Projektions-clockradio med infrarød sensor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektions-clockradio med infrarød sensor"

Transkript

1 Projektions-clockradio med infrarød sensor MEDION LIFE P66054 (MD 84385) Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Vedrørende denne vejledning Symboler og signalord, som er brugt i denne vejledning Bestemmelsesmæssig anvendelse Leveringens omfang Sikkerhedsinstruktioner Driftssikkerhed Undgå elektrisk stød Undgå skader Foretag aldrig selv reparationer Instruktion om brugen af batterier Oversigt over enheden Betjeningselementer øverst Betjeningselementer bagpå Betjeningselementer nederst Projektionsenhedens betjeningselementer Inden enheden tages i brug Opstilling af enheden af 50

3 6.2. Aktivering af hukommelsesbeskyttelsesbatteriet Placering af antennen Placering af temperatursensoren Tilslutning af apparatet Tænd enheden for første gang Indstilling af dato og klokkeslet Indstilling af temperaturvisningen Indstilling af klokkeslettet for en tidszone Indstilling af displayet Betjening af enheden Anvendelse af vækkeuret Visning af datoen Projektion af klokkeslettet Betjening af radioen Tænd og sluk Indstilling af lydstyrken Vælg frekvensområde Indstilling af stationer af 50

4 8.5. Anvendelse af sleeptimeren Gendannelse af fabriksindstillingerne De infrarøde sensorers funktion Visning af vækketidspunktet Aktivering af sleeptimeren Visning af frekvensen Afbrydelse af vækkesignalet (snooze) Aktivering af displayet Efter brugen Slukning af enheden Vedligeholdelse og rengøring af enheden Udskiftning af hukommelsesbeskyttelsesbatteriet Afmontering og opbevaring af enheden Fejlfinding Bortskaffelse Tekniske data af 50

5 1. Vedrørende denne vejledning Læs venligst sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt igennem før ibrugtagningen og bemærk advarslerne i brugsvejledningen. Alt arbejde på og med dette apparat må kun udføres, som det står beskrevet i brugsvejledningen. Opbevar altid denne brugsvejledning indenfor rækkevidde. Hvis du sælger eller videregiver apparatet, bør du ubetinget også altid give denne brugsvejledning med. 6 af 50

6 1.1. Symboler og signalord, som er brugt i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige uhelbredelige personskader! FORSIGTIG! Bemærk henvisningerne for at undgå personskader og skader på ejendom! OBS! Bemærk henvisningerne for at undgå skader på ejendom! 7 af 50

7 HENVISNING! Yderligere information om apparatets brug. HENVISNING! Bemærk henvisningerne i brugsvejledningen! ADVARSEL! Advarsel om farer pga. elektrisk stød 8 af 50

8 2. Bestemmelsesmæssig anvendelse MEDION projektionsurradioen MD kan bruges til: modtagelse af radiostationer og aflytning af radioprogrammer vækning med alarmlyd eller radio projektion af klokkeslettet på en væg eller et loft visning af klokkeslettet og rumtemperaturen. Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og brug ikke tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugervejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre personeller tingsskader. Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser. 9 af 50

9 3. Leveringens omfang Under udpakningen bør du sikre dig, at følgende dele blev leveret med: Projektionsurradioen DC 3V hukommelsesbeskyttelsesbatteri CR2032 denne betjeningsvejledning og garantibeviset denne brugsvejledning og garantipapirer. Giv os besked indenfor 14 dage, hvis leveringen ikke er fuldkommen. 10 af 50

10 4. Sikkerhedsinstruktioner 4.1. Driftssikkerhed Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusiv børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner og/eller manglende erfaring, med mindre de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller de af en sådan person har modtaget instruktioner om, hvordan apparatet skal bruges. Lad ikke børn eller personer, der kræver opsyn, håndtere apparatet uden opsyn. De kan ikke altid vurdere mulige farer korrekt. Opbevar apparatet og dets tilbehør på et sted, som børn ikke kan nå. FARE! Opbevar også emballagen udenfor børns rækkevidde. Der er fare for kvælning! Kig ikke direkte ind i lysstrålen. 11 af 50

11 Ret aldrig lysstrålen direkte mod personer eller dyr Undgå elektrisk stød Anvend kun enheden i tørre rum. Sørg for, at der aldrig kan komme væsker eller genstande ind i enheden. Kontroller enheden og alle dele for synlige skader. Du må kun bruge enheden i fejlfri tilstand. Tilslut kun enheden til en korrekt installeret stikkontakt med 230 V~ 50 Hz. Strømstikket skal være frit tilgængelig, så du i nødstilfælde nemt og hurtigt kan koble enheden fra lysnettet. Træk altid strømstikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser og hvis du ikke bruger enheden i en længere periode. Træk kun i strømstikket. Undgå at udsætte enheden for vandsprøjt eller vandstænk. Stil al- 12 af 50

12 drig genstande fyldt med væske (f.eks. vaser) - på eller over enheden. Undgå at bøje eller klemme netledningen. Rør ikke netledningen med våde hænder. Undgå at stikke genstande ind i kabinettet, og åbn aldrig kabinettet. Hvis netledningen er beskadiget, skal du få enheden repareret af kvalificerede fagfolk, inden du bruger den igen. Overlad altid vedligeholdelsesarbejde til kvalificerede fagfolk. De skal være uddannet til at arbejde med elektriske husholdningsapparater og have tilsvarende erfaring. Ellers bringer du dig selv og andre i fare. Lad aldrig børn eller personen med begrænsede fysiske eller mentale evner anvende enheden uden opsyn. Opbevar enheden utilgængeligt for dem. Tilslut ikke antennerne til en udendørsantenne. 13 af 50

13 Undgå yderligere varmetilførsel, f.eks. i form af direkte sollys, varmeapparater, andre apparater osv. Undgå at tildække udluftningshullerne Undgå skader Placer enheden på et fast, plant underlag. Undgå underlag, hvor enheden udsættes for kraftige vibrationer. Undgå at udsætte enheden for meget høje eller lave temperaturer. Placer enheden på et skridsikkert underlag. Ellers kan mange underlag eller rengøringsmidler beskadige enhedens gummifødder. I så fald kan underlaget blive snavset til eller beskadiget. Rengør kun enheden med en klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel, eller med en antistatisk klud Foretag aldrig selv reparationer OBS! I tilfælde af fejl henvend dig til Medion Service Center eller et andet egnet elektroværksted, for at undgå farer. 14 af 50

14 4.5. Instruktion om brugen af batterier Batterier kan indeholde brandbare stoffer. Ved uhensigtsmæssig behandling kan batterier løbe ud, blive meget varme, antændes eller endda eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet eller dit helbred. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved uhensigtsmæssig udskiftning af batterierne. Udskiftes kun med den samme eller en ligeværdig batteritype. Bemærk i denne forbindelse følgende henvisninger: Opbevar batterier udenfor børns rækkevidde. Skulle det ske, at batterier bliver slugt, så henvend dig venligst straks til din læge. Genoplad aldrig batterier, der ikke er genopladelige. Eksplosionsfare! Kortslut aldrig batterierne og apparatets tilslutningsklemmer. Udsæt aldrig batterier for overdreven varme, som f.eks. solskin, ild 15 af 50

15 eller lignende. Undlad at adskille eller misforme batterierne. Du kan få sår på hænder eller fingre eller batterivæsken kan komme i dine øjne eller på din hud. Hvis dette skulle ske, skylles de respektive steder med store mængder rent vand og lægen kontaktes straks. Undgå stærke stød og rystelser. Ved behov rengøres batteriets og apparatets kontakter før ilægningen. Skift aldrig rundt på polerne. Sørg for at polerne Plus (+) og Minus (-) er isat korrekt, for at undgå kortslutninger. Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer. Dette kunne føre til fejlfunktioner i dit apparat. Desuden ville det svagere batteri blive afladet for hurtigt. Fjern straks brugte batterier fra apparatet. 16 af 50

16 Fjern batterierne fra dit apparat, hvis du ikke kommer til at bruge det i længere tid. Udskift alle brugte batterier i et apparat på samme tid med nye batterier af samme type. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil gemme batterierne eller kaste dem bort. 17 af 50

17 5. Oversigt over enheden 18 af 50

18 Nr. Funktion 1 Betjeningselementer øverst 2 Display 3 Betjeningselementer bagpå 4 Højttaler 5 Betjeningselementer nederst 6 Projektionsenhedens betjeningselementer 19 af 50

19 5.1. Betjeningselementer øverst 20 af 50

20 Nr. Funktion Nr. Funktion 1 Infrarøde sensorer Knappen Vækketidspunkt 2 6 AL.2 2 Knappen DST/YEAR: Knappen Vækketidspunkt 1 Reducer værdier, vis klokkeslettet 7 AL.1 for en tidszone eller året 3 TÆND/SLUK-knap ( ) Knappen BAND: Bruges til 8 at vælge FM eller AM 4 5 Knappen MODE: Indstil år, dato, klokkesletvisning (12/24 timer) eller klokkeslet Knappen Indstil vækketidspunkt AL.SET 9 10 Knappen SNOOZE/ SLEEP: Afbryd vækkesignalet. Anvendelse af sleeptimeren Knappen C/F/DAY: Reducer værdier, skift temperaturvisning, eller vis datoen 21 af 50

21 5.2. Betjeningselementer bagpå 22 af 50

22 Nr. Funktion 1 Lydstyrkeknap VOLUME 2 Knap for displayets lysstyrke DISPLAY-DIMMER 3 Temperatursensor 4 Netledning 5 Antenne 6 Frekvensvalgknap TUNING 23 af 50

23 5.3. Betjeningselementer nederst Nr. Funktion 1 Knap til nulstilling til fabriksindstillingerne RESET 2 Rum til hukommelsesbeskyttelsesbatteriet 24 af 50

24 5.4. Projektionsenhedens betjeningselementer Nr. Funktion 1 Indstillingsknap for projektionsskarpheden 2 Knap til projektion ON/OFF 3 Knap til 180 -projektion 180 FLIP 25 af 50

25 6. Inden enheden tages i brug 6.1. Opstilling af enheden Pak alle enhedens dele ud. Fjern alt emballagemateriale. Kontroller pakkens indhold. Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn. Placer enheden på et plan, fast underlag Aktivering af hukommelsesbeskyttelsesbatteriet For at sikre, at det indstillede klokkeslet og tidshukommelsen bevares i tilfælde af et strømsvigt, kan der anvendes et hukommelsesbeskyttelsesbatteri. Hukommelsesbeskyttelsesbatteriet aktiveres ved at trække den beskyttelsesfilm, der stikker ud af batterirummet, ud Placering af antennen Antennekablet er rullet sammen ved leveringen. Sørg for, at antennekablet rulles helt ud. 26 af 50

26 Bevæg langsomt antennen i forskellige retninger. Når radiosenderen modtages godt, skal du lade antennen blive i denne position. Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du ændre antennens (FM) position i radiofunktionen Placering af temperatursensoren For at kunne måle rumtemperaturen skal du undgå yderligere varme- eller kuldetilførsel omkring temperatursensoren, f.eks. i form af direkte sollys, varmeapparater, andre apparater osv Tilslutning af apparatet Følg sikkerhedsanvisningerne i starten af denne vejledning. Sæt strømstikket i en stikkontakt 230 V~ 50 Hz Tænd enheden for første gang Displayets belysning tændes. Alle indikatorer i displayet lyser i to sekunder. Derefter vises et forudindstillet klokkeslet og en forudindstillet dag. I displayets højre del vises den aktuelle temperatur. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du aktivere hukommelsesbeskyttelsesbat- 27 af 50

27 teriet ved at trække den beskyttelsesfilm, der stikker ud af batterirummet, ud. Indstil klokkeslettet og datoen som beskrevet i de følgende afsnit Indstilling af dato og klokkeslet Tryk på knappen MODE, og hold den inde i ca. to sekunder, indtil visningen af årstallet blinker. Nu kan du ændre den blinkende værdi med knapperne eller. Hvis du ikke ændrer værdien inden for ca. 30 sekunder, vises den oprindelige værdi igen. Hvis du vil øge værdien, skal du trykke på knappen en gang. Hvis du vil reducere værdien, skal du trykke på knappen en gang. Hvis du vil ændre værdien hurtigt, skal du trykke på knappen eller i mere end to sekunder. Indstil det ønskede årstal. Tryk på knappen MODE. Datoen vises. Månedsvisningen blinker. Indstil den ønskede måned med knapperne eller. Tryk på knappen MODE. Dagsvisningen blinker. 28 af 50

28 Indstil den ønskede dag med knapperne eller. Tryk på knappen MODE. Du kan indstille klokkeslettet i 24 timers- eller 12 timerstilstand. Den aktuelt indstillede tilstand blinker. Indstil den ønskede tilstand med knapperne eller. Tryk på knappen MODE. Klokkeslettet vises. Timevisningen blinker. Indstil den ønskede time med knapperne eller. Tryk på knappen MODE. Minutvisningen blinker. Indstil det ønskede minuttal med knapperne eller. Tryk på knappen MODE. Det indstillede klokkeslet vises og er nu gemt Indstilling af temperaturvisningen Med knappen C/F øverst på enheden kan du skifte mellem visning af rumtemperaturen i C (grader Celsius) og F (grader Fahrenheit). Tryk på knappen C/F, og hold den inde i 5 sekunder. I displayets højre del vises den valgte temperaturenhed. 29 af 50

29 6.9. Indstilling af klokkeslettet for en tidszone Med knappen DST øverst på apparatet kan du skifte mellem centraleuropæisk tid (CET) og centraleuropæisk sommertid (CEST). Hvis du vil indstille centraleuropæisk sommertid, skal du trykke på knappen DST og holde den inde i ca. tre sekunder. Den centraleuropæiske sommertid og et solsymbol vises. Hvis du vil indstille centraleuropæisk tid, skal du gøre som beskrevet ovenfor. På displayet vises centraleuropæisk tid Indstilling af displayet Med knappen DISPLAY DIMMER kan du indstille displayets lysstyrke i to trin eller udelukkende aktivere displayet og projektionsenheden for vækketidspunktet. Hvis du vil gøre displayet lysere, skal du sætte knappen DISPLAY DIM- MER til indstillingen HIGH. Hvis du vil gøre displayet mørkere, skal du sætte knappen DISPLAY DIM- MER til indstillingen LOW. Hvis du kun vil indstille displayet for vækketidspunktet, skal du sætte knappen DISPLAY DIMMER til indstillingen AUTO OFF. 30 af 50

30 Displayet og projektionsenheden deaktiveres efter ca. 15 sekunder. 7. Betjening af enheden 7.1. Anvendelse af vækkeuret Indstilling af vækketidspunkt og vækningstype Du kan indstille to forskellige vækketidspunkter (AL.1 og AL.2). Desuden kan du vælge, om du vil vækkes af radioen eller af alarmlyde. Hvis du vil have vist klokkeslettet, skal du trykke på knappen MODE Få vist den aktuelle indstilling Tryk på knappen AL.SET. På displayet vises AL1 og den aktuelle indstilling for det første vækketidspunkt. Hvis du vil have vist det andet vækketidspunkt, skal du trykke på knappen AL.SET en gang til. På displayet vises AL2 og den aktuelle indstilling for det andet vækketidspunkt. Hvis du vil ændre det viste vækketidspunkt, skal du gøre følgende: Tryk på tasten AL.SET, og hold den inde i 2 sekunder. 31 af 50

31 Vækketidspunktets timeangivelse blinker. Indstil den ønskede time med knapperne eller. Tryk på knappen AL.SET. Minutvisningen blinker. Indstil det ønskede minuttal med knapperne eller. Tryk på knappen AL.SET. Du kan nu foretage følgende vækningsindstillinger: 1-7 mandag - søndag 1-5 hverdage: mandag - fredag 6-7 weekend: lørdag og søndag 1-1 en enkelt dag. Hvis du vil angive en enkelt dag, skal du trykke på knappen AL.SET. En ugedag blinker. Indstil den ønskede ugedag med knappen eller. Det andet vækketidspunkt blinker. Indstil det ønskede andet vækketidspunkt på samme måde Aktivering af vækkeuret For hvert vækketidspunkt findes der en knap øverst på enheden. Med denne knap 32 af 50

32 kan du slå vækkeuret til og fra og vælge vækkesignalet. Når vækkeuret er slået til, vises symbolet for det tilsvarende vækketidspunkt til højre på displayet. Hvis du vil aktivere vækkeuret for det første vækketidspunkt, skal du trykke på knappen AL.1. Symbolet AL.1 for det første vækketidspunkt vises til højre ved siden af klokkeslettet. Hvis du vil aktivere vækkeuret for det andet vækketidspunkt, skal du trykke på knappen AL.2. Symbolet AL.2 for det første vækketidspunkt vises til højre ved siden af klokkeslettet Valg af vækkesignal Når vækkeuret er slået til, vises et af følgende symboler alt afhængigt af det valgte vækkesignal: Symbol Vækkesignal Aktuelt radioprogram Alarmlyd 33 af 50

33 Tryk på knappen for det ønskede vækketidspunkt, indstil symbolet for det ønskede vækkesignal vises Afbrydelse af vækkesignalet (snooze) Når du har slået vækkeuret til, hører du for det indstillede vækketidspunkt det aktuelle radioprogram eller alarmlyden. Efter tredive minutter stopper vækkesignalet automatisk. Hvis du vil afbryde vækkesignalet, skal du gøre følgende: Tryk på knappen SNOOZE/SLEEP. Vækkesignalet stopper. Efter ni minutter høres vækkesignalet igen Afslutning af vækningen Tryk på knappen (TÆND/SLUK). Vækkesignalet stopper. Vækkeuret er stadig slået til Deaktivering af vækkeuret Hvis du vil slå vækkeuret fra, skal du trykke på knappen for det tilsvarende vækketidspunkt, indtil indikatoren AL1 hhv. AL2 ikke længere vises. 34 af 50

34 7.2. Visning af datoen Hvis du vil have vist året, skal du trykke på knappen. Hvis du vil have datoen, skal du trykke på knappen. Efter fem sekunder vises den normale visning igen Projektion af klokkeslettet For at klokkeslettet kan vises med god synlighed på en væg eller et loft, skal rummet være mørkt. FORSIGTIG! Fare for øjenskader, hvis man ser ind i lysstrålen! Kig ikke direkte ind i lysstrålen. Ret aldrig lysstrålen direkte mod personer eller dyr. Drej projektionslinsen i den ønskede retning. Projektionsafstanden er ca. 0,9 2,7 m. Hvis du vil projicere klokkeslettet, skal du trykke på knappen ON/OFF på projektionsenheden. Indstil projektionens skarphed med indstillingsknappen på projektionsenheden. 35 af 50

35 Hvis du vil have vist klokkeslettet spejlvendt, skal du trykke på knappen 180 FLIP. Hvis du vil stoppe projektionen af klokkeslettet, skal du trykke på knappen ON/ OFF igen. 8. Betjening af radioen 8.1. Tænd og sluk Hvis du vil tænde radioen, skal du trykke på knappen (TÆND/SLUK). På displayet vises den indstillede stations frekvens. Du hører det aktuelle program. Hvis du vil skifte mellem visning af klokkeslettet og frekvensen, skal du trykke på knappen MODE. Hvis du vil slukke radioen, skal du trykke på knappen (TÆND/SLUK) Indstilling af lydstyrken Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen VOLUME bag på enheden. Hvis du vil øge lydstyrken, skal du dreje lydstyrkeknappen i retningen af 50

36 Hvis du vil reducere lydstyrken, skal du dreje lydstyrkeknappen i retningen Vælg frekvensområde Du kan indstille frekvensområdet ved hjælp af knappen BAND øverst på enheden. Hvis du vil skifte mellem frekvensområderne FM og AM, skal du trykke på knappen BAND. Det frekvensområde, der er aktuelt er indstillet, vises til venstre på displayet Indstilling af stationer Indstil den ønskede frekvens ved hjælp af stationsknappen TUNING bag på enheden. Den aktuelt indstillede frekvens vises på displayet Anvendelse af sleeptimeren Du kan vælge et tidsrum, hvorefter radioen skal slukke automatisk. Du kan vælge mellem følgende tidsrum: 90 minutter 60 minutter 37 af 50

37 30 minutter 15 minutter. Tænd radioen. Tryk på knappen SNOOZE/SLEEP, indtil det ønskede minuttal vises. I displayets venstre del vises SLP. Radioen slukkes, når det valgte tidsrum er forløbet. Hvis du vil slå sleeptimeren fra, skal du trykke på knappen (TÆND/ SLUK). Indikatoren SLP vises ikke længere på displayet. 9. Gendannelse af fabriksindstillingerne Med knappen RESET nederst på enheden kan du gendanne fabriksindstillingerne. Gendan altid fabriksindstillingerne efter et batteriskift. Hvis displayet ikke fungerer korrekt, bør du også gendanne fabriksindstillingerne. Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke på knappen RESET med spidsen af en kuglepen. 38 af 50

38 Enheden nulstilles til fabrikstilstanden. Displayets belysning tændes. Alle indikatorer i displayet lyser i to sekunder. Derefter vises fabriksindstillingerne på displayet. 10. De infrarøde sensorers funktion Du kan styre forskellige af enhedens funktioner med en håndbevægelse. Udfør håndbevægelsen over enhedens infrarøde sensorer. 39 af 50

39 En signaltone bekræfter modtagelsen af signalet Visning af vækketidspunktet Når radiofunktionen er slået fra, kan du få vist vækketidspunkterne på displayet. Hvis du vil have vist det første vækketidspunkt, skal du bevæge hånden over de 40 af 50

40 infrarøde sensorer i et sekund. Der høres en signallyd. Vækketidspunktet vises på displayet. Hvis du vil have vist det andet vækningstidspunkt, skal du gentage håndbevægelsen Aktivering af sleeptimeren Når radioen er aktiveret, kan du aktivere sleeptimeren. Hvis du vil aktivere sleeptimeren, skal du bevæge hånden over de infrarøde sensorer i to sekunder. Der høres en signallyd. Du kan vælge et tidsrum, hvorefter radioen skal slukke automatisk. Du kan vælge mellem følgende tidsrum: 90 minutter 60 minutter 30 minutter 15 minutter. Tryk på knappen SNOOZE/SLEEP, indtil det ønskede minuttal vises. I displayets venstre del vises SLP. Radioen slukkes, når det valgte tidsrum er forløbet. 41 af 50

41 10.3. Visning af frekvensen Når radioen er aktiveret, kan du få vist radiofrekvensen. Hvis du vil have vist frekvensen, skal du bevæge hånden over de infrarøde sensorer i et sekund. Der høres en signallyd. Den aktuelle radiofrekvens vises på displayet Afbrydelse af vækkesignalet (snooze) Når vækkeuret er aktiveret, kan du afbryde vækkesignalet. Hvis du vil afbryde vækkesignalet, skal du bevæge hånden over de infrarøde sensorer i et sekund. Vækkesignalet slukkes. Efter ni minutter høres vækkesignalet igen Aktivering af displayet Når radioen er slået fra, og der er valgt AUTO OFF for knappen DISPLAY DIMMER, kan du aktivere displayet og projektionsenheden i ca. 15 sekunder. Hvis du vil aktivere displayet og projektionsenheden, skal du bevæge hånden over de infrarøde sensorer i et sekund. Der høres en signallyd. Displayet er aktiveret. 42 af 50

42 11. Efter brugen Slukning af enheden Hvis du vil slukke enheden, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten. PAS PÅ! Beskadigelse af enheden som følge af lækkende hukommelsesbeskyttelsesbatteri. Fjern hukommelsesbeskyttelsesbatteriet, hvis du i længere tid ikke tilslutter enheden til lysnettet. 12. Vedligeholdelse og rengøring af enheden FARE! Fare for elektrisk stød! Følg sikkerhedsanvisningerne i starten af denne vejledning. Åbn aldrig enhedens kabinet. 43 af 50

43 PAS PÅ! Skader på enheden som følge af statisk elektricitet, forkerte rengøringsmidler eller indtrængen af væsker! Brug kun en klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel, eller en antistatisk klud. Sørg for, at der ikke kan trænge væsker ind i enheden. Tør jævnligt enheden af med en let fugtet klud eller en antistatisk klud Udskiftning af hukommelsesbeskyttelsesbatteriet Hvis du vil udskifte et hukommelsesbeskyttelsesbatteri, skal du gøre følgende: Tag strømstikket ud af stikkontakten. Læg forsigtigt enheden med forsiden nedad på et blødt underlag. Sørg for, at enheden ikke bevæger sig i denne position. Hold enheden fast med en hånd. Løsn batterirumlågets skrue med en stjerneskruetrækker. 44 af 50

44 Fjern batterirummets låg. Fjern det brugte møntcellebatteri. Sæt et møntcellebatteri af typen CR2032 i med polerne vendende rigtigt. Den korrekte placering af hukommelsesbeskyttelsesbatteriet er angivet på batterirummets låg. Sæt batterirummets låg på. Fastgør det med skruen. Efter en batteriudskiftning skal du bruge en kuglepen til at trykke på knappen RESET bag på enheden. 45 af 50

45 12.2. Afmontering og opbevaring af enheden Sluk enheden. Fjern hukommelsesbeskyttelsesbatteriet. Pak enheden ned i den originale emballage. Opbevar enheden på et tørt sted. 46 af 50

46 13. Fejlfinding Hvis enheden ikke fungerer fejlfrit, skal du kontrollere følgende punkter. Hvis problemet ikke bliver løst, bedes du kontakte MEDION-Service. Funktion Årsag Løsning Ved radiomodtagelse høres ingen lyd. Lydstyrken er for lav. Skru op for lydstyrken. Stationen er blevet indstillet forkert. Indstil stationen igen. Radiomodtagelsen forstyrres. Antennesignalet er for svagt. Forstyrrelser fra elektriske apparater. FM: Flyt antennen. AM : Drej enheden, eller stil den et andet sted. Placer enheden et andet sted. 47 af 50

47 Funktion Årsag Løsning Enheden reagerer ikke på tryk på knapperne. Displayvisningen er forkert. Der er opstået en elektrostatisk afladning. Der er opstået en fejlfunktion. Sluk enheden. Tag strømstikket ud af stikkontakten. Fjern hukommelsesbeskyttelsesbatteriet. Sæt hukommelsesbeskyttelsesbatteriet i igen efter et par sekunder. Tænd enheden igen efter et par sekunder. Tryk på knappen RESET nederst på enheden med spidsen af en kuglepen. Dermed slettes alle de indstillinger, som du har foretaget. 48 af 50

48 14. Bortskaffelse Emballage Enheden er pakket i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. Apparatet Apparatet er udstyret med et indbygget højtydende litium-batteri. Når apparatet er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald.forhør dig i stedet hos de lokale myndigheder om mulighederne for miljømæssigt korrekt bortskaffelse på indsamlingssteder. Batterier Brugte/defekte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. 49 af 50

49 15. Tekniske data Mål: bredde ca. 185 mm diameter 70 mm Vægt ca. 0,47 kg Strøm forsyning 230 V~, 50 Hz Hukommelsesbeskyttelses batteri Litium-møntcelle DC 3V, CR2032 Effektforbrug 5 watt Frekvensområde: FM 87,5-108 MHz AM khz 50 af 50

50 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) /27/13

Tekstkonventioner. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger som f.eks. særlige anvisninger for erhvervsmæssig brug af enheden.

Tekstkonventioner. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger som f.eks. særlige anvisninger for erhvervsmæssig brug af enheden. Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af MEDION projektionsurradioen MD 82472, der i det følgende blot omtales som "enheden". Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Vedrørende denne vejledning... 5 Symboler og signalord, som er brugt i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Projektions-clockradio med infrarød sensor MEDION LIFE E66331 (MD 80024)

Betjeningsvejledning. Projektions-clockradio med infrarød sensor MEDION LIFE E66331 (MD 80024) Betjeningsvejledning Projektions-clockradio med infrarød sensor MEDION LIFE E66331 (MD 80024) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter...

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter... Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj!... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for at nettilslutningen er let tilgængelig... 3 Reparér aldrig selv apparatet...

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...5 2. Korrekt

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Trådløs ringeklokke LIFETEC MD Betjeningsvejledning

Trådløs ringeklokke LIFETEC MD Betjeningsvejledning Trådløs ringeklokke LIFETEC MD 16179 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold... 3 1.1. Læsning og opbevaring af brugsanvisningen... 4 1.2. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betegnelse af delene MODE STANDBY

Betegnelse af delene MODE STANDBY Betegnelse af delene 1. Batterioplader 2. Fastgørelseshuller 3. Netkabel med stik 4. Pluspol-klemme (rød) med tilslutningskabel 5. Minuspol-klemme (sort) med tilslutningskabel 6. Tast MODE 7. LED Modus

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815)

Betjeningsvejledning. Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815) Betjeningsvejledning Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Trådløse hovedtelefoner

Trådløse hovedtelefoner Trådløse hovedtelefoner MEDION LIFE E69288 (MD 84299) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning.

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere