Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 Referat fra skolens GENRALFORSAMLING Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl i foredragssalen. - I genrealforsamlingen deltog der 34 personer fra skolekredsen og elevforeningen. Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Ledelsens beretning. 5) Godkendelse af den reviderede årsrapport regnskab. 6) Indkomne forslag. (Jf. vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Skal således være kontoret i hænde senest den Evt. forslag udsendes 8 dage før generalforsamlingens afholdelse) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg: a. Anni Elmgreen. Valget gælder en 3-årig periode. b. Mikkel Crone Nielsen. Valget gælder en 3-årig periode. Følgende suppleant er på valg, hvor valget gælder en 1-årig periode: a. Jørn Christoffersen. 8) Valg af revisor. (Generalforsamlingen valgte i 2013 RSM plus). 9) Eventuelt. Mødet indledtes med en velkomst fra formanden, og herefter var der fællessang. Derpå foreslog formanden på bestyrelsens vegne: Ad 1) Valg af dirigent. Erik Rahn blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og angivet i henhold vedtægtens bestemmelser. Der var ingen bemærkninger, ej heller til dagsordenens angivelser.

2 Ad 2) Valg af referent. Erik Kjærsgaard. Ad 3) Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde på bestyrelsens beretning, der i det følgende gengives i sin fulde ordlyd: 2013 blev endnu et begivenhedsrigt år for Ryslinge Høj- og Efterskole. Den glædeligste var, at vi kunne notere det hidtil største overskud i skolens historie. Mens den største udfordring er, at vi igen skal have etableret lange kurser på højskolen. Dertil kommer, at vi har startet processen med en tiltrængt udvidelse af spisefaciliteterne på højskolen. Og som noget helt naturnødvendigt har vi endnu et år brugt rigtig mange ressourcer på at genoprette skolens bygningsmasse og modernisere den. Nu det det ikke i sig selv et mål, at vi skal tjene mange penge på højskolen. Men det er en forudsætning for, at vi ikke alene kan drive den skole vi gerne vil, men også at vi er herrer i eget hus med den selvbestemmelse det medfører. Den ordførende forstander vil under regnskabsaflæggelse mere detaljeret komme ind på 2013-økonomien. Men jeg kan ikke lade være med at glæde mig over, at vores overskud for 2013 efter fulde afskrivninger og finansielle omkostninger blev på ikke mindre end kroner. Det er knap mere end året før. Der er flere grunde til det fine resultat. Dels at vi også i 2013 fik momskompensation denne gang på kroner. At udlejningen gav mere end forventet og at Efterskolen er i meget god gænge. Men ikke mindst at ledelsen dygtigt har ført en stram økonomisk styring. Når det er så vigtigt for os at tjene penge, så hænger det selvfølgelig sammen med skolens fortsatte synlige gældsbyrde. Men det går den rigtige vej. Vi er meget tæt på, at have fået ram på den dyre kortfristede gæld. Så nu tager vi så fat på den langfristede gæld, som er på godt 10 mio. kr - hvoraf 2,5 mio. er de lidt giftige udlandslån. Vi prøver i første omgang at få forhandlet os til bedre betingelser på vores realkreditlån, og at få udlandslånene konverteret til en mere styrbar kassekredit. Det vil ske gennem møder og de bliver måske lidt robuste med vore pengeinstitutter og muligvis indbyder vi et yderligere et til at give et bud. Højskolen

3 Det er alle bekendt, at vi har haft udfordringer med den del af højskoledriften, som omfatter de lange kurser. Vi var overbeviste om, at innovation og iværksætteri ville ramme et meget bredt segment af potentielle højskoleelever og ikke mindst tidsånden. Det sidste blev vi bekræftet i af både offentlige og ikke mindst private arbejdsgivere. Og vi kan da heller ikke klage på tilskyndelse til at etablere et langt højskoleforløb indenfor disse områder, og roser fik vi også, da vi udbød kurserne. Men somme tider må man sande, at en ting er de gode ideer og opbakningen til at realisere dem. En anden ting er virkeligheden. Selvfølgelig troede vi ikke, at vi fra starten ville blive overrendt af elever. Ligesom vi i bestyrelsen også var bevidst om, at alt nyt er en satsning. Det kom dog noget bag på både bestyrelse og ledelse og mange andre at der stort set ikke var søgning til de lange kurser. Derfor besluttede vi i sommeren 2013 at pause de lange kurser, mens ledelsen lavede en intens retænkning af projektet og herunder at målrette kurset mere. Vi syntes selv, at det var et kursus med et godt og tidsrelevant indhold. Men trods en næsten overmenneskelig indsats lykkedes det ikke at opnå meget mere end en snes tilmeldinger hvoraf de fleste kom fra udlandet. På den baggrund besluttede bestyrelsen på sit december-møde at forlænge pausen. I stedet er den ordførende forstander i gang med at udtænke et nyt koncept, som vi håber vil være attraktivt. Det forventes at være klar til sommerferien og til lancering umiddelbart efter med henblik på at vi starter langt kursus i januar Pausen har naturligvis indflydelse på vores økonomi, men ikke mere, at vi har haft råd til vove noget nyt. Vi er dog overbeviste om, at der er et marked for os, men det kræver klart den rigtige ide, for at fylde højskolen op. Efterskolens gode økonomi og interessen fra udefrakommende at leje skole har gjort det økonomisk muligt at stoppe op. Og dermed ro til at få skabt det rigtige koncept, som skal videreføre den lange og stolte højskoletradition i Ryslinge. På personalesiden fortsætter Tyge Mortensen sin ansættelse med at skabe og afvikle kurser for iværksættere og virksomheder. Mange ser i stigende grad værdien i at komme på højskolen for at tænke nyt. Den store aktivitet er muliggjort af, at de lange kurser er på pause. Efterskolen Hvert år drager omkring elever i Danmark på Efterskole. Dette tal har de sidste år stabiliseret sig, men bag det store antal gemmer sig ret store regionale forskydninger. Det betød at fem efterskoler sidste år måtte dreje nøglen.

4 Ryslinge ligger geografisk godt placeret, så forældre fra det meste af landet på godt to timer kan nå skolen. Vi modtager fortsat rigtig mange elever fra Sjælland og Fyn. Men vi har arbejdet på også at rekruttere fra Jylland, og det ser ud til at lykkes nu. I 2013 stabiliserede Ryslinge Efterskole sig elevtalsmæssigt på det gode niveau, vi oplevede i Vi sluttede med 130 elever den 30. juni og bød 132 elever velkommen igen til august. Med naturligt frafald er der nu 127 efterskoleelever på skolen. Vort ønske er fortsat at nå op på 140 elever. Derfor har vi i 2013 strammet PR-profilen op, hvilket har givet pote. Ved årsskiftet havde 145 elever med start til august betalt depositum, og vi har desuden en venteliste. Så fremtiden her tegner lys. De korte kurser Når de korte kurser kører for fulde omdrejninger, kan man måske være tilbøjelig til at overse, at drivkraften for udviklingen udspringer af stedets værdier. Men ikke desto mindre betyder Ryslinge Høj- og Efterskoles værdier meget for både kursisten, kunden og os selv blev et godt år. Ikke mindst havde vi på ny rigtig mange og glade kursister på vores korte sommerkurser. Men ikke uvæsentligt overholdt vi samtidigt vore budgetmål. Det er tydeligt, at kursisterne ikke alene vælger os fordi vi kan levere god kvalitet og service. Men også fordi vores værdier betyder, at vores service og faciliteter indeholder en historisk fortælling, der både har en fortidig, nutidig og fremtidig betydning. Og det perspektiv kan man ikke få på de mere traditionelle kursussteder. Det er dog vigtigt, at vi er bevidste om, at det meget høje aktivitetsniveau på kursus- og udlejnings kun kan finde sted, fordi vi ikke gennemfører lange kurser i denne tid. Til gengæld er det rart at skolen ikke ligger brak i disse perioder, men bliver brugt. Desuden er det også en væsentlig indtægtskilde, idet aktiviteterne i 2013 skaffede en ekstra million kroner på bundlinjen. I sammenligning kan nævnes, at dette beløb svarer til ca. 20 årselever på højskoleforløb. Men det bedste og mest økonomisk sikre er naturligvis, hvis vi er i stand til at fylde højskolen med lange kurser. Lidt statistik på området. Der er i alt afviklet 10 kurser af en uges varighed med ialt 735 kursister, hvor vi selv står for tilrettelægning og gennemførelse.

5 Antallet af kurser på mellem to og fem dage, hvor vi helt eller delvis forestår tilrettelægning og gennemførelse er 15 med i alt 560 kursister. På den rene udlejningsside, hvor vi udelukkende står for lokaler og fortæring har der været 24 mødearrangementer og otte konferencer med henholdsvis 915 og 765 deltagere Som det fremgår af tallene har aktivitetsniveauet været meget højt. Bygningerne Også i år har vi brugt næsten en million kroner på vedligeholdelse og modernisering af bygningsmassen. Vi er kommet et pænt stykke med genopretningen efter mange års lav vedligeholdelsesgrad. Men med mange efterskoleelever i huset slides der også på huset. I 2013 fik vi renoveret Sønderhus med maling og nye gulve. Lærerværelset i panelstuen har fået nye møbler, tæpper og maling. Men der forestår fortsat mange opgaver, derfor skal der også i de kommende år afsættes pæne beløb på denne konto. Med den høje aktivitet i huset oplever vi ofte, at vores spisefaciliteter både er for små og for uhensigtsmæssigt indrettet. Alene det, at vi har 185 sengepladser, men kun plads til 140 i spisesalen, giver rimelige udfordringer, når huset er fuldt. Bestyrelsen har derfor i 2013 besluttet at iværksætte en proces, som meget gerne skulle ende med det, som vi betegner som et nyt spisehus. Det tænkes opført i forlængelse af bygningen med den nuværende spisesal. Den tidligere forstanderbolig, hvis arkitektur stikker noget af fra de oprindelige bygninger tænkes revet ned, og den nye bygning skal i meget stor udtrækning tænkes ind i den eksisterende bygningsmasse omkring gårdmiljøet. Finansieringen forudsættes i væsentlig grad at kunne ske gennem fondsbevillinger. I den forbindelse er to arkitektfirmaer blevet bedt om at komme med bud på projektet. Det ene firma arbejder vi videre med. Omverdenen Det er tydeligt, at der nu igen står respekt om Ryslinge Høj- og Efterskole. Et godt eksempel herpå er det meget gode samarbejde vi har med Faaborg-Midtfyn kommune. De bruger os både til kurser og møder. Det samme gælder Udvikling Fyn, som er en sammenslutning af en del fynske kommuners udviklingsafdelinger.

6 En af de store afdelinger under Udvikling Fyn er Fremtidsfabrikken, som ruster iværksættere til at kunne oprette eller udvikle egen virksomhed. De lægger en del kurser her i huset. Et andet område som Udvikling Fyn har fokus på er den såkaldte maritime klynge. Det er et ambitiøst samarbejdsprojekt imellem alle maritime virksomheder på Fyn. Tyge Mortensen gør på dette område et godt arbejde som facilitator på projektet, hvilket giver både aktiviteter og netværkspleje til skolen. Skolekredsen Vi har på Ryslinge Høj- og Efterskole en lidt anderledes struktur end mange andre organisationer. Bestyrelsen er således vedtægtsmæssigt sammensat af repræsentanter fra elevforeningen og skolekredsen. Elevforeningen er efter et par års fravær igen repræsenteret i bestyrelsen. Desværre har elevrepræsentanten Lasse Justesen ikke været i stand til at deltage i arbejde på grund af studier i Paris. Skolekredsen er en meget væsentlig og aktiv del af organisationen. Formålet er at pleje medlemmerne med aktiviteter og arrangementer. Der er stor tilslutning til kredsens arrangementer, hvilket i høj grad styrker skolens omdømme i lokalsamfundet. Jeg vil derfor opfordre til, at man kommer til skolekredsens generalforsamling, som finder sted den 31. marts. Det fine økonomiske resultat, det meget høje aktivitetsniveau, og de mange gode resultater på mange områder, kommer naturligvis ikke af sig selv. Derfor vil jeg gerne først og fremmest takke den ordførende forstander for dygtig ledelse af skolen, og de mange engagerede medarbejdere for en rigtig flot indsats. Jeg er overbevidst om, at skolen er kommet ind i god gænge og på ret kurs, og hertil er der kun at sige: Lad os stålsat fortsætte med det. T il mine bestyrelseskollegaer vil jeg også gerne sig tak for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde. Det er en vigtig forudsætning for, at ledelse og medarbejdere kan få ro til at udføre det praktiske arbejde. Tak. For at skabe debat/dialog på generalforsamlingen foreslog dirigenten, at forsamlingen ved de enkelte borde drøftede beretningen i tematiseret form. Foreslog derfor også, at ledelsens beretning blev aflagt, således denne kunne medgå i dialogen. Dette tilsluttede forsamlingen sig.

7 På ledelsens vegne aflagte forstanderen beretning, der beskæftigede sig med følgende: Ryslinge Høj- og Efterskole bygger på traditionerne fra Grundtvig og Kold. Det betyder, at skolen gennem det levende ord og reflekteret læring skal udvikle elever og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive medborgere i det globale samfund. Levende ord og reflekteret læring ud fra Grundtvig og Kold: Hvordan gør vi egentligt det? Hvad er det, der er vigtigt for os. Hvordan stimulerer vi til åbent og ansvarligt medborgerskab. Slår vi medborgerskab op, står der: Medborgerskab kan ses som et alternativ til markeds- og brugerdemokratiet, der udtrykker sig gennem formel repræsentation, Den uformelle involvering! Er det ikke det vi altid har gjort?? Folkeoplysningen er vel netop en uformel involvering, som rækker ud over brugerdemokrati. Nu har formanden aflagt beretning om året, der er gået og beskrevet den omvæltning, vi nu gennem de sidste 3 år har gennemgået. Vi er en forretning, der skal lave penge, Men vi er ikke bare en forretning, der skal lave penge. Vores værdigrundlag siger noget mere. Hvordan udmønter vi egentligt det I praksis. Fhv. Undervisningsminister siger det bl.a. I en kronik I Kristeligt dagblad: fællesskab, åndsliv og moralkapital Det er det det hele handler om. Og det er der hårdt brug for i det moderne samfund. Jeg har ikke altid godt kunnet li Bertel Haarder, men jeg kan godt li begreberne fællesskab, åndsliv og moralkapital. Jeg synes vi med lanceringen af Innovationshøjskolen for 2 år siden havde fat i Hvad vores samfund havde brug for, men det har også været tydeligt for os at det ikke nødvendigvis harmonerer med, hvad brugerne selv synes de gerne vil have. Efterskolen er efterhånden godt placeret i efterskolelandskabet. Der er en ret klar fornemmelse af, hvad Ryslinge kan. Vi har fået glitret papir at skrive det på og vores hjemmeside spiller godt sammen med det. Men når først de er i huset handler vores skole om noget helt andet også. Jeg skal bringe et par eksempler, hvor jeg har ændret navnet: Simon har som værge en advokat i København. Han er forældreløs og vil gerne opbygge relationer og bånd som betyder noget for ham. Men han mangler modelbilleder, som han synes han kan spejle sig i. Signe bor hos plejeforældre og ser sin far en gang hver 14. Dag. Hun er syg i dagene op til og dagene efter besøger og kan ikke passe sin skole. Vi kan som skole lægge undervisningen på andre tidspunkter, da vi har Signe hele døgnet, så hun får fuld faglig valuta. Lone gad fandme ikke gå i skole mere (mors ord) men ved at skole og fritid integreres, så har Lone svært ved at finde ud af om hun nu skal være trodsig fordi det er skole eller om hun skal være glad fordi det er fritid. Nu har Lone fået mod på skolen igen og starter på det almene gymnasium efter sommer. Pia skærer i sig selv fordi hun synes det er svært at være teenager og skulle forholde sig til livet i det hele taget

8 Ved at komme sammen med en masse elever som synes det er fantastisk at gå i skole og fantastisk at være ung, får ovenstående elever plads og mulighed for at få talt om problemer uden det får lov at fylde det hele. Sidemakkerhjælp og snakke i fritiden betyder alt. Så vi har et signal, når vi rekrutterer og et andet arbejde, når først vores elever er i hus. Hvis vi ikke er begge dele bevidst laver vi ikke skole i overensstemmelse med vores værdigrundlag. Eller vi rekrutterer ikke de elever, vi også gerne vil have. I fremtiden vil vores science komme til at fylde mere. Science er koblingen imellem fysik, kemi, biologi og geografi, men det er ikke bare naturvidenskab. Science er når eleverne får lov til at arbejde med naturvidenskaben. De senere år er fysik, biologi og geografi blevet skilt ad. Nu samler vi det igen, hvilket der er stor interesse omkring. Derfor afvikler vi i næste uge camp for Klasses elever i 3 dage. Et pilotprojekt i samarbejde med FMK støttet af undervisningsministeriet. Det er først af 4 camps, som måske bliver til en permanent camp kultur. Jeg håber I kommer til at høre mere om det. Til august starter efterskolen op med den nye arbejdstidsaftale, der har været talt rigtig meget om. Her i huset tror vi på dialogen og at vi ad den vej kan nå de fælles mål. TAP erne har igennem mange år lavet rigtig meget i værkstedet i Damgaarden. Fra august flytter vi hele den del ned i varmecentralen og giver dermed plads til mere i Damgaarden. Derved samles en del undervisning og pedellerne får også samlet deres aktiviteter omkring varmecentralen. Heller ikke denne går forbi en udvidelse. Vi har et 300 kw. fyr, som skal suppleres med endnu et fyr på 250 kw. Derved sparer vi gas og det er der penge i. Vi håber finansielt at få mulighed for denne udvidelse som vil kunne tjene sig ind på omk. 5 år. Næste år kommer vores globale platform til at fylde mere. I disse dage er vi i ansættelsen af 2 europæiske volontører, som skal være undervisningsassistenter det kommende skoleår, ligesom vi etablerer en linje for elever, der gerne vil mere Europa. I sidste uge var Maike Pedersen og undertegnede i Slesvig for at sælge efterskole idéen for det danske mindretal i Sydslesvig. 27 efterskoler mødte op til ret få gæster, men interessant var det at se en skole bygget op fra bunden, hvor penge ikke har været et emne, der er talt om. Højskolekonceptet skal være klar til sommerferien. Lige nu tænker vi, men i løbet af den næste måned, vil vi begynde at melde et koncept ud, som vi tror på. I den forbindelse vil jeg gerne sige to ting. 1. Jeg vil arbejde superhårdt på, at vi starter et hold op til januar, og vi skal alle bare vide, at det ikke bliver let. Det er hårdt arbejde, men vi tror på det. 2. Når vi skal overleve på den lange bane, så skal efterskole og højskole hænge bedre sammen. Der skal være nogle overlap, som gør det muligt at trække på samme faglige kræfter. Synergien imellem de to skoler skal kunne bære. Det betyder, at vi skal kunne trække på nogle af de mange erfaringer Tyge og holdet omkring innovationshøjskolen har gjort sig de sidste 2 år. Vi skal kunne trække på nogle af de erfaringer, efterskolen har gjort sig igennem de sidste 5 år, og så skal vi sikre os, at have et produkt, der er et marked for.

9 En færdig Højskole i Ryslinge har mindst elever, hvilket vi ikke har plads til, men når de kommer finder vi også plads til dem. Vi har sådan set heller ikke plads til alle, når vi til august bliver 140 efterskoleelever og til januar højskoleelever, så uanset hvad, så skal vi i gang med at se på vores bygningskompleks. Formanden nævnte noget af det i sin beretning. Vi er dagligt glade for de rammer vi laver skole i. De er bygget til skole og mange af rammerne med sans for æstetik. Vi renoverer meget og maler rigtig meget. På pedelområdet har vi nu ansat en bygningsmaler til at hjælpe. Det er en god investering og et tegn på, at nu prioriterer vi de rammer vi laver skole i. Dermed har vi 5 mand i pedelområdet, hvoraf de to er lærlinge. I køkkenet er de fire faste efter Heidi og Jette er startet. Heidi er kommet i lære imens Jette er uddannet ernæringsassistent. Tyge er udviklingskonsulent og arbejder med at vedligeholde og styrke vores iværksætternetværk og trækker aktiviteter til huset her i år, hvor der ikke er lange elevhold. På efterskolen stoppede Kristian Grell som den første af det hold, der har været med helt fra starten. I morgen siger vi farvel til Emil Wibe, der er blevet erhvervsskolelærer. Emil kom det andet år, vi har været i gang. Det er helt naturligt efter 5 år, at der sker lidt udskiftning, selvom det også er mærkeligt. På kontoret er de tre ansatte, hvoraf Irene er på delt tid. Så her til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere for en fortrinlig indsats i dette år. og jeg vil gerne takke Tyge for godt arbejde trods de manglende elever, så er ingen i tvivl om at du har ofret dig langt mere end man kan forvente til dette projekt. Og stor tak til dig Erik for god sparring og evnen til at få sat struktur på huset. Det nyder jeg dagligt. Og velkommen til dig Lars. Der er nok at lave, hvilket du vil finde ud af på mandag. Dirigenten lagde herpå op til at hvert enkelt diskuterede temaer, og efter ca minutter gav tilbagemeldinger på emner/områder og/eller spørgsmål man ønsker yderligere debatteret. I det følgende angives i hovedtræk det der fremkom i debatten/dialogen: - Tillykke med den gode økonomi. Det er godt. I tilknytning hertil lev der fokuseret og diskuteret: o Om udlejning kan skabe højskole?! o Hvad skal ideen være til højskolen, hvor der ved bordet er en opfattelse af, at der skal være flere porte/indgange til højskoleforløb. o Hvordan er grundlaget (tilskud m.v.) for korte kurser? - Spændende at der arbejdes med at bygge et nyt spisehus. - Hvad er der i støbeskeen af fremtidige renoveringsplaner? - Samarbejdet mellem skolekredsen og skolens bestyrelse, om bl.a. de strukturelle forhold. Dialog mellem de to bestyrelse for at finde ud af hvordan man tjener hinanden gensidigt. Herunder hvilke områder, ting, skolen er glad for i samarbejdet med skolekredsen. Herunder blev det også angivet, at skolekredsen er for både højskole og efterskole. Forstanderen replicerede på ovenstående kommentarer og spørgsmål, herunder en uddybning af bl.a.: Fremtidige renoveringsplaner.

10 Vigtigheden af at vi bevarer æstetik og rum i den ånd skolen er opført efter og på. Spændende ide at udforme et nyt spisehus som skolens hjerte både i idemæssig og fysisk henseende. For skolen er det vigtigt at arbejde ud med det omgivne men også at markere sig i omverdenen. Dirigenten satte herefter beretning til afstemning, der blev godkendt enstemmigt. Ad 5) Godkendelse af den reviderede årsrapport regnskab. Forretningsføreren femlagde og uddybede den af bestyrelsen godkendt årsrapport for Det er med stor tilfredshed at der kan fremlægges et rekordoverskud i skolens historie på næsten 2 mio. kr. De enkelte hovedkonti under både indtægter og udgifter blev kommenteret med angivelser af de forhold der har spillet ind for de enkelte resultater. - Skolens regnskabsmateriale kan rekvireres i fuldt omfang ved henvendelse til: I tilknytning til årsrapporten orienterede forretningsføreren om, at der vil blive forhandlet med pengeinstitutter om en et nyt finansielt grundlag for skolens drift, der forhåbentlig også indebærer, at dele af den langfristede gæld omlægges, samtidigt med at der i forbindelse med de planlagte renoveringer kan opnås nye realkreditlån. Skolens kortfristede gæld forventes bragt ud af verdenen med udgangen af 2014/2015. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller andet til regnskabet, hvorpå det blev sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 6) Indkomne forslag. Da der ikke var indkommet forslag, fortsatte dirigenten til næste punkt. Ad 7) Valg: På valg er Anni Elmgreen og Mikkel Crone Nielsen. Dirigenten bad om forslag til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en ny 3 årige periode. Forsamlingen genvalgte Anni og Mikkel for en ny 3 årige periode. Ad 8) Valg af revisor:

11 På valg er RSM Plus: Genvalgt. Ad 9) Eventuelt: Forstanderen oplyste, at elevforeningen for efterskolen efterhånden er så veletableret, så det kan forventes, at elevforeningen vælger repræsentant til bestyrelsen. Formanden takkede dirigenten for hans måde at løse sit hverv på, og takkede de fremmødt for en god og spændende dialog. Generalforsamlingen afsluttede med fællessang kl Referent Erik Kjærsgaard På tegnet af dirigenten Erik Rahn Jensen

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Landsmøde 2012. Dagsorden

Landsmøde 2012. Dagsorden Landsmøde 2012 Dagsorden Landsmøde2012 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 9.-11. november 2012.

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

MarieBladet. Klædt på til fremtiden Lange viste os vejene. Selvbestemmelse! Til de ældre eller deres pårørene? Med MarieBladet ind i en ny tid Leder

MarieBladet. Klædt på til fremtiden Lange viste os vejene. Selvbestemmelse! Til de ældre eller deres pårørene? Med MarieBladet ind i en ny tid Leder MarieBladet Klædt på til fremtiden Lange viste os vejene Når stafetten går år videre Lederudvikling i fælles regi Interview My Home Is My Castle...et hjem - hvad ad er det? Samtale med forstanderen der

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere