BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr F.0 ROLLPROFI MB 60 Miniballepresser Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 INSTRUKTIONER FOR LE- VERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INHOLD Indholdsfortegnelse 1.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser 5 Generelle bestemmelser 5 Sammenkobling med traktoren 6 Maskinens brug Kørsel på offentlig vej Flytning af ballerne Kraftoverføring og kraftudtag Hydraulikanlæg Vedligehold af maskinen Brug, vedligehold og skift af dæk Selvklæbende sikkerhedsmærkater Placering af sikkerhedsmærkater Generel Fare! Forbudt område! Generel Fare! Fare for at overkroppen kommeri klemme! Fare for at fingrene fanges af maskinen! Fare for at armen fanges af maskinen! Fare for at skære sig på fingre og hænder! Fare for at overkroppen kommer i klemme! Støjniveau Frigørelse af Pick-up en (tilstopning) Formålet med instruktionsbogen 15 Tilbehør 16 Garanti Maskinidentifikation Bilag Anvendelse og beskrivelse af maskinen Ulovlig anvendelse Funktionsbeskrivelse Tekniske egenskaber Traktorydelse 20 Hydraulisk udstyr 21 Elektrisk udstyr Hældningsgrad Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsafstand Emballage og udpakning Løft (korrekt omladning) Af og pålæsning fra transportmidler Sammenkobling med traktoren Sammenkobling af vognstang Installering af kraftoverføring Hydraulisk anlæg - Tilkobling Installering Styreenhed til indbindingen Tilslutning af belysningsanlægget Afkobling fra traktor Åbning af sikkerhedsskjold Modtagerkontrol Valg af bindetryk Pick-up højde Styreenhed - Betjeningsvejledning Anvisninger til netindbindingen I tilfælde af funktionsfejl Forberedelse af pressematerialet Afsætning af ballen Tilbehørsdele Generelle vedligeholdelsesanvisninger Regelmäßige Wartung Skema over smøresteder Smøremidler Service i et specialværksted ved sæsonafslutning Fejl: Årsager og hvordan fejlene rettes Almindelige fejl Ballenmenge Netindbinding (ROTOMEC) Tilbehør der leveres med maskinen Udskiftning af sikkerhedsskruen Stopkiler til blokering af hjul 47 Hydraulikdiagram 48 El-diagram _-INHALT_

5 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER 1.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser Husk at overholde de arbejdssikkerhedsbestemmelser, som de ansvarlige myndigheder, i alle stater, udsteder. I de følgende optegnelser kan De læse hvordan maskinen betjenes korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt Generelle bestemmelser Læs altid denne instruktionsbog, før maskinen startes og tages i brug, også når der skal udføres vedligeholdelse eller andre indgreb på maskinen. Læs omhyggeligt de instruktionsmærkater der er på maskinen og følg anvisningerne nøje (se afsnit 1.2). Hvis mærkaterne bliver beskadiget eller vanskelige at læse, skal der straks bestilles nye mærkater fra leverandørens RESERVEDELSSERVICE. Operatøren skal instrueres og uddannes i hvordan maskinen bruges, før der må arbejdes selvstændigt. Når der arbejdes i nærheden af maskinen, bør løst hængende og flagrende beklædning undgås, så maskinens bevægelige dele ikke fanger den. Der må kun arbejdes med maskinen, når den er i upåklagelig stand. Kontroller at alle Pick-up ens dele er i ordentlig stand, for at sikre at materialetilførslen er optimal og at for at undgå at maskinen kører fast.. Maskinen må ikke anvendes på afgrøder der er uegnede eller i dårligt vejr. Kraftoverføringens sikkerhedsskjold skal være i forsvarlig stand, og skal være fastgjort med sine sikkerhedskæder, så det ikke roterer. Læs og følg altid producentens instruktioner. Beskyttelsesskjoldene skal altid være i god stand, og være fuldt funktionsduelige. Husk altid at kontroller, at alle sikkerhedsskjold er monteret korrekt inden arbejdet genoptages. Hav altid en førstehjælpskasse indenfor rækkevidde. Det anbefales, at der placeres en ildslukker indenfor rækkevidde SICHERHEIT_

6 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Sammenkobling med traktoren Husk at kontrollere, at traktoren er i god stand og at bremserne virker, især når der skal arbejdes på jorder med stigninger, før maskinen kobles til traktoren. Husk at kontrollere, at traktorens hydraulik passer til maskinen. For at undgå ulykker og skader på maskinen, skal det altid kontrolleres at kraftoverføringen er monteret korrekt på både traktor og maskine. Husk at kontrollere, at vognstangen er korrekt koblet til traktoren, så maskinen ikke kan falde af. Husk at kontrollere, at det elektriske anlæg og blinklysene fungerer korrekt. Maskinens brug Kontroller altid at sikkerhedsskjoldene er i god stand og korrekt monteret før maskinen tages i brug. Arbejd aldrig uden styrtbøjle, det er en del af traktorens sikkerhedsudstyr. Det er kun maskinoperatøren der må være på traktoren, når der arbejdes, pressen må aldrig bruges til persontransport. Pressen må kun betjenes og styres fra traktorens førersæde. Kør aldrig med på vognstangen, hold heller ikke fast i den, når pressen er i brug eller når kraftudtaget er tilkoblet. Husk at holde behørig afstand til Pick-up en, remtrækkene, indbindingens maskinvalser og alle maskinens øvrige bevægelige dele. Ingen må nærme sig maskinen, når den arbejder, især må der aldrig befinde sig nogen bag maskinen når ballen sættes af. Der må ikke være personer mellem traktorens hjul og maskinen, når traktorens motor kører. Husk altid at fjerne nøglen fra tændingslåsen, og træk håndbremsen, når traktoren forlades uden opsyn. Husk at slukke for motoren, fjern tændingsnøglen og træk håndbremsen, før kraftoverføringen skal rengøres, smøres eller justeres. Hvis pressen kører fast, skal pressen standses. Pressen må ikke frigøres, når den er i bevægelse. Læs eventuelt ballen af først. Luk for kraftudtaget, og sluk traktormotoren, inden Pick-up en rengøres SICHERHEIT_

7 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Når pressen kører er det strengt forbudt, at fjerne pressemateriale fra Pick-up en eller at føre det direkte ind med hænder og fødder. Læs eventuelt ballen af først. Hvis Pick-up en kører fast er en korrekte procedure: gå aldrig tæt på Pick-up en når den kører; luk kraftudtaget; sluk for traktoren; brug det værktøj der leveres sammen med maskinen, det er i garnkassen, til at fjerne det materiale der blokerer; Åben eventuelt bagklappen og læs ballen af, før Pick-up en rengøres. Husk at kontrollere, at området bag pressen er frit, før bagklappen åbnes. Hvis der skal arbejdes på maskinen med åben bagklap skal begge hydraulikcylindre blokeres vha. det medfølgende sikkerhedsudstyr. Hvis bagklappen åbnes mens maskinen kører og kraftudtaget roterer skal manometeret vise et tryk på 0. Efterlad aldrig pressen med åbenstående bagklap. Maskinen må aldrig være uden opsyn, når traktoren er i gang. Åben aldrig bagklap og beskyttelsesskjolde når traktoren er i gang. Hold aldrig fast i beskyttelsesskjolde, Pick-up eller trinplader, når maskinen kører. Styring og slanger må ikke bruges som støtte. Udvis skærpet opmærksomhed når der arbejdes i terræn med mange kurver, og især på tunge og stejle jorder hvor risikoen for at vælte er størst. Når hjulene kører langs grøfter eller stejle volde, skal der arbejdes meget forsigtigt. Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, hvis der anvendes traktorer ud førerkabine, for ikke at blive udsat for støv fra pressemateriale og jorder. Maskinen må kun anvendes i god stand, og skal vedligeholdes regelmæssigt. ADVARSEL GIV AGT: Enhver der nærmer sig maskinen, befinder sig i et farligt område, og kan anses som en person der er udsat for fare. Operatøren skal hindre enhver person i at nærme sig, og bør også selv udvise største forsigtighed. ADVARSEL GIV AGT: Børn kræver særlig stor opmærksomhed, De skal altid forhindre børn i at nærme sig maskinen og traktoren. Det kræver altid skærpet opmærksomhed når der køres baglæns SICHERHEIT_

8 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Kørsel på offentlig vej Når der køres på offentlig vej skal forskrifterne om tilstrækkelig motorkraft overholdes. Det er kun traktorer der må trække den efterspændte vægt, der må køre på offentlig vej (Læs nærmere i traktorens registreringsattest). Maskinen må aldrig anvendes som transportmiddel for personer eller gods. ADVARSEL GIV AGT: Kørsel med dæk der er forkert monteret på fælgen eller med forkert dæktryk i henhold til tabel 3.5, kan medføre farlige ulykker, især ved kørsel på offentlig vej. Ethvert specialiseret værksted kan udføre en påkrævet dæk kontrol. Når der køres på offentlig vej skal kraftoverføringen være koblet til traktorens kraftudtag. Før transport på offentlig påbegyndes skal Pick-up en hæves helt op og hanen på hydraulik røret skal lukkes (se afsnit 4.4.3). Pick-up ens sikkerhedskæde skal påsættes. De små hjul på den brede Pick-up skal indstilles og fastgøres i spændbøjlerne på trinpladerne. Overskrid aldrig den af lovgiver fastsatte højest tilladte hastighed. Kontroller regelmæssigt at lys og blinklys fungerer korrekt. Husk at tage højde for maskinens størrelse under kørsel Flytning af ballerne Husk at tage højde for ballens vægt og især tyngdepunkt hvis der bruges frontlæsser. Over korte afstande, kan ballerne flyttes med en traktor der har påmonteret en gaffel foran eller bagpå. Brug altid en standardeller specialanhænger til transport over større afstande. Når der køres på offentlig vej skal færdselsloven regler altid overholdes. Ballerne må ikke sættes af eller oplagres på skråninger, de vil måske rulle ned af sig selv. Kontroller altid om ballerne fikseret, f.eks. med reb eller på en anden velegnet måde. ADVARSEL GIV AGT: Halm er let antændeligt og udgør altid en risiko for brand. Skulle der opstå en brand, skal ballen straks sættes af og maskinen flyttes væk. Maskinen skal eventuelt kobles fra traktoren. Risikoen for brand kan reduceres ved altid at holde maskinen ren. Det anbefales, at der placeres en ildslukker indenfor rækkevidde SICHERHEIT_

9 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Kraftoverføring og kraftudtag Overhold altid alle anvisninger i kraftoverføringens brugsanvisning. Traktorens kraftudtag skal rotere med den hastighed som producenten foreskriver. Der må udelukkende anvendes en kraftoverføring af samme type som leveres sammen med maskinen. Kraftoverføringen skal være produceret i henhold til EN1152 og EF-attest. Kraftoverføringen skal være udstyret med sikkerhedsskjold og sikkerhedskæder. Kraftoverføringens sikkerhedsskjold må ikke beskadiges under transport eller arbejdscyklus. Alt sikkerhedsudstyr skal være i god stand. Husk at lukke kraftudtaget, slukke for motoren og fjerne nøglen fra tændingslåsen, før kraftoverføringen monteres eller afmonteres på kraftudtaget. Sikkerhedskoblingen skal placeres i den ende hvor pressen er, ligeløbsledet (optional) skal placeres i den ende hvor traktoren er. Husk at kontrollere, at kraftoverføringen er monteret og fastgjort korrekt. Monter kraftoverføringen, der leveres sammen med maskinen, mellem traktorens kraftudtag og maskinens reduktionsgear. Husk at kontrollere, at længden ikke overstiger minimumsafstanden mellem maskine og traktor, for at undgå blokeringer. Hvis det er nødvendigt at afkorte kraftoverføringen, skal begge rør og de respektive sikkerhedsskjold afkortes lige meget, grater skal fjernes og enderne skal smøres. Længden på kraftoverføringen skal være tilstrækkelig til at sikre det nødvendige overlap i teleskopdelen. Overlappet skal som minimum være halvdelen af teleskopet ved perfekt udrettet vogntog. Husk at kontrollere, at bevægelige dele der er forbundet med kraftudtaget er korrekt afskærmet. Husk at fastgøre sikkerhedskæderne, så sikkerhedsskjoldet ikke kan rotere. Husk at kontrollere, at kraftudtagets rotationshastighed og rotationsretning er indstillet, så den passer til pressens specifikationer, inden kraftudtaget sættes i gang. Husk at kontrollere, at der ikke opholder sig personer indenfor pressens arbejdsområde og i dens umiddelbare nærhed, inden kraftudtaget sættes i gang. Når motoren er slukket må kraftudtaget ikke betjenes. Ingen må nærme sig kraftoverføringen når de den arbejder. Inden særligt skarpe sving, og når der ikke er brug for kraften, skal kraftudtaget slukkes SICHERHEIT_

10 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER ADVARSEL GIV AGT: Såfremt de bevægelige fortsat roterer efter at kraftudtaget er slukket, bør enhver berøring og ophold i den umiddelbare nærhed undgås. Husk at kontrollere, at maskinen er stoppet helt, at motoren er slukket og tændingsnøglen fjernet, inden der arbejdes på maskinen. Kraftudtaget skal være slået fra, motoren slukket og tændingsnøglen fjernet, inden maskinen renses, smøres eller kraftoverføringen justeres. Når kraftoverføringen er koblet fra traktoren, skal den placeres i holderen på vognstangen Hydraulikanlæg ADVARSEL GIV AGT: Hydraulikanlægget kan tåle tryk op til 180 bar. Husk at fjerne trykket fra både traktorens og maskinens hydraulik, inden trykledningerne på- eller afmonteres. Kontroller altid de hydrauliske sammenkoblinger mellem traktor og maskine: Det anbefales at mærke forbindelsesdelene med indvendigt og udvendigt gevind, for at undgå betjeningsfejl. Hvis sammenkoblingerne byttes rundt kan maskinens funktioner også være byttet om ( f.eks. åbning og lukning af bagklap). Risikoen for ulykker forøges! Kontroller regelmæssigt alle trykledninger, beskadigede og udslidte ledninger skal udskiftes. Nye trykledninger skal altid overholde originalledningens specifikationer. Under alle omstændigheder skal alle trykledninger udskiftes senest fem år efter den dato som er påstemplet. Når der søges efter utætheder skal der anvendes behørigt sikkerhedsudstyr. Der er risiko for ulykker! Hydraulikolie der står under tryk kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige skader på helbredet. Er uheldet ude bør der søges lægehjælp. Der er risiko for alvorlige infektioner! Før hydraulikanlægget tages i brug skal bagklappen lukkes, Pick-up en sænkes, trykket tages af anlægget og traktorens motor slukkes. For at undgår tilsmudsning og skader på de hydrauliske koblinger sættes den oprindelig kunststofafdækning på igen efter brug. PAS PÅ: Hydraulikolien må ikke bare hældes ud SICHERHEIT_

11 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Vedligehold af maskinen For at forhindre hyppige driftsstop, skal udslidte og beskadigede på Pick-up en udskiftes. Overhold alle tidsintervaller for regelmæssige serviceeftersyn. Indimellem kan der være behov for mindre justeringer. Korrekt og regelmæssig vedlighold forlænger maskinens levetid betydeligt. Blokker altid hjulene med stopkilerne, uanset om der arbejdes ovenpå eller under maskinen. Kontroller altid, at der ikke er tryk på anlægget, før der udføres arbejder på hydraulikken. Udstrømning af olie under tryk kan forårsage alvorlig personskade. Når der søges efter utætheder, skal der bruges afskærmning, beskyttelsesbriller og handsker. Maskinen skal kobles fra traktoren, før der der svejses eller arbejdes med de elektriske installationer, for at beskytte generator og batteri. Brandfaren reduceres ved altid at holde maskinen ren. Der må kun arbejdes på maskinens dæk, hvis der rådes over specialværktøj og den fornødne erfaring. Fejlmontering kan medføre alvorlige ulykker med dødelig udgang. Ved enhver tvivl bør man henvende sig til faguddannet personale. Brug aldrig højtryksrenser til at rengøre maskinen, vandstråler und tryk kan gøre skade på de mekaniske dele Brug, vedligehold og skift af dæk Hvis der skal skiftes dæk, skal der vælges nye dæk der passer til maskinens faktiske brug: Se også tabellen i afsnit km hhv. 3 maskintimer efter hjulskift skal hjulboltene efterspændes. Kontroller/efterspænd hjulboltene regelmæssigt. Placer aldrig maskinen, så dækkene står på kulbrinteforbindelser (olie, diesel, fedt osv.). Efter et kraftigt stød, skal der søges råd hos en fagmand, også selvom dækket ikke viser synlige tegn på skader SICHERHEIT_

12 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Dæk på maskiner, der står stille i lang tid, har kortere levetid end dæk på maskiner, der bruges hyppigt. Hvis Maskinen ikke skal benyttes i længere tid bør den klodses op og dækkene beskyttes mod direkte sollys. PAS PÅ: Dæk skifte skal udføres af kompetent personale, der råder over det nødvendige værktøj og har den fornødne tekniske viden. Skift af dæk, der udføres af inkompetente personer kan medføre alvorlig personskade, ødelagte dæk og deformerede fælge Selvklæbende sikkerhedsmærkater Være altid opmærksom på de sikkerhedsmærkater der er på maskinen. Følg altid mærkaternes sikkerheds- og forsigtigheds anvisninger, når maskinen startes og når den repareres, eller når man blot bevæger sig i nærheden af den. Brugeren skal kontrollere, at mærkaterne er synlige og tydeligt kan læses. Hvis de ikke er synlige skal de flyttes til et mere synligt sted. Hvis de er beskadiget skal de erstattes med nye. De beskadigede mærkater skal erstattes ved at rekvirere en komplet serie direkte fra firmaets RESERVEDELSSERVICE Placering af sikkerhedsmærkater 1 - Generel Fare! Læs instruktionsbog inden maskinen tages i brug. (Cod ) 2 - Forbudt område! Innerhalb des Wirkungsbereiches der Maschine nicht halten. (Cod ) 3 - Generel Fare! Sluk for traktoren og fjern tændingsnøgle, inden der foretages indgreb på maskinen. (Cod ) SICHERHEIT_

13 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER 4 - Fare for at overkroppen kommer i klemme! Hold altid behørig afstand til bagklappen når traktorens motor er i gang. (Cod ) 5 - Fare for at fingrene fanges af maskinen! Sikkerhedsskjoldene må ikke åbnes eller fjernes når traktorens motor er i gang. (Cod ) 6 - Fare for at armen fanges af maskinen! Før aldrig hænderne ind i sneglen når traktorens motor er i gang. (Cod ) 7 - Fare for at skære sig på fingre og hænder! Før aldrig hænderne ind til knivene.ånderdie Hände in den Schnittbereich der Messer nicht einfügen. Sikkerhedsskjoldene må ikke åbnes eller fjernes når traktorens motor er i gang. (Cod ) 8 - Fare for at overkroppen kommer i klemme! Hold behørig afstand til traktoren når motoren er i gang. (Cod ) SICHERHEIT_

14 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER 1.4 Støjniveau I henhold retningslinierne i EF/86/188 og de nationale love, anføres herunder det anbefalede støjniveau, der er målt medens maskinen arbejder, målingen er udført i dba i overensstemmelse med Norm ISO Lyden måles, med fuld tilslutning af systemet, med motoren i gang og ved normale arbejdsomdrejninger, men uden tilførsel af pressemateriale. For at måle lyden, der frembringes af traktoren og af maskinenheden, foretages målingen af lyden fra den kørende presse 200mm fra bagruden på en, til opgaven passende, traktor med førerkabine. Støjniveauet opfattes lavere af operatøren, hvis traktoren kører med lukkede vinduer og døre, og er afhængig af førerkabinens lydisolering. Hvis traktoren ikke har en førerkabine, eller der arbejdes med åbne døre og/eller vinduer, og støjniveauet overstiger 85 dba, anbefales det at benytte høreværn. Anvisningerne gælder i forskellige lande, hvorfor det anbefales at kontrollere de lokale regler. Støjniveau (dba) Frigørelse af Pick-up en (tilstopning) ADVARSEL GIV AGT: Husk ved tilstopning PICK- UP en MÅ ALDRIG RENSES MENS DEN KØRER. Før Pick-up en renses skal kraftudtaget lukkes og traktorens motor slukkes. hold altid behørig afstand til Pick-up en når den kører; luk for kraftudtaget; sluk traktorens motor; brug det værktøj der leveres sammen med maskinen til at trække fastkørt pressemateriale ud; åben eventuelt bagklappen og sæt ballen af inden Pick-up en rengøres. PAS PÅ: Husk at kontrollere alle Pick-up ens komponenter (tænder stænger, bøsninger, frembringer, bøjler) inden maskinen startes. Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, inden der udføres et indgreb på maskinen. Håndbogen skal opbevares omhyggeligt i en plastpose og placeres i garnkassen SICHERHEIT_

15 1. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Læs omhyggeligt denne instruktionsbog, inden maskinen tages i brug! Behandl instruktionsbogen med omhu! 2.1. Formålet med instruktionsbogen Denne instruktionsbog er skrevet af producenten og er en væsentlig del af maskinen (1). Informationen er skrevet til fag personalet (2) (operatøren). Leverandører af nye og/eller brugte maskiner er forpligtet at lade instruktionsbogen følge maskinen. Hvis maskinen sælges til en tredje, skal køberen have udleveret drifts- og vedligeholdsvejledningen. Hvis instruktionsbogen beskadiges eller bortkommer, skal der bestilles en ny gennem firmaets RESERVEDELSSERVICE. Bestillingskoden fremgår af instruktionsbogen, eller de informationer der er stemplet i maskinens identifikationsplakette. Af instruktionsbogen fremgår, hvilke opgaver maskinen er bygget til at udføre. Her findes den information, der er nødvendig sikker og korrekt brug. Overhold altid instruktionsbogens anvisninger, det er den bedste garanti for personalets sikkerhed, økonomisk drift og en længere levetid for maskinen. De vigtigste tekstdele er fremhævet med halvfede typer og markeret med følgende symboler. ADVARSEL GIV AGT: Viser her er der overhængende fare for at pådrage sig alvorlige skader. Her skal man være særlig opmærksom. PAS PÅ: Viser her skal man være opmærksom, for at undgå ulykker eller skader på ting. Her findes tekniske anvisninger der er særlig vigtige. (1) Definitionen maskine erstatter handelsnavnet, som denne instruktionsbog omhandler (se titelblad). (2) Det drejer sig om personer som råder over erfaring, teknisk uddannelse, kendskab til regler og love og er i stand til, at udføre nødvendige arbejder og forhindre farlige situationer under transport, brug og vedligehold af maskinen SICHERHEIT_

16 2. GENERELLE INFORMATIONER Alle fotografier og tegninger kun illustrative eksempler. Selvom Deres maskine er helt forskellig fra illustrationerne i denne instruktionsbog, er sikkerheden og informationen om sikkerheden dækkende. Forskellige illustrationer viser maskinen med åbne eller demonterede sikkerhedsskjold, for at fremhæve bestemte egenskaber eller indstillinger. Maskinen må ikke anvendes i den tilstand. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bør De altid kontrollere at alle sikkerheds-skjold er lukket eller er korrekt monteret, før De sætter maskinen i drift. I overensstemmelse med producentens produktstrategi, der bygger på fortsat udvikling og opdatering af produktet, kan producenten gennemføre ændringer og forbedringer, der kan anses for praktisk mulige, uden at forpligte sig til at gennemføre disse på alle tidligere solgte maskiner. Tilbehør Deres maskine er designet til at kunne arbejde med forskellige produkter og under vidt forskellige forhold. I visse tilfælde vil et ekstra tilbehør dog være nødvendigt, for at forbedre ydelsen. I kapitlet Tilbehør finder De en liste over hvilket tilbehør der kan leveres. Garanti Garantien ydes i henhold til lovgivningen og forhandlerkontrakten. Der ydes ingen garanti for maskiner der er ændret, beskadiget eller anvendt i strid med instruktionsbogens anvisninger. Hvis det bliver nødvendigt med reservedele, må der udelukkende anvendes originale reservedele. Anvendelse af uoriginale reservedele eller uautoriserede reparationsarbejder medfører bortfald af garantikrav Bilag - EF-overensstemmelseserklæring. Disse dokumenter skal opbevares et passende sted, beskyttet mod vind og vejr, i hele maskinens levetid. 2.2 Maskinidentifikation Modellen fremgår af de oplysninger der står på maskinens produktions mærkat: A-Maskinens handelsnavn B-Serienummer C-Produktionsår D-Godkendelsestype (gældende i Italien) E-Trafikgodkendelsesnummer (gældende i Italien) F-Max. tilladte omdrejninger på kraftoverførslen G-Max. totalvægt H-Max. vægt på trækstangen L-Max. vægt på akslen M-Producent De skal altid oplyse A - B og C når De henvender dem til producenten om information, reservedele osv ALLGEMEINE INFO_

17 3. TEKNISKE INFORMATIONER 3.1. Anvendelse og beskrivelse af maskinen MINI-RUNDBALLEPRESSEN MB60, herefter blot kaldet maskinen, er udviklet og fremstillet til at opsamle skårlagt halm og andre foderplanter og presse disse til rundballer. Maskinen er velegnet til at arbejde på snævre, lavtliggende og stærkt skrånende steder, hvor det er svært at indsætte andre maskiner. Ballerne kan, i kraft af deres størrelse, også transporteres pr. håndkraft, hvilket gør oplagringen lettere. Den roterende fremføring griber pressematerialet og forenkler således indføringen. Således fremkommer kompakte baller, der bliver omviklet af en netindbinder. Det drejer sig om en anhængermaskine, der skal tilkobles en passende traktor der kan levere den nødvendige trækkraft og kraftoverførsel. Når indbindingen er udført bliver ballen læsset af på marken via bagklappen. Maskinen er designet til enmandsbetjening, således at traktorføreren kan styre opsamling, indbinding og aflæsning direkte fra traktorens styrehus. De nationale sikkerhedsbestemmelser om forebyggelse af arbejdsulykker skal overholdes, i de respektive stater hvor maskinen benyttes. Der må udelukkende anvendes originale reservedele Ulovlig anvendelse Det er forbudt at anvende maskinen til andre formål, som for eksempel transport af gods eller personer. Der må ikke befinde sig personer på sidetrinet når maskinen er i drift. Kraftudtaget skal altid kobles fra. Det er forbudt at fjerne eller tilføje dele på maskinen, producenten hæfter ikke for eventuelle skader. Den af lovgiver fastsatte hastighedsbegrænsning må ikke overskrides. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, der skyldes brug af uoriginale reservedele og tilbehørsdele TECHN. INFO_

18 3. TEKNISKE INFORMATIONER A- Kardandrev (se dokumentation under bilag). B- Vognstang til sammenkobling med trækmaskine. C- Støttefod. D- Reduktionsgear. E- Kædedrev. F- Tilførings-/komprimeringsvalse. G- Bagklapvalser. H- Komprimeringskammer. I- Pick-up. L-Dæk. M- Hjul til opsamler. N- Prelplade. P- Reb. Q- Balletæller. R- Net-indbinding (Rotomec). S- Bagdør. T- Hydraulikcylinder til døråbning. U- Balleudsmider. V- Hånd-fjernstyring til net-indbindingen. X- Roterende frembringer. Y- Elektrisk belysning. Z- Hovedkædehjul TECHN. INFO_

19 3. TEKNISKE INFORMATIONER 3.3. Funktionsbeskrivelse Alle Funktioner styres og kontrolleres direkte fra traktoren Pressens fremdrift på langs af skåret giver maskinens pickup mulighed at opsamle pressematerialet, der via den roterende fremføring transporteres til pressekanalen. Klappen tillader fremføring af pressemateriale i kanalen. I pressekanalen bliver pressemateriale presset til en rundballe, så snart ballen har den ønskede pressetæthed, bliver maskinføreren opfordret til, via et akustisk og et optisk signal, at standse traktoren. Såfremt der nu manuelt trækkes i det medfølgende reb, starter netindbinderen, idet nettet indføres i pressekanalen, når rebet slippes starter indbindingen af ballen. Når denne fase er gennemført, gennemskærer knivene nettet, og operatøren kan fortsætte med at åbne bagklappen for at afsætte ballen. Herefter lukkes bagklappen fuldstændig og pressen er klar til en ny omgang. Efter at bagklappen er lukket skal operatøren kontrollere, at manometeret udviser et tryk på 40 bar TECHN. INFO_

20 3. TEKNISKE INFORMATIONER 3.4 Tekniske egenskaber Indføring Kammermål mm ø570x630 Opsamler Opsamlingsbredde mm 800 Tænder pr. række/tandrækker n 12/4 Afstand mellem tænderne mm 60 Vægt Maskinvægt kg 510 Baller Høballevægt kg Halmballevægt kg 7 Ensilageballevægt kg 40 Balleantal/h n Dæk 20x10.00/10 6PR bar 3 Spændingsmoment for hjulbolte Nm 212 Net Tætspundet maskenet gr/m Traktorydelse Ydelse Maskiner skal trækkes af en traktor der kan yde følgende på kraftudtaget: Ydelse på kraftudtag Minimum: Kw (15 cv) Anbefalet: 45 Kw (20 cv) Af hensyn til jordbundsforholdene der arbejdes på, skal der anvendes en traktor med et kraftoverskud, dvs. yderligere 10 hk på vandrette jorder eller endnu mere på ujævne jorder, for at kunne arbejder sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kraftudtag 540 Min-1 Maskinen er monteret med en kraftoverføring med et homocentrisk led (optional). Kraftoverføringen er med gaffel på traktorsiden til en 6 punkts sammenkobling med et 35 mm kraftudtag og designet til at arbejde med 540 omdrejninger pr. minut TECHN. INFO_

21 3. TEKNISKE INFORMATIONER Trækstang Vognstangen er forsynet med en drejetap med en 35 mm åbning der passer til sammenkobling med en traktor med en drejbar koblingsstang med u-formet krog. Husk altid at kontrollere at traktorens trækstang er positioneret midt for ligeløbsleddet, jvf. illustrationens anvisninger, for at undgå problemer med svingninger og udtræk af de to rør. Hydraulisk udstyr 1 dobbeltvirkende fordeler (max. tryk 180 bar). Såfremt traktoren er udstyret med en enkeltvirkede fordeler, er det nødvendigt at installere den supplerende elektriske ventil. Elektrisk udstyr Nr. 1 3-pols stikdåse 12V til bindekontrolsystemet Nr. 1 7-pols stikdåse 12V til belysningsanlægget 3.6. Hældningsgrad Jordbundens tilstand og traktortypen kan påvirke pressens stabilitet. Selve ballen i maskinen kan medføre farlige ændringer i måde pressen og traktoren opfører sig på. Hav altid et indgående kendskab til de jorder der skal arbejdes på. Overhold altid alle sikkerhedsforskrifter når der arbejdes. Operatøren skal altid have den nødvendige erfaring og information TECHN. INFO_

22 3. TEKNISKE INFORMATIONER 3.7. Sikkerhedsudstyr Alt udstyr der er monteres på pressen skal være fuldt funktionsdueligt og korrekt monteret. A -Sikkerhedsskrue Beskytter maskinen mod eventuel overlæsning eller i fald tænderne støder mod jorden. Skrue M6x60 UNI 5737/UNI R=80 kg/mm2 (8.8) B Dæmpere på cylindrene på bagklappen Hydraulikken til åbningen af bagklappen er forsynet med to dæmpere, den ene forhindrer for hurtig lukning, den anden dæmper åbningshastigheden. ADVARSEL GIV AGT: Det er forbudt at ændre dæmperne, uanset formål og årsag. C-Dæmper til Pick-up Hydraulikken til at hæve maskinens Pick-up er forsynet med en dæmper, der forhindrer for hurtig hævehastighed. D -Sikkerhedshane Når der udføres vedligeholdelses- og/eller justeringsarbejder m e d å b e n b a g k l a p s k a l s i k k e r h e d s h a n e n p å højre cylinder lukkes vha. den hertil hørende kærv. Når vedligeholdelsesarbejdet er fuldført skal sikkerhedshanen åbnes igen, for ikke at beskadige bagklappen. E -Stopkiler til hjulene Disse anvendes for at forhindre maskinen i at komme i bevægelse, efter frakobling fra traktoren, så farlige situationer undgås. F -Sikkerhedsudstyr I henhold til europæisk standard er sideskjoldene på højre side af maskinen udstyret med en sikkerhedslås, der automatisk låser fast når skjoldene lukkes. ADVARSEL GIV AGT: Husk altid at kontrollere, at alle sideskjolde er lukket når maskinen forlades uden opsyn eller bliver transporteret. ADVARSEL GIV AGT: Skjoldene må aldrig åbnes når netindbinderen er aktiveret. G -Pick-up kæde Til at fastgøre Pick-up en under transport og flytning TECHN. INFO_

23 3. TEKNISKE INFORMATIONER 3.8. Sikkerhedsafstand ADVARSEL GIV AGT: Ingen må befinde sig indenfor sikkerhedsafstanden når der arbejdes med maskinen. Bruges maskinen om natten øges risikoen for ulykker. Justering og kontrol eller andre indgreb skal udføres i et lokale med passende belysning, og udføres i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser. Kraftudtaget skal være stoppet og motoren skal være slukket når der foretages indgreb på maskinen. Operatøren skal være bekendt med tilstand og beskaffenhed af de jorder, man vil arbejde på, og have en passende erfaring TECHN. INFO_

24 4. INSTALLATIONSVEJLEDNING 4.1. Emballage og udpakning Maskinens indpakning er meget vigtig, den er normalt beklædt med et vandfast kunststofmateriale. Emballagens kunststofindpakning fjernes forsigtigt og maskinen rengøres udvendigt med et skånsomt rengøringsprodukt. Alle maskindele skal straks kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportskader skal straks meddeles leverandøren med oplysning om, hvilke dele der er beskadiget Løft (korrekt omladning) Maskinerne leveres normalt færdig monteret. Maskinen leveres med øskenbolte monteret på oversiden, beregnet til omladning. Brugeren bør råde over en kran med tilstrækkelig kapacitet, se også tabellen under afsnit 3.4. ADVARSEL GIV AGT: Maskinen skal løftes af erfarent personel, der råder over udstår der er egnet til formålet. Der må ikke benyttes gaffeltruck! ADVARSEL GIV AGT: Der må ikke befinde sig personer i nærheden af den løftede last og aldrig indenfor kranens arbejdsområde. ADVARSEL GIV AGT: Maskinen bør løftes og skubbes med største forsigtighed, for at undgå farlige bevægelser, der kunne forårsage skader på personer eller materiel INSTALLATION_

25 4. INSTALLATIONSVEJLEDNING 4.3. Af og pålæsning fra transportmidler Under transport og flytning skal Pick-up en hæves hydraulisk af styresystemet i traktoren, og fastgøres med den hertil beregnede kæde. Pålæsning af maskinen skal udføres som illustrationer viser. PAS PÅ: Af og pålæsning af maskinen skal udføres i et lokale der er tilstrækkeligt oplyst og ikke frembyder forhindringer. Fastsurring af maskinen ADVARSEL GIV AGT: Transportsurringer må ikke fastgøres på svage og følsomme dele af maskinen. Husk altid at kontrollere transportsurringer, så uønskede forskubninger af lasten undgås. - Maskinen fastgøres med reb eller kæder til transportmidlet, på de steder som illustrationen viser, og hjulene blokeres med stopkilerne Sammenkobling med traktoren Husk altid at kontrollere, at traktoren har tilstrækkelig motorkraft, og at den har de rigtige dimensioner i udstyr, før maskinen kobles til traktoren, for at undgå problemer med træk og arbejdsfunktioner Sammenkobling af vognstang Juster støttebenet så maskinen står vandret. Kør traktoren i position og juster højden på trækket eller vognstangen så maskine og traktor kan kobles sammen.. Herefter løsnes støttebenet og fastgøres igen i hævet position. Disse arbejdsgange skal altid udføres af en erfaren operatør INSTALLATION_

26 4. INSTALLATIONSVEJLEDNING Installering af kraftoverføring Husk altid omhyggeligt at overholde instruktionsbogens anvisninger for kraftoverføringen u. Ligeløbsleddet skal monteres på traktorsiden for at installere kraftoverføringen korrekt. Husk at fastgøre skjoldets sikkerhedskæder. PAS PÅ: LIGELØBSLED 80 (optional) Ligeløbsleddet på kardandrevet giver mulighed for at arbejde i en meget bred vinkel. Vinklen må aldrig overstige 80. heller ikke når akslen står stille, da der risiko for brud på akslen. Det kræver skærpet opmærksomhed når akslen roterer. Husk at kontrollere, at længden på kraftoverføringen passer i længden, så den hverken blokerer i sving eller forårsager overdreven udtrækning ved kørsel på lige strækninger. Der må udelukkende anvendes originale reservedele. Anvend aldrig en kraftoverføring, hvor kraftoverførslen er ukendt, der er af ukendt oprindelse eller af ukendt funktionsduelighed. Husk at overholde den på maskinen anførte anvisning om 540 omdrejninger min -1 på kraftudtaget Hydraulisk anlæg - Tilkobling Trykslangerne til åbning af bagklap og til at hæve Pick-up en tilsluttes traktorens 1/2 koblinger med indvendigt gevind. Husk at kontrollere oliestand og filter. Såfremt der anvendes den supplerende elektroventil (se afsnit 6.1.) skal det kontrolleres at trykledningen er kompatibel med bagklappens bevægelser. Når maskinen kobles fra traktoren skal trykledningerne placeres i den til formålet anbragte holder på maskinens forside, for at undgå skader på hydraulikken. Kontroller at lynkoblingen på pressen passer til det indvendige gevind på traktorens kobling. Husk også at åbne og lukke bagklappen ved lave motoromdrejninger. Der må ikke anvendes PushPull-koblinger. ADVARSEL GIV AGT: Husk altid at tage trykket af hydraulikkredsløbet før trykslangerne kobles til eller fra traktoren INSTALLATION_

27 4. INSTALLATIONSVEJLEDNING Installering Styreenhed til indbindingen Styreenheden kontrollerer åbning og lukning af bagklappen og hæve funktionen på Pick-up en. Styreenheden installeres i en holder på traktorens kofanger eller på instrumentbrættet. Kablet trækkes fra traktoren langs med vognstangen; styreenheden tilsluttes maskinens elektriske anlæg og traktorens batteri. PAS PÅ: Husk at kontrollere, at traktorens dæk ikke kan beskadige styreenhedens kabler. Traktorens stikdåse, hvor maskinens strømstik tilsluttes. Skal være forsynet med en 20A sikring, så farlige kortslutninger af fødekablet undgås Tilslutning af belysningsanlægget Belysningsanlægget kræver en strømkreds for at virke. Kredsløbet er forsynet med et kabel med et 7-pols stik (A). Kabler er trukket i vognstangen og skal tilsluttes den 7-pols stikdåse (B) der sidder på traktoren. Husk jævnligt at kontrollere alle lyspærer og skift dem der er sprunget INSTALLATION_

28 4. INSTALLATIONSVEJLEDNING 4.5. Afkobling fra traktor Før maskinen kobles fra traktoren skal følgende udføres: 1- Motoren på traktoren skal slukkes og nøglen fjernes fra tændingslåsen. 2- Krafoverføringen skal afmonters. 3- Støttebenet (A) skal bringes i position vha. fjederen (M). 4- Styreenhedens betjeningspanel anbringes et sted hvor det beskyttes mod overlast, afmonter eventuelt alle kabler. 5- Luk alle elektriske forbindelser og stikdåser (C). 6- Afbryd alle hydrauliksammenkoblinger, men først når trykket er fjernet det hydrauliske kredsløb. 7- Hjulene blokeres med kilerne (E), især hvis maskinen skal stå stille i længere tid. Først nu kan maskinen kobles fra traktoren INSTALLATION_

29 4. INSTALLATIONSVEJLEDNING 4.6. Åbning af sikkerhedsskjold I henhold til europæisk standard er sikkerhedsskjoldet på maskinens højre side forsynet med en sikkerhedslås. Sikkerhedslåsen åbnes vha. det låseværktøj som leveres sammen med maskinen, idet værktøjet indføres i låsen gennem åbningen på skjoldet og presses nedad, samtidig med at skjoldet trækkes ud. Skjoldet låses igen med et kraftigt indadrettet tryk. ADVARSEL GIV AGT: Husk altid at kontrollere, at alle sikkerhedsskjold er lukket korrekt, når maskinen efterlades uden opsyn eller skal transporteres Modtagerkontrol Kontroller at alle skruer, bolte og befæstelser er korrekt fastspændt. Husk at kontrollere, at alle bevægelige dele er smurt. Kontroller dæktryk, jvf. tabel under afsnit 3.4. Lad maskinen køre i tomgang i nogle sekunder, for at kontrollere at den kører korrekt. Lad kraftudtaget køre ved lave omdrejninger i nogle sekunder og åben og luk bagklappen. Sluk for traktoren og kontroller maskinens generelle tilstand. Udfør altid ovenstående kontrolprocedure omhyggeligt, før maskinen tages i brug, både første gang og når maskinen har stået stille i længere tid. Det er meget vigtigt, at første sæson betragtes som indkøringsperiode og ovenstående kontrolprocedurer gentages med passende korte mellemrum INSTALLATION_

30 5. INDSTILLINGER OG VISNINGER 5.1. Valg af bindetryk Ballegrebet (A), der styrer sluttrykket for indbindingen, drejes så viseren (B) kommer i den ønskede position. Så snart viseren(c) når den indstillede værdi, afgiver styreenheden et akustisk signal og viseren for balletæthed (se afsnit 6.1) lyser op. Pressen kan automatisk fremstille baller med forskellig vægt, ved at justere arbejdstrykket ændres balletætheden idet ballens volumen altid er den samme. Ballens vægt reguleres af viseren (B) s position på manometerets farveskala. Blå: lukketryk; Grøn: middel bindetryk; Rød: højt bindetryk. Det er vigtigt, at trykket kommer op på 40 bar når bagklappen lukkes, for at presningen af ballen sker under optimale betingelser Pick-up højde Det er vigtigt at indstille højden på Pick-up en, for at få en perfekt opsamling af pressematerialet. Pick-up en sænkes, så tænderne er 2-5 cm fra jorden, og sidehjulet positioneres gennem hullet i den hertil beregnede plade (D). Når maskinen er forsynet med små hjul. Ved opsamling af halm øges afstanden mellem tænder og jorden med ca. 5 cm. Tænderne må aldrig røre jorden når maskinen er i brug, skulle det alligevel ske ved en fejl, skal Pick-up en være indstillet til, uden at blive overbelastet, at hæve sig automatisk. Husk altid at sikre Pick-up en med sikkerhedskæden (E) når maskinen flyttes eller transporteres EINSTELLUNGEN_

31 6. BRUG 6.1. Styreenhed - Betjeningsvejledning Beskrivelse af styreenheden 1- Akustisk signalgiver 2- Valgknap til Pick-up en: bruges til forhåndsindstilling af hydraulikkredsløbet, således at Pidck-up en starter når fordeleren påvirkes. 3- Kontrollampe: signaliserer at balletætheden er opnået. 4- Kontrollampe: signaliserer at styreenheden modtager information. 5- Valgknap til bagklappen: bruges til forhåndsindstilling af hydraulikkredsløbet, således at bagklappen kan betjenes når fordeleren påvirkes. 6- Sænkeknap til bagklap/pick-up: starter sænkning i henhold til den funktion der er valgt ved forudgående tryk på knap 5 eller 2 (Option). 7- Hæveknap til bagklap/pick-up: starter hævning i henhold til den funktion der er valgt ved forudgående tryk på knap 5 eller 2 (Option). Knap 2 og 5 tændes ved trykke på dem. Knap 6 og 7 bruges når den supplerende elektroventil (A) er monteret på maskinen. Forhåndsindstilling: Knap 6 og 7 er ikke aktiveret; For at aktivere dem skal de trykkes ind samtidigt, herefter sættes stikket i og knapperne skal være trykket ind i lang tid, indtil de begge tænder. Denne indstilling gemmes; hvis knapperne tændes en enkelt gang, næste gang der tændes for styreenheden er de aktiveret, hvis de tændes to gange er de deaktiveret igen. Betjening af styreenheden Når trykket når op på den indstillede niveau (se afsnit 5.1) afgiver styreenheden både et akustisk og et optisk signal (knap 3 blinker), herfra fortsættes med følgende procedure. 1- Aktiver traktorens hydraulikkredsløb til hævning. 2- Afhængigt af det forudgående valg mellem Pick-up eller bagklap, følger at Pick-up en hæves eller ballen afsættes. 3- Aktiver herefter fordeleren på traktoren i den modsatte retning. 4- Afhængigt af det forudgående valg mellem Pick-up eller bagklap, følger en sænkning af det valgte udstyr og hydraulikanlægget aktiveres. 5- Deaktiver herefter traktorens hydraulikkredsløb og forsæt med den igangværende cyklus EINSATZ_

32 6. BRUG Betjening af styreenheden med supplerende elektroventil (A) Når trykket når op på den indstillede niveau (se afsnit 5.1) afgiver styreenheden både et akustisk og et optisk signal (knap 3 blinker), herfra fortsættes med følgende procedure. 1- Aktiver hydraulikkredsløbet på traktoren. 2- Tryk på knap 7 (Den tænder). 3- Afhængigt af valget mellem Pick-up eller bagklap, følger at Pick-up en hæves eller ballen afsættes. 4- Tryk på knap 6 (den lyser). 5- Afhængigt af valget mellem Pick-up eller bagklap, følger en sænkning af det valgte udstyr og hydraulikanlægget aktiveres. 6- Tryk på knap 6 igen (samtlige knapper slukkes). 7- Deaktiver traktorens hydraulikkredsløb og forsæt med den igangværende cyklus Anvisninger til netindbindingen Maskinens netindbinding kan højst vikle nettet 4 gange rundt om ballen. Den består af følgende dele: en rulleholder med bremse; et reb til at starte indbindingen med; et valsepar; en skærefunktion med knive; en anordning hvor antallet af omvikling kan indstilles Montering og fremføring af nettet Det anbefales at der anvendes et net af god kvalitet med tætte masker og en flydelængde på g/m2. Der kan anvendes ruller med en diameter på max. 300mm og længde på max. 615 mm. Hvis røret som rullen er lavet på har uregelmæssige ender eller hvis den er for lang, skal den produceres om, så den kan styres korrekt af maskinens muffer. Placer rullen maskinens rullesæde, sådan at nettet kan vikles af rullen nedefra. Sæt bremsen på rullen i nedsænket position.. Sæt indbindingen i startposition. Træk nettet gennem fødevalserne, ved at følge den vej gennem maskinen, som illustrationen viser. ADVARSEL GIV AGT: Det er nødvendigt at arbejde på undersiden af indbindingen. Det er vigtigt at være opmærksom på skærefunktionens knive EINSATZ_

33 6. BRUG ADVARSEL GIV AGT: armen (B) skal kobles ud af sneglen (C) og placeres i laveste position, før der må foretage indgreb i indbindingen. Ved at fjerne armen undgås at knivene pludselig begynder at køre. ADVARSEL GIV AGT: det er strengt forbudt at foretage indgreb ved nettet når ballen roterer Startposition for indbindingen Træk i rebet (D), for at tillade at nettet føres ind i pressekanalen, og for at positionere armen (B) over sneglen (C) i overensstemmelse med kontramøtrikken (E). Det er kontramøtrikken der styrer, hvilken længde net ballen omvikles med Valg af antal omviklinger Det er muligt at justere længden på det stykke net som ballen omvikles med, ved at stramme kontramøtrikken (E) øges antallet af omviklinger, ved at løsne kontramøtrikken sænkes antallet EINSATZ_

34 6. BRUG Bremse til netrullen Bremsen (A) skal altid positioneres på rullen. Når rullen er ny skal fjedrene (C) kun være svagt spændte. Når rullen er ca. halvt brugt kan det være nødvendigt at flytte indstillingshullet på fjedrene (C) og spænde dem kraftigere. Hvis rullen bremses for hårdt, kan fødevalserne ikke vikle nettet af rullen. Hvis rulle kun bremses svagt kan indbindingen af ballen være ufuldstændig. Hvis indbindingen ikke er ordentlig spændt, stiger ballens diameter for meget, når den sættes af Betjening af netindbindingen Såsnart ballen har opnået den valgte pressetæthed, afgiver styreenheden både et akustisk og et optisk signal, der opfordrer operatøren til at standse traktoren og trække kraftigt i rebet (D), for således at tillade fremføringen af nettet i pressekanalen og genstarte skærefunktionen.. Rebet skal slippes igen for at starte indbindingen. Mens indbindingen pågår, løber skærefunktion (E) på sneglen(f) indtil den springer frem. Her kan operatøren tydeligt fornemme slaget fra skærefunktionen, der hermed ved at indbindingen er afsluttet. Mens skærefunktionen arbejder skal kraft udtaget køre med omdrejninger pr. min., aldrig lavere, og netrullen skal være korrekt bremset. Hvis rullen kører for løst bliver snittet uregelmæssigt. Herefter kan pressen sætte ballen af. Når ballen sættes af skal anvisningerne i afsnit 6.5 følges og bagklappen skal åbnes fuldstændig I tilfælde af funktionsfejl Såfremt indbindingen ikke starter udføres følgende: Stands traktor og kraftudtag. Kontroller og fjern årsagen til indbindingen ikke starter. Indstil indbindingen til til den igen er i startposition (se afsnit 6.2.2). Start kraftudtaget. Afslut indbindingen EINSATZ_

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.. 99 379..80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0 99 3904..80I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning Hjullæsser 2070 Driftsvejledning Udgave september 06 Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at købe en Weidemann-læsser. Med denne læsser fra Weidemann får du et produkt med høj ydelse,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere