Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge"

Transkript

1 Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse Sammendrag Ornelugt og -smag, der kan forekomme i kød og fedt fra ukastrerede hangrise, skyldes to stoffer, skatol og androstenon. Forbrugernes følsomhed overfor de to stoffer varierer, og danskernes lugtfølsomhed overfor de to stoffer ønskes derfor kortlagt og sammenholdt med englændernes. Formålet med undersøgelsen var at finde frekvensen af følsomme og meget følsomme forbrugere overfor androstenon samt frekvensen af meget følsomme forbrugere overfor skatol. Endvidere ønskedes det undersøgt, hvilke lugte de to stoffer associeres med. Undersøgelsen omfattede en repræsentativ stikprøve af danskere og en mindre stikprøve af englændere. Følsomhed overfor androstenon og skatol blev testet ved hjælp af triangeltest med papirsticks. Hvis der var tre korrekte ud af tre triangeltest blev deltageren klassificeret som følsom. Testen omfattede to koncentrationer af androstenon (følsom og meget følsom) samt en koncentration af skatol (meget følsom). I England var koncentrationen af skatol højere end i Danmark (medium følsom). Foruden triangeltesten skulle deltagerne markere, hvilke ord de kunne associere lugten af de to stoffer med. I Danmark blev der screenet i alt personer fra 15 til 99 år fordelt over hele landet. Deltagerne blev rekrutteret på virksomheder, butikscentre, skoler og ældrecentre. I UK deltog 98 personer, alle rekrutteret i Chesterfield (Midtengland) blandt personer med relation til en lokal spejdergruppe. Resultater og konklusion Der var omkring en tredjedel følsomme overfor androstenon i såvel Danmark som i England. Af de følsomme var ca. en tredjedel meget følsomme overfor androstenon i Danmark, mens det tilsvarende tal i England kun var 17%. Der var kun 5,9% der var meget følsomme overfor skatol i Danmark, og 22% medium følsomme i UK. Androstenon blev af de danske deltagere især associeret med kemisk og pissoir, mens skatol blev mere jævnt associeret med flere af lugtene inklusiv de mere positivt ladede blomster og parfume. Opfattelsen af androstenon var således mere entydig, mens der var større spredning på, hvordan skatol blev opfattet. Blandt de engelske deltagere var der også flere, der associerede androstenon med blomster og parfume, men stikprøven af disse forbrugere var dog relativt lille. 1

2 Baggrund Produktion af ukastrerede hangrise er igen aktuel, idet der er indgået en aftale i Danmark om et frivilligt ophør med kastration uden bedøvelse i Ophør med kastration betyder en øget risiko for hangrisekød med ornelugt og -smag. Dette defineres som en stald-, urin- og svedagtig lugt og smag. Skatol og androstenon er de væsentligste stoffer af betydning for ornelugt. Begge stoffer kan måles i nakkespækket, og dette mål tages som et udtryk for den potentielle ornelugt i hele slagtekroppen. For at kunne markedsføre hangrisekød er det nødvendigt at sortere de lugtende slagtekroppe fra. Dette vil dog ikke alene kræve, at man kan måle indholdet af de relevante stoffer, men også at man kender forbrugernes reaktion overfor kødet for at kunne fastsætte sorteringsgrænser. Det vides, at et vist antal personer er lugt-blinde overfor androstenon, dvs. at de slet ikke kan lugte stoffet (anosmia). Derimod viser flere undersøgelser, at de fleste kan lugte skatol. Hvor tydeligt, man kan lugte stofferne, afhænger dog stadigvæk af ens tærskelværdi overfor stofferne. Det må forventes, at forbrugernes reaktion overfor kød med ornelugt og -smag afhænger af, hvor følsomme de er overfor androstenon og skatol. For at kunne beregne betydningen af en given sorteringsgrænse er det derfor væsentligt at vide, hvor mange forbrugere der er følsomme overfor androstenon, og hvor mange der er meget følsomme overfor begge stoffer. England er et vigtigt eksportmarked for dansk svinekød, også fra ukastrerede hangrise. Screeningen blev derfor suppleret med en mindre screening af engelske forbrugere for at sammenligne frekvens af følsomme forbrugere i de to lande. Formål Formålet med dette forsøg var at screene en større stikprøve af danskere for deres følsomhed overfor androstenon og skatol. Stikprøven skulle repræsentere geografisk samt alders- og kønsmæssig spredning. Endvidere var målet at sammenligne frekvensen af følsomme forbrugere i Danmark og England. Undersøgelsen blev derfor suppleret med en mindre screening af engelske forbrugere. Gennemførelse Hovedparten af data i Danmark blev indsamlet i december 2012 til februar 2013 suppleret med data i forbindelse med forbrugerundersøgelser af hangrisekød i april til august Endelig blev der i oktober 2014 suppleret med enkelte forbrugere i de to ældste alderssegmenter. Data fra England blev indsamlet i maj

3 Metode For at undersøge deltagernes lugtfølsomhed blev der anvendt triangeltest med en metode udviklet af Göttingen Universitet [1]. Til denne blev androstenon og skatol dryppet på papirsticks som beskrevet nedenfor. Data blev tastet direkte i en Access database. Der blev supplerende spurgt om alder (10 års intervaller) og køn, samt hvorvidt deltageren røg (ja, nogen gange, nej) eller var forkølet. Deltagerne blev indledende præsenteret for 6 triangeltest. I hver test var der 3 papirsticks 2 med opløsningsmiddel og 1 med stof (androstenon eller skatol). De skulle herefter udpege den prøve, der adskilte sig fra de 2 andre. Placeringen af prøven med stoffet på var systematiseret, således at alle tre placeringer forekom, men rækkefølgen af disse var randomiseret mellem deltagerne. Hver anden triangel var med androstenon (høj koncentration, 20 μg/g) og hver anden med skatol (lav koncentration, 0,15 μg/g). Hvis deltagerne svarede rigtigt på alle tre triangler med skatol, blev de kategoriseret som meget følsomme overfor skatol. Ellers blev de kategoriseret som almindeligt følsomme. Hvis deltagerne svarede rigtigt på alle tre triangler med androstenon blev de kategoriseret som følsomme overfor androstenon. Ellers blev de kategoriseret som ikke følsomme. De forbrugere, der var følsomme overfor androstenon, fik herefter yderligere tre triangler med en lav koncentration af androstenon (1 μg/g) for at undersøge, om de kunne kategoriseres som meget følsomme. Som ved de første triangler var papirsticken med androstenon placeret på alle tre mulige placeringer, mens rækkefølgen af placeringerne var randomiseret mellem forbrugere. Hvis forbrugerne svarede korrekt på alle tre triangler, blev de kategoriseret som meget følsomme. Sandsynligheden for, at deltagerne svarer korrekt på en triangeltest ved et tilfælde er 33%. Sandsynligheden for, at de svarer korrekt på alle tre triangeltest ved en tilfældighed er 3,5%. For at begrænse prøveomfanget pr. forbruger blev det valgt at kategorisere androstenonfølsomhed som meget følsom, følsom og ikke følsom, mens følsomhed overfor skatol kun blev kategoriseret som meget følsom og almindelig følsom. Dvs. at almindelig følsom og ikke følsom ikke blev differentieret. Afsluttende blev deltagerne bedt om at lugte til en prøve med højere koncentration af skatol (0,25 μg/g). De deltagere, der var følsomme overfor androstenon, lugtede også til en prøve med høj koncentration af androstenon (20 μg/g). For disse prøver skulle de krydse af (CATA), hvis de associerede prøven med følgende ord: gødning, svømmehal, parfume, syrlig/skarp, blomster, harsk, kemisk og pissoir. Ordene var valgt ud fra et indledende pilotforsøg, hvor et større udvalg af ord blev præsenteret kombineret med mulighed for selv at skrive ord til. 3

4 Fremstilling af papirsticks Opløsninger af androstenon og skatol blev fremstillet ved at opløse stofferne i ca. 2 ml methanol og derefter i propandiol. Stofferne blev pipetteret på sticks, der blev placeret i et plastikrør og afdampede natten over, hvorefter røret blev lukket indtil brug. Hver stick kunne bruges af op til 10 personer. Figur 1. Set-up til screening for følsomhed overfor androstenon og skatol Lokationer I december 2012 februar 2013 blev deltagerne rekrutteret i storcentre, virksomheder, en erhvervsskole, en efterskole samt ældrecentre på følgende lokaliteter: Hillerød (storcenter), Nærum (ældrecenter), Tåstrup (virksomhed), Roskilde (virksomhed, erhvervsskole og storcenter), Næstved (storcenter), Ryslinge (efterskole), Odense (storcenter), Esbjerg (storcenter), Viborg (virksomhed), Ålborg (virksomhed), Randers (ældrecenter). Der blev suppleret med de forbrugere, der deltog i forbrugerundersøgelser af hangrisekød (se rapport: Forbrugerundersøgelse i Danmark af kød fra hangrise) samt enkelte forbrugere på varierende lokationer på Sjælland. Deltagere Deltagerne både i Danmark og i UK skulle være mellem 15 og 99 år og spise svinekød. Der blev screenet i alt personer. Pga. en fortyndingsfejl for den lave androstenonkoncentration er det kun deltagere, hvis resultater kan anvendes til at klassificere de meget følsomme overfor dette stof. Tilsvarende var det desværre ikke muligt at anvende screeningsresultaterne for skatol fra Ryslinge, hvorfor der kun er deltagere, der er screenet for meget følsomme overfor skatol. 4

5 UK Supplerende til den danske undersøgelse blev 98 englændere screenet i forbindelse med gennemførelse af en central location test af brunchpølser af hangrisekød. Alle deltagerne kom fra området omkring Chesterfield i Midtengland. Screeningen foregik som i Danmark, bortset fra at der blev anvendt en højere koncentration af skatol, 1 μg/g. Deltagere, der svarede korrekt i alle tre triangeltest med denne koncentration, blev betegnet som medium følsomme. Statistik Fordelingen af data i frekvenstabeller blev testet ved en χ 2 -test. Resultater Der blev screenet i alt danskere i alderen år fordelt med 46% mænd og 54% kvinder. Blandt disse var 30,4% følsomme overfor androstenon og ca. en tredjedel af disse i alt 9,3% var meget følsomme. Kun 5,9% var meget følsomme overfor skatol. Pga. manglende data, som beskrevet under gennemførelse, summerer de efterfølgende tabeller ikke nødvendigvis til Køn Der var signifikant (P<0,001) flere kvinder, der var følsomme overfor androstenon (35,8%) end mænd (24,4%). Derimod var der ikke forskel på, hvor mange mænd (7,8%) og kvinder (10,5%) der var meget følsomme overfor androstenon (P=0,14). Tilsvarende var der heller ikke forskel på, hvor mange mænd (6,3%) og kvinder (5,6%) der var meget følsomme overfor skatol (P=0,51). Alder Der var signifikant forskel på, hvor mange deltagere der var følsomme overfor androstenon afhængig af alder (P<0,001). Der var færrest blandt deltagerne under 31 år samt over 80 år (figur 2 samt appendiks Danmark). Dette viser, at evnen til at lugte androstenon fastholdes højt op i alderen. Antallet af meget følsomme overfor androstenon er ligeledes højere i de mellemste årgange (P<0,02). Figur 2. Antal forbrugere, der er følsomme eller meget følsomme overfor androstenon samt meget følsomme overfor skatol. 5

6 Antallet af meget følsomme overfor skatol varierede derimod ikke med alder, selv om der slet ikke var nogen over 80 år, der var meget følsomme (P=0,45). Antallet i de to ældste grupper er markant lavere end i de øvrige aldersgrupper, idet der er 69 (70-80-årige) henholdsvis 47 (80-99-årige) deltagere, mens der er deltagere i de øvrige grupper (se appendiks Danmark). Forskel på lokation Frekvensen af følsomme overfor androstenon var forskellig mellem landsdele (P<0,001), idet der var færre på Fyn end i Jylland og på Sjælland. Det skal dog bemærkes, at deltagerne på Fyn inkluderede unge på efterskole, der kom fra hele landet, og ikke kun fra Fyn (tabel 1). Der er i undersøgelsen ikke spurgt ind til, hvor deltagerne kommer fra, men det forventes, at de ved de øvrige teststeder primært kommer fra den landsdel, testen er gennemført i. Tabel 1. Fordeling af følsomme overfor androstenon og skatol mellem landsdele. Jylland Fyn Sjælland % følsomme overfor androstenon 36,9 24,0 31,4 % meget følsomme overfor androstenon 12,5 8,5 9,9 % meget følsomme overfor skatol 4,9 5,7 6,3 N * *1 antal forbrugere, der er screenet for følsomhed overfor androstenon. For meget følsomme overfor androstenon er der screenet 157 i Jylland og 699 på Sjælland. For meget følsomme overfor skatol er der screenet 140 på Fyn. Der var derimod ikke forskel på antallet af meget følsomme overfor hverken androstenon (P=0,71) eller skatol (P=0,54) i de tre landsdele. Andre karakteristika Deltagerne blev bedt om at svare på deres rygevaner. Der var 14,8%, der røg, mens 8,0% svarede, at de røg en gang imellem. Dette havde ikke betydning for deres følsomhed overfor hverken androstenon eller skatol. Deltagerne blev spurgt, om de havde været forkølede indenfor de sidste 4 uger, da det kunne tænkes at have påvirket deres lugtesans. Der var 69% der svarede ja til dette, men det havde ingen betydning for deres følsomhed overfor hverken androstenon eller skatol. En betingelse for at medvirke i undersøgelsen var, at man spiste svinekød. Deltagerne blev spurgt, hvor ofte de spiste svinekød inkl. pålæg. Der var 50%, der svarede oftere end 1 gang om ugen, 37,4% svarede en gang om ugen, mens 12,6% svarede 1 gang om måneden. Der var ingen forskel i følsomhed overfor hverken androstenon eller skatol afhængig af dette. Association af lugte Deltagerne blev bedt om at markere, hvilke lugte de associerede skatol med. De deltagere, der var følsomme overfor androstenon, blev også bedt om at gøre dette for androstenon. De måtte sætte lige så mange markeringer, de ville. Figur 3 viser, hvor mange af deltagerne der, overordnet set, markerede for hver af lugtegenskaberne. 6

7 Figur 3. Procent deltagere, der har associeret androstenon (n=598) henholdsvis skatol (n=1.970) med forskellige egenskaber. Kun deltagere, der var følsomme overfor androstenon, indgår i vurderingen af androstenon. Rækkefølgen på spørgeskemaet var anderledes end i figuren, idet blomster og parfume var spredt mellem de øvrige egenskaber. Som det fremgår af figur 3 associerede halvdelen af deltagerne androstenon med pissoir. Der var også en væsentlig del af deltagerne, der associerede androstenon med kemisk og syrlig/skarp efterfulgt af harsk. Godt 10% associerede androstenon med gødning, mens der kun var få, der associerede den med svømmehal, blomster og parfume. I modsætning hertil var blomster den egenskab, næstflest deltagere havde markeret for skatol. Kemisk var den egenskab, flest havde associeret med skatol, mens det for de øvrige egenskaber var relativt ligeligt fordelt mellem 7,5 og 10,9% af deltagerne. Skatol var således ikke lige så entydig i sin lugt, og mere end 10% havde endda markeret ud for typisk positive egenskaber som blomster og parfume. Køn Der var ikke forskel på, hvor ofte mænd og kvinder havde markeret på de enkelte egenskaber for skatol, mens der var en signifikant forskel (P=0,01) for egenskaben kemisk for androstenon. Her havde 25,7% mænd markeret, mens der var 35,8% kvinder. Alder For begge stoffer var der en signifikant forskel på, hvor mange der havde markeret ud for pissoir (P<0,001skatol og P<0,01androstenon), hvor de unge mellem 15 og 20 år valgte denne egenskab væsentligt oftere end de øvrige aldersgrupper. Tilsvarende har de to ældste aldersgrupper valgt den sjældnere end de øvrige (se figur 4). 7

8 Figur 4. Procent forbrugere, der har associeret androstenon (n=598) henholdsvis skatol (n=1970) med pissoir fordelt på aldersgruppe. En tilsvarende fordeling blev set for skatol for egenskaberne gødning (P<0,001), syrlig/skarp (P<0,01) og svømmehal (P<0,05), mens der også var en forskel, der dog ikke var systematisk, mellem aldersgrupper på blomster (P<0,05) (se appendiks Danmark). For androstenon var den eneste anden forskel afhængig af alder, at de ældre deltagere fra 70 til 99 år oftere markerede ved blomster end de øvrige aldersgrupper (P<0,05) (se appendiks Danmark). Afhængig af følsomhed Der var ikke forskel på, hvilke egenskaber de deltagere, der var meget følsomme overfor skatol, havde markeret i forhold til resten af deltagerne. Derimod var der 64,4% af deltagerne, der var meget følsomme overfor androstenon, der havde markeret pissoir for androstenon, mens det kun var 46,5% af de øvrige følsomme deltagere, der havde markeret det (P<0,01). Til gengæld havde de meget følsomme deltagere sjældent markeret blomster 3,9% mod 10,5% (P<0,05) eller svømmehal 0% mod 4,9% (P<0,05) ved androstenon. Engelske forbrugere Der deltog 98 forbrugere i testen i England, heraf var 36% følsomme overfor androstenon, mens 6% af deltagerne, svarende til 17% af de følsomme, var meget følsomme overfor androstenon. Skatol blev testet i en højere koncentration end i Danmark. Der var 22% medium skatolfølsomme deltagere i UK. Køn Der blev screenet 48 kvinder og 50 mænd. Der var ikke signifikant forskel på, hvor mange kvinder og mænd der var følsomme (P=0,63) eller meget følsomme (P=0,37) overfor androstenon eller medium følsomme (P=0,28) overfor skatol. Aldersgruppe Der var kun tre deltagere over 80 år, så de to ældste aldersgrupper blev slået sammen. Der var signifikant forskel på følsomhed overfor androstenon afhængig 8

9 af alder (P=0,03), idet der var flere følsomme i aldersintervallet år end i de øvrige aldersintervaller (se appendiks England). Det skal bemærkes, at det forholdsvis lave antal deltagere gør, at der i nogle aldersintervaller kun er få deltagere. Andre karakteristika Deltagerne blev spurgt, hvor ofte de spiste brunchpølser. Der var ikke forskel på fordelingen af lugtfølsomme deltagere afhængig brunchpølseindtag. Ligeledes var der ikke effekt af, hvorvidt de røg eller havde været forkølede. Associering af lugte Som i Danmark blev deltagerne bedt om at markere, hvilke lugte de associerede skatol med. De deltagere, der var følsomme overfor androstenon, blev også bedt om at gøre dette for androstenon. De måtte sætte lige så mange markeringer, de ville. Den overordnede fordeling af associationer fremgår af figur 5. Figur 5. Procent forbrugere, der har associeret androstenon (n=35) henholdsvis skatol (n=98) med forskellige egenskaber. Kun deltagere, der var følsomme overfor androstenon, indgik i denne test. Rækkefølgen på spørgeskemaet var anderledes end i figuren, idet blomster og parfume var spredt mellem de mere negative egenskaber. Kemisk er den lugt, de fleste deltagere har associeret androstenon med, efterfulgt af pissoir. Kun få deltagere har associeret androstenon med gødning og svømmehal, mens der er mellem 11% og 20%, der har associeret androstenon med de andre lugte. Det skal dog bemærkes, at der i alt kun var 35 deltagere, der var følsomme overfor androstenon, og som derfor associerede stoffet til lugten. Skatol blev associeret til kemisk af de fleste deltagere, men også gødning og svømmehal blev valgt af 16-18% af deltagerne. Her var der signifikant forskel på, hvorvidt man var medium følsom overfor skatol eller ej, idet 35% af de medium følsomme havde markeret gødning i forhold til 10% af de øvrige deltagere (P=0,005), mens kun 4% af de medium følsomme havde markeret svømmehal i forhold til 22% af de øvrige deltagere (P=0,05). Blomster blev valgt af 13% af deltagerne, mens de øvrige lugte blev valgt af omkring 7% af deltagerne. 9

10 Frekvens af følsomme Diskussion I de koncentrationer, der er testet i denne undersøgelse, er der ca. en tredjedel af de danske deltagere, der er følsomme overfor androstenon, mens lidt under en tiendedel er meget følsomme. Der er flere kvinder end mænd, der er følsomme, hvilket stemmer overens med andre undersøgelser. Der er dog ingen forskel mellem køn på frekvensen af meget følsomme overfor androstenon, hvilket ikke har været rapporteret tidligere. Hvis det ikke blot har betydning, om man er følsom overfor androstenon, men i højere grad om man er meget følsom, i relation til liking af kød fra ukastrerede hangris, vil det ikke forventes, at der er forskel mellem mænd og kvinder i respons overfor kødet. Screeningen i England er væsentlig mindre, idet der kun deltog 98 personer. Som i Danmark er det ca. en tredjedel af deltagerne, der er følsomme overfor androstenon, mens der kun er 6%, der er meget følsomme dvs. lidt færre end i Danmark. I modsætning til i Danmark er der ikke forskel på androstenon-følsomhed mellem køn i England. Det vides ikke, hvorfor der er denne forskel mellem lande, og om den vil kunne genfindes i en større stikprøve. I den danske screening er der forholdsvis lav frekvens af deltagere, der er meget følsomme overfor skatol. Antallet er dog højere end 3,5%, der ville repræsentere den statistiske forekomst, hvis det kun var tilfældigt, at alle tre triangler var korrekte. For at få en større spredning på skatolfølsomhed med henblik på at korrelere det til liking af brunchpølser blev det valgt at teste de engelske forbrugere med en højere koncentration af skatol. Forekomsten af skatolfølsomhed kan derfor ikke sammenlignes de to lande imellem. Betydning af alder Det rapporteres ofte, at lugte- og smagssansen reduceres med alderen. Dette er ikke tilfældet for disse stoffer, hvor følsomheden overfor androstenon er fastholdt til en høj alder. Først for deltagere over 80 år er der en reduceret frekvens af deltagere, der er følsomme eller meget følsomme overfor androstenon. Derimod viste resultaterne, at der er færre af de unge deltagere, mellem 15 og 30 år, der er følsomme overfor androstenon. Følsomheden synes således at blive udviklet med alderen. I modsætning til androstenon er der ingen forskel i alder i følsomhed overfor skatol, idet der dog ikke er nogen af de ældste deltagere, der er meget følsomme overfor skatol. Androstenon I Danmark blev androstenon primært associeret til kemisk og pissoir efterfulgt af gødning. Dette er i overensstemmelse med sensoriske analyser på DMRI, der har vist, at androstenon har størst betydning for netop den sensoriske egenskab pissoir. Det er især de deltagere, der er meget følsomme overfor androstenon, der har markeret ved pissoir. Blomster og parfume er kun markeret for androstenon af få deltagere, og meget sjældent af deltagere der er meget følsomme overfor androstenon. Andre undersøgelser har vist, at der er forbrugere, der kan lide lug- 10

11 ten af androstenon. Vores resultater viser, at jo mere følsom man er overfor stoffet, desto mere associeres det med negative egenskaber og desto mindre med positive egenskaber. I modsætning til i Danmark var der ikke i England en lige så tydelig beskrivelse af androstenon, som primært blev associeret med lugtene kemisk og pissoir. Det er stadig de to egenskaber, som flest har markeret, men det er kun 46% henholdsvis 26% af deltagerne. Derimod er der flere, der har markeret de mere positive egenskaber dvs. blomst og parfume. Stikprøven er forholdsvis lille, idet der kun var 35 deltagere, der var følsomme overfor androstenon og derfor har udfyldt denne del af undersøgelsen, men resultaterne kan indikere, at selv om frekvensen af følsomme er ens i de to lande, kan der være en mere positiv attitude overfor lugten i England end i Danmark. Dersom dette er tilfælde, kan det have relevans for fastsættelse af sorteringsgrænser for kød til UK. Det vil dog kræve en større stikprøve at bekræfte dette. Skatol Skatol er i Danmark associeret med alle de adspurgte egenskaber, også blomster og parfume. Dog er der en overvægt af markeringer på kemisk. I England er der flest markeringer på kemisk efterfulgt af gødning og svømmehal. Sensoriske undersøgelser på DMRI har vist, at skatol har betydning for især gødningslugt og smag i kødet. Deltagerne i denne undersøgelse var ikke lige så entydige i deres beskrivelse af lugten, hvilket kan skyldes, dels at de lugter den i en anden kontekst end stegt kød, dels at de ikke er lige så bekendte med gødningslugten som de sensoriske dommere, der er trænet direkte på denne lugt. Konklusion Der var omkring en tredjedel følsomme overfor androstenon i såvel Danmark som i England. Af de følsomme var ca. en tredjedel meget følsomme overfor androstenon i Danmark, mens det tilsvarende tal kun var 17% i England. Der var kun 5,9%, der var meget følsomme overfor skatol i Danmark og 22% medium følsomme i UK. Der var flere kvinder end mænd, der var følsomme overfor androstenon, mens der ikke var kønsforskel mht. de meget følsomme. De meget følsomme associerede i højere grad androstenon med pissoir, og det kan derfor forventes, at de også er mere kritiske overfor kød med ornelugt end de ikke følsomme og følsomme. Androstenon er af de danske deltagere især associeret med kemisk og pissoir, mens skatol er mere jævnt associeret med flere af lugtene inklusiv de mere positivt ladede blomster og parfume. Opfattelsen af androstenon er således mere entydig, mens der er større spredning på, hvordan skatol bliver opfattet. I England er androstenon ikke kun associeret med kemisk og pissoir, men også med flere forskellige lugte inkl. blomster og parfume. Der kan derfor være tale om en forskellig opfattelse af lugten i de to lande, selv om frekvensen af følsomhed er 11

12 den samme i begge lande. Dette kan indikere, at de engelske forbrugere kan være mindre kritisk overfor kød med stigende indhold af androstenon. Reference [1]: Meier-Dinkel, L., Sharifi, A., Tholen, E., Frieden, L., Buecking, M., Wicke, M. et al. (2013). Sensory evaluation of boar loins: Trained assessors' olfactory acuity affects the perception of boar taint compounds. Meat Science, 94,

13 Appendiks Danmark Procent af følsomme og meget følsomme overfor A samt procent meget følsomme overfor S afhængig af alder. Alder Følsom A Meget følsom A Meget følsom S Antal deltagere Høj A Lav A *1 Lav S * ,6 8,2 7, ,1 6,2 5, ,5 14 6, ,9 6, ,3 12,3 7, ,1 6,1 4, ,2 7,8 4, , *1 Pga. en fejl ved opløsningen af den lave koncentration af androstenon kunne alle data desværre ikke anvendes. *2 Tilsvarende gjorde en fejl ved skatolopløsningen, at data fra Ryslinge efterskole ikke kunne anvendes. Procent af deltagere, der associerer androstenon med forskellige egenskaber afhængig af alder. Kun deltagere, der er følsomme overfor androstenon, deltog i denne del af undersøgelsen P * Kemisk 18,2 7,3 15,1 20,3 19,8 16,2 2,6 0,5 0,24 Pissoir 63,0 52,1 57,6 50,4 46,6 42,7 24,0 16,7 <0,01 Harsk 17,3 20,8 16,3 18,8 16,5 15,5 4,0 0,0 0,19 Syrlig/skarp 37,0 25,0 28,3 26,3 33,0 25,2 24,0 16,7 0,58 Gødning 14,8 14,6 12,1 13,5 12,6 6,8 4,0 16,7 0,59 Svømmehal 8,6 4,2 0,0 4,5 2,9 2,9 0,0 0,0 0,11 Blomster 4,9 6,3 3,0 7,5 6,8 14,6 20,0 16,7 <0,05 Parfume 6,2 8,3 7,1 6,8 10,7 12,6 16,0 0,0 0,51 n *Angiver sandsynligheden for, at der er forskel på fordeling af markeringer afhængig af alder analyseret ved en χ 2 - test 13

14 Procent deltagere, der associerer skatol med forskellige egenskaber afhængig af alder P * Kemisk 22,6 18,3 20,0 15,35 18,8 22,5 21,7 10,6 0,13 Pissoir 22,6 7,3 7,9 9,7 10,6 7,3 2,9 2,1 <0,001 Harsk 27,6 10,3 11,7 17,9 15,2 11,7 3,5 2,1 0,15 Syrlig/skarp 29,0 9,7 13,5 20,8 8,7 12,6 3,9 1,9 <0,01 Gødning 19,3 6,3 6,9 5,6 6,2 3,6 5,8 6,4 <0,001 Svømmehal 14,0 8,4 8,9 10,0 6,5 6,6 14,5 8,5 <0,05 Blomster 13,1 13,1 14,1 9,7 17,5 17,6 8,7 12,8 0,05 Parfume 17,0 9,9 22,2 17,5 16,0 13,2 3,3 0,1 0,15 n *Angiver sandsynligheden for, at der er forskel på fordeling af markeringer afhængig af alder analyseret ved en χ 2 - test 14

15 Appendiks England Procent af følsomme og meget følsomme overfor A samt procent meget følsomme overfor S afhængig af alder. Alder Følsom A Meget følsom A Medium følsom S Antal deltagere ,1 7,7 30, ,2 0 22, ,3 7,7 7, , , ,2 0 12, ,2 0 18, ,3 7 14,

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER

GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER Støttet af: GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER MEDDELELSE NR. 028 Projektet har analyseret, om man kan reducere hangriselugt via avlsarbejdet. Genetikken bag

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Stop for kastration? Den politiske dagsorden Hangriseproduktion

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Cikorie virker mod ornelugt i kød

Cikorie virker mod ornelugt i kød Cikorie virker mod ornelugt i kød Fire forsøg med fodring med rå og tørrede rødder viser, at 99 procent af typiske danske DLY-krydsnings-hangrise slagtet ved 100 kg forventes at være uden ornelugtssmag

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

Hangriselugt reduktion i praksis

Hangriselugt reduktion i praksis Hangriselugt reduktion i praksis 13. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Ornelugt Hangriselugt Ikke alle kan lugte skatol og androstenon Og er ikke lige følsomme Androstenon Skatol Karakteristika urin

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af danskernes lugtopfattelse Tekniske muligheder for reduktion af lugtproblemer ved svinestalde

Undersøgelse af danskernes lugtopfattelse Tekniske muligheder for reduktion af lugtproblemer ved svinestalde Undersøgelse af danskernes lugtopfattelse Tekniske muligheder for reduktion af lugtproblemer ved svinestalde Af seniorforsker Hisamitsu Takai, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm Få testet

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 014 Karsten Juul TEST 1 StikprÅver... 1 1.1 Hvad er populationen?... 1 1. Hvad er stikpråven?... 1 1.3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.... 1 1.4 TilfÇldige fejl

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere.

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Videnblad nr. 1 11. maj 2011 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Peter Sunde 1, Ole Roland Therkildsen 1, Anne Sofie Hammer

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: 1379429 Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder

Læs mere

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Fra marts 2012 til oktober 2015 er der gennemført 9 gruppeforløb med i alt 51 deltagere heraf stoppede

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere Videnblad nr. 3 14. juni 2013 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere Ole Roland Therkildsen 1, Karsten Laursen 1, Peter

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere