Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 Referat fra skolens GENRALFORSAMLING Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl i foredragssalen. - I genrealforsamlingen deltog der 34 personer fra skolekredsen og elevforeningen. Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Ledelsens beretning. 5) Godkendelse af den reviderede årsrapport regnskab. 6) Indkomne forslag. (Jf. vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Skal således være kontoret i hænde senest den Evt. forslag udsendes 8 dage før generalforsamlingens afholdelse) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg: a. Anni Elmgreen. Valget gælder en 3-årig periode. b. Mikkel Crone Nielsen. Valget gælder en 3-årig periode. Følgende suppleant er på valg, hvor valget gælder en 1-årig periode: a. Jørn Christoffersen. 8) Valg af revisor. (Generalforsamlingen valgte i 2013 RSM plus). 9) Eventuelt. Mødet indledtes med en velkomst fra formanden, og herefter var der fællessang. Derpå foreslog formanden på bestyrelsens vegne: Ad 1) Valg af dirigent. Erik Rahn blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og angivet i henhold vedtægtens bestemmelser. Der var ingen bemærkninger, ej heller til dagsordenens angivelser.

2 Ad 2) Valg af referent. Erik Kjærsgaard. Ad 3) Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde på bestyrelsens beretning, der i det følgende gengives i sin fulde ordlyd: 2013 blev endnu et begivenhedsrigt år for Ryslinge Høj- og Efterskole. Den glædeligste var, at vi kunne notere det hidtil største overskud i skolens historie. Mens den største udfordring er, at vi igen skal have etableret lange kurser på højskolen. Dertil kommer, at vi har startet processen med en tiltrængt udvidelse af spisefaciliteterne på højskolen. Og som noget helt naturnødvendigt har vi endnu et år brugt rigtig mange ressourcer på at genoprette skolens bygningsmasse og modernisere den. Nu det det ikke i sig selv et mål, at vi skal tjene mange penge på højskolen. Men det er en forudsætning for, at vi ikke alene kan drive den skole vi gerne vil, men også at vi er herrer i eget hus med den selvbestemmelse det medfører. Den ordførende forstander vil under regnskabsaflæggelse mere detaljeret komme ind på 2013-økonomien. Men jeg kan ikke lade være med at glæde mig over, at vores overskud for 2013 efter fulde afskrivninger og finansielle omkostninger blev på ikke mindre end kroner. Det er knap mere end året før. Der er flere grunde til det fine resultat. Dels at vi også i 2013 fik momskompensation denne gang på kroner. At udlejningen gav mere end forventet og at Efterskolen er i meget god gænge. Men ikke mindst at ledelsen dygtigt har ført en stram økonomisk styring. Når det er så vigtigt for os at tjene penge, så hænger det selvfølgelig sammen med skolens fortsatte synlige gældsbyrde. Men det går den rigtige vej. Vi er meget tæt på, at have fået ram på den dyre kortfristede gæld. Så nu tager vi så fat på den langfristede gæld, som er på godt 10 mio. kr - hvoraf 2,5 mio. er de lidt giftige udlandslån. Vi prøver i første omgang at få forhandlet os til bedre betingelser på vores realkreditlån, og at få udlandslånene konverteret til en mere styrbar kassekredit. Det vil ske gennem møder og de bliver måske lidt robuste med vore pengeinstitutter og muligvis indbyder vi et yderligere et til at give et bud. Højskolen

3 Det er alle bekendt, at vi har haft udfordringer med den del af højskoledriften, som omfatter de lange kurser. Vi var overbeviste om, at innovation og iværksætteri ville ramme et meget bredt segment af potentielle højskoleelever og ikke mindst tidsånden. Det sidste blev vi bekræftet i af både offentlige og ikke mindst private arbejdsgivere. Og vi kan da heller ikke klage på tilskyndelse til at etablere et langt højskoleforløb indenfor disse områder, og roser fik vi også, da vi udbød kurserne. Men somme tider må man sande, at en ting er de gode ideer og opbakningen til at realisere dem. En anden ting er virkeligheden. Selvfølgelig troede vi ikke, at vi fra starten ville blive overrendt af elever. Ligesom vi i bestyrelsen også var bevidst om, at alt nyt er en satsning. Det kom dog noget bag på både bestyrelse og ledelse og mange andre at der stort set ikke var søgning til de lange kurser. Derfor besluttede vi i sommeren 2013 at pause de lange kurser, mens ledelsen lavede en intens retænkning af projektet og herunder at målrette kurset mere. Vi syntes selv, at det var et kursus med et godt og tidsrelevant indhold. Men trods en næsten overmenneskelig indsats lykkedes det ikke at opnå meget mere end en snes tilmeldinger hvoraf de fleste kom fra udlandet. På den baggrund besluttede bestyrelsen på sit december-møde at forlænge pausen. I stedet er den ordførende forstander i gang med at udtænke et nyt koncept, som vi håber vil være attraktivt. Det forventes at være klar til sommerferien og til lancering umiddelbart efter med henblik på at vi starter langt kursus i januar Pausen har naturligvis indflydelse på vores økonomi, men ikke mere, at vi har haft råd til vove noget nyt. Vi er dog overbeviste om, at der er et marked for os, men det kræver klart den rigtige ide, for at fylde højskolen op. Efterskolens gode økonomi og interessen fra udefrakommende at leje skole har gjort det økonomisk muligt at stoppe op. Og dermed ro til at få skabt det rigtige koncept, som skal videreføre den lange og stolte højskoletradition i Ryslinge. På personalesiden fortsætter Tyge Mortensen sin ansættelse med at skabe og afvikle kurser for iværksættere og virksomheder. Mange ser i stigende grad værdien i at komme på højskolen for at tænke nyt. Den store aktivitet er muliggjort af, at de lange kurser er på pause. Efterskolen Hvert år drager omkring elever i Danmark på Efterskole. Dette tal har de sidste år stabiliseret sig, men bag det store antal gemmer sig ret store regionale forskydninger. Det betød at fem efterskoler sidste år måtte dreje nøglen.

4 Ryslinge ligger geografisk godt placeret, så forældre fra det meste af landet på godt to timer kan nå skolen. Vi modtager fortsat rigtig mange elever fra Sjælland og Fyn. Men vi har arbejdet på også at rekruttere fra Jylland, og det ser ud til at lykkes nu. I 2013 stabiliserede Ryslinge Efterskole sig elevtalsmæssigt på det gode niveau, vi oplevede i Vi sluttede med 130 elever den 30. juni og bød 132 elever velkommen igen til august. Med naturligt frafald er der nu 127 efterskoleelever på skolen. Vort ønske er fortsat at nå op på 140 elever. Derfor har vi i 2013 strammet PR-profilen op, hvilket har givet pote. Ved årsskiftet havde 145 elever med start til august betalt depositum, og vi har desuden en venteliste. Så fremtiden her tegner lys. De korte kurser Når de korte kurser kører for fulde omdrejninger, kan man måske være tilbøjelig til at overse, at drivkraften for udviklingen udspringer af stedets værdier. Men ikke desto mindre betyder Ryslinge Høj- og Efterskoles værdier meget for både kursisten, kunden og os selv blev et godt år. Ikke mindst havde vi på ny rigtig mange og glade kursister på vores korte sommerkurser. Men ikke uvæsentligt overholdt vi samtidigt vore budgetmål. Det er tydeligt, at kursisterne ikke alene vælger os fordi vi kan levere god kvalitet og service. Men også fordi vores værdier betyder, at vores service og faciliteter indeholder en historisk fortælling, der både har en fortidig, nutidig og fremtidig betydning. Og det perspektiv kan man ikke få på de mere traditionelle kursussteder. Det er dog vigtigt, at vi er bevidste om, at det meget høje aktivitetsniveau på kursus- og udlejnings kun kan finde sted, fordi vi ikke gennemfører lange kurser i denne tid. Til gengæld er det rart at skolen ikke ligger brak i disse perioder, men bliver brugt. Desuden er det også en væsentlig indtægtskilde, idet aktiviteterne i 2013 skaffede en ekstra million kroner på bundlinjen. I sammenligning kan nævnes, at dette beløb svarer til ca. 20 årselever på højskoleforløb. Men det bedste og mest økonomisk sikre er naturligvis, hvis vi er i stand til at fylde højskolen med lange kurser. Lidt statistik på området. Der er i alt afviklet 10 kurser af en uges varighed med ialt 735 kursister, hvor vi selv står for tilrettelægning og gennemførelse.

5 Antallet af kurser på mellem to og fem dage, hvor vi helt eller delvis forestår tilrettelægning og gennemførelse er 15 med i alt 560 kursister. På den rene udlejningsside, hvor vi udelukkende står for lokaler og fortæring har der været 24 mødearrangementer og otte konferencer med henholdsvis 915 og 765 deltagere Som det fremgår af tallene har aktivitetsniveauet været meget højt. Bygningerne Også i år har vi brugt næsten en million kroner på vedligeholdelse og modernisering af bygningsmassen. Vi er kommet et pænt stykke med genopretningen efter mange års lav vedligeholdelsesgrad. Men med mange efterskoleelever i huset slides der også på huset. I 2013 fik vi renoveret Sønderhus med maling og nye gulve. Lærerværelset i panelstuen har fået nye møbler, tæpper og maling. Men der forestår fortsat mange opgaver, derfor skal der også i de kommende år afsættes pæne beløb på denne konto. Med den høje aktivitet i huset oplever vi ofte, at vores spisefaciliteter både er for små og for uhensigtsmæssigt indrettet. Alene det, at vi har 185 sengepladser, men kun plads til 140 i spisesalen, giver rimelige udfordringer, når huset er fuldt. Bestyrelsen har derfor i 2013 besluttet at iværksætte en proces, som meget gerne skulle ende med det, som vi betegner som et nyt spisehus. Det tænkes opført i forlængelse af bygningen med den nuværende spisesal. Den tidligere forstanderbolig, hvis arkitektur stikker noget af fra de oprindelige bygninger tænkes revet ned, og den nye bygning skal i meget stor udtrækning tænkes ind i den eksisterende bygningsmasse omkring gårdmiljøet. Finansieringen forudsættes i væsentlig grad at kunne ske gennem fondsbevillinger. I den forbindelse er to arkitektfirmaer blevet bedt om at komme med bud på projektet. Det ene firma arbejder vi videre med. Omverdenen Det er tydeligt, at der nu igen står respekt om Ryslinge Høj- og Efterskole. Et godt eksempel herpå er det meget gode samarbejde vi har med Faaborg-Midtfyn kommune. De bruger os både til kurser og møder. Det samme gælder Udvikling Fyn, som er en sammenslutning af en del fynske kommuners udviklingsafdelinger.

6 En af de store afdelinger under Udvikling Fyn er Fremtidsfabrikken, som ruster iværksættere til at kunne oprette eller udvikle egen virksomhed. De lægger en del kurser her i huset. Et andet område som Udvikling Fyn har fokus på er den såkaldte maritime klynge. Det er et ambitiøst samarbejdsprojekt imellem alle maritime virksomheder på Fyn. Tyge Mortensen gør på dette område et godt arbejde som facilitator på projektet, hvilket giver både aktiviteter og netværkspleje til skolen. Skolekredsen Vi har på Ryslinge Høj- og Efterskole en lidt anderledes struktur end mange andre organisationer. Bestyrelsen er således vedtægtsmæssigt sammensat af repræsentanter fra elevforeningen og skolekredsen. Elevforeningen er efter et par års fravær igen repræsenteret i bestyrelsen. Desværre har elevrepræsentanten Lasse Justesen ikke været i stand til at deltage i arbejde på grund af studier i Paris. Skolekredsen er en meget væsentlig og aktiv del af organisationen. Formålet er at pleje medlemmerne med aktiviteter og arrangementer. Der er stor tilslutning til kredsens arrangementer, hvilket i høj grad styrker skolens omdømme i lokalsamfundet. Jeg vil derfor opfordre til, at man kommer til skolekredsens generalforsamling, som finder sted den 31. marts. Det fine økonomiske resultat, det meget høje aktivitetsniveau, og de mange gode resultater på mange områder, kommer naturligvis ikke af sig selv. Derfor vil jeg gerne først og fremmest takke den ordførende forstander for dygtig ledelse af skolen, og de mange engagerede medarbejdere for en rigtig flot indsats. Jeg er overbevidst om, at skolen er kommet ind i god gænge og på ret kurs, og hertil er der kun at sige: Lad os stålsat fortsætte med det. T il mine bestyrelseskollegaer vil jeg også gerne sig tak for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde. Det er en vigtig forudsætning for, at ledelse og medarbejdere kan få ro til at udføre det praktiske arbejde. Tak. For at skabe debat/dialog på generalforsamlingen foreslog dirigenten, at forsamlingen ved de enkelte borde drøftede beretningen i tematiseret form. Foreslog derfor også, at ledelsens beretning blev aflagt, således denne kunne medgå i dialogen. Dette tilsluttede forsamlingen sig.

7 På ledelsens vegne aflagte forstanderen beretning, der beskæftigede sig med følgende: Ryslinge Høj- og Efterskole bygger på traditionerne fra Grundtvig og Kold. Det betyder, at skolen gennem det levende ord og reflekteret læring skal udvikle elever og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive medborgere i det globale samfund. Levende ord og reflekteret læring ud fra Grundtvig og Kold: Hvordan gør vi egentligt det? Hvad er det, der er vigtigt for os. Hvordan stimulerer vi til åbent og ansvarligt medborgerskab. Slår vi medborgerskab op, står der: Medborgerskab kan ses som et alternativ til markeds- og brugerdemokratiet, der udtrykker sig gennem formel repræsentation, Den uformelle involvering! Er det ikke det vi altid har gjort?? Folkeoplysningen er vel netop en uformel involvering, som rækker ud over brugerdemokrati. Nu har formanden aflagt beretning om året, der er gået og beskrevet den omvæltning, vi nu gennem de sidste 3 år har gennemgået. Vi er en forretning, der skal lave penge, Men vi er ikke bare en forretning, der skal lave penge. Vores værdigrundlag siger noget mere. Hvordan udmønter vi egentligt det I praksis. Fhv. Undervisningsminister siger det bl.a. I en kronik I Kristeligt dagblad: fællesskab, åndsliv og moralkapital Det er det det hele handler om. Og det er der hårdt brug for i det moderne samfund. Jeg har ikke altid godt kunnet li Bertel Haarder, men jeg kan godt li begreberne fællesskab, åndsliv og moralkapital. Jeg synes vi med lanceringen af Innovationshøjskolen for 2 år siden havde fat i Hvad vores samfund havde brug for, men det har også været tydeligt for os at det ikke nødvendigvis harmonerer med, hvad brugerne selv synes de gerne vil have. Efterskolen er efterhånden godt placeret i efterskolelandskabet. Der er en ret klar fornemmelse af, hvad Ryslinge kan. Vi har fået glitret papir at skrive det på og vores hjemmeside spiller godt sammen med det. Men når først de er i huset handler vores skole om noget helt andet også. Jeg skal bringe et par eksempler, hvor jeg har ændret navnet: Simon har som værge en advokat i København. Han er forældreløs og vil gerne opbygge relationer og bånd som betyder noget for ham. Men han mangler modelbilleder, som han synes han kan spejle sig i. Signe bor hos plejeforældre og ser sin far en gang hver 14. Dag. Hun er syg i dagene op til og dagene efter besøger og kan ikke passe sin skole. Vi kan som skole lægge undervisningen på andre tidspunkter, da vi har Signe hele døgnet, så hun får fuld faglig valuta. Lone gad fandme ikke gå i skole mere (mors ord) men ved at skole og fritid integreres, så har Lone svært ved at finde ud af om hun nu skal være trodsig fordi det er skole eller om hun skal være glad fordi det er fritid. Nu har Lone fået mod på skolen igen og starter på det almene gymnasium efter sommer. Pia skærer i sig selv fordi hun synes det er svært at være teenager og skulle forholde sig til livet i det hele taget

8 Ved at komme sammen med en masse elever som synes det er fantastisk at gå i skole og fantastisk at være ung, får ovenstående elever plads og mulighed for at få talt om problemer uden det får lov at fylde det hele. Sidemakkerhjælp og snakke i fritiden betyder alt. Så vi har et signal, når vi rekrutterer og et andet arbejde, når først vores elever er i hus. Hvis vi ikke er begge dele bevidst laver vi ikke skole i overensstemmelse med vores værdigrundlag. Eller vi rekrutterer ikke de elever, vi også gerne vil have. I fremtiden vil vores science komme til at fylde mere. Science er koblingen imellem fysik, kemi, biologi og geografi, men det er ikke bare naturvidenskab. Science er når eleverne får lov til at arbejde med naturvidenskaben. De senere år er fysik, biologi og geografi blevet skilt ad. Nu samler vi det igen, hvilket der er stor interesse omkring. Derfor afvikler vi i næste uge camp for Klasses elever i 3 dage. Et pilotprojekt i samarbejde med FMK støttet af undervisningsministeriet. Det er først af 4 camps, som måske bliver til en permanent camp kultur. Jeg håber I kommer til at høre mere om det. Til august starter efterskolen op med den nye arbejdstidsaftale, der har været talt rigtig meget om. Her i huset tror vi på dialogen og at vi ad den vej kan nå de fælles mål. TAP erne har igennem mange år lavet rigtig meget i værkstedet i Damgaarden. Fra august flytter vi hele den del ned i varmecentralen og giver dermed plads til mere i Damgaarden. Derved samles en del undervisning og pedellerne får også samlet deres aktiviteter omkring varmecentralen. Heller ikke denne går forbi en udvidelse. Vi har et 300 kw. fyr, som skal suppleres med endnu et fyr på 250 kw. Derved sparer vi gas og det er der penge i. Vi håber finansielt at få mulighed for denne udvidelse som vil kunne tjene sig ind på omk. 5 år. Næste år kommer vores globale platform til at fylde mere. I disse dage er vi i ansættelsen af 2 europæiske volontører, som skal være undervisningsassistenter det kommende skoleår, ligesom vi etablerer en linje for elever, der gerne vil mere Europa. I sidste uge var Maike Pedersen og undertegnede i Slesvig for at sælge efterskole idéen for det danske mindretal i Sydslesvig. 27 efterskoler mødte op til ret få gæster, men interessant var det at se en skole bygget op fra bunden, hvor penge ikke har været et emne, der er talt om. Højskolekonceptet skal være klar til sommerferien. Lige nu tænker vi, men i løbet af den næste måned, vil vi begynde at melde et koncept ud, som vi tror på. I den forbindelse vil jeg gerne sige to ting. 1. Jeg vil arbejde superhårdt på, at vi starter et hold op til januar, og vi skal alle bare vide, at det ikke bliver let. Det er hårdt arbejde, men vi tror på det. 2. Når vi skal overleve på den lange bane, så skal efterskole og højskole hænge bedre sammen. Der skal være nogle overlap, som gør det muligt at trække på samme faglige kræfter. Synergien imellem de to skoler skal kunne bære. Det betyder, at vi skal kunne trække på nogle af de mange erfaringer Tyge og holdet omkring innovationshøjskolen har gjort sig de sidste 2 år. Vi skal kunne trække på nogle af de erfaringer, efterskolen har gjort sig igennem de sidste 5 år, og så skal vi sikre os, at have et produkt, der er et marked for.

9 En færdig Højskole i Ryslinge har mindst elever, hvilket vi ikke har plads til, men når de kommer finder vi også plads til dem. Vi har sådan set heller ikke plads til alle, når vi til august bliver 140 efterskoleelever og til januar højskoleelever, så uanset hvad, så skal vi i gang med at se på vores bygningskompleks. Formanden nævnte noget af det i sin beretning. Vi er dagligt glade for de rammer vi laver skole i. De er bygget til skole og mange af rammerne med sans for æstetik. Vi renoverer meget og maler rigtig meget. På pedelområdet har vi nu ansat en bygningsmaler til at hjælpe. Det er en god investering og et tegn på, at nu prioriterer vi de rammer vi laver skole i. Dermed har vi 5 mand i pedelområdet, hvoraf de to er lærlinge. I køkkenet er de fire faste efter Heidi og Jette er startet. Heidi er kommet i lære imens Jette er uddannet ernæringsassistent. Tyge er udviklingskonsulent og arbejder med at vedligeholde og styrke vores iværksætternetværk og trækker aktiviteter til huset her i år, hvor der ikke er lange elevhold. På efterskolen stoppede Kristian Grell som den første af det hold, der har været med helt fra starten. I morgen siger vi farvel til Emil Wibe, der er blevet erhvervsskolelærer. Emil kom det andet år, vi har været i gang. Det er helt naturligt efter 5 år, at der sker lidt udskiftning, selvom det også er mærkeligt. På kontoret er de tre ansatte, hvoraf Irene er på delt tid. Så her til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere for en fortrinlig indsats i dette år. og jeg vil gerne takke Tyge for godt arbejde trods de manglende elever, så er ingen i tvivl om at du har ofret dig langt mere end man kan forvente til dette projekt. Og stor tak til dig Erik for god sparring og evnen til at få sat struktur på huset. Det nyder jeg dagligt. Og velkommen til dig Lars. Der er nok at lave, hvilket du vil finde ud af på mandag. Dirigenten lagde herpå op til at hvert enkelt diskuterede temaer, og efter ca minutter gav tilbagemeldinger på emner/områder og/eller spørgsmål man ønsker yderligere debatteret. I det følgende angives i hovedtræk det der fremkom i debatten/dialogen: - Tillykke med den gode økonomi. Det er godt. I tilknytning hertil lev der fokuseret og diskuteret: o Om udlejning kan skabe højskole?! o Hvad skal ideen være til højskolen, hvor der ved bordet er en opfattelse af, at der skal være flere porte/indgange til højskoleforløb. o Hvordan er grundlaget (tilskud m.v.) for korte kurser? - Spændende at der arbejdes med at bygge et nyt spisehus. - Hvad er der i støbeskeen af fremtidige renoveringsplaner? - Samarbejdet mellem skolekredsen og skolens bestyrelse, om bl.a. de strukturelle forhold. Dialog mellem de to bestyrelse for at finde ud af hvordan man tjener hinanden gensidigt. Herunder hvilke områder, ting, skolen er glad for i samarbejdet med skolekredsen. Herunder blev det også angivet, at skolekredsen er for både højskole og efterskole. Forstanderen replicerede på ovenstående kommentarer og spørgsmål, herunder en uddybning af bl.a.: Fremtidige renoveringsplaner.

10 Vigtigheden af at vi bevarer æstetik og rum i den ånd skolen er opført efter og på. Spændende ide at udforme et nyt spisehus som skolens hjerte både i idemæssig og fysisk henseende. For skolen er det vigtigt at arbejde ud med det omgivne men også at markere sig i omverdenen. Dirigenten satte herefter beretning til afstemning, der blev godkendt enstemmigt. Ad 5) Godkendelse af den reviderede årsrapport regnskab. Forretningsføreren femlagde og uddybede den af bestyrelsen godkendt årsrapport for Det er med stor tilfredshed at der kan fremlægges et rekordoverskud i skolens historie på næsten 2 mio. kr. De enkelte hovedkonti under både indtægter og udgifter blev kommenteret med angivelser af de forhold der har spillet ind for de enkelte resultater. - Skolens regnskabsmateriale kan rekvireres i fuldt omfang ved henvendelse til: I tilknytning til årsrapporten orienterede forretningsføreren om, at der vil blive forhandlet med pengeinstitutter om en et nyt finansielt grundlag for skolens drift, der forhåbentlig også indebærer, at dele af den langfristede gæld omlægges, samtidigt med at der i forbindelse med de planlagte renoveringer kan opnås nye realkreditlån. Skolens kortfristede gæld forventes bragt ud af verdenen med udgangen af 2014/2015. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller andet til regnskabet, hvorpå det blev sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 6) Indkomne forslag. Da der ikke var indkommet forslag, fortsatte dirigenten til næste punkt. Ad 7) Valg: På valg er Anni Elmgreen og Mikkel Crone Nielsen. Dirigenten bad om forslag til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en ny 3 årige periode. Forsamlingen genvalgte Anni og Mikkel for en ny 3 årige periode. Ad 8) Valg af revisor:

11 På valg er RSM Plus: Genvalgt. Ad 9) Eventuelt: Forstanderen oplyste, at elevforeningen for efterskolen efterhånden er så veletableret, så det kan forventes, at elevforeningen vælger repræsentant til bestyrelsen. Formanden takkede dirigenten for hans måde at løse sit hverv på, og takkede de fremmødt for en god og spændende dialog. Generalforsamlingen afsluttede med fællessang kl Referent Erik Kjærsgaard På tegnet af dirigenten Erik Rahn Jensen

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl. 19.00 Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere