Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 Referat fra skolens GENRALFORSAMLING Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl i foredragssalen. - I genrealforsamlingen deltog der 34 personer fra skolekredsen og elevforeningen. Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Ledelsens beretning. 5) Godkendelse af den reviderede årsrapport regnskab. 6) Indkomne forslag. (Jf. vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Skal således være kontoret i hænde senest den Evt. forslag udsendes 8 dage før generalforsamlingens afholdelse) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg: a. Anni Elmgreen. Valget gælder en 3-årig periode. b. Mikkel Crone Nielsen. Valget gælder en 3-årig periode. Følgende suppleant er på valg, hvor valget gælder en 1-årig periode: a. Jørn Christoffersen. 8) Valg af revisor. (Generalforsamlingen valgte i 2013 RSM plus). 9) Eventuelt. Mødet indledtes med en velkomst fra formanden, og herefter var der fællessang. Derpå foreslog formanden på bestyrelsens vegne: Ad 1) Valg af dirigent. Erik Rahn blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og angivet i henhold vedtægtens bestemmelser. Der var ingen bemærkninger, ej heller til dagsordenens angivelser.

2 Ad 2) Valg af referent. Erik Kjærsgaard. Ad 3) Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde på bestyrelsens beretning, der i det følgende gengives i sin fulde ordlyd: 2013 blev endnu et begivenhedsrigt år for Ryslinge Høj- og Efterskole. Den glædeligste var, at vi kunne notere det hidtil største overskud i skolens historie. Mens den største udfordring er, at vi igen skal have etableret lange kurser på højskolen. Dertil kommer, at vi har startet processen med en tiltrængt udvidelse af spisefaciliteterne på højskolen. Og som noget helt naturnødvendigt har vi endnu et år brugt rigtig mange ressourcer på at genoprette skolens bygningsmasse og modernisere den. Nu det det ikke i sig selv et mål, at vi skal tjene mange penge på højskolen. Men det er en forudsætning for, at vi ikke alene kan drive den skole vi gerne vil, men også at vi er herrer i eget hus med den selvbestemmelse det medfører. Den ordførende forstander vil under regnskabsaflæggelse mere detaljeret komme ind på 2013-økonomien. Men jeg kan ikke lade være med at glæde mig over, at vores overskud for 2013 efter fulde afskrivninger og finansielle omkostninger blev på ikke mindre end kroner. Det er knap mere end året før. Der er flere grunde til det fine resultat. Dels at vi også i 2013 fik momskompensation denne gang på kroner. At udlejningen gav mere end forventet og at Efterskolen er i meget god gænge. Men ikke mindst at ledelsen dygtigt har ført en stram økonomisk styring. Når det er så vigtigt for os at tjene penge, så hænger det selvfølgelig sammen med skolens fortsatte synlige gældsbyrde. Men det går den rigtige vej. Vi er meget tæt på, at have fået ram på den dyre kortfristede gæld. Så nu tager vi så fat på den langfristede gæld, som er på godt 10 mio. kr - hvoraf 2,5 mio. er de lidt giftige udlandslån. Vi prøver i første omgang at få forhandlet os til bedre betingelser på vores realkreditlån, og at få udlandslånene konverteret til en mere styrbar kassekredit. Det vil ske gennem møder og de bliver måske lidt robuste med vore pengeinstitutter og muligvis indbyder vi et yderligere et til at give et bud. Højskolen

3 Det er alle bekendt, at vi har haft udfordringer med den del af højskoledriften, som omfatter de lange kurser. Vi var overbeviste om, at innovation og iværksætteri ville ramme et meget bredt segment af potentielle højskoleelever og ikke mindst tidsånden. Det sidste blev vi bekræftet i af både offentlige og ikke mindst private arbejdsgivere. Og vi kan da heller ikke klage på tilskyndelse til at etablere et langt højskoleforløb indenfor disse områder, og roser fik vi også, da vi udbød kurserne. Men somme tider må man sande, at en ting er de gode ideer og opbakningen til at realisere dem. En anden ting er virkeligheden. Selvfølgelig troede vi ikke, at vi fra starten ville blive overrendt af elever. Ligesom vi i bestyrelsen også var bevidst om, at alt nyt er en satsning. Det kom dog noget bag på både bestyrelse og ledelse og mange andre at der stort set ikke var søgning til de lange kurser. Derfor besluttede vi i sommeren 2013 at pause de lange kurser, mens ledelsen lavede en intens retænkning af projektet og herunder at målrette kurset mere. Vi syntes selv, at det var et kursus med et godt og tidsrelevant indhold. Men trods en næsten overmenneskelig indsats lykkedes det ikke at opnå meget mere end en snes tilmeldinger hvoraf de fleste kom fra udlandet. På den baggrund besluttede bestyrelsen på sit december-møde at forlænge pausen. I stedet er den ordførende forstander i gang med at udtænke et nyt koncept, som vi håber vil være attraktivt. Det forventes at være klar til sommerferien og til lancering umiddelbart efter med henblik på at vi starter langt kursus i januar Pausen har naturligvis indflydelse på vores økonomi, men ikke mere, at vi har haft råd til vove noget nyt. Vi er dog overbeviste om, at der er et marked for os, men det kræver klart den rigtige ide, for at fylde højskolen op. Efterskolens gode økonomi og interessen fra udefrakommende at leje skole har gjort det økonomisk muligt at stoppe op. Og dermed ro til at få skabt det rigtige koncept, som skal videreføre den lange og stolte højskoletradition i Ryslinge. På personalesiden fortsætter Tyge Mortensen sin ansættelse med at skabe og afvikle kurser for iværksættere og virksomheder. Mange ser i stigende grad værdien i at komme på højskolen for at tænke nyt. Den store aktivitet er muliggjort af, at de lange kurser er på pause. Efterskolen Hvert år drager omkring elever i Danmark på Efterskole. Dette tal har de sidste år stabiliseret sig, men bag det store antal gemmer sig ret store regionale forskydninger. Det betød at fem efterskoler sidste år måtte dreje nøglen.

4 Ryslinge ligger geografisk godt placeret, så forældre fra det meste af landet på godt to timer kan nå skolen. Vi modtager fortsat rigtig mange elever fra Sjælland og Fyn. Men vi har arbejdet på også at rekruttere fra Jylland, og det ser ud til at lykkes nu. I 2013 stabiliserede Ryslinge Efterskole sig elevtalsmæssigt på det gode niveau, vi oplevede i Vi sluttede med 130 elever den 30. juni og bød 132 elever velkommen igen til august. Med naturligt frafald er der nu 127 efterskoleelever på skolen. Vort ønske er fortsat at nå op på 140 elever. Derfor har vi i 2013 strammet PR-profilen op, hvilket har givet pote. Ved årsskiftet havde 145 elever med start til august betalt depositum, og vi har desuden en venteliste. Så fremtiden her tegner lys. De korte kurser Når de korte kurser kører for fulde omdrejninger, kan man måske være tilbøjelig til at overse, at drivkraften for udviklingen udspringer af stedets værdier. Men ikke desto mindre betyder Ryslinge Høj- og Efterskoles værdier meget for både kursisten, kunden og os selv blev et godt år. Ikke mindst havde vi på ny rigtig mange og glade kursister på vores korte sommerkurser. Men ikke uvæsentligt overholdt vi samtidigt vore budgetmål. Det er tydeligt, at kursisterne ikke alene vælger os fordi vi kan levere god kvalitet og service. Men også fordi vores værdier betyder, at vores service og faciliteter indeholder en historisk fortælling, der både har en fortidig, nutidig og fremtidig betydning. Og det perspektiv kan man ikke få på de mere traditionelle kursussteder. Det er dog vigtigt, at vi er bevidste om, at det meget høje aktivitetsniveau på kursus- og udlejnings kun kan finde sted, fordi vi ikke gennemfører lange kurser i denne tid. Til gengæld er det rart at skolen ikke ligger brak i disse perioder, men bliver brugt. Desuden er det også en væsentlig indtægtskilde, idet aktiviteterne i 2013 skaffede en ekstra million kroner på bundlinjen. I sammenligning kan nævnes, at dette beløb svarer til ca. 20 årselever på højskoleforløb. Men det bedste og mest økonomisk sikre er naturligvis, hvis vi er i stand til at fylde højskolen med lange kurser. Lidt statistik på området. Der er i alt afviklet 10 kurser af en uges varighed med ialt 735 kursister, hvor vi selv står for tilrettelægning og gennemførelse.

5 Antallet af kurser på mellem to og fem dage, hvor vi helt eller delvis forestår tilrettelægning og gennemførelse er 15 med i alt 560 kursister. På den rene udlejningsside, hvor vi udelukkende står for lokaler og fortæring har der været 24 mødearrangementer og otte konferencer med henholdsvis 915 og 765 deltagere Som det fremgår af tallene har aktivitetsniveauet været meget højt. Bygningerne Også i år har vi brugt næsten en million kroner på vedligeholdelse og modernisering af bygningsmassen. Vi er kommet et pænt stykke med genopretningen efter mange års lav vedligeholdelsesgrad. Men med mange efterskoleelever i huset slides der også på huset. I 2013 fik vi renoveret Sønderhus med maling og nye gulve. Lærerværelset i panelstuen har fået nye møbler, tæpper og maling. Men der forestår fortsat mange opgaver, derfor skal der også i de kommende år afsættes pæne beløb på denne konto. Med den høje aktivitet i huset oplever vi ofte, at vores spisefaciliteter både er for små og for uhensigtsmæssigt indrettet. Alene det, at vi har 185 sengepladser, men kun plads til 140 i spisesalen, giver rimelige udfordringer, når huset er fuldt. Bestyrelsen har derfor i 2013 besluttet at iværksætte en proces, som meget gerne skulle ende med det, som vi betegner som et nyt spisehus. Det tænkes opført i forlængelse af bygningen med den nuværende spisesal. Den tidligere forstanderbolig, hvis arkitektur stikker noget af fra de oprindelige bygninger tænkes revet ned, og den nye bygning skal i meget stor udtrækning tænkes ind i den eksisterende bygningsmasse omkring gårdmiljøet. Finansieringen forudsættes i væsentlig grad at kunne ske gennem fondsbevillinger. I den forbindelse er to arkitektfirmaer blevet bedt om at komme med bud på projektet. Det ene firma arbejder vi videre med. Omverdenen Det er tydeligt, at der nu igen står respekt om Ryslinge Høj- og Efterskole. Et godt eksempel herpå er det meget gode samarbejde vi har med Faaborg-Midtfyn kommune. De bruger os både til kurser og møder. Det samme gælder Udvikling Fyn, som er en sammenslutning af en del fynske kommuners udviklingsafdelinger.

6 En af de store afdelinger under Udvikling Fyn er Fremtidsfabrikken, som ruster iværksættere til at kunne oprette eller udvikle egen virksomhed. De lægger en del kurser her i huset. Et andet område som Udvikling Fyn har fokus på er den såkaldte maritime klynge. Det er et ambitiøst samarbejdsprojekt imellem alle maritime virksomheder på Fyn. Tyge Mortensen gør på dette område et godt arbejde som facilitator på projektet, hvilket giver både aktiviteter og netværkspleje til skolen. Skolekredsen Vi har på Ryslinge Høj- og Efterskole en lidt anderledes struktur end mange andre organisationer. Bestyrelsen er således vedtægtsmæssigt sammensat af repræsentanter fra elevforeningen og skolekredsen. Elevforeningen er efter et par års fravær igen repræsenteret i bestyrelsen. Desværre har elevrepræsentanten Lasse Justesen ikke været i stand til at deltage i arbejde på grund af studier i Paris. Skolekredsen er en meget væsentlig og aktiv del af organisationen. Formålet er at pleje medlemmerne med aktiviteter og arrangementer. Der er stor tilslutning til kredsens arrangementer, hvilket i høj grad styrker skolens omdømme i lokalsamfundet. Jeg vil derfor opfordre til, at man kommer til skolekredsens generalforsamling, som finder sted den 31. marts. Det fine økonomiske resultat, det meget høje aktivitetsniveau, og de mange gode resultater på mange områder, kommer naturligvis ikke af sig selv. Derfor vil jeg gerne først og fremmest takke den ordførende forstander for dygtig ledelse af skolen, og de mange engagerede medarbejdere for en rigtig flot indsats. Jeg er overbevidst om, at skolen er kommet ind i god gænge og på ret kurs, og hertil er der kun at sige: Lad os stålsat fortsætte med det. T il mine bestyrelseskollegaer vil jeg også gerne sig tak for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde. Det er en vigtig forudsætning for, at ledelse og medarbejdere kan få ro til at udføre det praktiske arbejde. Tak. For at skabe debat/dialog på generalforsamlingen foreslog dirigenten, at forsamlingen ved de enkelte borde drøftede beretningen i tematiseret form. Foreslog derfor også, at ledelsens beretning blev aflagt, således denne kunne medgå i dialogen. Dette tilsluttede forsamlingen sig.

7 På ledelsens vegne aflagte forstanderen beretning, der beskæftigede sig med følgende: Ryslinge Høj- og Efterskole bygger på traditionerne fra Grundtvig og Kold. Det betyder, at skolen gennem det levende ord og reflekteret læring skal udvikle elever og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive medborgere i det globale samfund. Levende ord og reflekteret læring ud fra Grundtvig og Kold: Hvordan gør vi egentligt det? Hvad er det, der er vigtigt for os. Hvordan stimulerer vi til åbent og ansvarligt medborgerskab. Slår vi medborgerskab op, står der: Medborgerskab kan ses som et alternativ til markeds- og brugerdemokratiet, der udtrykker sig gennem formel repræsentation, Den uformelle involvering! Er det ikke det vi altid har gjort?? Folkeoplysningen er vel netop en uformel involvering, som rækker ud over brugerdemokrati. Nu har formanden aflagt beretning om året, der er gået og beskrevet den omvæltning, vi nu gennem de sidste 3 år har gennemgået. Vi er en forretning, der skal lave penge, Men vi er ikke bare en forretning, der skal lave penge. Vores værdigrundlag siger noget mere. Hvordan udmønter vi egentligt det I praksis. Fhv. Undervisningsminister siger det bl.a. I en kronik I Kristeligt dagblad: fællesskab, åndsliv og moralkapital Det er det det hele handler om. Og det er der hårdt brug for i det moderne samfund. Jeg har ikke altid godt kunnet li Bertel Haarder, men jeg kan godt li begreberne fællesskab, åndsliv og moralkapital. Jeg synes vi med lanceringen af Innovationshøjskolen for 2 år siden havde fat i Hvad vores samfund havde brug for, men det har også været tydeligt for os at det ikke nødvendigvis harmonerer med, hvad brugerne selv synes de gerne vil have. Efterskolen er efterhånden godt placeret i efterskolelandskabet. Der er en ret klar fornemmelse af, hvad Ryslinge kan. Vi har fået glitret papir at skrive det på og vores hjemmeside spiller godt sammen med det. Men når først de er i huset handler vores skole om noget helt andet også. Jeg skal bringe et par eksempler, hvor jeg har ændret navnet: Simon har som værge en advokat i København. Han er forældreløs og vil gerne opbygge relationer og bånd som betyder noget for ham. Men han mangler modelbilleder, som han synes han kan spejle sig i. Signe bor hos plejeforældre og ser sin far en gang hver 14. Dag. Hun er syg i dagene op til og dagene efter besøger og kan ikke passe sin skole. Vi kan som skole lægge undervisningen på andre tidspunkter, da vi har Signe hele døgnet, så hun får fuld faglig valuta. Lone gad fandme ikke gå i skole mere (mors ord) men ved at skole og fritid integreres, så har Lone svært ved at finde ud af om hun nu skal være trodsig fordi det er skole eller om hun skal være glad fordi det er fritid. Nu har Lone fået mod på skolen igen og starter på det almene gymnasium efter sommer. Pia skærer i sig selv fordi hun synes det er svært at være teenager og skulle forholde sig til livet i det hele taget

8 Ved at komme sammen med en masse elever som synes det er fantastisk at gå i skole og fantastisk at være ung, får ovenstående elever plads og mulighed for at få talt om problemer uden det får lov at fylde det hele. Sidemakkerhjælp og snakke i fritiden betyder alt. Så vi har et signal, når vi rekrutterer og et andet arbejde, når først vores elever er i hus. Hvis vi ikke er begge dele bevidst laver vi ikke skole i overensstemmelse med vores værdigrundlag. Eller vi rekrutterer ikke de elever, vi også gerne vil have. I fremtiden vil vores science komme til at fylde mere. Science er koblingen imellem fysik, kemi, biologi og geografi, men det er ikke bare naturvidenskab. Science er når eleverne får lov til at arbejde med naturvidenskaben. De senere år er fysik, biologi og geografi blevet skilt ad. Nu samler vi det igen, hvilket der er stor interesse omkring. Derfor afvikler vi i næste uge camp for Klasses elever i 3 dage. Et pilotprojekt i samarbejde med FMK støttet af undervisningsministeriet. Det er først af 4 camps, som måske bliver til en permanent camp kultur. Jeg håber I kommer til at høre mere om det. Til august starter efterskolen op med den nye arbejdstidsaftale, der har været talt rigtig meget om. Her i huset tror vi på dialogen og at vi ad den vej kan nå de fælles mål. TAP erne har igennem mange år lavet rigtig meget i værkstedet i Damgaarden. Fra august flytter vi hele den del ned i varmecentralen og giver dermed plads til mere i Damgaarden. Derved samles en del undervisning og pedellerne får også samlet deres aktiviteter omkring varmecentralen. Heller ikke denne går forbi en udvidelse. Vi har et 300 kw. fyr, som skal suppleres med endnu et fyr på 250 kw. Derved sparer vi gas og det er der penge i. Vi håber finansielt at få mulighed for denne udvidelse som vil kunne tjene sig ind på omk. 5 år. Næste år kommer vores globale platform til at fylde mere. I disse dage er vi i ansættelsen af 2 europæiske volontører, som skal være undervisningsassistenter det kommende skoleår, ligesom vi etablerer en linje for elever, der gerne vil mere Europa. I sidste uge var Maike Pedersen og undertegnede i Slesvig for at sælge efterskole idéen for det danske mindretal i Sydslesvig. 27 efterskoler mødte op til ret få gæster, men interessant var det at se en skole bygget op fra bunden, hvor penge ikke har været et emne, der er talt om. Højskolekonceptet skal være klar til sommerferien. Lige nu tænker vi, men i løbet af den næste måned, vil vi begynde at melde et koncept ud, som vi tror på. I den forbindelse vil jeg gerne sige to ting. 1. Jeg vil arbejde superhårdt på, at vi starter et hold op til januar, og vi skal alle bare vide, at det ikke bliver let. Det er hårdt arbejde, men vi tror på det. 2. Når vi skal overleve på den lange bane, så skal efterskole og højskole hænge bedre sammen. Der skal være nogle overlap, som gør det muligt at trække på samme faglige kræfter. Synergien imellem de to skoler skal kunne bære. Det betyder, at vi skal kunne trække på nogle af de mange erfaringer Tyge og holdet omkring innovationshøjskolen har gjort sig de sidste 2 år. Vi skal kunne trække på nogle af de erfaringer, efterskolen har gjort sig igennem de sidste 5 år, og så skal vi sikre os, at have et produkt, der er et marked for.

9 En færdig Højskole i Ryslinge har mindst elever, hvilket vi ikke har plads til, men når de kommer finder vi også plads til dem. Vi har sådan set heller ikke plads til alle, når vi til august bliver 140 efterskoleelever og til januar højskoleelever, så uanset hvad, så skal vi i gang med at se på vores bygningskompleks. Formanden nævnte noget af det i sin beretning. Vi er dagligt glade for de rammer vi laver skole i. De er bygget til skole og mange af rammerne med sans for æstetik. Vi renoverer meget og maler rigtig meget. På pedelområdet har vi nu ansat en bygningsmaler til at hjælpe. Det er en god investering og et tegn på, at nu prioriterer vi de rammer vi laver skole i. Dermed har vi 5 mand i pedelområdet, hvoraf de to er lærlinge. I køkkenet er de fire faste efter Heidi og Jette er startet. Heidi er kommet i lære imens Jette er uddannet ernæringsassistent. Tyge er udviklingskonsulent og arbejder med at vedligeholde og styrke vores iværksætternetværk og trækker aktiviteter til huset her i år, hvor der ikke er lange elevhold. På efterskolen stoppede Kristian Grell som den første af det hold, der har været med helt fra starten. I morgen siger vi farvel til Emil Wibe, der er blevet erhvervsskolelærer. Emil kom det andet år, vi har været i gang. Det er helt naturligt efter 5 år, at der sker lidt udskiftning, selvom det også er mærkeligt. På kontoret er de tre ansatte, hvoraf Irene er på delt tid. Så her til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere for en fortrinlig indsats i dette år. og jeg vil gerne takke Tyge for godt arbejde trods de manglende elever, så er ingen i tvivl om at du har ofret dig langt mere end man kan forvente til dette projekt. Og stor tak til dig Erik for god sparring og evnen til at få sat struktur på huset. Det nyder jeg dagligt. Og velkommen til dig Lars. Der er nok at lave, hvilket du vil finde ud af på mandag. Dirigenten lagde herpå op til at hvert enkelt diskuterede temaer, og efter ca minutter gav tilbagemeldinger på emner/områder og/eller spørgsmål man ønsker yderligere debatteret. I det følgende angives i hovedtræk det der fremkom i debatten/dialogen: - Tillykke med den gode økonomi. Det er godt. I tilknytning hertil lev der fokuseret og diskuteret: o Om udlejning kan skabe højskole?! o Hvad skal ideen være til højskolen, hvor der ved bordet er en opfattelse af, at der skal være flere porte/indgange til højskoleforløb. o Hvordan er grundlaget (tilskud m.v.) for korte kurser? - Spændende at der arbejdes med at bygge et nyt spisehus. - Hvad er der i støbeskeen af fremtidige renoveringsplaner? - Samarbejdet mellem skolekredsen og skolens bestyrelse, om bl.a. de strukturelle forhold. Dialog mellem de to bestyrelse for at finde ud af hvordan man tjener hinanden gensidigt. Herunder hvilke områder, ting, skolen er glad for i samarbejdet med skolekredsen. Herunder blev det også angivet, at skolekredsen er for både højskole og efterskole. Forstanderen replicerede på ovenstående kommentarer og spørgsmål, herunder en uddybning af bl.a.: Fremtidige renoveringsplaner.

10 Vigtigheden af at vi bevarer æstetik og rum i den ånd skolen er opført efter og på. Spændende ide at udforme et nyt spisehus som skolens hjerte både i idemæssig og fysisk henseende. For skolen er det vigtigt at arbejde ud med det omgivne men også at markere sig i omverdenen. Dirigenten satte herefter beretning til afstemning, der blev godkendt enstemmigt. Ad 5) Godkendelse af den reviderede årsrapport regnskab. Forretningsføreren femlagde og uddybede den af bestyrelsen godkendt årsrapport for Det er med stor tilfredshed at der kan fremlægges et rekordoverskud i skolens historie på næsten 2 mio. kr. De enkelte hovedkonti under både indtægter og udgifter blev kommenteret med angivelser af de forhold der har spillet ind for de enkelte resultater. - Skolens regnskabsmateriale kan rekvireres i fuldt omfang ved henvendelse til: I tilknytning til årsrapporten orienterede forretningsføreren om, at der vil blive forhandlet med pengeinstitutter om en et nyt finansielt grundlag for skolens drift, der forhåbentlig også indebærer, at dele af den langfristede gæld omlægges, samtidigt med at der i forbindelse med de planlagte renoveringer kan opnås nye realkreditlån. Skolens kortfristede gæld forventes bragt ud af verdenen med udgangen af 2014/2015. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller andet til regnskabet, hvorpå det blev sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 6) Indkomne forslag. Da der ikke var indkommet forslag, fortsatte dirigenten til næste punkt. Ad 7) Valg: På valg er Anni Elmgreen og Mikkel Crone Nielsen. Dirigenten bad om forslag til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en ny 3 årige periode. Forsamlingen genvalgte Anni og Mikkel for en ny 3 årige periode. Ad 8) Valg af revisor:

11 På valg er RSM Plus: Genvalgt. Ad 9) Eventuelt: Forstanderen oplyste, at elevforeningen for efterskolen efterhånden er så veletableret, så det kan forventes, at elevforeningen vælger repræsentant til bestyrelsen. Formanden takkede dirigenten for hans måde at løse sit hverv på, og takkede de fremmødt for en god og spændende dialog. Generalforsamlingen afsluttede med fællessang kl Referent Erik Kjærsgaard På tegnet af dirigenten Erik Rahn Jensen

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl. Odense, den 5. marts 2013 Kære Forældre- og skolekreds ved FCO Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere