Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen"

Transkript

1 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 4. januar 2011 besluttede, at der skal udarbejdes en oversigt over de forebyggende opgaver i tandplejen og foretages en vurdering af hvilke opgaver, det er muligt at løse på den enkelte skole. Desuden skal foretages en vurdering af fordele/ulemper ved den decentrale forebyggelse. Beskrivelse af tandplejens opgaver Tandplejen i Norddjurs Kommune tilbyder alle 0-18 årige med bopæl i Norddjurs Kommune vederlagsfri tandpleje. Tandplejens mål er gennem forebyggelse og behandling at sikre, at børn og unge kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber. Herudover tilbydes omsorgstandpleje til stærkt plejekrævende personer, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, f.eks. pga. nedsat førlighed eller handicap. Målet med omsorgstandplejen er at opnå bedre tand- og proteseforhold. Hermed forbedres bl.a. tyggeevnen, hvilket forventes at give personen bedre ernæringstilstand og øget velvære. Omsorgstandplejen omfatter undersøgelse, forebyggelse, behandling af mund og proteser samt undervisning i mund-, tand og protesehygiejne. Omsorgstandpleje ydes efter visitation fra kommunens visitationsafdeling. Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede mv., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Visitation foretages af en tandlæge i den kommunale tandpleje. For patienter hvor specialiseringsgraden og kompleksiteten overstiger, hvad kommunen kan udføre på egne klinikker, er der købt behandlingspladser i den regionale specialtandpleje. De forebyggende aktiviteter begynder, når barnet er ca. ½ år gammelt. Her indkaldes forældre og barn til møde med tandplejer eller tandplejer besøger mødregruppe efter aftale. Formålet er at informere om tandfrembrud, tandbørstning, tandpasta, sut, caries, kost- og drikkevaner samt tandskader. Tandplejens serviceinformation udleveres ved dette møde. Når barnet er 1½ år, indkaldes barn og forældre på klinik til undersøgelse hos tandplejer. Formålet med indkaldelsen er så vidt muligt at foretage undersøgelse af barnets mundhule og tænder. Derudover ydes Individuel vejledning af forældrene, herunder instruktion i tandbørstning. Der foretages risikovurdering for fastlæggelse af tidspunkt for næste indkaldelse. 1

2 Barnet indkaldes som udgangspunkt igen ved 3-års alderen og efterfølgende ca. en gang om året til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Formålet med indkaldelse er at undersøge barnets mundhule og tænder, give instruktion i tandbørstning samt foretage risikovurdering for fastlæggelse af næste indkaldelse. Endvidere foretages der registrering af tændernes tilstand mv. (OCR registrering). Undersøgelsen af femårige indebærer desuden information om frembrud og renhold af blivende tænder (6-årstanden). De forebyggende aktiviteter for skolebørn foregår altovervejende som individuel forebyggelse i forbindelse med barnets årlige undersøgelse i stolen på tandklinikken. Ved alle undersøgelser fra 0. klasse og opefter skal alle børn, inden de kommer i tandlægestolen, have indfarvet og børstet tænderne. (Indfarvning af tænder vil sige, at børnene tygger en tablet med rødt farvestof eller at tandplejer eller klinikassistent med vatpind pensler barnets tænder med et rødt farvestof, som klæber til de steder på tænderne, der ikke er rene.) Risikovurdering Ved hver tandundersøgelse i stolen foretages en risikovurdering ud fra følgende faktorer: 1. a) Mundhygiejne b) Gingivale forhold (tandkødets tilstand) c) Cariesprogression (vurdering af hvorvidt et begyndende hul er blevet større siden sidst) d) Tænder i eruption (Nye tænder i frembrud, fordi tænder i frembrud er særligt udsat for cariesangreb) e) Kooperation Desuden vurderes følgende: Forældre der siger, at de ikke kan børste barnets tænder Ældre søskendes carieserfaring 2. Traumer 3. Tandstillingsudvikling 4. Andet, f.eks. særlige helbredsmæssige forhold. Ud fra vurderingen indkaldes barnet hos klinikassistent, tandplejer eller tandlæge med individuelle intervaller til forebyggende tiltag, tilvænning, undersøgelse eller observation. Der kan desuden foretages viderehenvisning til eventuel specialvurdering og /eller behandling ligesom der kan gives tilbud om tandregulering (tandbøjle) efter visitationskriterier fastlagt af Sundhedsstyrelsens regler om risikovurdering. Individuel forebyggelse i stolen er f.eks.: Fluorbehandling af en eller flere tænder Tandbørsteinstruktion Instruktion i tandtråd Instruktion i specialbørster Afpudsning med pimpsten og gummikop Tandrensning, dvs. fjernelse tandsten Dialog om kost og drikkevaner Motivation for sundhedsfremmende adfærd Lakforsegling af blivende tænder, som har risiko for udvikling af huller. Særlig støtte til børn som skal i gang med tandregulering. Særlig støtte til børn med bøjler 2

3 Vurdering af evt. forkortet interval til næste undersøgelse Kommende interval fastsættes individuelt ud fra en risikovurdering. Forældre informeres skriftligt efter undersøgelser til og med 4. klasse. Forældre informeres skriftligt eller mundtligt efter visse individuelle forebyggelser og såfremt det skønnes nødvendigt, at forældrene drages aktivt ind i forløbet. Senest i 12 års alderen foretages en ortodontisk visitation med henblik på at konstatere eventuelle tandstillingsfejl. Denne foretages af patientens egen tandlæge eller af en specialtandlæge i ortodonti (tandretning). For unge i alderen år er der frit valg mellem offentlig og privat tandlæge. Der gennemføres undersøgelse efter individuel risikovurdering. Sidste undersøgelse skal så vidt muligt ligge indenfor de sidste 3 måneder inden 18 års fødselsdag. Den unge udskrives til privat praksis påtegnet relevante oplysninger om tandstatus og helbred. Der vedlægges endvidere relevante bilag og røntgenbilleder. Generel klassebaseret forebyggelse 0. kl. Gruppeundervisning på klassen og besøg på tandklinikken ved tandplejer. Formålet er, at børnene gøres opmærksom på deres tænder, bliver fortrolige med lakering af 6-års tænder, afprøver viden om kost, ligesom børnene gøres fortrolige med tandplejepersonalet. 4. kl. Tandbørstekørekort. Undervisning varetages af tandplejer på klassen og individuel tandbørsteinstruktion foregår på klinikken. Formålet med tandbørstekørekortet er, at børnene skal have kendskab til vigtigheden af daglig tandbørstning, kende årsagssammenhængen plak og caries, samt at børnene lærer selv at børste tænderne grundigt og rutineres heri. 8. kl. Undervisning i klassen: Tandplejepersonalet udleverer og gennemgår pjecen Tæt på dine tænder og pjecen Det er dig det handler om som bruges ved selvundersøgelse. Gruppeundervisning og opgaveløsning på klassen ved tandplejer. Formålet med undervisningen i klassen er, at eleverne skal have viden om årsager, forløb og forebyggelse af tandkødsbetændelse og parodontose. På klinikken: Der tages røntgenbilleder, børnene børster tænder og bruger tandtråd. Herefter laver de selvundersøgelse og udfylder skemaet. Med udgangspunkt i røntgenbilleder og barnets selvundersøgelse, undersøger tandlægen barnets tænder og mund. Der gennemføres desuden samtale om barnets fremtidige cariesrisiko med udgangspunkt i tidligere carieserfaring og nuværende tandstatus. Forebyggende opgaver, der kan løses på den enkelte skole efter flytning af behandlingsopgaver, men ved bevarelse af decentrale lokalefaciliteter Den forebyggende indsats overfor førskolebørn samt den generelle klassebaserede forebyggelse vil kunne løses på samme faglige niveau som på nuværende tidspunkt. Den individuelle forebyggelse i stolen vil kunne udføres i samme omfang som på nuværende tidspunkt. 3

4 Det bemærkes, at der i øjeblikket er mulighed for at foretage såvel forebyggelse som behandling på klinikkerne. Hvis det besluttes at bevare lokalefaciliteterne og udføre forebyggende tandpleje på alle klinikker, vurderes det ud fra en personaleressourcemæssig betragtning mest hensigtsmæssigt også at bibeholde behandling på alle klinikker. Dette skyldes, at der i øjeblikket er udstyr til at foretage almindelige behandlinger på klinikkerne. Den personalemæssige besparelse ved at flytte behandlingsdelen er yderst begrænset, fordi forebyggelse og behandling ofte foretages i samme seance, såfremt der kun skal laves et hul. Ved at foretage forebyggelse og behandling i samme seance anvendes personaleressourcerne således mest hensigtsmæssigt. Fordele / ulemper ved decentral forebyggelse Fordele for individuel forebyggelse: Muligheden for at hente børn i klassen sikrer, at alle skolebørn får den nødvendige forebyggende og sundhedsfremmende behandling. Skolebørn har i det omfang klinikken på skolen er åben mulighed for henvendelse i klinikken ved akut behov. Børns tryghed ved at kunne henvende sig på tandklinikken som noget naturligt har positiv betydning for deres tilgang til fremtidig omsorg for egne tænder. Tandplejepersonalets kontakt til skolernes personale bibeholdes og de er en fortsat naturlig del af skolens miljø. Forældre til børn i førskolealderen har kortere afstand til klinikken på skolen end til en central klinik. Ulemper for individuel forebyggelse: De mindste klinikker vil være ubemandede de fleste dage. Det begrænser forældrenes mulighed for at få tider til deres børn på tandklinikkerne. Ved en fastholdelse af decentrale løsninger vil den vedtagende besparelse på 0,9 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene ikke umiddelbart kunne realiseres. Besparelsen vil heller ikke kunne realiseres, hvis der udelukkende udføres forebyggende tandpleje på alle klinikker, mens behandlingen centraliseres. En decentral struktur er ressourcekrævende og dermed dyrere end en mere central løsning af tandplejens opgaver. Det kan ikke anbefales at skære i de tilbud, der for øjeblikket er fastlagt i kommunens kvalitetsstandarder. Det bemærkes, at der i område Vest er indgået aftale om, at den individuelle forebyggelse udføres på aftaleklinikker frem for på skolerne. Tandlæger i område Vest har uopfordret tilkendegivet, at denne løsning er bedre end den tidligere, hvor den individuelle forebyggelse til dels blev udført på skolen. Der er ikke foretaget undersøgelse af, om børn og forældre i område vest er mere tilfredse med den nye ordning end den gamle ordning. 4

5 Den fleksibilitet, der opnås på en større klinik ved dækning af sygdom blandt personalet, opnås ikke ved at bibeholde en decentral struktur. Kontakten til forældre til skolebørn bliver ikke så udtalt som ved større klinikker, hvor forældre skal bringe deres børn til tandklinikken. Det kan være en væsentlig faktor, når det drejer sig om individuel forebyggelse. Muligheden for faglig sparring mindskes. Samtidig vurderes det, at rekrutteringsmulighederne forringes pga. begrænset fagligt miljø i de små enheder. 5

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Projekttitel Udvikling, implementering og evaluering af opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 18-30årige

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere