Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge"

Transkript

1 Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse Sammendrag Ornelugt og -smag, der kan forekomme i kød og fedt fra ukastrerede hangrise, skyldes to stoffer, skatol og androstenon. Forbrugernes følsomhed overfor de to stoffer varierer, og danskernes lugtfølsomhed overfor de to stoffer ønskes derfor kortlagt og sammenholdt med englændernes. Formålet med undersøgelsen var at finde frekvensen af følsomme og meget følsomme forbrugere overfor androstenon samt frekvensen af meget følsomme forbrugere overfor skatol. Endvidere ønskedes det undersøgt, hvilke lugte de to stoffer associeres med. Undersøgelsen omfattede en repræsentativ stikprøve af danskere og en mindre stikprøve af englændere. Følsomhed overfor androstenon og skatol blev testet ved hjælp af triangeltest med papirsticks. Hvis der var tre korrekte ud af tre triangeltest blev deltageren klassificeret som følsom. Testen omfattede to koncentrationer af androstenon (følsom og meget følsom) samt en koncentration af skatol (meget følsom). I England var koncentrationen af skatol højere end i Danmark (medium følsom). Foruden triangeltesten skulle deltagerne markere, hvilke ord de kunne associere lugten af de to stoffer med. I Danmark blev der screenet i alt personer fra 15 til 99 år fordelt over hele landet. Deltagerne blev rekrutteret på virksomheder, butikscentre, skoler og ældrecentre. I UK deltog 98 personer, alle rekrutteret i Chesterfield (Midtengland) blandt personer med relation til en lokal spejdergruppe. Resultater og konklusion Der var omkring en tredjedel følsomme overfor androstenon i såvel Danmark som i England. Af de følsomme var ca. en tredjedel meget følsomme overfor androstenon i Danmark, mens det tilsvarende tal i England kun var 17%. Der var kun 5,9% der var meget følsomme overfor skatol i Danmark, og 22% medium følsomme i UK. Androstenon blev af de danske deltagere især associeret med kemisk og pissoir, mens skatol blev mere jævnt associeret med flere af lugtene inklusiv de mere positivt ladede blomster og parfume. Opfattelsen af androstenon var således mere entydig, mens der var større spredning på, hvordan skatol blev opfattet. Blandt de engelske deltagere var der også flere, der associerede androstenon med blomster og parfume, men stikprøven af disse forbrugere var dog relativt lille. 1

2 Baggrund Produktion af ukastrerede hangrise er igen aktuel, idet der er indgået en aftale i Danmark om et frivilligt ophør med kastration uden bedøvelse i Ophør med kastration betyder en øget risiko for hangrisekød med ornelugt og -smag. Dette defineres som en stald-, urin- og svedagtig lugt og smag. Skatol og androstenon er de væsentligste stoffer af betydning for ornelugt. Begge stoffer kan måles i nakkespækket, og dette mål tages som et udtryk for den potentielle ornelugt i hele slagtekroppen. For at kunne markedsføre hangrisekød er det nødvendigt at sortere de lugtende slagtekroppe fra. Dette vil dog ikke alene kræve, at man kan måle indholdet af de relevante stoffer, men også at man kender forbrugernes reaktion overfor kødet for at kunne fastsætte sorteringsgrænser. Det vides, at et vist antal personer er lugt-blinde overfor androstenon, dvs. at de slet ikke kan lugte stoffet (anosmia). Derimod viser flere undersøgelser, at de fleste kan lugte skatol. Hvor tydeligt, man kan lugte stofferne, afhænger dog stadigvæk af ens tærskelværdi overfor stofferne. Det må forventes, at forbrugernes reaktion overfor kød med ornelugt og -smag afhænger af, hvor følsomme de er overfor androstenon og skatol. For at kunne beregne betydningen af en given sorteringsgrænse er det derfor væsentligt at vide, hvor mange forbrugere der er følsomme overfor androstenon, og hvor mange der er meget følsomme overfor begge stoffer. England er et vigtigt eksportmarked for dansk svinekød, også fra ukastrerede hangrise. Screeningen blev derfor suppleret med en mindre screening af engelske forbrugere for at sammenligne frekvens af følsomme forbrugere i de to lande. Formål Formålet med dette forsøg var at screene en større stikprøve af danskere for deres følsomhed overfor androstenon og skatol. Stikprøven skulle repræsentere geografisk samt alders- og kønsmæssig spredning. Endvidere var målet at sammenligne frekvensen af følsomme forbrugere i Danmark og England. Undersøgelsen blev derfor suppleret med en mindre screening af engelske forbrugere. Gennemførelse Hovedparten af data i Danmark blev indsamlet i december 2012 til februar 2013 suppleret med data i forbindelse med forbrugerundersøgelser af hangrisekød i april til august Endelig blev der i oktober 2014 suppleret med enkelte forbrugere i de to ældste alderssegmenter. Data fra England blev indsamlet i maj

3 Metode For at undersøge deltagernes lugtfølsomhed blev der anvendt triangeltest med en metode udviklet af Göttingen Universitet [1]. Til denne blev androstenon og skatol dryppet på papirsticks som beskrevet nedenfor. Data blev tastet direkte i en Access database. Der blev supplerende spurgt om alder (10 års intervaller) og køn, samt hvorvidt deltageren røg (ja, nogen gange, nej) eller var forkølet. Deltagerne blev indledende præsenteret for 6 triangeltest. I hver test var der 3 papirsticks 2 med opløsningsmiddel og 1 med stof (androstenon eller skatol). De skulle herefter udpege den prøve, der adskilte sig fra de 2 andre. Placeringen af prøven med stoffet på var systematiseret, således at alle tre placeringer forekom, men rækkefølgen af disse var randomiseret mellem deltagerne. Hver anden triangel var med androstenon (høj koncentration, 20 μg/g) og hver anden med skatol (lav koncentration, 0,15 μg/g). Hvis deltagerne svarede rigtigt på alle tre triangler med skatol, blev de kategoriseret som meget følsomme overfor skatol. Ellers blev de kategoriseret som almindeligt følsomme. Hvis deltagerne svarede rigtigt på alle tre triangler med androstenon blev de kategoriseret som følsomme overfor androstenon. Ellers blev de kategoriseret som ikke følsomme. De forbrugere, der var følsomme overfor androstenon, fik herefter yderligere tre triangler med en lav koncentration af androstenon (1 μg/g) for at undersøge, om de kunne kategoriseres som meget følsomme. Som ved de første triangler var papirsticken med androstenon placeret på alle tre mulige placeringer, mens rækkefølgen af placeringerne var randomiseret mellem forbrugere. Hvis forbrugerne svarede korrekt på alle tre triangler, blev de kategoriseret som meget følsomme. Sandsynligheden for, at deltagerne svarer korrekt på en triangeltest ved et tilfælde er 33%. Sandsynligheden for, at de svarer korrekt på alle tre triangeltest ved en tilfældighed er 3,5%. For at begrænse prøveomfanget pr. forbruger blev det valgt at kategorisere androstenonfølsomhed som meget følsom, følsom og ikke følsom, mens følsomhed overfor skatol kun blev kategoriseret som meget følsom og almindelig følsom. Dvs. at almindelig følsom og ikke følsom ikke blev differentieret. Afsluttende blev deltagerne bedt om at lugte til en prøve med højere koncentration af skatol (0,25 μg/g). De deltagere, der var følsomme overfor androstenon, lugtede også til en prøve med høj koncentration af androstenon (20 μg/g). For disse prøver skulle de krydse af (CATA), hvis de associerede prøven med følgende ord: gødning, svømmehal, parfume, syrlig/skarp, blomster, harsk, kemisk og pissoir. Ordene var valgt ud fra et indledende pilotforsøg, hvor et større udvalg af ord blev præsenteret kombineret med mulighed for selv at skrive ord til. 3

4 Fremstilling af papirsticks Opløsninger af androstenon og skatol blev fremstillet ved at opløse stofferne i ca. 2 ml methanol og derefter i propandiol. Stofferne blev pipetteret på sticks, der blev placeret i et plastikrør og afdampede natten over, hvorefter røret blev lukket indtil brug. Hver stick kunne bruges af op til 10 personer. Figur 1. Set-up til screening for følsomhed overfor androstenon og skatol Lokationer I december 2012 februar 2013 blev deltagerne rekrutteret i storcentre, virksomheder, en erhvervsskole, en efterskole samt ældrecentre på følgende lokaliteter: Hillerød (storcenter), Nærum (ældrecenter), Tåstrup (virksomhed), Roskilde (virksomhed, erhvervsskole og storcenter), Næstved (storcenter), Ryslinge (efterskole), Odense (storcenter), Esbjerg (storcenter), Viborg (virksomhed), Ålborg (virksomhed), Randers (ældrecenter). Der blev suppleret med de forbrugere, der deltog i forbrugerundersøgelser af hangrisekød (se rapport: Forbrugerundersøgelse i Danmark af kød fra hangrise) samt enkelte forbrugere på varierende lokationer på Sjælland. Deltagere Deltagerne både i Danmark og i UK skulle være mellem 15 og 99 år og spise svinekød. Der blev screenet i alt personer. Pga. en fortyndingsfejl for den lave androstenonkoncentration er det kun deltagere, hvis resultater kan anvendes til at klassificere de meget følsomme overfor dette stof. Tilsvarende var det desværre ikke muligt at anvende screeningsresultaterne for skatol fra Ryslinge, hvorfor der kun er deltagere, der er screenet for meget følsomme overfor skatol. 4

5 UK Supplerende til den danske undersøgelse blev 98 englændere screenet i forbindelse med gennemførelse af en central location test af brunchpølser af hangrisekød. Alle deltagerne kom fra området omkring Chesterfield i Midtengland. Screeningen foregik som i Danmark, bortset fra at der blev anvendt en højere koncentration af skatol, 1 μg/g. Deltagere, der svarede korrekt i alle tre triangeltest med denne koncentration, blev betegnet som medium følsomme. Statistik Fordelingen af data i frekvenstabeller blev testet ved en χ 2 -test. Resultater Der blev screenet i alt danskere i alderen år fordelt med 46% mænd og 54% kvinder. Blandt disse var 30,4% følsomme overfor androstenon og ca. en tredjedel af disse i alt 9,3% var meget følsomme. Kun 5,9% var meget følsomme overfor skatol. Pga. manglende data, som beskrevet under gennemførelse, summerer de efterfølgende tabeller ikke nødvendigvis til Køn Der var signifikant (P<0,001) flere kvinder, der var følsomme overfor androstenon (35,8%) end mænd (24,4%). Derimod var der ikke forskel på, hvor mange mænd (7,8%) og kvinder (10,5%) der var meget følsomme overfor androstenon (P=0,14). Tilsvarende var der heller ikke forskel på, hvor mange mænd (6,3%) og kvinder (5,6%) der var meget følsomme overfor skatol (P=0,51). Alder Der var signifikant forskel på, hvor mange deltagere der var følsomme overfor androstenon afhængig af alder (P<0,001). Der var færrest blandt deltagerne under 31 år samt over 80 år (figur 2 samt appendiks Danmark). Dette viser, at evnen til at lugte androstenon fastholdes højt op i alderen. Antallet af meget følsomme overfor androstenon er ligeledes højere i de mellemste årgange (P<0,02). Figur 2. Antal forbrugere, der er følsomme eller meget følsomme overfor androstenon samt meget følsomme overfor skatol. 5

6 Antallet af meget følsomme overfor skatol varierede derimod ikke med alder, selv om der slet ikke var nogen over 80 år, der var meget følsomme (P=0,45). Antallet i de to ældste grupper er markant lavere end i de øvrige aldersgrupper, idet der er 69 (70-80-årige) henholdsvis 47 (80-99-årige) deltagere, mens der er deltagere i de øvrige grupper (se appendiks Danmark). Forskel på lokation Frekvensen af følsomme overfor androstenon var forskellig mellem landsdele (P<0,001), idet der var færre på Fyn end i Jylland og på Sjælland. Det skal dog bemærkes, at deltagerne på Fyn inkluderede unge på efterskole, der kom fra hele landet, og ikke kun fra Fyn (tabel 1). Der er i undersøgelsen ikke spurgt ind til, hvor deltagerne kommer fra, men det forventes, at de ved de øvrige teststeder primært kommer fra den landsdel, testen er gennemført i. Tabel 1. Fordeling af følsomme overfor androstenon og skatol mellem landsdele. Jylland Fyn Sjælland % følsomme overfor androstenon 36,9 24,0 31,4 % meget følsomme overfor androstenon 12,5 8,5 9,9 % meget følsomme overfor skatol 4,9 5,7 6,3 N * *1 antal forbrugere, der er screenet for følsomhed overfor androstenon. For meget følsomme overfor androstenon er der screenet 157 i Jylland og 699 på Sjælland. For meget følsomme overfor skatol er der screenet 140 på Fyn. Der var derimod ikke forskel på antallet af meget følsomme overfor hverken androstenon (P=0,71) eller skatol (P=0,54) i de tre landsdele. Andre karakteristika Deltagerne blev bedt om at svare på deres rygevaner. Der var 14,8%, der røg, mens 8,0% svarede, at de røg en gang imellem. Dette havde ikke betydning for deres følsomhed overfor hverken androstenon eller skatol. Deltagerne blev spurgt, om de havde været forkølede indenfor de sidste 4 uger, da det kunne tænkes at have påvirket deres lugtesans. Der var 69% der svarede ja til dette, men det havde ingen betydning for deres følsomhed overfor hverken androstenon eller skatol. En betingelse for at medvirke i undersøgelsen var, at man spiste svinekød. Deltagerne blev spurgt, hvor ofte de spiste svinekød inkl. pålæg. Der var 50%, der svarede oftere end 1 gang om ugen, 37,4% svarede en gang om ugen, mens 12,6% svarede 1 gang om måneden. Der var ingen forskel i følsomhed overfor hverken androstenon eller skatol afhængig af dette. Association af lugte Deltagerne blev bedt om at markere, hvilke lugte de associerede skatol med. De deltagere, der var følsomme overfor androstenon, blev også bedt om at gøre dette for androstenon. De måtte sætte lige så mange markeringer, de ville. Figur 3 viser, hvor mange af deltagerne der, overordnet set, markerede for hver af lugtegenskaberne. 6

7 Figur 3. Procent deltagere, der har associeret androstenon (n=598) henholdsvis skatol (n=1.970) med forskellige egenskaber. Kun deltagere, der var følsomme overfor androstenon, indgår i vurderingen af androstenon. Rækkefølgen på spørgeskemaet var anderledes end i figuren, idet blomster og parfume var spredt mellem de øvrige egenskaber. Som det fremgår af figur 3 associerede halvdelen af deltagerne androstenon med pissoir. Der var også en væsentlig del af deltagerne, der associerede androstenon med kemisk og syrlig/skarp efterfulgt af harsk. Godt 10% associerede androstenon med gødning, mens der kun var få, der associerede den med svømmehal, blomster og parfume. I modsætning hertil var blomster den egenskab, næstflest deltagere havde markeret for skatol. Kemisk var den egenskab, flest havde associeret med skatol, mens det for de øvrige egenskaber var relativt ligeligt fordelt mellem 7,5 og 10,9% af deltagerne. Skatol var således ikke lige så entydig i sin lugt, og mere end 10% havde endda markeret ud for typisk positive egenskaber som blomster og parfume. Køn Der var ikke forskel på, hvor ofte mænd og kvinder havde markeret på de enkelte egenskaber for skatol, mens der var en signifikant forskel (P=0,01) for egenskaben kemisk for androstenon. Her havde 25,7% mænd markeret, mens der var 35,8% kvinder. Alder For begge stoffer var der en signifikant forskel på, hvor mange der havde markeret ud for pissoir (P<0,001skatol og P<0,01androstenon), hvor de unge mellem 15 og 20 år valgte denne egenskab væsentligt oftere end de øvrige aldersgrupper. Tilsvarende har de to ældste aldersgrupper valgt den sjældnere end de øvrige (se figur 4). 7

8 Figur 4. Procent forbrugere, der har associeret androstenon (n=598) henholdsvis skatol (n=1970) med pissoir fordelt på aldersgruppe. En tilsvarende fordeling blev set for skatol for egenskaberne gødning (P<0,001), syrlig/skarp (P<0,01) og svømmehal (P<0,05), mens der også var en forskel, der dog ikke var systematisk, mellem aldersgrupper på blomster (P<0,05) (se appendiks Danmark). For androstenon var den eneste anden forskel afhængig af alder, at de ældre deltagere fra 70 til 99 år oftere markerede ved blomster end de øvrige aldersgrupper (P<0,05) (se appendiks Danmark). Afhængig af følsomhed Der var ikke forskel på, hvilke egenskaber de deltagere, der var meget følsomme overfor skatol, havde markeret i forhold til resten af deltagerne. Derimod var der 64,4% af deltagerne, der var meget følsomme overfor androstenon, der havde markeret pissoir for androstenon, mens det kun var 46,5% af de øvrige følsomme deltagere, der havde markeret det (P<0,01). Til gengæld havde de meget følsomme deltagere sjældent markeret blomster 3,9% mod 10,5% (P<0,05) eller svømmehal 0% mod 4,9% (P<0,05) ved androstenon. Engelske forbrugere Der deltog 98 forbrugere i testen i England, heraf var 36% følsomme overfor androstenon, mens 6% af deltagerne, svarende til 17% af de følsomme, var meget følsomme overfor androstenon. Skatol blev testet i en højere koncentration end i Danmark. Der var 22% medium skatolfølsomme deltagere i UK. Køn Der blev screenet 48 kvinder og 50 mænd. Der var ikke signifikant forskel på, hvor mange kvinder og mænd der var følsomme (P=0,63) eller meget følsomme (P=0,37) overfor androstenon eller medium følsomme (P=0,28) overfor skatol. Aldersgruppe Der var kun tre deltagere over 80 år, så de to ældste aldersgrupper blev slået sammen. Der var signifikant forskel på følsomhed overfor androstenon afhængig 8

9 af alder (P=0,03), idet der var flere følsomme i aldersintervallet år end i de øvrige aldersintervaller (se appendiks England). Det skal bemærkes, at det forholdsvis lave antal deltagere gør, at der i nogle aldersintervaller kun er få deltagere. Andre karakteristika Deltagerne blev spurgt, hvor ofte de spiste brunchpølser. Der var ikke forskel på fordelingen af lugtfølsomme deltagere afhængig brunchpølseindtag. Ligeledes var der ikke effekt af, hvorvidt de røg eller havde været forkølede. Associering af lugte Som i Danmark blev deltagerne bedt om at markere, hvilke lugte de associerede skatol med. De deltagere, der var følsomme overfor androstenon, blev også bedt om at gøre dette for androstenon. De måtte sætte lige så mange markeringer, de ville. Den overordnede fordeling af associationer fremgår af figur 5. Figur 5. Procent forbrugere, der har associeret androstenon (n=35) henholdsvis skatol (n=98) med forskellige egenskaber. Kun deltagere, der var følsomme overfor androstenon, indgik i denne test. Rækkefølgen på spørgeskemaet var anderledes end i figuren, idet blomster og parfume var spredt mellem de mere negative egenskaber. Kemisk er den lugt, de fleste deltagere har associeret androstenon med, efterfulgt af pissoir. Kun få deltagere har associeret androstenon med gødning og svømmehal, mens der er mellem 11% og 20%, der har associeret androstenon med de andre lugte. Det skal dog bemærkes, at der i alt kun var 35 deltagere, der var følsomme overfor androstenon, og som derfor associerede stoffet til lugten. Skatol blev associeret til kemisk af de fleste deltagere, men også gødning og svømmehal blev valgt af 16-18% af deltagerne. Her var der signifikant forskel på, hvorvidt man var medium følsom overfor skatol eller ej, idet 35% af de medium følsomme havde markeret gødning i forhold til 10% af de øvrige deltagere (P=0,005), mens kun 4% af de medium følsomme havde markeret svømmehal i forhold til 22% af de øvrige deltagere (P=0,05). Blomster blev valgt af 13% af deltagerne, mens de øvrige lugte blev valgt af omkring 7% af deltagerne. 9

10 Frekvens af følsomme Diskussion I de koncentrationer, der er testet i denne undersøgelse, er der ca. en tredjedel af de danske deltagere, der er følsomme overfor androstenon, mens lidt under en tiendedel er meget følsomme. Der er flere kvinder end mænd, der er følsomme, hvilket stemmer overens med andre undersøgelser. Der er dog ingen forskel mellem køn på frekvensen af meget følsomme overfor androstenon, hvilket ikke har været rapporteret tidligere. Hvis det ikke blot har betydning, om man er følsom overfor androstenon, men i højere grad om man er meget følsom, i relation til liking af kød fra ukastrerede hangris, vil det ikke forventes, at der er forskel mellem mænd og kvinder i respons overfor kødet. Screeningen i England er væsentlig mindre, idet der kun deltog 98 personer. Som i Danmark er det ca. en tredjedel af deltagerne, der er følsomme overfor androstenon, mens der kun er 6%, der er meget følsomme dvs. lidt færre end i Danmark. I modsætning til i Danmark er der ikke forskel på androstenon-følsomhed mellem køn i England. Det vides ikke, hvorfor der er denne forskel mellem lande, og om den vil kunne genfindes i en større stikprøve. I den danske screening er der forholdsvis lav frekvens af deltagere, der er meget følsomme overfor skatol. Antallet er dog højere end 3,5%, der ville repræsentere den statistiske forekomst, hvis det kun var tilfældigt, at alle tre triangler var korrekte. For at få en større spredning på skatolfølsomhed med henblik på at korrelere det til liking af brunchpølser blev det valgt at teste de engelske forbrugere med en højere koncentration af skatol. Forekomsten af skatolfølsomhed kan derfor ikke sammenlignes de to lande imellem. Betydning af alder Det rapporteres ofte, at lugte- og smagssansen reduceres med alderen. Dette er ikke tilfældet for disse stoffer, hvor følsomheden overfor androstenon er fastholdt til en høj alder. Først for deltagere over 80 år er der en reduceret frekvens af deltagere, der er følsomme eller meget følsomme overfor androstenon. Derimod viste resultaterne, at der er færre af de unge deltagere, mellem 15 og 30 år, der er følsomme overfor androstenon. Følsomheden synes således at blive udviklet med alderen. I modsætning til androstenon er der ingen forskel i alder i følsomhed overfor skatol, idet der dog ikke er nogen af de ældste deltagere, der er meget følsomme overfor skatol. Androstenon I Danmark blev androstenon primært associeret til kemisk og pissoir efterfulgt af gødning. Dette er i overensstemmelse med sensoriske analyser på DMRI, der har vist, at androstenon har størst betydning for netop den sensoriske egenskab pissoir. Det er især de deltagere, der er meget følsomme overfor androstenon, der har markeret ved pissoir. Blomster og parfume er kun markeret for androstenon af få deltagere, og meget sjældent af deltagere der er meget følsomme overfor androstenon. Andre undersøgelser har vist, at der er forbrugere, der kan lide lug- 10

11 ten af androstenon. Vores resultater viser, at jo mere følsom man er overfor stoffet, desto mere associeres det med negative egenskaber og desto mindre med positive egenskaber. I modsætning til i Danmark var der ikke i England en lige så tydelig beskrivelse af androstenon, som primært blev associeret med lugtene kemisk og pissoir. Det er stadig de to egenskaber, som flest har markeret, men det er kun 46% henholdsvis 26% af deltagerne. Derimod er der flere, der har markeret de mere positive egenskaber dvs. blomst og parfume. Stikprøven er forholdsvis lille, idet der kun var 35 deltagere, der var følsomme overfor androstenon og derfor har udfyldt denne del af undersøgelsen, men resultaterne kan indikere, at selv om frekvensen af følsomme er ens i de to lande, kan der være en mere positiv attitude overfor lugten i England end i Danmark. Dersom dette er tilfælde, kan det have relevans for fastsættelse af sorteringsgrænser for kød til UK. Det vil dog kræve en større stikprøve at bekræfte dette. Skatol Skatol er i Danmark associeret med alle de adspurgte egenskaber, også blomster og parfume. Dog er der en overvægt af markeringer på kemisk. I England er der flest markeringer på kemisk efterfulgt af gødning og svømmehal. Sensoriske undersøgelser på DMRI har vist, at skatol har betydning for især gødningslugt og smag i kødet. Deltagerne i denne undersøgelse var ikke lige så entydige i deres beskrivelse af lugten, hvilket kan skyldes, dels at de lugter den i en anden kontekst end stegt kød, dels at de ikke er lige så bekendte med gødningslugten som de sensoriske dommere, der er trænet direkte på denne lugt. Konklusion Der var omkring en tredjedel følsomme overfor androstenon i såvel Danmark som i England. Af de følsomme var ca. en tredjedel meget følsomme overfor androstenon i Danmark, mens det tilsvarende tal kun var 17% i England. Der var kun 5,9%, der var meget følsomme overfor skatol i Danmark og 22% medium følsomme i UK. Der var flere kvinder end mænd, der var følsomme overfor androstenon, mens der ikke var kønsforskel mht. de meget følsomme. De meget følsomme associerede i højere grad androstenon med pissoir, og det kan derfor forventes, at de også er mere kritiske overfor kød med ornelugt end de ikke følsomme og følsomme. Androstenon er af de danske deltagere især associeret med kemisk og pissoir, mens skatol er mere jævnt associeret med flere af lugtene inklusiv de mere positivt ladede blomster og parfume. Opfattelsen af androstenon er således mere entydig, mens der er større spredning på, hvordan skatol bliver opfattet. I England er androstenon ikke kun associeret med kemisk og pissoir, men også med flere forskellige lugte inkl. blomster og parfume. Der kan derfor være tale om en forskellig opfattelse af lugten i de to lande, selv om frekvensen af følsomhed er 11

12 den samme i begge lande. Dette kan indikere, at de engelske forbrugere kan være mindre kritisk overfor kød med stigende indhold af androstenon. Reference [1]: Meier-Dinkel, L., Sharifi, A., Tholen, E., Frieden, L., Buecking, M., Wicke, M. et al. (2013). Sensory evaluation of boar loins: Trained assessors' olfactory acuity affects the perception of boar taint compounds. Meat Science, 94,

13 Appendiks Danmark Procent af følsomme og meget følsomme overfor A samt procent meget følsomme overfor S afhængig af alder. Alder Følsom A Meget følsom A Meget følsom S Antal deltagere Høj A Lav A *1 Lav S * ,6 8,2 7, ,1 6,2 5, ,5 14 6, ,9 6, ,3 12,3 7, ,1 6,1 4, ,2 7,8 4, , *1 Pga. en fejl ved opløsningen af den lave koncentration af androstenon kunne alle data desværre ikke anvendes. *2 Tilsvarende gjorde en fejl ved skatolopløsningen, at data fra Ryslinge efterskole ikke kunne anvendes. Procent af deltagere, der associerer androstenon med forskellige egenskaber afhængig af alder. Kun deltagere, der er følsomme overfor androstenon, deltog i denne del af undersøgelsen P * Kemisk 18,2 7,3 15,1 20,3 19,8 16,2 2,6 0,5 0,24 Pissoir 63,0 52,1 57,6 50,4 46,6 42,7 24,0 16,7 <0,01 Harsk 17,3 20,8 16,3 18,8 16,5 15,5 4,0 0,0 0,19 Syrlig/skarp 37,0 25,0 28,3 26,3 33,0 25,2 24,0 16,7 0,58 Gødning 14,8 14,6 12,1 13,5 12,6 6,8 4,0 16,7 0,59 Svømmehal 8,6 4,2 0,0 4,5 2,9 2,9 0,0 0,0 0,11 Blomster 4,9 6,3 3,0 7,5 6,8 14,6 20,0 16,7 <0,05 Parfume 6,2 8,3 7,1 6,8 10,7 12,6 16,0 0,0 0,51 n *Angiver sandsynligheden for, at der er forskel på fordeling af markeringer afhængig af alder analyseret ved en χ 2 - test 13

14 Procent deltagere, der associerer skatol med forskellige egenskaber afhængig af alder P * Kemisk 22,6 18,3 20,0 15,35 18,8 22,5 21,7 10,6 0,13 Pissoir 22,6 7,3 7,9 9,7 10,6 7,3 2,9 2,1 <0,001 Harsk 27,6 10,3 11,7 17,9 15,2 11,7 3,5 2,1 0,15 Syrlig/skarp 29,0 9,7 13,5 20,8 8,7 12,6 3,9 1,9 <0,01 Gødning 19,3 6,3 6,9 5,6 6,2 3,6 5,8 6,4 <0,001 Svømmehal 14,0 8,4 8,9 10,0 6,5 6,6 14,5 8,5 <0,05 Blomster 13,1 13,1 14,1 9,7 17,5 17,6 8,7 12,8 0,05 Parfume 17,0 9,9 22,2 17,5 16,0 13,2 3,3 0,1 0,15 n *Angiver sandsynligheden for, at der er forskel på fordeling af markeringer afhængig af alder analyseret ved en χ 2 - test 14

15 Appendiks England Procent af følsomme og meget følsomme overfor A samt procent meget følsomme overfor S afhængig af alder. Alder Følsom A Meget følsom A Medium følsom S Antal deltagere ,1 7,7 30, ,2 0 22, ,3 7,7 7, , , ,2 0 12, ,2 0 18, ,3 7 14,

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis?

Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Sandbjerg, Aarhus, 22.-23. October april 2011 2010 Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Bent Ole Højberg, Borg Jensen DJF Bent Borg Jensen: Hvad er ornelugt? Presentation af projektet:

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Anne Grete Kongsted 1, Chris Claudi-Magnussen 2, John E. Hermansen 1 og Bent Hindrup Andersen 3 1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014 Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Metode 4 Materiale...5 Diskussion 9 Konklusion.11 Bilag...12

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R 2 0 0 1 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 3 frugt og grønt om dagen Notat til 6 om dagen Mette Rosenlund Sørensen Sisse Fagt Karsten Kørup Margit Velsing Groth Afdeling for

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme Indhold Baggrund og formål... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 2 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Spørgeundersøgelsen fra november 2012... 3 Telefoninterviews... 4 Sammenfatning og konklusioner... 4 Medier...

Læs mere