projekterne vi skaber, er oftest resultatet af en procesorienteret tilgang, hvor vi sammen med andre af byggeriets parter og projektets bygherre arbejder mod et fælles defineret mål. Sammen får vi udviklet et klart og visionært koncept, som kan danne afsæt for smuk og oplevelsesrig arkitektur. Ved hvert projekt handler det om at udforske en opgaves særlige potentiale, dets muligheder og dets begrænsninger for at sikre den bedst mulige løsning i forhold til den økonomiske ramme og i relationen til stedet og landskabet; til samtiden, til brugerne og det liv, der skal udfolde sig. dansk projektrådgivning Dansk Projektrådgivning er en privatejet konsulentvirksomhed med kontor på Åboulevarden i Århus. Virksomhedens primære rådgivningsområder er projektudvikling, procesrådgivning, brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Rådgivningen indgår i alle projektfaser fra idé til evaluering af det færdige resultat. I de fleste rådgivningsopgaver spiller brugerne en central rolle og vi hjælper vores kunder med at afklare og systematisere brugernes behov og ønsker som baggrund for udviklingen af nye innovative idéer og brugerorienterede løsninger. 30

31 Svanemærket tryksag grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s og dansk projektrådgivning 1. udgave 2

32 2

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F.

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F. VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet Arkitektfirmaet God arkitektur er perfekt afstemt; så ingenting kan lægges til, trækkes fra eller ændres Leon

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

NYT PSYKIATRISYGEHUS ET FAGLIGT FYRTÅRN

NYT PSYKIATRISYGEHUS ET FAGLIGT FYRTÅRN NYT PSYKIATRISYGEHUS ET FAGLIGT FYRTÅRN Psykiatrien Slagelse understøtter og videreudvikler Psykiatriens vision; at det er mennesker, muligheder og relationer, der er vigtige. 2 3 ET BYGGERI FYLDT MED

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere