AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5"

Transkript

1 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode og forudsætninger 2 3 Linjeføring og stoppesteder 5 4 Frekvens og rejsetid 7 5 Trafikplanløsning Overordnede principper Vestbyen Midtbyen Østbyen og Aalborg SØ Grønlands Torv til Universitetshospitalet Opsummering af trafikale ændringer 10 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 7.0 UDGIVELSESDATO 11. juni 2013 UDARBEJDET CRHO KONTROLLERET OWJ GODKENDT OWJ

2 2/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 1 Baggrund COWI er i samarbejde med Letbanesekretariatet i gang med at gennemføre en fase 1-undersøgelse for etape 1 som henholdsvis en letbane og BRT i Aalborg. I dette notat beskrives forudsætningerne for etape 1 i både et letbane-scenarie og et BRT-scenarie. Beskrivelsen omfatter de fysiske egenskaber for etape 1 i form af linjeføring, sporantal og placering, elektrificeringsomfang og stoppesteder. Ligeledes beskrives den fastlagte frekvens og beregnede rejsetid for henholdsvis en letbane og BRT. Derudover præsenteres forudsætninger for en overordnet trafikplanløsning, hvor det øvrige vejnet tilpasses etape 1. De beskrevne forudsætninger i dette notat bruges sammen med forudsætninger om tilpasning af busnettet som input til trafikmodelberegninger for henholdsvis letbane-scenariet og BRT-scenariet i Forudsætninger om tilpasning af busnettet er beskrevet i et særskilt notat "Alternativ rutenet i forbindelse med letbanen 1. etape", som er udarbejdet af Aalborg Kommune. Drivmidler 2 Metode og forudsætninger Letbanetog er for det meste eldrevne, men nogle steder bruges der togsæt, der kører på diesel. Det er også muligt at anvende togsæt, der kan køre på både el og på diesel eller batteri. Batteridrift kan kun anvendes over relativt kortere strækninger og er typisk et alternativ i bymidter for at undgå opsætning af master og ledninger til elektrificering. Busser kan som letbanetog også køre på enten el eller diesel. Derudover findes der i stigende grad busser, der kører på alternative teknologier (hybridbusser eller elbusser) eller alternative brændstoffer (biodiesel, biogas, brint, ethanol eller methanol). Alternative teknologier og brændstoffer anvendes allerede i et vist omfang i dag i Danmark, mens eldrevne busser også er blevet introduceret som forsøgsprojekter. Trolleybusser (eldrevet bus fra køreledning) findes ikke i øjeblikket i Danmark. Det forudsættes, at etape 1 i letbane-scenariet elektrificeres på hele strækningen fra Universitetssygehuset til depotet ved Nordens arealer. I BRT-scenariet forudsættes anvendt ledbusser, som ikke er elektrificerede. I dette scenarie skal der således ikke etableres master og køreledninger. Linjeføring Linjeføringen for etape 1 i både letbane-scenariet og BRT-scenariet er fastlagt af Styregruppen på et møde den 8. oktober 2012 på baggrund af de indledende trafikale analyser i projektets konceptfase. Der er herefter fastlagt stoppesteder på baggrund af et møde mellem Trafik & Veje, Plan & Byg, NT, Melchior Traffic og COWI. Antal og placering af stoppesteder er ens i begge scenarier. Det er antaget i fase 1-undersøgelsen for etape 1, at den 3. Limfjordsforbindelse som vestforbindelse endnu ikke er etableret. Med denne forbindelse bør der etableres et omstigningspunkt mellem bil og letbane i tilknytning til den vestligste del af strækningen for etape 1.

3 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 3/12 Det tilstræbes at etablere dobbeltspor på alle strækninger for at sikre en tilstrækkelig stor kapacitet i både letbane-scenariet og BRT-scenariet. På strækninger med pladsproblemer er det valgt at fokusere på en reduktion af den øvrige trafik og kørsel i blandet trafik frem for etablering af enkeltsporede strækninger. I letbanescenariet vil transitstrækningen til depotet i vest og strækningen til vending af tog efter sidste stoppested i øst dog være et-sporet. Det antages, at andre busser vil færdes sammen med en letbane eller BRT på strækningen fra Borgergade ved Vesterbro til Jyllandsgade ved Sønderbro. Dette vil skulle afklares senere i planlægningsforløbet. Frekvens og kapacitet Timefrekvensen for etape 1 i letbane-scenariet og BRT-scenariet er indledningsvis skønnet på baggrund af den fastlagte busbetjening i basisscenariet 2025 samt kapacitetsbetragtninger mellem materiellet for de to transportformer. Kapaciteten for letbanetog varierer efter valg af producent og model (længde og bredde). I letbaneprojektet i Aarhus-området har man indtil videre forudsat 32 m letbanetog med en kapacitet på 230 passagerer (heraf 90 siddepladser). Siemens tilbyder med deres Avenio serie 18 m modultog med en kapacitet på 122 passagerer (heraf 36 siddepladser) og op til 72 m modultog med en kapacitet på 542 passagerer (heraf 160 siddepladser). Valget af kapacitet og frekvens skal således ske på baggrund af afvejninger ift. den ønskede kapacitet og serviceniveau for hele systemet. I foranalysen er der forudsat anvendt letbanetog med en længde på 27 meter. Det rullende materiel for etape 1 som BRT vil være ledbusser. Typen af ledbus er ikke fastlagt endnu, men i foranalysen er der forudsat anvendt 24 meter ledbusser, så der tilbydes nogenlunde samme kapacitet for letbane og BRT løsningerne. Figur 2 viser eksempler på passagerkapaciteten for forskellig bus- og letbanemateriel. Figur 1 Eksempler på passagerkapacitet for forskellige typer af rullende materiel. Kapaciteten for letbanetog er baseret på Siemens Avenio serien med en togbredde på 2,65 m. Kapaciteten for 12 m og 13,7 m busser er baseret på publikationen Kollektiv trafik - Forudsætninger, planlægning og eksempler fra Kapaciteten for en 18 m bus er baseret på oplysninger fra Systra, mens kapaciteten for en 24 m bus er baseret på Volvos 7500s bus. De angivne passagerkapaciteter kan være baseret på forskellige komfortniveauer.

4 4/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 Der er til frekvensberegningen anvendt følgende kapacitetsforudsætninger for letbane og busser: Kapaciteten for en 27 meter letbanetog er 192 passagerer Kapaciteten for en 24 meter ledbus er 165 passagerer Kapaciteten for en 13,7 meter bus er 94 passagerer. Derudover er der i begge scenarier taget højde for den ekstra passagertilvækst, som man generelt har erfaret, at højklassede kollektive trafiksystemer genererer. Denne ekstra passagervækst kaldes inden for letbaneprojekter typisk for "skinnefaktoren". Bredt set forstås "skinnefaktoren" som de faktorer, der netop gør at man opnår en større passagerstigning med skinnebåren trafik end med almindelige busser. Undersøgelser viser dog, at "skinnefaktoren" ikke kan fastsættes som en universel faktor, som kan anvendes for alle projekter. Faktoren er afhængig af en lang række kontekstuelle og konceptuelle faktorer, der varierer i det enkelte projekt og i den enkelte by. I denne fase 1-undersøgelse er der valgt en tilgang analog med den hidtidige planlægning af øvrige danske letbaneprojekter, hvor der både ved letbaneundersøgelsen i Aarhus og Odense er forudsat en "skinnefaktor" på 25 %. En BRT vil tilbyde en højere standard end sædvanlig busdrift. Derfor må det forventes at BRT systemet også vil medføre en ekstra passagerstigning. BRT vil typisk have en højere frekvens end en letbane for at transportere det samme antal passagerer, hvilket isoleret set vil gøre BRT mere attraktivt end en letbane. Erfaringer fra Nantes viser dog, at passagererne trods alt opfatter deres letbane som en mere attraktiv løsning end deres BRT (BusWay). Derfor er det i analysen valgt at antage en "skinnefaktor" på 12,5 % for BRT. Timefrekvensen er opdelt i tre tidsperioder: Myldretid / Øvrige dagtimer / Aftentimer. Det forudsættes, at letbanen er i drift i 19 timer på alle ugens dage. På hverdage forudsættes driftsperioden i myldretiden og øvrige dagtimer begge at vare 6 timer, mens driftsperioden i aftentimer er 7 timer. Der regnes med 300 køreplandage om året for at tage højde for variationer i betjeningsomfang og driftsperiode i weekender. Den skønnede timefrekvens er efterfølgende kalibreret på baggrund af de beregnede passagerbelastninger i trafikmodelkørsler for basisscenariet, letbanescenariet samt BRT-scenariet i Rejsetid Letbanens rejsetid er indledningsvis skønnet ved hjælp af en forsimplet udgave af en metode udviklet af UITP, hvor indgangsparametrene er strækningslængde, rejsehastighed, antal stoppesteder og standsningstid ved stoppesteder. Samme metode er anvendt i Aarhus. Metoden tager højde for køretøjernes acceleration og deceleration ved stoppesteder. Metoden tager ikke højde for hastighedsnedsættelser ved kurver og gradienter. Ved sammenligning med beregninger foretaget i et egentligt

5 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 5/12 simulerings- og planlægningsværktøj for banetrafik som "Open Track" bør den beregnede rejsetid ved metoden derfor øges med 10 %. Den skønnede rejsetid for letbanen anvendes som input til trafikmodelkørsler for letbane-scenariet. Den anvendte rejsetid for letbanen i trafikmodellen er efterfølgende tilpasset den rejsetid, Systra har beregnet som en del et driftsoplæg (Preliminary Operation Plan - POP) for letbane-løsningen. Det er forudsat, at rejsetiden i BRT-scenariet er den samme som i letbane-scenariet, da de to systemer vil blive prioriteret lige højt. Afvigelser i rejsetid består således alene af materiellets køreegenskaber, som på de forholdsvis korte strækninger mellem stoppesteder vil være beskeden. Lignende antagelser er gjort i forbindelse med Ring 3 projektet i København. Trafikplan Den overordnede trafikplanløsning er udarbejdet ud fra principper, der skal sikre en høj fremkommelighed for den kollektive trafik, som kun i begrænset omfang påvirkes af øvrig trafik. Den overordnede trafikplanløsning er fremkommet på baggrund af en drøftelse mellem Trafik & Veje, Plan & Byg, NT, Melchior Traffic og COWI. Principperne er nærmere beskrevet i afsnit 5. 3 Linjeføring og stoppesteder Linjeføring Figur 1 viser linjeføringen for etape 1 i både letbane- og BRT-scenariet. Etape 1 anlægges som et dobbeltsporet tracé på hele strækningen mellem stoppestederne i hver ende og placeres centralt i eksisterende gaderum i begge scenarier. Mod vest starter linjeføringen for etape 1 i letbane-scenariet ved den planlagte depot på Nordens Arealer vest for Skydebanevej, mens etapen i BRT-scenariet starter ved første stoppested ved Egholm Færgevej, hvor busserne har vendemulighed. Etape 1 forløber i et midterlagt særskilt tracé på Skydebanevej frem til Kastetvej. Det midterlagt, særskilte tracé fortsættes ad Kastetvej og Borgergade hen til Vesterbro. Øst for Vesterbro forløber linjeføringen i blandet trafik ad Borgergade og Ved Stranden frem til øst for krydset 3 x Ved Stranden. Herefter fortsætter linjeføringen i et kollektivt tracé på Østerågade og Boulevarden frem til JF. Kennedys Plads. Linjeføringen fortsætter i et midterlagt særskilt tracé ad Jyllandsgade, Karolinelundsvej og frem til det nordligste stoppested i Bornholmsgade, hvorefter linjeføringen kører i blandet trafik på resten af Bornholmsgade. Linjeføringen krydser Østre Allé og fortsætter som et midterlagt særskilt tracé ad Sohngårdsholmsvej. Fra krydset Th. Sauers Vej / Sohngårdsholmsvej fortsætter linjeføringen ad den nye busvej langs den sydlige side af Th. Sauers Vej, under motorvej E45 og syd om Gigantium. Linjeføringen fortsætter ad den eksisterende busvej gennem Universitetsområdet frem til Selma Lagerlöfs Vej. Øst for Selma Lagerlöfs Vej forløber etape 1 i et særskilt kollektivt tracé gennem Universitetssygehuset i Aalborg Øst og frem til sidste stoppested ved Psykiatrien. Afhængigt af valget af belægning i letbanetracéet kan dette på nogle strækninger anvendes af øvrig bustrafik. Dette kan dog påvirke letbanens fremkommelighed.

6 6/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 De forudsatte ændringer for den øvrige trafik i korridoren langs med tracéet er beskrevet i afsnit 5. Figur 2 Linjeføring og placering af stoppesteder for etape 1 som letbane eller BRT. I BRT-scenariet afsluttes linjeføringen ved stoppestedet Marina. Stoppesteder Tabel 1 viser en oversigt over de planlagte stoppesteder på strækningen mellem Universitetssygehuset i Aalborg Øst og Skydebanevej i det vestlige Aalborg. Der planlægges etableret i alt 24 stoppesteder i begge scenarier. De fleste stoppesteder ligger ved eksisterende busstoppesteder. Der er dog forudsat et nyt stoppested i Borgergade vest for Vesterbro, mens det kan være nødvendigt at bevare det eksisterende busstoppested ved Vesterå. Administrationsbygningen ligger tæt ved kommunens Borgerservice og fastholdes derfor som stoppested. Stop nr. Foreløbigt navn Stop nr. Foreløbigt navn Stop nr. Foreløbigt navn 1 Marina 9 Politigården 17 Gigantium 2 Vesterkæret 10 Karolinelund/Bornholmsgade N 18 Pontoppidanstræde 3 Haraldslund 11 Bornholmsgade S 19 Universitetet 4 Vestbyen St. 12 Petersborgvej/Humlebakken 20 Biblioteksskolen 5 Borgergade 13 Danalien 21 Selma Lagerløfs Vej 6 Østerå 14 Grønlandstorv 22 Servicebyen 7 Administrationsbygningen 15 Scoresbysundvej 23 Universitetshospitalet 8 Aalborg St./JF. Kennedys Plads 16 Pendlerpladsen 24 Psykiatrien Tabel 1 De planlagte stoppesteder for etape 1.

7 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 7/12 Etape 1 har i letbane-scenariet en samlet udstrækning på 12,5 km og består udelukkende af nyt sporanlæg. I BRT-scenariet har etape 1 en samlet udstrækning på 11,7 km og består af 6,7 km ny busvej og af 5,0 km eksisterende busvej. Ved placering af stoppesteder er det tilstræbt at sikre en god betjening af væsentlige funktioner samtidig med at opnå en længere afstand mellem stoppesteder end ved busdrift for at øge rejsehastigheden. Den gennemsnitlige afstand mellem stoppesteder er godt 500 m i begge scenarier. Frekvens 4 Frekvens og rejsetid I notatet "Alternativ rutenet i forbindelse med letbanens 1. etape" er det angivet, at etape 1 som letbane eller BRT erstatter den nuværende busdrift på metrobuslinje 2 mellem Universitetet og Østerågade samt den nuværende busdrift på bybuslinje 12 og 13 mellem Østerågade og Vesterkæret. I notatet "Alternativ rutenet i forbindelse med letbanens 1. etape" forudsættes metrobus 2 at køre med en timefrekvens på 15 / 12 / 4 i basis-scenariet i 2025, mens bybuslinje 12 og 13 kører med en timefrekvens på 6 / 6 / 2. Disse timefrekvenser inkluderer ikke eventuelle dubleringsbusser, som der er i morgenmyldretiden på metrobus 2 i På baggrund af kapacitetssammenligning mellem et letbanetog om en 13,7 m bus er der skønnet et timefrekvensbehov for etape 1 som letbane på 10 afgange i myldretiden, 8 afgange i øvrige dagtimer og 4 afgange i aftentimer. Derfor er timefrekvensen fastlagt til 10 / 8 / 4. På baggrund af kapacitetssammenligning mellem en 24 m ledbus og en 13,7 m bus er der skønnet et timefrekvensbehov for etape 1 som BRT på 10 afgange i myldretiden, 8 afgange i øvrige dagtimer samt 4 afgange i aftentimer. Derfor er timefrekvensen også fastlagt til 10 / 8 / 4. Alle afgange i begge scenarier forudsættes at betjene hele strækningen fra Universitetshospitalet i Aalborg Øst til Skydebanevej i det vestlige Aalborg. Rejsetid Systra har beregnet en rejsetid på 35 minutter for etape 1 som letbane mellem stoppestedet "Psykiatrien" ved Universitetshospitalet i Aalborg Øst og stoppestedet "Marina" på Skydebanevej i det vestlige Aalborg (se "High Class Transit in Aalborg - Preliminary Operating Plan" fra april 2013). Dette svarer til en gennemsnitshastighed på 20 km/t. 5 Trafikplanløsning For at sikre en høj fremkommelighed for den kollektive trafik og forebygge uheld ved etablering af en højklasset kollektiv trafikløsning i form af letbane eller BRT mellem det vestlige Aalborg og Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst skal der ske ændringer i vejstrukturen. Den resulterende trafikløsning skal udover dette tilgodese de behov for servicekørsel mv. til de funktioner, som findes i de gader, den højklassede kollektive trafikløsning går gennem. Etape 1 skal både som letbane og BRT fungere i en fremtidig situation, hvor vejnettet i det sydøstlige Aalborg er udbygget med Egnsplanvej tilsluttet E45. Det kan

8 8/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 endvidere konstateres, at Vejdirektoratet har indstillet at en 3. Limfjordsforbindelse etableres som en Vestforbindelse i Egholmlinjen. Dette indebærer, at arealreservationen for Lindholmlinjen ophæves. Trafikalt vil etableringen af Vestforbindelsen - i henhold til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse - kun i meget begrænset omfang påvirke biltrafikken ad vejene i Vestbyen i form af en mindre aflastning. 5.1 Overordnede principper Det trafikale mål med etablering af letbane eller BRT er at opnå en kollektiv trafikløsning, som er hurtig, højfrekvent, har en høj regularitet og en god komfort. For at opnå dette er det vigtigt, at afviklingen af den kollektive trafik kun i begrænset omfang påvirkes af øvrig trafik. Derfor er følgende overordnede principper lagt til grund ved fastlæggelse af trafikplanløsningen: Biltrafikkens krydsning af det kollektive trafiktracé signalreguleres, begrænses ved vejlukninger, forlægning af sidevejstilslutninger eller etablering af højre ind - højre ud Venstresving på tværs af tracéet sker kun i signalregulerede kryds eller signalregulerede rundkørsler Faciliteter for gående og cyklister opretholdes Kantstensparkering nedlægges men vare- og servicekørsel tilgodeses ved etablering af vigelommer til brug for af- og pålæsning. Hovedprincipperne for de enkelte delstrækninger beskrives i det følgende. I bilag 1 er trafikløsningen illustreret på kort, og i tabel 2 opsummeres ændringerne. 5.2 Vestbyen Korridoren som etape 1 følger gennem Vestbyen er karakteriseret ved, at der aldrig er sket en gennemgribende sanering af vejen med reduktion i antallet af overkørsler og vejtilslutninger. I modsætning til f.eks. Øgadekvarteret, hvor kun få veje er sluttet til Østre Allé, er der fortsat mange kryds på Kastetvej. Dette vil skulle ændres ved etableringen af etape 1. Skydebanevej Der findes en række funktioner langs Skydebanevej med særskilte overkørsler. Det er vanskeligt at samle disse, men samtidig kan det være ønskeligt, at funktionerne kan tilgås både fra øst og vest. For at løse dette uden mange krydsninger af tracéet for etape 1 er det forudsat, at der kan sikres vendemulighed for biltrafik i det signalregulerede kryds ved Egholm Færgevej og ved den signalregulerede rundkørsel ved letbanens indkørsel til depot. Kastetvej mellem Vestre Fjordvej og Dannebrogsgade Områderne på hver side af Kastetvej betragtes som to trafikzoner, der er knyttet op på hhv. Annebergvej og Strandvejen, så Kastetvej ikke længere fungerer som for-

9 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 9/12 delingsvej i området. Antallet af sidevejstilslutninger til Kastetvej begrænses. Nødvendig servicekørsel til funktionerne langs strækningen tillades. Kastetvej mellem Dannebrogsgade og Vestbyen Station Området ved Vestbyen Station lukkes for gennemkørende biltrafik, således der kan etableres et samlet terminalområde. Nødvendig servicekørsel til funktionerne langs strækningen sker ensrettet mod øst fra Dannebrogsgade og med udkørsel via Absalonsgade. Kastetvej og Borgergade mellem Vestbyen Station og Vesterbro Den kollektive trafik forudsættes på strækningen at færdes sammen med biltrafikken, som begrænses til ærindekørsel i vestlig retning. De begrænsede pladsforhold i Borgergade indebærer, at butikkerne langs strækningen må serviceres fra sidegaderne, da der ikke er plads til vigepladser. 5.3 Midtbyen Korridoren gennem midtbyen karakteriseres ved, at der allerede i forbindelse med ombygningen af Boulevarden og Østerågade er gennemført restriktioner for biltrafikken i området, som indpasningen af letbane eller BRT kan bygge videre på. Borgergade og Ved Stranden mellem Vesterbro og 3xVed Stranden Den kollektive trafik færdes på strækningen sammen med biltrafikken i begge retninger på strækningen mellem Vesterå og krydset 3xVed Stranden, mens der reduceres til servicekørsel i begge retninger på strækningen mellem Vesterbro og Vesterå. De begrænsede pladsforhold betyder, at varekørsel til erhvervene langs strækningen må ske fra sidevejene - Vesterå og Maren Turis Gade. Det vil ikke være muligt at opretholde muligheden for taxiopmarch i Borgergades sydside vest for Jomfru Ane Gade. Funktionen kan eventuelt flyttes til Vesterå. De eksisterende parkeringsmuligheder på Vesterå bør nedlægges. Østerågade og Boulevarden mellem 3xVed Stranden og Jyllandsgade De gældende restriktioner for Boulevarden-Østerågade udvides til at omfatte hele strækningen frem til J.F. Kennedys Plads. Der vil være plads til vigelommer, som muliggør, at varekørsel kan ske uden at genere den kollektive trafiks fremkommelighed. Indretningen af J.F. Kennedys Plads tilpasses tracéet for en letbane eller BRT og Boulevardens funktion uden biltrafik. Danmarksgade åbnes mod Prinsensgade for at kunne fungere som fordelingsvej. Jyllandsgade mellem J.F. Kennedys Plads og Bornholmsgade Vejens funktion som fordelingsvej for biltrafikken fastholdes med særskilte kørespor på hver side af det midterlagte særskilte tracé. Biltrafikken kan kun krydse tracéet i de signalregulerede kryds. 5.4 Østbyen og Aalborg SØ Korridoren som tracéet følger fra Karolinelundsvej til Grønlands Torv rummer to forskellige strækningstyper. I Bornholmsgade er der en begrænset og primært lokal biltrafik bl.a. som følge af, at vejen er lukket mod Østre Allé med en bussluse. Sohngårdsholmsvej har i modsætning hertil en vigtig rolle for biltrafikken, men er

10 10/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 samtidig karakteriseret ved, at der er mange vigepligtsregulerede kryds på strækningen, hvilket nødvendiggør en regulering i forbindelse med etableringen af en letbane eller BRT. Bornholmsgade mellem Karolinelundsvej og Østre Allé På strækningen nord for Færøgade lukkes Bornholmsgade for biltrafik. Mellem Færøgade og Sjællandsgade færdes den kollektive trafik sammen med biltrafikken, men kantstensparkeringen på strækningen (med undtagelse af handicapparkering som må flyttes) nedlægges. Sohngårdsholmsvej mellem Østre Allé og Humlebakken Det midterlagte særskilte tracé kan kun krydses af biltrafikken i de signalregulerede kryds. I de vigepligtsregulerede kryds og ved overkørsler opretholdes beregningsmæssigt muligheden for højre ind og højre ud for biltrafikken. Det kan også vælges at lukke vigepligtsregulerede kryds på strækningen. Sohngårdsholmsvej mellem Humlebakken og Th. Sauers Vej Det vil på strækningen være muligt at begrænse antallet af sidevejstilslutninger gennem vejforlægninger, således at sidevejstrafikken samles i færre signalregulerede kryds. 5.5 Grønlands Torv til Universitetshospitalet Korridoren fra Grønlands Torv til Universitetshospitalet karakteriseres ved, at den kollektive trafik på strækningen færdes i et særskilt tracé adskilt fra biltrafikken. Busvejen mellem Grønlands Torv og Gigantium Tracéet følger på strækningen den nye busvej. Mellem Gigantium og pendlerpladsen vest for E45 åbnes der mulighed for, at busvejen på en kort strækning kan anvendes ved tømning af parkeringspladsen (vestgående retning). Denne funktion tænkes reguleret med trafikstyrede signal- og bomanlæg, og det vil således være muligt at standse biltrafikken ved passage af bus eller letbane. Busvejen mellem Gigantium og Selma Lagerløfs Vej Tracéet følger på strækningen busvejen gennem Universitetsområdet. Geometrisk er udformningen af busvejen i dag ikke optimal på den centrale strækning omkring auditorierne og kantinen, hvorfor geometriske tilpasninger må forudses. Hospitalsområdet Tracéet for en letbane eller BRT reserveres i lokalplanen for Universitetshospitalet. Biltrafikken og den kollektive trafik forventes afviklet i særskilte kørespor, såfremt der på en strækning internt i området fra den primære vejadgang fra Hadsund Landevej mod nord er behov for bilkørsel parallelt med den kollektive trafik. 5.6 Opsummering af trafikale ændringer De forudsatte trafikale ændringer på strækninger og i kryds er opsummeret i tabel 2.

11 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 11/12 Tabel 2 Oversigt over forudsatte trafikale ændringer på strækninger og i kryds i korridoren langs med etape 1. Delstrækning Skydebanevej Kastetvej v. f. Vestbyen Station Kastetvej ø. f. Vestbyen Station Borgergade v. f. Vesterbro Borgergade - Ved Stranden Østerågade Boulevarden John F. Kennedys Plads Jyllandsgade Fremtidig funktion Nedprioriteres for biltrafik. Nedprioriteres for biltrafik. Nedprioriteres for biltrafik. Nedprioriteres for biltrafik. Ændringer på fri strækning Samme kapacitet for biltrafikken. Biltrafik og kantstensparkering fjernes. Mulighed for ensrettet servicekørsel i vestlig retning mellem Dannebrogsgade og Vestre Fjordvej samt i østlig retning mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade opretholdes. Ind- og udkørsel til p-pladsen ved Haraldslund flyttes til Ny Kastetvej ved fjernelse af ejendomme. Biltrafikken begrænses til ensrettet servicekørsel i vestlig retning. Kantstensparkering nedlægges. Biltrafikken begrænses til ærindekørsel i vestlig retning. Ingen mulighed for varelevering fra Borgergade. Biltrafikken i Borgergade mellem Vesterbro og Vesterå begrænses til servicekørsel i begge retninger. Servicekørsel flyttes til sidegaderne. Parkeringen nedlægges og opmarch for taxaer flyttes til Vesterå. Mulighed for ensrettet servicekørsel i sydlig retning opretholdes. Biltrafik fjernes. Kantstensparkering fjernes. Mulighed for ensrettet servicekørsel i sydlig retning opretholdes. Pladsudformning tilpasses tracéet for en letbane eller BRT. Kantstensparkering fjernes. Ændringer i kryds Vendemulighed (signalreguleret) etableres ved Egholm Færgevej og ved ind- og udkørsel ved depot. Uregulerede udkørsler ændres til højre ind / højre ud. Krydsene ved Ny Kastetvej og Schleppegrellsgade signalreguleres for afvikling af trafik på tværs af Kastetvej. Alle øvrige uregulerede kryds og udkørsler til Kastetvej lukkes. Svingning fra Dannebrogsgade nedlægges på nær for servicekørsel. Mulighed for udkørsel fra Kastetvej til Absalonsgade opretholdes. Krydset ved Poul Paghs Gade signalreguleres. Det sydlige ben i krydset ved Vendelbogade lukkes. Alle øvrige uregulerede kryds og udkørsler til Kastetvej ændres til højre ind / højre ud. Ingen. Vigepligtsforholdene i krydset ved Nytorv ændres til ubetinget vigepligt fra øst. Udkørsel fra Skipper Clements Gade lukkes. Brandstrupsgade og Vingårdsgade lukkes for biltrafik til og fra Boulevarden. Sankelmarksgade lukkes. Christiansgade signalreguleres. Danmarksgade åbnes for indkørsel fra Prinsensgade. Krydset Boulevarden / Prinsensgade nedlægges. Uregulerede kryds ændres til højre ind / højre ud, inkl. den planlagte nye tilkørsel til Godsbanearealet. Venstresving nedlægges i krydset ved Dag Hammerskjölds Gade Venstresving fra Jyllandsgade nedlægges i krydset ved Karolinelundsvej og Sønderbro.

12 12/12 AALBORG LETBANE - FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 Karolinelundsvej God kapacitet for biltrafikken tilstræbes. Ingen. Bornholmsgade Sohngårdsholmsvej Busvejen Bertil Ohlins Vej Universitetssygehuset Nedprioriteres for biltrafik. Biltrafik fjernes fra den nordlige strækning mellem Karolinelundsvej og Færøgade. Kantstensparkering nedlægges. Samme kapacitet for biltrafikken tilstræbes. Samme prioritering som i Biltrafik øst for Frederik Bajers Vej fjernes. Krydset ved Færøgade signalreguleres. Krydset ved Sjællandsgade signalreguleres. Krydset ved Danalien signalreguleres. Indkørslen til AAU forlægges mod syd og samles i et signalreguleret kryds ved Magisterparken. Øvrige uregulerede kryds ændres til højre ind / højre ud eller lukkes. Ingen. Kollektivt tracé. Biltrafik afvikles særskilt. Ingen. Lukning af Pontoppidanstræde Krydset ved Frederik Bajers Vej signalreguleres. Ind- og udkørsel til p-pladser flyttes til Frederik Bajers Vej. Krydset ved Selma Lagerlöfs Vej signalreguleres.

13 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Vestbyen

14 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Aalborg Midtby og Østbyen

15 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Sohngårdsholmsvej

16 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Aalborg SØ

17 Bilag 1. Aalborg Letbane - Overordnet trafikplanløsning Aalborg Ø

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Ændringer

Læs mere

OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR BRT LØSNING INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Forudsætninger 2. 3 Samlet anlægsoverslag 3

OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR BRT LØSNING INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Forudsætninger 2. 3 Samlet anlægsoverslag 3 AALBORG KOMMUNE OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR BRT LØSNING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSPAPIR NR. 01 INDHOLD 1 Baggrund og formål

Læs mere

UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT LETBANESEKRETARIATET

UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT LETBANESEKRETARIATET UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT LETBANESEKRETARIATET Toldbod Plads set mod Østerågade. UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT INDHOLD 3 Undersøgelse af letbane og BRT i Aalborg Udredningsrapport

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

BELYSNING AF PRINCIPIELLE LINJEFØRINGER I AALBORG MIDTBY

BELYSNING AF PRINCIPIELLE LINJEFØRINGER I AALBORG MIDTBY LETBANESEKRETARIATET, NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BELYSNING AF PRINCIPIELLE LINJEFØRINGER I AALBORG MIDTBY ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR BASIS- SCENARIE 2025 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Biltrafikvækst og nye vejprojekter 3

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR BASIS- SCENARIE 2025 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Biltrafikvækst og nye vejprojekter 3 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR BASIS- SCENARIE 2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

5 Samlet anlægsoverslag 11

5 Samlet anlægsoverslag 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Ændringer

Læs mere

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER DECEMBER 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER MODELDOKUMENTATION I FORBINDELSE MED FASE 2 UDREDNINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet FAE 1 RAPPORT VEdrørende foranalyse af aalborg letbane Letbanesekretariatet Toldbod Plads set mod Østerågade. foranalyse af aalborg letbane INDHOLD 3 Undersøgelse af letbane og BRT i Aalborg Fase 1 rapport

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG ARBEJDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 217 Offentligt. Aalborg. Byens nye livsnerve

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 217 Offentligt. Aalborg. Byens nye livsnerve Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 217 Offentligt + Bus Aalborg Byens nye livsnerve Derfor +BUS +BUS er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. En nyanlagt moderne busbane giver

Læs mere

Metrobus 5: Til / Fra Skelagervej - Universitetet (+ Fra Saltumvej) og gyldig fra 6 aug 17 (Aalborg)

Metrobus 5: Til / Fra Skelagervej - Universitetet (+ Fra Saltumvej) og gyldig fra 6 aug 17 (Aalborg) 5 Mod Skelagervej Mod Universitetet metro bus 5 STOPPESTEDER: (Saltumvej Ingstrupvej Smedegårdsvej Rebildparken Hvidkildevej Trekanten Sebbersundvej Sjørupstien Næssundvej Oddesundvej) Universitetet (AAU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DECEMBER 2012 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE - TRAFIKALT GRUNDLAG FOR DET SAMLEDE NET TEKNISK NOTAT

DECEMBER 2012 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE - TRAFIKALT GRUNDLAG FOR DET SAMLEDE NET TEKNISK NOTAT DECEMBER 2012 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE - TRAFIKALT GRUNDLAG FOR DET SAMLEDE NET TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015 Regionale ruter Ruter fra/mod syd Normal drift. Ruter fra/mod nord Fra kl. 09.00 og resten af driftsdøgnet køres ad følgende rute: Rampen, Østre Alle, Limfjordstunnelen, Sundsholmen. Ruter mod nordøst

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

FORUNDERSØGELSE LETBANEETAPE BRABRAND AARHUS Ø

FORUNDERSØGELSE LETBANEETAPE BRABRAND AARHUS Ø DECEMBER 2014 AARHUS KOMMUNE FORUNDERSØGELSE LETBANEETAPE BRABRAND AARHUS Ø RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. UDGANGSPUNKT OG FORUDSÆTNINGER FOR UDVIKLING AF DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK... 4 2.1.

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT

Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Baggrundsrapport for vejregelarbejdet med BRT og letbaner

Baggrundsrapport for vejregelarbejdet med BRT og letbaner Vejdirektoratet Baggrundsrapport for vejregelarbejdet med BRT og letbaner Teknisk rapport Marts 2012 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

DEPOT OG VÆRKSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Funktioner i et depot 2. 3 Arealbehov 3. 4 Miljøforhold 4

DEPOT OG VÆRKSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Funktioner i et depot 2. 3 Arealbehov 3. 4 Miljøforhold 4 LETBANESEKRETARIATET DEPOT OG VÆRKSTED ARBEJDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Funktioner i et depot 2 3 Arealbehov

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Bedre bus til Nørre Campus

Bedre bus til Nørre Campus Forfattere: Civilingeniør Peter Hvid Nielsen, Via Trafik, ph@viatrafik.dk Trafikplanlægger Simon Baadsgaard, Københavns Kommune, sib@okf.kk.dk Introduktion Nørre Campus er fællesbetegnelsen for et byudviklingsområde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Beskrivelse af elevkørslen i dag 2

KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Beskrivelse af elevkørslen i dag 2 AABENRAA KOMMUNE KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 Beskrivelse

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Letbanesekretariatet er nedsat af Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune med henblik på realisering af

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Dyrehavegårds Jorder -trafik

Dyrehavegårds Jorder -trafik Dyrehavegårds Jorder -trafik Borgermøde Mogens Møller mm@viatrafik.dk Tina Karlsen tfk@viatrafik.dk December 2014 1 Forudsætninger Eksisterende trafikmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Viser trafikmængderne

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højklassede bussystemer kan bidrage til den positive spiral indenfor den kollektive trafik

Højklassede bussystemer kan bidrage til den positive spiral indenfor den kollektive trafik Højklassede bussystemer kan bidrage til den positive spiral indenfor den kollektive trafik Områdechef Mathias Sdun msd@moviatrafik.dk 23.08.2010 /Aalborg Udfordringer og indsatsområder Udfordringer: Stigende

Læs mere