Udviklingsplan for. Skanderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for. Skanderup"

Transkript

1 Udviklingsplan for Skanderup

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 5 Lu foto 7 Besky else, bindinger og kulturhistorie 8 A raktiv bosætning, byudvikling og erhverv 10 Bevaringsværdige steder og forskønnelse 12 Landskabelige omgivelser og stiforbindelser 14 Infrastruktur 17 Bemærkninger fra borgerne 20 Landsbysamarbejderne Kolding Kommune består af 20 landsbyer, som er organiseret i Landsbyernes Kontaktforum. Landsbyerne er e er geografisk placering og historisk tilknytningsforhold organiseret i 9 landsbysamarbejder, der alle er repræsenteret i Kolding Kommunes Landsbyforum. Landsbysamarbejderne består i at skabe lokalt samarbejde, som kan styrke den lokale dagligvarehandel, den fælles skole, kirke eller forsamlingshus, de fælles foreninger, de fælles naturværdier i området med mere. Landsbysamarbejdet Skanderup - Hjarup Skanderup indgår i et landsbysamarbejde med Hjarup. De e samarbejde indebærer bl.a. Idrætsforening, børnehave og Forbundsskolen, der er fysisk er placeret ved Skanderup, men som også har elever fra Hjarup. Som konsekvens heraf, er den eksisterende cykelsti til skolen yderligere et fælles anliggende. Her ønskes forholdene forbedret med belysning og afmærkning. Ligeledes arbejdes der på at få etableret en fælles Multihal ved Forbundsskolen i Skanderup. Forslag til Udviklingsplanen er udarbejdet for Udviklingsgruppen under Borgerforeningen/ Arbejdsgruppen af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps i perioden september 2008 til december Med landsbyforeningen som styregruppe har følgende deltaget i arbejdet med planen: Erik Dyg Sørensen, Knud Erik Svendsen, Ellen Svendsen, John M. Hansen, Hanne Pia Hansen, Johan Helms, Ole Johansen, Christian Christensen, Patricia Williams, Poul Jacob Kragh, Peder Carlsen, Morten S. Thomsen, Birgi e Thomsen, Ejvind Gram, Erik Henriksen, Morten Hjort, Jakob Christiansen, Ke y R. Jørgensen, Rie Larsen, Erik Johansen, Hans Carlsen, Peter Kjær, Thorvald Larsen, Peter Carlsen og Julja Buerstedde. Planens indhold er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppernes drø elser på en række møder i 2008, 2 fælles møder mellem GBL og arbejdsgrupperne, samt 2 forudgående borgermøder a oldt på lokalsamfundets eget initiativ i september og november Endvidere er planen justeret på baggrund af Teknisk Forvaltnings kommentarer til et tidligere udkast af planen Tekst, layout og illustrationer: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps Tryk: Kolding Kommune Lu foto og grundkort udlånt af Kolding Kommune 2 Kilder: Lunderskov Kommuneplan Kulturmiljøer i Kolding Kommune Miljøportalen.dk

3 Forord Hermed foreligger udviklingsplanen for Skanderup. Den færdige udviklingsplan er udtryk for borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling de næste år. Forslaget indeholder ønsker og forslag til forbedringer i og omkring landsbyen. Planens indhold er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppernes drø elser på en række møder i 2008, 2 fælles møder mellem GBL og arbejdsgrupperne, samt 2 forudgående borgermøder a oldt på lokalsamfundets eget initiativ i foråret Endvidere er planen justeret på baggrund af Teknisk Forvaltnings kommentarer til et tidligere udkast af planen og endelig fremlagt på et borgermøde i januar De indkomne bemærkninger fra borgermødet er e erfølgende vurderet af Udviklingsgruppen og indarbejdet bl.a. som bemærkninger på side 20 i hæ et. Kolding Kommune har opfordret de forskellige landsbysamfund til at udarbejde disse udviklingsplaner for at kende landsbyernes ønsker til udvikling og tiltag for fremtiden. Her er også tale om forslag til nogle initiativer, der kun kan realiseres, hvis de berørte grundejere og lejere er indforstået hermed. Forslaget er disponeret som følger: Først en beskrivelse af Skanderup (beliggenhed, overordnet struktur samt byfunktioner og offentlige faciliteter). Dernæst et afsnit der beskriver bindinger og kulturhistorie, og dermed særlige hensyn i forhold til fremtidig udvikling. De følgende afsnit beskriver og perspektiverer området som henholdsvis bo- og arbejdssted, samt som fritids- og rekreativt område. Forslaget indeholder endvidere et afsnit om infrastruktur, hvor bl.a. de trafikale forhold behandles. Planen indeholder en række ønsker og forslag til forbedrede forhold i området, hvilket beskrives under hvert sit respektive tema. Udviklingsgruppen anser det for vigtigt: at der sker en udvikling i dialogen med Kolding Kommune, således at områdets store ønske om en hal, med tilhørende udendørs multibane, bliver en realitet inden for en kort årrække. De e bl.a. for at: - Kolding Kommunes specialinstitution Grønnebakken, der har til huse ved Forbundsskolen, får bedre vilkår for at varetage børnenes skærpede behov for motion og motorisk udvikling. - Forbundsskolens elever ikke skal anvende tiden på at køre med bus til hallen i Ødis for at få mulighed for idræt. - bibeholde og udvikle et godt udbud af fritidsfaciliteter til forskellige aldersgrupper i området. - sikre den fortsa e eksistens og udvikling af områdets institutioner og det lokale engagement, herunder opretholdelse af de lokale foreninger. at forbedre trafiksikkerheden omkring Forbundsskolen og i Skanderup. at sikre en bedre kollektiv trafik til Skanderup, hvilket også indbefa er en omlæggelse af busrute 46 og 47. at der udbygges et sammenhængende stinet, der forbinder hele landsbyen med Forbundsskolen og de lokale naturkvaliteter. at sikre, at udviklingen i området sker i et tempo, som gør det muligt at bevare områdets landlige værdier og identitet, men samtidig integrerer nye boliger - og erhverv i landsbyen. Skanderup Udviklingsgruppe, Januar 2009 Primære tiltag i fremtiden Udviklingsgruppen i Skanderup vurderer, at der bør ydes en særlig indsats for at følgende 3 indsatser i udviklingsplanen bliver fulgt op i den nærmeste fremtid: 1) At en ny hal bliver en realitet og at området omkring denne og Forbundsskolen bliver byens nye samlingssted (s. 11 og 13). 2) Trafiksanering og forskønnelse af vejene i Skanderup (s. 12 og 17) 3) Udvidelse af byen omkring Forbundsskolen og den sydlige bydel (s. 10 og 13) 3

4 Sø/Vandløb Eksisterende skov Gelballe Lunderskov Lun der vve sko jj Skanderup Kirke e Eg SKANDERUP Friskole Ungdomskole Marievænget rgyde n Kastanie Allé Sv i ng Sønde Kirkeby ej vv o sk et Valgmenighedskirke Forbundsskolen Skanderup Bæk rup Hja vej vej ing d Kol 4

5 Karakteristik Overordnet struktur Skanderup er beliggende mellem Kolding og Lunderskov med en afstand på ca. 11 km til Kolding mod øst og 4 km til Lunderskov mod nordvest. Den gamle Skanderup Kirkeby, der hovedsagligt består af en bebyggelse i tilknytning til Skanderup Kirke, ligger mellem Skanderup og Lunderskov. Kastanieallé i Skanderup Landsbyen består af en række karakteristiske landejendomme og bygninger, hvoraf mange er beliggende langs byens hovedgade, Kastanie Allé. Skanderup har udviklet sig, som det o e ses i den type landsbyer, omkring vigtige byfunktioner som Mejeri (nu byens Valgmenighedskirke), en tidligere kommune skole (nu i privat eje), E erskolen og Friskolen. En række store gårde fra forskellige tidsperioder præger den nordlige del af Kastanie Allé, mens størstedelen af landsbyens beboelsesområder, fra nyere tid, ligger på den sydlige side af vejen. Området rummer en smuk og varieret natur, som flere steder når helt ind i boligområderne. Store levende hegn markerer Skanderup i landskabet, og der er en tydelig grøn afgrænsning af byen, især ved ankomst fra Kolding og Lunderskov. De mange store kastanietræer langs Kastanie Allé, er særegne for landsbyen. Skanderup Landevej Institutioner, foreninger og erhverv Skanderup-Hjarup Forbundsskole er en folkeskole med elever fra kl. Skolen har tilkny et 3 specialklasser med elever hovedsagelig fra de gamle Vamdrup og Lunderskov kommuner. E er 7. kl. ligger de naturlige overbygningsskoler i Vamdrup og Lunderskov, men en del af eleverne vælger en overbygningsskole i Kolding. I tilknytning til skolen ligger Centerklasseafdelingen Grønnebakken, der er for elever med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum, som har brug for vidtgående specialundervisning. Yderligere er Skanderup Friskole et alternativ til den almindelige folkeskole og Skanderup E erskole er også en populær institution i byen. Koldingvej Skanderup har et bredt foreningsliv lige fra landsbyforening, idrætsklubber til spejderbevægelse og lokalblad. Flere af disse aktiviteter sker i samarbejde med Hjarup. Langt de fleste arbejdspladser er baseret på byens skoler og daginstitution (ca. 125 stk.). Dertil kommer arbejdspladser i landbruget, frisør, smed etc. HJARUP Forbundsskolen i Skanderup 5

6 Lunderskovvej Kirkeby Kastanie Allé Skanderup Palle Kirksvej Egeskovvej Svinget Marievænget Smedegyden Enghaven Hjarupvej 6

7 Hylkedalsvej Skanderup Landevej Koldingvej Lu foto HJARUP (2004) 7

8 Gelballe Skanderup Kirke Lunderskov Kirkeby SKANDERUP Besky else, bindinger og kulturhistorie De e kort angiver de væsentligste bindinger, som nødvendigvis må tages med i den samlede vurdering af områdets udviklingsmuligheder. For at sikre at den fremtidige byudvikling ikke truer grundvandet, er det således nødvendigt at afdække en række forskellige besky elsesforhold - herunder kategorien særlige drikkevandsinteresser. I Skanderup er der særlige drikkevandsinteresser og området er indvindingsopland for flere vandværker. Byudvikling i området skal derfor ske udenfor de særlige drikkevandsinteresser, og ved de tidligere byudlæg omkring Marievænget og Søndergyden skal der stilles særlige restriktioner til nybyggeri og anvendelse, for at besky e grundvandet. 8 Det er ligeledes vigtigt at kulturmiljøet tilgodeses når byudvikling og nybyggeri planlægges i Skanderup, således at der bla. tages hensyn til ind- og udkig til kirken i byen. Kulturhistorie Skanderup kan spores tilbage til 1280 og i 1688 bestod den af 17 gårde og tre huse. Landsbyen havde dengang en såkaldt fortestruktur, hvormed gårdene lå omkring et agerbrug med veje strålende i flere retninger. I 1930 erne anlagdes en øst-vestgående vej gennem landsbykernen. Byen består af seks spredtliggende gårde med en række huse og institutioner ind imellem. Ved ankomst til Skanderup fra øst møder man gården Ejersminde og midt i byen ligger Grønvangsgård, hvoraf der nu kun er stuehuset tilbage. I den nordlige del

9 Sø/Vandløb Eksisterende skov Større husdyrbrug Beskyttede jord- og stendiger Kirkebyggelinier Beskyttede vandløb Kirkeomgivelser Kulturmiljø Skovbyggelinier 3 områder (eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø) Udpeget ny natur Indvindingsopland for vandværker Den grundtvigdianske menighed slog sig ned i Skanderup landsby og skabte et karakteristisk friskolemiljø. Valgmenigheden er opre et i 1910 og Valgmenighedskirken er indre et i det ombyggede andelsmejeri, opført i 1895 (tegnet af arkitekt Th. Rolver, Kolding). Det ombyggede mejeri blev ledigt i 1912, da virksomheden blev fly et til Lunderskov, som et søndagsaktivt mejeri. Den tidligere kommuneskole i røde mursten er opført i Gymnastiksalen har bla. stræbepiller ligesom de gamle forsamlingshussale. Bygningen er nu i privat eje. Mod vest byggede den grundtvigdianske menighed en e erskole med friskole. Bygningen er opført i 1914 og bygget i Bedre Byggeskik stil. Den hedder nu Skanderup E erskole og består af flere tilbygninger, opført på forskellige tidspunkter. Friskolen ligger på den modsa e side af Kastanie Allé og her forefindes også et større grønt areal. Særlige drikkevandsinteresser Vandværker Grundvandsforhold Kirkeby Skanderup Valgmenighedskirken Hjarup Fakta: Besky else og bindinger På kortet er angivet bindinger som kulturmiljø, kirkebyggelinie, kirkeomgivelser, besky ede jord- og stendiger, fortidsminder, besky ede vandløb, besky ede naturområder (søer, vandløb, mose, eng og overdrev), skovbyggelinie og drikkevandsinteresser. Disse informationer er gengivet fra hjemmesiden Miljoeportalen.dk. af landsbyen ligger et større landbrug, Wissingsminde, samt gården Mariegård. Skanderup sogn er præget af tidligere tiders kampe mellem Indre Mission og den grundtvigske kirke. Indre Mission slog sig ned ved den afsides beliggende Skanderup Kirke, og opførte missionshuset Pella i Omkring kirken ligger bebyggelsen Kirkeby, bestående af præstegården, missionshuset (nu metalsliberi), den tidligere fa iggård (Hvidkærgård) opført 1875 samt nogle små huse. Skanderup Kirke har romansk kor og skib med nyere tårn. På kirkegården er der bl.a. en mindesten over tre ukendte soldater, der faldt i slaget ved Ejstrup 23. april Kirkebyen er et særegent religiøst bygningsmiljø fra nyere tid. Drikkevandsinteresser Nye byudviklingsområder må som udgangspunkt kun udlægges, hvor der ikke er særlige drikkevandsinteresser. Hvis det ikke er muligt, skal områderne udlægges så der tages særlige forholdsregler til besky else af grundvandsressourcerne. Husdyrbrug Desuden angiver kortet et udvalgt antal af områdets erhvervsmæssige dyrehold. Årsagen til angivelse heraf er, at det er nødvendigt at screene området for eventuelle lugtgener fra landbrug, for at afdække områdets byudviklingsmuligheder. De informationer, der ligger til grund for angivelse af erhvervsmæssige dyrehold, stammer fra et lugtkort udarbejdet på baggrund af det centrale husdyrregister og lovkrav til lugt. 9

10 A raktiv bosætning, byudvikling og erhverv Skanderup byder som helhed på en lang række af bosætningskvaliteter. Blandt disse kvaliteter kan bl.a. nævnes områdets fantastiske natur og landskab, et spændende kulturhistorisk miljø, 2 kirker, 3 skoler, arbejdspladser samt et livligt miljø og foreningsliv, hvor der til stadighed er tilbud om forskellige fritidsaktiviteter. Det er vel at mærke nødvendigt at opretholde området som et a raktivt bosætningstilbud, hvilket foreslås gjort via en række forskellige tiltag. Skanderups centrale placering midt mellem Kolding og Lunderskov gør, at landsbyen er et oplagt sted for bosætning, hvis man ønsker at bo i landskabelige omgivelser, men samtidig tæt på de større byer. Infrastrukturelt ligger Skanderup også meget centralt i trekantsområdet med adgang til motorvej E45 (Ålborg Flensborg) og motorvej E20 (Esbjerg- Fyn/ Sjælland) indenfor få minu er. Det er et stort ønske at byen fortsat udvikler sig omkring Forbundsskolen, hvor der allerede er lokalplanlagt en del udstykninger. Disse ønskes fortsat i vestlig retning, således at udstykninger fremover har en let adgang til skolen, de rekreative arealer og ikke mindst den længe ønskede hal. På de følgende sider beskrives tiltag re et mod forbedrede rekreative faciliteter og forbedret trafiksikkerhed, men desuden er det et ønske at udstykke nye grunde i området. De e bør ske under hensyntagen til landsbyens karakter og med god mulighed for at integrere tilfly ere. Generelt bør den fremtidige udvikling af Skanderup ske under hensyntagen til, at byen bevarer sit selvstændige landsbypræg. Der er hovedsageligt behov for boliger re et mod to segmenter, nemlig børnefamilier samt ældre mennesker, der fx søger ny bolig, fordi deres nuværende bolig kræver for meget vedligeholdelse. Familieboliger Området tilbyder en række kvaliteter, som appelerer til børnefamilier, hvor i blandt muligheden for skolegang er en stærk trumf. Skolens placering i Skanderup og de tilstødende grønne arealer er et væsentlig argument for at placere et boligområde samt en ny multihal tæt på Forbundsskolen. Ældreboliger Det mest optimale er, at denne type boliger placeres tæt ved de nye udstykninger og skolen, hvor der foregår mange a enarrangementer. Ligeledes vil man trygt kunne færdes langs det oplyste stisystem. Sådanne boliger kan eksempelvis opføres som tæt-lav lavenergibebyggelse, jævnfør Kolding Kommunes nye boligpolitik om bæredygtig byggeri. Egeskovvej Kastanie Allé Svinget Skanderup Landevej Marievænget Enghaven Søndergyden Sø/Vandløb De på kortet forslåede udstykninger i Skanderup sker som forlængelse af den eksisterende bebyggelse og de nye udstykninger langs Hjarupvej og Egeskovvej. 10 Hjarupvej Eksisterende skov Nye boligområder Fra Kolding Kommunes byudviklingsnotat april 2008 Byudviklingsområde der overføres til byzone. Forslag til nyt byudviklingsområde Byudvikling

11 Lejeboliger Da der også er behov for lejeboliger i Skanderup ville det være ønskeligt, at der var mulighed for en række mindre lejemål for eksempelvis unge, enlige, pensionister etc. Et muligt emne for denne type lejemål kunne være en renovering og ombygning af den gamle Kommuneskole. Et boligprojekt i forbindelse med skolen, er tidligere udarbejdet af den private ejer og forelagt (Gl.) Lunderskov Kommune. Hallen indre es med et motionscenter, hvor træning kan indpasses i hverdagen, samt et aktivitetsrum for de mindste, hvor de kan lege, mens forældrene træner. Specialinstitutionen Grønnebakken kan anvende hallens mange faciliteter til den daglige motoriske træning for børn med autisme og andre krævende vanskeligheder. Ligeledes kan skolens øvrige elever anvende hallen uden at skulle bruge unødig tid med bustransport til - og fra hallen i Ødis. I tilknytning til hallen etableres en multibane til f.eks. hockey og skaterløb, en beachvolleybane og et område til en træningspavillon. Den tidligere Kommuneskole Erhverv Der er ikke meget liberalt erhverv i Skanderup, men det er et lokalt ønske at tiltrække mindre håndværksog produktionsvirksomheder. Den generelle opfa else er, at de små virksomheder, og den fysiske aktivitet som de skaber, giver landsbyen karakter. Et fremtidigt scenarium Et muligt scenarium for fremtiden i Skanderup kunne være, at man i løbet af få år har fået etableret en multihal, der sammen med Forbundsskolen samler hele området i et fælles kultur- og fritidsområde. En café kan muligvis placeres således, at den fungerer som forbindelsesled mellem skolen og hallen. Caféen fungerer samtidig som lokal kiosk & café uden for skolens normale åbningstid. Et sted hvor bla. børnefamilier kan mødes og drikke kaffe, mens børnene er til sport. En anden mulighed for aktivitet i cafeén, er udlejning til fester, konfirmationer, foredrag, udstillinger etc. Landsbyens teenagere mødes i lokaler i multihallen, hvor de unge kan dyrke deres interesser som f.eks. computerspil, musik, pool m.m. Byens ældre har også behov for idrætstilbud. Cafe en danner ramme for spis-sammen-arrangementer, lige som billard og motionsrum også er aktiviteter, som de ældre har glæde af. Det nye kultur- og fritidsområde er ikke kun forbeholdt Skanderups borgere, men også borgere fra Gelballe og Hjarup, der vil kunne anvende den nye multihal som fælles samlingsted for idræt og andre kulturelle aktiviteter. Nye udstykninger mellem Hjarupvej og Smedegyden/ Enghaven, vil følge e er de nuværende udstykninger og e erhånden vil de omkranse det nye fritids- & kulturområde med grønne arealer og stier, som fører til skolen og den nye multihal. Eksempel på multihal. (Dorthe Mandrup Arkitekter) Området bag Forbundsskolen, hvor der allerede er gang i byggeriet på de nye udstykninger, og hvor borgerne i Skanderup ønsker at placere en ny hal der kan samle landsbyens mange aktiviteter. Hallen påtænkes placeret i forbindelse med boldbanerne (til venstre på fotoet) og i forbindelse med skolen. 11

12 Marievænget Lunderskovvej Marievænget Bevaringsværdige steder og forskønnelse Registrering SKANDERUP Kastanie Allé Egeskovvej Sø/Vandløb Eksisterende skov Vejforløb med behov for forskønnelse Særlige kig Eksisterende træer Svinget Skanderup Landevej Enghaven Søndergyden Hjarupvej Skanderup E erskole Den tidligere brugs Den tidligere Kommuneskole Friskolen Skanderup Valgmenighedskirke Skanderup og omegn rummer en lang række kulturhistoriske kvaliteter og ressourcer. På kortene er gengivet et uddrag af de bygninger som bl.a. er udpeget i Kulturmiljøer i Kolding Kommune på grund af, at de besidder særlige kvaliteter vurderet e er arkitektoniske og historiske kriterier. Baggrunden for de e erfølgende forslag er at understø e et udvalg af disse elementers kvaliteter, men desuden optimere dem og andre steder i byen som ressourcer i lokalsamfundet. Ønsker til tiltag Sø/Vandløb Eksisterende skov Grønne arealer Ønsket belysning Forskønnelse af vejforløb Rekreative arealer SKANDERUP Nye træer Eksisterende træer Egeskovvej Kastanie Allé Svinget Skanderup Landevej Søndergyden Enghaven Hjarupvej 12

13 Ønsker til tiltag I forlængelse af nye trafikale tiltag og forskønnelse af arealerne omkring Forbundsskolen er det et stort ønske, at der etableres en multihal (se også side 11). Forbundsskolen og Multihallen bliver da områdets nye samlingspunkt for, ikke bare læring og idræt, men hele landsbyen, der mangler et samlende sted for kulturel udfoldelse. Generelt har vejforløbet omkring skolen behov for forskønnelse. Trafikale tiltag, som trafikdæmpning, er vigtige i denne forbindelse. Cykelstien bør forbindes, fra begge sider af Forbundsskolen, gennem hele vejforløbet langs Hjarupvej og belysning af cykelstien bør etableres fra Skanderup til Hjarup. Langs Søndergyden kan en generel oprydning og forskønnelse af bevoksningen omkring bækken og i den sydlige ende af Marievænget, muliggøre at en stiforbindelse langs Skanderup Bæk kan blive en flot rekreativ oplevelse i fremtiden. Ved Svinget kunne en forskønnelse af den tidligere Brugs og nærområdet, være et fint tiltag og understrege landsbyens gamle centrum og landsbykarakter. Langs Kastanie Allé og stiforløbet på sydsiden af landsbyen, ville en udtyndning i de mindre bevoksninger og krat kunne markere de høje flo e træer yderligere og give fine udkig til de tilstødende grønne arealer. Stien langs byens sydlige del ønskes ført videre til Søndergyden, langs den nuværende mark bag Enghaven. Ligeledes bør stien tilslu es de nuværende udstykninger (etape 1 og 2) og cykelstien langs Hjarupvej. Læs mere herom under stiforbindelser på s. 14 Det er et stort ønske, at der etableres cykelsti hele vejen langs Kastanie Allés vestlige forløb, og videre mod Lunderskov. I øjeblikket er der kun etableret cykelsti i rundkørslen ved Lunderskovvej. Desuden er der behov for at øge cyklisternes sikkerhed på Skanderup Landevej (skolevej til Kolding og bussen) og Egeskovvej (skolevej Gelballe). Læs mere om infrastruktur på s.17 I de grønne arealer mellem de nye udstykninger (Etape 1 og Etape 2), kan et eksisterende regnvandsbassin omdannes til et et rekreativt grønt areal med vandhul, dyreliv (frøer, fugle, sommerfugle etc.) og opholdsarealer m/ bænke etc. En overordnet skitse på nye grønne kiler, udstykningsmuligheder samt en mulig placering af en kommende Multihal kan ses nedenfor. NB. Der gøres opmærksom på at etape 2 ligger inden for kirkeomgivelser og de e ønskes respekteret. Trafikdæmpende tiltag é Kastanie All t ge Skanderup Landevej Kirke in Sv En gh av en n rgyde Sønde Vandhul Bålplads Etape 2 Sti Etape 4 Etape 3 Cykelsti Grøn kile Etape 1 Trafikdæmpende tiltag rup Hja Grøn kile Grøn kile vej Område for placering af Multihal Forbundsskolen Trafikdæmpende tiltag 13

14 Marievænget Landskabelige omgivelser og stiforbindelser Som tidligere beskrevet rummer Skanderup store naturkvaliteter, og for borgerne i Skanderup er det vigtigt at bevare de mange landskabelige kiler, som går ind i byen og heri ligger nogle fantastiske naturmæssige oplevelser. Det er yderst vigtigt for borgerne at disse fri-arealer ikke anvendes til hul-udfyldning ved nye udstykninger. Kilerne bør også være gennemgående i nye boligudstykninger. Yderligere er der et ønske om, at fremhæve de naturmæssige kvaliteter, som f.eks. bækkens løb gennem landsbyen. De e kan gøres ved eksempelvis beskæring og udtyndning af krat og bevoksninger omkring bækken og samtidig langs de mange træer flere steder i Skanderup. Et par steder langs Kastanie Allé er træerne ikke beskåret korrekt, hvilket er vigtigt fremover at e erstræbe. Der eksisterer et stort potentiale i at etablere et samlet stisystem i området, som vil kunne forløbe gennem et landskab med store naturkvaliteter. På kortet foreslås etableret nye stier med forbindelse til det eksisterende stisystem, herved udbygges et stort sammenhængende stisystem, der løber langs Skanderup by, til Forbundsskolen og i et stort område omkring byen. Her vil det naturligvis være vigtigt at stisystemet indtænkes i et kommende kultur- & fritidsområde i forbindelse med en kommende Multihal. Lunderskovvej Kastanie Allé SKANDERUP Egeskovvej Svinget Enghaven Søndergyden Hjarupvej Sø/Vandløb Eksisterende skov Særlige landskabelige kig Ønskede stiforbindelser Eksisterende stiforbindelser Regional stirute 14

15 Skanderup er karakteriseret ved mange høje træer og allér, som her ved Wissingsminde. Skanderup Landevej Levende hegn går flere steder helt ind i landsbyen, hvilket giver stedet karakter. Skanderup Bæk ved Søndergyden ønskes fremhævet yderligere ved bla. beskæring af planter og krat. Stien langs Skanderups sydside, mod de nye udstykninger og Forbundsskolen. 15

16 Marievænget Sø/Vandløb Eksisterende skov Trafikale tiltag Ønsket cykelsti Primære veje Eksisterende cykelsti Kastanie Allé 3 SKANDERUP Egeskovvej Søndergyden Svinget Enghaven Hjarupvej 16

17 Infrastruktur Trafiksikkerhed Borgerne har udpeget en række problematiske steder i området. I denne plan formidles de udpegede steder og de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der eksisterer her. De endelige løsningsforslag bør dog bero på en egentlig trafikplan, hvor byen og tilstødende områder behandles i sin helhed. En sådan trafikplan er en omfa ende og specialiseret opgave og ligger derfor uden for de e projekt. Det er dog generelt et forbedrende tiltag at sikre, at byzonen er tydeligt markeret med byskilte som minimum. Desuden kan der i de mest belastede kryds udføres tiltag, der visuelt virker hastighedsdæmpende, hvilket fx kan gøres ved hjælp af strategisk plantede træer, belægning, kantning af vejen eller rundkørsler. Skanderup Landevej Det er vel at mærke nødvendigt i de hastighedsdæmpende foranstaltninger at tage hensyn til store køretøjer, som fx landbrugsmaskiner. Det må derfor indtænkes, at køretøjer kan passere de hastighedsdæmpende foranstaltninger, eller at der findes alternative ruter. 1: Hjarupvej/Forbundsskolen Der er et generelt stort ønske om at få området ved Forbundskolen trafiksaneret. Cykelstien ønskes forlænget langs hele skolens forløb, således at de to ender, der brat stopper ved den nordlige og sydlige ende af skolen, forbindes. Herved bliver det muligt at cykle hele vejen fra Hjarup og Skanderup uden at skulle ud på Hjarupvej. Ligeledes er det et stort ønske,at cykelstien får belysning samt evt. reflekspullerter langs hele- eller dele af vejforløbet på Hjarupvej/Skanderupvej. De nuværende midlertidige pullerter ønskes i den forbindelse nedtaget som led i en generel forskønnelse af vejforløbet. Den nuværende situation for midlertidig parkering og afsætning af skolebørn er ikke optimal. De e gælder såvel for busser og biler. Parkering bør foregå på skolens sydlige parkeringsplads og ikke langs Hjarupvej. Hjarup Pullerter ved cykelstien langs Hjarupvej ved Forbundsskolens sydlige ankomst. 17

18 4: Kastanie Allé Ved både Valgmenighedskirken, e erskolen og Friskolen parkeres der o e på cykelstien. De e sker dagligt ved af- og påsætning af elever. Ved større arrangementer parkeres der i et længere tidsrum langs hele Kastanie Allé. Der ønskes forbudsmarkering samt henvisning til at parkering skal foregå ved Kirken eller skolernes egne parkeringspladser. Parkeringsområdet foran Forbundsskolen, hvor bl.a. skolebussen har et problem med af- og påsætning. Udover at fly e langtidsparkeringen til skolens sydlige parkeringsplads, får man muligheden for at lave en generel forskønnelse af Forbundskolens ankomstside. Her kan pladsen indre es med holdepladser for skolebussen samt et såkaldt Kiss-and Ride -område til aflevering/a entning. En opstramning af de grønne arealer og vejforløbet er nødvendig. 2 : Krydset Hjarupvej,/Skanderup Landevej/Egeskovvej I forbindelse med en generel forskønnelse af de e markante kryds ved ankomsten til Skanderup, ville det være ønskeligt med en markering og trafikdæmpende foranstaltning, evt. som belægning eller hævet flade. Cykelstien langs Kastanie Allé, hvor der o e parkeres. Gelballe Borgerne i Gelballe ønsker en cykelsti etableret bagom den sydlige del af Gelballe, således at cyklister kan undgå den befærdede Gelballevej. Der ønskes forbindelse via Egeskovvej og videre mod Forbundskolen i Skanderup. Borgerne har behov for cykelstien for at komme i skole og for at anvende hallen. Hvis ikke børnene kan komme sikker frem, vil man ellers orientere sig mod Lunderskov eller Kolding. Krydset som ønskes markeret og tydligere trafikdæmpet. 3 : Kastanie Allé, vest Som ved den østlige ankomst til Skanderup via Skanderup Landevej, opleves det ved denne vestlige strækning, at farten er for høj. En trafikdæmpende foranstaltning bør etableres langs denne del af Kastanie Allé. Gelballe 18 Ankomst fra vest ved Kastanie Allé

19 Kollektiv trafik Der er generelt et ønske om bedre busforbindelser til og fra de omkringliggende byer. Fra Skanderup by er der busser til og fra Lunderskov, Vamdrup, Jordrup og Kolding (45 min for 12 km) indtil kl. 16 i hverdagen. Hvis man vil opnå forbindelse e er de e tidspunkt eller i weekenden kræves der at dele af transporten klares per cykel eller bil. (Hvis man vælger cykel, kræves at begge veje - frem og tilbage, klares med cyklen, da den ellers forbliver ved stationen.) Turen fra Skanderup til Kolding vil på denne måde kun tage ca. 15 min., og for flere, blive et a raktivt alternativ til bilen. Nedenstående skitse viser et forslag til omlægning af busrute 46. N.B. Hvis busruten ikke kan lægges om, må der satses på en bedre sikring af Skanderup Landevej. Fra Lunderskov kan man tage videre med tog i retning Kolding eller Esbjerg. Hvis man skal til Kolding er der desuden mulighed for at tage bus 46 fra Møllevang. Dele af strækningen til Lunderskov (ca. 4 km.) og hele vejen til Møllevang (ca. 4 km. fra Skanderup by) er der ingen cykelsti og man må cykle på uoplyst landevej. En oplagt og simpel løsning er, at busrute 46 omlægges til at gå forbi Forbundsskolen. Denne omlægning vil skønnes, at tage 5 minu er mere end den nuværende rute og vil kunne tilgodese over 400 borgere og e erskolens elever. Eksisterende busrute Omlægning af ekst. busrute Stoppested SKANDERUP Møllevang Skanderup Landevej Forbundsskolen Koldingvej Koldingvej HJARUP 19

20 Dette hæfte er udarbejdet af udviklingsgruppen (landsbyforeningen) i Skanderup for at tilkendegive, hvorledes borgerne, mener landsbylivet og landsbymiljøet bedst kan styrkes og udvikle sig, samt hvordan landskab og bygningsværdier bør beskyttes. Det er udviklingsgruppens håb, at hæftet vil blive et nyttigt værktøj for borgere, virksomheder, foreninger og kommune i arbejdet med at udvikle Skanderup som et initiativrigt og inspirerende sted at bo i mange år frem. Kontaktperson Julja Buerstedde (formand, Udviklingsgruppen) Wissingsmindevej 18 Skanderup 6640 Lunderskov Tlf Bemærkninger fra borgerne Udviklingsgruppen har behandlet de bemærkninger til udviklingsplanen, der fremkom på borgermødet d. 28. januar 2009 og i løbet af offentlighedsfasen, og beskrevet dem nedenfor: Nogle borgere fra Gelballe fremhæver at Egeskovvej er skolevej for Gelballeborgerne. Hvis den vej sikres vil de bruge skolen og også den fremtidige hal, ellers må de orientere sig mod Lunderskov eller Kolding. En borger fra Møllevang mener, at Egeskovvej trænger til forskønnelse, da der bl.a. er huller i asfalten. Der bliver fremhævet at, der i høj grad ikke kun er brug for cykelsti til Lunderskov, men også er brug for større sikkerhed for cyklister på Skanderup Landevej, da det er skolevej for mange af de ældre børn som går på Munkensdam Amtsgymnasium eller Realskolen i Kolding. Da byudviklingen primært skal foregå syd for landsbyen, mener en lodsejer at grundene på nordsiden af Kastanieallé ikke bør blive byzone, da man derved kommer for tæt på de omkringliggende landbrug og gårde.

Udviklingsplan for. Sjølund

Udviklingsplan for. Sjølund Udviklingsplan for Sjølund Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 5 Lu foto 7 Besky else, bindinger og kulturhistorie 8 A raktiv bosætning, byudvikling og erhverv 10 Landskabelige omgivelser og stiforbindelser

Læs mere

Udviklingsplan for. Hjarup

Udviklingsplan for. Hjarup Udviklingsplan for Hjarup Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 5 Luftfoto 7 Beskyttelse, bindinger og kulturhistorie 8 Attraktiv bosætning, byudvikling og erhverv 10 Bevaringsværdige steder og forskønnelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Udviklingsplan for. Aller og omegn

Udviklingsplan for. Aller og omegn Udviklingsplan for Aller og omegn Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 4 Luftfoto 7 Beskyttelse, bindinger og kulturhistorie 9 Attraktiv bosætning, byudvikling og erhverv 10 Forskønnelse, fællesfaciliteter

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Udviklingsplan for. Ødis Sogn

Udviklingsplan for. Ødis Sogn Udviklingsplan for Ødis Sogn Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 4 Luftfoto 7 Beskyttelse, bindinger og kulturhistorie 8 Attraktiv bosætning, byudvikling og erhverv 10 Bevaringsværdige steder og

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Velkommen til. Avedøre Holme

Velkommen til. Avedøre Holme Velkommen til Avedøre Holme 1 Avedøre Holme 2650 Hvidovre Kommune byder dig velkommen som medarbejder i en virksomhed på Avedøre Holme. Vi byder også velkommen til en aktiv kommune med et rigt kultur-

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

ØSTER LINDET XXX - 11

ØSTER LINDET XXX - 11 XXX - 9 10 - XXX ØSTER LINDET XXX - 11 ØSTER LINDET Øster Lindet er beliggende i den sydligste del af Vejen Kommune, ved Kolding-Tønder-landevej. Landskabet er karakteriseret ved at være et storbølget

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Udviklingsplan for. Taps og omegn

Udviklingsplan for. Taps og omegn Udviklingsplan for Taps og omegn Indholdsfortegnelse Forord 3 Karakteristik 5 Luftfoto 7 Beskyttelse, bindinger og kulturhistorie 9 Attraktiv bosætning, byudvikling og erhverv 11 Forskønnelse og bevaringsværdige

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Giv dine synspunkter til kende...

Giv dine synspunkter til kende... Giv dine synspunkter til kende... i forbindelse med forarbejdet til Kommuneplan 2009-2021 Indhold Forord fra borgmesteren Indledning Din indflydelse Idéer til arealudlæg til boliger og erhverv Assens By

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere