R 25x-TC* > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R 25x-TC* 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING"

Transkript

1 R 5x-TC* 5 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

2 Kære kunde Hjertelig tillykke med anskaffelsen af Deres kamin. De har anskaffet Dem et kvalitetsprodukt, som De kan få glæde af mange år frem i tiden. Forudsat at ovnen anvendes forsvarligt naturligvis. Læs derfor først denne brugsanvisning, så Deres kamin kan holde længe. På fabrikantens vegne giver vi måneders garanti på alle opståede materiale- og fremstillingsfejl. Vi ønsker dem meget varme og komfort med Deres kamin. Med venlig hilsen PVG International b.v. Afdeling kundeservice LÆS FØRST BRUGSANVISNINGEN. SPØRG DERES KAMIN-HANDLER, HVIS DE HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL. FOLD DEN SIDSTE SIDE UD FØR LÆSNINGEN.

3 GENERELT OM BRUGEN VIGTIGE DELE Dette er i store træk, hvordan Deres kamin skal anvendes. For mere detaljerede handlinger henvises Sluk knap til VEJLEDNINGEN (side 9 og frem). Drejeknap Fjern alt emballagemateriale (se kapitel A, fig. A). Tændknap Fyld skiftetanken isæt denne i ovnen og vent 0 minutter, før ovnen tændes (se kapitel B, fig. G). Forbrændingskammer Sæt batterierne i holderen (se kapitel A, fig. F). Håndtag til for- Kontrollér at forbrændingskammeret står helt lodret (se kapitel A, fig. F). brændingskammer Brændstofindikator 5 Tænd kaminen ved at dreje drejeknappen til højre indtil den ikke kan drejes længere og tryk derefter tændingsknappen Grill roligt ind (se kapitel C. Fig. K og L). Dæksel til skiftetank Efter at kaminen er blevet tændt varer det 0 til 5 minutter førend det kan kontrolleres om kaminen brænder korrekt. Skiftetank 7 Sluk for ovnen (se kapitel E). Brændstofmeter til skiftetank Den første gang lugter ovnen 'ny', når den brænder. Opbevar brændstoffet på et køligt og mørkt sted. Brændstof ældes. Start hver fyringssæson med Glødespiral Batteriholder nyt brændstof. Når De fyrer med Zibro Extra eller Zibro Kristal, er De garanteret brændstof af den rigtige kvalitet. Hvis De skifter over til et andet mærke/type petroleum, skal De lade ovnen brænde helt tom først. 7

4 HVAD MAN FØRST SKAL VIDE SØRG ALTID FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION For alle kamin-modeller gælder et bestemt minimumsrum, hvor ovnen kan bruges uden ventilation og uden fare. (se kapitel J). Hvis det pågældende rum er mindre end angivet, skal der altid åbnes et vindue eller en dør på klem (±,5 cm). Dette tilrådes også i rum, der er velisolerede eller uden gennemtræk og/eller ligger over 500 m. Hvis der er utilstrækkelig ventilation (læs: ilt), slukkes ovnen i øvrigt automatisk. Brug ikke Deres Zibro i kældre eller andre underjordiske rum. SIKKERHEDSSYSTEM Når ovnen er tændt, kan det forekomme, at den slukker automatisk ved en forholdsvis lav temperatur i værelset (9 til 0 C). Dette skyldes, at der er akkumuleret varme i ovnen. Dette fænomen er en logisk følge af den sikkerhedsmekanisme (lovpligtig iht. NF D5-00), der er anbragt, og er ikke tegn på en defekt. Når ovnen bruges i lavere omgivelsestemperaturer, forekommer dette ikke. SAFE TOP Kaminen er udstyret med en safe top. Denne mindsker temperaturen på toppladen. Dermed bliver risikoen for uheld mindsket, hvis man skulle komme til at berøre toppladen. Pas på: Toppladen er stadigvæk varm. Undgå enhver kontakt med toppladen og frontgitteret. Kun med den rigtige type brændstof er De garanteret ufarlig, effektiv og komfortabel brug af ovnen. DET RIGTIGE BRÆNDSTOF Deres kamin er fremstillet til at anvende vandfrit, rent petroleum af god kvalitet så som Zibro Extra eller Zibro Kristal. Kun med dette, fås en ren og optimal forbrænding. Brændstof af ringere kvalitet kan medføre: Overdreven tjæredannelse på vægen Ufuldstændig forbrænding Begrænset levetid for væge og ovn Røg eller stank Hvidt anslag på frontgitter eller topplade. Det rigtige brændstof er af stor betydning for en ufarlig, effektiv og komfortabel brug af ovnen. Spørg altid den nærmeste kamin-forhandler efter den rigtige type brændstof til Deres ovn. A Denne transportprop findes løst i kassen. Kun med denne kan ovnen transporteres uden problemer. Gem den derfor omhyggeligt. 8

5 B VEJLEDNING A INSTALLATION AF OVNEN C Tag forsigtigt Deres Zibro ud af kassen og kontroller indholdet. Ud over ovnen skal der forefindes følgende: En transportprop Denne brugsanvisning Gem kassen og emballagematerialet (fig. A) til opbevaring eller transport. D E Fjern det øvrige emballagemateriale: Tag den højre side af frontgitteret ud af de to huller ved at trække den højre side af frontgitteret til venstre og træk det herefter fremad (fig. B). Træk begge ender af emballagematerialet tilbage og samtidig lidt nedad (fig. C). Tag forbrændingskammeret ud af kaminen og fjern emballagematerialet under det (fig. D). Sæt derefter brænderen tilbage på dens plads. Check at brænderen er placeret korrekt, ved at skubbe spiralen fra den ene side til den anden (fig. F). Luk gitteret ved at løfte forsigtigt i dette og placér det i hullet. Åbn låget til den transportable tank og fjern papstykket. Hvis den venstre side af frontgitteret er blevet fjernet fra hullerne, placer da først den øverste venstre del af frontgitteret i det øverste venstre hul og indsæt derefter den nederste del af frontgitteret i det nederste venstre hu (fig. E). F Fyld skiftetanken som det beskrives i kapitel B. Sæt batterierne i den dertil beregnede holder på bagsiden af ovnen (fig. G). Vær opmærksom på ± polerne. G 5 Gulvet skal være stabilt og i vater. Flyt ovnen, hvis den ikke står helt i vater. Forsøg ikke at korrigere dette ved at lægge bøger eller andet under den. Deres kamin er nu klar til brug. H B PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF Fyld ikke skiftetanken i beboelsesrum, men et mere velegnet sted (man kan altid komme til at spilde lidt). Påfyldningen foretages således: Sørg for, at ovnen er slukket. Åbn dækslet og løft skiftetanken ud af ovnen (fig. H). Bemærk: Det kan dryppe lidt fra tanken. Sæt skiftetanken ned på jorden (med proppen opad) og skru tankproppen af. 9

6 I J 5 7 Stik det glatte og hårdeste rør på brændstofhæverten ned i dunken. Sørg for at dunken står højere end skiftetanken (fig. I). Den ribbede slange stikkes ind i åbningen på skiftetanken. Drej knappen øverst på pumpen fast (til højre). Tryk på pumpens orange håndtag et par gange, til brændstoffet begynder at løbe ned i skiftetanken. Når dette sker, behøver man ikke at trykke mere på pumpen. Hold øje med brændstofmeteret på skiftetanken under påfyldningen (fig. J). Når den er fuld, standses påfyldningen ved at dreje knappen øverst på pumpen løs (til venstre). Fyld ikke tanken for meget. Særligt ikke, hvis brændstoffet er meget koldt (brændstoffet udvider sig, når det bliver varmere). Lad brændstoffet, som er blevet til overs i pumpen løbe tilbage i dunken og fjern forsigtigt pumpen. Skru tankens dæksel godt på. Fjern eventuelt spildt brændstof. Tom Fuld 8 Kontrollér om tankproppen sidder rigtigt og er skruet fast. Sæt skiftetanken tilbage i ovnen (med dækslet nedad). Luk dækslet. C SÅDAN TÆNDES OVNEN En ny ovn kan i starten forårsage en svag lugt. Sørg derfor for ekstra ventilation eller tænd ovnen første gang uden for beboelsesrummet. Hvis ovnen bruges for første gang, skal man vente ca. 0 minutter efter, at den fyldte skiftetank er anbragt, før ovnen tændes. På denne måde kan vægen suge brændstof til sig. Det samme gælder, hvis ovnen har været brændt helt tør og efter udskiftning af vægen. K Før kaminen tændes, kontroller da altid brændstofindikatoren for at vide om tanken skal påfylde. Tænd altid ovnen med den elektriske tænder. Brug aldrig tændstikker eller en lighter. Sådan gør De: L Drej drejeknappen til højre indtil den ikke kan komme længere (fig. K). Med et let tryk kan man dreje drejeknappen lidt længere frem, men den fejdrer tilbage af sig selv. Tryk tændknappen ind (fig. L), men ikke alt for hårdt. Så snart man kan se en flamme i forbrændingskammeret, kan man slippe tændknappen. Kaminen har kun kortvarigt været i brug og drejeknappen bliver ikke låst. Drej først drejeknappen (fig. M) helt mod venstre før at vægen bringes i den højeste position inden at der tændes (kapitel C). F Efter ovnen er tændt, skal det altid kontrolleres, at forbrændingskammeret står rigtigt, ved at skubbe det fra venstre til højre (fig. F) vha. håndtaget. Dette skal kunne foretages uden modstand. Hvis forbrændingskammeret ikke står rigtigt, kan det medføre røg- og sodudvikling. 0

7 M D REGULERING AF FLAMMEN Efter at kaminen er blevet tændt varer det 0 til 5 minutter kan flammen ses i øverste brandkammer. Først da kan det kontrolleres, at flammen står korrekt. En for høj flamme kan forårsage røg- og sodudvikling, mens en for lav flamme medfører lugtudvikling. På siden ved siden af folde ud-siden kan De se flammens maksimale og minimale brændehøjde (fig. Q). Flammen kan derefter justeres med flammeregulering (fig. M). En for lav flamme kan skyldes: for lidt brændstof (fyld tanken) dårligt brændstof (spørg forhandleren) for lidt ventilation (åbn et vindue eller en dør på klem) Slitage på vægen (kontakt din forhandler eller udskift vegen se kapitel M) N Kaminen er udrustet med et sikkerhedssystem, som slukker kaminen, når brændstoftanken bliver taget ud af kaminen. For igen at kunne tænde kaminen, skal brændstoftanken sættes tilbage i kaminen og man følger instruktionerne som angivet i kapitel C. E SÅDAN SLUKKES OVNEN Tryk på sluk knappen. Flammen går derefter ud af sig selv. (fig. N). G F FUNKTIONSFEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER Hvis en funktionsfejl ikke kan afhjælpes med nedenstående anvisninger, skal De kontakte Deres Zibro-forhandler. Glødespiralen er defekt DEN KAN IKKE TÆNDES. Batterierne ligger ikke rigtigt i holderen. Kontroller dem (fig. G). Batterierne er ikke længere kraftige nok til tændingen. Udskift dem (fig. G). De har ladet ovnen brænde helt tom eller vægen er udskiftet. Vent 0 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, før ovnen tændes. De trykker tændingsknappen for hårdt ned. Tryk mindre hårdt (kapitel C). Glødespiralen er defekt. Kontakt Deres forhandler. UJÆVN FLAMME OG/ELLER SOD OG/ELLER LUGT. Forbrændingskammeret står ikke rigtigt. Sæt det rigtigt vha. håndtaget, til man let kan skubbe det fra venstre til højre. Der bruges for gammelt brændstof. Start hver fyringssæson med nyt brændstof. Der bruges forkert brændstof. Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet Hvad man først skal vide ). Der er tale om støvsamling nederst i ovnen. Spørg forhandleren. Flammehøjden er ikke rigtigt indstillet. Se kapitel F.

8 OVNEN SLUKKER LANGSOMT AF SIG SELV. Skiftetanken er tom. Se kapitel B. Der er vand i bundtanken. Kontakt Deres forhandler. Vægen er blevet hård på oversiden. Lad ovnen brænde helt tør (kapitel H). Der bruges for gammelt brændstof. Start hver fyringssæson med nyt brændstof. OVNEN BLIVER VED MED AT BRÆNDE LAVT. Vægen står for lav. Sæt vægehøjdelåsen et trin højere (kapitel G). Ovnen havde brugt næsten al brændstoffet, før den blev fyldt op. Vent 0 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, før ovnen tændes. De bruger for gammelt eller forkert brændstof. Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet Hvad man først skal vide ). Rummet er utilstrækkeligt ventileret. Åbn en dør eller et vindue og lad den/det derefter stå på klem. OVNEN BRÆNDER FOR HØJT. De bruger forkert og for flygtigt brændstof. Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet Hvad man først skal vide ). Vægen står for højt. Kontakt Deres forhandler. G OM VEDLIGEHOLDELSEN Deres Zibro kræver ganske lidt vedligeholdelse, husk ovnen skal være kold. Støv og pletter skal dog tørres af med en fugtig klud snarest muligt, da der ellers kan komme pletter, der er vanskelige at fjerne. Normalt er det kun to dele, der udsættes for slitage:. BATTERIERNE Disse kan man selv udskifte. Smid ikke de gamle batterier i skraldeposen. Følg de lokale regler for kemisk affald i Deres kommune. Glødespiralen. GLØDESPIRALEN Glødespiralen holder længere, hvis De tænder den på den korrekte måde. Skift batterierne i tide og vær sikker på at tændknappen ikke bliver trykket for hårdt ind. Hvis ovnen er ny eller har været brændt tør, så skal den stå i min. 0 minutter efter der er påfyldt brændstof inden den på ny tændes, da glødespiralen ellers kan knække.. VÆGEN / SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN For at forlænge vægens levetid, skal ovnen regelmæssigt brænde helt tør (til den slukker af sig selv). Dette gøres, hvis man mærker, at flammen bliver svagere. Når den brænder tør, opstår der lidt lugtgener, så det anbefales at foretage dette uden for beboelsesrummet.

9 Fjern ikke selv nogen dele fra ovnen. Kontakt i forbindelse med reparation altid Deres kamin-forhandler. Lad ovnen køle af, før De foretager vedligeholdelse. H SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN Vi anbefaler, at ovnen brændes helt tør ved afslutningen af fyringssæsonen, hvorefter den let kan opbevares. Følg nedenstående anvisninger: Tænd for ovnen uden for beboelsesrummet og lad den brænde helt tør. Lad ovnen køle af. Rengør ovnen med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Tag batterierne ud af ovnen og opbevar dem et tørt sted. 5 Rengøring af brændstoffilteret (se kapitel G). Opbevar ovnen støvfrit. Om muligt i den originale emballage. Overskydende brændstof kan ikke anvendes i den følgende fyringssæson. Brændstofrester bortskaffes i henhold til kommunens gældende regler om kemisk affald. 7 Begynd altid den nye fyringssæsson med nyt brændstof. Når ovnen på ny tages i brug følges vejledningen (fra kapitel A).

10 O I TRANSPORT For at forhindre, at ovnen lækker under transport, skal der tages følgende forholdsregler: Lad ovnen køle af. Fjern skiftetanken fra ovnen og fjern brændstoffiltret (fig. O). Det kan dryppe lidt fra dette. Hav en klud klar. Opbevar ikke brændstoffiltret og skiftetanken i ovnen. P Tryk transportproppen fast på brændstoffiltrets plads (fig. P). Transporter altid ovnen i lodret stilling. transportprop J SPECIFIKATIONER Tænding elektrisk Mål (mm) bredde Brændstof petroleum (inklusive bundplade) dybde 8 Kapacitet (kw) *, højde Velegnet rum (m ) ** 5-80 Tilbehør: transportprop Brændstofforbrug (l/time) * 0,9 Krævede batterier x R0 KG, Brændstofforbrug (g/time) * 8 size D,,5V Brændetid pr. tank (timer) * 7,5 Type væge F Indhold skiftetank (liter),0 Vægt (kg) 7,5 * Ved indstilling på højeste stand ** Oplyste værdier er indikative K GARANTIBETINGELSERNE På Deres kamin får De måneders garanti regnet fra købsdatoen. I denne periode afhjælpes alle materiale- og fremstillingsfejl gratis. Derfor gælder følgende regler: Alle yderligere krav på skadesgodtgørelse, inklusive efterfølgende skade afvises udtrykkeligt. Reparation og udskiftning af dele i garantiperioden medfører ikke forlængelse af garantien. Garantien bortfalder, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret uoriginale reservedele, eller hvis ovnen har været repareret af tredjemand. Dele der er udsat for normal slitage, som batterier, væge og brændstofhævert er ikke omfattet af garantien.

11 5 Garantien gælder kun, hvis De kan fremlægge det originale daterede købsbevis, og hvis der ikke er foretaget ændringer på dette. Garantien gælder ikke for skade, der er opstået ved handlinger, der afviger fra brugsanvisningen, ved forsømmelse eller ved brug af forkert eller forældet braendstof. Forkert brændstof kan endog være farligt*. Derfor anbefales brugen af Zibro Extra eller Zibro Kristal i kaminen. Zibro Extra eller Zibro Kristal er et kvalitetsprodukt, som er specielt velegnet til brug i kaminen. 7 Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af ovnen eller dele af denne er altid for købers regning. For at undgå unødvendige omkostninger anbefales det altid at læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis der ikke kan findes en løsning i denne, indleveres ovnen til reparation hos Deres forhandler. * Letantændelige stoffer kan f.eks. medføre en ukontrollabel forbrænding med stikflammer. Prøv i så tilfælde ikke at flytte ovnen, men sluk omgående for den. I nødstilfælde kan der anvendes en ildslukker, men i så fald udelukkende af type B: kulsyre- eller pulverslukker. 0 TIPS FOR UFARLIG BRUG 50 cm 50 cm 00 cm 0 cm 50 cm Forklar altid børnene, at der er en brændende ovn i nærheden. Flyt aldrig ovnen, mens denne brænder eller stadig er varm. I dette tilfælde må den heller ikke påfyldes eller vedligeholdes. Anbring ovnen så dens forkant er mindst,5 meter fra mure, gardiner og møbler. Sørg også for fri plads over ovnen. Brug ikke ovnen i støvede rum og anbring den ikke på steder med meget træk. I begge tilfælde kan der ikke fås en optimal forbrænding. 5 Sluk ovnen, før De forlader huset eller går i seng. Opbevar og transporter altid brændstof i de dertil beregnede tanke og dunke. 7 Sørg for, at brændstoffet ikke udsættes for varme eller ekstreme temperaturforskelle. Opbevar altid brændstoffet på et køligt, tørt og mørkt sted (sollys kan reducere kvaliteten). 8 Brug aldrig ovnen på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller dampe (f.eks. udstødningsgas eller malingsdampe). 9 Den øverste del af kaminen bliver varm. Kaminen må ikke tildækkes (brandfare). Undgå enhver kontakt med toppladen og frontgitteret. 0 Sørg altid for tilstrækkelig ventilation. 5

12 L UDSKIFTNING AF VÆGEN INDEN DU PÅBEGYNDER UDSKIFTNINGEN AF VÆGEN, SKAL KAMINEN VÆRE SLUKKET OG HELT AFKØLET. Åbn tankventilen og tag skiftetanken ud. Tag batterierne ud af batteriholderen. Løft risten op ad indskæringen og træk den fremad. Tag brænderhovedet ud af kaminen. Luk risten. Træk drejeknappen af kaminen. 5a 5b 5 Skru de tre kappeskruer på undersiden af kaminen løs (). Træk kappen lidt fremad og fjern den fra bundpladen. Løsn vingemøtrikkerne under brændersædet. 7 7 Løft brænderholderen sådan at vægen bliver synlig. Læg brænderholderen ved siden af kaminen (pas på at ledningerne ikke falder af). 8 Løsn den skrue, der holder bøjlen fast, og fjern bøjlen. 9 Drej akslen helt om til højre og løsn vægeholderen (med vægen) fra akslen. 8a 8b 0 Løft vægeholderen op og skyd den af luftskakten. Klem vægen sammen, så vægen kommer fri af vægeholderen og tag vægen ud. Brug handsker til dette og stil en lille bakke frem til at komme den gamle vægen i. 9 0

13 a b Sæt vægen i vægeholderen, sørg for at den vender den vej der er angivet i vægeholderen. Anbring vægeholderen (med vægen) over luftskakten. Placer derefter enden af akslen i højre side i rillen i vægeholderen og drej hele akslen til venstre. a b Sæt bøjlen på plads igen. Stram den skrue, der holder bøjlen fast. 5 Sæt brænderholderen tilbage. a b Spænd vingeskruerne fast. 5 7 Anbring drejeknappen på vægemekanismen. Drej knappen helt til højre. Aktiver faldsikringen og kontroller, at kovsen går ned i den nederste stilling. Gentag dette nogle gange. Hvis vægen ikke kommer ned i den nederste position, er den forkert monteret, og proceduren skal gentages fra trin. 50 cm 50 cm 00 cm 0 cm 7a 50 cm 7b 8 Sæt kappen tilbage og skru de tre kappeskruer fast. Sæt drejeknappen og forbrændingskammeret på plads igen. Kontroller, at sidstnævnte står lige, ved at tage fat i håndtaget og skubbe den lidt til venstre og højre. Luk risten. 9 Sæt den fyldte skiftetank tilbage. Sæt batterierne i batteriholderen (bemærk plus og minus). Når skiftetanken og batterierne er anbragt, skal du vente 0 minutter, før du tænder for kaminen. 8a 8b 8c 9a 50 cm 9b 00 cm 50 cm 0 cm 50 cm 7

14 - cm. Q

15 *R 5x-TC: 00 cm Heator R 5 TC Stover R 5 TC Tectro 0 cm R 5 TC Toyoheater R 5 TC Toyoset 50 cm R 55 TC Toyostove R 5 TC Webber R 57 TC Royalheater R 58 TC 50 cm 5 > Sous réserve de modification Ändrungen vorbehalten Ændringer forbeholdes Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones Subject to modifications Sogetti a modifiche Wijzigingen voorbehouden

16 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 9 50 HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse 75 KLEVE tel: fax: + (0) DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej DK-50 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: + 9 fax: FRANCE PVG France SARL, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja C 00 ESPOO tel: fax: UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW0 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden 9 NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box 9 50 AB OSS tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan 55 HELSINGBORG tel: fax: TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Atatürk Cad. No 80 Ak Iflhani Kat 50 Alsancak IZMIR - TURKEY tel: fax: PVG Traffic man_r5xtc Rev. /08 Printed in Japan

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 23 T 3 2 5 FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL Justerbar luftretning Filter finhed Frisk luft system Tilslutnings ledning

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere