Light Control LC 2. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Light Control LC 2. Vejledning"

Transkript

1 Light Control LC 2 Vejledning

2 L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan bruges på flere forskellige måder: fra en enkelt lampe til en mere avanceret kombination af flere LC 2 enheder. Fjernbetjeningsenhederne, der henvises til i denne vejledning, er Beo4 og Beolink 1000 (de nyeste Bang & Olufsen modeller). Oplysninger om betjening af LC 2 via andre Bang & Olufsen fjernbetjeninger, finder De i Betjeningsvejledningen, der følger med det pågældende produkt.

3 I N D H O L D 3 Betjening 4 Sådan betjenes en enkelt LC 2 enhed Nærbetjening Betjening via stikkontakten til lysnettet Fjernbetjening 6 Lysstyringssystemet LC 2 8 Sådan betjenes flere LC 2 enheder Betjening af en enkelt lampe Betjening af lysbilleder 10 Programmere lysbilleder Installation 12 Tekniske oplysninger 14 Oprettelse af lampested Placering Sådan åbnes LC 2 enheden Montering af ledninger Afprøvning af lampe 19 Udskiftning af sikring 20 Programmering af lampesteder

4 4 E N E N K E L T L C 2 De kan tilslutte en eller flere lamper til en LC 2 og samtidig styre disse. Når De tilslutter flere lamper til samme LC 2 enhed, må den samlede effekt ikke overstige den tilladte tilslutningseffekt (se Tekniske informationer). Individuel betjening af lamper, kræver en LC 2 til hver lampe De ønsker at styre. LC 2 kan nærbetjenes eller fjernbetjenes. En anden mulighed er at tænde lamperne ved vægkontakten. Nærbetjening Sådan tændes og slukkes lyset: Berør let den forreste mørke halvkugle (berøringsfeltet). Ved endnu en let berøring af feltet slukkes lyset. Sådan reguleres lysstyrken: Berør feltet lidt længere og lysstyrken reguleres skiftevis op/ned.

5 5 Betjening fra vægkontakten Sådan tændes lyset: Sluk og tænd igen ved vægkontakten (hvis dette ikke virker, kan grunden være, at tænd/sluk funktionen på LC 2 er blevet omprogrammeret, som beskrevet på side 21). Fjernbetjening Sådan tændes lyset: Tryk to gange på knappen LIGHT eller alternativt LIGHT, GO (på Beolink 1000: LIGHT, PLAY). Sådan slukkes lyset: Tryk LIGHT, STOP. Sådan reguleres lysstyrken: Tryk LIGHT og derefter eller. Sådan tændes lyset på et fastindstillet niveau: Tryk LIGHT og derefter nummeret på det ønskede niveau. Se listen med de niveau-indstillinger, der er foretaget fra fabrikken. Når LC 2 forlader fabrikken, er den forprogrammeret med ni forskellige lysstyrkeniveauer: Nr % lysstyrke Nr. 2 ca. 90 % lysstyrke Nr. 3 ca. 80 % lysstyrke Nr. 4 ca. 70 % lysstyrke Nr. 5 ca. 60 % lysstyrke Nr. 6 ca. 50 % lysstyrke Nr. 7 ca. 40 % lysstyrke Nr. 8 ca. 30 % lysstyrke Nr. 9 ca. 20 % lysstyrke På side 10 finder De oplysninger om, hvordan De programmerer egne lysstyrkeniveauer. På disse to sider antages det, at De kun har installeret én LC 2

6 6 L C 2 S Y S T E M E T Ved at tilføje én eller flere LC 2 enheder til Deres første installation, får De mulighed for at styre individuelle lysgrupper. Lamperne kan betjenes individuelt eller som gruppe. De ønsker måske lysindstillinger til flere forskellige formål, for eksempel et lysniveau for lokalet når De gør rent, når De læser, når De ser fjernsyn o.s.v. Hver enkelt lampe kan indgå i flere lysindstillinger. De kan danne belysningsindstillinger og tænde og slukke dem individuelt eller som gruppe. Hver gang De ønsker at få adgang til at betjene lyset, trykker De blot på knappen LIGHT på fjernbetjeningen og følger beskrivelsen på de næste sider.

7 7 Individuelle lamper (enkeltlampe) Enkeltlamper i Deres system kan tændes og slukkes ved en let berøring foran på den mørke halvkugle på LC 2. Enkeltrums lyssætning Enkeltrums lyssætning kan sammensættes efter behag, og De kan have op til ni forskellige lyssætninger i hvert rum. På disse sider og i det efterfølgende, forudsættes det, at De har mere end én LC 2 installeret, og således har et LC 2 lysstyringssystem.

8 8 F L E R E L C 2 E N H E D E R Sådan tændes alt lys i rummet: Tryk to gange på knappen LIGHT eller alternativt LIGHT, GO (for Beolink 1000: LIGHT, PLAY). Sådan slukkes alt lys i rummet: Tryk LIGHT, STOP. Enkeltlamper Enkeltlamper kan enten nærbetjenes eller betjenes med en fjernbetjeningsenhed (fjernbetjening af enkeltlamper kræver, at lamperne er nummereret, se side 20). De kan også tænde en enkeltlampe ved først at slukke og derefter igen tænde ved vægkontakten (hvis dette ikke virker, kan det skyldes at tænd/sluk funktionen på LC 2 enheden er omprogrammeret, som beskrevet på side 21). Styring af enkeltlamper underkendes når et lysbillede aktiveres. De kan dog stadig styre enkeltlamper i et lysbillede der allerede er tændt enten ved nærbetjening, eller med fjernbetjeningsenheden. Sådan nærbetjenes en enkeltlampe: Tænd lyset ved en let berøring af den forreste mørke halvkugle (berøringsfeltet). Endnu en let berøring af feltet slukker lyset. Berøring af lidt længere varighed regulerer lysstyrken skiftevis op/ned. Sådan betjenes enkeltlamper med fjernbetjeningen Beo4: Tryk LIGHT, derefter LIST for at få skiltet LAMP frem i displayet på Beo4. Indtast det nummer De har givet lampestedet og tryk derefter GO eller STOP (tænder eller slukker lyset). Ved at trykke eller reguleres lysstyrken. Sådan betjenes enkeltlamper med fjernbetjeningen Beolink 1000: Tryk LIGHT, derefter GOTO + det nummer De har givet lampestedet. Tryk derefter PLAY eller STOP (tænder eller slukker lyset). Ved at trykke eller reguleres lysstyrken.

9 9 Lysbilleder Et lysbillede er lyssætning med en eller flere lampesteder i et rum og som tændes på samme tid. Hvert lampested tændes med individuelt indstillet lysstyrke. Sådan tændes et lysbillede: Tryk LIGHT og derefter nummeret for den ønskede lyssætning. Ved at trykke LIGHT, STOP slukkes lysbilledet. Ved at trykke LIGHT og derefter enten eller reguleres lysstyrken i lysbilledet. Der kan kun være et lysbillede tændt ad gangen i lokalet. Hvis et andet lysbillede tændes, slukkes det første.

10 10 P R O G R A M M E R E L Y S B I L L E D E R Hvert lysbillede skal have et nummer fra 1 til 9. Systemet kan indeholde op til ni forskellige lysbilleder i hvert rum. Et lysbillede dannes ved først at indstille lysstyrken for hver enkelt lampe og derefter gemme det opståede lysbillede under et. Lysstyrken for hver enkelt lampe i lysbilledet kan indstilles ved enten at berøre berøringsfeltet på hver LC 2 enhed, eller ved fjernbetjening. Lysniveauer kan programmeres i opstillinger, der har en eller flere LC 2 enheder. Når De programmerer Deres lyssætninger, skal De sikre Dem, at kun de lamper, De ønsker medtaget i lysbilledet, er tændt!

11 11 Sådan programmeres et lysbillede Tænd og indstil lysstyrken for hver lampe De ønsker medtaget i lysbilledet, som beskrevet på side 8. Derefter... Ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4: Tryk LIGHT for at få adgang til lysstyringsfunktionen. Tryk LIST indtil skiltet STORE kommer frem i displayet på Beo4. Tryk derefter GO, indtast et tal (f.eks. 1) og tryk GO igen. Ved hjælp af fjernbetjeningen Beolink 1000: Tryk LIGHT for at få adgang til lysstyringsfunktionen. Tryk STORE, indtast et tal (f.eks. 1) og tryk derefter STORE igen. Deres lysbillede nummer 1 er nu programmeret ind i hukommelsen på LC 2 og kan kaldes frem igen, hver gang De trykker LIGHT og derefter 1. De kan programmere op til ni lysbilleder på denne måde. De skal blot vælge et andet tal for hvert lysbillede.

12 12 T E K N I S K E O P L Y S N I N G E R LC 2 er beregnet for en netspænding på V (vekselstrøm) 50 Hz og for en tilslutningseffekt på W. LC 2 er beregnet til lamper, som skal tilsluttes med tre-fasede, dobbeltisolerede, plastbelagte ledninger (lamper, klasse 1 med en beskyttende jordledning). LC 2 kan dog også sluttes til dobbeltisolerede lamper (klasse 2) ved hjælp af to-fasede, dobbeltisolerede, plastbelagte ledninger. Ledningens ydre diameter må ikke overstige 8,2 mm. Der må ikke anvendes tekstilomspunden ledning. LC 2 må kun bruges til lamper, der er udstyret med almindelige glødetrådspærer! Lampen må maksimalt veje 2 kg, såfremt den hænger direkte i ledningen til LC 2. LC 2 er konstrueret til indendørs brug og kun i tørre rum!

13 13 X LC 2 må ikke placeres for tæt på lyskilden på grund af varmeudviklingen fra denne: 40 W: X > 20 cm 60 W: X > 30 cm 100 W: X > 40 cm 200 W: X > 50 cm 300 W: X > 60 cm Effektværdierne, som nævnt på side 12, er kun gyldige, hvis omgivelsestemperaturen ikke overstiger 25 graders Celcius. De bør derfor undgå at placere en LC 2 i direkte sollys, eller i nærheden af andre varmekilder. Placering af en LC 2 i direkte sollys, vil også hæmme modtagelsen af de infrarøde signaler fra fjernbetjeningsenheden. Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23.

14 14 O P R E T T E L S E A F L A M P E S T E D Placering LC 2 skal kobles ind på ledningen, der forbinder lampestedet med lysnettet. Sørg for at LC 2 kan modtage signalerne fra Deres fjernbetjeningsenhed. LC 2 kan placeres på flere forskellige måder: hængende direkte i ledningen til en lampe (A), stående på gulvet, på et bord eller en hylde (B), monteret på væggen (C) eller i loftet (D). B A D C Hvis en LC 2 monteres på væggen eller i loftet: fastgør det medfølgende beslag på væggen eller i loftet og monter fodstykket på LC 2 i stedet for den bagerste mørke halvkugle. Fodstykket skal også anvendes når LC 2 ønskes placeret stående.

15 15 Sådan åbnes LC 2 enheden For at kunne komme til at montere ledninger, eller hvis De ønsker at montere fodstykket, er det nødvendigt at åbne LC 2. Under adskillelsen er det en god ide at placere LC 2 i den ene halvdel af skumemballagen for at undgå ridser i overfladen. 1 Anbring LC 2 så forsiden (den side hvor navnet BANG & OLUFSEN er trykt) vender ned mod underlaget. 2 Fjern forsigtigt det hvide dæksel ved at tage fat i et af de to hjørner med ledningshuller. 3 Fjern den mørke halvkugle. 2 1 LC 2 enheden må ikke adskilles yderligere!

16 16 > Oprettelse af lampested Montering af ledninger Når ledningerne monteres skal De være opmærksom på følgende: Overhold nøje de angivne mål. Sno kobberenderne før de monteres. De må ikke fortinne/lodde kobberenderne, da dette med tiden kan resultere i dårlige forbindelser. Forvis Dem om at ingen kobberender stikker ud fra skrueterminalerne! Ledningen i hver bøjle skal anbringes således, at mindst 2 mm af plastkappen kan ses inden for bøjlen. Træk i hver ledning for at sikre, at ledningen er ordentlig fastgjort i bøjlen. Max. 8 mm H H 20 mm 5 mm Hvis De ønsker det, kan den ene ledning føres gennem fodstykket på LC 2 enheden: adskil fodstykket med skruerne H anbring ledningen i fordybningen saml fodstykket igen

17 17 1 Afbryd netspændingen (fjern ledningen hvis det er muligt)! 2 Klip ledningen over, hvor De ønsker LC 2 enheden placeret. 3 Afisoler ledningsenderne. 4 Monter ledningerne således: Før ledningen fra lampen gennem bøjlen F. Tilslut den blå leder (Neutral) til klemskruen P1 og den brune leder (strømførende) til klemskruen P2. Forbind den gul/grønne ledning (jord) til den midterste klemskrue ( ). Før ledningen fra lysnettet gennembøjlen G. Tilslut den blå leder (Neutral) til klemskruen P3 og den brune leder (strømførende) til klemskruen P4. Forbind den gul/grønne ledning (jord) til den midterste klemskrue ( ). Fastspænd bøjlerne F og G. 5 Til slut samles LC 2 igen. P4 P2 G F P3 N P1 N Bemærk: Hvis Deres lampe er tilsluttet med en to-faset ledning (det vil sige uden jordledningen), skal der ikke foretages tilslutninger til de to midterste klemskruer.

18 18 > Oprettelse af lampested Afprøvning af lampen Tænd ved stikkontakten. Hvis lampen ikke lyser, skal De kontrollere følgende: er der tændt ved stikkontakten? er der tændt for lampen? er pæren itu? Hvis lampen stadig ikke lyser, bør De prøve at udskifte sikringen i LC 2 enheden. Varmesikringskredsløb LC 2 enheden er konstrueret med et indbygget sikkerhedskredsløb, der i tilfælde af for høj temperatur, afbryder LC 2 enheden for at undgå at ødelægge den. Hvis strømforsyningen afbrydes på denne måde, skal De blot lade enheden køle af et par minutter. Tænd derefter lyset igen på normal vis. Hvis LC 2 slukker med jævne mellemrum, bør De kontrollere omgivelsestemperaturen og effekten for de lamper De har tilsluttet enheden (se Tekniske oplysninger).

19 S I K R I N G E N 19 Hvis De får behov for at udskifte sikringen i LC 2, kan De købe en ny hos Deres Bang & Olufsen forhandler. 1 Afbryd netspændingen! 2 Fjern det hvide dæksel på bagsiden af LC 2 (se side 15). 3 Træk sikringsholderen K ud. 4 Udskift sikringen og skub holderen tilbage på plads. FUSE: T1.6AH T1.6AH 250V K Vigtigt! Sikringen skal altid udskiftes med en af samme værdi og type, bestillingsnummer: Sikring T1, 6A H 250 V.

20 20 P R O G R A M M E R I N G A F L A M P E S T E D E R Når LC 2 enheden er tilsluttet lysnettet, er den klar til brug. De kan imidlertid omprogrammere LC 2 til følgende specielle formål: Nummerering af lampesteder (1-9) Tænd/sluk funktion (option 1 eller 2) På disse to sider er det beskrevet, hvad hver enkel programmering bruges til og på side 22 er der et skema der fortæller, hvordan De foretager programmeringen. Vigtigt! Disse tre programmeringer udføres alle ved at berøre den forreste mørke halvkugle (berøringsfeltet) og samtidig indtaste de viste knapsekvenser på Deres fjernbetjeningsenhed.

21 21 Nummerering af lampesteder Nummerering af lampesteder er kun nødvendig, hvis De har mere end én LC 2 enhed i et system og ønsker at styre det enkelte lampested med Deres fjernbetjening. I dette tilfælde, skal hver LC 2 enhed så gives et nummer fra 1 til 9. LC 2 enheden er ikke tildelt et nummer når den forlader fabrikken. Programmering af tænd/sluk funktionen LC 2 kan, foruden betjening med fjernbetjeningsenheden eller ved direkte berøring, også tændes ved vægkontakten. Normalt skal der altid være tændt for vægkontakten. Når LC 2 forlader fabrikken er den programmeret til dette formål. Hvis der i Deres område ofte sker strømsvigt, anbefales det imidlirtid at omprogrammere LC 2 enheden. En sådan omprogrammering medfører at lampestedet ikke tændes, når De tænder ved vægkontakten (eller når strømmen vender tilbage) med mindre lampestedet i forvejen var tændt.

22 22 > programmering af lampesteder Nummerering af lampesteder: Beo4 Tryk LIGHT og derefter LIST indtil skiltet SETUP kommer frem i displayet. Tryk GO og derefter LIST indtil displayet viser STORE. Tryk GO, det ønskede nummer og derefter GO igen. Beolink 1000 Tryk LIGHT, GOTO, STORE, det ønskede nummer og derefter STORE Tænd/sluk funktion: Sådan frakobles tænd/sluk funktionen Tryk LIGHT og derefter LIST indtil skiltet SETUP kommer frem i displayet. Tryk 0, derefter LIST indtil displayet viser STORE. Tryk GO og derefter 1. Tryk LIGHT, GOTO, 0, STORE, 1 Sådan tilkobles tænd/sluk funktionen igen Tryk LIGHT og derefter LIST indtil skiltet SETUP kommer frem i displayet. Tryk 0, derefter LIST indtil displayet viser STORE. Tryk GO og derefter 2. Tryk LIGHT, GOTO, 0, STORE, 2

23 Technical specifications, features and the use there of are subject to change without notice Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

24

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere