Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen"

Transkript

1 X Kommune Sagsnr Doknr Dato Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsforvaltningen Sjællands udtalelser af 21. juni og 9. juli 2012 om attestation af elever til en friskole i kommunen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu færdigbehandlet sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at X Kommune har oplyst sagen ved inddragelse af oplysninger fra bl.a. friskolen, en kommunal skole i kommunen og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Ministeriet finder, at X Kommune i tilstrækkeligt omfang har søgt sagen oplyst. Det har i den foreliggende sag været vanskeligt for kommunen at skabe klarhed over sagens faktiske omstændigheder, bl.a. fordi der foreligger indbyrdes modstridende oplysninger i sagen. X Kommune har derfor været henvist til at foretage en skønsmæssig afvejning af, hvilken vægt de modsatrettede hensyn skulle tillægges i forbindelse med kommunens vurdering af det faktiske grundlag. Ministeriet finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at antage, at X Kommune har inddraget usaglige hensyn i forbindelse med behandlingen af sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder på den baggrund, at X Kommune lovligt har kunnet træffe afgørelse om attestation, som det er sket i den foreliggende sag. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og dernæst en nærmere redegørelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Den 1. september 2011 rettede Undervisningsministeriet ved Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen henvendelse til bestyrelsen for friskolen, da styrelsen var blevet opmærksom på, at der kun var 25 elever på listen på børnehaveklassetrin og klassetrin, og at fire elever fra friskolen også optrådte på elevlisten for en anden skole. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bemærkede, at de fire elever ikke kan udløse tilskud på begge skoler, jf. 10, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven). Det blev desuden oplyst, at friskolen for at være tilskudsberettiget, skulle opfylde elevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1.

2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skrev bl.a. følgende i brev af 1. september 2011 til friskolen: Det betyder, at skolen under hensyn til skolens elevtal de to forudgående år, i skoleåret mindst skal have 28 elever på børnehaveklassetrin og klassetrin. Ifølge den udleverede elevliste har skolen 25 elever i børnehaveklassetrin og klassetrin, herunder de fire elever, der også optræder på elevlisten fra [en anden skole]. Såfremt [friskolen] ikke opfylder elevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1, kan skolen ikke modtage statstilskud fra skoleåret Styrelsen giver skoler, der ikke den 5. september overholder kravene til antal elever på klassetrin, der er nævnt ovenfor, et påbud om at overholde lovens klassetrinskrav med frist til den førstkommende 5. september. Styrelsen skal omgående anmode om oplysning om, på hvilken skole de fire elever er optaget. Det fremgår af sagens oplysninger, at [friskolen] efterfølgende indsendte en ny elevliste, hvortil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i brev af 21. september 2011 bl.a. bemærkede følgende: Det er styrelsens opfattelse, at [friskolen ] ikke opfylder mindsteelevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1, og som følge heraf vil skolen ikke være tilskudsberettiget med virkning fra 31. december Styrelsen afventer dog kommunernes endelige attestation af eleverne. I månederne oktober, november og december 2011 og januar 2012 var der en længere korrespondance mellem skolen, X Kommune og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om sagen. Den 22. december 2011 anmodede Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen X Kommune om at redegøre for, på hvilken skole fire navngivne elever opfyldte deres undervisningspligt den 5. september X Kommune meddelte ved brev af 5. januar 2012, at man havde registreret, at de to omhandlede elever var registreret som gående på en kommunal skole indtil den 5. september Det blev endvidere oplyst, at den kommunale skole ifølge et notat af 4. januar 2012 havde meddelt X Kommune, at de den 5. september 2011 havde modtaget en skrivelse fra friskolen, dateret den 4. september 2011, om, at de to omhandlede elever var indmeldt på friskolen den 4. september Den kommunale skole oplyste til kommunen, at de to omhandlede elever imidlertid ikke havde været udmeldt af skolen, da moderen havde oplyst overfor skolen, at de kun var på besøg på friskolen. Notatet af 4. januar 2012 er vedlagt, og der står bl.a. følgende: [En navngiven person på den kommunale skole] fortæller følgende: Den 5. september modtager kontoret en kopi af en indmeldelsesblanket på [barn A] og [barn B] på [friskolen]. Da jeg ikke har hørt noget om dette, tager jeg kontakt til [børnenes moder], som meddeler, at børnene kun er på besøg og selvfølgelig ikke skal skifte skole og at de vil komme 2

3 igen dagen efter, men at hun havde fået besøg fra skolen om søndagen og sagt ja til, at de måtte komme på besøg om mandagen, hvor de blev hentet og bragt af [friskolen]. [Børnenes moder] udtrykte stor tilfredshed med børnenes skolegang på [den kommunale skole]. Børnene går stadig på [den kommunale skole] og er glade og tilfredse. Ved brev af 12. januar 2012 skrev Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bl.a. følgende til X Kommune: Den 10. januar 2012 har [X] Kommune anmodet styrelsen om hjælp til fortolkning af 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til frie grundskoler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen). Kommunen ønsker styrelsens vurdering af, hvordan kommunen skal forholde sig til de tilfælde, hvor det er dokumenteret, at der er sendt kopi af elevernes skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole den 5. september kl. 12, og om hvorvidt, kommunen ved sin vurdering må lægge vægt på andre forhold der evt. måtte dokumentere, at der ikke er tale om en reel indmeldelse. Styrelsen finder, at kommunen har sandsynliggjort, at tilmeldingen af de to ovenfor nævnte elever alene havde til formål at udløse statstilskud til [friskolen]. Styrelsen er enig i, at kommunen ved sin afgørelse lægger vægt på forhold, der dokumenterer, at der ikke er tale om en reel indmeldelse. Sideløbende har friskolen skrevet til flere lokal- og folketingspolitikere samt til Folketingets Ombudsmand. Som følge af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skrivelse af 12. januar 2012 meddelte X Kommune ved brev af 13. januar 2012, at kommunen fastholdt, at de to navngivne elever ikke kunne attesteres til friskolen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen meddelte ved brev af 19. januar 2012 til friskolen, at friskolen ikke kunne oppebære tilskud. Ved brev af 23. januar 2012 anmodede friskolen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og X Kommune om, at vurderingen vedrørende de to navngivne elevers skoleplacering den 5. september 2011 blev genoptaget. Det blev oplyst, at eleverne modtog undervisning på skolen den 5. september 2011 fra kl til Desuden blev det fremført, at placeringen af de to elever har stor økonomisk betydning for skolen, da elevtalskravet ikke kan opfyldes, samt at kommunen har en økonomisk interesse i, at skolen lukker og som følge deraf er inhabil i sagen. Bilagt brevet var en række breve bl.a. fra elevernes moder, som skriver, at begge børn var indskrevet på friskolen den 5. september 2011, men at hun dagen efter af personlige årsager fortrød, hvorefter børnene kom tilbage til den kommunale skole den 6. september Bilagt var bl.a. denne erklæring fra børnenes moder af 19. januar 2012: Jeg fik kontakt med [en navngiven bestyrelsesformand for friskolen] gennem mine venner. Jeg indmeldte mine 2 børn: [A og B] d. 4/9/2011. Begge børn var på [friskolen] den 5/9 hele dagen regulært indskrevet. 3

4 Senere dagen efter fortrød jer af personlige grunde og børnene kom tilbage til [den kommunale skole] den 6/9/2011. Folketingets Ombudsmand videresendte den 22. december 2011 friskolens klage til Statsforvaltningen Sjælland. Statsforvaltningen Sjælland sendte den 21. juni 2012 deres udtalelse til en navngiven bestyrelsesformand for friskolen (på vegne af friskolen) med kopi til X Kommune og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende den manglende godkendelse af elever til friskolen. Det var Statsforvaltningen Sjællands vurdering, at X Kommune ikke havde haft det fornødne grundlag for at undlade at attestere de to navngivne elever til friskolen. Af Statsforvaltningens udtalelse af 21. juni 2012 fremgår bl.a. følgende: De formelle betingelser for at attestere [barn A og B] til [friskolen] anses således for opfyldt, jf. 37, stk. 1 og 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og 8, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Vi er opmærksomme på det notat, der foreligger fra [den kommunale skole] af 4. januar Det er imidlertid vores opfattelse, at oplysningerne i dette notat ikke i sig selv kan føre til en ændret vurdering. Notatet indeholder alene en udlægning af sagen fra skoleledelsen på [den kommunale skole] og ikke en dokumentation for de faktiske forhold. Der er herved lagt vægt på, at der foreligger en underskrevet indmeldelsesblanket, hvor moderen til [barn A og B] indmelder begge børn på [friskolen] den 4. september 2011, og at moderen i den underskrevne erklæring af 19. januar 2012 bekræfter, at begge børn regulært var indskrevet på [friskolen] den 5. september 2011 og var på skolen hele dagen. Ved brev af 29. juni 2012 skrev X Kommune til Statsforvaltningen Sjælland, at statsforvaltningen ikke ses at have modtaget en skrivelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af 12. januar Kommunen anmodede derfor statsforvaltningen om at genoptage sagen. Den 4. juli 2012 skrev Advokat Y som kurator for friskolen under konkurs til Statsforvaltningen Sjælland. Advokaten meddelte, at skolen efter advokatens opfattelse var berettiget til tilskud (som minimum for to måneder). Ved brev af 9. juli 2012 skrev Statsforvaltningen Sjælland til X Kommune, at man ikke fandt grundlag for at genoptage sagen til fornyet vurdering. Selv om statsforvaltningen ikke havde modtaget skrivelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af 12. januar 2012, var man bekendt med oplysningerne i skrivelsen, og det blev meddelt, at de havde indgået i statsforvaltningens vurdering. X Kommune henvendte sig ved brev af 20. august 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsforvaltningen Sjællands udtalelser af 21. juni 2012 og 9. juli I klagen blev det bl.a. anført, at kommunen fandt, at indmeldelsen af to navngivne elever i friskolen var sket på skrømt og med det formål at sikre friskolen statsligt tilskud. Økonomi- og Indenrigsministeriet indhentede i den anledning udtalelser fra Statsforvaltningen Sjælland samt Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Statsforvaltningen Sjælland udtalte den 13. september 2012 bl.a. følgende: 4

5 at [X] Kommune ikke havde haft fornøden hjemmel til at undlade at attestere [barn A og B] til [friskolen]. Vi lagde derved vægt på, at der foreslå en skriftlig indmeldelse af begge børn på [friskolen], hvor indmeldelsesdatoen var fastsat til den 4. september Begge indmeldelsesblanketter var underskrevet af [børnenes moder]. Vi lagde endvidere vægt på, at [friskolen] ved brev af 4. september 2011 havde meddelt [den kommunale skole], at begge elever var indmeldt på friskolen den 4. september 2011, og at [den kommunale skole] i notat af 4. januar 2012 bekræftede, at skolen den 5. september 2011 havde modtaget en kopi af en indmeldelsesblanket på [barn A og B] på [friskolen]. Vi lagde således til grund, at kopien af indmeldelsesblanketterne havde været [den kommunale skole] i hænde den 5. september 2011 senest kl , idet hverken [den kommunale skole] eller [X] Kommune havde gjort gældende, at blanketterne var skolen i hænde efter dette tidspunkt. Endelig lagde vi vægt på, at oplysningerne fra [friskolen] om, at [barn A og B] havde modtaget undervisning på skolen den 5. september 2011 i tidsrummet 8.30 til 14.00, og at moderen på en underskrevet erklæring den 19. januar 2012 havde bekræftet, at begge børn regulært var indskrevet på friskolen og var på skolen hele dagen den 5. september Vi anså de formelle betingelser for at attestere [barn A og B] til [friskolen] for opfyldt Den tidligere bestyrelsesformand for friskolen indsendte ved brev af 3. oktober 2012 samt udateret brev modtaget i ministeriet den 17. oktober 2012 bemærkninger til sagen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udtalte den 2. november 2012 bl.a. følgende: Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt en fri grundskole opfylder betingelserne i tilskudsbekendtgørelsen, herunder 8, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, og som følge heraf kan modtage statstilskud. Den afgørelse, som [X] Kommune har truffet i den foreliggende sag, og som statsforvaltningens afgørelse vedrører, er truffet i henhold til 37, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2011 (friskoleloven). Efter bestemmelsen skal kommunen attestere, at eleven ikke er tilmeldt en anden skole, men ikke om eleven var tilmeldt den pågældende skole. Det kan således forekomme, at en elev både ikke er tilmeldt en anden skole, og ikke er tilmeldt den pågældende skole. I så fald er eleven hjemmeundervist. Kommunen skal ved sin attestation således alene påse, at en elev, som en skole indberetter som indmeldt denne skole, ikke også samtidig er tilmeldt en anden skole. Ministeriet/Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ikke hjemmel til at ændre kommunens afgørelse om, hvorvidt en elev, som er opført på en fri grundskoles fortegnelse efter lovens 37, stk. 1, ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efterskole. Udgangspunktet for kommunens attestation efter lovens 37 er, at kommunen ved sin vurdering af attestation af en elev må lægge forældrenes til- og framelding af barnet på en given skole til grund. Kommunen kan dog i konkrete tilfælde have pligt til at undersøge forholdene nærmere. Dette kan fx være tilfældet, hvis kommunen har eller får andre oplysninger, som kan give anledning til tvivl om, hvorvidt eleven ikke stadig er tilmeldt en anden skole. 5

6 [X] Kommune kom ved sin vurdering af de to pågældende elevers reelle skoletilknytning frem til, at de to pågældende elever fortsat var indmeldt i [den kommunale skole], og at kommunen derfor ikke kunne medtage de to elever på den attesterede fortegnelse, som kommunen efter lovens 37, stk. 3, skal returnere til skolen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen ikke har anledning til at anfægte [X] Kommunes vurdering af de to pågældende elevers skoletilknytning. Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte ved brev af 16. november 2012, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om attestation af elever til friskolen op til behandling i medfør af 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014). Efterfølgende modtog ministeriet ved brev af den 16. februar 2013 yderligere bemærkninger til sagen fra den tidligere bestyrelsesformand for friskolen, hvor det bl.a. blev anført, at daværende direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Per Hansen var inhabil i sagen, da Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen havde en interesse i, at friskolen ikke modtog tilskud, og da Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i øvrigt er tilsynsmyndighed i forhold til friskolen. Ved brev af 28. februar 2014 udtalte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som svar på en forespørgsel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om styrelsens kompetence i denne sag følgende: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan oplyse, at hverken friskoleloven eller anden lovgivning på Undervisningsministeriets område indeholder bestemmelser, hvorefter Undervisningsministeriet eller andre myndigheder inden for ministeriets område fører tilsyn med eller er klagemyndighed i forhold til kommunale myndigheders overholdelse af reglerne om attestation efter friskolelovens 37, stk. 3. Såfremt styrelsen i en konkret sag bliver opmærksom på, at kommunen tilsyneladende har begået en fejl ved attestationen efter friskolelovens 37, stk. 3, vil styrelsen efter omstændighederne henlede kommunens opmærksomhed på forholdet. Fører dette ikke til, at kommunen retter attestationen, og finder styrelsen fortsat, at attestationen er ukorrekt, er styrelsen ikke beføjet til at pålægge kommunen at ændre attestationen, men vil kunne rejse sagen for det kommunale tilsyn. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse Tilsynsmyndighedernes kompetence 1. Tilsynet med X Kommune blev før 1. juli 2013 varetaget af Statsforvaltningen Sjælland, jf. 47 i den dagældende lov om kommunernes styrelse. De fem regionale statsforvaltninger er den 1. juli 2013 blevet samlet i én myndighed under navnet Statsforvaltningen, jf. lov nr. 647 af 12. juni Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan tilsva- 6

7 rende ikke tage stilling til, om kommunerne overholder principperne for god forvaltningsskik. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 16. november 2012 meddelt, at ministeriet tager sagen op til behandling. Ministeriet har i forbindelse med sagens behandling overvejet, om der er en særlig rekurs- eller tilsynsmyndighed, som kan tage stilling til den pågældende sag, med den virkning, at det kommunale tilsyn ikke fører tilsyn, jf. 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Da Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i brev af 28. februar 2014 har oplyst om sin kompetence, at hverken friskoleloven eller anden lovgivning på Undervisningsministeriets område indeholder bestemmelser, hvorefter Undervisningsministeriet eller andre myndigheder inden for ministeriets område fører tilsyn med eller er klagemyndighed i forhold til kommunale myndigheders overholdelse af reglerne om attestation efter friskolelovens 37, stk. 3, lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet til grund, at det kommunale tilsyn har kompetence til at behandle sagen. Friskoleloven 2. Friskoler og private grundskoler er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013 om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven). Den 5. september 2011 var friskolerne nærmere reguleret i lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 om friskoler og private grundskoler m.v. Følgende fulgte af 19, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 om friskoler og private grundskoler m.v.: 19. Tilskud i henhold til denne lov kan kun ydes til skoler, der sammenlagt i børnehaveklasse og på klassetrin har mindst 32 elever beregnet enten som elevtallet pr. 5. september året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene pr. 5. september året før finansåret og de 2 forudgående år. Der kan dog ydes tilskud til skoler fra skoleårets begyndelse svarende til de takster, der er fastsat på finansloven, jf. 11, stk. 6, hvis antallet af elever sammenlagt i børnehaveklasse og på klassetrin pr. 5. september er mindst 32. For skoler med kostafdeling, jf. 2, stk. 4, gælder betingelserne i 1. og 2. pkt. dog for børnehaveklasse til og med 9. klassetrin. En nyoprettet skole skal i det første skoleår pr. 5. september have mindst 14 elever og i det andet skoleår pr. 5. september mindst 24 elever, jf. dog 13, stk. 2, om kostafdelinger. Dette gælder dog ikke, hvis skolen oprettes med henblik på at varetage sin skole- og undervisningsvirksomhed i bygninger, som har tilhørt en fri grundskole, der er nedlagt umiddelbart forud for oprettelsen og med overvejende samme elever og personale som den nedlagte skole. Skoler, der hidtil har kunnet få dispensation fra elevtalskravene, skal ikke overholde elevtalskravene i 1. og 2. pkt., men det elevtalskrav, som den enkelte skoles dispensation har givet mulighed for. Følgende fulgte af 37, stk. 1 og 3, i lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 om friskoler og private grundskoler m.v.: 7

8 37. Skolerne skal hvert år sende elevernes bopælskommuner en fortegnelse over alle børn fra kommunen, herunder børn i sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., som pr. 5. september er tilmeldt skolen, samt over de elever, der samtidig er tilmeldt en skolefritidsordning ved skolerne. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om elevernes personnumre og om, hvorvidt eleverne er undervisningspligtige. Stk. 3. Bopælskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over elever, som kommunen har godkendt som hjemmehørende i kommunen, og som ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole, en efterskole eller en kommunal sprogstimulering. Af bemærkninger til 37, stk. 1, jf. lovforslag L 192, fremsat den 8. maj 1991 i folketingsåret 90/91, fremgår bl.a. følgende: Det fremgår af stk. 1, at det ikke længere er skolekommunen, men elevernes bopælskommuner, som skal have oplysninger om, hvilke af kommunernes børn der er indskrevet i en fri grundskole. Det foreslås, at opgørelsestidspunktet bliver 5. september, som er datoen for opgørelsen af personer, der indgår i kommunens beskatningsgrundlag. Bestemmelsen omhandler samlet de oplysninger, som skolerne årligt skal fremlægge for at modtage tilskud og som modsvarende anvendes i bidragsopkrævningerne, samt oplysninger i øvrigt, som undervisnings- og forskningsministeren kan indkalde. Hvis kommunernes gennemgang viser, at en elev er tilmeldt 2 skoler samtidig, må elevens tilhørsforhold afklares af de involverede skoler. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 3 tilsigter en forhåndskontrol af de elevtal, der udløser tilskud og bidragsopkrævning i henhold til denne lov. Dermed opnås en betydelig større sikkerhed i tilskudsberegninger og ved bidragsopkrævninger end hidtil. Det er samtidig en fordel for kommunernes egen budgetlægning på et tidligt tidspunkt at vide, hvilke elever der vil blive opkrævet bidrag for. Tilskudsbekendtgørelsen 3. Reglerne om tilskud til friskoler og private grundskoler er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Følgende følger af 8, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, i bekendtgørelsen: 8. Antallet af elever pr. 5. september året før finansåret opgøres efter de attesterede elevfortegnelser, der nævnes i lovens 37, stk. 3. Hertil lægges elever, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR (diplomatbørn m.v.), og grønlandske elever. Stk. 2. For at en elev skal indgå i opgørelsen efter stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt: 3) Eleven skal være indmeldt i den frie grundskole før den 5. september og faktisk have fulgt undervisningen før eller senest den 5. september bortset fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig grund. Stk. 3. Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i opgørelsen efter stk. 1, skal skolen kunne dokumentere, at den har modtaget flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens tidligere skole i hænde senest den 5. september kl. 8

9 12. Hvis den 5. september er en lørdag eller søndag, skal kopien være elevens tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag kl. 12. Bekendtgørelsen er bl.a. udstedt med hjemmel i 10, stk. 1, i friskoleloven, som lyder: 10. Staten yder et generelt driftstilskud til de frie grundskoler ud fra antal årselever ved skolerne. Ved opgørelsen af antal årselever ved skolerne medregnes ikke børn af forældre, der ikke er bosat i Danmark. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler, der fraviger dette krav i tilfælde, hvor der foreligger en særlig tilknytning til Danmark, eller eleverne er i Danmark i forbindelse med et offentligt accepteret formål. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for at modtage tilskud. Af bemærkninger til 10, stk. 1, jf. lovforslag L 192, fremsat den 8. maj 1991 i folketingsåret 90/91, fremgår bl.a. følgende: I stk. 1 foreslås, at den samlede finanslovsbevilling bestemmes ud fra antallet af årselever, og i stk. 2 angives, hvordan antallet af årselever beregnes ud fra antallet af elever pr. 5. september forud for finansåret og ud fra antallet af elever pr. 5. september i finansåret. Beregningen svarer til hidtidig praksis. Med denne bestemmelse er det hermed fastlagt, hvorledes finanslovsbevillingen reguleres i finansåret ud fra elevtallet. Udtalelse 4. Det afgørende for, om friskolen var berettiget til at modtage tilskud, var, at skolen opfyldte elevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1, hvilket under hensyn til skolens elevtal de to forudgående år - i skoleåret skulle være mindst 28 elever på børnehaveklassetrin og på klassetrin. Efter 37, stk. 1, i friskoleloven skal friskoler indsende en fortegnelse over tilmeldte elever pr. 5. september til elevernes bopælskommune. Bopælskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over elever, som kommunen har godkendt som hjemmehørende i kommunen, og som ikke er tilmeldt folkeskolen eller en anden fri grundskole, en efterskole eller en kommunal sprogstimulering, jf. 37, stk. 3, i friskoleloven. En elev udløser dermed statstilskud på en fri grundskole, hvis kommunen har godkendt eleven som hjemmehørende i kommunen, og hvis eleven ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole, en efterskole eller en kommunal sprogstimulering. En elev kan kun udløse statstilskud på én skole for det samme skoleår. For at en elev skal indgå i opgørelsen efter 37, stk. 1, i friskoleloven, skal eleven være indmeldt i den frie grundskole før den 5. september og faktisk have fulgt undervisningen før eller senest den 5. september bortset fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig grund, jf. 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt en fri grundskole opfylder betingelserne i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v., jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer den endelige afgørelse om statstilskud. I grundlaget for afgørelsen indgår bopælskommunens attestation, jf. 37, stk. 1 og 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. På baggrund af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens udtalelse af 2. november 2012 lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet til grund, at kommunen skal attestere, at de pågældende elever ikke var tilmeldt en anden skole, men ikke om eleverne var tilmeldt den pågældende friskole. 9

10 Ifølge det oplyste modtog den kommunale skole den 5. september 2011 kopi af den skriftlige indmeldelse af de to navngivne elever i friskolen. Dernæst kontaktede den kommunale skole omgående elevernes moder for at få oplyst, hvordan skolen skulle forholde sig til den modtagne kopi af de to elevers indmeldelse i friskolen. Ifølge sagens oplysninger oplyste elevernes moder hertil, at børnene kun var på besøg på friskolen, og at børnene deltog i en prøvedag på friskolen. Moderen gav, som den kommunale skolen efterfølgende har nedfældet i et notat af 4. januar 2012, udtryk for, at børnene ikke skulle udmeldes af den kommunale skole. Disse oplysninger lagde X Kommune til grund ved vurderingen af de to pågældende elevers skoletilknytning. I forhold til Statsforvaltningen Sjællands vurdering af, at kommunen ikke kan undlade at attestere de to navngivne elever til friskolen, lægger statsforvaltningen vægt på, at de formelle betingelser for at opnå tilskud er opfyldt. Statsforvaltningen Sjælland finder, at notatet af 4. januar 2012 fra den kommunale skole alene indeholder en udlægning af sagen fra skoleledelsen på den kommunale skole og ikke en dokumentation for de faktiske forhold. I den forbindelse henvises bl.a. til, at der foreligger en indmeldelsesblanket underskrevet af børnenes moder, hvorefter børnene er indmeldt i friskolen den 4. september 2011 samt moderens erklæring af 19. januar 2012 om, at børnene var regulært indskrevet på friskolen. Der er således modstridende oplysninger om, hvorvidt de to navngivne elever reelt følger undervisningen på friskolen den 5. september X Kommune fandt efter en samlet vurdering, at kommunen ikke kunne attestere de to elever til friskolen, da der efter kommunens opfattelse ikke var tale om en egentlig indmeldelse, men kun et besøg. I vurderingen indgik, at eleverne kun opholdt sig én dag på friskolen. Efter officialmaksimen påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed selv, eventuelt i samarbejde med andre myndigheder, at fremskaffe de fornødne oplysninger i en sag eller at foranledige, at private, herunder eventuelle parter, medvirker til sagens oplysning, således at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse. Officialmaksimen retter sig både mod det faktiske og det retlige grundlag i en sag. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at X Kommune har oplyst sagen ved inddragelse af oplysninger fra bl.a. friskolen, den kommunale skole og Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen. Da en elev ifølge reglerne kun kan udløse tilskud på en friskole, hvis eleven ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efterskole, har kommunen således skullet afklare, hvor eleverne reelt fulgte undervisningen. Eleverne kan ikke være tilmeldt to skoler på samme tid, hvis den ene skole skal kunne oppebære tilskud. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker desuden, at kommunen, før de foretog deres vurdering om attestation, hørte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i forhold til fortolkningen af reglerne, og at det er denne vurdering (ved brev til X Kommune af 12. januar 2012), som kommunen har lagt til grund ved afgørelsen af, hvorvidt de kunne attestere de to elever til friskolen. Ministeriet finder på den baggrund, at kommunen i tilstrækkeligt omfang har søgt sagen oplyst. Det har i den foreliggende sag været vanskeligt for kommunen at skabe klarhed over sagens faktiske omstændigheder, bl.a. fordi der foreligger indbyrdes modstridende oplysninger i sagen. X Kommune har derfor været henvist til at foretage en skønsmæssig afvejning af, hvilken vægt de modsatrettede hensyn skulle tillægges i forbindelse med kommunens vurdering af det faktiske grundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker i den forbindelse, at det falder uden for de kommunale tilsynsmyndigheders kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Tilsynet omfatter imidlertid, om en kommune har overholdt de almindelige 10

11 offentligretlige retsgrundsætninger, herunder inddraget ulovlige kriterier i skønsudøvelsen. Ministeriet finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at antage, at X Kommune har inddraget usaglige hensyn i forbindelse med behandlingen af sagen. Det forhold, at kommunen måtte have en generel økonomisk fordel af, at friskolen lukker, kan ikke føre til et andet resultat. Ministeriet har i den forbindelse overvejet, hvorvidt der foreligger såkaldt myndighedsinhabilitet, hvorefter en myndighed kan have en særlig (og uvedkommende) interesse i sagens udfald. Myndighedsinhabilitet udspringer i vidt omfang af de samme typer af interessekonflikter som den personlige inhabilitet, og retstilstanden om myndighedsinhabilitet beror da også hovedsagelig på den praksis, der har udviklet sig med rod i grundsætningerne og reglerne om den personlige inhabilitet. I forhold til myndighedsinhabilitet bemærker ministeriet, at det forhold, at kommunen ikke attesterer eleverne til friskolen, efter ministeriets opfattelse ikke ses at være en direkte økonomisk fordel for kommunen, da der er tale om et statstilskud. Hertil kommer, at der ikke ses at være inddraget usaglige hensyn i beslutningen om, hvorvidt de pågældende elever skulle attesteres til friskolen eller ej. Desuden bemærker Økonomi- og Indenrigsministeriet, at X Kommune - som de pågældende elevers bopælskommune - i medfør af loven er tillagt kompetencen til at attestere fortegnelsen over elever. Det betyder, at det i lovgivningen er forudsat, at attestationen ikke skal foretages af fx en anden kommune eller en anden myndighed. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder på den baggrund, at X Kommune lovligt har kunnet træffe afgørelse om attestation, som det er sket i den foreliggende sag. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder endvidere anledning til at bemærke for så vidt angår Statsforvaltningen Sjællands udtalelse, at en præcis og entydig udtalelse fra et ressortministerium normalt vil indgå i tilsynsmyndighedens beslutningsgrundlag med stor vægt. Under forudsætning af, at der ikke kan rejses rimelig tvivl om en udtalelses forståelse med henblik på det rejste lovstridighedsspørgsmål, vil tilsynsmyndigheden normalt uden videre lægge ressortministeriets udtalelse til grund. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl. - Den kommenterede styrelseslov side 427 (2. udgave 2010). Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke kompetence til at vurdere, hvorvidt Per Hansen, som daværende direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, var inhabil ved behandling af sagen. Der henvises til at rette henvendelse til Undervisningsministeriet herom. Statsforvaltningen er ved kopi af dette brev orienteret om ministeriets retsopfattelse. Kopi af dette brev er endvidere sendt til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Advokat Y og den tidligere bestyrelsesformand for friskolen til orientering. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Christina Ekmann 11

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2 Velkommen til orienteringsdage 2017 Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler 01-09-2017 Side 2 5. September 2017 Frist: 6. oktober 2017 01-09-2017 Side 3 Information om tilskud Friskoleloven

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Lejre Kommune ikke kunne kræve udleverede skolebuskort tilbageleveret på den af kommunen gjorte måde.

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Lejre Kommune ikke kunne kræve udleverede skolebuskort tilbageleveret på den af kommunen gjorte måde. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Lejre Kommune ikke kunne kræve udleverede skolebuskort tilbageleveret på den af kommunen gjorte måde. 20-09- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

I har ved e-mail af 4. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

I har ved e-mail af 4. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume Statsforvaltningen udtaler, at vi ikke har fundet grundlag for at udtale, at Holbæk Kommune har tilsidesat bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler, 03-02-

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere