PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14"

Transkript

1 PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan Hovedbestyrelsens og medarbejdernes tilbagemelding til Landsmødet om, hvad der er sket siden sidste Landsmøde i forhold til de vedtagne målsætninger: 1.a: KFUM og KFUK s frivillige ledere skal bidrage til, at den kristne tro opleves som vedkommende for børn og unge både gennem ord og handling Som følge af denne målsætning er der på en række forskellige områder taget initiativer, som dog kan være svære at måle den præcise effekt af. Men det er sandsynliggjort, at frivillige ledere er blevet styrket ift. at løse denne vigtige opgave. For at fastholde dette fokus er målsætningen videreført i forslag til Strategi ) 80 % af deltagerne oplever sig efter kurser bedre rustet til at møde børn og unge med deres kristne tro og værdier. 2) KFUM og KFUK skaber og udvikler nye platforme (materialer, steder, aktiviteter), hvor børn og unge oplever kristendom i praksis. 3) KFUM og KFUK refereres i medierne for vores erfaringer med børn og unge og holdninger til trosliv, kirke og samfundsliv (ikke kun for aktiviteter). Der er udviklet undervisningsmoduler til mange kursustilbud, hvor deltagerne har fået mulighed for at ruste sig til samtalerne. Der er gennemført målinger på nogle af kurserne. Dér oplever procent af deltagerne sig bedre rustet. Der har bl.a. været Børnelederkursusdag 2013 og undervisning på Sommerlejrkursus Der er i en række øvrige kurser fremadrettet (bl.a. op til Wonderful Days 2016) tænkt kristendomsundervisning. Projektgruppen Gør noget (nedsat i foråret 2013) har sat fokus på samfundsvendte aktiviteter første gang i oktober 2013, igen i april 2014 og fortsætter. Teenlederforum og Børnelederforum på Facebook med tilsammen ca. 300 medlemmer understøtter målet. Ud fra en prøveversion af en app med online-forkyndelse vil det vurderes, om der skal udkomme en app. Samarbejde etableret med CUR om diakoniprojekt, der involverer unge i gør-noget-forkyndelse. Mediekampagne med fokus på øget presseomtale blev afviklet i marts Kampagnen er blevet evalueret og gentages. Wonderful Days, TeenEvenT og Børnefestival bruges som afsæt til kommunikation af KFUM og KFUK s holdninger. Derudover har der været ekstern medieomtale af vores holdninger i forhold til konflikten i Israel/Palæstina. 1.b: KFUM og KFUK skal udmønte visionen i kerneprogrammer, som foreningerne bruger til at møde børn og unges behov lokalt Mange har været involveret og mange ressourcer er blevet brugt i arbejdet (udvalgsarbejde, analyser, vurderinger, processer, eksterne øjne osv.) forud for det forslag, der ligger til Landsmødet om nye aktivitetsprofiler (tidligere kaldet kerneprogrammer). Straks efter vedtagelsen af nye aktivitetsprofiler går arbejdet i gang med at udarbejde idémateriale. Første del af dette materiale udkommer hurtigst muligt i

2 1) Inden udgangen af 2014 er der defineret et antal kerneprogrammer og udarbejdet en struktur for organiseringen i KFUM og KFUK omkring disse programmer. Arbejdsgruppe blev nedsat og afleverede rapport til HB. Oplæg om aktivitetsprofiler har været til debat i hele organisationen i foråret 2014 og indstilles til vedtagelse på Landsmøde Oplæg til mulig struktur gives videre til den nye Hovedbestyrelse som vedtager ultimo Idémateriale udarbejdes efter Landsmødets vedtagelse af aktivitetsprofiler og udkommer i c: KFUM og KFUK skal nå nye målgrupper ved at samarbejde med kirker, skoler, kommuner, idrætsforeninger eller andre frivillige organisationer Dette målepunkt er den store udfordring i forlængelse af vores fælles vision om at nå mennesker uden for traditionelle KFUM og KFUK-miljøer. Udfordringen opleves bl.a. i arbejdet med foreningsudvikling. For nogle foreninger er det en stor omstilling at vænne sig til at arbejde uden for traditionelle aktiviteter og rammer, mens andre med begejstring er gået i gang med de nye udfordringer og muligheder. Målepunkterne har 2016 som endemål, hvorfor vores fokus fortsat vil være på nye målgrupper og samarbejder. Arbejdet med Efterskolefestival og storbyprojekt pågår netop nu. 2) I 2014 udkommer et idémateriale til foreningerne, som beskriver muligheder inden for alle kerneprogrammer. MÅLEPUNK- TER 1) Inden LM 2016 har landsorganisationen haft dialog med 25 for-eninger om at indgå samarbejde med div. Samarbejdspartnere (jf. 1.c) Via foreningsudvikling har landsorganisationen haft dialog med 33 foreninger omkring udvikling og muligheder omkring lokale partnerskaber. Eksempler på initiativer taget af landsorganisationen og/eller lokale foreninger: Pilotprojekt omkring troubled teens med fokus på et mentorprogram er i gangsat primo 2014 i KFUM og KFUK s Hovedforening. Københavns Kommune er involveret i projekt omkring mentorordning. To dialogmøder afholdt med repræsentanter fra sogne og kirker på hhv. Sjælland og i Jylland. Fokus er at klarlægge, hvor sognene og KFUM og KFUK kan gøre hinanden bedre og supplere hinanden. Der har været kontinuerlig dialog med Københavns Kommune i anledning af folkeskolereform-arbejdet. Dialog med Frederiksholm Kirke i Sydhavn (København) om et konkret samarbejde. Frivillige arbejder på at opretter en ny KFUM og KFUK-forening. Børneudvalget har i samarbejde med Kristendomsudvalget indledt et samarbejde med Teatergruppen MODSPIL. KFUM og KFUK i Hillerød afsøger forskellige samarbejdspartnere i forhold til opstart af nye aktiviteter. Samarbejde med Tante Andante (KFUM og KFUK i Lemvig) og TrygFonden. KFUM og KFUK i Aarhus Midtby har indledt samarbejde med Ungdomskirken om bl.a. konfirmanddisko. KFUM og KFUK i Esbjerg har indledt samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn, kommunen m.fl. Distrikt Østersøen undersøger samarbejde med kirker og Julemærkehjem for at invitere deltagere til deres lejre. KFUM og KFUK i Thisted har indledt samarbejde med en boligforening i projekt Mad i Byen samt dialog med kommune og lokale skoler om Forenings-SFO. 11

3 2) Inden udgangen af 2016 har foreningerne fået kontakt med i alt 30 målgrupper (grupper) blandt børn og unge, som de ikke tidligere har givet tilbud. 3) KFUM og KFUK undersøger muligheden for at afholde en stor festival i 2016 med fokus på unge og kristendom - i samarbejde med nye samarbejdspartnere. 4) KFUM og KFUK og FDF har startet et målgruppe-projekt op i en storby for at undersøge og synliggøre, hvilke muligheder der er. Foreningsudvikling indeholder altid et element af, at aktiviteterne skal nå nye målgrupper. Evaluering af foreningsudvikling viser, at man gennem dette arbejde når nye målgrupper. Eksempler på nye initiativer: Konfirmandprojekt og legestue på Bornholm. Ten Sing gruppe opstartet i Aarhus. Første Tween Sing-gruppe startet i Herning. Aarhus Lokal til Lokal samarbejder med Aarhus Katedralskole om undervisning i konflikten i Ukraine. Y Kids opstartet i Ikast. Målgruppen er gøre-drenge, som ikke kommer i de almindelige børneklubber. Der er taget initiativ til et Ten Sing-udviklingsprojekt på Sjælland. Mentorprojektet er i gang i KFUM og KFUK s Hovedforening. Teenklub i Hammerum opstartet for at opsamle gamle efterskoleelever, som ikke har et tilbud i KFUM og KFUK. Event for tidligere efterskoleelever afvikles november Gennem længere tid er der blevet arbejdet målrettet med at styrke relationen til efterskolerne. Dette har bl.a. ført til, at det er besluttet at skabe en efterskolefestival mandag-onsdag i påskeugen 2016 sammen med de skoler, der vil være med. Et større analysearbejde er gennemført i Sydhavn (København), mulige samarbejdspartnere er lokaliseret, blandt andet Aalborg Universitet og den lokale kirke. En arbejdsgruppe er pt. i gang med at opstarte en ny forening med fokus på moderne foreningsliv. FDF har flyttet fokus væk fra storby-arbejde i denne periode og valgt ikke at deltage i projektet. 2.a: Alle KFUM og KFUK s foreninger skal have tilbud, der opleves som relevante i lokalsamfundet Relevans-spørgsmålet er blevet centralt i forståelsen af vores arbejde, identitet og eksistensberettigelse. Vi mangler at finde den rette model for at skabe større netværk på tværs af foreningerne, men måske er det stærkt på vej i den nye struktur for foreningsudvikling, der er etableret efter evalueringen af den første etape af foreningsudvikling. 1) 15 foreninger har inden udgangen af 2014 indgået en skriftlig aftale om foreningsudvikling med udgangspunkt i et lokalt behov med klart mål. 33 foreninger har været i kontakt med landsbevægelsen og gennemgået kortere eller længere forløb med udgangspunkt i lokale behov og muligheder. 12

4 2) Etablering af netværk mellem foreninger, der ligner hinanden, mhp. udveksling af erfaringer med relevans og nye målgrupper. 3) Inden LM 2016 er der startet 2-3 pilotprojekter, der er baseret på en analyse af lokal relevans og når nye målgrupper. Studietur til Irland med YMCA i Irland afholdt i maj K:B:H-kursus, hvor målet var at skabe netværk, blev afholdt Tour de Forening forsøgt afholdt to gange, men aflyst. Erfaringen er, at der skal være noget fælles tredje at mødes om, fx bestyrelseskursus, foreningsudvikling, arbejdsgiverudvalg eller Lokal til Lokal. Omlægning af Foreningsudvikling vil formentlig skabe øget netværk. Et større analysearbejde er gennemført i Sydhavn (se ovenfor). I Hillerød er et større analysearbejde i gang. 4) Foreningsudviklingsstrategien er justeret efter evalueringen i CUR lavede i evalueringen, som dannede grundlag for anbefalinger til fremtiden. I forlængelse heraf har HB besluttet at fortsætte projektet efter justerede retningslinjer. 2.b: Alle KFUM og KFUK-foreninger skal have tilbud til børn, unge (under 30) eller familier. Denne målsætning er kun i ringe grad opfyldt. Med forslaget til nye aktivitetsprofiler, Velkommen til flere og Strategi har landsmødet dog mulighed for at handle på sagen. 1) Inden LM 2014 har alle foreninger, der ikke opfylder de nye kriterier, fået tilbud om pkt 1-3 fra landsbevægelsen. 2) Ved udgangen af 2016 har alle foreninger fået tilbud til børn, unge eller familier, eller er ophørt/lagt sammen med andre. 3) KFUM og KFUK har ved udgangen af 2015 flere medlemmer under 30 end ved udgangen af 2011 (hvor tallet var 6.204). 12 ud af 54 foreninger er kontaktet telefonisk. 3 har efterfølgende fået brev, men der er ikke fulgt op på disse breve. Via f.eks. foreningsudvikling er der et løbende fokus på, at foreningerne etablerer relevante tilbud for børn og unge. Ved udgangen af 2013 var medlemstallet fra 0-29 år HB lægger op til store initiativer for at øge medlemstallet over de kommende år. 3.a: KFUM og KFUK s internationale dimension skal være kendt og indarbejdet i foreningernes tilbud Øget fokus på KFUM og KFUK s internationale identitet og muligheder samt prioritering af området gør, at målsætningen løbende og målrettet nås. 13

5 1) Inden LM 2016 er der gennemført et pilot-projekt i en forening, der har etableret venskabsforening med en YMCA eller YWCA forening i et andet land. 2) Det hidtidige indsamlingsniveau til internationalt arbejde er øget (fra gennemsnitlig kr. om året). 3) Inden LM 2016 har 400 medlemmer mellem 15 og 30 år deltaget i en international rejse/ event (antallet af årige er pt ). 4) 60% af deltagerne på de rejser, der udbydes af Landsbevægelsen, er aktive ledere. Hermed forstås klubledere, bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer, og forventningen er, at det fører til øget engagement i det internationale arbejde. 5) Inden LM 2016 holdes minimum 30 arrangementer med internationalt fokus (i foreninger, klubber, på lejre og landsarrangementer). Projekt Lokal til Lokal er i gang med fire deltagende foreninger: Esbjerg, Silkeborg, Vesterbro og Distrikt Aarhus. Der er etableret styregruppe for projektet med ansvar for evalueringsindsats og opkvalificering af lokalforeninger/distrikter. Indsamlet 2012: kr. Indsamlet 2013: kr. På det internationale område søges flere eksterne fonde end tidligere, bl.a. er der søgt Erasmus+ midler til en studietur til Palæstina, ligesom flere lokale projektgrupper under Lokal til Lokal har søgt og modtaget penge fra Erasmus+. Det nye internationale Myanmar-projekt har foreløbig fået bevilliget kr. fra Danida og kr. fra CISU. Fra DUF afventes svar. I 2013 har knap 200 deltaget i international rejse. IU har udarbejdet netværksstrategi for at øge output fra internationale rejser. Rejsedatabase opdateret, men der er ikke målt. Der er allerede afholdt 30 arrangementer. 3.b: KFUM og KFUK skal via vores globale tilbud nå ud til nye målgrupper Via systematisk arbejde er der lagt gode spor, som allerede giver resultater. Dette forhold er en del af baggrunden for, at HB indstiller til Landsmødet, at én af de fremtidige aktivitetsprofiler skal hedde Globale fællesskaber. 1) Gennem samarbejdet med FDF om projekt/ land fra 2014 bliver KFUM og KFUK s internationale arbejde kendt af nye målgrupper, både i vores organisationer og udenfor. Ansøgninger til Danida og CISU med fokus på aktiviteter for nye målgrupper er imødekommet. IU arbejder for, at der lokalt samarbejdes mellem de to organisationer om PR. 14

6 2) Vi får unge af sted på andre udenlandske lejre end Camp Duncan (som pt. er den eneste med én deltager årligt). 3) Vi får nye medlemmer gennem deltagelse på ungdomsrejser, festivals, Journey for Justice, m.m. 4) Vi samarbejder med minimum 5 efterskoler om globale tilbud. En ung deltog på Global Week Festival i Norge i Der er planer om at sende 5 deltagere i unge har deltaget i International Teenlejr-projekt. 7 deltog på Nordisk lejr 2014, hvor der blev afholdt unglederkursus. Netværksindsats på Would Council har givet kontakt til mulige camps i USA, Canada, Australien og Frankrig. Distrikt Aarhus har haft deltagere på sommerlejr i Ukraine gennem Lokal til Lokal. De internationale aktiviteter har givet nye medlemmer, og med nye tiltag overfor bl.a. efterskoler forventes en større stigning. IU har færdiggjort strategi for efterskoler på det internationale område. Der er positive svar fra flere efterskoler på konkrete rejsetilbud. Der er etableret kontakt til YMCA USA og YMCA Sydafrika om efterskolerejser. Studietur for lærere til USA og Sydafrika planlægges forår Løbende samarbejde med efterskoler om Global festival. 4.a: KFUM og KFUK skal levere uændret eller forbedret service til medlemmerne med lavere omkostninger Klarhed om fremtiden kombineret med stor effektivitet, ejerskab og engagement på landskontoret betyder, at der leveres meget stærkt ift. dette målepunkt, selvom fælles administration med FDF blev droppet. 1) Fælles administration med FDF gennemført inden LM ) Større driftssikkerhed og økonomiske fordele er opnået inden LM Der blev arbejdet med at nå målet, men det endte med et nej til fælles administration på Rysensteen. HB lægger op til systematisk arbejde med spørgsmålene i Strategi b: KFUM og KFUK skal have en balanceret økonomi, der giver mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang Det tog mange ressourcer og fokus at forberede fælles administration med FDF, men i den kommende tid vil der være overskud til at sætte fokus på nye penge og nye aktiviteter. 1) Til LM 2014 foreligger en rapport over mulige nye finansieringskilder med tilhørende forslag til handling. HB lægger op til systematisk arbejde med nye finansieringskilder i Strategi ) Inden udgangen af 2014 har Udviklingspuljen fået tilført nye midler jf. ovenstående. Alle foreninger har modtaget opfordring til at bidrage til puljen. Bidrag fra fire foreninger på i alt kr. 15

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 - Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt Kontaktudvalget til det frivillige sociale

Læs mere