DØVEPSYKIATRISK FUNKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØVEPSYKIATRISK FUNKTION"

Transkript

1 P S Y K I A T R I S K C E N T E R B A L L E R U P Årsberetning 2004 Årsberetning Landsfunktion for behandling af døve med psykiske lidelser Videnscenter for døvepsykiatri københavns amt

2 2 Årsberetning 2004 Ballerup Boulevard Ballerup telefon telefon fax

3 INDHOLD Indledning side 4 Målsætning side 4 Visitation side 5 Organisation side 5 Indlæggelser side 6 Indlæggelser og bopæl side 7 Ambulatorium side 8 Undervisning side 8 Andre aktiviteter side 8 Fremtiden side 9 Noter side 10

4 4 INDLEDNING Døvepsykiatrisk funktion er et landsdækkende behandlingstilbud for sindslidende døve og svært hørehæmmede, hvis døvhed er opstået i den tidligste barndom. Disse mennesker har ikke kunnet tilegne sig det danske sprog og er derfor afhængige af dansk tegnsprog i deres kommunikation. Døvepopulationen udgør en velafgrænset kulturel minoritet, der ikke alene har eget sprog men også egne skoler og kirker samt et omfattende net af forskellige foreninger og organisationer. Som led i udviklingen af disse miljøer og institutioner er der opstået en vis naturlig overrepræsentation af døve i tre områder af Danmark: Storkøbenhavn, Fyns og Vejle amter samt Århus og Nordjyllands amter. Tegnsproget er fælles for denne gruppe af såkaldt prælingualt døve, som i Danmark udgør omkring 4000 personer. Tegnsproget er et selvstændigt sprog, som ved optimale indlæringsbetingelser tilbyder et fuldstændigt ordforråd og begrebsapparat. Tegnsproget er ikke internationalt men forskelligt fra land til land. En del døve og svært hørehæmmede er dog vokset op under omstændigheder, der ikke har givet mulighed for optimal sprog- og begrebsudvikling, hvilket vil påvirke deres muligheder for kommunikation og indlæring. En gruppe af døve har desuden behov for særlige sociale støtteforanstaltninger, og den landsdækkende institution Center for Døve tilbyder rådgivning af døve samt service og ekspertise til amter og kommuner vedrørende døves forhold. Allerede ved begyndelsen af tallet pegede repræsentanter for døve på behovet for at samle sindslidende døve på en eller to psykiatriske afdelinger i Danmark, og i 1969 kunne overlæge Jørgen Remvig påvise, at døve var spredt på psykiatriske afdelinger over hele landet, hvor de var indlagt i alt for lang tid uden mulighed for at kommunikere med personale eller medpatienter 1. I 1970 etablerede man den nuværende landsfunktion på Statshospitalet i Glostrup. På grund af de anderledes vilkår for kommunikation, kan vurderingen af kognitive færdigheder og psykopatologi hos døve være vanskelig med risiko for både over- og underdiagnosticering. Ved oprettelsen af en landsfunktion for behandling af denne gruppe patienter opnås særlig erfaring med diagnostik og behandling. Der kan etableres et sengeafsnit, hvor personalet er kyndigt i tegnsprog og døves kultur. Og der opnås erfaring i at samarbejde med døves institutioner, herunder viden om de særlige samarbejdspartnere og hjælpeforanstaltninger, der med fordel kan inddrages i behandlingen. MÅLSÆTNING Døvepsykiatrisk funktion har som overordnet målsætning at tilbyde døve og svært hørehæmmede med psykiske lidelser en diagnostisk udredning og behandling, som er på niveau med den behandling der tilbydes hørende. Behandlingen skal være tværfaglig med inddragelse af biologiske, psykoterapeutiske og socialfaglige behandlingsmetoder efter moderne principper. Da populationen af døve er lille, og da kendskab til døves kultur og kommunikation ofte er væsentlig for behandlingen, kan dette mål kun nås, hvis behandlingen er centraliseret. Funktionen skal kunne tilbyde behandling til døve i alle aldersklasser - dog fraset børn - og indenfor alle diagnostiske grupper. Den døvepsykiatriske funktion må derfor være solidt funderet i den almene psykiatri med mulighed for kontakter til alle grene af faget. Patienter skal kunne tilbydes ambulant behandling eller indlæggelse, akut eller efter forvisitation. Den døvepsykiatriske funktion skal desuden som et særligt videnscenter stå til rådighed for spørgsmål og rådgivning vedrørende døve med psykiske vanskeligheder.

5 VISITATION Alle læger og hospitalsafdelinger kan henvise patienter. I kraft af det frie sygehusvalg kan døve anmode deres praktiserende læge om henvisning. Ved akutte problemstillinger kan døve henvende sig i den psykiatriske skadestue på. Hvis den døve ikke selv kan henvende sig til sin praktiserende læge, kan socialforvaltningen, døvekonsulenten ved Center for Døve eller eventuelle omsorgspersoner rette henvendelse med henblik på henvisning. 5 Ved en akut henvendelse vil den psykiatriske skadestue benytte sig af muligheden for akut tilkald af tegnsprogstolk, en mulighed der i øvrigt er tilgængelig for alle læger og hospitalsafdelinger. Efter den første kontakt rettes henvendelse til hjemamtskommunen med henblik på betalingstilsagn. ORGANISATION Sengeafsnit Døve indlægges primært i afsnit 9, et alment åbent afsnit med 18 sengepladser. Døve har traditionelt fortrinsret til 10 sengepladser, men i gennemsnit er 3-4 døve indlagt på et givet tidspunkt, og indlæggelse kan om nødvendigt ske uden ventetid. Af behandlingsmæssige grunde kan dele af indlæggelsesforløbene finde sted på lukket afsnit. På afsnit 9 kan hovedparten af personalet tale og forstå tegnsprog på udmærket niveau, således at den almindelige pleje, observation og kommunikation kan finde sted ved hjælp af døves eget sprog. Afsnittet er udstyret med de nødvendige tekniske hjælpemidler (teksttelefon, lyskald med videre). Døveteamet For varetagelse af den specifikke behandling er etableret et behandlerteam, som aktuelt omfatter Psykiatrisk overlæge 10 timer ugtl. Per Jensen Psykologisk konsulent 10 timer ugtl. Tina Hjortsø Sygeplejerske op til 15 timer ugtl. Lene Dagø Socialrådgiver ad hoc Anne Dorte Krogh Døvemedarbejder 20 timer ugtl. Kim Abildgård Overlægefunktionen har førhen været varetaget af Francisco Alberdi, som efter en orlov nu har fratrådt sin stilling. Per Jensen har vikarieret i funktionen i denne orlovsperiode og har siden maj 2004 været lægeligt ansvarlig for døvefunktionen. Psykologfunktionen påtænkes opslået som en fast stilling 25 timer ugentligt i foråret Teamets sygeplejerske er ansat ved Center for Døve og udlånes således til døveteamet. Teamets socialrådgiver er ansat som døvekonsulent ved Center for Døve. Overlægen har et vist basalt kendskab til tegnsprog, mens psykologen, sygeplejersken, socialrådgiveren og døvemedarbejderen alle taler flydende tegnsprog. Døvemedarbejderen blev ansat i 2002 med støtte fra Københavns Amts puljemidler. Døvemedarbejderen er døv og har et indgående kendskab til døves kultur, og hans opgave har dels været at aktivere og integrere døve patienter i afsnittets øvrige miljø, dels at bidrage til at højne plejepersonalets almene tegnsprogsniveau. Denne ordning har vist sig overordentlig frugtbar og er derfor gjort permanent fra januar 2005.

6 INDLÆGGELSER 6 I 2004 registreredes i alt 39 indlæggelser fordelt på 27 patienter For vurdering af dette tal kan antallet af indlæggelser fra tidligere opgørelser anføres gennemsnitligt 19 pr år (15-28) gennemsnitligt 26 pr år (18-37) 2002 i alt i alt 20 Antallet af indlæggelser har således varieret gennem årene og har i 2004 været relativt højt. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt der er tale om en tendens eller om et tilfældigt udsving. De 27 indlagte patienter fordelte sig diagnostisk på følgende måde Alkoholmisbrug Skizofreni spektrum Affektive spektrum Angstspektrum Personlighedsforstyrrelser Mental retardering Infantil autisme I alt I alt Det fremgår heraf, at flest mænd var alkoholmisbrugere og led af skizofreni, mens flest kvinder havde affektive lidelser og angsttilstande. En mindre gruppe led af indgribende organiske lidelser, idet to kvinder led af infantil autisme og to kvinder var retarderede.

7 INDLÆGGELSER OG BOPÆL De 27 indlagte patienter var bosiddende i følgende amtskommuner Københavns Amt 9 7 H:S 7 Fyn 5 Aalborg 1 Vejle 2 Roskilde 1 Viborg 1 Ringkøbing 1 I alt 27 En tredjedel af patienterne boede dermed i Københavns Amt, mens to tredjedele var henvist fra andre amtskommuner og H:S De 39 indlæggelser medførte i alt 1316 sengedage Heraf fra Københavns Amt 609 Fra øvrige amtskommuner og H:S 707 Den gennemsnitlige indlæggelsestid var 34 dage Man har i 2002 ved udtræk fra Det Psykiatriske Centralregister forsøgt at belyse, i hvilket omfang døve indlægges på andre psykiatriske afdelinger i Danmark. I dette register registreres alle psykiatriske indlæggelser med såvel hoved- som bidiagnose. De udtrukne data var ikke person identificerbare. Man fandt følgende: Psykiatriske indlæggelser i Danmark i perioden med bidiagnosen døvhed 64 % Øvrige afdelinger 36 % I et vist omfang indlægges døve altså lokalt. Dette kan skyldes patienters ønske om behandling tæt ved deres nærmiljø men kan også til dels skyldes ukendskab til det landsdækkende tilbud.

8 8 AMBULATORIUM En del patienter behandles ambulant, enten efter forvisitation eller i forlængelse af en indlæggelse. Den ambulante behandling varetages primært af overlægen og psykologen, men nogle patienter møder desuden ambulant på afsnit 9 til samtale med plejepersonalet. Døvefunktionen registrerede i 2004 i alt 267 ambulante ydelser. Til sammenligning er tidligere registreret følgende: gennemsnitligt 207 ydelser årligt ( ) i alt 187 ydelser 2003 i alt 263 ydelser Også hvad angår ambulante ydelser har aktivitetsniveauet i 2004 været relativt højt. Men heller ikke her kan det vurderes, om der er tale om en vedvarende tendens eller om en tilfældig variation. UNDERVISNING Overlægen har afholdt foredrag om døvepsykiatri internt på og eksternt på kursus for lærere på tale- og høreinstitutter i Danmark, samt på Center for døve. ANDRE AKTIVITETER Overlægen er tilknyttet et nyetableret landsdækkende tværfagligt team af specialister for udredning og behandling af døvblinde. Overlægen har efter anmodning fra kommunale sagsbehandlere foretaget enkelte speciallægeundersøgelser af døve sociale klienter. Døvefunktionen har desuden efter begæring fra politimyndigheden gennemført mentalundersøgelse under indlæggelse af en døv person.

9 FREMTIDEN Døvepsykiatrisk funktion forventer at kunne fortsætte uændret i den kommende regionsdannelse. 9 Døve sindslidende udgør en ganske lille patientgruppe med særlige behov, der ofte ikke vil kunne tilgodeses i det almindelige psykiatriske behandlingssystem. Danmark bør derfor i lighed med øvrige vestlige lande fortsat have en centraliseret funktion for døvepsykiatri, således at sindslidende tegnsprogsafhængige døve kan tilbydes udredning og behandling af et team med særlig erfaring i bedømmelse af døves mentale status og psykopatologi. Ved behov for indlæggelse bør dette kunne finde sted i et miljø med kendskab til tegnsprog og døves kultur. Døve børn tilbydes nu i de første leveår operation med indsættelse af et cochleaimplantat, den såkaldte CI-operation. Ved denne operation gives via elektrisk stimulation af hørenerven en mulighed for hørelse. Børnene kan herved opnå talefunktion. Dette indgreb har i døves kredse været omfattet af skepsis, da man har frygtet, at børnene kun ville opnå utilstrækkelig hørelse og dermed uden tegnsproget ville blive sprogligt og kommunikationsmæssigt ringere stillet. Men denne skepsis er i aftagende, og langt hovedparten af døve børn opereres nu. Dette vil på langt sigt betyde, at antallet af tegnsprogsbrugere vil falde. Og dermed vil døves samfund og kultur forandres markant. For døvepsykiatrien vil dette ikke få nogen betydning de første år, men det forekommer ikke usandsynligt, at en vis gruppe af CI-opererede kun vil opnå delvis talefunktion og dermed få kommunikationsmæssige problemer, der svarer til hørehæmmedes. Den døvepsykiatriske funktion vil da med sin særlige erfaring inden for dette område kunne tilbyde psykiatrisk udredning og behandling også til denne gruppe.

10 EGNE NOTATER 10 NOTER 1 Jørgen Remvig: Deaf-mutes in mental hospitals. Acta Psych. Scand., 1969; suppl. 210: Francisco Alberdi: Psychiatric admissions among the deaf population in Denmark. Nordic J Psychiatry 1996; 50: Francisco Alberdi: Ambulant behandling af psykiatriske lidelser blandt døve i Danmark. Ugeskr Læger 1996; 158:

11 11

12 Ballerup Boulevard Ballerup telefon telefon fax

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI Udvalget for Socialpsykiatriske Behandlingsmetoder i Psykiatri Merete Nordentoft, Anders Kelstrup, Karin Garde, Helle Aggernæs,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND 2013 Diversity, Culture and Change, Department of Education Aarhus University jjj j Jens Christian

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING STRATEGI 2020 RÅDGIVNING Indhold 1. KOLOFON...2 2. GENERELT OM UDVIKLINGEN...3 2.1 Eksterne faktorer...3 2.1.1 CI-udviklingen...3 2.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession...3 2.1.3 Stigende konkurrence...4

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud 2007 2012 Af konsulent Finn Christensen For Ministeriet for Børn og Undervisning August 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Spot på ADHD i Nordjylland

Spot på ADHD i Nordjylland Spot på ADHD i Nordjylland Det faglige netværk for ADHD, sommeren 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Deltagere... 5 4. Udvikling i Region Nordjylland...

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere