Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen"

Transkript

1 X Kommune Sagsnr Doknr Dato Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsforvaltningen Sjællands udtalelser af 21. juni og 9. juli 2012 om attestation af elever til en friskole i kommunen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu færdigbehandlet sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at X Kommune har oplyst sagen ved inddragelse af oplysninger fra bl.a. friskolen, en kommunal skole i kommunen og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Ministeriet finder, at X Kommune i tilstrækkeligt omfang har søgt sagen oplyst. Det har i den foreliggende sag været vanskeligt for kommunen at skabe klarhed over sagens faktiske omstændigheder, bl.a. fordi der foreligger indbyrdes modstridende oplysninger i sagen. X Kommune har derfor været henvist til at foretage en skønsmæssig afvejning af, hvilken vægt de modsatrettede hensyn skulle tillægges i forbindelse med kommunens vurdering af det faktiske grundlag. Ministeriet finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at antage, at X Kommune har inddraget usaglige hensyn i forbindelse med behandlingen af sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder på den baggrund, at X Kommune lovligt har kunnet træffe afgørelse om attestation, som det er sket i den foreliggende sag. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og dernæst en nærmere redegørelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Den 1. september 2011 rettede Undervisningsministeriet ved Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen henvendelse til bestyrelsen for friskolen, da styrelsen var blevet opmærksom på, at der kun var 25 elever på listen på børnehaveklassetrin og klassetrin, og at fire elever fra friskolen også optrådte på elevlisten for en anden skole. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bemærkede, at de fire elever ikke kan udløse tilskud på begge skoler, jf. 10, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven). Det blev desuden oplyst, at friskolen for at være tilskudsberettiget, skulle opfylde elevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1.

2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skrev bl.a. følgende i brev af 1. september 2011 til friskolen: Det betyder, at skolen under hensyn til skolens elevtal de to forudgående år, i skoleåret mindst skal have 28 elever på børnehaveklassetrin og klassetrin. Ifølge den udleverede elevliste har skolen 25 elever i børnehaveklassetrin og klassetrin, herunder de fire elever, der også optræder på elevlisten fra [en anden skole]. Såfremt [friskolen] ikke opfylder elevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1, kan skolen ikke modtage statstilskud fra skoleåret Styrelsen giver skoler, der ikke den 5. september overholder kravene til antal elever på klassetrin, der er nævnt ovenfor, et påbud om at overholde lovens klassetrinskrav med frist til den førstkommende 5. september. Styrelsen skal omgående anmode om oplysning om, på hvilken skole de fire elever er optaget. Det fremgår af sagens oplysninger, at [friskolen] efterfølgende indsendte en ny elevliste, hvortil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i brev af 21. september 2011 bl.a. bemærkede følgende: Det er styrelsens opfattelse, at [friskolen ] ikke opfylder mindsteelevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1, og som følge heraf vil skolen ikke være tilskudsberettiget med virkning fra 31. december Styrelsen afventer dog kommunernes endelige attestation af eleverne. I månederne oktober, november og december 2011 og januar 2012 var der en længere korrespondance mellem skolen, X Kommune og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om sagen. Den 22. december 2011 anmodede Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen X Kommune om at redegøre for, på hvilken skole fire navngivne elever opfyldte deres undervisningspligt den 5. september X Kommune meddelte ved brev af 5. januar 2012, at man havde registreret, at de to omhandlede elever var registreret som gående på en kommunal skole indtil den 5. september Det blev endvidere oplyst, at den kommunale skole ifølge et notat af 4. januar 2012 havde meddelt X Kommune, at de den 5. september 2011 havde modtaget en skrivelse fra friskolen, dateret den 4. september 2011, om, at de to omhandlede elever var indmeldt på friskolen den 4. september Den kommunale skole oplyste til kommunen, at de to omhandlede elever imidlertid ikke havde været udmeldt af skolen, da moderen havde oplyst overfor skolen, at de kun var på besøg på friskolen. Notatet af 4. januar 2012 er vedlagt, og der står bl.a. følgende: [En navngiven person på den kommunale skole] fortæller følgende: Den 5. september modtager kontoret en kopi af en indmeldelsesblanket på [barn A] og [barn B] på [friskolen]. Da jeg ikke har hørt noget om dette, tager jeg kontakt til [børnenes moder], som meddeler, at børnene kun er på besøg og selvfølgelig ikke skal skifte skole og at de vil komme 2

3 igen dagen efter, men at hun havde fået besøg fra skolen om søndagen og sagt ja til, at de måtte komme på besøg om mandagen, hvor de blev hentet og bragt af [friskolen]. [Børnenes moder] udtrykte stor tilfredshed med børnenes skolegang på [den kommunale skole]. Børnene går stadig på [den kommunale skole] og er glade og tilfredse. Ved brev af 12. januar 2012 skrev Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bl.a. følgende til X Kommune: Den 10. januar 2012 har [X] Kommune anmodet styrelsen om hjælp til fortolkning af 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til frie grundskoler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen). Kommunen ønsker styrelsens vurdering af, hvordan kommunen skal forholde sig til de tilfælde, hvor det er dokumenteret, at der er sendt kopi af elevernes skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole den 5. september kl. 12, og om hvorvidt, kommunen ved sin vurdering må lægge vægt på andre forhold der evt. måtte dokumentere, at der ikke er tale om en reel indmeldelse. Styrelsen finder, at kommunen har sandsynliggjort, at tilmeldingen af de to ovenfor nævnte elever alene havde til formål at udløse statstilskud til [friskolen]. Styrelsen er enig i, at kommunen ved sin afgørelse lægger vægt på forhold, der dokumenterer, at der ikke er tale om en reel indmeldelse. Sideløbende har friskolen skrevet til flere lokal- og folketingspolitikere samt til Folketingets Ombudsmand. Som følge af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skrivelse af 12. januar 2012 meddelte X Kommune ved brev af 13. januar 2012, at kommunen fastholdt, at de to navngivne elever ikke kunne attesteres til friskolen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen meddelte ved brev af 19. januar 2012 til friskolen, at friskolen ikke kunne oppebære tilskud. Ved brev af 23. januar 2012 anmodede friskolen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og X Kommune om, at vurderingen vedrørende de to navngivne elevers skoleplacering den 5. september 2011 blev genoptaget. Det blev oplyst, at eleverne modtog undervisning på skolen den 5. september 2011 fra kl til Desuden blev det fremført, at placeringen af de to elever har stor økonomisk betydning for skolen, da elevtalskravet ikke kan opfyldes, samt at kommunen har en økonomisk interesse i, at skolen lukker og som følge deraf er inhabil i sagen. Bilagt brevet var en række breve bl.a. fra elevernes moder, som skriver, at begge børn var indskrevet på friskolen den 5. september 2011, men at hun dagen efter af personlige årsager fortrød, hvorefter børnene kom tilbage til den kommunale skole den 6. september Bilagt var bl.a. denne erklæring fra børnenes moder af 19. januar 2012: Jeg fik kontakt med [en navngiven bestyrelsesformand for friskolen] gennem mine venner. Jeg indmeldte mine 2 børn: [A og B] d. 4/9/2011. Begge børn var på [friskolen] den 5/9 hele dagen regulært indskrevet. 3

4 Senere dagen efter fortrød jer af personlige grunde og børnene kom tilbage til [den kommunale skole] den 6/9/2011. Folketingets Ombudsmand videresendte den 22. december 2011 friskolens klage til Statsforvaltningen Sjælland. Statsforvaltningen Sjælland sendte den 21. juni 2012 deres udtalelse til en navngiven bestyrelsesformand for friskolen (på vegne af friskolen) med kopi til X Kommune og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende den manglende godkendelse af elever til friskolen. Det var Statsforvaltningen Sjællands vurdering, at X Kommune ikke havde haft det fornødne grundlag for at undlade at attestere de to navngivne elever til friskolen. Af Statsforvaltningens udtalelse af 21. juni 2012 fremgår bl.a. følgende: De formelle betingelser for at attestere [barn A og B] til [friskolen] anses således for opfyldt, jf. 37, stk. 1 og 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og 8, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Vi er opmærksomme på det notat, der foreligger fra [den kommunale skole] af 4. januar Det er imidlertid vores opfattelse, at oplysningerne i dette notat ikke i sig selv kan føre til en ændret vurdering. Notatet indeholder alene en udlægning af sagen fra skoleledelsen på [den kommunale skole] og ikke en dokumentation for de faktiske forhold. Der er herved lagt vægt på, at der foreligger en underskrevet indmeldelsesblanket, hvor moderen til [barn A og B] indmelder begge børn på [friskolen] den 4. september 2011, og at moderen i den underskrevne erklæring af 19. januar 2012 bekræfter, at begge børn regulært var indskrevet på [friskolen] den 5. september 2011 og var på skolen hele dagen. Ved brev af 29. juni 2012 skrev X Kommune til Statsforvaltningen Sjælland, at statsforvaltningen ikke ses at have modtaget en skrivelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af 12. januar Kommunen anmodede derfor statsforvaltningen om at genoptage sagen. Den 4. juli 2012 skrev Advokat Y som kurator for friskolen under konkurs til Statsforvaltningen Sjælland. Advokaten meddelte, at skolen efter advokatens opfattelse var berettiget til tilskud (som minimum for to måneder). Ved brev af 9. juli 2012 skrev Statsforvaltningen Sjælland til X Kommune, at man ikke fandt grundlag for at genoptage sagen til fornyet vurdering. Selv om statsforvaltningen ikke havde modtaget skrivelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af 12. januar 2012, var man bekendt med oplysningerne i skrivelsen, og det blev meddelt, at de havde indgået i statsforvaltningens vurdering. X Kommune henvendte sig ved brev af 20. august 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsforvaltningen Sjællands udtalelser af 21. juni 2012 og 9. juli I klagen blev det bl.a. anført, at kommunen fandt, at indmeldelsen af to navngivne elever i friskolen var sket på skrømt og med det formål at sikre friskolen statsligt tilskud. Økonomi- og Indenrigsministeriet indhentede i den anledning udtalelser fra Statsforvaltningen Sjælland samt Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Statsforvaltningen Sjælland udtalte den 13. september 2012 bl.a. følgende: 4

5 at [X] Kommune ikke havde haft fornøden hjemmel til at undlade at attestere [barn A og B] til [friskolen]. Vi lagde derved vægt på, at der foreslå en skriftlig indmeldelse af begge børn på [friskolen], hvor indmeldelsesdatoen var fastsat til den 4. september Begge indmeldelsesblanketter var underskrevet af [børnenes moder]. Vi lagde endvidere vægt på, at [friskolen] ved brev af 4. september 2011 havde meddelt [den kommunale skole], at begge elever var indmeldt på friskolen den 4. september 2011, og at [den kommunale skole] i notat af 4. januar 2012 bekræftede, at skolen den 5. september 2011 havde modtaget en kopi af en indmeldelsesblanket på [barn A og B] på [friskolen]. Vi lagde således til grund, at kopien af indmeldelsesblanketterne havde været [den kommunale skole] i hænde den 5. september 2011 senest kl , idet hverken [den kommunale skole] eller [X] Kommune havde gjort gældende, at blanketterne var skolen i hænde efter dette tidspunkt. Endelig lagde vi vægt på, at oplysningerne fra [friskolen] om, at [barn A og B] havde modtaget undervisning på skolen den 5. september 2011 i tidsrummet 8.30 til 14.00, og at moderen på en underskrevet erklæring den 19. januar 2012 havde bekræftet, at begge børn regulært var indskrevet på friskolen og var på skolen hele dagen den 5. september Vi anså de formelle betingelser for at attestere [barn A og B] til [friskolen] for opfyldt Den tidligere bestyrelsesformand for friskolen indsendte ved brev af 3. oktober 2012 samt udateret brev modtaget i ministeriet den 17. oktober 2012 bemærkninger til sagen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udtalte den 2. november 2012 bl.a. følgende: Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt en fri grundskole opfylder betingelserne i tilskudsbekendtgørelsen, herunder 8, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, og som følge heraf kan modtage statstilskud. Den afgørelse, som [X] Kommune har truffet i den foreliggende sag, og som statsforvaltningens afgørelse vedrører, er truffet i henhold til 37, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2011 (friskoleloven). Efter bestemmelsen skal kommunen attestere, at eleven ikke er tilmeldt en anden skole, men ikke om eleven var tilmeldt den pågældende skole. Det kan således forekomme, at en elev både ikke er tilmeldt en anden skole, og ikke er tilmeldt den pågældende skole. I så fald er eleven hjemmeundervist. Kommunen skal ved sin attestation således alene påse, at en elev, som en skole indberetter som indmeldt denne skole, ikke også samtidig er tilmeldt en anden skole. Ministeriet/Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ikke hjemmel til at ændre kommunens afgørelse om, hvorvidt en elev, som er opført på en fri grundskoles fortegnelse efter lovens 37, stk. 1, ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efterskole. Udgangspunktet for kommunens attestation efter lovens 37 er, at kommunen ved sin vurdering af attestation af en elev må lægge forældrenes til- og framelding af barnet på en given skole til grund. Kommunen kan dog i konkrete tilfælde have pligt til at undersøge forholdene nærmere. Dette kan fx være tilfældet, hvis kommunen har eller får andre oplysninger, som kan give anledning til tvivl om, hvorvidt eleven ikke stadig er tilmeldt en anden skole. 5

6 [X] Kommune kom ved sin vurdering af de to pågældende elevers reelle skoletilknytning frem til, at de to pågældende elever fortsat var indmeldt i [den kommunale skole], og at kommunen derfor ikke kunne medtage de to elever på den attesterede fortegnelse, som kommunen efter lovens 37, stk. 3, skal returnere til skolen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen ikke har anledning til at anfægte [X] Kommunes vurdering af de to pågældende elevers skoletilknytning. Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte ved brev af 16. november 2012, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om attestation af elever til friskolen op til behandling i medfør af 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014). Efterfølgende modtog ministeriet ved brev af den 16. februar 2013 yderligere bemærkninger til sagen fra den tidligere bestyrelsesformand for friskolen, hvor det bl.a. blev anført, at daværende direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Per Hansen var inhabil i sagen, da Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen havde en interesse i, at friskolen ikke modtog tilskud, og da Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i øvrigt er tilsynsmyndighed i forhold til friskolen. Ved brev af 28. februar 2014 udtalte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som svar på en forespørgsel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om styrelsens kompetence i denne sag følgende: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan oplyse, at hverken friskoleloven eller anden lovgivning på Undervisningsministeriets område indeholder bestemmelser, hvorefter Undervisningsministeriet eller andre myndigheder inden for ministeriets område fører tilsyn med eller er klagemyndighed i forhold til kommunale myndigheders overholdelse af reglerne om attestation efter friskolelovens 37, stk. 3. Såfremt styrelsen i en konkret sag bliver opmærksom på, at kommunen tilsyneladende har begået en fejl ved attestationen efter friskolelovens 37, stk. 3, vil styrelsen efter omstændighederne henlede kommunens opmærksomhed på forholdet. Fører dette ikke til, at kommunen retter attestationen, og finder styrelsen fortsat, at attestationen er ukorrekt, er styrelsen ikke beføjet til at pålægge kommunen at ændre attestationen, men vil kunne rejse sagen for det kommunale tilsyn. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse Tilsynsmyndighedernes kompetence 1. Tilsynet med X Kommune blev før 1. juli 2013 varetaget af Statsforvaltningen Sjælland, jf. 47 i den dagældende lov om kommunernes styrelse. De fem regionale statsforvaltninger er den 1. juli 2013 blevet samlet i én myndighed under navnet Statsforvaltningen, jf. lov nr. 647 af 12. juni Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan tilsva- 6

7 rende ikke tage stilling til, om kommunerne overholder principperne for god forvaltningsskik. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 16. november 2012 meddelt, at ministeriet tager sagen op til behandling. Ministeriet har i forbindelse med sagens behandling overvejet, om der er en særlig rekurs- eller tilsynsmyndighed, som kan tage stilling til den pågældende sag, med den virkning, at det kommunale tilsyn ikke fører tilsyn, jf. 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Da Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i brev af 28. februar 2014 har oplyst om sin kompetence, at hverken friskoleloven eller anden lovgivning på Undervisningsministeriets område indeholder bestemmelser, hvorefter Undervisningsministeriet eller andre myndigheder inden for ministeriets område fører tilsyn med eller er klagemyndighed i forhold til kommunale myndigheders overholdelse af reglerne om attestation efter friskolelovens 37, stk. 3, lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet til grund, at det kommunale tilsyn har kompetence til at behandle sagen. Friskoleloven 2. Friskoler og private grundskoler er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013 om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven). Den 5. september 2011 var friskolerne nærmere reguleret i lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 om friskoler og private grundskoler m.v. Følgende fulgte af 19, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 om friskoler og private grundskoler m.v.: 19. Tilskud i henhold til denne lov kan kun ydes til skoler, der sammenlagt i børnehaveklasse og på klassetrin har mindst 32 elever beregnet enten som elevtallet pr. 5. september året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene pr. 5. september året før finansåret og de 2 forudgående år. Der kan dog ydes tilskud til skoler fra skoleårets begyndelse svarende til de takster, der er fastsat på finansloven, jf. 11, stk. 6, hvis antallet af elever sammenlagt i børnehaveklasse og på klassetrin pr. 5. september er mindst 32. For skoler med kostafdeling, jf. 2, stk. 4, gælder betingelserne i 1. og 2. pkt. dog for børnehaveklasse til og med 9. klassetrin. En nyoprettet skole skal i det første skoleår pr. 5. september have mindst 14 elever og i det andet skoleår pr. 5. september mindst 24 elever, jf. dog 13, stk. 2, om kostafdelinger. Dette gælder dog ikke, hvis skolen oprettes med henblik på at varetage sin skole- og undervisningsvirksomhed i bygninger, som har tilhørt en fri grundskole, der er nedlagt umiddelbart forud for oprettelsen og med overvejende samme elever og personale som den nedlagte skole. Skoler, der hidtil har kunnet få dispensation fra elevtalskravene, skal ikke overholde elevtalskravene i 1. og 2. pkt., men det elevtalskrav, som den enkelte skoles dispensation har givet mulighed for. Følgende fulgte af 37, stk. 1 og 3, i lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 om friskoler og private grundskoler m.v.: 7

8 37. Skolerne skal hvert år sende elevernes bopælskommuner en fortegnelse over alle børn fra kommunen, herunder børn i sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., som pr. 5. september er tilmeldt skolen, samt over de elever, der samtidig er tilmeldt en skolefritidsordning ved skolerne. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om elevernes personnumre og om, hvorvidt eleverne er undervisningspligtige. Stk. 3. Bopælskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over elever, som kommunen har godkendt som hjemmehørende i kommunen, og som ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole, en efterskole eller en kommunal sprogstimulering. Af bemærkninger til 37, stk. 1, jf. lovforslag L 192, fremsat den 8. maj 1991 i folketingsåret 90/91, fremgår bl.a. følgende: Det fremgår af stk. 1, at det ikke længere er skolekommunen, men elevernes bopælskommuner, som skal have oplysninger om, hvilke af kommunernes børn der er indskrevet i en fri grundskole. Det foreslås, at opgørelsestidspunktet bliver 5. september, som er datoen for opgørelsen af personer, der indgår i kommunens beskatningsgrundlag. Bestemmelsen omhandler samlet de oplysninger, som skolerne årligt skal fremlægge for at modtage tilskud og som modsvarende anvendes i bidragsopkrævningerne, samt oplysninger i øvrigt, som undervisnings- og forskningsministeren kan indkalde. Hvis kommunernes gennemgang viser, at en elev er tilmeldt 2 skoler samtidig, må elevens tilhørsforhold afklares af de involverede skoler. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 3 tilsigter en forhåndskontrol af de elevtal, der udløser tilskud og bidragsopkrævning i henhold til denne lov. Dermed opnås en betydelig større sikkerhed i tilskudsberegninger og ved bidragsopkrævninger end hidtil. Det er samtidig en fordel for kommunernes egen budgetlægning på et tidligt tidspunkt at vide, hvilke elever der vil blive opkrævet bidrag for. Tilskudsbekendtgørelsen 3. Reglerne om tilskud til friskoler og private grundskoler er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Følgende følger af 8, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3, i bekendtgørelsen: 8. Antallet af elever pr. 5. september året før finansåret opgøres efter de attesterede elevfortegnelser, der nævnes i lovens 37, stk. 3. Hertil lægges elever, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR (diplomatbørn m.v.), og grønlandske elever. Stk. 2. For at en elev skal indgå i opgørelsen efter stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt: 3) Eleven skal være indmeldt i den frie grundskole før den 5. september og faktisk have fulgt undervisningen før eller senest den 5. september bortset fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig grund. Stk. 3. Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i opgørelsen efter stk. 1, skal skolen kunne dokumentere, at den har modtaget flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens tidligere skole i hænde senest den 5. september kl. 8

9 12. Hvis den 5. september er en lørdag eller søndag, skal kopien være elevens tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag kl. 12. Bekendtgørelsen er bl.a. udstedt med hjemmel i 10, stk. 1, i friskoleloven, som lyder: 10. Staten yder et generelt driftstilskud til de frie grundskoler ud fra antal årselever ved skolerne. Ved opgørelsen af antal årselever ved skolerne medregnes ikke børn af forældre, der ikke er bosat i Danmark. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler, der fraviger dette krav i tilfælde, hvor der foreligger en særlig tilknytning til Danmark, eller eleverne er i Danmark i forbindelse med et offentligt accepteret formål. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for at modtage tilskud. Af bemærkninger til 10, stk. 1, jf. lovforslag L 192, fremsat den 8. maj 1991 i folketingsåret 90/91, fremgår bl.a. følgende: I stk. 1 foreslås, at den samlede finanslovsbevilling bestemmes ud fra antallet af årselever, og i stk. 2 angives, hvordan antallet af årselever beregnes ud fra antallet af elever pr. 5. september forud for finansåret og ud fra antallet af elever pr. 5. september i finansåret. Beregningen svarer til hidtidig praksis. Med denne bestemmelse er det hermed fastlagt, hvorledes finanslovsbevillingen reguleres i finansåret ud fra elevtallet. Udtalelse 4. Det afgørende for, om friskolen var berettiget til at modtage tilskud, var, at skolen opfyldte elevtalskravet i friskolelovens 19, stk. 1, hvilket under hensyn til skolens elevtal de to forudgående år - i skoleåret skulle være mindst 28 elever på børnehaveklassetrin og på klassetrin. Efter 37, stk. 1, i friskoleloven skal friskoler indsende en fortegnelse over tilmeldte elever pr. 5. september til elevernes bopælskommune. Bopælskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over elever, som kommunen har godkendt som hjemmehørende i kommunen, og som ikke er tilmeldt folkeskolen eller en anden fri grundskole, en efterskole eller en kommunal sprogstimulering, jf. 37, stk. 3, i friskoleloven. En elev udløser dermed statstilskud på en fri grundskole, hvis kommunen har godkendt eleven som hjemmehørende i kommunen, og hvis eleven ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole, en efterskole eller en kommunal sprogstimulering. En elev kan kun udløse statstilskud på én skole for det samme skoleår. For at en elev skal indgå i opgørelsen efter 37, stk. 1, i friskoleloven, skal eleven være indmeldt i den frie grundskole før den 5. september og faktisk have fulgt undervisningen før eller senest den 5. september bortset fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig grund, jf. 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt en fri grundskole opfylder betingelserne i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v., jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer den endelige afgørelse om statstilskud. I grundlaget for afgørelsen indgår bopælskommunens attestation, jf. 37, stk. 1 og 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. På baggrund af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens udtalelse af 2. november 2012 lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet til grund, at kommunen skal attestere, at de pågældende elever ikke var tilmeldt en anden skole, men ikke om eleverne var tilmeldt den pågældende friskole. 9

10 Ifølge det oplyste modtog den kommunale skole den 5. september 2011 kopi af den skriftlige indmeldelse af de to navngivne elever i friskolen. Dernæst kontaktede den kommunale skole omgående elevernes moder for at få oplyst, hvordan skolen skulle forholde sig til den modtagne kopi af de to elevers indmeldelse i friskolen. Ifølge sagens oplysninger oplyste elevernes moder hertil, at børnene kun var på besøg på friskolen, og at børnene deltog i en prøvedag på friskolen. Moderen gav, som den kommunale skolen efterfølgende har nedfældet i et notat af 4. januar 2012, udtryk for, at børnene ikke skulle udmeldes af den kommunale skole. Disse oplysninger lagde X Kommune til grund ved vurderingen af de to pågældende elevers skoletilknytning. I forhold til Statsforvaltningen Sjællands vurdering af, at kommunen ikke kan undlade at attestere de to navngivne elever til friskolen, lægger statsforvaltningen vægt på, at de formelle betingelser for at opnå tilskud er opfyldt. Statsforvaltningen Sjælland finder, at notatet af 4. januar 2012 fra den kommunale skole alene indeholder en udlægning af sagen fra skoleledelsen på den kommunale skole og ikke en dokumentation for de faktiske forhold. I den forbindelse henvises bl.a. til, at der foreligger en indmeldelsesblanket underskrevet af børnenes moder, hvorefter børnene er indmeldt i friskolen den 4. september 2011 samt moderens erklæring af 19. januar 2012 om, at børnene var regulært indskrevet på friskolen. Der er således modstridende oplysninger om, hvorvidt de to navngivne elever reelt følger undervisningen på friskolen den 5. september X Kommune fandt efter en samlet vurdering, at kommunen ikke kunne attestere de to elever til friskolen, da der efter kommunens opfattelse ikke var tale om en egentlig indmeldelse, men kun et besøg. I vurderingen indgik, at eleverne kun opholdt sig én dag på friskolen. Efter officialmaksimen påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed selv, eventuelt i samarbejde med andre myndigheder, at fremskaffe de fornødne oplysninger i en sag eller at foranledige, at private, herunder eventuelle parter, medvirker til sagens oplysning, således at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse. Officialmaksimen retter sig både mod det faktiske og det retlige grundlag i en sag. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at X Kommune har oplyst sagen ved inddragelse af oplysninger fra bl.a. friskolen, den kommunale skole og Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen. Da en elev ifølge reglerne kun kan udløse tilskud på en friskole, hvis eleven ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efterskole, har kommunen således skullet afklare, hvor eleverne reelt fulgte undervisningen. Eleverne kan ikke være tilmeldt to skoler på samme tid, hvis den ene skole skal kunne oppebære tilskud. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker desuden, at kommunen, før de foretog deres vurdering om attestation, hørte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i forhold til fortolkningen af reglerne, og at det er denne vurdering (ved brev til X Kommune af 12. januar 2012), som kommunen har lagt til grund ved afgørelsen af, hvorvidt de kunne attestere de to elever til friskolen. Ministeriet finder på den baggrund, at kommunen i tilstrækkeligt omfang har søgt sagen oplyst. Det har i den foreliggende sag været vanskeligt for kommunen at skabe klarhed over sagens faktiske omstændigheder, bl.a. fordi der foreligger indbyrdes modstridende oplysninger i sagen. X Kommune har derfor været henvist til at foretage en skønsmæssig afvejning af, hvilken vægt de modsatrettede hensyn skulle tillægges i forbindelse med kommunens vurdering af det faktiske grundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker i den forbindelse, at det falder uden for de kommunale tilsynsmyndigheders kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Tilsynet omfatter imidlertid, om en kommune har overholdt de almindelige 10

11 offentligretlige retsgrundsætninger, herunder inddraget ulovlige kriterier i skønsudøvelsen. Ministeriet finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at antage, at X Kommune har inddraget usaglige hensyn i forbindelse med behandlingen af sagen. Det forhold, at kommunen måtte have en generel økonomisk fordel af, at friskolen lukker, kan ikke føre til et andet resultat. Ministeriet har i den forbindelse overvejet, hvorvidt der foreligger såkaldt myndighedsinhabilitet, hvorefter en myndighed kan have en særlig (og uvedkommende) interesse i sagens udfald. Myndighedsinhabilitet udspringer i vidt omfang af de samme typer af interessekonflikter som den personlige inhabilitet, og retstilstanden om myndighedsinhabilitet beror da også hovedsagelig på den praksis, der har udviklet sig med rod i grundsætningerne og reglerne om den personlige inhabilitet. I forhold til myndighedsinhabilitet bemærker ministeriet, at det forhold, at kommunen ikke attesterer eleverne til friskolen, efter ministeriets opfattelse ikke ses at være en direkte økonomisk fordel for kommunen, da der er tale om et statstilskud. Hertil kommer, at der ikke ses at være inddraget usaglige hensyn i beslutningen om, hvorvidt de pågældende elever skulle attesteres til friskolen eller ej. Desuden bemærker Økonomi- og Indenrigsministeriet, at X Kommune - som de pågældende elevers bopælskommune - i medfør af loven er tillagt kompetencen til at attestere fortegnelsen over elever. Det betyder, at det i lovgivningen er forudsat, at attestationen ikke skal foretages af fx en anden kommune eller en anden myndighed. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder på den baggrund, at X Kommune lovligt har kunnet træffe afgørelse om attestation, som det er sket i den foreliggende sag. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder endvidere anledning til at bemærke for så vidt angår Statsforvaltningen Sjællands udtalelse, at en præcis og entydig udtalelse fra et ressortministerium normalt vil indgå i tilsynsmyndighedens beslutningsgrundlag med stor vægt. Under forudsætning af, at der ikke kan rejses rimelig tvivl om en udtalelses forståelse med henblik på det rejste lovstridighedsspørgsmål, vil tilsynsmyndigheden normalt uden videre lægge ressortministeriets udtalelse til grund. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl. - Den kommenterede styrelseslov side 427 (2. udgave 2010). Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke kompetence til at vurdere, hvorvidt Per Hansen, som daværende direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, var inhabil ved behandling af sagen. Der henvises til at rette henvendelse til Undervisningsministeriet herom. Statsforvaltningen er ved kopi af dette brev orienteret om ministeriets retsopfattelse. Kopi af dette brev er endvidere sendt til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Advokat Y og den tidligere bestyrelsesformand for friskolen til orientering. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Christina Ekmann 11

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

X og Y Ø Kommune. Til støtte herfor henviste I til oplysninger fra Undervisningsministeriet

X og Y Ø Kommune. Til støtte herfor henviste I til oplysninger fra Undervisningsministeriet X og Y Ø Kommune 16. marts 2009 Ved brev modtaget den 7. marts 2007 rettede I henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet Ø Kommune havde afslået at refundere de udgifter, I havde afholdt i forbindelse

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere