arkitektur i psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arkitektur i psykiatrien"

Transkript

1 aar hus arki tekt arkitektur i psykiatrien 2

2 arkitektur i psykiatrien Hvordan arkitektur kan understøtte et godt psykiatrisk behandlingsmiljø KONTAKT aarhus arkitekterne a/s Mette Dan-Weibel, / Nils Jacobsen, Europaplads 16, 8000 Århus C / Rosenvængets Sidealle 3, 2100 Kbh Ø tlf / 2 Dansk Projektrådgivning Birgitte Wistoft, Åboulevarden 39, 8000 Århus C / tlf

3 indhold forord side 5 BAGGRUND ARKITEKTUR PROCES psykiatrien i udvikling side 7 fremtidens psykiatri side 8 kan arkitektur helbrede? side 11 evidensbaseret design side teser om psykiatrisk byggeri side 14 somatik vs. psykiatri side 16 arkitektoniske virkemidler side 18 synlige og usynlige grænser side 21 grænser mellem inde-uderum side 22 det grønne rum skal ikke altis være grønt side 23 brugerinddragelse side 25 metodeoversigt side 26 brugerinddragelse i byggeprojektets faser side 28 brugerinddragelse i forhold til planlægningsniveauer side 29

4 arkitektur i psykiatrien forslag til det nye universitetshospital i århus (2. præmie)

5 forord Denne folder er en introduktion til et aktuelt projekt: Arkitektur i psykiatrien - hvordan arkitektur kan understøtte et godt psykiatrisk behandlingsmiljø. Projektet gennemføres af aarhus arkitekterne og Dansk Projektrådgivning i samarbejde med førende specialister inden for psykiatrien og med brugerinddragelse af personale, patienter og pårørende. Det psykiatriske felt favner en meget stor og mangfoldig patientgruppe med specielle behov relateret til deres sygdomskarakter. Derfor er generelle principper for arkitektur i relation til andet sundhedsbyggeri i somatisk regi ikke nødvendigvis gældende i denne sammenhæng. Projektet tager afsæt i den store opmærksomhed på helende arkitektur og evidensbaseret design inden for sundhedsområdet. Danske Regioner har formuleret følgende vision for det fysiske miljø i psykiatrien: Psykiatriens fysiske rammer må prioriteres højere i fremtiden. Alle patienter, også psykiatriske, fortjener et helbredsfremmende og velfungerende miljø at færdes i under deres behandling. Erfaringer viser, at tilstrækkelige og tidssvarende fysiske rammer fører til mindre tvang og er vigtige for psykiatriske patienters velvære. F.eks. er der evidens for, at lysindfald og adgang til natur øger behandlingseffekten, og at patienterne føler sig mere trygge i omgivelser uden institutionspræg. Citat fra En psykiatri i verdensklasse, Danske Regioner Projektets resultater formidles i en publikation, der er tænkt som en inspiration og et retningsgivende værktøj inden for arkitektur, processtyring og brugerinddragelse. Publikationen henvender sig til bygherrer, bygherrerådgivere, beslutningstagere og personale inden for psykiatrien og udgives i efteråret Det er vores håb, at vi med dette initiativ kan medvirke til nytænkning og fornyelse i fremtidige byggeprojekter inden for psykiatrien. Med venlig hilsen Tommy Falch adm. dir. aarhus arkitekterne a/s 5

6 6 arkitektur i psykiatrien

7 psykiatrien i udvikling Det psykiatriske behandlingsområde har været i en rivende udvikling. Dette gælder både inden for behandlingstilbud, patientsyn og diagnosticering. Patienten er blevet en aktiv medspiller i et kontinuerligt og målrettet behandlingsforløb, der skal sikre, at patienten bedst muligt igen kan blive en del af samfundet. Inden for diagnosticering har neuropsykiatrien fået en mere fremtrædende plads i psykiatrien. Der er fokus på nervesystemets udvikling og funktion, og på samspillet mellem hjernen og resten af kroppen. Øget viden på området har givet en langt mere nuanceret forståelse af samspillet mellem krop og psyke. Det psykiatriske felt er lige så bredtfavnende og forskelligartet som det somatiske sundhedsområde. Det psykiatriske sundhedsfaglige speciale omfatter både børne- og ungdomspsykiatri, gerontopsykiatri, retspsykiatri og almen voksen psykiatri. Behandlingstilbuddene spænder vidt over ambulante konsultationer inden for distriktspsykiatrien, åbne bosteder i lokalmiljøet til egentlige ophold på lukkede, regionale psykiatriske afdelinger. De nye, åbne behandlingstilbud og den store tværfaglighed i distriktpsykiatrien stiller også krav og udfordringer til de fysiske rammer. Patienternes trivsel og behandlingsforløb skal understøttes af tryghedsskabende omgivelser samtidig med, at der ikke gives køb på sikkerheden. Det er vores håb, at vi med det igangsatte udviklingsprojekt kan bidrage med at give en dybere indsigt i hvilke arkitektoniske aspekter, der i særlig grad har betydning for psykiatriske patienter. 7

8 arkitektur i psykiatrien fremtidens psykiatri Psykiatrien skal rumme en stor og forskelligartet gruppe af brugere bestående af patienter, personale og pårørende, som alle stiller mange forskelligartede og til tider modstridende krav til indretning og funktionalitet. Fremtidens psykiatri kræver inddragelse af alle faggrupper og brugere af byggeriet. Inddragelsen af brugerne giver ny viden om behov og krav til moderne psykiatribyggeri med optimale arbejdsforhold for de ansatte og trygge og humane rammer for patienter og pårørende. Fremtidens psykiatribyggeri skal kunne adoptere den store lægevidenskabelige og teknologiske udvikling, der sker inden for diagnosticering, behandling og pleje af psykiatriske patienter og uddannelse af deres pårørende. Planlægningen tager afsæt i den nyeste viden, de nyeste forskningsresultater og de gældende lovkrav, og danner baggrund for et humant arkitektonisk hovedgreb med fleksible og højt profilerede tekniske løsninger. 8

9

10 arkitektur i psykiatrien Kan man kurere sindssyge med skønhed landskabelig eller arkitektonisk, menneskeskabt eller et værk af Guds og mennesket i forening? Bliver man helbredt af gule teglsten og gotiske trappegavle eller formidabel udsigt? arkitekt M. G. Bindesbøll, 1860 erne 10

11 kan arkitektur helbrede? Undersøgelser viser, at udformning og indretning af hospitalsbyggeri kan have stor terapeutisk virkning. Veldesignede, smukke omgivelser mindsker stress og angst, forkorter indlæggelsestiden og højner personalets arbejdsglæde og effektivitet. Der er således store kvaliteter og værdier ved at implementere et helbredende miljø på sygehusene, hvor de fysiske rammer understøtter og supplerer den kliniske hospitalsbehandling. Præcis hvordan arkitektur påvirker menneskers ve og vel, er fortsat et spørgsmål, som forsøges besvaret i flere forskningsprojekter. Ét af dem er forskningsprojektet Helende arkitektur, der er et omfattende videnskabeligt litteraturstudie, foretaget af Aalborg Universitet, Instituttet for Arkitektur og Design. Her bliver relevante eksisterende artikler og forskningsresultater kategoriseret og systematiseret i forhold til de fysiske rammers betydning for patienters heling, velvære samt tilfredshed blandt både patienter, personale og pårørende. I dette udviklingsprojekt vil vi fokusere på arkitektur i psykiatrien. Hvad er det for nogle særlige forhold mellem arkitektur og helbredelse, der gør sig gældende inden for psykiatri? Kan god og velgennemtænkt arkitektur virkelig skabe mulighed for ro og fordybelse og være stærkt befordrende for patienters helbredelsesproces? 11

12 arkitektur i psykiatrien evidensbaseretdesign teknologi - forskning - sundhed Helende arkitektur og evidensbaseret design har skabt debat og politisk interesse i sundhedssektoren de seneste år. Der er fokus på, hvordan de fysiske omgivelser har indvirkning på menneskets krop, psyke og velbefindende, og der hersker efterhånden en overbevisning om, at personale, patienter og deres pårørende påvirkes direkte og indirekte af de omgivelser, de befinder sig i. Undervisningsinstitutioner m.v. er blevet opmærksomme på også at validere arkitektonisk kvalitet i forhold til helbredelse. Dette har betydet, at der gennem systematisk forskning af forskelle arkitektoniske virkemidler er opnået dokumentation for, at anvendelse af specifikke designprincipper har en positiv effekt for helbredelse og patienternes velvære. Det er denne systematiske vidensindsamling om forholdet mellem menneske og arkitektur, der er med til at definere begrebet evidensbaseret design. 12

13 teknologi hånd i hånd med et omsorgsfuldt behandlingsforløb - japansk virkelighed anno

14 arkitektur i psykiatrien 10 teser om psykiatrisk byggeri KONTEKSTUELT NIVEAU FUNKTIONELT / ORGANISATORISK NIVEAU KONTEKST LYS / UDERUM Byggeriet skal fremstå som en samlet enhed med en genkendelig arkitektur, som harmonisk placerer sig i den bygningsmæssige og landskabelige kontekst. Placeres psykiatrien i nærhed til somatisk sygehus, kan der være fordele ved tværfaglige funktioner som f.eks. scannerafsnit, service, undervisning og kantine. Byggeriet skal orienteres således, at lysindfald og udsigt optimeres. Der skal være så stor adgang som muligt til terræn og udemiljøer. Ved byggerier på mere end to etager, kan der med fordel indtænkes tagterrassser. LOGISTIK PATIENT/ PERSONALE ARBEJDS- MILJØ Byggeriet skal tænkes ud fra en logistisk, optimeret vinkel og kan organiseres ved at separere logistikken i hovedgrupper som f.eks. service, patienter, personale og besøgende. Også organisatorisk skal byggeriet understøtte en god patient- og personalerelation. Personalet skal samles og placeres i nærheden af patienterne. Der skal være neutrale og uformelle mødesteder med klar identitet og uden institutionspræg. Byggeriet skal danne ramme om et godt arbejdsmiljø, der kan være med til at højne personalets arbejdsglæde og følelse af tryghed. Der skal være skabt rum for, at personalet har mulighed for at trække sig tilbage. 14

15 RUMLIGT / ARKITEKTONISK NIVEAU BYGNINGS- HIERARKI Byggeriet skal opbygges efter en klar formmæssig logik, som kan give patienterne stor overskuelighed over bygningen samt sikre, at personalet har det nødvendige overblik over patienterne. Et godt sikkerhedsmæssigt tiltag er blandt andet en god patientoversigt for personalet. DET GRØNNE RUM Byggeriet skal indeholde integrerede uderum, som er tilgængelige for alle brugere. Uderummene skal rumme mulighed for både aktivitet og rekreation. Uderummene er blandt andet vigtige for patienternes opfattelse at døgnrytmer og årstider. FLEKSIBILITET Byggeriets patientrum skal organiseres i små og fleksible enheder, som kan variere i størrelse alt efter behov, og som kan understøtte individuelle krav til afskærmning af urolige patienter. Dertil skal rummene planlægges efter en vis standardisering af størrelse således, at de nemt kan skifte funktion. BYGNINGENS KVALITET SIKKERHED Byggeriet skal udføres med en høj detaljeringsgrad, hvilket kan være en udsmykning i sig selv. Dertil skal byggeriet udføres i robuste materialer af høj kvalitet, og som er enkle at vedligeholde. Byggeri som udstråler kvalitet og omtanke udsættes i mindre grad for hærværk. Byggeriets sikkerhedsmæssige tiltag skal integreres og så vidt som muligt skjules. Overvågning, låse og alarmer kan virke stressende og angstfremkaldende og være med til at give bygningen et mere institutionsmæssigt præg. 15

16 arkitektur i psykiatrien faktorer: somatisk byggeri KROP lys lyd kunst luft bevægelse RELATION personligt rum socialt rum uderum sikkerhed skader / fejl hygiejne illustration 1 model i relation til somatik somatik vs. psykiatri Flere forskningsprojekter opstiller modeller med kategorisering af forskellige faktorer, som skal overvejes i planlægningen af arkitekturen. Figuren illustrerer de væsentligste faktorer, som kategoriseres under krop, relation og sikkerhed. Figuren har det somatiske sundhedsbyggeri som udgangspunkt, men kan udvides og specialiseres, så det også kan anvendes i psykiatrisk regi. Det psykiatriske speciale stiller nogle specifikke krav til de fysiske rammer på en række punkter. Der stilles store og særlige krav til sikkerhed, som afspejles i specielle tekniske og logistiske løsninger. 16 Psykiatrien udmærker sig ved, at visse psykiatriske patienter indlægges i årelange og ofte tidsubegrænsede forløb. Psykiatriske centre er derfor i ligeså høj grad en bolig, som de er et behandlingssted, og relationen til personalet og de andre patienter er derfor meget vigtig for behandlingsforløbet. Dette bør afspejles i arkitekturen, der skal understøtte et godt socialt miljø med mange uformelle og neutrale mødesteder.

17 faktorer: psykiatrisk byggeri KROP - sanserne lys lyd / akustik kunst / farver luft / indeklima bevægelse / navigation aktivering / beskæftigelse RELATION personale / patient personligt rum identitet / territorium socialt rum tvang / magt det grønne rum (udsigt) sikkerhed flugtforsøg vold selvskadende adfærd indsmugling af narkotika retssikkerhed hærværk teknologi alarmer overvågning låsesystemter separering af logistik AGV medicineringsrobotter illustration 2 udbygget model i relation til psykiatrien 17

18 arkitektur i psykiatrien arkitektoniske virkemidler organisatoriske strukturer Tegningerne nedenfor viser nogle udvalgte formmæssige bygningsstrukturer defineret ved fem forskellige organisationsprincipper. Strukturerne er bestemt af bygningernes overordnede form, organiseringen mellem behandling og boenheder, kontakten til landskabet og andre generelle overvejelser i forhold til bl.a. logistik og brugervenlighed. De fem strukturer har alle forskellige arkitektoniske virkemidler, og bygningsstrukturerne har heraf forskellige egenskaber og kvaliteter. Når man planlægger psykiatrisk byggeri er byggeriets organisatoriske sammenhænge derfor afgørende. kam-struktur central-struktur blok-struktur kæde-struktur klynge-struktur 18 bevægelse center

19 eksempel helsingør psykiatri kombineret klynge- og blokstruktur boenheder behandlingsenhed modelfoto af konkurrenceprojekt til ny psykiatrisk afdeling på helsingør hospital (2. præmie)

20 arkitektur i psykiatrien demonstration af hvordan lys og mørke, åbne og lukkede strukturer og spring i skala kan definere territorier og skabe varierede rum

21 synlige og usynlige grænser Psykiatrisk byggeri er en kompleks størrelse. På den ene side skal byggeriet virke åbent og mindre institutionspræget samtidig med, at der naturligvis stilles høje krav til patienternes og personalets sikkerhed. Det er arbejdet med arkitekturens forskellige parametre der gør, at en lukket funktion som eksempelvis retspsykiatri kan virke åben. Arkitektur handler netop i høj grad om bevidst at styre grænser og overgange mellem territorier af forskellige funktioner. Ved bevidst at beherske visuelle virkemidler som lys, skygge og farver, kan man markere en overgang mellem et offentligt fællesrum og en mere privat samtaleniche. Den visuelle kontakt, der eksempelvis er i et åbent atrium til bygningens mange etager, skaber både en stor overskuelighed og fornemmelse af åbenhed samtidig med, at der er en fysisk barriere mellem de forskellige etager. Forskellige materialer, glas og skyggevirkninger er alt sammen med til at danne rum. Modelbilledet på modstående side viser, hvordan eksempelvis kontrasten mellem lys og mørke samt forskellen mellem en let søjlestruktur og en massiv væg, er med til at skabe forløb og rum af forskellig karakter. 21

22 arkitektur i psykiatrien inderum opvarmet overdækket inderum - atrium overdækket inderum overdækket mellemrum overdækket terrasse uopvarmet udestue drivhus uderum vinterhave grænser mellem inde-uderum espalier Et område som kræver særlig arkitektonisk bearbejdning, er bygningens møde med landskabet og naturen. Dét at inddrage naturen i byggeriet kan skabe særlige overgangszoner mellem inde og ude og forskellige typer af varierede åbne og lukkede rum. Disse rum kan variere over inderum med særligt ovenlys til egentlige skærmede uderum. Illustrationen ovenfor viser inspirationsbilleder af forskellige inde- og uderum. Rumtyperne er kategoriseret mellem opvarmede og uopvarmede rum. Illustrationen giver et billede af en bred variation af rum, som har indflydelse på forholdet mellem ude og inde. 22

23 arkitektur i psykiatrien det sanselige det smukke det terapeutiske det grønne rum skal ikke altid være grønt At opholde sig i naturen eller i rum med særlig kontakt til landskabet påvirker kroppen på et utal af måder. Lyset, temperaturen, duften, luftfugtigheden, det grønne skær fra planterne og stilheden er alle faktorer, som påvirker de menneskelige sanser. Der er flere undersøgelser, der peger på, at kontakten og adgang til uderum har en terapeutisk effekt på psykiatriske patienter. Uderum behøver ikke nødvendigvis være traditionelle hospitalshaver eller parker. Det kan også være inderum eller væksthuse, som rummer nogle af ovenstående faktorer. 23

24 arkitektur i psykiatrien

25 brugerinddragelse Brugerinddragelsen i byggeprojekter foregår forskelligt afhængig af formål og tidspunkt i udviklingsprocessen. Brugerne kan indgå i alle faser fra visioner over den indledende funktionsplanlægning til det færdige byggeri. Brugerne er de primære interessenter i sundhedsbyggeri i kraft af deres rolle som beslutningstagere, personale og patienter. Formål med brugerinddragelsen: 1. brugersamarbejde > At afdække forudsætninger, funktioner og behov i konkrete projekter > At skabe dialog og konsensus mellem forskellige interessenter om løsninger i konkrete byggeprojekter 2. brugerundersøgelse > At tilvejebringe viden om, hvordan eksisterende løsninger fungerer > At opnå en uddybende indsigt i erkendte og ikke-erkendte brugerbehov > At afprøve og vurdere nye løsningsforslag og principper 3. brugerdrevet innovation > At generere nye innovative idéer i kreative processer med brugerne > At udvikle nye innovative koncepter og løsninger Metodevalg og fremgangsmåde tilpasses hvert projekt og afhænger af formål, problemstilling, målgruppe og ikke mindst af den tid og økonomi, der er til rådighed. Vi anvender primært kvalitative metoder, herunder gruppeteknikker, som udnytter den gruppedynamiske proces og individteknikker, hvor den enkelte deltager er i fokus. Metoderne omfatter specialiserede møde-, interview- og testmetoder samt kreativitetsfremmende processer. Se oversigt og beskrivelse på de næste to sider. 25

26 metodeoversigt metoder formål brugersamarbejde brugerundersøgelser brugerdrevet innovation At afdække alle forudsætninger, funktioner og behov i konkrete projekter At skabe dialog og konsensus om principper og løsningforslag i konkrete projekter At tilvejebringe viden om hvordan eksisterende løsninger fungerer At opnå en uddybende indsigt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov At afprøve og vurdere nye principper og løsningsforslag At generere nye innovative idéer i kreative processer med brugerne At udvikle nye innovative løsninger i kreative processer med brugerne arbejdsgrupper caféseminar dialogmøder ekskursioner fokusgrupper interviewrunder referencegrupper spørgeskema styregruppe dybdeinterviews fotosafari funktionstest guidede ture observationer virtuelt laboratorium creative workshops drawing lab fremtidsværksted narrativt univers scenarie workshops

27 arbejdsgrupper Grupper (personale og rådgivere), arbejder ud fra et nærmere fastlagt kommissorium med det formål at få belyst ét eller flere specifikke emner i konkrete projekter. caféseminar Dialogmetode, hvor deltagerne (projektets interessenter) i grupper og plenum drøfter synspunkter, udveksler erfaringer og udvikler fælles forståelse, visioner og engagement. dialogmøder Afklarende møder med grupper af interessenter (primært beslutningstagere og personale) med det formål at afdække forudsætninger, funktioner og behov i konkrete projekter. ekskursioner Studiebesøg med interessentgrupper i konkrete projekter med henblik på inspiration og opbygning af en fælles referenceramme. fokusgrupper Gruppediskussion omkring et afgrænset emne under ledelse af en proceskonsulent. Typisk 8-12 deltagere med ikke alt for store forskelligheder (evt. flere forskellige fokusgrupper). interviewrunder Individuelle samtaler og interviews med interessenter og brugere (primært beslutningstagere og medarbejdere) med det formål at afdække forudsætninger og behov i konkrete projekter. referencegrupper Deltagerne er repræsentanter fra projektets interessentkreds. Formålet er interessevaretagelse og konsensus. spørgeskema Skriftlige interviews med åbne og lukkede spørgsmål. Respondenterne er beslutningstagere, personale og patienter og metoden har til formål at afdække forudsætninger og behov i konkrete projekter. styregruppe Gruppe med beslutningskompetence og det overordnede ansvar i konkrete projekter. Styregruppen arbejder ud fra et givet kommisorium. dybdeinterviews Individuelle dybdeinterviews af ca. 1 times varighed (typisk 8-10 personer i alt) med henblik på at indhente viden om individuel adfærd og individuelle behov. Anvendes i kombination med observation eller test. fotosafari Deltagerne fortæller deres individuelle oplevelse af en eksisterende bygning gennem fotos og samtale. Deltagerne vælger selv hvilke emner, de ønsker at belyse. Resultatet er input til forbedringer og nyt byggeri. funktionstest Praktisk afprøvning af indretning, inventar og udstyr under observation (evt. videooptagelse) og efterfulgt af kort dybdeinterview. Testen giver input til nye produkter eller tilpasning af eksisterende. guidede ture Enkelt- og gruppeinterviews on location i bygninger (evt. med videooptagelse). Formålet er evaluering af eksisterende fysiske miljøer med henblik på forbedringer eller erfaringer til anvendelse i nybyggeri. observationer/interviews Observationer af brugssituationer (personale og patienter) i fysiske miljøer efterfulgt af korte individuelle dybdeinterviews. virtuelt laboratorium Testning af brugerreaktioner (personale og patienter) på nye løsningsforslag via virtuelle medier/ computervisualiseringer i kombination med dybdeinterviews og evt. spørgeskemaer. creative workshops Udvikling af koncepter og løsninger. Systematisk idégenerering (bl.a. Gallery Method). Typisk en blandet gruppe af brugere og eksterne rådgivere. drawing lab Idéudvikling via tegneprocesser. Input fra brugerne, specielt vedrørende bløde værdier som oplevelser og stemninger. Særligt velegnet til processer med børn. fremtidsværksted Scenarieteknik med en uviklingshorisont på 1-10 år med en blandet deltagerkreds med repræsentanter fra projektets interessenter (beslutningstagere, personale og patienter). narrativt univers Dialogproces med udgangspunkt i givne fortællinger om brugernes liv og værdier og holdninger. Deltagerne er brugerrepræsentanter og rådgivere. Målet er at opnå en dybere indsigt i brugernes behov og at generere nye innovative idéer. scenarie workshops Scenariebaserede dialogprocesser. På baggrund af scenarier skabt ud fra forskellige forudsætninger udvikles og bearbejdes visioner og idéer.

28 arkitektur i psykiatrien brugerinddragelse i byggeprojektets faser brugerinddragelse inspiration Indsigt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov. Nye innovative ideer. foranalyse Viden om forudsætninger, funktioner og behov. Konsensus om principper og løsningsforslag. udvikling Nye innovative koncepter og løsninger. godkendelse/valg Konsensus om principper og løsningsforslag. verifikation Afprøvning og vurdering af løsningsforslag og principper projektfaser definition program idéoplæg dispositionsforslag forprojekt godkendelse Valg af løsninger. 6 evaluering Viden om, hvordan løsninger fungerer. 7 6 projektering og byggeri 28

29 brugerinddragelse i forhold til planlægningsniveauer beslutningsgrundlag brugerinddragelse kontekstuelt niveau lokalplan / kommuneplan psykiatriplan byggefelt ekstern logistik orientering / geografi politiker bygherre økonomi funktionelt / organisatorisk niveau funktionel organisering disponering / arealstandarder logistik / teknik rumligt / arkitektonisk niveau indretning kunst / farver materialer detaljering møbler beslutningstagere afdelingsledere brugere - personale brugere / personale brugere / patienter brugere / pårørende 29

30 arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne a/s aarhus arkitekterne er en moderne og internationalt orienteret tegnestue. Vi arbejder med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Tegnestuen beskæftiger sig bredt med alle arkitekturens felter, men har derudover spidskompetencer inden for sundhed, planlægning, brugerundersøgelse og bæredygtighed. Projekterne vi skaber, er oftest resultatet af en procesorienteret tilgang, hvor vi sammen med andre af byggeriets parter og projektets bygherre arbejder mod et fælles defineret mål. Sammen får vi udviklet et klart og visionært koncept, som kan danne afsæt for smuk og oplevelsesrig arkitektur. Ved hvert projekt handler det om at udforske en opgaves særlige potentiale, dets muligheder og dets begrænsninger for at sikre den bedst mulige løsning i forhold til den økonomiske ramme og i relationen til stedet og landskabet; til samtiden, til brugerne og det liv, der skal udfolde sig. dansk projektrådgivning Dansk Projektrådgivning er en privatejet konsulentvirksomhed med kontor på Åboulevarden i Århus. Virksomhedens primære rådgivningsområder er projektudvikling, procesrådgivning, brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Rådgivningen indgår i alle projektfaser fra idé til evaluering af det færdige resultat. I de fleste rådgivningsopgaver spiller brugerne en central rolle og vi hjælper vores kunder med at afklare og systematisere brugernes behov og ønsker som baggrund for udviklingen af nye innovative idéer og brugerorienterede løsninger. 30

31 Svanemærket tryksag grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s og dansk projektrådgivning 1. udgave 2

32 2

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne.

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne www.regionmidtjylland.dk Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i Kvalitetsfondsbyggerierne Agenda Arbejdsmiljøarbejde i Region

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Der tages udgangspunkt i situationen for de myndigheder, som selv ejer deres ejendomme.

Der tages udgangspunkt i situationen for de myndigheder, som selv ejer deres ejendomme. 6 Brugermedvirken Bygherren kan styrke planlægningen ved en veltilrettelagt dialog med brugerne. På den måde kan byggesagen tilføres råd og idéer, samtidig med at brugerne informeres. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Psykiatrisygehuset i Slagelse Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Hospitals byggerier i Danmark Kvalitetsfondsbyggerierne består af 16 projekter som delvis er regionsfinansieret (40%) og statsfinansieret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Nye sygehuse skal fremtidssikres

Nye sygehuse skal fremtidssikres Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 8 Offentligt Nye sygehuse skal fremtidssikres Danmark står overfor store investeringer i nye sygehuse. Derfor har vi en unik chance for at tænke nyt og anderledes

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn 1 Randers den 01.11.15 Donationsansøgning Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers ansøger hermed Randers Storcenters velgørenhedspulje

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 MILEPÆLE OG RESSOURCER, præsenteret på sidste møde 2012 2013 Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Handleplan godkendt Brugergrupper

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 Agenda 9.30 09.50. Velkommen og præsentation af underviserne i auditoriet. 9.50 10.50. Præsentation af SDSI, metoder og leverancer. Gennemgang

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Fremtidens skole. - en lærende proces. Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, proceskonsulent www.kjaervang.dk

Fremtidens skole. - en lærende proces. Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, proceskonsulent www.kjaervang.dk Fremtidens skole - en lærende proces. Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, proceskonsulent www.kjaervang.dk Fremtiden? Hvilke kompetencer har nutidens børn brug for at udvikle til fremtiden? Hvad er den attraktive

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018.

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018. K O M M I S S O R I U M f o r a r b e j d s g r u p p e r m å l r e t t e t u d a r b e j d e l s e a f m å l e p u n k t e r f o r t i l s y n i 2 0 1 8 Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Borger- og patientinddragelsesstrategi

Borger- og patientinddragelsesstrategi Borger- og patientinddragelsesstrategi April 2017 Indhold 1 Strategi for borger- og patientinddragelse 2 1.1 Formålet med borger- og patientinddragelsesstrategien 2 1.2 Hvad betyder inddragelse? 3 1.3

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Indlæg til møde 16/6 2011 i netværksgruppen om forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse v/peter Bogason, Bogason Consulting Konsortium

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS

Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, Odense

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

12. november 2013. Medarbejderdreven innovation og arbejdsmiljø

12. november 2013. Medarbejderdreven innovation og arbejdsmiljø 12. november 2013 Medarbejderdreven innovation og arbejdsmiljø 1 Overforbrug Der skal 3-4 ekstra planeter som Jorden til for at forsyne resten af verdens befolkning med en levestandard som den europæiske.

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere