Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning."

Transkript

1 Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogiske servicecenter, SFO og SFO2 (klub). Ungdomsskolen med 10. klasses center, SSP, fritidsundervisning, erhvervsklasse, ungdomsskole og ungebasen. Børn og Unge Rådgivningen med indsatser, vejledning og støtte fra PPR, Væksthuset, Sundhedstjenesten og Familieafsnittet. Mål Overordnede politiske mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Konkrete politiske mål Fagligheden i de enkelte fag er stærk og udvikles løbende. Skolens pædagogiske personale arbejder kontinuerligt, målrettet og struktureret med fagenes indhold og mål. Arbejdet med de enkelte fag har fokus på de kompetencer og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i faget. Fagligheden i projektarbejde, tværfaglig undervisning og temabaseret undervisning er høj i Solrød Kommune. Gennem problemorienteret og tværfaglig undervisning i hele skoleforløbet udvikles elevernes kompetencer til at arbejde projektorienteret, innovativt og kreativt. Denne arbejdsform styrkes, særligt i linjerne i udskolingen. Evaluering indgår som en naturlig del af samarbejdet på alle niveauer i skolen og med eksterne samarbejdsparter. Evalueringskulturen sikrer, at kommunikation og dialog i samarbejdet omkring børnenes faglige, sociale og emotionelle udvikling baserer sig på systematisk indsamlet og organiseret viden. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer er fundamentet for kulturen på skolen. Klasser, hold eller grupper er de forpligtende fællesskaber, hvor børnenes evne til at håndtere en kompleks hverdag udfordres og stimuleres. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Der er et godt læringsmiljø i skolen, hvor alle børn trives. De faglige og sociale udfordringer børnene møder er tilpasset deres udvikling, evner og måde at lære på. Gennem en mangfoldig og bevidst anvendelse af undervisningsmetoder og aktiviteter skabes læringsfremmende miljøer for alle med plads til individuelle hensyn. Skolens bygninger og udearealer udgør en fleksibel ramme, som inspirerer til variation i det pædagogiske arbejde for såvel det pædagogiske personale som skolens elever. Der er en naturlig indbyrdes placering af skolens rum, som sikrer overskuelighed og sammenhæng i den enkeltes skoledag. De fysiske rammer på skolerne er præget af bæredygtighed med hensyn til byggematerialer, energitiltag og et godt indeklima. Ungdomsskoleområdets overordnede mål er, at: Børn og unges evne til læring skal fremmes Børn og unges sociale kompetencer skal fremmes Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde skal fremmes Ungdomsskolen tilbyder et bredt spektrum af faglig undervisning og andre aktiviteter, således at børns og unges evne til læring fremmes og deres sociale kompetencer styrkes 9-1

2 Erhvervsklassernes formål er at give elever, som er skoletrætte, en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole og praktikuddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med afsæt i eud-grund-forløb, mesterlære eller et kommunalt EGU-forløb. Der tilrettelægges en undervisning, der medtænker elevernes alsidige personlige udvikling. Undervisningen veksler mellem praktik og fag-faglige forløb 2 x 2 dage om ugen og tværfaglige projektforløb en gang om ugen. Junior (SFO2) - og ungdomsklubberne skal: Være med til at socialisere, demokratisere, kvalificere og integrere børn og unge i samfundslivet. Være et åbent fritidstilbud til alle børn og unge i Solrød Kommune, samtidig med at de skal igangsætte forebyggende socialpædagogiske initiativer Junior (SFO2) og ungdomsklubberne udfører en bred vifte af forskellige fritidsaktiviteter og særlige socialpædagogiske tiltag. Der er fokus på at vedligeholde og udvikle forskellige læringsrum og læringsmetoder i juniorklubberne til fremme af medlemmernes socialisering og integration. 10Solrød skal tilbyde et særligt attraktivt ungdomspædagogisk miljø for unge, der efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10Solrød skal have fokus på det faglige arbejde og vise nærvær, anerkendelse og gensidig respekt over for de unge, så eleverne har de optimale forhold til faglig kvalificering og opnår valgkompetencer til deres individuelle ønsker om en ungdomsuddannelse. 10Solrød har fokus på EUD 10 som skal give eleverne faglig og personlig selvtillid til at vælge en uddannelse, der er rigtig for dem, og gennemføre den. Dette indebære at EUD 10 føre til, at flere unge Solrød kommune gennemfører en ungdomsuddannelse, og at andelen af unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, vil stige. Ungebasens formål er at gøre årige unge, der ikke er uddannelsesparate, uddannelses- eller beskæftigelsesklare. Ungebasen skal sikre, at unge ikke-uddannelsesparate gennemfører afklaringsforløb med henblik på start på ungdomsuddannelser eller jobs/praktikforløb. Tilbuddet gennemføres i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), Jobog Socialcentret (JOBS), Ungdomsskolen/SSP og Børn og Unge Rådgivningen. SSP funktionen skal koordinere det kriminalitetsforebyggende og misbrugsforebyggende arbejde rettet mod såvel enkeltpersoner som grupperinger. SSP funktionen skal medvirke til at implementere de nyeste tiltag på området. SSP skal videreudvikle det tværsektorielle arbejde. Befolkningsudvikling Antal 6-16 årige: Faktisk Prognose Antal Ændring i pct. -0,53 0,12-1,24-0,45 Kilde: Befolkningsprognose

3 Elevtalsprognose Skole/Skoleår Planlagt Prognose 2015/ / / / /20 Havdrup Uglegård Munkekær kl. ekskl. specialklasser Elever i specialklasser Total Ændring i pct. 1,74 2,13 0,34-0,41 Tal fra Solrød Kommune, elevprognose Årspladser prognose Forventet antal årspladser SFO SFO2 (klub) I alt Ændring i pct. 0,93-1,58-2,27 Demografipulje Befolkningsprognosen for SFO erne, SFO2 erne og folkeskolerne, betyder at der er sket følgende budgettering af demografipuljerne: Budgettet ; demografipulje for SFO, SFO2 og folkeskolerne i kr SFO SFO Skoler I alt Serviceniveauer Folkeskoler På skoleområdet tildeles budget 2016 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2015/16. Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2016/17. Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. Klassedannelse Byrådet fastlægger antal børnehaveklasser hvert skoleår. Derudover fastlægges de økonomiske rammer for skolerne ved skoleårets planlægning, en gang årligt på baggrund af den politisk besluttede tildelingsmodel, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klasse tilrettelægges på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne, under hensyntagen til både lovgivning, politiske mål og den økonomiske ramme. Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i en anden skole end distriktsskolen: I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker: 9-3

4 1) Søskende har 1. prioritet. a) Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, jf. pkt. 2 2) Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige, at afstanden mellem hjem og skole er afgørende. 3) Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest den 1. januar i optagelsesåret. Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne. Normeringer til børnehaveklasser Der planlægges med maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august. Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 25 ugentlige lektioner, hvor der også deltager en skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 7,7 lektioners understøttende undervisning. Normeringer til klasse Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og antal klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Den afledte tildeling af stililinger, som følge af de ugentlige lektioner, tager udgangspunkt i byrådets vedtagelse på 767 undervisningstimer årligt pr. lærer. Handlerummet vedrørende folkeskolens normalundervisning er opsummeret i følgende boks: Skoleår Tildelte fagopdelte undervisningstimer Understøttende undervisning i alt. Heraf læses 60 % af skolepædagoger og 40 % af lærere Råderum Tildelte lærerstillinger til normalundervisning inkl. lærer-usu Undervisningstime pr. lærerstilling i følge tildeling 1) 2) 3) 4) 5) Tal i tabellen til fordeling mellem folkeskolerne: 1) Antal tildelte undervisningstimer pr. år på de 3 folkeskoler (jf. FU 9. marts 2015) 2) Antal tildelte timer til understøttende undervisning. 40% tildelt som lærernormering og 60% som pædagognormering. 3) Råderum til planlægningen på den enkelte skole. De tildelte timer er beregnet ud fra et teknisk beregenet antal klasser. Endvidere skal ressourcen også dække tid til holddannelser og tolærerordning mv. (Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumstyring, og i forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere) 4) Antal stillinger til fagopdelt undervisning + den del af understøttende undervisning, der er tildelt til lærerne. Der tildeles stillinger efter en årsnorm på 767 undervisningstimer. 5) Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling. Udover normalundervisningstildelingen tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og supplerende undervisning, heldagsklasse, specialsvømning, dansk som andetsprog og flygtningeundervisning. Tildelingen sker på baggrund af en pulje U-timer, der beregnes som 11,55 timer gange alle elever i 1. til 9. klassetrin (ISP puljen). Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foranstaltninger (specialklasser på skolerne). I skoleåret 2015/16 er ISP puljen på U-timer, svarende til 34,7 lærernormeringer. Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialundervisningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2. (X klasser). 9-4

5 Elevtal og normeringer er sammenholdt i tabellen nedenfor. Normeringerne danner skolernes grundbudget, når der ganges med gennemsnitslønnen. Skoleår 2015/ / / / /20 Elevtal 0.klasse Elevtal kl Elevtal kl. inkl. specialklasser Antal 0.klasser klasse ledernormering inkl. usu klasse skolepædagog normering inkl. usu 5,04 4,62 4,62 4,62 4,19 Lærernormering inkl. usu (eks. 3 skoleledere) 195,10 200,55 208,86 212,17 211,41 Skolepædagognormering til kl. 11,46 11,74 12,24 12,44 12,28 usu = Understøttende undervisning Rammebeløb Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, elevaktiviteter, mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og forældremøder. Rammebeløbene tildeles med et grundbeløb pr. skole og et beløb pr elev 1 : Ramme Beløb Grundbeløb pr. skole Beløb pr. elev Tillæg pr. elev i specialklasse Tillæg pr. elev i heldagsklasse Biblioteksmaterialer pr. elev klasseskolen. Tildelingsmodellen til 10. klasseskolen er en lektions- elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever. Elevtallet i skoleåret 2015/16 er 203 elever fordelt på 9 klasser, hvoraf den ene er en specialklasse med 8 elever. 134 elever kommer fra andre kommuner. Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv) med 8.0 time pr. elev pr. år. Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. Ressourcer til EUD 10 klasse Ressourcer til overhead til råderum, vikartimer mv. i pct. af obligatorisk tid vikardækning på 10 % af den obligatoriske undervisningstid. Ved 750 undervisningstimer udløses der en lærernormering der beregnes som 1680 nettotimer. 1 Besparelsen fra handlekatalog S er indregnet. 9-5

6 Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere. Endvidere tildeles økonomi / undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til 10. klasseskolens x- klassetilbud, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2. Udover afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse. Der tildeles et årligt rammebeløb 2 der sammensat af: 1. Grundbeløb på kr. 2. Variabelt beløb på pr. elev pr 1. juli Fast rammebeløb til IT og Av-udstyr på kr. SFO samt SFO2 (juniorklub) I efteråret 2014 (FU 10. november 2014) blev det besluttet at flytte den fysiske samt organisatoriske placering af juniorklub fra Ungdomsskolen over på de tre folkeskoler. Samtidig organiseres juniorklubben som SFO2 i henhold til folkeskoleloven. Ændringen trådte i kraft pr. 1.april Som konsekvens af flytning af juniorklub fra en organisering under ungdomsskoleloven, til en organisering under folkeskoleloven som SFO2, er kommunen forpligte til at betale søskendetilskud. Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO. Tildelingsmodel SFO (skoleåret 2015/16) Der tildeles 99 løntimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 25 løntimer pr. årsbarn der starter i SFO 1. april i 3 måneder af året. De 25 ekstra løntimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO erne må have i den periode hvor børnene er startet i SFO, men endnu ikke i skole. Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Normeringen deles mellem pædagogmedhjælper og pædagogstillinger i forholdet 30/70. Leder og souschefstillinger trækkes fra pædagognormeringen. Der forventes 976 årsbørn i 2016, med 99 løntimer. Derudover forventes 258 nye børnehaveklassebørn fra april 2016, hvilket giver 65 årsbørn 3 med 25 ekstra løntimer. Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer dagligt i de dage hvor skolen har åbent (200 dage årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt). Åbningstid Antal dage Morgenåbning timer Formiddag timer Eftermiddag timer I alt timer dagligt I alt timer ugentlig I alt timer årligt Skoledage 200 1,5 0 3,5 5,0 25, Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 Tildelingsmodel SFO2 (skoleåret 2015/16) Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 4,14 timer dagligt og 246 årlige åbningsdage. Belastningsgraden er 28,73, hvilket giver følgende normering: (4,14 åbningstimer dagligt i gennemsnit) * (246 årlige åbningsdage) / belastningsgrad 28,73 = 35,47 løntimer pr. årsbarn. Oversigten over åbningstimer i SFO2 kan ses i tabellen nedenfor. 2 Besparelsen fra handlekatalog S er indregnet 3 De 65 børn indregnes i 2. kvartal

7 Åbningstid Antal dage I alt timer dagligt I alt timer ugentlig I alt timer årligt Skoledage 160 3,5 17,5 560 April børn 40 4, Skolefri dage 46 6,5 32,5 299 Morgenmodul i SFO Morgenmodul i SFO tilbydes de børn i 4. klasse som går i SFO2 samt de børn i 3. klasse som skifter fra SFO til SFO2 i perioden april til august. Morgenmodulet består i at børnene kan blive afleveret i SFO en om morgenen inden skolen starter. Morgenmodulet udgør 25 pct. af de samlede åbningstid i SFO. Rammebeløb 4 Rammebeløb til børn i SFO i budget 2016 er fastsat til kr. pr. barn. Rammebeløb til børn i SFO2 i budget 2016 er fastsat til 931 kr. pr. barn. Vikarer Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO og i SFO2. Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomiske konsekvenser. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1: Nye initiativer i budget (i kr.) Nr. Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I Morgenmodul fra 3. klasse og 4. klasse S Væksthuset, kompetenceudvikling nedjusteres S Undervisning i andre kommuner S SFO i tilknytning til specialskoler S Skolemøbler, budget nulstilles S S Udviklingspulje på skoleområdet samt pulje til skolepolitiske mål nulstilles Budget puljen til vikardækning ved skolesekretærers længerevarende sygdom nulstilles S Kommunalt tilskud til SFO ved private skoler nedlægges S Aldersreduktion for lærere, konto nulstilles S Vikarpulje for lærere på omsorgsdage, konto nulstilles S Understøttende undervisning læses af 40 pct. lærere og 60 pct. pædagoger Besparelsen fra handlekatalog S er indregnet. 9-7

8 Nr. Navn på budgetinitiativ S S S S Ressourcer til inklusion, supplerende og specialundervisning i skolerne nedsættes med 3 pct. Rammebeløb til skolernes indkøb af materialer m.v. nedsat med 5 pct. Skolernes råderum til uforudsete opgaver i forbindelse med undervisning nedsættes med 10 pct. Svømmeundervisningen nedsættes til kun at omfatte én årgang S Budget til syge- og hjemmeundervisning afskaffes S Rammebeløb til SFO ernes indkøb af materialer m.v. nedsat med 5 pct S Forældrebetalingsandel på SFO og SFO2 øges til 65 pct S Nednormering med ½ sekretærstilling på Ungdomsskolen S Rammebesparelse på inventarbudget 10Solrød S Rammebesparelse ungdomsskolens fritidsundervisning Handlekatalog total Afledt drift Afledt drift Havdrup Skole Afledt drift indskolingshus på Munkekærskolen Nye initiativer, i alt Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I tabellen ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. Morgenmodul fra 3. klasse og 4. klasse Når børn i 3. klasser skifter fra SFO til SFO2, efterlyser forældrene ofte muligheden for fortsat at være tilmeldt en form for morgen-sfo. Nu vil kommunen tilbyde et morgenmodul, som kan tilkøbes af elever i 3. klasser (i perioden fra april august) & i 4. klasser. Morgenmodulet følger den almindelige morgen SFO åbningstid, dog udvides den i ferieperioder så børn fra SFO2 kan blive i morgenmodulet indtil SFO2 åbner. Modulet er et tilkøb, dvs. det kan kun tilkøbes såfremt man er tilmeldt SFO2. Afledt drift Havdrup Skole Foreløbig afsættelse af forventede merudgifter til afledt drift i forbindelse med etablering af faglokaler m.m. på Havdrup skole. Endelig beregning afventer udarbejdelse af helhedsplan for de bygningsmæssige ændringer på skolen. Afledt drift indskolingshus på Munkekærskolen Afledt drift til fælles indskolingsafsnit (lokalefælleskab mellem skole og SFO) på Munkeklærskolen, en udvidelse på ca m2 ved etablering af 1. sal. Den samlede afledte drift udgør kr. i 2017, heraf er den afledte drift på kr. tidligere indregnet i budgettet. Budget Samlet budgetforslag Det samlede budget på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. 9-8

9 efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel (punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2: Budgettets udvikling (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Budget Nedenstående tabel viser udgifterne i budget Alle tal er angivet i 2016-priser og i kr. Tabel 3: Nettobudget - serviceudgifter (1.000 kr.) Kontoområde Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Bidrag til statslige og private skoler Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Budget i alt i kr

10 Folkeskoler Note Områder Budget 2016 (1.000 kr.) A Tale- og hørelærere B Personlig assistance C Inklusionstiltag D Centrale puljer til uddeling i forbindelse med skoleårets planlægning 122 E Mellemkommunale betalinger F Faste udgifter, bl.a. Centralt administrerede områder G Folkeskoler og 10. klassen H Ledelse mv Total A. Tale- og hørelærere Tale- og hørelærere varetager undervisning og vejledning på skoler og institutioner for børn med tale- og høreproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Børn og Unge Rådgivningen. B. Personlig assistance Personlig assistance ydes til elever med fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i undervisningen på lige fod med de andre elever. Budgettet administreres af PPR i Børn og Unge Rådgivningen. C. Inklusionstiltag Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. Der er afsat inklusionsmidler i en pulje, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra specialskole til normalklasse i lokal folkeskole, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklusionsfremmende initiativer. Puljen administreres af Børn og Unge Rådgivningen. Inklusionsindsatsen er pr. 1. august 2014 styrket med udlægning af midler til skolerne til ansættelse af inklusionsvejledere. Disse indgår i samspil med fagpersoner fra Børn og Unge Rådgivningen i det tværfaglige, inkluderende arbejde. Driftstilskud til privatskole: PPR kan efter ansøgning yde et ekstraordinært driftstilskud til privatskoleundervisning for svært handicappede børn, jf. friskolelovens 23, pkt.3 og Byrådets beslutning 26. marts D. Centrale puljer Der er tale om puljer der på forskellig vis tildeles skolerne i løbet af året, f.eks. demografi, aldersreduktion vedr. lærere, omsorgsdage, skolemøbelpulje osv. E. Mellemkommunale betalinger Budget til betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i Solrød Kommunes skoler. Primært kommer indtægten fra 10. Klasseskolen, hvor der forventes 134 elever fra andre kommuner end Solrød. F. Faste udgifter Budgettet omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud og rengøring. G. Folkeskoler samt 10. klasse Solrød Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 3 folkeskoler er inklusiv skolebod og skolebibliotek. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af 9-10

11 smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, og derfor undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig jf. folkeskolelovens 23. Skole Budget 2016 (1.000 kr.) Havdrup Skole Uglegårdsskolen Munkekærskolen klasse Total H. Ledelse mv. Budgettet omfatter udgifter til skoleledere i folkeskolen, til fleksjobbere samt arbejdsskadeforsikring Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til en IT-konsulent og en naturfagskonsulent, leje af idræts- og svømmehal og andre poster på folkeskoleområdet, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. Herunder hører den del af budgettet til medieguiden, som er fælles. Medieguiden gælder for perioden , og den har flere formål, bl.a. udviklingsplan for folkeskolerne på digitaliseringsområdet. Den del af medieguiden som er fordelt på de enkelte skoler er placeret på funktion Folkeskoler. Samlet budget på funktionen udgør t.kr Skolefritidsordninger Økonomistyringsmodellen på området indebærer at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet beregnes efter. Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over kalenderåret, bliver budgetterne reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb. Det gælder både for SFO og for SFO2. Forventede antal årspladser, 2016 Havdrup Uglegård Munkekær I alt SFO SFO Forældrebetaling og fripladser, SFO og SFO2 Budgettet er afsat til forældrebetaling, økonomiske og pædagogiske fripladser samt søskende tilskud. Forældrebetalingen steg, jf. handlekatalog S , fra 60 pct. til 65 pct. fra Budget afsat til søskendetilskud samt de økonomiske og pædagogiske fripladser baserer sig på udgiftens andel af forældrebetalingen i perioden januar august Støttepersonale Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. 3 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, USU (understøttende undervisning), SFO og klubber med henblik på at yde en tidlig inkluderende indsats. Derudover er der fra medio 2015 ansat 2 ressourcepædagoger for generelt at styrke den pædagogiske indsats i daginstitutionerne i henhold til centrale udmeldinger og finansiering. På Uglegårdsskolens SFO er der placeret en specialgruppe: 9-11

12 X-gruppe (elever i X-klasserne) Efter aftale mellem Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Uglegårdsskolen afregnes der mellem Uglegårdsskolen og BUR for SFO-ydelsen til børn med særlige behov inden for X-gruppe området (autisme mv.). Aftalen er, at BUR betaler Uglegårdsskolens SFO støttepædagognormering med 1/4 stilling + 2 % til vikardækning for hvert barn. Derudover tildeles der efter den almindelige tildelingsmodel 99 løntimer pr. årsbarn. Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og Uglegårdsskolen i forbindelse med skoleårets planlægning Befordring af elever i grundskolen Kontoområdet omfatter betaling til vognmand for befordring af elever: Befordring af syge eller tilskadekomne elever, kørsel af specialklasseelever og handicappede elever, skolebuskørsel, kørsel til svømmeundervisning og til specialsvømning, samt indtægter fra andre kommuner for befordring af børn i regionale specialundervisningstilbud. Fra 2016 er alle udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens 26 stk. 1-4, samlet på denne funktion Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever i specialklasse eller på special-skole og SFO i tilknytning hertil, samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig jf. folkeskolelovens 23. Børn og Unge Rådgivningen fungerer som visitationsenhed og er budgetansvarlige på områderne: Note Områder Budget 2016 (1.000 kr.) A Specialskoler B SFO i tilknytning til specialskoler C X specialklasser på Uglegårdskolen D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud Total Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervisning og fritidstilbud for følgende forventede elevtal: Note Skoleår 2015/16* 2016/17** I alt årspladser i 2016 A Specialskoler B SFO i tilknytning til specialskoler C X klasser i alt X elever fra andre kommuner D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud * planlagte elevtal til skoleåret 2015/2016 ** Forventede elevtal i skoleåret 2016/2017 A. Specialskoler Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et regionalt tilbud B. SFO- og klubtilbud i tilknytning til specialskoler Betaling af SFO- og klubtilbud for elever, der modtager deres undervisning på specialskole eller tilsvarende foranstaltning (f.eks. specialklasserække) uden for Solrød Kommune. Budgettet for 2016 er base- 9-12

13 ret på antallet af børn, der benytter SFO- og klubtilbuddene i 2015 og på priserne for de konkrete tilbud i 2015, fremskrevet til 2016 niveau. Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 500 t.kr. vedrørende SFO-opgaver i tilknytning til specialskoler. Reduktionen skal ses i lyset af en samlet, inkluderende tilgang i samarbejdet mellem BUR og folkeskolerne. C. X klasser X klasserne er et tilbud til for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelser. Undervisningen på klassetrin foregår på Uglegårdsskolen og undervisningen på 10. klassetrin foregår på 10Solrød under Ungdomsskolen. D. Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern undervisning på et opholdssted. Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 500 t.kr. vedrørende betaling til undervisning i andre kommuner. Det fortsatte fokus på inklusion, herunder ikke mindst på at kvalificere inklusionsindsatsen yderligere frem for at købe eksterne tilbud, forventes at kunne medføre en reduktion af beløbet til undervisning i andre kommuner Efter- og videreuddannelse i folkeskolen På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på funktionen. Afledte udgifter er fx. Vikardækning og transportudgifter Bidrag til statslige og private skoler På denne konto afholdes kommunens andel af betaling for elevers undervisning og ophold i SFO på friskoler og private grundskoler. Elevtallet i privatskoler og SFO fremskrives med procenter svarende til elevtalsprognosen og beløbet beregnes ud fra 2015-taksterne, fremskrevet jf. Pris- og lønskønnet. I 2016 budgetteres med betaling af bidrag for 517 elevers undervisning og for 176 børn i SFO ud fra en takst på henholdsvis kr. og kr. Budgettet til området udgør t.kr. 5 Inklusionstiltag Det er besluttet at yde et driftstilskud til privatskoleundervisning for en svært handicappet elev. Budgettet til formålet er i 2016 på 202 t.kr Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret er under 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på efterskoler m.m. I budgetberegningen er taksterne fremskrevet og antallet af elever er anslået ud fra elevtallet i skoleåret 2014/15, fremskrevet i overensstemmelse med elevtalsprognosen. I 2016 forventes taksten at blive kr. til 103 elever. 5 Jf. handlekatalog ydes der med virkning fra 2016 ikke længere et ekstra kommunalt tilskud til SFO. 9-13

14 Inklusionstiltag Det er siden skoleåret besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen på efterskole for elever, der har gået i 9. specialklasse, idet efterskoleopholdet skal ses som et alternativ til specialklasse på 10. klassetrin. Budgettet til formålet er på 299 t.kr Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledning i Solrød Kommune sker i et samarbejde mellem Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner og varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt). Alle unge i kommunen op til 29 år kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Budgettet på området omfatter en bevilling til Sproggruppen, der var placeret på Jersie skole indtil skolen lukkede i Efter lukningen af Jersie skole er ledelsen af Sproggruppen overgået til lederen af Væksthuset. Budgettet udgør 351 t.kr. og rummer 0,71 støttepædagognormering og rammeudgifter Produktionsskoler På skoleområdet er i 2016 afsat ressourcer på 100 t.kr. som tilbud til at enkelte folkeskoleelever kan indskrives på en produktionsskole i en kortere periode Ungdomsskolevirksomhed Den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af skoletrætte unge. Pr. 1. april 2015 overgik juniorklubberne organisatorisk til de tre folkeskoler. Note Ungdomsskolevirksomhed Budget 2016 (1.000 kr.) A Ungdomsskolen, Erhvervsklasser og SSP B Faste udgifter, bl.a. Centralt administrerede områder C Ungdomsklubber Total A. Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Budgettet fordeler sig på den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og budget til 2 Erhvervsklasser. Erhvervsklasserne er et tilbud om uddannelsesforberedelse målrettet skoletrætte unge. B. Faste udgifter Budgettet omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud, rengøring, forsikringer, arbejdsskader mm. C. Ungdomsklubber Der findes 2 slags ungdomsklubber i klubregi. Åbningstiderne kan ses på klubbernes hjemmesider. Havdrup Ungdomsklub Havdrup Ungdomsklub er et gratis tilbud til de årige i Solrød Kommune. Klubben er beliggende på Havdrup skole. Der er afsat økonomiske midler til 80 pladser i Havdrup. Klub 2680 Klub 2680 er et gratis tilbud til de årige unge i Solrød Kommune. Klubben er beliggende i Solrød Idrætscenter, og der er rig mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 9-14

15 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Budgetområdet omfatter 2 aktiviteter hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under Ungdomsskolen: SSP er en forkortelse af samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politiet. SSP-arbejdet skal være med til at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller bliver involveret i misbrug. SSP tilbyder forskellige undervisningsforløb på flere klassetrin i samarbejde med klubberne, politiet og sundhedsplejen. Endvidere tilbyder SSP rådgivning af børn, unge samt deres forældre, ligesom der er SSP medarbejdere på gaden, der udfører en opsøgende og rådgivende indsats over for børn og unge. Ungebasen er bemandet med 2,5 medarbejdere, hvis ydelser i forhold til at fastholde unge i erhvervs- og uddannelsesforløb er betalt af Job og Socialcenteret, som har myndighedsopgaven i henhold til lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Aktivitetstal Den almene ungdomsskole I den almene ungdomsskole er følgende statistikker opgjort for de enkelte skoleår: 2010/ / / / /15 CPR-elever Holdelever Takster pr. måned for 2016 Område Takst SFO SFO2 (Juniorklub) 698 Morgenmodul for SFO2 børn Beløbet betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2016 Institution/alder Med moms pr. år Uden moms pr. år 7 Med moms pr. måned i 12 måneder Uden moms pr. måned i 12 måneder Med moms pr. måned i 11 måneder Uden moms pr. måned i 11 måneder SFO SFO2 (Juniorklub) Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2016 Institution/alder Med moms pr. år Uden moms pr. år Med moms pr. måned i 12 måneder Uden moms pr. måned i 12 måneder Med moms pr. måned i 11 måneder Uden moms pr. måned i 11 måneder SFO SFO2 (Juniorklub) Kan kun tilkøbes hvis barnet allerede er tilmeldt i SFO2 7 Den relativt lille forskel mellem prisen med og uden moms skyldes, at der ikke er moms på lønningerne, som udgør den største andel af prisen. 9-15

16 Skoler Skoleår/Elevtal Faktisk 2013/14 Faktisk 2014/15 Planlagt 2015/16 Forventet 2016/ klasser klasse inkl. specialklasser (ekskl. 4) klasse inkl. specialklasser (ekskl. 4) Specialskoler /klasser (visiteret efter folkeskolelovens 20,2 fra Solrød - inkl. 10. klasser) Specialskoler/klasser (visiteret efter folkeskolelovens 20,2 fra Solrød - inkl. 10. klasser fra andre kommuner) Specialskoler/klasser (visiteret efter folkeskolelovens 20,2 fra Solrød udenfor kommunen) Dagbehandling/interne specialskoler/klasser henvist efter Serviceloven (folkeskolelovens 20,5) Privatskoler/friskoler Efterskoler klasser fra andre kommuner Fra andre kommuner i 10. klasse i Solrød klasser Solrød elever i andre kommuners skoler klasser Solrød elever i andre kommuners skoler Plejebørn og anbragte Solrød børn i andre kommuner, som modtager undervisning i alm. folkeskole Elever i andre kommunalt støttede undervisningsformer, herunder inklusionstiltag på efterskole og i frie grundskoler Solrød Elever i Erhvervsklasser i samarbejde med UUV - Køge Bugt Solrød Elever netto ( ) Kalenderår Solrød børn i aldersgruppen 6-16 år (befolkningsprognosen)

17 Nøgletal Folkeskolen - udgift kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet SFO Folkeskolen - udgift kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Budget 2015 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet SFO Folkeskolen - udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Efterskoler og ungdomskostskoler Folkeskolen - udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Budget 2015 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Efterskoler og ungdomskostskoler Folkeskolen udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Idræts-faciliteter for børn og unge PPR Folkeskolen udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Budget 2015 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Idræts-faciliteter for børn og unge Korrektion for Sælg-oglej-tilbage PPR Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6,10 & 6,

18 Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: - Fejlagtig eller forskellig kontering. - Det valgte/prioriterede serviceniveau. - Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). - Demografiforskelle mellem kommuner. - Adfærdsforskelle på tværs af landet. 9-18

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Årsplan 2014 Ungdomsskolen

Årsplan 2014 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2014 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10. klassen Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Junior- og ungdomsklubberne 1.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

På politikområdet er følgende lokalpolitiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet

På politikområdet er følgende lokalpolitiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet Politikområdet omfatter dagtilbud, skoler samt sundhedsfremme for børn og unge (0-18 år). Dagtilbudsområdet omfatter daginstitutioner og dagpleje for 0 6 årige børn. Fra 1. januar 2018 er der følgende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere