Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning."

Transkript

1 Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogiske servicecenter, SFO og SFO2 (klub). Ungdomsskolen med 10. klasses center, SSP, fritidsundervisning, erhvervsklasse, ungdomsskole og ungebasen. Børn og Unge Rådgivningen med indsatser, vejledning og støtte fra PPR, Væksthuset, Sundhedstjenesten og Familieafsnittet. Mål Overordnede politiske mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Konkrete politiske mål Fagligheden i de enkelte fag er stærk og udvikles løbende. Skolens pædagogiske personale arbejder kontinuerligt, målrettet og struktureret med fagenes indhold og mål. Arbejdet med de enkelte fag har fokus på de kompetencer og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i faget. Fagligheden i projektarbejde, tværfaglig undervisning og temabaseret undervisning er høj i Solrød Kommune. Gennem problemorienteret og tværfaglig undervisning i hele skoleforløbet udvikles elevernes kompetencer til at arbejde projektorienteret, innovativt og kreativt. Denne arbejdsform styrkes, særligt i linjerne i udskolingen. Evaluering indgår som en naturlig del af samarbejdet på alle niveauer i skolen og med eksterne samarbejdsparter. Evalueringskulturen sikrer, at kommunikation og dialog i samarbejdet omkring børnenes faglige, sociale og emotionelle udvikling baserer sig på systematisk indsamlet og organiseret viden. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer er fundamentet for kulturen på skolen. Klasser, hold eller grupper er de forpligtende fællesskaber, hvor børnenes evne til at håndtere en kompleks hverdag udfordres og stimuleres. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Der er et godt læringsmiljø i skolen, hvor alle børn trives. De faglige og sociale udfordringer børnene møder er tilpasset deres udvikling, evner og måde at lære på. Gennem en mangfoldig og bevidst anvendelse af undervisningsmetoder og aktiviteter skabes læringsfremmende miljøer for alle med plads til individuelle hensyn. Skolens bygninger og udearealer udgør en fleksibel ramme, som inspirerer til variation i det pædagogiske arbejde for såvel det pædagogiske personale som skolens elever. Der er en naturlig indbyrdes placering af skolens rum, som sikrer overskuelighed og sammenhæng i den enkeltes skoledag. De fysiske rammer på skolerne er præget af bæredygtighed med hensyn til byggematerialer, energitiltag og et godt indeklima. Ungdomsskoleområdets overordnede mål er, at: Børn og unges evne til læring skal fremmes Børn og unges sociale kompetencer skal fremmes Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde skal fremmes Ungdomsskolen tilbyder et bredt spektrum af faglig undervisning og andre aktiviteter, således at børns og unges evne til læring fremmes og deres sociale kompetencer styrkes 9-1

2 Erhvervsklassernes formål er at give elever, som er skoletrætte, en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole og praktikuddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med afsæt i eud-grund-forløb, mesterlære eller et kommunalt EGU-forløb. Der tilrettelægges en undervisning, der medtænker elevernes alsidige personlige udvikling. Undervisningen veksler mellem praktik og fag-faglige forløb 2 x 2 dage om ugen og tværfaglige projektforløb en gang om ugen. Junior (SFO2) - og ungdomsklubberne skal: Være med til at socialisere, demokratisere, kvalificere og integrere børn og unge i samfundslivet. Være et åbent fritidstilbud til alle børn og unge i Solrød Kommune, samtidig med at de skal igangsætte forebyggende socialpædagogiske initiativer Junior (SFO2) og ungdomsklubberne udfører en bred vifte af forskellige fritidsaktiviteter og særlige socialpædagogiske tiltag. Der er fokus på at vedligeholde og udvikle forskellige læringsrum og læringsmetoder i juniorklubberne til fremme af medlemmernes socialisering og integration. 10Solrød skal tilbyde et særligt attraktivt ungdomspædagogisk miljø for unge, der efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10Solrød skal have fokus på det faglige arbejde og vise nærvær, anerkendelse og gensidig respekt over for de unge, så eleverne har de optimale forhold til faglig kvalificering og opnår valgkompetencer til deres individuelle ønsker om en ungdomsuddannelse. 10Solrød har fokus på EUD 10 som skal give eleverne faglig og personlig selvtillid til at vælge en uddannelse, der er rigtig for dem, og gennemføre den. Dette indebære at EUD 10 føre til, at flere unge Solrød kommune gennemfører en ungdomsuddannelse, og at andelen af unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, vil stige. Ungebasens formål er at gøre årige unge, der ikke er uddannelsesparate, uddannelses- eller beskæftigelsesklare. Ungebasen skal sikre, at unge ikke-uddannelsesparate gennemfører afklaringsforløb med henblik på start på ungdomsuddannelser eller jobs/praktikforløb. Tilbuddet gennemføres i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), Jobog Socialcentret (JOBS), Ungdomsskolen/SSP og Børn og Unge Rådgivningen. SSP funktionen skal koordinere det kriminalitetsforebyggende og misbrugsforebyggende arbejde rettet mod såvel enkeltpersoner som grupperinger. SSP funktionen skal medvirke til at implementere de nyeste tiltag på området. SSP skal videreudvikle det tværsektorielle arbejde. Befolkningsudvikling Antal 6-16 årige: Faktisk Prognose Antal Ændring i pct. -0,53 0,12-1,24-0,45 Kilde: Befolkningsprognose

3 Elevtalsprognose Skole/Skoleår Planlagt Prognose 2015/ / / / /20 Havdrup Uglegård Munkekær kl. ekskl. specialklasser Elever i specialklasser Total Ændring i pct. 1,74 2,13 0,34-0,41 Tal fra Solrød Kommune, elevprognose Årspladser prognose Forventet antal årspladser SFO SFO2 (klub) I alt Ændring i pct. 0,93-1,58-2,27 Demografipulje Befolkningsprognosen for SFO erne, SFO2 erne og folkeskolerne, betyder at der er sket følgende budgettering af demografipuljerne: Budgettet ; demografipulje for SFO, SFO2 og folkeskolerne i kr SFO SFO Skoler I alt Serviceniveauer Folkeskoler På skoleområdet tildeles budget 2016 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2015/16. Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2016/17. Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. Klassedannelse Byrådet fastlægger antal børnehaveklasser hvert skoleår. Derudover fastlægges de økonomiske rammer for skolerne ved skoleårets planlægning, en gang årligt på baggrund af den politisk besluttede tildelingsmodel, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klasse tilrettelægges på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne, under hensyntagen til både lovgivning, politiske mål og den økonomiske ramme. Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i en anden skole end distriktsskolen: I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker: 9-3

4 1) Søskende har 1. prioritet. a) Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, jf. pkt. 2 2) Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige, at afstanden mellem hjem og skole er afgørende. 3) Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest den 1. januar i optagelsesåret. Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne. Normeringer til børnehaveklasser Der planlægges med maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august. Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 25 ugentlige lektioner, hvor der også deltager en skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 7,7 lektioners understøttende undervisning. Normeringer til klasse Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og antal klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Den afledte tildeling af stililinger, som følge af de ugentlige lektioner, tager udgangspunkt i byrådets vedtagelse på 767 undervisningstimer årligt pr. lærer. Handlerummet vedrørende folkeskolens normalundervisning er opsummeret i følgende boks: Skoleår Tildelte fagopdelte undervisningstimer Understøttende undervisning i alt. Heraf læses 60 % af skolepædagoger og 40 % af lærere Råderum Tildelte lærerstillinger til normalundervisning inkl. lærer-usu Undervisningstime pr. lærerstilling i følge tildeling 1) 2) 3) 4) 5) Tal i tabellen til fordeling mellem folkeskolerne: 1) Antal tildelte undervisningstimer pr. år på de 3 folkeskoler (jf. FU 9. marts 2015) 2) Antal tildelte timer til understøttende undervisning. 40% tildelt som lærernormering og 60% som pædagognormering. 3) Råderum til planlægningen på den enkelte skole. De tildelte timer er beregnet ud fra et teknisk beregenet antal klasser. Endvidere skal ressourcen også dække tid til holddannelser og tolærerordning mv. (Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumstyring, og i forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere) 4) Antal stillinger til fagopdelt undervisning + den del af understøttende undervisning, der er tildelt til lærerne. Der tildeles stillinger efter en årsnorm på 767 undervisningstimer. 5) Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling. Udover normalundervisningstildelingen tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og supplerende undervisning, heldagsklasse, specialsvømning, dansk som andetsprog og flygtningeundervisning. Tildelingen sker på baggrund af en pulje U-timer, der beregnes som 11,55 timer gange alle elever i 1. til 9. klassetrin (ISP puljen). Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foranstaltninger (specialklasser på skolerne). I skoleåret 2015/16 er ISP puljen på U-timer, svarende til 34,7 lærernormeringer. Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialundervisningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2. (X klasser). 9-4

5 Elevtal og normeringer er sammenholdt i tabellen nedenfor. Normeringerne danner skolernes grundbudget, når der ganges med gennemsnitslønnen. Skoleår 2015/ / / / /20 Elevtal 0.klasse Elevtal kl Elevtal kl. inkl. specialklasser Antal 0.klasser klasse ledernormering inkl. usu klasse skolepædagog normering inkl. usu 5,04 4,62 4,62 4,62 4,19 Lærernormering inkl. usu (eks. 3 skoleledere) 195,10 200,55 208,86 212,17 211,41 Skolepædagognormering til kl. 11,46 11,74 12,24 12,44 12,28 usu = Understøttende undervisning Rammebeløb Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, elevaktiviteter, mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og forældremøder. Rammebeløbene tildeles med et grundbeløb pr. skole og et beløb pr elev 1 : Ramme Beløb Grundbeløb pr. skole Beløb pr. elev Tillæg pr. elev i specialklasse Tillæg pr. elev i heldagsklasse Biblioteksmaterialer pr. elev klasseskolen. Tildelingsmodellen til 10. klasseskolen er en lektions- elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever. Elevtallet i skoleåret 2015/16 er 203 elever fordelt på 9 klasser, hvoraf den ene er en specialklasse med 8 elever. 134 elever kommer fra andre kommuner. Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv) med 8.0 time pr. elev pr. år. Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. Ressourcer til EUD 10 klasse Ressourcer til overhead til råderum, vikartimer mv. i pct. af obligatorisk tid vikardækning på 10 % af den obligatoriske undervisningstid. Ved 750 undervisningstimer udløses der en lærernormering der beregnes som 1680 nettotimer. 1 Besparelsen fra handlekatalog S er indregnet. 9-5

6 Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere. Endvidere tildeles økonomi / undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til 10. klasseskolens x- klassetilbud, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2. Udover afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse. Der tildeles et årligt rammebeløb 2 der sammensat af: 1. Grundbeløb på kr. 2. Variabelt beløb på pr. elev pr 1. juli Fast rammebeløb til IT og Av-udstyr på kr. SFO samt SFO2 (juniorklub) I efteråret 2014 (FU 10. november 2014) blev det besluttet at flytte den fysiske samt organisatoriske placering af juniorklub fra Ungdomsskolen over på de tre folkeskoler. Samtidig organiseres juniorklubben som SFO2 i henhold til folkeskoleloven. Ændringen trådte i kraft pr. 1.april Som konsekvens af flytning af juniorklub fra en organisering under ungdomsskoleloven, til en organisering under folkeskoleloven som SFO2, er kommunen forpligte til at betale søskendetilskud. Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO. Tildelingsmodel SFO (skoleåret 2015/16) Der tildeles 99 løntimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 25 løntimer pr. årsbarn der starter i SFO 1. april i 3 måneder af året. De 25 ekstra løntimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO erne må have i den periode hvor børnene er startet i SFO, men endnu ikke i skole. Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Normeringen deles mellem pædagogmedhjælper og pædagogstillinger i forholdet 30/70. Leder og souschefstillinger trækkes fra pædagognormeringen. Der forventes 976 årsbørn i 2016, med 99 løntimer. Derudover forventes 258 nye børnehaveklassebørn fra april 2016, hvilket giver 65 årsbørn 3 med 25 ekstra løntimer. Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer dagligt i de dage hvor skolen har åbent (200 dage årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt). Åbningstid Antal dage Morgenåbning timer Formiddag timer Eftermiddag timer I alt timer dagligt I alt timer ugentlig I alt timer årligt Skoledage 200 1,5 0 3,5 5,0 25, Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 Tildelingsmodel SFO2 (skoleåret 2015/16) Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 4,14 timer dagligt og 246 årlige åbningsdage. Belastningsgraden er 28,73, hvilket giver følgende normering: (4,14 åbningstimer dagligt i gennemsnit) * (246 årlige åbningsdage) / belastningsgrad 28,73 = 35,47 løntimer pr. årsbarn. Oversigten over åbningstimer i SFO2 kan ses i tabellen nedenfor. 2 Besparelsen fra handlekatalog S er indregnet 3 De 65 børn indregnes i 2. kvartal

7 Åbningstid Antal dage I alt timer dagligt I alt timer ugentlig I alt timer årligt Skoledage 160 3,5 17,5 560 April børn 40 4, Skolefri dage 46 6,5 32,5 299 Morgenmodul i SFO Morgenmodul i SFO tilbydes de børn i 4. klasse som går i SFO2 samt de børn i 3. klasse som skifter fra SFO til SFO2 i perioden april til august. Morgenmodulet består i at børnene kan blive afleveret i SFO en om morgenen inden skolen starter. Morgenmodulet udgør 25 pct. af de samlede åbningstid i SFO. Rammebeløb 4 Rammebeløb til børn i SFO i budget 2016 er fastsat til kr. pr. barn. Rammebeløb til børn i SFO2 i budget 2016 er fastsat til 931 kr. pr. barn. Vikarer Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO og i SFO2. Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomiske konsekvenser. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1: Nye initiativer i budget (i kr.) Nr. Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I Morgenmodul fra 3. klasse og 4. klasse S Væksthuset, kompetenceudvikling nedjusteres S Undervisning i andre kommuner S SFO i tilknytning til specialskoler S Skolemøbler, budget nulstilles S S Udviklingspulje på skoleområdet samt pulje til skolepolitiske mål nulstilles Budget puljen til vikardækning ved skolesekretærers længerevarende sygdom nulstilles S Kommunalt tilskud til SFO ved private skoler nedlægges S Aldersreduktion for lærere, konto nulstilles S Vikarpulje for lærere på omsorgsdage, konto nulstilles S Understøttende undervisning læses af 40 pct. lærere og 60 pct. pædagoger Besparelsen fra handlekatalog S er indregnet. 9-7

8 Nr. Navn på budgetinitiativ S S S S Ressourcer til inklusion, supplerende og specialundervisning i skolerne nedsættes med 3 pct. Rammebeløb til skolernes indkøb af materialer m.v. nedsat med 5 pct. Skolernes råderum til uforudsete opgaver i forbindelse med undervisning nedsættes med 10 pct. Svømmeundervisningen nedsættes til kun at omfatte én årgang S Budget til syge- og hjemmeundervisning afskaffes S Rammebeløb til SFO ernes indkøb af materialer m.v. nedsat med 5 pct S Forældrebetalingsandel på SFO og SFO2 øges til 65 pct S Nednormering med ½ sekretærstilling på Ungdomsskolen S Rammebesparelse på inventarbudget 10Solrød S Rammebesparelse ungdomsskolens fritidsundervisning Handlekatalog total Afledt drift Afledt drift Havdrup Skole Afledt drift indskolingshus på Munkekærskolen Nye initiativer, i alt Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I tabellen ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. Morgenmodul fra 3. klasse og 4. klasse Når børn i 3. klasser skifter fra SFO til SFO2, efterlyser forældrene ofte muligheden for fortsat at være tilmeldt en form for morgen-sfo. Nu vil kommunen tilbyde et morgenmodul, som kan tilkøbes af elever i 3. klasser (i perioden fra april august) & i 4. klasser. Morgenmodulet følger den almindelige morgen SFO åbningstid, dog udvides den i ferieperioder så børn fra SFO2 kan blive i morgenmodulet indtil SFO2 åbner. Modulet er et tilkøb, dvs. det kan kun tilkøbes såfremt man er tilmeldt SFO2. Afledt drift Havdrup Skole Foreløbig afsættelse af forventede merudgifter til afledt drift i forbindelse med etablering af faglokaler m.m. på Havdrup skole. Endelig beregning afventer udarbejdelse af helhedsplan for de bygningsmæssige ændringer på skolen. Afledt drift indskolingshus på Munkekærskolen Afledt drift til fælles indskolingsafsnit (lokalefælleskab mellem skole og SFO) på Munkeklærskolen, en udvidelse på ca m2 ved etablering af 1. sal. Den samlede afledte drift udgør kr. i 2017, heraf er den afledte drift på kr. tidligere indregnet i budgettet. Budget Samlet budgetforslag Det samlede budget på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. 9-8

9 efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel (punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2: Budgettets udvikling (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Budget Nedenstående tabel viser udgifterne i budget Alle tal er angivet i 2016-priser og i kr. Tabel 3: Nettobudget - serviceudgifter (1.000 kr.) Kontoområde Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Bidrag til statslige og private skoler Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Budget i alt i kr

10 Folkeskoler Note Områder Budget 2016 (1.000 kr.) A Tale- og hørelærere B Personlig assistance C Inklusionstiltag D Centrale puljer til uddeling i forbindelse med skoleårets planlægning 122 E Mellemkommunale betalinger F Faste udgifter, bl.a. Centralt administrerede områder G Folkeskoler og 10. klassen H Ledelse mv Total A. Tale- og hørelærere Tale- og hørelærere varetager undervisning og vejledning på skoler og institutioner for børn med tale- og høreproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Børn og Unge Rådgivningen. B. Personlig assistance Personlig assistance ydes til elever med fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i undervisningen på lige fod med de andre elever. Budgettet administreres af PPR i Børn og Unge Rådgivningen. C. Inklusionstiltag Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. Der er afsat inklusionsmidler i en pulje, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra specialskole til normalklasse i lokal folkeskole, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklusionsfremmende initiativer. Puljen administreres af Børn og Unge Rådgivningen. Inklusionsindsatsen er pr. 1. august 2014 styrket med udlægning af midler til skolerne til ansættelse af inklusionsvejledere. Disse indgår i samspil med fagpersoner fra Børn og Unge Rådgivningen i det tværfaglige, inkluderende arbejde. Driftstilskud til privatskole: PPR kan efter ansøgning yde et ekstraordinært driftstilskud til privatskoleundervisning for svært handicappede børn, jf. friskolelovens 23, pkt.3 og Byrådets beslutning 26. marts D. Centrale puljer Der er tale om puljer der på forskellig vis tildeles skolerne i løbet af året, f.eks. demografi, aldersreduktion vedr. lærere, omsorgsdage, skolemøbelpulje osv. E. Mellemkommunale betalinger Budget til betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i Solrød Kommunes skoler. Primært kommer indtægten fra 10. Klasseskolen, hvor der forventes 134 elever fra andre kommuner end Solrød. F. Faste udgifter Budgettet omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud og rengøring. G. Folkeskoler samt 10. klasse Solrød Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 3 folkeskoler er inklusiv skolebod og skolebibliotek. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af 9-10

11 smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, og derfor undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig jf. folkeskolelovens 23. Skole Budget 2016 (1.000 kr.) Havdrup Skole Uglegårdsskolen Munkekærskolen klasse Total H. Ledelse mv. Budgettet omfatter udgifter til skoleledere i folkeskolen, til fleksjobbere samt arbejdsskadeforsikring Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til en IT-konsulent og en naturfagskonsulent, leje af idræts- og svømmehal og andre poster på folkeskoleområdet, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. Herunder hører den del af budgettet til medieguiden, som er fælles. Medieguiden gælder for perioden , og den har flere formål, bl.a. udviklingsplan for folkeskolerne på digitaliseringsområdet. Den del af medieguiden som er fordelt på de enkelte skoler er placeret på funktion Folkeskoler. Samlet budget på funktionen udgør t.kr Skolefritidsordninger Økonomistyringsmodellen på området indebærer at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet beregnes efter. Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over kalenderåret, bliver budgetterne reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb. Det gælder både for SFO og for SFO2. Forventede antal årspladser, 2016 Havdrup Uglegård Munkekær I alt SFO SFO Forældrebetaling og fripladser, SFO og SFO2 Budgettet er afsat til forældrebetaling, økonomiske og pædagogiske fripladser samt søskende tilskud. Forældrebetalingen steg, jf. handlekatalog S , fra 60 pct. til 65 pct. fra Budget afsat til søskendetilskud samt de økonomiske og pædagogiske fripladser baserer sig på udgiftens andel af forældrebetalingen i perioden januar august Støttepersonale Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. 3 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, USU (understøttende undervisning), SFO og klubber med henblik på at yde en tidlig inkluderende indsats. Derudover er der fra medio 2015 ansat 2 ressourcepædagoger for generelt at styrke den pædagogiske indsats i daginstitutionerne i henhold til centrale udmeldinger og finansiering. På Uglegårdsskolens SFO er der placeret en specialgruppe: 9-11

12 X-gruppe (elever i X-klasserne) Efter aftale mellem Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Uglegårdsskolen afregnes der mellem Uglegårdsskolen og BUR for SFO-ydelsen til børn med særlige behov inden for X-gruppe området (autisme mv.). Aftalen er, at BUR betaler Uglegårdsskolens SFO støttepædagognormering med 1/4 stilling + 2 % til vikardækning for hvert barn. Derudover tildeles der efter den almindelige tildelingsmodel 99 løntimer pr. årsbarn. Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og Uglegårdsskolen i forbindelse med skoleårets planlægning Befordring af elever i grundskolen Kontoområdet omfatter betaling til vognmand for befordring af elever: Befordring af syge eller tilskadekomne elever, kørsel af specialklasseelever og handicappede elever, skolebuskørsel, kørsel til svømmeundervisning og til specialsvømning, samt indtægter fra andre kommuner for befordring af børn i regionale specialundervisningstilbud. Fra 2016 er alle udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens 26 stk. 1-4, samlet på denne funktion Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever i specialklasse eller på special-skole og SFO i tilknytning hertil, samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig jf. folkeskolelovens 23. Børn og Unge Rådgivningen fungerer som visitationsenhed og er budgetansvarlige på områderne: Note Områder Budget 2016 (1.000 kr.) A Specialskoler B SFO i tilknytning til specialskoler C X specialklasser på Uglegårdskolen D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud Total Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervisning og fritidstilbud for følgende forventede elevtal: Note Skoleår 2015/16* 2016/17** I alt årspladser i 2016 A Specialskoler B SFO i tilknytning til specialskoler C X klasser i alt X elever fra andre kommuner D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud * planlagte elevtal til skoleåret 2015/2016 ** Forventede elevtal i skoleåret 2016/2017 A. Specialskoler Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et regionalt tilbud B. SFO- og klubtilbud i tilknytning til specialskoler Betaling af SFO- og klubtilbud for elever, der modtager deres undervisning på specialskole eller tilsvarende foranstaltning (f.eks. specialklasserække) uden for Solrød Kommune. Budgettet for 2016 er base- 9-12

13 ret på antallet af børn, der benytter SFO- og klubtilbuddene i 2015 og på priserne for de konkrete tilbud i 2015, fremskrevet til 2016 niveau. Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 500 t.kr. vedrørende SFO-opgaver i tilknytning til specialskoler. Reduktionen skal ses i lyset af en samlet, inkluderende tilgang i samarbejdet mellem BUR og folkeskolerne. C. X klasser X klasserne er et tilbud til for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelser. Undervisningen på klassetrin foregår på Uglegårdsskolen og undervisningen på 10. klassetrin foregår på 10Solrød under Ungdomsskolen. D. Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern undervisning på et opholdssted. Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 500 t.kr. vedrørende betaling til undervisning i andre kommuner. Det fortsatte fokus på inklusion, herunder ikke mindst på at kvalificere inklusionsindsatsen yderligere frem for at købe eksterne tilbud, forventes at kunne medføre en reduktion af beløbet til undervisning i andre kommuner Efter- og videreuddannelse i folkeskolen På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på funktionen. Afledte udgifter er fx. Vikardækning og transportudgifter Bidrag til statslige og private skoler På denne konto afholdes kommunens andel af betaling for elevers undervisning og ophold i SFO på friskoler og private grundskoler. Elevtallet i privatskoler og SFO fremskrives med procenter svarende til elevtalsprognosen og beløbet beregnes ud fra 2015-taksterne, fremskrevet jf. Pris- og lønskønnet. I 2016 budgetteres med betaling af bidrag for 517 elevers undervisning og for 176 børn i SFO ud fra en takst på henholdsvis kr. og kr. Budgettet til området udgør t.kr. 5 Inklusionstiltag Det er besluttet at yde et driftstilskud til privatskoleundervisning for en svært handicappet elev. Budgettet til formålet er i 2016 på 202 t.kr Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret er under 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på efterskoler m.m. I budgetberegningen er taksterne fremskrevet og antallet af elever er anslået ud fra elevtallet i skoleåret 2014/15, fremskrevet i overensstemmelse med elevtalsprognosen. I 2016 forventes taksten at blive kr. til 103 elever. 5 Jf. handlekatalog ydes der med virkning fra 2016 ikke længere et ekstra kommunalt tilskud til SFO. 9-13

14 Inklusionstiltag Det er siden skoleåret besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen på efterskole for elever, der har gået i 9. specialklasse, idet efterskoleopholdet skal ses som et alternativ til specialklasse på 10. klassetrin. Budgettet til formålet er på 299 t.kr Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledning i Solrød Kommune sker i et samarbejde mellem Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner og varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt). Alle unge i kommunen op til 29 år kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Budgettet på området omfatter en bevilling til Sproggruppen, der var placeret på Jersie skole indtil skolen lukkede i Efter lukningen af Jersie skole er ledelsen af Sproggruppen overgået til lederen af Væksthuset. Budgettet udgør 351 t.kr. og rummer 0,71 støttepædagognormering og rammeudgifter Produktionsskoler På skoleområdet er i 2016 afsat ressourcer på 100 t.kr. som tilbud til at enkelte folkeskoleelever kan indskrives på en produktionsskole i en kortere periode Ungdomsskolevirksomhed Den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af skoletrætte unge. Pr. 1. april 2015 overgik juniorklubberne organisatorisk til de tre folkeskoler. Note Ungdomsskolevirksomhed Budget 2016 (1.000 kr.) A Ungdomsskolen, Erhvervsklasser og SSP B Faste udgifter, bl.a. Centralt administrerede områder C Ungdomsklubber Total A. Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Budgettet fordeler sig på den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og budget til 2 Erhvervsklasser. Erhvervsklasserne er et tilbud om uddannelsesforberedelse målrettet skoletrætte unge. B. Faste udgifter Budgettet omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud, rengøring, forsikringer, arbejdsskader mm. C. Ungdomsklubber Der findes 2 slags ungdomsklubber i klubregi. Åbningstiderne kan ses på klubbernes hjemmesider. Havdrup Ungdomsklub Havdrup Ungdomsklub er et gratis tilbud til de årige i Solrød Kommune. Klubben er beliggende på Havdrup skole. Der er afsat økonomiske midler til 80 pladser i Havdrup. Klub 2680 Klub 2680 er et gratis tilbud til de årige unge i Solrød Kommune. Klubben er beliggende i Solrød Idrætscenter, og der er rig mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 9-14

15 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Budgetområdet omfatter 2 aktiviteter hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under Ungdomsskolen: SSP er en forkortelse af samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politiet. SSP-arbejdet skal være med til at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller bliver involveret i misbrug. SSP tilbyder forskellige undervisningsforløb på flere klassetrin i samarbejde med klubberne, politiet og sundhedsplejen. Endvidere tilbyder SSP rådgivning af børn, unge samt deres forældre, ligesom der er SSP medarbejdere på gaden, der udfører en opsøgende og rådgivende indsats over for børn og unge. Ungebasen er bemandet med 2,5 medarbejdere, hvis ydelser i forhold til at fastholde unge i erhvervs- og uddannelsesforløb er betalt af Job og Socialcenteret, som har myndighedsopgaven i henhold til lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Aktivitetstal Den almene ungdomsskole I den almene ungdomsskole er følgende statistikker opgjort for de enkelte skoleår: 2010/ / / / /15 CPR-elever Holdelever Takster pr. måned for 2016 Område Takst SFO SFO2 (Juniorklub) 698 Morgenmodul for SFO2 børn Beløbet betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2016 Institution/alder Med moms pr. år Uden moms pr. år 7 Med moms pr. måned i 12 måneder Uden moms pr. måned i 12 måneder Med moms pr. måned i 11 måneder Uden moms pr. måned i 11 måneder SFO SFO2 (Juniorklub) Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2016 Institution/alder Med moms pr. år Uden moms pr. år Med moms pr. måned i 12 måneder Uden moms pr. måned i 12 måneder Med moms pr. måned i 11 måneder Uden moms pr. måned i 11 måneder SFO SFO2 (Juniorklub) Kan kun tilkøbes hvis barnet allerede er tilmeldt i SFO2 7 Den relativt lille forskel mellem prisen med og uden moms skyldes, at der ikke er moms på lønningerne, som udgør den største andel af prisen. 9-15

16 Skoler Skoleår/Elevtal Faktisk 2013/14 Faktisk 2014/15 Planlagt 2015/16 Forventet 2016/ klasser klasse inkl. specialklasser (ekskl. 4) klasse inkl. specialklasser (ekskl. 4) Specialskoler /klasser (visiteret efter folkeskolelovens 20,2 fra Solrød - inkl. 10. klasser) Specialskoler/klasser (visiteret efter folkeskolelovens 20,2 fra Solrød - inkl. 10. klasser fra andre kommuner) Specialskoler/klasser (visiteret efter folkeskolelovens 20,2 fra Solrød udenfor kommunen) Dagbehandling/interne specialskoler/klasser henvist efter Serviceloven (folkeskolelovens 20,5) Privatskoler/friskoler Efterskoler klasser fra andre kommuner Fra andre kommuner i 10. klasse i Solrød klasser Solrød elever i andre kommuners skoler klasser Solrød elever i andre kommuners skoler Plejebørn og anbragte Solrød børn i andre kommuner, som modtager undervisning i alm. folkeskole Elever i andre kommunalt støttede undervisningsformer, herunder inklusionstiltag på efterskole og i frie grundskoler Solrød Elever i Erhvervsklasser i samarbejde med UUV - Køge Bugt Solrød Elever netto ( ) Kalenderår Solrød børn i aldersgruppen 6-16 år (befolkningsprognosen)

17 Nøgletal Folkeskolen - udgift kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet SFO Folkeskolen - udgift kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Budget 2015 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet SFO Folkeskolen - udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Efterskoler og ungdomskostskoler Folkeskolen - udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Budget 2015 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Efterskoler og ungdomskostskoler Folkeskolen udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Idræts-faciliteter for børn og unge PPR Folkeskolen udgift i kr. pr årig Solrød Kommune Sammenligningsgruppen Budget 2015 Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Idræts-faciliteter for børn og unge Korrektion for Sælg-oglej-tilbage PPR Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6,10 & 6,

18 Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: - Fejlagtig eller forskellig kontering. - Det valgte/prioriterede serviceniveau. - Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). - Demografiforskelle mellem kommuner. - Adfærdsforskelle på tværs af landet. 9-18

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Ungdomsskolens årsplan 2013

Ungdomsskolens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Ungdomsskolens årsplan 2013 Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10. klassen Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne på EUC Junior- og ungdomsklubberne

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere