Invasiv behandling af slid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invasiv behandling af slid"

Transkript

1 Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv teknik med mindst mulig præparation i tandsubstans før restaurering. Sådanne behandlinger vil af biologiske hensyn altid blive prioriteret højt, men forskellige årsager vil ofte nødvendiggøre lidt mere invasive metoder. I denne artikel vil der blive uddybet nogle af de principper, der ligger til grund for både noninvasiv og invasiv behandling og eksempler på behandlinger vil blive vist og diskuteret. For klassifikation, prævalens, ætiologi og forebyggelse af tandslid henvises til artiklen Slidte og eroderede tænder i nærværende årbog. Her skal det dog pointeres, at attrition og erosion hyppigt forekommer samtidig, og at det kan være vanskeligt at bestemme, hvad der er den dominerende faktor. Uanset årsagen er forfatternes holdning, at forebyggende tiltag altid er nødvendige, og at der i det restaurerende koncept altid bør tages udgangspunkt i bevaring af sund tandsubstans og hensyn til omgivende væv. Indikation for behandling Indikationen for behandling af tandslid er hyppigt æstetisk, men kan også være profylaktisk eller funktionel. Patienter med symptomer fra kæbeled og muskler som følge af sænket bidhøjde kan have behov for en ændring af den vertikale dimension. I mange tilfælde 33

2 øges denne dog primært for at give tilstrækkelig plads til en protetisk rekonstruktion. Hvis tandsliddet har stor progressionshastighed, kan der også være øget følsomhed fra tænderne, hvilket hyppigt konstateres hos unge patienter med erosioner. For ældre er det sjældnere tilfældet, fordi pulpacavum ofte gradvist oblitererer som følge af kronisk irritation af pulpa fremkaldt af tandsliddet. Lokaliseret tandslid med og uden tab af vertikale dimensioner De anteriore tænder i maksillen er hyppigst involveret i lokaliseret tandslid. Behovet for at restaurere her er oftest æstetisk, men behandling kan også være nødvendig for at undgå fraktur af uunderstøttet emalje (Fig. 1) og for at undgå ubehag som følge af smerte, eller funktionelle forstyrrelser ved kraftigt tandslid (Fig. 2). Hvordan man bedst restaurerer sådanne tænder er en interaktion mellem forskellige faktorer: Tandslidmønster Biologiske forhold Interokklusale pladsforhold Æstetiske behov. Fig. 1. Moderat tandslid af fortænder, hvor der er indikation for restaurering med direkte komposit plast på overkæbeincisivernne. Fig. 2. Kraftigt tandslid af de anteriore tænder, hvor en mere omfattende behandling med øgning af den vertikal dimension er nødvendig. 34

3 Hvis tandsliddet primært er lokaliseret palatinalt, vil direkte plastbehandling næsten altid vælges, hvor præparation af tænderne oftest helt kan undgås (Figur 3a-b) (1). Ved mere alvorligt tandslid palatinalt og evt. facialt kan der, hvis pladsen tillader det, også fremstilles keramiske facader eller kroner i glaskeramik (fx IPS Empress eller IPS e.max Press) til adhæsiv cementering (Figur 4a-g). Keramiske facader i litiumdisilikat glaskeramik (fx IPS e.max. Press) kan i følge fabrikanten fremstilles i en tykkelse helt ned til 0,3 mm, selvom de fleste laboratorier dog foretrækker tykkelser større end 0,5 mm, hvilket også gør dem mere håndtérbare. Det er begrænset, hvor meget litteratur der vurderer funktionstiden af facader, men de fleste rapporterer om en holdbarhed sv.t. de fleste kronetyper, dvs. 90 % sidder stadig in situ efter 10 år (2, 3). Undersøgelserne omfatter dog ikke palatinale facader, der sjældent anvendes og hvor kræfterne specielt på patienter med slid hyppigt er kraftigt forøget. Endvidere beskriver flere artikler, at netop dette er en risikofaktor, som øger frekvensen af mislykkede behandlinger, især når der ikke præpareres (3). Keramiske facader er oftest mere æstetiske end plast, men har også den ulempe, at de slider på antagonisterne. For at undgå dette kan palatinale metal-onlay/-facader i ned til 0,5 a b Fig. 3. Restaurering af palatinalt tandslid med direkte plast på 17-årig ung mand som følge af erosion (2-3 l cola dagligt) og natlig bruksisme. (a) Der ses kraftigt slid med bidplateau og eksponering af dentin centralt på palatinalfladerne. Emaljen er tynd men bevaret gingivalt. (b) Uden præparation i tandsubstans er 12,11, 21 og 22 restaureret med direkte plastfacader. Bidplateauet er forsøgt genskabt med henblik på at overføre belastningen i aksial retning. Pladsen til restaurering er i dette tilfælde skabt ved indledende bidhævning i sideregionerne, hvor direkte plast også blev anvendt. 35

4 Fig årig ung mand med slid og erosion som følge af indtagelse af 2-3 l cola dagligt i 2-3 år. Her behandlet med keramiske skalkroner. a b Fig. 4a-b. (a) Overkæbeincisiverne er stærkt eroderede med affladede facialflader, farve forandringer, tynd emalje bevaret gingivalt og approksimalt, reduceret krone højde og begyndende fraktur incisalt. (b) Palatinalt er der tæt relation til pulpa og tænderne er stærkt temperaturfølsomme. c d Fig. 4c-d. (c) Sliddet er kompenseret ved eruption af tænderne, så der er tæt kontakt og ingen plads til restaurering. Præmolarer og molarer har ikke behov for behandling, og bidhævning ønskes derfor undgået. (d) Ansigtsprofilen tillader en let fremføring af overkæbeincisiverne, hvilket udføres med en ekspansionsplade i løbet af to måneder. Fig. 4e. Af hensyn til pulpas beliggenhed udføres der ingen præparation bortset fra en let afglatning incisalt. Der tages aftryk og fremstilles keramiske skalkroner i en tykkelse på ca. 0,5 mm, som udelukkende dækker de eroderede områder facialt, incisalt og palatinalt. 36

5 f g Fig. 4f-g. Efter cementering af keramiske laminatkroner på 12, 11, 21 og 22 med supragingival præparationsgrænse set (f) facialt og (g) palatinalt fra. mm tykkelse cementeret med adhæsivteknik anvendes hos patienter, hvor æstetikken har mindre eller ingen betydning, og hvor der kræves stor styrke (fx bruksister). Ved anvendelse af zirkonia, som også har stor styrke, vil tykkelsen ligeledes skulle være mindst 0,5 mm, men også zirkonia kan give æstetiske problemer som følge af manglende translucens ved restaurering i incisale områder. Herudover vil adhæsiv cementering af både zirkon og guld ikke være lige så holdbar som ved plast og glaskeramik. Hvis tandsliddet har ført til en markant afkortning af kronehøjden, og hvis det vurderes, at behandlingen vil være for omfattende til behandling med plast, kan det være nødvendigt at fremstille tandfarvede kroner. Igen kommer overvejelsen om, hvilket materiale der skal vælges, når både styrke og æstetik skal tilgodeses. Spørgsmålet er, om der skal anvendes et monolitisk kronemateriale som e.max Press med en bøjestyrke på MPa eller en lagdelt keramik med en inderkerne i yttriumstabiliseret zirkoniumdioxid med en bøjestyrke > 800 MPa, hvorpå der pålægges en feldspatisk eller glaskeramisk dækporcelæn med en bøjestyrke på maximalt 125 MPa. Den store udfordring er dermed at få dækporcelænet tilstrækkeligt stærkt til at modstå de kræfter, som hyppigt er ganske store for patienter med udtalt attrition. Under alle omstændigheder gælder det, at æstetikken ved de keramiske materialer næsten altid er omvendt proportional med styrken. Endelig kræver de lagdelte kroner normalt mindst lige så meget plads som en metalkeramisk krone, hvorimod en monolitisk krone kan fremstilles noget tyndere, dvs. med fjernelse af mindre 37

6 tandsubstans. Der vil således altid være flere parametre, der skal vurderes, før et endeligt materialevalg kan foretages. Hovedparten af patienter med anteriort slid får en fysiologisk kom pensation i form af tanderuption, der medfører, at de ok klu - sale tandkontakter bevares. Det fører ofte til, at manglende in terok klusal afstand vanskeliggør efterfølgende restaurering. At skabe plads ved at præparere til indirekte restaureringer på slidte tænder kan meget vel føre til pulpakomplikationer eller senere de vita - li se ring, hvilket har været rapporteret med meget forskellige hyppigheder i litteraturen (4,5). En anden løsning til at skabe plads er beskrevet af Bjørn Dahl og medarbejdere i 1975 (6), hvor en krom-kobolt-skinne designet til at dække lingvalfladerne af de anteriore tænder i overkæben (Fig. 5a) blev anvendt i op til ½ år, indtil de posteriore tænder havde reetableret kontakt. Forfatternes forklaring på dette var, at der skete en anterior intrusion, en posterior eruption samt en let kipning af fortænderne. Herved kunne den vertikale dimension i frontregionen øges med 1-3 mm, således at der blev plads til fremstilling af kroner på fortænderne uden at reducere højden af disse (Fig. 5b). Alternativt kan i dag anvendes en anterior bidskinne i akryl (Fig. 6a-c), eller der kan fremstilles en fast skinne i form af provisoriske eller mere permanente kroner i plast på de anteriore tænder. Hemmings et al. (7) rapporterede om 16 patienter med tandslid på incisiver, hvor mindst fire incisiver havde behov for restaurering. Der blev behandlet med i alt 104 direkte fremstillede plastiske restaureringer efter principperne for minimal tandpræparation, og succesraten efter op til 30 måneder blev opgjort til 89,4%, hvilket vil sige, at under 11 % af restaureringerne var mistet, fraktureret eller havde insufficient kanttilslutning og æstetik herunder uacceptable korpusmisfarvning. Femten af de seksten patienter havde posterior eruption, der førte til, at de okklusale kontakter var reetableret inden for 4-5 måneder. Dette er overensstemmende med vore principper, der angiver, at hvis den passive eruption af tænderne i sideregionen ikke finder sted indenfor seks måneder, vil det være nødvendigt med nye fyldninger eller onlays på de posteriore tænder. 38

7 a b Fig. a-b. Bidhævning udført ad modum Bjørn Dahl. (a) En Dahl skinne i Cr- Co anvendt på en patient med anteriort slid og diastema mediale. (b) Efter 4 måneders anvendelse af Dahl skinne er der plads til at fremstille faste restaureringer. a b c Fig. 6a-c. Bidhævning efter Bjørn Dahl princippet udført med aftagelig akrylskinne. (a) Skinnen blev fremstillet med jævn okklusion og artikulation på alle incisiver og hjørnetænder i underkæben samt med aktiv retention i form af bøjler på 13 og 23. Patienten blev anbefalet at anvende skinnen dag og nat samt om kun at fjerne den i forbindelse med måltider. (b) Efter 5 6 måneders anvendelse erupterede tænderne i siden, og frontregionen blev intruderet, så der blev plads til restaurering af palatinalfladerne i overkæbens frontregion. Herved kunne behandlingen begrænses til restaurering af de tandflader, der var slidte og havde behov for behandling. (c) Efter restaurering med direkte plast palatinalt på 13, 12, 11, 21, 22 og 23. Generelt tandslid med tab af vertikal dimension Når der både er anteriort og posteriort slid, er det også nødvendigt med en forøgelse af den vertikale dimension, hvilket betyder, at behovet for en aggressiv okklusal reduktion ikke er til stede. Selve bidhævningen skal dog tage hensyn til at opretholde et fysiologisk frivejsmellemrum, og det er også væsentligt, at patienten er symptomfri inden behandling. Størrelsen af bidhævningen kan 39

8 Fig. 7. Patient med amelogenesis imperfecta behandlet med bidhævning, keramikkroner og plastrestaureringer. Behandling udført af Anne Dorte Frederiksen. Fig. 7a. Der er sænket ansigtshøjde og behov for bidhævning. Fig. 7b. Diagnostisk opmodellering til vurdering af bidhævning. Fig. 7c. Fremstilling af Copolyester skinner (SIMS) til fremstilling af provisioriske kroner ud fra diagnostiske opmodelleringer. De provisoriske kroner anvendes 6-8 uger til vurdering af æstetik og funktion. Fig. 7d. Rehabilitering af patienten med MK-kroner 17,16 og 26,27, Zirkoniumdioxidkroner (LAVA) 15,14 og 24,25, Litium-disilikate kroner (Empress II) 13,12 og 22, 23 samt 43 og 33, plastrestaureringer 11, 21, 42, 41, 31,

9 bestemmes med en diagnostisk opmodellering (Fig. 7a-d) og provisoriske kroner eller broer, der fremstilles enten indirekte eller direkte ud fra fx co-polyesterskinner (Fig. 7b). De provisoriske kroner og broer bør anvendes 6-8 uger, hvor en vurdering af æstetik og funktion finder sted (8). De fleste raske mennesker vil dog godt kunne acceptere en mindre bidhævning uden at have anvendt en bidhævningsskinne på forhånd. Hvis bidhøjden anslås at skulle hæves >4 mm, anbefales dog, at den nye bidhøjde først afprøves med en bidhævningsskinne. Nogle tandlæger vælger at afslutte bidhævning i de posteriore re gioner før fremstilling af de anteriore restaureringer (Fig. 8a-f). Andre vælger at fremstille de anteriore restaureringer først, hvilket kan være en fordel, hvis bidhævningens primære formål er æstetisk forbedring (9). Herved kan den korrekte bredde:højde-ratio på fortænderne udformes i forhold til smilelinje og patientens æstetiske ønsker. De posteriore tænder restaureres herefter primært for at stabilisere okklusionen, og restaureres der i både over- og underkæbe, er det blevet anbefalet at slutte af med underkæben (9). Endeligt bør det nævnes, at en ortodontisk tilbageregulering af overerupterede tænder kan være en rigtig god løsning, som mange patienter dog fravælger, fordi de ikke ønsker at gennemføre en ortodontisk behandling som indledning til rekonstruktionen af det slidte tandsæt. For de fleste patienter med behov for bidhævning bliver det en stor økonomisk udgift at skulle restaurere det generelt slidte tandsæt. Derfor kan det ofte både økonomisk og biologisk være en god ide at kombinere plastrestaureringer med kronebehandling (10), hvor det selvfølgeligt er væsentligt at vurdere den enkelte tands behov for restaurering (Fig. 9, 10). I tilfælde med stort tandtab kan en partiel protese også være en hjælp, her er det væsentligt, at okklusionen ikke kun etableres på protesen, men at der også etableres tydelig okklusion og artikulation på tænderne. Ved behandling af patienter med høj smilelinje, hvor den alveolære mucosa er meget synlig ved smil (gummy smile), kan det være uhensigtsmæssigt udelukkende at øge den vertikale dimension ved 41

10 Fig. 8. Slid og erosion behandlet med en kombination af direkte og indirekte teknik. a b Fig. 8a-b. (a) Der ses tanderosion som følge af refluks og indtagelse af for megen frugt. Tanden 47 er rodbehandlet og har behov for krone. Tænderne 46, 45 og 44 har dybe cuppings og er følsomme for koldt og ved belastning af eksponeret dentin. Der er behov for afdækning af dentinen og for bidhævning med henblik på at skabe plads til behandling af palatinalfladerne i frontregionen, hvor der også er kraftig erosion. (b) Der indledes med fremstilling af krone på 47, hvor teknikeren bliver bedt om at hæve biddet svarende til den plads, der ønskes i frontregionen (her 2 mm). Dette gøres ved at løfte stillepinden i artikulatoren efter indstøbning i sammenbid. c d Fig. 8c-d. (c) Efter cementering af den keramiske krone på 47. Der er skabt plads til bidhævning med direkte plastteknik på de øvrige behandlingskrævende tænder. (d) Samme dag, hvor kronen cementeres, udføres direkte plastbehandling i begge sider af underkæben. Her ses 46, 45 og 44 behandlet med direkte plast onlays, som er slebet ind til jævn occlusion og artikulation med 2-4 kontaktpunkter på hver tand. 42

11 e f Fig. 8e-f. (e) Umiddelbart efter behandling er der fuld kontakt i sideregionen. Herudover er der lavet hjørnetandsløft i plast. (f) Efter to år er alle restaureringer velfungerende. Fig. 9. Kombination af tænder med indikation for kroner og plastrestaureringer. Patienten har stort tandslid og en del insufficiente fyldninger. Der blev fremstillet MK-kroner (c) i en ny bidhøjde på de tænder med størst behov for kroner (16, 15, 14, 26, 27) og komposit plast på de øvrige tænder (13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25). Fig. 10. Behandling med keramik og plast af svære erosions- og attritionsskader som følge af reflux og bruksisme. a b Fig. 10a-b. (a) Der ses afkortede incisiver og hjørne tænder på en 35-årig mand, som har et æstetisk behov for behandling. (b) Palatinalt er dentinen eksponeret og morfologien er kompromitteret på de fleste tænder. De palatinale cuspides på 14 og 15 er næsten væk, fordi patienten sover mest på højre side. Den tætte relation til pulpa giver patienten symptomer, og der er behov for restaurerende behandling af både forebyggende og æstetiske årsager. 43

12 c d Fig. 10c-d. Underkæbemolarer og -præmolarer har behov for behandling. e f Fig. 10e-f. Her er underkæbemolarer og præmolarer behandlet med direkte plastonlays med let bidhævning (1-2 mm). g h i Fig. 10g-i. (g) I overkæben planlægges det at restaurere 14 og 15 med keramiske onlays og forsøge at få 16 med eksisterende metalkeramikkrone til at eruptere. (h) Der udføres minimal onlaypræparation på 14 og 15 med supragingival champherpræparation i emalje, afrundede cuspides og overdækning af faciale cuspides. (i) Efter adhæsiv cementering af onlays på 14 og

13 j Fig. 10j. Samtidigt fremstilles tilsvarende onlays på 24, 25 og 26 og der udføres en yderligere bidhævning på ca. 1-2 mm. k l Fig. 10k-l. (k) Efter bidhævning først i underkæben med plast og derefter i overkæben med onlays i keramik er der skabt plads til restaurering i frontregionen. (l) Hjørnetanden bygges op i direkte plast, og der slibes ind til hjørnetandsløft ved artikulation. m n Fig. 10m-n. (m) Efter opbygning af begge hjørnetænder med plast er der præpareret med noninvasiv teknik til keramiske skalkroner på 12, 11, 21 og 22. (n) Efter adhæsiv cementering af keramiske skalkroner på incisiverne. 45

14 o p Fig. 10o. Sammenbid umiddelbart efter behandling med keramiske onlays på 14 og 15, direkte plast på 13 og keramiske skalkroner på 12 og 11. Direkte plast onlays på underkæbemolarer og præmolarer er ikke synlige. Der er ikke okklusion på 17 og 16, hvor der afventes elongering ad modum Bjørn Dahl. q Fig. 10p-q. Patienten før (p) og to år efter (q) behandling. at øge højden af tænderne med en bidhævning (Fig. 11a-c). Det vil kunne resultere i uheldig æstetik med meget lange tænder og fortsat synlig gingiva. For sådanne patienter kan det overvejes at udføre en kirurgisk kroneforlængelse med marginal knoglekonturering. Herved øges den koronale tandsubstans med mulighed for øget stubhøjde/retention og dermed bedre prognose for kronerne, samtidig med at synlig gingiva reduceres (Fig. 11c). For at undgå kompromittering af den biologiske bredde placeres præparationsgrænsen ikke mere end 0,5 mm subgingivalt. Samtidigt bør man være opmærksom på, at kirurgisk kroneforlængelse hyppigt fører til gingival recession, og afhængigt af knoglefæstet kan det føre til en ugunstig krone:rod-ratio (11). Holdbarhed (2) Hos en stor del af de patienter, hvor kraftigt tandslid registreres, er der tydelige tegn på bruksisme. Det er ganske almindeligt for voksne mennesker at skære tænder i perioder af deres liv, men for de 46

15 Fig. 11. Patient med amelogenesis imperfecta, behandlet med æstetisk kirurgi, bidhævning og protetik. (Protetisk behandling udført af Anne Dorte Frederiksen og kirurgisk behandling udført af Lars Pallesen). Fig. 11a. Der ses stort slid, sænket bid og høj smilelinje, hvor det vurderes æstetisk uhensigtsmæssigt kun at øge den vertikale dimension. Fig. 11b. Der planlægges en kirurgisk rekonturering af knogle og mucosa udover bidhævningen. Fig. 11c. Umiddelbart efter den kirurgiske rekonturering påsættes provisorisk bro fremstillet ved hjælp af copolyester skinne, der er udformet ud fra den diagnostiske opmodelering. patienter, hvor bruksismen er udtalt (patologisk) med store kræfter involveret, kan man som tandlæge få alvorlige udfordringer, når protetiske restaureringer skal designes (Fig. 12a-d). Hvis ætiologen til tandsliddet er attrition, og årsagen til dette ikke kan elimineres eller begrænses ved brug af en bidskinne, skal man ikke forvente en optimal holdbarhed af de kunstige rekonstruktioner, på samme vis som patientens egen tandsubstans heller ikke har kunnet holde til belastningen. Derimod må der forventes en noget bedre holdbarhed, hvis årsagen til tandsliddet er erosion, hvor patienten selv har mulighed for at eliminere eller begrænse den erosive påvirkning. Det er i alle tilfælde vigtigt, at patientens og tandlægens forventninger til holdbarhed og kommende reparationer afstemmes, inden store restaurerende behandlinger på - begyndes. 47

16 Fig. 12a. Patient med kraftig bruksisme og heraf følgende tandslid og frakturer i keramik og akryl. Patienten har ingen symptomer, men har sænket bidhøjde. Okklusalplanet er meget uregelmæssigt, og den partielle overkæbeprotese har ikke kunnet opretholde den oprindelige bidhøjde. Fig. 12b. Keramiske chippings af dækporcelænet på en MK-bro. Fig. 12c. En provisorisk, fiberforstærket bro anvendt i tre uger på en patient med kraftig bruksisme. Talrige frakturer i plastmaterialet opstod kort tid efter indsættelse af den provisoriske bro. Fig. 12d. Metalkeramisk bro designet med metal på okklusale og palatinale flader for at nedsætte risikoen for keramiske frakturer på en patient med kraftig bruksisme. 48

17 Litteratur 1. Pallesen U, van Dijken J. Noninvasiv behandling af slid og erosion. I: Holmstrup P (red.). Aktuel Nordisk Odontologi. København: Munksgaard, 2011: Beier US, Kapferer I, Burtscher D, Dumfahrt H. Clincial performance of porcelain laminate veneers for up to 20 years. Int J Prosthodont 2012;12: Shetty A, Kaiwar A, Shubhashini N, Ashwini P, Naveen DN, Adarsha MS, et al. Survival rates of porcelain laminate restoration based on different incisal preparation designs: An analysis. J Conserv Dent 2011;14: Saunders W, Saunders E. Prevalence of peri-radicular periodontitis associated with crowned teeth in an adult Scottish subpopulation. Br Dent J 1988;185: Pjetursson BE, Brägger U, Lang NP, Zwahlen M. Comparison of survival and complication rates of tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs) and implant-supported FDPs and single crowns (SCs). Clin Oral Impl Res 2007;18(Suppl. 3): Dahl BL, Krogstad O, Karlsen K. An alternative treatment in cases with advanced localized attrision. J Oral Rehab 1975;2: Hemmings K, Darbar U, Vaughn S. Tooth wear treated with direct composite at an increased vertical dimension. Results at 30 months. J Prosthet Dent 2000;83: Rivera-Morales W, Mohl N. Restoration of vertical dimension of the occlu sion in the severely worn dentition. Dent Clin North Am 1993;36: Spear F. Treating the worn dentition. Course Attendee Manual Dietschi D, Argente A. A comprehensive and conservative approach for the restoration of abrasion and erosion. Part I: Concepts and clinical rationale for early intervention using adhesive techniques. Eur J Esthet Dent 2011;6: Briggs P, Biship K. Fixed prosthesis in the treatment of tooth wear. Eur J Prosthodont Restor Dent 1997; 4:

18

Noninvasiv behandling af slid og erosion

Noninvasiv behandling af slid og erosion Noninvasiv behandling af slid og erosion ULLA PALLESEN & JAN VAN DIJKEN Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Gældende fra 1. august 2015 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

EiDORFF dental inspiration

EiDORFF dental inspiration EiDORFF dental inspiration MK KRONE & BRO Materiale: Metalhætte med påbrændt porcelæn. Styrke: 850 Mpa. Præparationsteknik: Knife edge, chamfer, skulder. Cement: Alle typer. Egenskaber: Kosmetisk flot

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer ejnar gaardmand og dorte haubek Introduktion Tanddannelsesforstyrrelser defineres som defekter i de hårde tandvæv, opstået under tanddannelsen. Denne

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Alsidig og vellykket.

Alsidig og vellykket. Alsidig og vellykket. Toneangivende inden for protetik. Bioplus Artiplus BioStabil Toneangivende inden for protetik Til dette ambitiøse formål har vi mobiliseret alle vores ressourcer: intensiv forskning,

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold EROSIONER Birthe Krabbe Afd.tandlæge Århus kommunale tandpleje Definition: Tab af tandsubstans som følge af kemisk påvirkning, der ikke stammer fra bakterielle aktiviteter Kemiske faktorer ph -emaljeopløseligheden

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Juni 2015 Ansøgningsskema til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det?

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? tandlægeforeningens konference 2008 tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken København Program hvorfor plast? kindtænder : præparation

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Odontologisk æstetik og etik Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af tandsættet ud fra en etisk synsvinkel, især

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER BRUGSVEJLEDNING INTRODUKTION For at få størst mulig succes med dette produkt bør du læse følgende OVC trin-for-trin vejledning omhyggeligt. Både OVC brugsvejledning og OVC Quick Guide kan leveres fra Rhondium

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG 3 VINKLER AF MATRICE DELEN Det extracoronale CEKA REVAX attachment leveres med tre forskelligt vinklede udbrændbare

Læs mere

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING START GUIDE Juni 2013 LITEWIRELEARNING LiteWire - KONCEPT 1 Hvad er LiteWire? LiteWire er et fast apparatur til kosmetisk regulering af det anteriore segment hos voksne patienter uden funktionelle problemer.

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Kurser efterår 2010. Faglig & personlig udvikling Inspiration & ny teknik Networking mød kolleger Humor & seriøsitet Ny viden

Kurser efterår 2010. Faglig & personlig udvikling Inspiration & ny teknik Networking mød kolleger Humor & seriøsitet Ny viden Kurser efterår 2010 Faglig & personlig udvikling Inspiration & ny teknik Networking mød kolleger Humor & seriøsitet Ny viden Inspiration udefra Det glæder mig meget at præsentere efterårets Plandent kursusprogram.

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse

Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse Allan Bardow, Ulla Pallesen & Merete Bakke Slid af tænderne Ved tandslid forstås fysisk og kemisk betinget tab af hård tandsubstans, der ikke er

Læs mere

Brugermanual. Drejelig holder til digital røntgen. Street Dent AB

Brugermanual. Drejelig holder til digital røntgen. Street Dent AB Brugermanual Drejelig holder til digital røntgen Street Dent AB Brugermanual 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse, rengøring og garanti...4 Farvekoder...5 Positionering Liggende bitewing...6

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde T h e l e a d e r i n m a t r i x s y s t e m s Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund.

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Aftryk der gør indtryk. Imprint II. A-silikone aftryksmaterialer

Aftryk der gør indtryk. Imprint II. A-silikone aftryksmaterialer Aftryk der gør indtryk Imprint II A-silikone r Egenskaber Ingen smag og lugt Hurtig aftrykstagning Høj rivstyrke Nøjagtig detaljegengivelse Hydrofilt Dimensionsstabilt Lille permanent deformering Nemt

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere