AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5"

Transkript

1 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode og forudsætninger 2 3 Linjeføring og stoppesteder 5 4 Frekvens og rejsetid 7 5 Trafikplanløsning Overordnede principper Vestbyen Midtbyen Østbyen og Aalborg SØ Grønlands Torv til Universitetshospitalet Opsummering af trafikale ændringer 10 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 7.0 UDGIVELSESDATO 11. juni 2013 UDARBEJDET CRHO KONTROLLERET OWJ GODKENDT OWJ

2 2/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 1 Baggrund COWI er i samarbejde med Letbanesekretariatet i gang med at gennemføre en fase 1-undersøgelse for etape 1 som henholdsvis en letbane og BRT i Aalborg. I dette notat beskrives forudsætningerne for etape 1 i både et letbane-scenarie og et BRT-scenarie. Beskrivelsen omfatter de fysiske egenskaber for etape 1 i form af linjeføring, sporantal og placering, elektrificeringsomfang og stoppesteder. Ligeledes beskrives den fastlagte frekvens og beregnede rejsetid for henholdsvis en letbane og BRT. Derudover præsenteres forudsætninger for en overordnet trafikplanløsning, hvor det øvrige vejnet tilpasses etape 1. De beskrevne forudsætninger i dette notat bruges sammen med forudsætninger om tilpasning af busnettet som input til trafikmodelberegninger for henholdsvis letbane-scenariet og BRT-scenariet i Forudsætninger om tilpasning af busnettet er beskrevet i et særskilt notat "Alternativ rutenet i forbindelse med letbanen 1. etape", som er udarbejdet af Aalborg Kommune. Drivmidler 2 Metode og forudsætninger Letbanetog er for det meste eldrevne, men nogle steder bruges der togsæt, der kører på diesel. Det er også muligt at anvende togsæt, der kan køre på både el og på diesel eller batteri. Batteridrift kan kun anvendes over relativt kortere strækninger og er typisk et alternativ i bymidter for at undgå opsætning af master og ledninger til elektrificering. Busser kan som letbanetog også køre på enten el eller diesel. Derudover findes der i stigende grad busser, der kører på alternative teknologier (hybridbusser eller elbusser) eller alternative brændstoffer (biodiesel, biogas, brint, ethanol eller methanol). Alternative teknologier og brændstoffer anvendes allerede i et vist omfang i dag i Danmark, mens eldrevne busser også er blevet introduceret som forsøgsprojekter. Trolleybusser (eldrevet bus fra køreledning) findes ikke i øjeblikket i Danmark. Det forudsættes, at etape 1 i letbane-scenariet elektrificeres på hele strækningen fra Universitetssygehuset til depotet ved Nordens arealer. I BRT-scenariet forudsættes anvendt ledbusser, som ikke er elektrificerede. I dette scenarie skal der således ikke etableres master og køreledninger. Linjeføring Linjeføringen for etape 1 i både letbane-scenariet og BRT-scenariet er fastlagt af Styregruppen på et møde den 8. oktober 2012 på baggrund af de indledende trafikale analyser i projektets konceptfase. Der er herefter fastlagt stoppesteder på baggrund af et møde mellem Trafik & Veje, Plan & Byg, NT, Melchior Traffic og COWI. Antal og placering af stoppesteder er ens i begge scenarier. Det er antaget i fase 1-undersøgelsen for etape 1, at den 3. Limfjordsforbindelse som vestforbindelse endnu ikke er etableret. Med denne forbindelse bør der etableres et omstigningspunkt mellem bil og letbane i tilknytning til den vestligste del af strækningen for etape 1.

3 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 3/12 Det tilstræbes at etablere dobbeltspor på alle strækninger for at sikre en tilstrækkelig stor kapacitet i både letbane-scenariet og BRT-scenariet. På strækninger med pladsproblemer er det valgt at fokusere på en reduktion af den øvrige trafik og kørsel i blandet trafik frem for etablering af enkeltsporede strækninger. I letbanescenariet vil transitstrækningen til depotet i vest og strækningen til vending af tog efter sidste stoppested i øst dog være et-sporet. Det antages, at andre busser vil færdes sammen med en letbane eller BRT på strækningen fra Borgergade ved Vesterbro til Jyllandsgade ved Sønderbro. Dette vil skulle afklares senere i planlægningsforløbet. Frekvens og kapacitet Timefrekvensen for etape 1 i letbane-scenariet og BRT-scenariet er indledningsvis skønnet på baggrund af den fastlagte busbetjening i basisscenariet 2025 samt kapacitetsbetragtninger mellem materiellet for de to transportformer. Kapaciteten for letbanetog varierer efter valg af producent og model (længde og bredde). I letbaneprojektet i Aarhus-området har man indtil videre forudsat 32 m letbanetog med en kapacitet på 230 passagerer (heraf 90 siddepladser). Siemens tilbyder med deres Avenio serie 18 m modultog med en kapacitet på 122 passagerer (heraf 36 siddepladser) og op til 72 m modultog med en kapacitet på 542 passagerer (heraf 160 siddepladser). Valget af kapacitet og frekvens skal således ske på baggrund af afvejninger ift. den ønskede kapacitet og serviceniveau for hele systemet. I foranalysen er der forudsat anvendt letbanetog med en længde på 27 meter. Det rullende materiel for etape 1 som BRT vil være ledbusser. Typen af ledbus er ikke fastlagt endnu, men i foranalysen er der forudsat anvendt 24 meter ledbusser, så der tilbydes nogenlunde samme kapacitet for letbane og BRT løsningerne. Figur 2 viser eksempler på passagerkapaciteten for forskellig bus- og letbanemateriel. Figur 1 Eksempler på passagerkapacitet for forskellige typer af rullende materiel. Kapaciteten for letbanetog er baseret på Siemens Avenio serien med en togbredde på 2,65 m. Kapaciteten for 12 m og 13,7 m busser er baseret på publikationen Kollektiv trafik - Forudsætninger, planlægning og eksempler fra Kapaciteten for en 18 m bus er baseret på oplysninger fra Systra, mens kapaciteten for en 24 m bus er baseret på Volvos 7500s bus. De angivne passagerkapaciteter kan være baseret på forskellige komfortniveauer.

4 4/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 Der er til frekvensberegningen anvendt følgende kapacitetsforudsætninger for letbane og busser: Kapaciteten for en 27 meter letbanetog er 192 passagerer Kapaciteten for en 24 meter ledbus er 165 passagerer Kapaciteten for en 13,7 meter bus er 94 passagerer. Derudover er der i begge scenarier taget højde for den ekstra passagertilvækst, som man generelt har erfaret, at højklassede kollektive trafiksystemer genererer. Denne ekstra passagervækst kaldes inden for letbaneprojekter typisk for "skinnefaktoren". Bredt set forstås "skinnefaktoren" som de faktorer, der netop gør at man opnår en større passagerstigning med skinnebåren trafik end med almindelige busser. Undersøgelser viser dog, at "skinnefaktoren" ikke kan fastsættes som en universel faktor, som kan anvendes for alle projekter. Faktoren er afhængig af en lang række kontekstuelle og konceptuelle faktorer, der varierer i det enkelte projekt og i den enkelte by. I denne fase 1-undersøgelse er der valgt en tilgang analog med den hidtidige planlægning af øvrige danske letbaneprojekter, hvor der både ved letbaneundersøgelsen i Aarhus og Odense er forudsat en "skinnefaktor" på 25 %. En BRT vil tilbyde en højere standard end sædvanlig busdrift. Derfor må det forventes at BRT systemet også vil medføre en ekstra passagerstigning. BRT vil typisk have en højere frekvens end en letbane for at transportere det samme antal passagerer, hvilket isoleret set vil gøre BRT mere attraktivt end en letbane. Erfaringer fra Nantes viser dog, at passagererne trods alt opfatter deres letbane som en mere attraktiv løsning end deres BRT (BusWay). Derfor er det i analysen valgt at antage en "skinnefaktor" på 12,5 % for BRT. Timefrekvensen er opdelt i tre tidsperioder: Myldretid / Øvrige dagtimer / Aftentimer. Det forudsættes, at letbanen er i drift i 19 timer på alle ugens dage. På hverdage forudsættes driftsperioden i myldretiden og øvrige dagtimer begge at vare 6 timer, mens driftsperioden i aftentimer er 7 timer. Der regnes med 300 køreplandage om året for at tage højde for variationer i betjeningsomfang og driftsperiode i weekender. Den skønnede timefrekvens er efterfølgende kalibreret på baggrund af de beregnede passagerbelastninger i trafikmodelkørsler for basisscenariet, letbanescenariet samt BRT-scenariet i Rejsetid Letbanens rejsetid er indledningsvis skønnet ved hjælp af en forsimplet udgave af en metode udviklet af UITP, hvor indgangsparametrene er strækningslængde, rejsehastighed, antal stoppesteder og standsningstid ved stoppesteder. Samme metode er anvendt i Aarhus. Metoden tager højde for køretøjernes acceleration og deceleration ved stoppesteder. Metoden tager ikke højde for hastighedsnedsættelser ved kurver og gradienter. Ved sammenligning med beregninger foretaget i et egentligt

5 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 5/12 simulerings- og planlægningsværktøj for banetrafik som "Open Track" bør den beregnede rejsetid ved metoden derfor øges med 10 %. Den skønnede rejsetid for letbanen anvendes som input til trafikmodelkørsler for letbane-scenariet. Den anvendte rejsetid for letbanen i trafikmodellen er efterfølgende tilpasset den rejsetid, Systra har beregnet som en del et driftsoplæg (Preliminary Operation Plan - POP) for letbane-løsningen. Det er forudsat, at rejsetiden i BRT-scenariet er den samme som i letbane-scenariet, da de to systemer vil blive prioriteret lige højt. Afvigelser i rejsetid består således alene af materiellets køreegenskaber, som på de forholdsvis korte strækninger mellem stoppesteder vil være beskeden. Lignende antagelser er gjort i forbindelse med Ring 3 projektet i København. Trafikplan Den overordnede trafikplanløsning er udarbejdet ud fra principper, der skal sikre en høj fremkommelighed for den kollektive trafik, som kun i begrænset omfang påvirkes af øvrig trafik. Den overordnede trafikplanløsning er fremkommet på baggrund af en drøftelse mellem Trafik & Veje, Plan & Byg, NT, Melchior Traffic og COWI. Principperne er nærmere beskrevet i afsnit 5. 3 Linjeføring og stoppesteder Linjeføring Figur 1 viser linjeføringen for etape 1 i både letbane- og BRT-scenariet. Etape 1 anlægges som et dobbeltsporet tracé på hele strækningen mellem stoppestederne i hver ende og placeres centralt i eksisterende gaderum i begge scenarier. Mod vest starter linjeføringen for etape 1 i letbane-scenariet ved den planlagte depot på Nordens Arealer vest for Skydebanevej, mens etapen i BRT-scenariet starter ved første stoppested ved Egholm Færgevej, hvor busserne har vendemulighed. Etape 1 forløber i et midterlagt særskilt tracé på Skydebanevej frem til Kastetvej. Det midterlagt, særskilte tracé fortsættes ad Kastetvej og Borgergade hen til Vesterbro. Øst for Vesterbro forløber linjeføringen i blandet trafik ad Borgergade og Ved Stranden frem til øst for krydset 3 x Ved Stranden. Herefter fortsætter linjeføringen i et kollektivt tracé på Østerågade og Boulevarden frem til JF. Kennedys Plads. Linjeføringen fortsætter i et midterlagt særskilt tracé ad Jyllandsgade, Karolinelundsvej og frem til det nordligste stoppested i Bornholmsgade, hvorefter linjeføringen kører i blandet trafik på resten af Bornholmsgade. Linjeføringen krydser Østre Allé og fortsætter som et midterlagt særskilt tracé ad Sohngårdsholmsvej. Fra krydset Th. Sauers Vej / Sohngårdsholmsvej fortsætter linjeføringen ad den nye busvej langs den sydlige side af Th. Sauers Vej, under motorvej E45 og syd om Gigantium. Linjeføringen fortsætter ad den eksisterende busvej gennem Universitetsområdet frem til Selma Lagerlöfs Vej. Øst for Selma Lagerlöfs Vej forløber etape 1 i et særskilt kollektivt tracé gennem Universitetssygehuset i Aalborg Øst og frem til sidste stoppested ved Psykiatrien. Afhængigt af valget af belægning i letbanetracéet kan dette på nogle strækninger anvendes af øvrig bustrafik. Dette kan dog påvirke letbanens fremkommelighed.

6 6/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 De forudsatte ændringer for den øvrige trafik i korridoren langs med tracéet er beskrevet i afsnit 5. Figur 2 Linjeføring og placering af stoppesteder for etape 1 som letbane eller BRT. I BRT-scenariet afsluttes linjeføringen ved stoppestedet Marina. Stoppesteder Tabel 1 viser en oversigt over de planlagte stoppesteder på strækningen mellem Universitetssygehuset i Aalborg Øst og Skydebanevej i det vestlige Aalborg. Der planlægges etableret i alt 24 stoppesteder i begge scenarier. De fleste stoppesteder ligger ved eksisterende busstoppesteder. Der er dog forudsat et nyt stoppested i Borgergade vest for Vesterbro, mens det kan være nødvendigt at bevare det eksisterende busstoppested ved Vesterå. Administrationsbygningen ligger tæt ved kommunens Borgerservice og fastholdes derfor som stoppested. Stop nr. Foreløbigt navn Stop nr. Foreløbigt navn Stop nr. Foreløbigt navn 1 Marina 9 Politigården 17 Gigantium 2 Vesterkæret 10 Karolinelund/Bornholmsgade N 18 Pontoppidanstræde 3 Haraldslund 11 Bornholmsgade S 19 Universitetet 4 Vestbyen St. 12 Petersborgvej/Humlebakken 20 Biblioteksskolen 5 Borgergade 13 Danalien 21 Selma Lagerløfs Vej 6 Østerå 14 Grønlandstorv 22 Servicebyen 7 Administrationsbygningen 15 Scoresbysundvej 23 Universitetshospitalet 8 Aalborg St./JF. Kennedys Plads 16 Pendlerpladsen 24 Psykiatrien Tabel 1 De planlagte stoppesteder for etape 1.

7 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 7/12 Etape 1 har i letbane-scenariet en samlet udstrækning på 12,5 km og består udelukkende af nyt sporanlæg. I BRT-scenariet har etape 1 en samlet udstrækning på 11,7 km og består af 6,7 km ny busvej og af 5,0 km eksisterende busvej. Ved placering af stoppesteder er det tilstræbt at sikre en god betjening af væsentlige funktioner samtidig med at opnå en længere afstand mellem stoppesteder end ved busdrift for at øge rejsehastigheden. Den gennemsnitlige afstand mellem stoppesteder er godt 500 m i begge scenarier. Frekvens 4 Frekvens og rejsetid I notatet "Alternativ rutenet i forbindelse med letbanens 1. etape" er det angivet, at etape 1 som letbane eller BRT erstatter den nuværende busdrift på metrobuslinje 2 mellem Universitetet og Østerågade samt den nuværende busdrift på bybuslinje 12 og 13 mellem Østerågade og Vesterkæret. I notatet "Alternativ rutenet i forbindelse med letbanens 1. etape" forudsættes metrobus 2 at køre med en timefrekvens på 15 / 12 / 4 i basis-scenariet i 2025, mens bybuslinje 12 og 13 kører med en timefrekvens på 6 / 6 / 2. Disse timefrekvenser inkluderer ikke eventuelle dubleringsbusser, som der er i morgenmyldretiden på metrobus 2 i På baggrund af kapacitetssammenligning mellem et letbanetog om en 13,7 m bus er der skønnet et timefrekvensbehov for etape 1 som letbane på 10 afgange i myldretiden, 8 afgange i øvrige dagtimer og 4 afgange i aftentimer. Derfor er timefrekvensen fastlagt til 10 / 8 / 4. På baggrund af kapacitetssammenligning mellem en 24 m ledbus og en 13,7 m bus er der skønnet et timefrekvensbehov for etape 1 som BRT på 10 afgange i myldretiden, 8 afgange i øvrige dagtimer samt 4 afgange i aftentimer. Derfor er timefrekvensen også fastlagt til 10 / 8 / 4. Alle afgange i begge scenarier forudsættes at betjene hele strækningen fra Universitetshospitalet i Aalborg Øst til Skydebanevej i det vestlige Aalborg. Rejsetid Systra har beregnet en rejsetid på 35 minutter for etape 1 som letbane mellem stoppestedet "Psykiatrien" ved Universitetshospitalet i Aalborg Øst og stoppestedet "Marina" på Skydebanevej i det vestlige Aalborg (se "High Class Transit in Aalborg - Preliminary Operating Plan" fra april 2013). Dette svarer til en gennemsnitshastighed på 20 km/t. 5 Trafikplanløsning For at sikre en høj fremkommelighed for den kollektive trafik og forebygge uheld ved etablering af en højklasset kollektiv trafikløsning i form af letbane eller BRT mellem det vestlige Aalborg og Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst skal der ske ændringer i vejstrukturen. Den resulterende trafikløsning skal udover dette tilgodese de behov for servicekørsel mv. til de funktioner, som findes i de gader, den højklassede kollektive trafikløsning går gennem. Etape 1 skal både som letbane og BRT fungere i en fremtidig situation, hvor vejnettet i det sydøstlige Aalborg er udbygget med Egnsplanvej tilsluttet E45. Det kan

8 8/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 endvidere konstateres, at Vejdirektoratet har indstillet at en 3. Limfjordsforbindelse etableres som en Vestforbindelse i Egholmlinjen. Dette indebærer, at arealreservationen for Lindholmlinjen ophæves. Trafikalt vil etableringen af Vestforbindelsen - i henhold til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse - kun i meget begrænset omfang påvirke biltrafikken ad vejene i Vestbyen i form af en mindre aflastning. 5.1 Overordnede principper Det trafikale mål med etablering af letbane eller BRT er at opnå en kollektiv trafikløsning, som er hurtig, højfrekvent, har en høj regularitet og en god komfort. For at opnå dette er det vigtigt, at afviklingen af den kollektive trafik kun i begrænset omfang påvirkes af øvrig trafik. Derfor er følgende overordnede principper lagt til grund ved fastlæggelse af trafikplanløsningen: Biltrafikkens krydsning af det kollektive trafiktracé signalreguleres, begrænses ved vejlukninger, forlægning af sidevejstilslutninger eller etablering af højre ind - højre ud Venstresving på tværs af tracéet sker kun i signalregulerede kryds eller signalregulerede rundkørsler Faciliteter for gående og cyklister opretholdes Kantstensparkering nedlægges men vare- og servicekørsel tilgodeses ved etablering af vigelommer til brug for af- og pålæsning. Hovedprincipperne for de enkelte delstrækninger beskrives i det følgende. I bilag 1 er trafikløsningen illustreret på kort, og i tabel 2 opsummeres ændringerne. 5.2 Vestbyen Korridoren som etape 1 følger gennem Vestbyen er karakteriseret ved, at der aldrig er sket en gennemgribende sanering af vejen med reduktion i antallet af overkørsler og vejtilslutninger. I modsætning til f.eks. Øgadekvarteret, hvor kun få veje er sluttet til Østre Allé, er der fortsat mange kryds på Kastetvej. Dette vil skulle ændres ved etableringen af etape 1. Skydebanevej Der findes en række funktioner langs Skydebanevej med særskilte overkørsler. Det er vanskeligt at samle disse, men samtidig kan det være ønskeligt, at funktionerne kan tilgås både fra øst og vest. For at løse dette uden mange krydsninger af tracéet for etape 1 er det forudsat, at der kan sikres vendemulighed for biltrafik i det signalregulerede kryds ved Egholm Færgevej og ved den signalregulerede rundkørsel ved letbanens indkørsel til depot. Kastetvej mellem Vestre Fjordvej og Dannebrogsgade Områderne på hver side af Kastetvej betragtes som to trafikzoner, der er knyttet op på hhv. Annebergvej og Strandvejen, så Kastetvej ikke længere fungerer som for-

9 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 9/12 delingsvej i området. Antallet af sidevejstilslutninger til Kastetvej begrænses. Nødvendig servicekørsel til funktionerne langs strækningen tillades. Kastetvej mellem Dannebrogsgade og Vestbyen Station Området ved Vestbyen Station lukkes for gennemkørende biltrafik, således der kan etableres et samlet terminalområde. Nødvendig servicekørsel til funktionerne langs strækningen sker ensrettet mod øst fra Dannebrogsgade og med udkørsel via Absalonsgade. Kastetvej og Borgergade mellem Vestbyen Station og Vesterbro Den kollektive trafik forudsættes på strækningen at færdes sammen med biltrafikken, som begrænses til ærindekørsel i vestlig retning. De begrænsede pladsforhold i Borgergade indebærer, at butikkerne langs strækningen må serviceres fra sidegaderne, da der ikke er plads til vigepladser. 5.3 Midtbyen Korridoren gennem midtbyen karakteriseres ved, at der allerede i forbindelse med ombygningen af Boulevarden og Østerågade er gennemført restriktioner for biltrafikken i området, som indpasningen af letbane eller BRT kan bygge videre på. Borgergade og Ved Stranden mellem Vesterbro og 3xVed Stranden Den kollektive trafik færdes på strækningen sammen med biltrafikken i begge retninger på strækningen mellem Vesterå og krydset 3xVed Stranden, mens der reduceres til servicekørsel i begge retninger på strækningen mellem Vesterbro og Vesterå. De begrænsede pladsforhold betyder, at varekørsel til erhvervene langs strækningen må ske fra sidevejene - Vesterå og Maren Turis Gade. Det vil ikke være muligt at opretholde muligheden for taxiopmarch i Borgergades sydside vest for Jomfru Ane Gade. Funktionen kan eventuelt flyttes til Vesterå. De eksisterende parkeringsmuligheder på Vesterå bør nedlægges. Østerågade og Boulevarden mellem 3xVed Stranden og Jyllandsgade De gældende restriktioner for Boulevarden-Østerågade udvides til at omfatte hele strækningen frem til J.F. Kennedys Plads. Der vil være plads til vigelommer, som muliggør, at varekørsel kan ske uden at genere den kollektive trafiks fremkommelighed. Indretningen af J.F. Kennedys Plads tilpasses tracéet for en letbane eller BRT og Boulevardens funktion uden biltrafik. Danmarksgade åbnes mod Prinsensgade for at kunne fungere som fordelingsvej. Jyllandsgade mellem J.F. Kennedys Plads og Bornholmsgade Vejens funktion som fordelingsvej for biltrafikken fastholdes med særskilte kørespor på hver side af det midterlagte særskilte tracé. Biltrafikken kan kun krydse tracéet i de signalregulerede kryds. 5.4 Østbyen og Aalborg SØ Korridoren som tracéet følger fra Karolinelundsvej til Grønlands Torv rummer to forskellige strækningstyper. I Bornholmsgade er der en begrænset og primært lokal biltrafik bl.a. som følge af, at vejen er lukket mod Østre Allé med en bussluse. Sohngårdsholmsvej har i modsætning hertil en vigtig rolle for biltrafikken, men er

10 10/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 samtidig karakteriseret ved, at der er mange vigepligtsregulerede kryds på strækningen, hvilket nødvendiggør en regulering i forbindelse med etableringen af en letbane eller BRT. Bornholmsgade mellem Karolinelundsvej og Østre Allé På strækningen nord for Færøgade lukkes Bornholmsgade for biltrafik. Mellem Færøgade og Sjællandsgade færdes den kollektive trafik sammen med biltrafikken, men kantstensparkeringen på strækningen (med undtagelse af handicapparkering som må flyttes) nedlægges. Sohngårdsholmsvej mellem Østre Allé og Humlebakken Det midterlagte særskilte tracé kan kun krydses af biltrafikken i de signalregulerede kryds. I de vigepligtsregulerede kryds og ved overkørsler opretholdes beregningsmæssigt muligheden for højre ind og højre ud for biltrafikken. Det kan også vælges at lukke vigepligtsregulerede kryds på strækningen. Sohngårdsholmsvej mellem Humlebakken og Th. Sauers Vej Det vil på strækningen være muligt at begrænse antallet af sidevejstilslutninger gennem vejforlægninger, således at sidevejstrafikken samles i færre signalregulerede kryds. 5.5 Grønlands Torv til Universitetshospitalet Korridoren fra Grønlands Torv til Universitetshospitalet karakteriseres ved, at den kollektive trafik på strækningen færdes i et særskilt tracé adskilt fra biltrafikken. Busvejen mellem Grønlands Torv og Gigantium Tracéet følger på strækningen den nye busvej. Mellem Gigantium og pendlerpladsen vest for E45 åbnes der mulighed for, at busvejen på en kort strækning kan anvendes ved tømning af parkeringspladsen (vestgående retning). Denne funktion tænkes reguleret med trafikstyrede signal- og bomanlæg, og det vil således være muligt at standse biltrafikken ved passage af bus eller letbane. Busvejen mellem Gigantium og Selma Lagerløfs Vej Tracéet følger på strækningen busvejen gennem Universitetsområdet. Geometrisk er udformningen af busvejen i dag ikke optimal på den centrale strækning omkring auditorierne og kantinen, hvorfor geometriske tilpasninger må forudses. Hospitalsområdet Tracéet for en letbane eller BRT reserveres i lokalplanen for Universitetshospitalet. Biltrafikken og den kollektive trafik forventes afviklet i særskilte kørespor, såfremt der på en strækning internt i området fra den primære vejadgang fra Hadsund Landevej mod nord er behov for bilkørsel parallelt med den kollektive trafik. 5.6 Opsummering af trafikale ændringer De forudsatte trafikale ændringer på strækninger og i kryds er opsummeret i tabel 2.

11 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 11/12 Tabel 2 Oversigt over forudsatte trafikale ændringer på strækninger og i kryds i korridoren langs med etape 1. Delstrækning Skydebanevej Kastetvej v. f. Vestbyen Station Kastetvej ø. f. Vestbyen Station Borgergade v. f. Vesterbro Borgergade - Ved Stranden Østerågade Boulevarden John F. Kennedys Plads Jyllandsgade Fremtidig funktion Nedprioriteres for biltrafik. Nedprioriteres for biltrafik. Nedprioriteres for biltrafik. Nedprioriteres for biltrafik. Ændringer på fri strækning Samme kapacitet for biltrafikken. Biltrafik og kantstensparkering fjernes. Mulighed for ensrettet servicekørsel i vestlig retning mellem Dannebrogsgade og Vestre Fjordvej samt i østlig retning mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade opretholdes. Ind- og udkørsel til p-pladsen ved Haraldslund flyttes til Ny Kastetvej ved fjernelse af ejendomme. Biltrafikken begrænses til ensrettet servicekørsel i vestlig retning. Kantstensparkering nedlægges. Biltrafikken begrænses til ærindekørsel i vestlig retning. Ingen mulighed for varelevering fra Borgergade. Biltrafikken i Borgergade mellem Vesterbro og Vesterå begrænses til servicekørsel i begge retninger. Servicekørsel flyttes til sidegaderne. Parkeringen nedlægges og opmarch for taxaer flyttes til Vesterå. Mulighed for ensrettet servicekørsel i sydlig retning opretholdes. Biltrafik fjernes. Kantstensparkering fjernes. Mulighed for ensrettet servicekørsel i sydlig retning opretholdes. Pladsudformning tilpasses tracéet for en letbane eller BRT. Kantstensparkering fjernes. Ændringer i kryds Vendemulighed (signalreguleret) etableres ved Egholm Færgevej og ved ind- og udkørsel ved depot. Uregulerede udkørsler ændres til højre ind / højre ud. Krydsene ved Ny Kastetvej og Schleppegrellsgade signalreguleres for afvikling af trafik på tværs af Kastetvej. Alle øvrige uregulerede kryds og udkørsler til Kastetvej lukkes. Svingning fra Dannebrogsgade nedlægges på nær for servicekørsel. Mulighed for udkørsel fra Kastetvej til Absalonsgade opretholdes. Krydset ved Poul Paghs Gade signalreguleres. Det sydlige ben i krydset ved Vendelbogade lukkes. Alle øvrige uregulerede kryds og udkørsler til Kastetvej ændres til højre ind / højre ud. Ingen. Vigepligtsforholdene i krydset ved Nytorv ændres til ubetinget vigepligt fra øst. Udkørsel fra Skipper Clements Gade lukkes. Brandstrupsgade og Vingårdsgade lukkes for biltrafik til og fra Boulevarden. Sankelmarksgade lukkes. Christiansgade signalreguleres. Danmarksgade åbnes for indkørsel fra Prinsensgade. Krydset Boulevarden / Prinsensgade nedlægges. Uregulerede kryds ændres til højre ind / højre ud, inkl. den planlagte nye tilkørsel til Godsbanearealet. Venstresving nedlægges i krydset ved Dag Hammerskjölds Gade Venstresving fra Jyllandsgade nedlægges i krydset ved Karolinelundsvej og Sønderbro.

12 12/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 Karolinelundsvej God kapacitet for biltrafikken tilstræbes. Ingen. Bornholmsgade Sohngårdsholmsvej Busvejen Bertil Ohlins Vej Universitetssygehuset Nedprioriteres for biltrafik. Biltrafik fjernes fra den nordlige strækning mellem Karolinelundsvej og Færøgade. Kantstensparkering nedlægges. Samme kapacitet for biltrafikken tilstræbes. Samme prioritering som i Biltrafik øst for Frederik Bajers Vej fjernes. Krydset ved Færøgade signalreguleres. Krydset ved Sjællandsgade signalreguleres. Krydset ved Danalien signalreguleres. Indkørslen til AAU forlægges mod syd og samles i et signalreguleret kryds ved Magisterparken. Øvrige uregulerede kryds ændres til højre ind / højre ud eller lukkes. Ingen. Kollektivt tracé. Biltrafik afvikles særskilt. Ingen. Lukning af Pontoppidanstræde Krydset ved Frederik Bajers Vej signalreguleres. Ind- og udkørsel til p-pladser flyttes til Frederik Bajers Vej. Krydset ved Selma Lagerlöfs Vej signalreguleres.

13 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Vestbyen

14 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Aalborg Midtby og Østbyen

15 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Sohngårdsholmsvej

16 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Aalborg SØ

17 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Aalborg Ø

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Letbanesekretariatet er nedsat af Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune med henblik på realisering af

Læs mere

Foranalyse af letbane i Aalborg

Foranalyse af letbane i Aalborg Foranalyse af letbane i Aalborg Reservering af letbanetracé ved godsbanearealet og det nye Universitetssygehus Juni 2010 Atkins Danmark Sønderhøj 1, 8260 Viby J Tlf.: +45 8233 9801 Fax: +45 8233 9899 Foranalyse

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg Fra: Ole Bang Jensen [mailto:oleb@stofanet.dk] Sendt: 29. juni 2015 19:09 Til: By og Landskab ekstern Emne: (intet emne) Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT

EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT Til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato August 2014 EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT Revision 0 Dato 15/08/2014

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens servicekørsel i Aalborg

Fremtidens servicekørsel i Aalborg Fremtidens servicekørsel i Aalborg Titelblad Titel: Fremtidens servicekørsel i Aalborg Tema: Ingeniørpraktik Projektperiode: VT, Efterårssemestret 2010 Projektgruppe: 10VT09 Dan Nissen Vejleder: Niels

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vesterbrogade - evaluering af ombygningen

Vesterbrogade - evaluering af ombygningen Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Dokument nr.: 2.2 Revision nr.: November 2004 Udgivelsesdato: 18.11.2004 Udarbejdet: LM Kontrolleret:

Læs mere

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab 3 Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab Januar 2004 1 3 Letbanen Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 7 2.1 Baggrund 7 2.2 Opgavens omfang 7 3 Hvorfor et Offentligt Privat Partnerskab (OPP)?

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler grundlaget for udformning af trafikarealerne både by og land. Håndbogen er

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere