September EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering"

Transkript

1 September 2001 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Af Knud Ramian for evaluering

2 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling Knud Ramian, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Tværsektorielt samarbejde er en form for trafik. Man skal kende vejene, og de skal holdes farbare. Uden jævnlig trafik og løbende vedligeholdelse af vejene dør samhandlen ud. De fleste kender vejene til et godt tværsektorielt samarbejde mellem psykiatri og socialsektor, men det gælder om at få øje på ukrudtet i tide og have redskaber til at holde det nede specielt hvis der skal være plads til den tunge trafik. Sådan lyder den korteste status over projektet EN BEDRE UDVEJ. Det er et projekt om kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatriske afdelinger. Denne oversigt er et sammendrag af rapporten En bedre udvej [1]. Kan bestilles/downloades på eller på bagsiden. Samarbejdet om udskrivningerne som kulturfænomen Samarbejdet mellem sundhedsvæsen og socialvæsen er på mange områder afgørende for den samlede kvalitet af det offentliges indsats[2]. Samarbejdet omkring udskrivningerne fra de psykiatriske afdelinger er et kritisk fænomen i indsatsen for mange sindslidende. Der er mange synsvinkler, som kan bidrage til forståelsen af samarbejdet omkring udskrivningerne. Ud fra én synsvinkel bliver det tydeligt, hvordan organisationer udvikler beskyttelsesmekanismer, der går ud over andre organisationers handlemuligheder [3]. I et andet perspektiv bliver det tydeligt, hvordan der opstår kritiske faser ved overgang fra et system til et andet, fordi viden oparbejdet i det ene system ikke anvendes i det næste system. I et tredje perspektiv kan man få øje på faggrupperne og sektorernes kamp om magten og bestemte funktioner, f.eks. ansvaret for koordinationen omkring udskrivningerne og ansvaret for indsatsen i eget hjem. Det fjerde interkulturelle perspektiv er interessant, fordi det peger på grundlæggende kulturelle forskelle mellem socialsektoren og sundhedssektoren, som ikke kan fjernes, forskelle der ikke forsvinder gennem forskellige former for samarbejde og organisation [4]. De to kulturer har - og skal have - forskellige opfattelser af mennesket og målgrupperne, forskellige opfattelser af metoder og teknologi, forskellige principper for organisation og forskellige grundlæggende værdier. En række fænomener i samarbejdet bliver nemmere at forstå, når man får øje på kulturforskellene de bliver ikke nødvendigvis nemmere at ændre. Ses samarbejdet som kulturfænomen er fokus måske ikke på organisationsformer, men på hvordan man bedst forholder sig til dybtliggende forskelle i opfattelser af opgaver og målsætninger. Formaliseret samarbejde, uformel kontakt og fælles kultur Som led i den socialpsykiatriske evaluering af Lokalpsykiatri Syd i Århus kortlagde vi det tværsektorielle samspil mellem samarbejdspartnerne omkring den enkelte bruger/patient. Resultaterne belyste de fordele og ulemper, der var forbundet med samarbejds-relationerne i lokalpsykiatrien. 1

3 Der var bred enighed om, at indførelsen af lokalpsykiatrien medførte større tryghed i udskrivningerne, hvor det af de fleste oplevedes som en klar forbedring, at patienten ikke blev udskrevet til ingenmandsland. Der var tilfredshed med langt de fleste udskrivninger. Der var på baggrund af undersøgelsens resultater grund til at fremhæve specielt tre faktorer, som tilsyneladende var vigtige for de eksisterende samarbejdsrelationer. For det første var der en tendens til, at jo flere formaliserede samarbejdsprocedurer man havde, jo større grad af tilfredshed med samarbejdet. For det andet fremhævedes det af mange, at jo bedre det personlige kendskab til samarbejdspartneren var, jo mere fleksibilitet og goodwill eksisterede der i samarbejdet. Endeligt blev der fra en del steder givet udtryk for, at det var af stor betydning for samarbejdet, at man havde en fælles faglig kultur. Det var anderledes med de komplicerede udskrivninger, dvs. udskrivninger fra de lukkede afdelinger, og i særdeleshed de akutte udskrivninger, hvor patienten uden varsel forlanger sig udskrevet. For disse udskrivninger var der ingen af de nævnte faktorer, der prægede samarbejdet. Lokalpsykiatriens formelle visitationsprocedurer stod i modsætning til realiteterne på de lukkede afdelinger med ofte hurtige og til tider akutte udskrivninger. Man kendte ikke hinanden særligt godt, og man oplevede en forskel i faglig kultur [4]. 100 eksempler på succes og fiasko i samarbejdet I forbindelse med starten af EN BEDRE UDVEJ indsamlede vi ved hjælp af spørgeskemaer konkrete eksempler på, hvad samarbejdsparterne anså for at være eksempler på godt samarbejde, og hvad de mente var eksempler på samarbejde, der kunne være bedre. Deltagerne i undersøgelsen var repræsentanter på alle niveauer i det konkrete samarbejde fra frontmedarbejdere til afdelingsledere. Vi har analyseret 97 eksempler fra 3 forskellige amter i Jylland, halvdelen beskrevet af personalet på psykiatriske afdelinger, halvdelen beskrevet af personale i kommunen. På baggrund af denne undersøgelse kan der opstilles en række hypoteser om det tværsektorielle samarbejde til brug for fremtidige undersøgelser. 1) Det ser ud, som om der på tværs af stader og professioner er enighed om, hvori succesrigt samarbejde opstår. Koordination, dialog og møder er de hyppigste forekommende temaer. Tematiske analyser har bragt os på sporet af nogle prototypiske eksempler. I disse eksempler ligger der kimen til en række tværsektorielt accepterede kvalitetsindikatorer for godt samarbejde, der kunne se således ud: Den sociale indsats fortsætter under indlæggelse Det kommunale personale møder patienten før udskrivning Der er møder med mange eller alle interessenter og aktører samt patienten Udskrivningen foregår gradvist Hospitalet fortsætter behandlingen i hjemmet efter udskrivningen 2

4 Det ovenstående samarbejde udføres af frontarbejdere Samarbejdet udføres i en form, der opleves som gensidigt understøttende Der er en klar deling af arbejdsopgaver og ansvar mellem amt og kommune på frontarbejderniveau Indgåede aftaler om samarbejdsprocedurer overholdes Om samarbejdet beskrives som succes hænger ikke sammen med, at der er tale om lette ukomplicerede forløb. Halvdelen af succeshistorierne handler faktisk om komplekse udskrivninger med mange involverede og omfattende problemer. 2) Det ser ud til at der på tværs af sektorer og faggrupper er enighed om at årsagerne til dårligt samarbejde skal findes hos de andre De prototypiske eksempler ligner hinanden på tværs af amter, men er forskellige for psykiatrien og kommunerne. Årsagerne til utilstrækkeligt samarbejde finder man fortrinsvis i den anden sektor. Man opfatter hinanden som de andre. Det sociale personale beskriver: pludselige og uplanlagte udskrivninger udskrivninger som man ikke er enige om mellem de to sektorer brud på aftalte samarbejdsprocedurer misinformation fra psykiatrien Psykiatripersonalet fortæller om : passivitet eller langsommelighed i den kommunale sagsbehandling manglende tilstedeværelse af effektive, acceptable eller nyttige tilbud i kommunen negativt emotionelt klima mellem klient, afdeling og socialsektor I statusrapporten over En bedre udvej har vi samlet en række prototypiske fortællinger om godt og mindre godt samarbejde. Vejene til flere succeshistorier Som der er forskellige synsvinkler på samarbejdet er der også forskellige forslag til forbedringer [7]. Der er forskellige forslag om bedre organiseringer, bedre samarbejds-færdigheder og bedre processer. Bedre organisering? Man kan tænke i organisation, og resultatet vil være en opmærksomhed på f.eks. forskellige former for organisatoriske modeller og teamdannelser, der skal løse problemerne f.eks. som ekspertteam eller som arbejdsteam. Et problem er, at mange organisationer har svært ved at leve med tværsektorielle netværksorganiseringer f.eks. med 3

5 tabet af kontrol med og loyalitet fra deltagerne, når de forholder sig undrende overfor problemflyttende indlæggelser og udskrivninger. Bedre samarbejdsfærdigheder? Ser man tværsektorielt samarbejde som en metode kommer man i tanke om de færdigheder, deltagerne skal være i besiddelse af. Overalt i det tværsektorielle tværfaglige samarbejde viser det sig, at der stilles ganske store krav til de enkelte medarbejderes samarbejdskompetence. Det er noget, man kan træne sig ud af f.eks. ved god introduktion til de aftalte spilleregler. Samarbejdet bliver sårbart ved hyppige personaleudskiftninger eller hvis der enkelte medarbejdere, der ikke kan indgå i samarbejdet. Personvanskelighederne viser sig typiskved at føre til en acceleration af de eksisterende småkonflikter. Bedre processer? Endelig kan man se det tværsektorielle samarbejde som en række faktisk eksisterende processer. De kan fungere bedre eller dårligere, men de findes i en eller anden form med virkelige mennesker, der er mere eller mindre gode til det samarbejde. Ligegyldigt hvilken organisatorisk model man vælger, synes nissen at flytte med man kan ikke fjerne de kulturelle forskelle. Tænker man i processer kommer man til at overveje om disse processer løbende kan udvikles og forbedres. Det er udviklingen af processerne, der er i fokus i EN BEDRE UDVEJ. Udvikling af det interorganisatoriske tværfaglige samarbejde Forståelsen af de kulturelle forskelle og studiet af udskrivningssamarbejdet har givet en række ideer til videre udvikling af processerne. Det tværsektorielle samarbejde kan KUN fungere under vedvarende opmærksomhed og i kraft af at nogen bruger energi på at få det til at fungere løbende. Både aftaler, koordinationsarbejde og information skal holdes levende og omfatte de personer, der faktisk skal samarbejde om patienterne/klienterne. Samarbejdet om de vanskeligste opgaver er en kilde til succes, hvis de får karakter af fællesopgaver, teamwork og fælles læring. Man kan modvirke de indbyggede tendenser til at skyde ansvaret for fejltagelser på de andre. Metoder til kvalitetsudvikling af det løbende samarbejde Der vil i interkulturelt samarbejde være indbyggede tendenser til, at de interkulturelle problemer dukker op. Det er et samarbejde, der løbende skal revitaliseres for ikke at dø ud. Denne procesjustering vil tit have karakter af dagsordenspunkter i de samarbejdende organer. Der er kun produceret få beskrivelser af systematiske metoder til løbende procesjusteringer af det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien [6]. 4

6 Spot-evaluering En særlig konferenceform - Spotevalueringer - har vist sig at være en enkel metode til at revitalisere det tværsektorielle samarbejde på alle niveauer. Forløbet i en spotevaluering består i, at samtlige samarbejdende medarbejdere i de involverede sektorer udfylder et kort spørgeskema. Spørgeskemaet kortlægger hovedvejene i samarbejdet samt aktuelle eksempler på godt samarbejde og eksempler på, hvor samarbejdet kunne være bedre. Besvarelserne sammenskrives til en rapport, som først fremlægges på en aftalt konferencedag. For at forebygge tendensen til mudderkastning arbejdes der udelukkende med beslutninger til hurtig forbedring af samarbejdet, som de enkelte deltagere selv kan gennemføre. Der gøres ingen forsøg på at skabe enighed eller lave forhandlinger. På Center for evaluering har vi afholdt en række af disse spotevalueringer med godt resultat, og i figur 1 kan man se en række typiske beslutninger truffet på spot konferencer. Projekt EN BEDRE UDVEJ fremover: Kvalitetssikring af det tvær-sektorielle samarbejde En bedre udvej fandt en særlig konklusion: Det tog lang til at realisere, at vi måtte deles om ansvaret - da vi realiserede det, var det ikke længere nogen vanskelig patient. Denne historie sætter i en vis forstand udvejsprojektets centrale spørgsmål på spidsen: Hvad skaber den særlige erkendelse af samarbejdets nødvendighed, der fører til succes i samarbejdet? I projekt EN BEDRE UDVEJ s næste fase udformes de standarder, der vil have størst betydning for samarbejdet omkring de komplicerede udskrivninger, og der identificeres en række indikatorer, der kan anvendes som mål på standarderne. Udgangspunktet vil være de standarder, som spot-evalueringerne har gjort det muligt at opstille. De vil naturligvis ikke være gyldige for enhver udskrivning, men de vil kunne anvendes som grundlaget for udvikling af kriterier og indikatorer. I figur 2 ligger dels en række standarder, men også en række indikatorer, som kan anvendes ved analyse af de enkelte forløb. Standarderne vil kunne revideres og præciseres til lokalt brug. Der vil kunne udarbejdes et konkret skema til brug for den psykiatriske afdelings journal og den kommunale sagsmappe. Dette skema samler al relevant information vedr. standarderne. Man kan anvende skemaet fremrettet eller tilbageskuende. En bedre udvej har i sin første fase etableret et grundlag for evaluering og vurdering af den organisatoriske kvalitet af samarbejdet omkring komplekse indlæggelses- og udskrivningprocesser. I næste fase gennemføres ved hjælp af standarderne analyser af en række komplekse udskrivningsforløb vedr. patienter med mange uplanlagte indlæggelser. Vi regner med at kunne svare endnu bedre på spørgsmålet: Hvad skaber den særlige erkendelse af samarbejdets nødvendighed der fører til succes i samarbejdet? Vi håber med denne introduktion at kunne tiltrække interesserede samarbejdspartnere. 5

7 Figur 1 Typiske beslutninger fra SPOT-evalueringerne Organisatoriske beslutninger: Afklaring af opgaver, tilbud, kontraktarbejde, koordinationsog informationssystem Faglige beslutninger: Dagligt samarbejde, ansvarlige kontaktpersoner, personlige kontakter Kulturelle beslutninger: Synliggørelse af faglighed, fælles ritualer, diplomati, turisme og samhandel Psykiatribeslutninger T Gensidig evaluering af afsluttende forløb 2 gange årligt T Indkalde til samarbejdsmøde med små kommuner T Kommunale ledere inviteres til distriktspsykiatrien Indføre brug af udskrivningsskema på afd. Standarder for netværksmøder omkring udskrivning Direkte samarbejde mellem frontpersonaler (kontaktpersoner ved udskrivning Udarbejdelse af ordbog Månedlige læringsmøder med kommunen Nye medarbejdere skal til introduktion hos samarbejdsparterne Sociale beslutninger T Arbejdsgruppe vedr. retspsykiatriske patienter T Informationer til andre dele af kommunen T Forslag til flere sociale tilbud T Bedre servicedeklarationer T Flere ressourcer til støttecenter T Evaluering af komplekse udskrivninger 2 gange årligt T Samarbejdskontrakt omkring indlæggelser Misbrugsundervisning Støtte samarbejdet med socialt støttecenter Liste over kontaktpersoner sendes til psykiatrien Tydelige mødestrukturer og procedurer Procedure ved indlæggelser fra socialt tilbud: Handleplaner skal efter aftale kunne følge med ved indlæggelser Formål med indlæggelser formuleres Deltage i møder under indlæggelse (hvis vi bliver inviteret) Dagtilbudssamarbejde om indlagte patienter Varslingsprocedure til psyk. Årligt udviklingsmøde vedr. socialpsykiatri Informationsmøder for psyk. 4 gange årligt Udsende information om åbent hus Tværsektorielt festudvalg Oplysningsdag med bustur Invitere til velforberedte temamøder 6

8 Figur 2 Standarder og kriterier for kvalitetssikring af udskrivnings-samarbejdet Standarder fastlagt i SPOT-evalueringen Indlæggelser er formålsbestemte Møder med aktører og patient under indlæggelse Social indsats er fortsat under indlæggelse Social indsats er igangsat under indlæggelse. Der kan være behov for at se indsatsen som en langvarig fælles opgave. Udskrivning, når der er enighed Udskrivningen foregår gradvist Afdelingspersonale fortsætter kontakt i periode efter udskrivning Direkte samarbejde mellem frontmedarbejdere Klar arbejds- og ansvarsfordeling Overholdelse af samarbejdsaftaler Ingen uplanlagte udskrivninger Information i tilfælde af pludselige udskrivninger Kriterier undersøgelser af mulige indikatorer T Indlæggelsesdato aftalt T Var samarbejdspartnerne involveret i indlæggelsen? T Var indlæggelsen forberedt? T Var relevante oplysninger tilgængelige, f.eks. handleplan Har patienten givet accept til kontakt med sagsbehandler, pårørende, andre? Hvem er kontaktet hvornår? Hvilke møder har været holdt? Har det været for mange eller for få? Har socialsektoren taget kontakt efter indlæggelsen? Hvordan? Er der udarbejdet en handeplan under indlæggelse? Dato for behandlingsplan? Planlagt udskrivningsdato? Hvem deltager i mødet? Er den fremtidige indsats defineret som en fælles opgave? T Udskrivningsmødedato? T Er der fælles målsætninger omkring udskrivningen? T Hvem deltager? T Er det de rigtige? T Hvordan er overgangen mellem afdeling og hjem tilrettelagt? T Hvem varetager en fortsat psykiatrisk indsats? T Hvad er formålet? T Hvem er involveret i det fortsatte samarbejde? T Opfattes samarbejdet som en gensidig støtte? T Hvordan er arbejds- og ansvarsfordelingen? T Er afgivne løfter holdt? T Hvornår blev udskrivningen planlagt? T Er der tilstrækkelig tid? T Er der udarbejdet koordinationsaftale? Etablering af relevante tilbud T Er det klart og sikkert, hvad brugeren skal udskrives til? T Er tilbuddet relevant? T Er det tilstrækkeligt? Acceptabel ventetid T Har der været ventetid? T Hvilke virkninger har den haft? 7

9 Litteratur 1. Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, En bedre udvej - Status over et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde) 2001, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Århus. 2. Seemann, J., Sektorgrænser og netværk: Sygehusets relationer til den primære sektor, in Uddrag fra Focus på sygehusledelse. 2000, Forskningsgruppen Arbejds- og levemiljøer, Aalborg Universitet: Ålborg. 3. Seemann, J., Når organisationer skal samarbejde. Distriktspsykiatri på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer. 1996, København: Munksgaard 4. Ramian, K., Socialt arbejde og psykiatrisk behandling, in Distriktspsykiatri - en lærebog, P.B.V. Søren Blinkenberg, Anne Lindhardt, Niels Reisby, Editor. 2001, in press: Hans Reitzel: København. 5. Cohen, M., Lokalpsykiatri Syd - Samarbejde omkring udskrivninger fra psykiatrisk hospital. Speciale, Aalborg universitet. 1995, Aalborg. 6. Albæk, J., et al., Nødvendigt samarbejde i psykiatrien - erfaringer fra to udviklingsforsøg, 1999, Fokus: København. 7. Sundhedsministeriet og Socialministeriet, Rapport fra udvalget vedr. bedre samspil mellem tilbuddene i psykiatrien og socialpsykiatrien, maj De sidste rapporter fra Center for evaluering: Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med sindslidelse. Center for evaluering, juni En bedre udvej. Status over et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. Center for evaluering, juni 2001 Café Utopia. Evaluering af et beskæftigelsestilbud til sindslidende og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i Holstebro. Center for evaluering, marts Kvalitetsudvikling på Johannes Hages Hus - et psykiatrisk botilbud i Nivå. Center for evaluering i samarbejde med Institut for Serviceudvikling, november Der var nogen, der forstod mig. 58 pårørende fortæller om deres erfaringer med at søge rådgivning og støtte hos Landsforeningen Pårørende til Sindslidende, Center for evaluering, oktober

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse Af GAS-NETVÆRKET 2005 Kolofon GAS - Danmark Af Karen Johansen (red.) Arbejdsgruppe: Andreas Kilden Bente Rasmussen

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere