Udviklingsplan for. Skanderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for. Skanderup"

Transkript

1 Udviklingsplan for Skanderup

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 5 Lu foto 7 Besky else, bindinger og kulturhistorie 8 A raktiv bosætning, byudvikling og erhverv 10 Bevaringsværdige steder og forskønnelse 12 Landskabelige omgivelser og stiforbindelser 14 Infrastruktur 17 Bemærkninger fra borgerne 20 Landsbysamarbejderne Kolding Kommune består af 20 landsbyer, som er organiseret i Landsbyernes Kontaktforum. Landsbyerne er e er geografisk placering og historisk tilknytningsforhold organiseret i 9 landsbysamarbejder, der alle er repræsenteret i Kolding Kommunes Landsbyforum. Landsbysamarbejderne består i at skabe lokalt samarbejde, som kan styrke den lokale dagligvarehandel, den fælles skole, kirke eller forsamlingshus, de fælles foreninger, de fælles naturværdier i området med mere. Landsbysamarbejdet Skanderup - Hjarup Skanderup indgår i et landsbysamarbejde med Hjarup. De e samarbejde indebærer bl.a. Idrætsforening, børnehave og Forbundsskolen, der er fysisk er placeret ved Skanderup, men som også har elever fra Hjarup. Som konsekvens heraf, er den eksisterende cykelsti til skolen yderligere et fælles anliggende. Her ønskes forholdene forbedret med belysning og afmærkning. Ligeledes arbejdes der på at få etableret en fælles Multihal ved Forbundsskolen i Skanderup. Forslag til Udviklingsplanen er udarbejdet for Udviklingsgruppen under Borgerforeningen/ Arbejdsgruppen af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps i perioden september 2008 til december Med landsbyforeningen som styregruppe har følgende deltaget i arbejdet med planen: Erik Dyg Sørensen, Knud Erik Svendsen, Ellen Svendsen, John M. Hansen, Hanne Pia Hansen, Johan Helms, Ole Johansen, Christian Christensen, Patricia Williams, Poul Jacob Kragh, Peder Carlsen, Morten S. Thomsen, Birgi e Thomsen, Ejvind Gram, Erik Henriksen, Morten Hjort, Jakob Christiansen, Ke y R. Jørgensen, Rie Larsen, Erik Johansen, Hans Carlsen, Peter Kjær, Thorvald Larsen, Peter Carlsen og Julja Buerstedde. Planens indhold er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppernes drø elser på en række møder i 2008, 2 fælles møder mellem GBL og arbejdsgrupperne, samt 2 forudgående borgermøder a oldt på lokalsamfundets eget initiativ i september og november Endvidere er planen justeret på baggrund af Teknisk Forvaltnings kommentarer til et tidligere udkast af planen Tekst, layout og illustrationer: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps Tryk: Kolding Kommune Lu foto og grundkort udlånt af Kolding Kommune 2 Kilder: Lunderskov Kommuneplan Kulturmiljøer i Kolding Kommune Miljøportalen.dk

3 Forord Hermed foreligger udviklingsplanen for Skanderup. Den færdige udviklingsplan er udtryk for borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling de næste år. Forslaget indeholder ønsker og forslag til forbedringer i og omkring landsbyen. Planens indhold er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppernes drø elser på en række møder i 2008, 2 fælles møder mellem GBL og arbejdsgrupperne, samt 2 forudgående borgermøder a oldt på lokalsamfundets eget initiativ i foråret Endvidere er planen justeret på baggrund af Teknisk Forvaltnings kommentarer til et tidligere udkast af planen og endelig fremlagt på et borgermøde i januar De indkomne bemærkninger fra borgermødet er e erfølgende vurderet af Udviklingsgruppen og indarbejdet bl.a. som bemærkninger på side 20 i hæ et. Kolding Kommune har opfordret de forskellige landsbysamfund til at udarbejde disse udviklingsplaner for at kende landsbyernes ønsker til udvikling og tiltag for fremtiden. Her er også tale om forslag til nogle initiativer, der kun kan realiseres, hvis de berørte grundejere og lejere er indforstået hermed. Forslaget er disponeret som følger: Først en beskrivelse af Skanderup (beliggenhed, overordnet struktur samt byfunktioner og offentlige faciliteter). Dernæst et afsnit der beskriver bindinger og kulturhistorie, og dermed særlige hensyn i forhold til fremtidig udvikling. De følgende afsnit beskriver og perspektiverer området som henholdsvis bo- og arbejdssted, samt som fritids- og rekreativt område. Forslaget indeholder endvidere et afsnit om infrastruktur, hvor bl.a. de trafikale forhold behandles. Planen indeholder en række ønsker og forslag til forbedrede forhold i området, hvilket beskrives under hvert sit respektive tema. Udviklingsgruppen anser det for vigtigt: at der sker en udvikling i dialogen med Kolding Kommune, således at områdets store ønske om en hal, med tilhørende udendørs multibane, bliver en realitet inden for en kort årrække. De e bl.a. for at: - Kolding Kommunes specialinstitution Grønnebakken, der har til huse ved Forbundsskolen, får bedre vilkår for at varetage børnenes skærpede behov for motion og motorisk udvikling. - Forbundsskolens elever ikke skal anvende tiden på at køre med bus til hallen i Ødis for at få mulighed for idræt. - bibeholde og udvikle et godt udbud af fritidsfaciliteter til forskellige aldersgrupper i området. - sikre den fortsa e eksistens og udvikling af områdets institutioner og det lokale engagement, herunder opretholdelse af de lokale foreninger. at forbedre trafiksikkerheden omkring Forbundsskolen og i Skanderup. at sikre en bedre kollektiv trafik til Skanderup, hvilket også indbefa er en omlæggelse af busrute 46 og 47. at der udbygges et sammenhængende stinet, der forbinder hele landsbyen med Forbundsskolen og de lokale naturkvaliteter. at sikre, at udviklingen i området sker i et tempo, som gør det muligt at bevare områdets landlige værdier og identitet, men samtidig integrerer nye boliger - og erhverv i landsbyen. Skanderup Udviklingsgruppe, Januar 2009 Primære tiltag i fremtiden Udviklingsgruppen i Skanderup vurderer, at der bør ydes en særlig indsats for at følgende 3 indsatser i udviklingsplanen bliver fulgt op i den nærmeste fremtid: 1) At en ny hal bliver en realitet og at området omkring denne og Forbundsskolen bliver byens nye samlingssted (s. 11 og 13). 2) Trafiksanering og forskønnelse af vejene i Skanderup (s. 12 og 17) 3) Udvidelse af byen omkring Forbundsskolen og den sydlige bydel (s. 10 og 13) 3

4 Sø/Vandløb Eksisterende skov Gelballe Lunderskov Lun der vve sko jj Skanderup Kirke e Eg SKANDERUP Friskole Ungdomskole Marievænget rgyde n Kastanie Allé Sv i ng Sønde Kirkeby ej vv o sk et Valgmenighedskirke Forbundsskolen Skanderup Bæk rup Hja vej vej ing d Kol 4

5 Karakteristik Overordnet struktur Skanderup er beliggende mellem Kolding og Lunderskov med en afstand på ca. 11 km til Kolding mod øst og 4 km til Lunderskov mod nordvest. Den gamle Skanderup Kirkeby, der hovedsagligt består af en bebyggelse i tilknytning til Skanderup Kirke, ligger mellem Skanderup og Lunderskov. Kastanieallé i Skanderup Landsbyen består af en række karakteristiske landejendomme og bygninger, hvoraf mange er beliggende langs byens hovedgade, Kastanie Allé. Skanderup har udviklet sig, som det o e ses i den type landsbyer, omkring vigtige byfunktioner som Mejeri (nu byens Valgmenighedskirke), en tidligere kommune skole (nu i privat eje), E erskolen og Friskolen. En række store gårde fra forskellige tidsperioder præger den nordlige del af Kastanie Allé, mens størstedelen af landsbyens beboelsesområder, fra nyere tid, ligger på den sydlige side af vejen. Området rummer en smuk og varieret natur, som flere steder når helt ind i boligområderne. Store levende hegn markerer Skanderup i landskabet, og der er en tydelig grøn afgrænsning af byen, især ved ankomst fra Kolding og Lunderskov. De mange store kastanietræer langs Kastanie Allé, er særegne for landsbyen. Skanderup Landevej Institutioner, foreninger og erhverv Skanderup-Hjarup Forbundsskole er en folkeskole med elever fra kl. Skolen har tilkny et 3 specialklasser med elever hovedsagelig fra de gamle Vamdrup og Lunderskov kommuner. E er 7. kl. ligger de naturlige overbygningsskoler i Vamdrup og Lunderskov, men en del af eleverne vælger en overbygningsskole i Kolding. I tilknytning til skolen ligger Centerklasseafdelingen Grønnebakken, der er for elever med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum, som har brug for vidtgående specialundervisning. Yderligere er Skanderup Friskole et alternativ til den almindelige folkeskole og Skanderup E erskole er også en populær institution i byen. Koldingvej Skanderup har et bredt foreningsliv lige fra landsbyforening, idrætsklubber til spejderbevægelse og lokalblad. Flere af disse aktiviteter sker i samarbejde med Hjarup. Langt de fleste arbejdspladser er baseret på byens skoler og daginstitution (ca. 125 stk.). Dertil kommer arbejdspladser i landbruget, frisør, smed etc. HJARUP Forbundsskolen i Skanderup 5

6 Lunderskovvej Kirkeby Kastanie Allé Skanderup Palle Kirksvej Egeskovvej Svinget Marievænget Smedegyden Enghaven Hjarupvej 6

7 Hylkedalsvej Skanderup Landevej Koldingvej Lu foto HJARUP (2004) 7

8 Gelballe Skanderup Kirke Lunderskov Kirkeby SKANDERUP Besky else, bindinger og kulturhistorie De e kort angiver de væsentligste bindinger, som nødvendigvis må tages med i den samlede vurdering af områdets udviklingsmuligheder. For at sikre at den fremtidige byudvikling ikke truer grundvandet, er det således nødvendigt at afdække en række forskellige besky elsesforhold - herunder kategorien særlige drikkevandsinteresser. I Skanderup er der særlige drikkevandsinteresser og området er indvindingsopland for flere vandværker. Byudvikling i området skal derfor ske udenfor de særlige drikkevandsinteresser, og ved de tidligere byudlæg omkring Marievænget og Søndergyden skal der stilles særlige restriktioner til nybyggeri og anvendelse, for at besky e grundvandet. 8 Det er ligeledes vigtigt at kulturmiljøet tilgodeses når byudvikling og nybyggeri planlægges i Skanderup, således at der bla. tages hensyn til ind- og udkig til kirken i byen. Kulturhistorie Skanderup kan spores tilbage til 1280 og i 1688 bestod den af 17 gårde og tre huse. Landsbyen havde dengang en såkaldt fortestruktur, hvormed gårdene lå omkring et agerbrug med veje strålende i flere retninger. I 1930 erne anlagdes en øst-vestgående vej gennem landsbykernen. Byen består af seks spredtliggende gårde med en række huse og institutioner ind imellem. Ved ankomst til Skanderup fra øst møder man gården Ejersminde og midt i byen ligger Grønvangsgård, hvoraf der nu kun er stuehuset tilbage. I den nordlige del

9 Sø/Vandløb Eksisterende skov Større husdyrbrug Beskyttede jord- og stendiger Kirkebyggelinier Beskyttede vandløb Kirkeomgivelser Kulturmiljø Skovbyggelinier 3 områder (eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø) Udpeget ny natur Indvindingsopland for vandværker Den grundtvigdianske menighed slog sig ned i Skanderup landsby og skabte et karakteristisk friskolemiljø. Valgmenigheden er opre et i 1910 og Valgmenighedskirken er indre et i det ombyggede andelsmejeri, opført i 1895 (tegnet af arkitekt Th. Rolver, Kolding). Det ombyggede mejeri blev ledigt i 1912, da virksomheden blev fly et til Lunderskov, som et søndagsaktivt mejeri. Den tidligere kommuneskole i røde mursten er opført i Gymnastiksalen har bla. stræbepiller ligesom de gamle forsamlingshussale. Bygningen er nu i privat eje. Mod vest byggede den grundtvigdianske menighed en e erskole med friskole. Bygningen er opført i 1914 og bygget i Bedre Byggeskik stil. Den hedder nu Skanderup E erskole og består af flere tilbygninger, opført på forskellige tidspunkter. Friskolen ligger på den modsa e side af Kastanie Allé og her forefindes også et større grønt areal. Særlige drikkevandsinteresser Vandværker Grundvandsforhold Kirkeby Skanderup Valgmenighedskirken Hjarup Fakta: Besky else og bindinger På kortet er angivet bindinger som kulturmiljø, kirkebyggelinie, kirkeomgivelser, besky ede jord- og stendiger, fortidsminder, besky ede vandløb, besky ede naturområder (søer, vandløb, mose, eng og overdrev), skovbyggelinie og drikkevandsinteresser. Disse informationer er gengivet fra hjemmesiden Miljoeportalen.dk. af landsbyen ligger et større landbrug, Wissingsminde, samt gården Mariegård. Skanderup sogn er præget af tidligere tiders kampe mellem Indre Mission og den grundtvigske kirke. Indre Mission slog sig ned ved den afsides beliggende Skanderup Kirke, og opførte missionshuset Pella i Omkring kirken ligger bebyggelsen Kirkeby, bestående af præstegården, missionshuset (nu metalsliberi), den tidligere fa iggård (Hvidkærgård) opført 1875 samt nogle små huse. Skanderup Kirke har romansk kor og skib med nyere tårn. På kirkegården er der bl.a. en mindesten over tre ukendte soldater, der faldt i slaget ved Ejstrup 23. april Kirkebyen er et særegent religiøst bygningsmiljø fra nyere tid. Drikkevandsinteresser Nye byudviklingsområder må som udgangspunkt kun udlægges, hvor der ikke er særlige drikkevandsinteresser. Hvis det ikke er muligt, skal områderne udlægges så der tages særlige forholdsregler til besky else af grundvandsressourcerne. Husdyrbrug Desuden angiver kortet et udvalgt antal af områdets erhvervsmæssige dyrehold. Årsagen til angivelse heraf er, at det er nødvendigt at screene området for eventuelle lugtgener fra landbrug, for at afdække områdets byudviklingsmuligheder. De informationer, der ligger til grund for angivelse af erhvervsmæssige dyrehold, stammer fra et lugtkort udarbejdet på baggrund af det centrale husdyrregister og lovkrav til lugt. 9

10 A raktiv bosætning, byudvikling og erhverv Skanderup byder som helhed på en lang række af bosætningskvaliteter. Blandt disse kvaliteter kan bl.a. nævnes områdets fantastiske natur og landskab, et spændende kulturhistorisk miljø, 2 kirker, 3 skoler, arbejdspladser samt et livligt miljø og foreningsliv, hvor der til stadighed er tilbud om forskellige fritidsaktiviteter. Det er vel at mærke nødvendigt at opretholde området som et a raktivt bosætningstilbud, hvilket foreslås gjort via en række forskellige tiltag. Skanderups centrale placering midt mellem Kolding og Lunderskov gør, at landsbyen er et oplagt sted for bosætning, hvis man ønsker at bo i landskabelige omgivelser, men samtidig tæt på de større byer. Infrastrukturelt ligger Skanderup også meget centralt i trekantsområdet med adgang til motorvej E45 (Ålborg Flensborg) og motorvej E20 (Esbjerg- Fyn/ Sjælland) indenfor få minu er. Det er et stort ønske at byen fortsat udvikler sig omkring Forbundsskolen, hvor der allerede er lokalplanlagt en del udstykninger. Disse ønskes fortsat i vestlig retning, således at udstykninger fremover har en let adgang til skolen, de rekreative arealer og ikke mindst den længe ønskede hal. På de følgende sider beskrives tiltag re et mod forbedrede rekreative faciliteter og forbedret trafiksikkerhed, men desuden er det et ønske at udstykke nye grunde i området. De e bør ske under hensyntagen til landsbyens karakter og med god mulighed for at integrere tilfly ere. Generelt bør den fremtidige udvikling af Skanderup ske under hensyntagen til, at byen bevarer sit selvstændige landsbypræg. Der er hovedsageligt behov for boliger re et mod to segmenter, nemlig børnefamilier samt ældre mennesker, der fx søger ny bolig, fordi deres nuværende bolig kræver for meget vedligeholdelse. Familieboliger Området tilbyder en række kvaliteter, som appelerer til børnefamilier, hvor i blandt muligheden for skolegang er en stærk trumf. Skolens placering i Skanderup og de tilstødende grønne arealer er et væsentlig argument for at placere et boligområde samt en ny multihal tæt på Forbundsskolen. Ældreboliger Det mest optimale er, at denne type boliger placeres tæt ved de nye udstykninger og skolen, hvor der foregår mange a enarrangementer. Ligeledes vil man trygt kunne færdes langs det oplyste stisystem. Sådanne boliger kan eksempelvis opføres som tæt-lav lavenergibebyggelse, jævnfør Kolding Kommunes nye boligpolitik om bæredygtig byggeri. Egeskovvej Kastanie Allé Svinget Skanderup Landevej Marievænget Enghaven Søndergyden Sø/Vandløb De på kortet forslåede udstykninger i Skanderup sker som forlængelse af den eksisterende bebyggelse og de nye udstykninger langs Hjarupvej og Egeskovvej. 10 Hjarupvej Eksisterende skov Nye boligområder Fra Kolding Kommunes byudviklingsnotat april 2008 Byudviklingsområde der overføres til byzone. Forslag til nyt byudviklingsområde Byudvikling

11 Lejeboliger Da der også er behov for lejeboliger i Skanderup ville det være ønskeligt, at der var mulighed for en række mindre lejemål for eksempelvis unge, enlige, pensionister etc. Et muligt emne for denne type lejemål kunne være en renovering og ombygning af den gamle Kommuneskole. Et boligprojekt i forbindelse med skolen, er tidligere udarbejdet af den private ejer og forelagt (Gl.) Lunderskov Kommune. Hallen indre es med et motionscenter, hvor træning kan indpasses i hverdagen, samt et aktivitetsrum for de mindste, hvor de kan lege, mens forældrene træner. Specialinstitutionen Grønnebakken kan anvende hallens mange faciliteter til den daglige motoriske træning for børn med autisme og andre krævende vanskeligheder. Ligeledes kan skolens øvrige elever anvende hallen uden at skulle bruge unødig tid med bustransport til - og fra hallen i Ødis. I tilknytning til hallen etableres en multibane til f.eks. hockey og skaterløb, en beachvolleybane og et område til en træningspavillon. Den tidligere Kommuneskole Erhverv Der er ikke meget liberalt erhverv i Skanderup, men det er et lokalt ønske at tiltrække mindre håndværksog produktionsvirksomheder. Den generelle opfa else er, at de små virksomheder, og den fysiske aktivitet som de skaber, giver landsbyen karakter. Et fremtidigt scenarium Et muligt scenarium for fremtiden i Skanderup kunne være, at man i løbet af få år har fået etableret en multihal, der sammen med Forbundsskolen samler hele området i et fælles kultur- og fritidsområde. En café kan muligvis placeres således, at den fungerer som forbindelsesled mellem skolen og hallen. Caféen fungerer samtidig som lokal kiosk & café uden for skolens normale åbningstid. Et sted hvor bla. børnefamilier kan mødes og drikke kaffe, mens børnene er til sport. En anden mulighed for aktivitet i cafeén, er udlejning til fester, konfirmationer, foredrag, udstillinger etc. Landsbyens teenagere mødes i lokaler i multihallen, hvor de unge kan dyrke deres interesser som f.eks. computerspil, musik, pool m.m. Byens ældre har også behov for idrætstilbud. Cafe en danner ramme for spis-sammen-arrangementer, lige som billard og motionsrum også er aktiviteter, som de ældre har glæde af. Det nye kultur- og fritidsområde er ikke kun forbeholdt Skanderups borgere, men også borgere fra Gelballe og Hjarup, der vil kunne anvende den nye multihal som fælles samlingsted for idræt og andre kulturelle aktiviteter. Nye udstykninger mellem Hjarupvej og Smedegyden/ Enghaven, vil følge e er de nuværende udstykninger og e erhånden vil de omkranse det nye fritids- & kulturområde med grønne arealer og stier, som fører til skolen og den nye multihal. Eksempel på multihal. (Dorthe Mandrup Arkitekter) Området bag Forbundsskolen, hvor der allerede er gang i byggeriet på de nye udstykninger, og hvor borgerne i Skanderup ønsker at placere en ny hal der kan samle landsbyens mange aktiviteter. Hallen påtænkes placeret i forbindelse med boldbanerne (til venstre på fotoet) og i forbindelse med skolen. 11

12 Marievænget Lunderskovvej Marievænget Bevaringsværdige steder og forskønnelse Registrering SKANDERUP Kastanie Allé Egeskovvej Sø/Vandløb Eksisterende skov Vejforløb med behov for forskønnelse Særlige kig Eksisterende træer Svinget Skanderup Landevej Enghaven Søndergyden Hjarupvej Skanderup E erskole Den tidligere brugs Den tidligere Kommuneskole Friskolen Skanderup Valgmenighedskirke Skanderup og omegn rummer en lang række kulturhistoriske kvaliteter og ressourcer. På kortene er gengivet et uddrag af de bygninger som bl.a. er udpeget i Kulturmiljøer i Kolding Kommune på grund af, at de besidder særlige kvaliteter vurderet e er arkitektoniske og historiske kriterier. Baggrunden for de e erfølgende forslag er at understø e et udvalg af disse elementers kvaliteter, men desuden optimere dem og andre steder i byen som ressourcer i lokalsamfundet. Ønsker til tiltag Sø/Vandløb Eksisterende skov Grønne arealer Ønsket belysning Forskønnelse af vejforløb Rekreative arealer SKANDERUP Nye træer Eksisterende træer Egeskovvej Kastanie Allé Svinget Skanderup Landevej Søndergyden Enghaven Hjarupvej 12

13 Ønsker til tiltag I forlængelse af nye trafikale tiltag og forskønnelse af arealerne omkring Forbundsskolen er det et stort ønske, at der etableres en multihal (se også side 11). Forbundsskolen og Multihallen bliver da områdets nye samlingspunkt for, ikke bare læring og idræt, men hele landsbyen, der mangler et samlende sted for kulturel udfoldelse. Generelt har vejforløbet omkring skolen behov for forskønnelse. Trafikale tiltag, som trafikdæmpning, er vigtige i denne forbindelse. Cykelstien bør forbindes, fra begge sider af Forbundsskolen, gennem hele vejforløbet langs Hjarupvej og belysning af cykelstien bør etableres fra Skanderup til Hjarup. Langs Søndergyden kan en generel oprydning og forskønnelse af bevoksningen omkring bækken og i den sydlige ende af Marievænget, muliggøre at en stiforbindelse langs Skanderup Bæk kan blive en flot rekreativ oplevelse i fremtiden. Ved Svinget kunne en forskønnelse af den tidligere Brugs og nærområdet, være et fint tiltag og understrege landsbyens gamle centrum og landsbykarakter. Langs Kastanie Allé og stiforløbet på sydsiden af landsbyen, ville en udtyndning i de mindre bevoksninger og krat kunne markere de høje flo e træer yderligere og give fine udkig til de tilstødende grønne arealer. Stien langs byens sydlige del ønskes ført videre til Søndergyden, langs den nuværende mark bag Enghaven. Ligeledes bør stien tilslu es de nuværende udstykninger (etape 1 og 2) og cykelstien langs Hjarupvej. Læs mere herom under stiforbindelser på s. 14 Det er et stort ønske, at der etableres cykelsti hele vejen langs Kastanie Allés vestlige forløb, og videre mod Lunderskov. I øjeblikket er der kun etableret cykelsti i rundkørslen ved Lunderskovvej. Desuden er der behov for at øge cyklisternes sikkerhed på Skanderup Landevej (skolevej til Kolding og bussen) og Egeskovvej (skolevej Gelballe). Læs mere om infrastruktur på s.17 I de grønne arealer mellem de nye udstykninger (Etape 1 og Etape 2), kan et eksisterende regnvandsbassin omdannes til et et rekreativt grønt areal med vandhul, dyreliv (frøer, fugle, sommerfugle etc.) og opholdsarealer m/ bænke etc. En overordnet skitse på nye grønne kiler, udstykningsmuligheder samt en mulig placering af en kommende Multihal kan ses nedenfor. NB. Der gøres opmærksom på at etape 2 ligger inden for kirkeomgivelser og de e ønskes respekteret. Trafikdæmpende tiltag é Kastanie All t ge Skanderup Landevej Kirke in Sv En gh av en n rgyde Sønde Vandhul Bålplads Etape 2 Sti Etape 4 Etape 3 Cykelsti Grøn kile Etape 1 Trafikdæmpende tiltag rup Hja Grøn kile Grøn kile vej Område for placering af Multihal Forbundsskolen Trafikdæmpende tiltag 13

14 Marievænget Landskabelige omgivelser og stiforbindelser Som tidligere beskrevet rummer Skanderup store naturkvaliteter, og for borgerne i Skanderup er det vigtigt at bevare de mange landskabelige kiler, som går ind i byen og heri ligger nogle fantastiske naturmæssige oplevelser. Det er yderst vigtigt for borgerne at disse fri-arealer ikke anvendes til hul-udfyldning ved nye udstykninger. Kilerne bør også være gennemgående i nye boligudstykninger. Yderligere er der et ønske om, at fremhæve de naturmæssige kvaliteter, som f.eks. bækkens løb gennem landsbyen. De e kan gøres ved eksempelvis beskæring og udtyndning af krat og bevoksninger omkring bækken og samtidig langs de mange træer flere steder i Skanderup. Et par steder langs Kastanie Allé er træerne ikke beskåret korrekt, hvilket er vigtigt fremover at e erstræbe. Der eksisterer et stort potentiale i at etablere et samlet stisystem i området, som vil kunne forløbe gennem et landskab med store naturkvaliteter. På kortet foreslås etableret nye stier med forbindelse til det eksisterende stisystem, herved udbygges et stort sammenhængende stisystem, der løber langs Skanderup by, til Forbundsskolen og i et stort område omkring byen. Her vil det naturligvis være vigtigt at stisystemet indtænkes i et kommende kultur- & fritidsområde i forbindelse med en kommende Multihal. Lunderskovvej Kastanie Allé SKANDERUP Egeskovvej Svinget Enghaven Søndergyden Hjarupvej Sø/Vandløb Eksisterende skov Særlige landskabelige kig Ønskede stiforbindelser Eksisterende stiforbindelser Regional stirute 14

15 Skanderup er karakteriseret ved mange høje træer og allér, som her ved Wissingsminde. Skanderup Landevej Levende hegn går flere steder helt ind i landsbyen, hvilket giver stedet karakter. Skanderup Bæk ved Søndergyden ønskes fremhævet yderligere ved bla. beskæring af planter og krat. Stien langs Skanderups sydside, mod de nye udstykninger og Forbundsskolen. 15

16 Marievænget Sø/Vandløb Eksisterende skov Trafikale tiltag Ønsket cykelsti Primære veje Eksisterende cykelsti Kastanie Allé 3 SKANDERUP Egeskovvej Søndergyden Svinget Enghaven Hjarupvej 16

17 Infrastruktur Trafiksikkerhed Borgerne har udpeget en række problematiske steder i området. I denne plan formidles de udpegede steder og de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der eksisterer her. De endelige løsningsforslag bør dog bero på en egentlig trafikplan, hvor byen og tilstødende områder behandles i sin helhed. En sådan trafikplan er en omfa ende og specialiseret opgave og ligger derfor uden for de e projekt. Det er dog generelt et forbedrende tiltag at sikre, at byzonen er tydeligt markeret med byskilte som minimum. Desuden kan der i de mest belastede kryds udføres tiltag, der visuelt virker hastighedsdæmpende, hvilket fx kan gøres ved hjælp af strategisk plantede træer, belægning, kantning af vejen eller rundkørsler. Skanderup Landevej Det er vel at mærke nødvendigt i de hastighedsdæmpende foranstaltninger at tage hensyn til store køretøjer, som fx landbrugsmaskiner. Det må derfor indtænkes, at køretøjer kan passere de hastighedsdæmpende foranstaltninger, eller at der findes alternative ruter. 1: Hjarupvej/Forbundsskolen Der er et generelt stort ønske om at få området ved Forbundskolen trafiksaneret. Cykelstien ønskes forlænget langs hele skolens forløb, således at de to ender, der brat stopper ved den nordlige og sydlige ende af skolen, forbindes. Herved bliver det muligt at cykle hele vejen fra Hjarup og Skanderup uden at skulle ud på Hjarupvej. Ligeledes er det et stort ønske,at cykelstien får belysning samt evt. reflekspullerter langs hele- eller dele af vejforløbet på Hjarupvej/Skanderupvej. De nuværende midlertidige pullerter ønskes i den forbindelse nedtaget som led i en generel forskønnelse af vejforløbet. Den nuværende situation for midlertidig parkering og afsætning af skolebørn er ikke optimal. De e gælder såvel for busser og biler. Parkering bør foregå på skolens sydlige parkeringsplads og ikke langs Hjarupvej. Hjarup Pullerter ved cykelstien langs Hjarupvej ved Forbundsskolens sydlige ankomst. 17

18 4: Kastanie Allé Ved både Valgmenighedskirken, e erskolen og Friskolen parkeres der o e på cykelstien. De e sker dagligt ved af- og påsætning af elever. Ved større arrangementer parkeres der i et længere tidsrum langs hele Kastanie Allé. Der ønskes forbudsmarkering samt henvisning til at parkering skal foregå ved Kirken eller skolernes egne parkeringspladser. Parkeringsområdet foran Forbundsskolen, hvor bl.a. skolebussen har et problem med af- og påsætning. Udover at fly e langtidsparkeringen til skolens sydlige parkeringsplads, får man muligheden for at lave en generel forskønnelse af Forbundskolens ankomstside. Her kan pladsen indre es med holdepladser for skolebussen samt et såkaldt Kiss-and Ride -område til aflevering/a entning. En opstramning af de grønne arealer og vejforløbet er nødvendig. 2 : Krydset Hjarupvej,/Skanderup Landevej/Egeskovvej I forbindelse med en generel forskønnelse af de e markante kryds ved ankomsten til Skanderup, ville det være ønskeligt med en markering og trafikdæmpende foranstaltning, evt. som belægning eller hævet flade. Cykelstien langs Kastanie Allé, hvor der o e parkeres. Gelballe Borgerne i Gelballe ønsker en cykelsti etableret bagom den sydlige del af Gelballe, således at cyklister kan undgå den befærdede Gelballevej. Der ønskes forbindelse via Egeskovvej og videre mod Forbundskolen i Skanderup. Borgerne har behov for cykelstien for at komme i skole og for at anvende hallen. Hvis ikke børnene kan komme sikker frem, vil man ellers orientere sig mod Lunderskov eller Kolding. Krydset som ønskes markeret og tydligere trafikdæmpet. 3 : Kastanie Allé, vest Som ved den østlige ankomst til Skanderup via Skanderup Landevej, opleves det ved denne vestlige strækning, at farten er for høj. En trafikdæmpende foranstaltning bør etableres langs denne del af Kastanie Allé. Gelballe 18 Ankomst fra vest ved Kastanie Allé

19 Kollektiv trafik Der er generelt et ønske om bedre busforbindelser til og fra de omkringliggende byer. Fra Skanderup by er der busser til og fra Lunderskov, Vamdrup, Jordrup og Kolding (45 min for 12 km) indtil kl. 16 i hverdagen. Hvis man vil opnå forbindelse e er de e tidspunkt eller i weekenden kræves der at dele af transporten klares per cykel eller bil. (Hvis man vælger cykel, kræves at begge veje - frem og tilbage, klares med cyklen, da den ellers forbliver ved stationen.) Turen fra Skanderup til Kolding vil på denne måde kun tage ca. 15 min., og for flere, blive et a raktivt alternativ til bilen. Nedenstående skitse viser et forslag til omlægning af busrute 46. N.B. Hvis busruten ikke kan lægges om, må der satses på en bedre sikring af Skanderup Landevej. Fra Lunderskov kan man tage videre med tog i retning Kolding eller Esbjerg. Hvis man skal til Kolding er der desuden mulighed for at tage bus 46 fra Møllevang. Dele af strækningen til Lunderskov (ca. 4 km.) og hele vejen til Møllevang (ca. 4 km. fra Skanderup by) er der ingen cykelsti og man må cykle på uoplyst landevej. En oplagt og simpel løsning er, at busrute 46 omlægges til at gå forbi Forbundsskolen. Denne omlægning vil skønnes, at tage 5 minu er mere end den nuværende rute og vil kunne tilgodese over 400 borgere og e erskolens elever. Eksisterende busrute Omlægning af ekst. busrute Stoppested SKANDERUP Møllevang Skanderup Landevej Forbundsskolen Koldingvej Koldingvej HJARUP 19

20 Dette hæfte er udarbejdet af udviklingsgruppen (landsbyforeningen) i Skanderup for at tilkendegive, hvorledes borgerne, mener landsbylivet og landsbymiljøet bedst kan styrkes og udvikle sig, samt hvordan landskab og bygningsværdier bør beskyttes. Det er udviklingsgruppens håb, at hæftet vil blive et nyttigt værktøj for borgere, virksomheder, foreninger og kommune i arbejdet med at udvikle Skanderup som et initiativrigt og inspirerende sted at bo i mange år frem. Kontaktperson Julja Buerstedde (formand, Udviklingsgruppen) Wissingsmindevej 18 Skanderup 6640 Lunderskov Tlf Bemærkninger fra borgerne Udviklingsgruppen har behandlet de bemærkninger til udviklingsplanen, der fremkom på borgermødet d. 28. januar 2009 og i løbet af offentlighedsfasen, og beskrevet dem nedenfor: Nogle borgere fra Gelballe fremhæver at Egeskovvej er skolevej for Gelballeborgerne. Hvis den vej sikres vil de bruge skolen og også den fremtidige hal, ellers må de orientere sig mod Lunderskov eller Kolding. En borger fra Møllevang mener, at Egeskovvej trænger til forskønnelse, da der bl.a. er huller i asfalten. Der bliver fremhævet at, der i høj grad ikke kun er brug for cykelsti til Lunderskov, men også er brug for større sikkerhed for cyklister på Skanderup Landevej, da det er skolevej for mange af de ældre børn som går på Munkensdam Amtsgymnasium eller Realskolen i Kolding. Da byudviklingen primært skal foregå syd for landsbyen, mener en lodsejer at grundene på nordsiden af Kastanieallé ikke bør blive byzone, da man derved kommer for tæt på de omkringliggende landbrug og gårde.

Udviklingsplan for. Taps og omegn

Udviklingsplan for. Taps og omegn Udviklingsplan for Taps og omegn Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 5 Luftfoto 7 Beskyttelse, bindinger og kulturhistorie 9 Attraktiv bosætning, byudvikling og erhverv 11 Forskønnelse og bevaringsværdige

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Ricco Bødker Andersen 10-03-2014 10:03 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 10-03-2014 10:00 -----

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere