Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Sekundlim FINOCOLL V / 19983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Sekundlim FINOCOLL V 40 19981 / 19983"

Transkript

1 Side 1 af 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Artikelnummern: FINOCOLL V 40 Sekundlim / Andre handelsnavn Stof-Gruppe: CAS-nr.: Indeksnr.: EF-nr.: ETHYL CYANOACRYLATE Carbonsäureester Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen "Fremragende til reparationer af knækkede tænder, defekte gips-modeller og andre støbte modeller og støbte bøjler; desuden til fiksering af lodninger." Adhesives, tætningsmidler 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: Gade: By: Mangelsfeld 18 D Bad Bocklet Anvendelser som frarådes Der foreligger ingen yderligere relevante informationer. Telefon: Telefax: Kontaktperson: Joachim Mahlmeister Telefon: Internet: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Indikationer af farer: Xi - Lokalirriterende R-sætninger: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. GHS-klassificering Farekategorier: Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2 Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering: STOT SE 3 Risikosætninger: Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation Mærkningselementer Signalord: Piktogrammer: Advarsel

2 Side 2 af 9 Farebestemmende komponent(er) for etikettering ethyl-2-cyanacrylat Faresætninger H335 H319 H315 Sikkerhedssætninger P261 P280 P305+P351+P338 P337+P313 P501 Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær Beskyttelseshandsker /Beskyttelse af øjne. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Særlig mærkning af visse blandinger EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Øvrige råd Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning Andre farer Cyanocrylat! Farligt! Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Kemisk karakterisering Cyanoacrylat Adhesive Formel: C6H7NO2 Molekylvægt: 125,13 Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Indeksnr. REACH-nr Kemisk betegnelse Klassifikation GHS-klassificering ethyl-2-cyanacrylat Xi - Lokalirriterende R36/37/38 Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2; H319 H335 H315 Mængde >80 - <100 % R- og H-sætningernes ordlyd: se under punkt 16. Ingen yderligere oplysninger. 1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol Carc. Cat. 3, Muta. Cat. 3, Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende, N - Miljøfarlig R Carc. 2, Muta. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H351 H341 H302 H318 H317 H400 >0,1 %

3 Side 3 af 9 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Ved produktets mekaniske påvirkning (f.eks. klistring) kan der opstå skader. Hvis det indåndes Sørg for frisk luft. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. I tilfælde af hudkontakt Fugtige steder på huden skal holdes i varmt sæbevand over et længere stykke tid og derefter smøres godt og grundigt med fedt. Produktrester forsvinder så af sig selv fra huden i løbet af et par timer. I tilfælde af øjenkontakt Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse Næppe muligt, eftersom produktet allerede er hærdet pga. fugten i mundområdet; ellers omgående transport til sygehus Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ved øjenkontakt: irriterende. Antændelse Ved hudkontakt: Produktet kan i sjældne tilfælde fremkalde forbigående irritationer af huden. Antændelse Ved luftvejssymptomer: Lokalirriterende. Hoste. åndenød Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Specialuddannelse nødvendig til førstehjælp. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Kuldioxid (CO2). Skum. Slukningspulver. Forstøvet vand. Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Ingen kendte Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen svovlkul. Kvælstofoxid (NOx) Anvisninger for brandmandskab I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Udluft det berørte område. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for god udluftning / udsugning på arbejdspladsen Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Samles op med en klud eller cellulose og bortskaffes. polymeriserer med vand Skal optages mekanisk.

4 Side 4 af Henvisning til andre punkter Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Overhold de gængse sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med kemikalier. Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Dannelse af aerosoler. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af damp Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun opbevares i den originale emballage. Må kun lagres i originalbeholdere. Samlagringshenvisninger Egnet materiale til Beholder: polyethan. Yderligere information om opbevaringsforhold Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over {temp 2-8}. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m³ fib/cm³ Kategori Kilde Ethylcyanoacrylat Hydroquinon - 2 Gennemsnit 8 h Loftværdi Øvrige råd-kontrolparametre 8.2. Eksponeringskontrol Langvarig arbejdspladsgrænseværdi: Inhalering 9,25 mg/m³ Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Sørg for god udluftning / udsugning på arbejdspladsen. Dampe er tungere end luft og breder sig langs gulvet. Sørge for rumudsugning i gulvhøjde. Hygiejniske foranstaltninger Overhold de gængse sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med kemikalier. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå indånding af damp.

5 Side 5 af 9 Undgå kontakt med huden og øjnene. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Åndedrætsværn Håndværn Øjenværn Hudværn Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af arbejdsområdet. Type 5 Partikeltæt (metode A). Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141). Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. DIN EN 374 Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og bestandigt i forhold til produktet/stoffet/præparatet. NBR (Nitrilkautsjuk). DIN EN 374 Vælg handskemateriale ud fra gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning. PE (polyethan). ikke anvendelig etc.: PVC (Polyvinylklorid). ærmehandsker af gummi. Tætsluttende beskyttelsesbrille. Laboratoriekittel. Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet Ingen data disponible PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: ph-værdien: Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Kogepunkt: Blødgørelsespunkt: Flammepunkt: Antændelighed fast stof: Eksplosive egenskaber ikke relevant Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Antændelsestemperatur: Selvantændelsestemperatur fast stof: Damptryk: (ved 25 C) Relativ massefylde (ved 23,9 C): flydende farvel s / Geldannelse. stikkende >149 C ikke relevant 80-93,4 C Ej relevant. < 1 hpa 1,1 g/cm³ Metode

6 Side 6 af 9 Opløselighed i andre opløsningsmidler: Viskositet/dynamisk: Viskositet/kinematisk: Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Opløsningsmiddeldampe: 9.2. Andre oplysninger Faststof indhold: Den polymere bestanddel er opløselig i: fugtighed. Acetone: blandbar. ikke relevant ikke relevant PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Polymerisation./Exotermiske reaktioner. med: Vand. Amin. Alkalier (lage). Alkohol Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved normale opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Exotermiske reaktioner. med: Vand. Amin. Alkalier (lage). Alkohol Forhold, der skal undgås Termisk nedbrydning ved temperaturer > 250 ºC Materialer, der skal undgås Ved større produktmængder kraftig exotermisk reaktion med vand eller alkali Farlige nedbrydningsprodukter Ved sagkyndig anvendelse ingen. Yderligere information PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Akut toxicitet, dermal LD50: Kanin > mg/kg LC50: Rotte ppm/h CAS-nr. Kemisk betegnelse Eksponeringsvej Metode Dose Arter h ,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol Akut oral toksicitet LD mg/kg Rotte Specifikke virkninger i dyreforsøg Ingen yderligere specifikationer til rådighed. Irriterende og ætsende virkninger Virker irriterende i jnene. let irriterende. ved indånding: let irriterende. Sensibiliserende virkninger Kan give overfølsomhed ved indånding. Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering Ingen data disponible

7 Side 7 af 9 Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger Ingen yderligere oplysninger om indhold, der kan have kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionstoksisk effekt. til godkendelser Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker Ingen andre kendte observationer. Ingen andre kendte betingelser. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. CAS-nr Kemisk betegnelse Giftig i vand Metode Dose Arter 1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol Akut fiske giftighed LC50 0,44 mg/l Pimephales promelas 96 Akut algetoxicitet ErC50 0,335 mg/l Selenastrum capricornutum 72 Akut crustaceatoxicitet EC50 0,29 mg/l Daphnia magna 48 h Persistens og nedbrydelighed Der foreligger tegn på biologiske nedbrydningsprocesser Bioakkumuleringspotentiale Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale Mobilitet i jord Ingen data disponible Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb Andre negative virkninger Yderligere oplysninger findes ikke. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Affaldet kræver overvågning. Affaldsnummer - overskud AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Klassifiseret som farligt affald. Affaldsnummer - forurenet emballage EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Plastemballage Bortskaffelse af forurenet emballage Destrueres efter gældende bestemmelser.

8 Side 8 af 9 PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 0000 Andre relevante oplysninger (Landtransport) Not restricted No dangerous good in sense of this transport regulation. Indenrigsskibstransport (ADN) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 0000 Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport) Not restricted No dangerous good in sense of this transport regulation. Skibstransport (IMDG) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 0000 Andre relevante oplysninger (Skibstransport) Not restricted No dangerous good in sense of this transport regulation. Fly transport (ICAO) UN/ID-nr.: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 0000 Andre relevante oplysninger (Fly transport ) Not restricted Særlige forsigtighedsregler for brugeren Særlige forholdsregler er ikke påkrævet Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen andre kendte betingelser. PUNKT 15: Oplysninger om regulering No dangerous good in sense of this transport regulation Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering 1999/13/EF (VOC): Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. National regulativ information Beschæftigelsesbegrænsning: Vandforurenende-klasse (D): Overholdelse af beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker. - - Ikke vandforurenende Sikkerhedsforskriften VBG 81 Bearbejdning af klæbemidler" (den tyske brancheforenings forordning).

9 Side 9 af 9 De tyske arbejdssikkerhedsbestemmelser (BetrSichV) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger Fuldstændig ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3 22 Farlig ved indtagelse. 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. 68 Mulighed for varig skade på helbred. Fuldstændig ordlyd af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3 H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. Yderligere information Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOFRAME ZR HT Artikelnummern: Stof-Gruppe: Disc råemne 06189 / 06192 / 06193 / 06194 / 06200

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 593 0515, 593 0522 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE)

SIKKERHEDSDATABLAD. Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om

Læs mere

side: 1/8 Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 trykdato: 21.11.2013 Revision: 25.10.2013

side: 1/8 Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 trykdato: 21.11.2013 Revision: 25.10.2013 side: 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 45p7564 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Tex Powder 150

SIKKERHEDSDATABLAD Tex Powder 150 Tex Powder 150 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Tex Powder 150 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere