SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013"

Transkript

1 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune

2 1. INDLEDNING Effektiv forebyggelse og strafforfølgning af kriminalitet i Nordjylland forudsætter et nært lokalt samarbejde mellem politiet, de 9 kommuner i politikredsen, andre offentlige myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer, foreninger og borgere. Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet. Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand for rådet, og borgmestrene for de 9 kommuner. I kredsrådet drøftes spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Herved sikres den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse. Den overordnede ramme for det kriminalitetsforebyggende samarbejde fastlægges i kredsrådets årlige samarbejdsplan. Samarbejdsplanen indeholder en række indsats- og kriminalitetsområder, som aktuelt er særligt relevante for samarbejdet i Nordjylland. Lokalrådene er heroverfor omdrejningspunkt for indsatsen i den enkelte kommune. Lokalrådene, der er sammensat af lokalpolitilederen i det pågældende område samt en række repræsentanter fra kommunen, skal således sikre en konkret udmøntning af de overordnede rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelsen og det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Med udgangspunkt i kredsrådets samarbejdsplan skal lokalrådene herunder udarbejde en lokal handleplan, hvor relevante lokale indsatsområder skitseres. Der er dog ikke nedsat et lokalråd for Læsø, hvor samarbejdsfladen i stedet er aftalt ud fra kommunens særlige forhold. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde understøttes af politikredsens afdeling for forebyggelse, som varetager de overordnede og koordinerende opgaver på det forebyggende område, samt politikredsens analyseafdeling, som tilvejebringer oplysninger om det aktuelle kriminalitetsbillede til brug for kredsrådets og lokalrådenes drøftelser. Endelig suppleres arbejdet i kredsrådet og lokalrådene med anklagemyndighedens tætte daglige samarbejde med bl.a. retterne i Aalborg og Hjørring, Statsadvokaten for Nord- og Østjylland samt Kriminalforsorgen. 2. SITUATIONEN I NORDJYLLAND VED INDGANGEN TIL 2013 Nordjyllands Politi har i 2012 haft som overordnet mål at intensivere indsatsen over for følgende fokusområder: Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet. - Vold i nære relationer. - Den borgerrettet og utryghedsskabende kriminalitet i festmiljøer. - Utryghedsskabende, forstyrrende og ulovlig færdselsadfærd. Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder. Effektivitet i straffesagsbehandlingen. 2

3 Indsatsen mod vold i nære relationer har været tæt knyttet til Dialog Mod Vold (DMV), som er et psykologisk behandlingstilbud til personer, der udøver vold i par- og familieforhold. Samarbejdet med DMV ophører fra 2013 af bevillingsmæssige årsager. Status vedrørende straffelovsovertrædelser I første halvår af 2012 blev der i 72,9 % af sagerne rejst tiltale inden 60 dage fra sigtelse. Indsatsen mod indbrud har i 2012 fortsat været højt prioriteret, og man har haft en intensiveret indsats mod navnlig indbrud i privat beboelse. Ved udgangen af 3. kvartal 2012 er antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse faldet med 19,2 % og med 39,8 % vedrørende indbrud i erhverv i forhold til samme tidspunkt sidste år. Indsatsen mod vold, navnlig i nære relationer og festmiljøer, har ligeledes været højt prioriteret i Vi kan konstatere, at der har været et mindre fald i antallet af anmeldelser om vold gennem de første tre kvartaler i 2012 på ca. 5 % i forhold til gennemsnittet i i samme periode. For så vidt angår vold i nære relationer har der i de første tre kvartaler af 2012 været et fald i antallet af anmeldelser på 14 % i forhold til gennemsnittet i i samme periode. Politikredsen har også i 2012 afholdt flere målrettede indsatser mod spirituskørsel som led i indsatsen mod ulovlig færdselsadfærd. Aktionerne har medført en stigning i antallet af sigtelser for spirituskørsel på ca. 20 procent i forhold til gennemsnittet i i samme periode. Rocker- og bandemiljøet Nordjyllands Politi har i 2012 fortsat den intense monitering i rocker- og bandemiljøet. Der har været enkeltstående sammenstød mellem grupperne, og politikredsen har til stadighed stor fokus på at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Mødeforberedende samarbejdsforum for kredsrådet Kredsrådet besluttede ultimo 2011 at etablere et mødeforberedende samarbejdsforum for kredsrådet særligt med henblik på møder i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige samarbejdsplan og ellers efter behov. Samarbejdsforummet består af adminstrative chefer fra kommunerne og politiets sekretariatschef. Formålet er at opnå et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne og politiet, hvor eksempelvis organisering og fundering af nye tværfaglige administrative opgaver, som udspringer af ny lovgivning, politiske tiltag eller lignende kan drøftes. Første møde blev afholdt den 2. oktober 2012, hvor bl.a. samarbejdsplanen for 2013 blev drøftet. 3. INDSATSOMRÅDER FOR DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE SAMARBEJDE I 2013 a. Det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde Et samarbejde mellem myndighederne er nødvendigt, når det skal sikres, at Nordjylland fortsat er et trygt sted at bo. Helt centralt er et tæt og velfungerende løbende samarbejde i de enkelte kommuner. 3

4 Myndighederne samarbejder i flere regi: - SSP, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Kernen i SSPsamarbejdet er kriminalitetsforebyggende arbejde i forhold til gruppen af børn og unge op til 18 år. - PSPK, som er er samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen. Formålet med PSPK-samarbejdet er at koordinere politiets, de sociale myndigheders, psykiatriens og kriminalforsorgens indsats i forhold til socialt udsatte. Dette skal sikre, at disse borgere får bedst mulig hjælp, herunder forebygge at de udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. - KSP, som er er samarbejde mellem kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politiet jf. nedenfor. Samarbejdet i SSP-, PSPK- og KSP-regi skal derfor videreføres i b. KSP-samarbejdet KSP-samarbejdet i Nordjylland er/bliver etableret i efteråret Det er et samarbejde, hvor kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politiet skaber rammerne for en koordineret indsats over for personer, der skal løslades. Formålet er at sikre, at de pågældende hjælpes videre i deres nye tilværelse og forebygge recidiv. Det er endnu ikke fastlagt, hvad det nærmere indhold af samarbejdet skal være, herunder hvor mange løsladte personer samarbejdet skal omfatte. Dette vil formentlig blive afklaret på første møde i KSP-regi, som forventes afholdt inden årets udgang. Det er kriminalforsorgen, der er tovholder på projektet, og der afventes et udspil derfra. Dette samarbejde fortsætter i c. Utilpassede unge under 18 år 115-udvalg Nordjyllands Politi iværksatte i 2010 i samarbejde med Aalborg Kommune en intensiveret indsats mod rockere og bander og disses kriminalitet i de særligt udsatte boligområder. Dette samarbejde blev i 2012 videreført ved et toårigt projekt, hvor formålet er en forebyggende indsats over for unge under 18 år i særligt udsatte boligområder med henblik på at nedbringe kriminaliteten blandt de unge og reducere tilgangen af unge kriminelle. Omdrejningspunktet for projektet er etablering af såkaldte 115-udvalg i de relevante bydele. 115-udvalget skal bestå af kommunens og politiets medarbejdere. Medio 2012 blev dette etableret i Aalborg Kommune. 115-udvalget foretager en 360 graders vurdering af den unges situation med henblik på at iværksætte de relevante foranstaltninger. Det kan være bekymringssamtaler, hjemmebesøg hos den unges familie, håndtering af skolemæssige problemer og understøtte at de unge tilbydes eksempelvis fritidsjob og andre fritidsinteresser. Samarbejdet i 115-udvalget fortsætter i 2013, således at det som minimum forløber over to år. Derved opnås kontinuitet og størst mulig effekt. 4

5 Man har endvidere i Himmerland oprettet et sådant 115-udvalg. I Himmerland har man møde en gang om måneden. Det, der således kendetegner dette 115-udvalg, er den hyppige mødeaktivitet og 360-graders vurderingen. Det bør tillige overvejes at oprette 115-udvalg i de øvrige kommuner. d. Exit-enhed Nordjyllands Politi, de ni kommuner i kredsen og kriminalforsorgen har i 2012 etableret en fælles Exit-enhed. Enheden kan hjælpe rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade bandemiljøet. Dette er i tråd med den intensive linje, man i de seneste år har lagt i lokalråds- og SSP-regi samt Rådet for Uheldige Grupperinger (RUG) i Aalborg Kommune over for utilpassede unge, der skal forebygge, at børn og unge rekrutteres til bandemiljøet. Politiet, kommunerne og kriminalforsorgen er i gang med at lave en vejledning for behandlingen af disse sager. De afdelinger i politiet, som primært arbejder med rocker-/bandemiljøet, vil i fremtiden være særligt opmærksomme på, om der er personer, som vurderes klar til et exit-forløb. Der vil i 2013 således fortsat være fokus på at udfinde egnede kandidater. e. De unges misbrug og færden i festmiljøet Der er flere steder i Nordjylland fortsat bekymring over de unges misbrug af narkotika. Lokalrådene skal derfor også i 2013 foretage en vurdering af, om der, som supplement til de eksisterende tiltag i festmiljøerne og i SSP-regi, er behov for yderligere lokale tiltag med deltagelse af politi, kommune og andre relevante aktører vedrørende de unges misbrug af narkotika. Med henblik på at forebygge, at unge under 18 år færdes i nattelivet, skal der med afsæt i lokalrådene foretages en vurdering af, om der lokalt er behov for et samarbejde mellem politi, kommune og andre relevante aktører vedrørende de mindreåriges alkoholforbrug samt færden i restaurationsmiljøet om natten. f. Socialt belastede familier Vi har i Nordjylland i de seneste år haft nogle alvorlige sager om vanrøgt og seksuelt misbrug af børn. Dette har medført et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne og politiet. Man vil herved forsøge på et så tidligt stadie som overhovedet muligt at gribe ind, for at undgå at sociale sager udvikler sig til straffesager. Der er i den forbindelse iværksat brug af et nyt søgeværktøj til kriminalitetsanalyse (PolSpots socialsøgning), hvor fokuspersoner udpeges. Politiet udfærdiger en analyse af fokuspersonen, som lokalpolitistationernes kriminalpræventive medarbejdere og kommunernes kontaktpersoner kan bruge til vurdering af, hvilke foranstaltninger, der herefter er nødvendige at iværksætte. Alle lokalråd har i efteråret 2012 fået fremvist det nye værktøjs analysemuligheder. Dette samarbejde fortsætter i

6 g. Indbrud Indsatsen mod indbrud i privat beboelse og virksomheder har igennem flere år været et særligt fokusområde for Nordjyllands Politi, og politikredsen fortsætter i 2013 med en intensiveret indsats mod navnlig indbrud i privat beboelse. Muligheden for afsættelse af stjålne varer er en væsentlig forudsætning for indbrudskriminaliteten, og indsatsen mod indbrud hænger derfor nøje sammen med indsatsen mod hæleri. Der er i den forbindelse indgået samarbejdsaftaler med flere internetbaserede auktionshuse f.eks. Gul & Gratis, Lauritz.com og Den Blå Avis. Der kan herudover med afsæt i lokalrådene overvejes eventuelle relevante lokale tiltag mod køb af stjålne varer. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFondens projekt Nabohjælp har i efteråret 2012 været forelagt Lokalrådene. Det blev her aftalt, at de enkelte kommuner og lokalpolitiet sammen vil arbejde for at få aktiveret borgerne med henblik på at indgå i et netværk omkring nabohjælp. De allerede iværksatte indsatser i 2012 og projekt Nabohjælp fortsætter i Politiet har endvidere orienteret de enkelte lokalråd om muligheden for at få politiets ekspert i sikring af egen bolig til at holde et indlæg på f.eks. borgermøder. 4. LOKALRÅDENES UDMØNTNING AF SAMARBEJDET I KOMMUNERNE Lokalrådene er som nævnt omdrejningspunkt for udmøntningen af kredsrådets beslutninger. Hvert lokalråd skal inden den 1. januar 2013 fastlægge en handleplan for den præventive indsats og det øvrige samarbejde i kommunen i Handleplanen skal tage afsæt i dels temaerne i denne samarbejdsplan og dels de behov, der bl.a. ud fra det aktuelle kriminalitetsbillede er for indsatser og samarbejde i den enkelte kommune. Ved fastlæggelse af handleplanen skal det vurderes, om der ved tilrettelæggelsen af den lokale indsats skal fokuseres på f.eks. særlige boligområder eller aldersgrupper, og om der er behov for inddragelse af interesseorganisationer og beboergrupper m.v. Handleplanerne skal endvidere angive, hvordan politikredsens analyseafdeling og det kriminalpræventive sekretariat kan bidrage til arbejdet i lokalrådet og den præventive indsats i kommunen. På kredsrådets vegne Elsemette Cassøe politidirektør 6

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Følgende beskrivelser er taget fra ansøgningerne af Ishøj og Odense kommuner og bruges her efter aftale med begge kommuner.

Følgende beskrivelser er taget fra ansøgningerne af Ishøj og Odense kommuner og bruges her efter aftale med begge kommuner. Bilag 1: Følgende beskrivelser er taget fra ansøgningerne af Ishøj og Odense kommuner og bruges her efter aftale med begge kommuner. Ishøj kommune Ishøj Kommune - "En Vej Ind" - Klargøring af metodisk-organisatorisk

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere