Folkeskolen side 1. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolen side 1. Indhold"

Transkript

1 Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler Specialundervisningscenter Struer SUS-midler Serviceudgifter Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Struer kommunale ungdomsskole Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Struer Kommunes andel Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Tilskud til sociale formål... 20

2 Folkeskolen side Folkeskoler Afsnittet omfatter 8 skoler, 10. klasse på Gymnasiet. Skoleåret 2013/14 Omfang Overbygningskole Antal elever for Bremdal Skole Bh.kl. 7. kl. 260 Gimsing Skole Bh.kl kl. Hjerm Skole 298 Hjerm Skole Bh.kl kl. 222 Humlum Skole Bh.kl kl. 109 Langhøjskolen Bh.kl kl. 292 Parkskolen Bh.kl kl. 473 Struer Østre Skole Bh.kl kl. Humlum, Bremdal, 366 Thyholm Skole Bh.kl. 10.kl. 333 Udover ovennævnte elever er der eleverne på cpr-listen. Der er lavet en ny ressourcetildeling til skolerne fra 1. august Der tildeles følgende pr. elev: Løn kr. Skal dække: Ledelse, AKT, ekstra ledelse, sekretær og alt personale m.v. vedr. eleverne. Elevtalsafhængige konti kr. Skal dække: Skolebestyrelse, skolebibliotek, undervisningsmidler, elevaktiviteter, møder, rejser og repræsentation, kurser og uddannelse, administration, inventar og stolepenge. SUS specialundervisning kr. Skal dække specialundervisning og inklusion af elever Medhjælp ved undervisningen Der er afsat ressourcer til undervisning af bl.a. fremmedsprogede elever indtil 31. juli Vedligeholdelse Vedligeholdelse varetages af teknisk drift og anlæg. Skolerne har en konto til akut vedligehold. Opvarmning og el Regnskab 2013 og basisbudget 2015 samt eventuelle reguleringer

3 Folkeskolen side 3 Ejendomsskatter Regnskab 2013 og basisbudget Forsikringer Tilrettes efter forbrug med modpost på den centrale forsikringskonto. Livreddere og fremmede lokaler Skolernes betaling for livreddere i forbindelse med skolesvømning. Inventar Stolepenge er fordelt til skolerne efter elevtal. Der er oprettet en særskilt konto. Undervisningsmidler På fælleskontoen er afsat kr. til ekstraordinære indkøb. Elevaktiviteter Her afholdes udgifter til drift af Naturskolen, Skolepatruljeudflugt m.v. Fælleskonto administration - særlige udgifter til administration. Skolebiblioteker Bøger m.v. Skolebiblioteket er en del af inforcenter Struer (Struer Bibliotek). Mellemoffentlige betalinger Mellemkommunal betaling for elever fra andre kommuner der går i skole i Struer Kommune samt elever fra Struer Kommune der går i andre kommuners skoler (anbringelser, krydsning af kommunegrænser o.l.). Personale Materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde- og bygninger Budgetregulering Indtægter Mellemoffentlige betalinger I alt Ændringer af forudsætninger Fra 2015 er der indlagt en effektivisering på kr. fordelt på skolerne m.v. Fra 2015 er folkeskolereformen indarbejdet for hele året.

4 Folkeskolen side 4 Der er indregnet, at dramasal og lærerbolig ved Thyholm Skole nedrives - forventet besparelse kr. På ressourcetilpasningskontoen er der reduceret med kr. i forbindelse med ophør at it-konsulenter i folkeskolen er overgået til IT- og digitalisering. I budgetaftalen er der aftalt: At tildelingen til understøttende undervisning skal være 100% pædagog fra 1. august 2014 årlig besparelse 2 mio. kr. At ekstra tilskud til to-sprogscenteret stoppes årlig besparelse kr. At der til Skole IT, drift og vedligeholdelse afsættes kr. årligt At der til kompetenceudvikling skole og dagtilbud afsættes kr. i 2016 med klausul.

5 Folkeskolen side 5 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler Specialundervisningscenter Struer SUS Puljer samt betaling for elever på specialskoler m.v. Skolerne tildeles et beløb pr. elev samt til cpr-listen. Fremskrevet budget Struer Byråd SUS - pulje Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til kommunale specialskoler Tilskud til elever på friskoler Betaling for elever på Marilyn Anne Betaling for specialefterskole I alt Der er fra budget 2015 indarbejdet en effektivisering på kr. og en rammebesparelse på kr. I budgetaftalen er det aftalt, at færre elever skal ekskluderes besparelse i mio. kr.

6 Folkeskolen side Serviceudgifter Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen. Befordring af elever til svømning Forventede udgifter til bus. Folkeskolelovens 5. Befordring af elever til svømning Skoleudvikling Læsevejleder (Bremdal Skole) I alt Budgetterne er tilrettet forventet forbrug. Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på 494 kr. og en rammebesparelse på 232 kr.

7 Folkeskolen side Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning. Forventede udgifter Folkeskolelovens 23. Betaling til/fra kommuner I alt Ingen.

8 Folkeskolen side Befordring af elever i grundskolen Elevbefordring til og fra skolerne. Udgifter til sygebefordring af elever mv. Forventede udgifter. Elevbefordring - afstandskriterier: Lovens regler Bh. kl kl. 2,5 km. 4. kl kl. 6,0 km. 7. kl kl. 7,0 km. 10. kl. 9,0 km. Befordring af syge og invaliderede elever sker efter regler fastsat af Undervisningsministeriet. Almindelig elevbefordring Sygebefordring o.l. af elever I alt Der er indlagt kr. på sygebefordring af elever som en forventet besparelse ved udbud.

9 Folkeskolen side Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud. Regionale tilbud Børneskolen på Kolonien Filadelfia Døvblindecentret i Region Nordjylland Fredericiaskolen i Region Syddanmark Materialecentralerne på Aalborgskolen i Region Nordjylland og Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs i Region Sjælland Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs i Region Sjælland Landsdækkende tilbud De landsdækkende tilbud er overgået til VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) fra 1. juli Budget Bekendtgørelse nr. 447 af om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud I alt De landsdækkende tilbud er overgået til VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) fra 1. juli 2014.

10 Folkeskolen side Bidrag til statslige og private skoler Betaling til staten for elever, der går i statslige eller private skoler. Kommunen betaler et fast beløb pr. elev, uanset hvilken stats- eller privat skole eleverne går på. Det kommunale tilskud er 91 % af det samlede tilskud. Antal elever Årligt tilskud pr. elev Budget Tilskud til elever i skolefritidsordninger ved private skoler: Antal elever i skolefritidsordninger Årligt tilskud pr. elev Budget Tilskud til førskolegrupper i perioden 1. april til 31. juli. Lovbestemt udgift - forældre kan vælge at indmelde deres børn i friskole. Elever i frie grundskoler Elever i skolefritidsordninger Førskolegrupper I alt Ingen

11 Folkeskolen side Efterskoler og ungdomsskoler Tilskud til elever på efterskoler samt betaling for elever på skoleskibet Marilyn Anne. Tilskuddet består af et bidrag til staten som afregner tilskud til efterskolerne.. Efterskoler Forventet antal elever i skoleåret 2014/15: 211 elever på efterskole. Tilskud pr. elev er forventet udgift. Antal elever Tilskud pr. elev Budget Tilskud til staten - efterskoler Efterskoler - lovbunden fra 1. januar Efterskoler I alt Der er reduceret i antal forventede elever fra 221 til 211 grundet den store tilgang til 10. klasse på Gymnasiet (+ ca. 40 elever).

12 Folkeskolen side Ungdommens Uddannelsesvejledning Folketinget vedtog den 10. april 2003 en vejledningsreform. Pr. 1. august 2004 er der oprettet et fælleskommunalt vejledningscenter i Holstebro og herunder bl.a. et områdecenter i Struer. Det fælleskommunale samarbejde består af følgende kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. Struer Kommunes andel af udgifterne. Folketinget har vedtaget, at det skal være regionskontorer der varetager vejledningen. Ungdommens Uddannelsesvejledning Projekt betaling for UU I alt Ændringer af forudsætninger Budgettet er reduceret med kr. på grund af lovændring og faldende elevtal.

13 Folkeskolen side Erhvervsgrunduddannelser Omfatter udgifter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Erhvervsgrunduddannelsen har til formål at forberede unge til et erhvervsaktivt forløb. Budget 2014 er fremskrevet. Struer Byråd fastsætter serviceniveauet på området, og EGU er fra 1. juli 2009 overgået til en refusionsordning- Skoleophold Kommunens EGU-elever Refusion I alt Det reelle forbrug i 2013 er kr., idet udgifterne til kommunens EGUelever bliver bogført på de respektive områder. Budgettet bliver omplaceret til de respektive områder, så netto går det i 0 for de respektive områder. Ingen.

14 Folkeskolen side Struer kommunale ungdomsskole Ungdomsskolen fungerer under lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. Ungdomsskoletilbuddet, der skal være alsidigt, skal stå åbent for alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Unge under 14 år og over 18 år kan, såfremt Byrådet beslutter det, optages i Ungdomsskolen. Ungdomsskoletilbuddet omfatter: 1. Almen undervisning. 2. Prøveforberedende undervisning. 3. Specialundervisning 4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 5. Undervisning i færdselslære og knallertkørsel. 6. Heltidsundervisning på skonnerten Marilyn Anne i samarbejde med Herning og Holstebro kommuner. 7. Klubvirksomhed og fritidsaktiviteter for ungdomsskolens elever. 8. Lejrskoler. Ungdomsskolens budget er en økonomisk ramme, som fastsættes af byrådet. Struer Byråd fastsætter omfanget. 1. Almen undervisning. 2. Prøveforberedende undervisning. 3. Specialundervisning 4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

15 Folkeskolen side 15 Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Undervisninsudgifter Elevaktiviteter Ledelse og administration Klub Struer Upstairs Barslevvej SSP og forebyggelse Timelønnede medarbejdere Ungeråd Bus projektet Specialklub Fritidspas og fritidsvejleder 441 Teknisk drift I alt Ændringer i forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. for ungdomsskolen, kr. på projekt og kr. på fritidspas og fritidsvejleder. Fra 2015 er der indarbejdet en rammebesparelse på kr. på ungdomsskolen, kr. på projekt, kr. på Specialklub Elliot og kr. på Fritidspas og Fritidsvejleder. I budgetaftalen er det aftalt af specialklub Elliot nedlægges pr. 31. december 2014.

16 Folkeskolen side Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne ejes af og drives som et interessentskab mellem Herning Kommune, Holstebro Kommune og Struer Kommune. Der findes en interessentskabskontrakt. Fællesskabet ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 6 medlemmer, hvoraf hver kommunalbestyrelse af sin midte vælger 2 medlemmer. Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever over 15 år en skoleform, der er et alternativ til den almindelige folkeskole. Der er plads til max. 16 elever på skibet. Den teoretiske og den praktiske undervisning er tæt sammenknyttet. Folkeskolens pensum bliver tilgodeset på en rimelig måde, med hovedvægten lagt på dansk, regning/matematik og engelsk. Den enkelte elevs evner og behov tilgodeses i videst mulig omfang. Skoleskibet har et tæt samarbejde med Den Kommunale Ungdomsskole. Skibet bliver bl.a. udlejet som lejrskoleskib og til specielle arrangementer. Nettoudgiften til den samlede drift af skibet deles ligeligt mellem de 3 kommuner. Interessentskabskontrakt. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 34 Diverse 4 Havnevej Drift af skib Drift af skib - vedligeholdelse Forplejning Rejseudgifter, elever Udlejning af Marilyn Anne Betaling for elever Diverse udgifter vedr. elever Ledelse og administration Budgetregulering -645 Indskud i driftsfællesskabet I alt

17 Folkeskolen side 17 Ændringer i forudsætninger Ingen.

18 Folkeskolen side Skoleskibet Marilyn Anne Struer Kommunes andel Struer Kommunes andel af udgifter til drift af skoleskibet Marilyn Anne. 1/3 af udgiften til drift af skoleskibet Marilyn Anne. Interessentskabskontrakt. Struer kommunes andel I alt Budgettet for skoleskibet Marilyn Anne udarbejdet, så kommunernes andel af driften er uændret fra 2014 til 2015 (ingen prisfremskrivning).

19 Folkeskolen side Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Forventede udgifter Lovbundne udgifter Befordring af midlertidigt syge I alt Ingen.

20 Folkeskolen side Tilskud til sociale formål Børne- og Uddannelsesudvalget rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet anvendes til forskellige projekter, som Børn- og Uddannelsesudvalget vælger at yde tilskud til. Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Rådighedsbeløb I alt I forbindelse med budgetlægningen er der en pulje.

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere