September EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering"

Transkript

1 September 2001 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Af Knud Ramian for evaluering

2 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling Knud Ramian, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Tværsektorielt samarbejde er en form for trafik. Man skal kende vejene, og de skal holdes farbare. Uden jævnlig trafik og løbende vedligeholdelse af vejene dør samhandlen ud. De fleste kender vejene til et godt tværsektorielt samarbejde mellem psykiatri og socialsektor, men det gælder om at få øje på ukrudtet i tide og have redskaber til at holde det nede specielt hvis der skal være plads til den tunge trafik. Sådan lyder den korteste status over projektet EN BEDRE UDVEJ. Det er et projekt om kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatriske afdelinger. Denne oversigt er et sammendrag af rapporten En bedre udvej [1]. Kan bestilles/downloades på eller på bagsiden. Samarbejdet om udskrivningerne som kulturfænomen Samarbejdet mellem sundhedsvæsen og socialvæsen er på mange områder afgørende for den samlede kvalitet af det offentliges indsats[2]. Samarbejdet omkring udskrivningerne fra de psykiatriske afdelinger er et kritisk fænomen i indsatsen for mange sindslidende. Der er mange synsvinkler, som kan bidrage til forståelsen af samarbejdet omkring udskrivningerne. Ud fra én synsvinkel bliver det tydeligt, hvordan organisationer udvikler beskyttelsesmekanismer, der går ud over andre organisationers handlemuligheder [3]. I et andet perspektiv bliver det tydeligt, hvordan der opstår kritiske faser ved overgang fra et system til et andet, fordi viden oparbejdet i det ene system ikke anvendes i det næste system. I et tredje perspektiv kan man få øje på faggrupperne og sektorernes kamp om magten og bestemte funktioner, f.eks. ansvaret for koordinationen omkring udskrivningerne og ansvaret for indsatsen i eget hjem. Det fjerde interkulturelle perspektiv er interessant, fordi det peger på grundlæggende kulturelle forskelle mellem socialsektoren og sundhedssektoren, som ikke kan fjernes, forskelle der ikke forsvinder gennem forskellige former for samarbejde og organisation [4]. De to kulturer har - og skal have - forskellige opfattelser af mennesket og målgrupperne, forskellige opfattelser af metoder og teknologi, forskellige principper for organisation og forskellige grundlæggende værdier. En række fænomener i samarbejdet bliver nemmere at forstå, når man får øje på kulturforskellene de bliver ikke nødvendigvis nemmere at ændre. Ses samarbejdet som kulturfænomen er fokus måske ikke på organisationsformer, men på hvordan man bedst forholder sig til dybtliggende forskelle i opfattelser af opgaver og målsætninger. Formaliseret samarbejde, uformel kontakt og fælles kultur Som led i den socialpsykiatriske evaluering af Lokalpsykiatri Syd i Århus kortlagde vi det tværsektorielle samspil mellem samarbejdspartnerne omkring den enkelte bruger/patient. Resultaterne belyste de fordele og ulemper, der var forbundet med samarbejds-relationerne i lokalpsykiatrien. 1

3 Der var bred enighed om, at indførelsen af lokalpsykiatrien medførte større tryghed i udskrivningerne, hvor det af de fleste oplevedes som en klar forbedring, at patienten ikke blev udskrevet til ingenmandsland. Der var tilfredshed med langt de fleste udskrivninger. Der var på baggrund af undersøgelsens resultater grund til at fremhæve specielt tre faktorer, som tilsyneladende var vigtige for de eksisterende samarbejdsrelationer. For det første var der en tendens til, at jo flere formaliserede samarbejdsprocedurer man havde, jo større grad af tilfredshed med samarbejdet. For det andet fremhævedes det af mange, at jo bedre det personlige kendskab til samarbejdspartneren var, jo mere fleksibilitet og goodwill eksisterede der i samarbejdet. Endeligt blev der fra en del steder givet udtryk for, at det var af stor betydning for samarbejdet, at man havde en fælles faglig kultur. Det var anderledes med de komplicerede udskrivninger, dvs. udskrivninger fra de lukkede afdelinger, og i særdeleshed de akutte udskrivninger, hvor patienten uden varsel forlanger sig udskrevet. For disse udskrivninger var der ingen af de nævnte faktorer, der prægede samarbejdet. Lokalpsykiatriens formelle visitationsprocedurer stod i modsætning til realiteterne på de lukkede afdelinger med ofte hurtige og til tider akutte udskrivninger. Man kendte ikke hinanden særligt godt, og man oplevede en forskel i faglig kultur [4]. 100 eksempler på succes og fiasko i samarbejdet I forbindelse med starten af EN BEDRE UDVEJ indsamlede vi ved hjælp af spørgeskemaer konkrete eksempler på, hvad samarbejdsparterne anså for at være eksempler på godt samarbejde, og hvad de mente var eksempler på samarbejde, der kunne være bedre. Deltagerne i undersøgelsen var repræsentanter på alle niveauer i det konkrete samarbejde fra frontmedarbejdere til afdelingsledere. Vi har analyseret 97 eksempler fra 3 forskellige amter i Jylland, halvdelen beskrevet af personalet på psykiatriske afdelinger, halvdelen beskrevet af personale i kommunen. På baggrund af denne undersøgelse kan der opstilles en række hypoteser om det tværsektorielle samarbejde til brug for fremtidige undersøgelser. 1) Det ser ud, som om der på tværs af stader og professioner er enighed om, hvori succesrigt samarbejde opstår. Koordination, dialog og møder er de hyppigste forekommende temaer. Tematiske analyser har bragt os på sporet af nogle prototypiske eksempler. I disse eksempler ligger der kimen til en række tværsektorielt accepterede kvalitetsindikatorer for godt samarbejde, der kunne se således ud: Den sociale indsats fortsætter under indlæggelse Det kommunale personale møder patienten før udskrivning Der er møder med mange eller alle interessenter og aktører samt patienten Udskrivningen foregår gradvist Hospitalet fortsætter behandlingen i hjemmet efter udskrivningen 2

4 Det ovenstående samarbejde udføres af frontarbejdere Samarbejdet udføres i en form, der opleves som gensidigt understøttende Der er en klar deling af arbejdsopgaver og ansvar mellem amt og kommune på frontarbejderniveau Indgåede aftaler om samarbejdsprocedurer overholdes Om samarbejdet beskrives som succes hænger ikke sammen med, at der er tale om lette ukomplicerede forløb. Halvdelen af succeshistorierne handler faktisk om komplekse udskrivninger med mange involverede og omfattende problemer. 2) Det ser ud til at der på tværs af sektorer og faggrupper er enighed om at årsagerne til dårligt samarbejde skal findes hos de andre De prototypiske eksempler ligner hinanden på tværs af amter, men er forskellige for psykiatrien og kommunerne. Årsagerne til utilstrækkeligt samarbejde finder man fortrinsvis i den anden sektor. Man opfatter hinanden som de andre. Det sociale personale beskriver: pludselige og uplanlagte udskrivninger udskrivninger som man ikke er enige om mellem de to sektorer brud på aftalte samarbejdsprocedurer misinformation fra psykiatrien Psykiatripersonalet fortæller om : passivitet eller langsommelighed i den kommunale sagsbehandling manglende tilstedeværelse af effektive, acceptable eller nyttige tilbud i kommunen negativt emotionelt klima mellem klient, afdeling og socialsektor I statusrapporten over En bedre udvej har vi samlet en række prototypiske fortællinger om godt og mindre godt samarbejde. Vejene til flere succeshistorier Som der er forskellige synsvinkler på samarbejdet er der også forskellige forslag til forbedringer [7]. Der er forskellige forslag om bedre organiseringer, bedre samarbejds-færdigheder og bedre processer. Bedre organisering? Man kan tænke i organisation, og resultatet vil være en opmærksomhed på f.eks. forskellige former for organisatoriske modeller og teamdannelser, der skal løse problemerne f.eks. som ekspertteam eller som arbejdsteam. Et problem er, at mange organisationer har svært ved at leve med tværsektorielle netværksorganiseringer f.eks. med 3

5 tabet af kontrol med og loyalitet fra deltagerne, når de forholder sig undrende overfor problemflyttende indlæggelser og udskrivninger. Bedre samarbejdsfærdigheder? Ser man tværsektorielt samarbejde som en metode kommer man i tanke om de færdigheder, deltagerne skal være i besiddelse af. Overalt i det tværsektorielle tværfaglige samarbejde viser det sig, at der stilles ganske store krav til de enkelte medarbejderes samarbejdskompetence. Det er noget, man kan træne sig ud af f.eks. ved god introduktion til de aftalte spilleregler. Samarbejdet bliver sårbart ved hyppige personaleudskiftninger eller hvis der enkelte medarbejdere, der ikke kan indgå i samarbejdet. Personvanskelighederne viser sig typiskved at føre til en acceleration af de eksisterende småkonflikter. Bedre processer? Endelig kan man se det tværsektorielle samarbejde som en række faktisk eksisterende processer. De kan fungere bedre eller dårligere, men de findes i en eller anden form med virkelige mennesker, der er mere eller mindre gode til det samarbejde. Ligegyldigt hvilken organisatorisk model man vælger, synes nissen at flytte med man kan ikke fjerne de kulturelle forskelle. Tænker man i processer kommer man til at overveje om disse processer løbende kan udvikles og forbedres. Det er udviklingen af processerne, der er i fokus i EN BEDRE UDVEJ. Udvikling af det interorganisatoriske tværfaglige samarbejde Forståelsen af de kulturelle forskelle og studiet af udskrivningssamarbejdet har givet en række ideer til videre udvikling af processerne. Det tværsektorielle samarbejde kan KUN fungere under vedvarende opmærksomhed og i kraft af at nogen bruger energi på at få det til at fungere løbende. Både aftaler, koordinationsarbejde og information skal holdes levende og omfatte de personer, der faktisk skal samarbejde om patienterne/klienterne. Samarbejdet om de vanskeligste opgaver er en kilde til succes, hvis de får karakter af fællesopgaver, teamwork og fælles læring. Man kan modvirke de indbyggede tendenser til at skyde ansvaret for fejltagelser på de andre. Metoder til kvalitetsudvikling af det løbende samarbejde Der vil i interkulturelt samarbejde være indbyggede tendenser til, at de interkulturelle problemer dukker op. Det er et samarbejde, der løbende skal revitaliseres for ikke at dø ud. Denne procesjustering vil tit have karakter af dagsordenspunkter i de samarbejdende organer. Der er kun produceret få beskrivelser af systematiske metoder til løbende procesjusteringer af det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien [6]. 4

6 Spot-evaluering En særlig konferenceform - Spotevalueringer - har vist sig at være en enkel metode til at revitalisere det tværsektorielle samarbejde på alle niveauer. Forløbet i en spotevaluering består i, at samtlige samarbejdende medarbejdere i de involverede sektorer udfylder et kort spørgeskema. Spørgeskemaet kortlægger hovedvejene i samarbejdet samt aktuelle eksempler på godt samarbejde og eksempler på, hvor samarbejdet kunne være bedre. Besvarelserne sammenskrives til en rapport, som først fremlægges på en aftalt konferencedag. For at forebygge tendensen til mudderkastning arbejdes der udelukkende med beslutninger til hurtig forbedring af samarbejdet, som de enkelte deltagere selv kan gennemføre. Der gøres ingen forsøg på at skabe enighed eller lave forhandlinger. På Center for evaluering har vi afholdt en række af disse spotevalueringer med godt resultat, og i figur 1 kan man se en række typiske beslutninger truffet på spot konferencer. Projekt EN BEDRE UDVEJ fremover: Kvalitetssikring af det tvær-sektorielle samarbejde En bedre udvej fandt en særlig konklusion: Det tog lang til at realisere, at vi måtte deles om ansvaret - da vi realiserede det, var det ikke længere nogen vanskelig patient. Denne historie sætter i en vis forstand udvejsprojektets centrale spørgsmål på spidsen: Hvad skaber den særlige erkendelse af samarbejdets nødvendighed, der fører til succes i samarbejdet? I projekt EN BEDRE UDVEJ s næste fase udformes de standarder, der vil have størst betydning for samarbejdet omkring de komplicerede udskrivninger, og der identificeres en række indikatorer, der kan anvendes som mål på standarderne. Udgangspunktet vil være de standarder, som spot-evalueringerne har gjort det muligt at opstille. De vil naturligvis ikke være gyldige for enhver udskrivning, men de vil kunne anvendes som grundlaget for udvikling af kriterier og indikatorer. I figur 2 ligger dels en række standarder, men også en række indikatorer, som kan anvendes ved analyse af de enkelte forløb. Standarderne vil kunne revideres og præciseres til lokalt brug. Der vil kunne udarbejdes et konkret skema til brug for den psykiatriske afdelings journal og den kommunale sagsmappe. Dette skema samler al relevant information vedr. standarderne. Man kan anvende skemaet fremrettet eller tilbageskuende. En bedre udvej har i sin første fase etableret et grundlag for evaluering og vurdering af den organisatoriske kvalitet af samarbejdet omkring komplekse indlæggelses- og udskrivningprocesser. I næste fase gennemføres ved hjælp af standarderne analyser af en række komplekse udskrivningsforløb vedr. patienter med mange uplanlagte indlæggelser. Vi regner med at kunne svare endnu bedre på spørgsmålet: Hvad skaber den særlige erkendelse af samarbejdets nødvendighed der fører til succes i samarbejdet? Vi håber med denne introduktion at kunne tiltrække interesserede samarbejdspartnere. 5

7 Figur 1 Typiske beslutninger fra SPOT-evalueringerne Organisatoriske beslutninger: Afklaring af opgaver, tilbud, kontraktarbejde, koordinationsog informationssystem Faglige beslutninger: Dagligt samarbejde, ansvarlige kontaktpersoner, personlige kontakter Kulturelle beslutninger: Synliggørelse af faglighed, fælles ritualer, diplomati, turisme og samhandel Psykiatribeslutninger T Gensidig evaluering af afsluttende forløb 2 gange årligt T Indkalde til samarbejdsmøde med små kommuner T Kommunale ledere inviteres til distriktspsykiatrien Indføre brug af udskrivningsskema på afd. Standarder for netværksmøder omkring udskrivning Direkte samarbejde mellem frontpersonaler (kontaktpersoner ved udskrivning Udarbejdelse af ordbog Månedlige læringsmøder med kommunen Nye medarbejdere skal til introduktion hos samarbejdsparterne Sociale beslutninger T Arbejdsgruppe vedr. retspsykiatriske patienter T Informationer til andre dele af kommunen T Forslag til flere sociale tilbud T Bedre servicedeklarationer T Flere ressourcer til støttecenter T Evaluering af komplekse udskrivninger 2 gange årligt T Samarbejdskontrakt omkring indlæggelser Misbrugsundervisning Støtte samarbejdet med socialt støttecenter Liste over kontaktpersoner sendes til psykiatrien Tydelige mødestrukturer og procedurer Procedure ved indlæggelser fra socialt tilbud: Handleplaner skal efter aftale kunne følge med ved indlæggelser Formål med indlæggelser formuleres Deltage i møder under indlæggelse (hvis vi bliver inviteret) Dagtilbudssamarbejde om indlagte patienter Varslingsprocedure til psyk. Årligt udviklingsmøde vedr. socialpsykiatri Informationsmøder for psyk. 4 gange årligt Udsende information om åbent hus Tværsektorielt festudvalg Oplysningsdag med bustur Invitere til velforberedte temamøder 6

8 Figur 2 Standarder og kriterier for kvalitetssikring af udskrivnings-samarbejdet Standarder fastlagt i SPOT-evalueringen Indlæggelser er formålsbestemte Møder med aktører og patient under indlæggelse Social indsats er fortsat under indlæggelse Social indsats er igangsat under indlæggelse. Der kan være behov for at se indsatsen som en langvarig fælles opgave. Udskrivning, når der er enighed Udskrivningen foregår gradvist Afdelingspersonale fortsætter kontakt i periode efter udskrivning Direkte samarbejde mellem frontmedarbejdere Klar arbejds- og ansvarsfordeling Overholdelse af samarbejdsaftaler Ingen uplanlagte udskrivninger Information i tilfælde af pludselige udskrivninger Kriterier undersøgelser af mulige indikatorer T Indlæggelsesdato aftalt T Var samarbejdspartnerne involveret i indlæggelsen? T Var indlæggelsen forberedt? T Var relevante oplysninger tilgængelige, f.eks. handleplan Har patienten givet accept til kontakt med sagsbehandler, pårørende, andre? Hvem er kontaktet hvornår? Hvilke møder har været holdt? Har det været for mange eller for få? Har socialsektoren taget kontakt efter indlæggelsen? Hvordan? Er der udarbejdet en handeplan under indlæggelse? Dato for behandlingsplan? Planlagt udskrivningsdato? Hvem deltager i mødet? Er den fremtidige indsats defineret som en fælles opgave? T Udskrivningsmødedato? T Er der fælles målsætninger omkring udskrivningen? T Hvem deltager? T Er det de rigtige? T Hvordan er overgangen mellem afdeling og hjem tilrettelagt? T Hvem varetager en fortsat psykiatrisk indsats? T Hvad er formålet? T Hvem er involveret i det fortsatte samarbejde? T Opfattes samarbejdet som en gensidig støtte? T Hvordan er arbejds- og ansvarsfordelingen? T Er afgivne løfter holdt? T Hvornår blev udskrivningen planlagt? T Er der tilstrækkelig tid? T Er der udarbejdet koordinationsaftale? Etablering af relevante tilbud T Er det klart og sikkert, hvad brugeren skal udskrives til? T Er tilbuddet relevant? T Er det tilstrækkeligt? Acceptabel ventetid T Har der været ventetid? T Hvilke virkninger har den haft? 7

9 Litteratur 1. Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, En bedre udvej - Status over et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde) 2001, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Århus. 2. Seemann, J., Sektorgrænser og netværk: Sygehusets relationer til den primære sektor, in Uddrag fra Focus på sygehusledelse. 2000, Forskningsgruppen Arbejds- og levemiljøer, Aalborg Universitet: Ålborg. 3. Seemann, J., Når organisationer skal samarbejde. Distriktspsykiatri på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer. 1996, København: Munksgaard 4. Ramian, K., Socialt arbejde og psykiatrisk behandling, in Distriktspsykiatri - en lærebog, P.B.V. Søren Blinkenberg, Anne Lindhardt, Niels Reisby, Editor. 2001, in press: Hans Reitzel: København. 5. Cohen, M., Lokalpsykiatri Syd - Samarbejde omkring udskrivninger fra psykiatrisk hospital. Speciale, Aalborg universitet. 1995, Aalborg. 6. Albæk, J., et al., Nødvendigt samarbejde i psykiatrien - erfaringer fra to udviklingsforsøg, 1999, Fokus: København. 7. Sundhedsministeriet og Socialministeriet, Rapport fra udvalget vedr. bedre samspil mellem tilbuddene i psykiatrien og socialpsykiatrien, maj De sidste rapporter fra Center for evaluering: Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med sindslidelse. Center for evaluering, juni En bedre udvej. Status over et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. Center for evaluering, juni 2001 Café Utopia. Evaluering af et beskæftigelsestilbud til sindslidende og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i Holstebro. Center for evaluering, marts Kvalitetsudvikling på Johannes Hages Hus - et psykiatrisk botilbud i Nivå. Center for evaluering i samarbejde med Institut for Serviceudvikling, november Der var nogen, der forstod mig. 58 pårørende fortæller om deres erfaringer med at søge rådgivning og støtte hos Landsforeningen Pårørende til Sindslidende, Center for evaluering, oktober

En bedre udvej. - Et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. for evaluering

En bedre udvej. - Et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. for evaluering 2001 En bedre udvej - Et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde for evaluering 2 Forord Denne rapport er en status over Center for evaluerings aktiviteter om tværsektorielt samarbejde og

Læs mere

Samarbejde og koordinering af indsatsen

Samarbejde og koordinering af indsatsen Samarbejde og koordinering af indsatsen Knud Ramian, Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Overheads downloades fra www.knudramian.pbwiki.com Introduktion til dagen Hvad ved vi om tværsektorielt

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Fremskudt visitation

Fremskudt visitation Fremskudt visitation Midtvejsevaluering Indholdsfortegnelse 1 Antal kontakter... 1 2 Gennemgang af succeskriterier fra projektbeskrivelsen... 1 2.1 Målrettet visitation til kommunens tilbud efter udskrivning...

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient - en kondenseret udgave af undersøgelsens resultater Centrale fund fra litteraturstudie, fotoworkshop og kvalitativ og kvantitativ

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Tema: Pejlemærker for den kommunale Socialpsykiatri.

Tema: Pejlemærker for den kommunale Socialpsykiatri. Tema: Pejlemærker for den kommunale Socialpsykiatri. Session 3. Sammenhæng i indsatsen mellem den kommunale og En præsentation af Slagelse kommunes samarbejdserfaringer med den regionale behandlingspsykiatri

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient - en kondenseret udgave af undersøgelsesresultater Centrale fund fra litteraturstudie, fotoworkshop og kvalitativ og kvantitativ

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den 03.10 2013 Steen Bengtsson Psykiske lidelser er blevet en del af hverdagen I 1980 erne holdt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016 SL konference i Kolding 10. februar 2016 Nedbringelse af tvang i psykiatrien Et fælles anliggende Socialpædagogers rolle Jesper Buchholdt Gjørup, CFK, Region Midtjylland Ronnie Sydbøge, socialpædagog,

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Temadag om selvmord og selvmordsforsøg Patientombuddet

Temadag om selvmord og selvmordsforsøg Patientombuddet Temadag om selvmord og selvmordsforsøg Patientombuddet Behandlingskæden, der kan sikre patientforløb på tværs Center for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien Region Syddanmark V /Kim Juul Larsen Centeransvarlig

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Formål for patient- og pårørendeudvalget At inddrage patienter og pårørende i

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere