September EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering"

Transkript

1 September 2001 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Af Knud Ramian for evaluering

2 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling Knud Ramian, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Tværsektorielt samarbejde er en form for trafik. Man skal kende vejene, og de skal holdes farbare. Uden jævnlig trafik og løbende vedligeholdelse af vejene dør samhandlen ud. De fleste kender vejene til et godt tværsektorielt samarbejde mellem psykiatri og socialsektor, men det gælder om at få øje på ukrudtet i tide og have redskaber til at holde det nede specielt hvis der skal være plads til den tunge trafik. Sådan lyder den korteste status over projektet EN BEDRE UDVEJ. Det er et projekt om kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatriske afdelinger. Denne oversigt er et sammendrag af rapporten En bedre udvej [1]. Kan bestilles/downloades på eller på bagsiden. Samarbejdet om udskrivningerne som kulturfænomen Samarbejdet mellem sundhedsvæsen og socialvæsen er på mange områder afgørende for den samlede kvalitet af det offentliges indsats[2]. Samarbejdet omkring udskrivningerne fra de psykiatriske afdelinger er et kritisk fænomen i indsatsen for mange sindslidende. Der er mange synsvinkler, som kan bidrage til forståelsen af samarbejdet omkring udskrivningerne. Ud fra én synsvinkel bliver det tydeligt, hvordan organisationer udvikler beskyttelsesmekanismer, der går ud over andre organisationers handlemuligheder [3]. I et andet perspektiv bliver det tydeligt, hvordan der opstår kritiske faser ved overgang fra et system til et andet, fordi viden oparbejdet i det ene system ikke anvendes i det næste system. I et tredje perspektiv kan man få øje på faggrupperne og sektorernes kamp om magten og bestemte funktioner, f.eks. ansvaret for koordinationen omkring udskrivningerne og ansvaret for indsatsen i eget hjem. Det fjerde interkulturelle perspektiv er interessant, fordi det peger på grundlæggende kulturelle forskelle mellem socialsektoren og sundhedssektoren, som ikke kan fjernes, forskelle der ikke forsvinder gennem forskellige former for samarbejde og organisation [4]. De to kulturer har - og skal have - forskellige opfattelser af mennesket og målgrupperne, forskellige opfattelser af metoder og teknologi, forskellige principper for organisation og forskellige grundlæggende værdier. En række fænomener i samarbejdet bliver nemmere at forstå, når man får øje på kulturforskellene de bliver ikke nødvendigvis nemmere at ændre. Ses samarbejdet som kulturfænomen er fokus måske ikke på organisationsformer, men på hvordan man bedst forholder sig til dybtliggende forskelle i opfattelser af opgaver og målsætninger. Formaliseret samarbejde, uformel kontakt og fælles kultur Som led i den socialpsykiatriske evaluering af Lokalpsykiatri Syd i Århus kortlagde vi det tværsektorielle samspil mellem samarbejdspartnerne omkring den enkelte bruger/patient. Resultaterne belyste de fordele og ulemper, der var forbundet med samarbejds-relationerne i lokalpsykiatrien. 1

3 Der var bred enighed om, at indførelsen af lokalpsykiatrien medførte større tryghed i udskrivningerne, hvor det af de fleste oplevedes som en klar forbedring, at patienten ikke blev udskrevet til ingenmandsland. Der var tilfredshed med langt de fleste udskrivninger. Der var på baggrund af undersøgelsens resultater grund til at fremhæve specielt tre faktorer, som tilsyneladende var vigtige for de eksisterende samarbejdsrelationer. For det første var der en tendens til, at jo flere formaliserede samarbejdsprocedurer man havde, jo større grad af tilfredshed med samarbejdet. For det andet fremhævedes det af mange, at jo bedre det personlige kendskab til samarbejdspartneren var, jo mere fleksibilitet og goodwill eksisterede der i samarbejdet. Endeligt blev der fra en del steder givet udtryk for, at det var af stor betydning for samarbejdet, at man havde en fælles faglig kultur. Det var anderledes med de komplicerede udskrivninger, dvs. udskrivninger fra de lukkede afdelinger, og i særdeleshed de akutte udskrivninger, hvor patienten uden varsel forlanger sig udskrevet. For disse udskrivninger var der ingen af de nævnte faktorer, der prægede samarbejdet. Lokalpsykiatriens formelle visitationsprocedurer stod i modsætning til realiteterne på de lukkede afdelinger med ofte hurtige og til tider akutte udskrivninger. Man kendte ikke hinanden særligt godt, og man oplevede en forskel i faglig kultur [4]. 100 eksempler på succes og fiasko i samarbejdet I forbindelse med starten af EN BEDRE UDVEJ indsamlede vi ved hjælp af spørgeskemaer konkrete eksempler på, hvad samarbejdsparterne anså for at være eksempler på godt samarbejde, og hvad de mente var eksempler på samarbejde, der kunne være bedre. Deltagerne i undersøgelsen var repræsentanter på alle niveauer i det konkrete samarbejde fra frontmedarbejdere til afdelingsledere. Vi har analyseret 97 eksempler fra 3 forskellige amter i Jylland, halvdelen beskrevet af personalet på psykiatriske afdelinger, halvdelen beskrevet af personale i kommunen. På baggrund af denne undersøgelse kan der opstilles en række hypoteser om det tværsektorielle samarbejde til brug for fremtidige undersøgelser. 1) Det ser ud, som om der på tværs af stader og professioner er enighed om, hvori succesrigt samarbejde opstår. Koordination, dialog og møder er de hyppigste forekommende temaer. Tematiske analyser har bragt os på sporet af nogle prototypiske eksempler. I disse eksempler ligger der kimen til en række tværsektorielt accepterede kvalitetsindikatorer for godt samarbejde, der kunne se således ud: Den sociale indsats fortsætter under indlæggelse Det kommunale personale møder patienten før udskrivning Der er møder med mange eller alle interessenter og aktører samt patienten Udskrivningen foregår gradvist Hospitalet fortsætter behandlingen i hjemmet efter udskrivningen 2

4 Det ovenstående samarbejde udføres af frontarbejdere Samarbejdet udføres i en form, der opleves som gensidigt understøttende Der er en klar deling af arbejdsopgaver og ansvar mellem amt og kommune på frontarbejderniveau Indgåede aftaler om samarbejdsprocedurer overholdes Om samarbejdet beskrives som succes hænger ikke sammen med, at der er tale om lette ukomplicerede forløb. Halvdelen af succeshistorierne handler faktisk om komplekse udskrivninger med mange involverede og omfattende problemer. 2) Det ser ud til at der på tværs af sektorer og faggrupper er enighed om at årsagerne til dårligt samarbejde skal findes hos de andre De prototypiske eksempler ligner hinanden på tværs af amter, men er forskellige for psykiatrien og kommunerne. Årsagerne til utilstrækkeligt samarbejde finder man fortrinsvis i den anden sektor. Man opfatter hinanden som de andre. Det sociale personale beskriver: pludselige og uplanlagte udskrivninger udskrivninger som man ikke er enige om mellem de to sektorer brud på aftalte samarbejdsprocedurer misinformation fra psykiatrien Psykiatripersonalet fortæller om : passivitet eller langsommelighed i den kommunale sagsbehandling manglende tilstedeværelse af effektive, acceptable eller nyttige tilbud i kommunen negativt emotionelt klima mellem klient, afdeling og socialsektor I statusrapporten over En bedre udvej har vi samlet en række prototypiske fortællinger om godt og mindre godt samarbejde. Vejene til flere succeshistorier Som der er forskellige synsvinkler på samarbejdet er der også forskellige forslag til forbedringer [7]. Der er forskellige forslag om bedre organiseringer, bedre samarbejds-færdigheder og bedre processer. Bedre organisering? Man kan tænke i organisation, og resultatet vil være en opmærksomhed på f.eks. forskellige former for organisatoriske modeller og teamdannelser, der skal løse problemerne f.eks. som ekspertteam eller som arbejdsteam. Et problem er, at mange organisationer har svært ved at leve med tværsektorielle netværksorganiseringer f.eks. med 3

5 tabet af kontrol med og loyalitet fra deltagerne, når de forholder sig undrende overfor problemflyttende indlæggelser og udskrivninger. Bedre samarbejdsfærdigheder? Ser man tværsektorielt samarbejde som en metode kommer man i tanke om de færdigheder, deltagerne skal være i besiddelse af. Overalt i det tværsektorielle tværfaglige samarbejde viser det sig, at der stilles ganske store krav til de enkelte medarbejderes samarbejdskompetence. Det er noget, man kan træne sig ud af f.eks. ved god introduktion til de aftalte spilleregler. Samarbejdet bliver sårbart ved hyppige personaleudskiftninger eller hvis der enkelte medarbejdere, der ikke kan indgå i samarbejdet. Personvanskelighederne viser sig typiskved at føre til en acceleration af de eksisterende småkonflikter. Bedre processer? Endelig kan man se det tværsektorielle samarbejde som en række faktisk eksisterende processer. De kan fungere bedre eller dårligere, men de findes i en eller anden form med virkelige mennesker, der er mere eller mindre gode til det samarbejde. Ligegyldigt hvilken organisatorisk model man vælger, synes nissen at flytte med man kan ikke fjerne de kulturelle forskelle. Tænker man i processer kommer man til at overveje om disse processer løbende kan udvikles og forbedres. Det er udviklingen af processerne, der er i fokus i EN BEDRE UDVEJ. Udvikling af det interorganisatoriske tværfaglige samarbejde Forståelsen af de kulturelle forskelle og studiet af udskrivningssamarbejdet har givet en række ideer til videre udvikling af processerne. Det tværsektorielle samarbejde kan KUN fungere under vedvarende opmærksomhed og i kraft af at nogen bruger energi på at få det til at fungere løbende. Både aftaler, koordinationsarbejde og information skal holdes levende og omfatte de personer, der faktisk skal samarbejde om patienterne/klienterne. Samarbejdet om de vanskeligste opgaver er en kilde til succes, hvis de får karakter af fællesopgaver, teamwork og fælles læring. Man kan modvirke de indbyggede tendenser til at skyde ansvaret for fejltagelser på de andre. Metoder til kvalitetsudvikling af det løbende samarbejde Der vil i interkulturelt samarbejde være indbyggede tendenser til, at de interkulturelle problemer dukker op. Det er et samarbejde, der løbende skal revitaliseres for ikke at dø ud. Denne procesjustering vil tit have karakter af dagsordenspunkter i de samarbejdende organer. Der er kun produceret få beskrivelser af systematiske metoder til løbende procesjusteringer af det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien [6]. 4

6 Spot-evaluering En særlig konferenceform - Spotevalueringer - har vist sig at være en enkel metode til at revitalisere det tværsektorielle samarbejde på alle niveauer. Forløbet i en spotevaluering består i, at samtlige samarbejdende medarbejdere i de involverede sektorer udfylder et kort spørgeskema. Spørgeskemaet kortlægger hovedvejene i samarbejdet samt aktuelle eksempler på godt samarbejde og eksempler på, hvor samarbejdet kunne være bedre. Besvarelserne sammenskrives til en rapport, som først fremlægges på en aftalt konferencedag. For at forebygge tendensen til mudderkastning arbejdes der udelukkende med beslutninger til hurtig forbedring af samarbejdet, som de enkelte deltagere selv kan gennemføre. Der gøres ingen forsøg på at skabe enighed eller lave forhandlinger. På Center for evaluering har vi afholdt en række af disse spotevalueringer med godt resultat, og i figur 1 kan man se en række typiske beslutninger truffet på spot konferencer. Projekt EN BEDRE UDVEJ fremover: Kvalitetssikring af det tvær-sektorielle samarbejde En bedre udvej fandt en særlig konklusion: Det tog lang til at realisere, at vi måtte deles om ansvaret - da vi realiserede det, var det ikke længere nogen vanskelig patient. Denne historie sætter i en vis forstand udvejsprojektets centrale spørgsmål på spidsen: Hvad skaber den særlige erkendelse af samarbejdets nødvendighed, der fører til succes i samarbejdet? I projekt EN BEDRE UDVEJ s næste fase udformes de standarder, der vil have størst betydning for samarbejdet omkring de komplicerede udskrivninger, og der identificeres en række indikatorer, der kan anvendes som mål på standarderne. Udgangspunktet vil være de standarder, som spot-evalueringerne har gjort det muligt at opstille. De vil naturligvis ikke være gyldige for enhver udskrivning, men de vil kunne anvendes som grundlaget for udvikling af kriterier og indikatorer. I figur 2 ligger dels en række standarder, men også en række indikatorer, som kan anvendes ved analyse af de enkelte forløb. Standarderne vil kunne revideres og præciseres til lokalt brug. Der vil kunne udarbejdes et konkret skema til brug for den psykiatriske afdelings journal og den kommunale sagsmappe. Dette skema samler al relevant information vedr. standarderne. Man kan anvende skemaet fremrettet eller tilbageskuende. En bedre udvej har i sin første fase etableret et grundlag for evaluering og vurdering af den organisatoriske kvalitet af samarbejdet omkring komplekse indlæggelses- og udskrivningprocesser. I næste fase gennemføres ved hjælp af standarderne analyser af en række komplekse udskrivningsforløb vedr. patienter med mange uplanlagte indlæggelser. Vi regner med at kunne svare endnu bedre på spørgsmålet: Hvad skaber den særlige erkendelse af samarbejdets nødvendighed der fører til succes i samarbejdet? Vi håber med denne introduktion at kunne tiltrække interesserede samarbejdspartnere. 5

7 Figur 1 Typiske beslutninger fra SPOT-evalueringerne Organisatoriske beslutninger: Afklaring af opgaver, tilbud, kontraktarbejde, koordinationsog informationssystem Faglige beslutninger: Dagligt samarbejde, ansvarlige kontaktpersoner, personlige kontakter Kulturelle beslutninger: Synliggørelse af faglighed, fælles ritualer, diplomati, turisme og samhandel Psykiatribeslutninger T Gensidig evaluering af afsluttende forløb 2 gange årligt T Indkalde til samarbejdsmøde med små kommuner T Kommunale ledere inviteres til distriktspsykiatrien Indføre brug af udskrivningsskema på afd. Standarder for netværksmøder omkring udskrivning Direkte samarbejde mellem frontpersonaler (kontaktpersoner ved udskrivning Udarbejdelse af ordbog Månedlige læringsmøder med kommunen Nye medarbejdere skal til introduktion hos samarbejdsparterne Sociale beslutninger T Arbejdsgruppe vedr. retspsykiatriske patienter T Informationer til andre dele af kommunen T Forslag til flere sociale tilbud T Bedre servicedeklarationer T Flere ressourcer til støttecenter T Evaluering af komplekse udskrivninger 2 gange årligt T Samarbejdskontrakt omkring indlæggelser Misbrugsundervisning Støtte samarbejdet med socialt støttecenter Liste over kontaktpersoner sendes til psykiatrien Tydelige mødestrukturer og procedurer Procedure ved indlæggelser fra socialt tilbud: Handleplaner skal efter aftale kunne følge med ved indlæggelser Formål med indlæggelser formuleres Deltage i møder under indlæggelse (hvis vi bliver inviteret) Dagtilbudssamarbejde om indlagte patienter Varslingsprocedure til psyk. Årligt udviklingsmøde vedr. socialpsykiatri Informationsmøder for psyk. 4 gange årligt Udsende information om åbent hus Tværsektorielt festudvalg Oplysningsdag med bustur Invitere til velforberedte temamøder 6

8 Figur 2 Standarder og kriterier for kvalitetssikring af udskrivnings-samarbejdet Standarder fastlagt i SPOT-evalueringen Indlæggelser er formålsbestemte Møder med aktører og patient under indlæggelse Social indsats er fortsat under indlæggelse Social indsats er igangsat under indlæggelse. Der kan være behov for at se indsatsen som en langvarig fælles opgave. Udskrivning, når der er enighed Udskrivningen foregår gradvist Afdelingspersonale fortsætter kontakt i periode efter udskrivning Direkte samarbejde mellem frontmedarbejdere Klar arbejds- og ansvarsfordeling Overholdelse af samarbejdsaftaler Ingen uplanlagte udskrivninger Information i tilfælde af pludselige udskrivninger Kriterier undersøgelser af mulige indikatorer T Indlæggelsesdato aftalt T Var samarbejdspartnerne involveret i indlæggelsen? T Var indlæggelsen forberedt? T Var relevante oplysninger tilgængelige, f.eks. handleplan Har patienten givet accept til kontakt med sagsbehandler, pårørende, andre? Hvem er kontaktet hvornår? Hvilke møder har været holdt? Har det været for mange eller for få? Har socialsektoren taget kontakt efter indlæggelsen? Hvordan? Er der udarbejdet en handeplan under indlæggelse? Dato for behandlingsplan? Planlagt udskrivningsdato? Hvem deltager i mødet? Er den fremtidige indsats defineret som en fælles opgave? T Udskrivningsmødedato? T Er der fælles målsætninger omkring udskrivningen? T Hvem deltager? T Er det de rigtige? T Hvordan er overgangen mellem afdeling og hjem tilrettelagt? T Hvem varetager en fortsat psykiatrisk indsats? T Hvad er formålet? T Hvem er involveret i det fortsatte samarbejde? T Opfattes samarbejdet som en gensidig støtte? T Hvordan er arbejds- og ansvarsfordelingen? T Er afgivne løfter holdt? T Hvornår blev udskrivningen planlagt? T Er der tilstrækkelig tid? T Er der udarbejdet koordinationsaftale? Etablering af relevante tilbud T Er det klart og sikkert, hvad brugeren skal udskrives til? T Er tilbuddet relevant? T Er det tilstrækkeligt? Acceptabel ventetid T Har der været ventetid? T Hvilke virkninger har den haft? 7

9 Litteratur 1. Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, En bedre udvej - Status over et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde) 2001, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Århus. 2. Seemann, J., Sektorgrænser og netværk: Sygehusets relationer til den primære sektor, in Uddrag fra Focus på sygehusledelse. 2000, Forskningsgruppen Arbejds- og levemiljøer, Aalborg Universitet: Ålborg. 3. Seemann, J., Når organisationer skal samarbejde. Distriktspsykiatri på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer. 1996, København: Munksgaard 4. Ramian, K., Socialt arbejde og psykiatrisk behandling, in Distriktspsykiatri - en lærebog, P.B.V. Søren Blinkenberg, Anne Lindhardt, Niels Reisby, Editor. 2001, in press: Hans Reitzel: København. 5. Cohen, M., Lokalpsykiatri Syd - Samarbejde omkring udskrivninger fra psykiatrisk hospital. Speciale, Aalborg universitet. 1995, Aalborg. 6. Albæk, J., et al., Nødvendigt samarbejde i psykiatrien - erfaringer fra to udviklingsforsøg, 1999, Fokus: København. 7. Sundhedsministeriet og Socialministeriet, Rapport fra udvalget vedr. bedre samspil mellem tilbuddene i psykiatrien og socialpsykiatrien, maj De sidste rapporter fra Center for evaluering: Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med sindslidelse. Center for evaluering, juni En bedre udvej. Status over et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. Center for evaluering, juni 2001 Café Utopia. Evaluering af et beskæftigelsestilbud til sindslidende og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i Holstebro. Center for evaluering, marts Kvalitetsudvikling på Johannes Hages Hus - et psykiatrisk botilbud i Nivå. Center for evaluering i samarbejde med Institut for Serviceudvikling, november Der var nogen, der forstod mig. 58 pårørende fortæller om deres erfaringer med at søge rådgivning og støtte hos Landsforeningen Pårørende til Sindslidende, Center for evaluering, oktober

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Samarbejde på tværs af forskelle

Samarbejde på tværs af forskelle Samarbejde mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og amtets social- og undervisningssektor Eller Samarbejde på tværs af forskelle Erfaringer fra Frederiksborg Amts Projekt Rehabilitering i hjemmet når livet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Hvordan skaber vi den helhedsorienterede tilgang? Eksempler på tværfaglige løsningsmodeller

Hvordan skaber vi den helhedsorienterede tilgang? Eksempler på tværfaglige løsningsmodeller Kommunernes Landsforening, Heldagsseminar Hvordan skaber vi den helhedsorienterede tilgang? Eksempler på tværfaglige løsningsmodeller 21. Juni 2012 LG Insight Unge kriminelle, bandekriminalitet Unge med

Læs mere

RAPPORTKATALOG December 2006

RAPPORTKATALOG December 2006 RAPPORTKATALOG December 2006 Rapportliste - Center for evaluering side 2 af 11 * Med smerten som ven - Erfaringsopsamling fra et videnskabende netværk om selskadende adfærd. Center for evaluering, december

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere