Helvægge af letklinkerbeton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helvægge af letklinkerbeton"

Transkript

1 Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005

2 Forord / Indholdsfortegnelse Denne anvisning er udgivet af: Dansk Beton Industriforening s Elementfraktion, BIH Dansk Byggeri Kejsergade 2, København K Tlf.: Der er sket en omredigering af hæftet, således, at diagrammer kun bringes for en betontype, mens diagrammerne for de øvrige betontyper kan generes ved brug af de Excel-regneark, der er placerede på BIH s hjemmeside på Samlingseksempler, der ikke bruges så ofte er udgået af hæftet, mens der er suppleret med nye samlingstyper. Projekteringsanvisningen er udarbejdet af: Indholdsfortegnelse side Civilingeniør, Lic.Tech. Per Goltermann, RAMBØLL A/S og Lektor, akademiingeniør Per Kjærbye, BYG DTU Anvisningen er udarbejdet som vejledende information for arkitekter og ingeniører, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Hæftet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar. Uddybende information kan indhentes ved henvendelse til producenter af helvægselementer. Forord Nærværende projekteringsanvisning omhandler beregning og anvendelse af helvægselementer fremstillet af letbeton med porøse tilslag af Leca- eller Fibo-klinker. Anvisningen omfatter helvægselementer med densiteter i området kg/m³, i trykstyrker fra 3,5 til 15 MPa. I søjler og bjælker kan trykstyrken gå op til 20 MPa eller højere, dersom der anvendes let konstruktionsbeton. 1. Generelle oplysninger Forudsætninger Varedeklaration Materialeværdier Anvendelsesområder Lasttilfælde Vindlast på huse Lodret last Vederlagstryk Afskalningsbrud Fordeling af lodret last Excentriciteter Lodret bæreevne Vindues- og dørbjælker Lodret og vandret last Lodret og vandret bæreevne Søjler og vægsøjler Bagmurselementer uden lodret last Reaktioner Trådbindere Skivestabilitet Samlinger og detaljer Referencer Helvægselementer anvendes til bærende og ikkebærende vægge i enhver form for byggeri, til både småhuse og etagebyggeri, såvel som bolig, institutions- som erhvervsbyggeri. Det forudsættes, at brugeren af projekteringsanvisningen har den fornødne tekniske indsigt, samt har kendskab til Dansk Standards normer og kan vurdere de fremkomne resultater. Den nuværende 4. udgave er en ajourføring med hensyn til den nye norm DS 420 : 2003, idet der dog er indført et afsnit 4, skivestabilitet, med hovedvægt lagt på statisk bedømmelse af vægskiver. 2

3 Generelle oplysninger 1. Generelle oplysninger 1.1 Forudsætninger I projekteringsanvisningen er anvendt følgende normer: (1) Norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer, DS 420, 3. udgave marts (2) Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, DS 409, 2, udgave oktober (3) Norm for last på konstruktioner, DS 410, 4. udgave oktober (4) Norm for betonkonstruktioner DS 411, 4.udgave marts (5) Norm for murværkskonstruktioner, DS 414, 6. udgave januar (6) CEN-standard for præfabrikerede armerede elementer af letklinkerneton med åben struktur, DS/EN 1520, udgave juli (7) Vejledning i brug af DS/EN 1520, udgave august Endvidere er anvendt oplyste værdier fra BIH s hæfter og fra producenter og leverandørers deklarationer. Nærværende projekteringsanvisning omhandler normal sikkerhedsklasse og normal kontrolklasse. følgesedler, tegninger og deklaration er angiver de nødvendige informationer for at fortolke koden. B. Varedeklaration fra elementproducenten Deklarationen skal omfatte de for anvendelsen nødvendige egenskaber og skal foruden fortolkning af eventuel kodebetegnelse og oplysning om elementernes alder ved tidligste anvendelsestidspunkt indeholde: - måltolerancer for højde, bredde og tykkelse - letbetonens tørdensitet deklareret enten som en densitetsklasse eller som en middelværdi - letbetonens trykstyrke deklareret højst lig den nedre karakteristiske værdi svarende til 5 % fraktilen samt eventuelt - letbetonens elasticitetsmodul deklareret som en middelværdi. - letbetonens bøjningstrækstyrke, som deklareres højst lig den nedre karakteristiske værdi svarende til 5 %- fraktilen. - elementstyrke og tilhørende lastexcentricitet deklareret højst lig den nedre karakteristiske værdi svarende til 5 %-fraktilen. Som alternativ til deklarerede værdier kan refereres til værdier, beregnet iflg. DS 420 eller DS/EN Varedeklaration Varedeklarationen for letklinkerbetonelementer baseres på DS/EN 1520, ligesom elementerne skal være CE-mærkede. Elementerne leveres med følgende oplysninger: A. Mærkning af elementerne eventuelt i kode: - producent (navn eller mærke, samt adresse) elementtype og nummer - produkttype (trykstyrke, densitet, tykkelse) - produktionsdato - CE-mærke med certifikatets og trediepartskontrollens numre angivet, samt en reference til EN Mærkningen foretages på elementerne hvis muligt, men er dette ikke muligt, så angives disse oplysninger på følgesedler. Mærkningen kan foretages i kode, dersom 1.3 Materialeværdier Elementerne leveres med følgende standardegenskaber: - Karakteristisk trykstyrke - Middeldensitet og eventuelt - Karakteristisk bøjningstrækstyrke - Middelelasticitetsmodul - Maksimal fugtindhold ved levering Som eksempel styrkeklasse 10 (LAC 10/1800) - Deklareret trykstyrke f cg = 10,0 MPa - Deklareret bøjningstrækstyrke f tg, (1) = 1,75 MPa - Middeldensitet = 1800 kg/m³ - Middelelasticitetsmodul E cm, (1) = MPa - Maksimal fugtindhold ved levering = 10 % Note (1): Bøjningstrækstyrken og middelelasticitsmodulet er her beregnet iflg. formlerne i DS/EN 1520 eller DS

4 Generelle oplysninger Lydvægge Lydvægge behandles i detaljer i BIH s hæfte 3 Helvægge af letbeton, LydisoIering /13/. Let konstruktionsbeton Let konstruktionsbeton kan anvendes til bjælke- og søjleelementer og leveres i styrkeklasse 10 eller derover, med en densitet på mindst 1500 kg/m³. Bjælke- og søjleelementer Armerede bjælker og søjler kan indstøbes i elementerne i en styrkeklasse, der afhænger af de enkelte fabrikkers leveringsprogram. Foreskrevne vægtykkelser mm. Tolerancer Tykkelse : +/- 5 mm Højde og længde: +/- 8 mm Planhed: Største afvigelse, målt på en 2 m retskede, er mindre end 5 mm, medmindre andet deklareres. Standardarmering Alle vægelementer leveres med en standardtransportarmering bestående af mindst 1 net i midten Ø 4/250 samt armering omkring vinduer og døre. 1.4 Anvendelsesområder Helvægselementer anvendes til følgende: Bærende og ikke bærende skillevægge. Bagmurselementer i facader med en formur af tegl eller anden beklædning. Elementerne kan fra fabrik være forsynet med trådbindere og vindues- og dørhuller. Ved vægge længere end 6 m tages der hensyn til svindet, afhængigt af betontypen og konstruktionsdelens udformning, fx. ved indlæggelse af elastiske fuger. Letbeton (let konstruktionsbeton og letklinkerbeton) beregnes efter dansk norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer DS 420. Bjælker over døre og vinduer med større spænd eller søjler med små dimensioner kan udføres i let konstruktionsbeton, beregnet efter DS 420 eller DS 411, eller i beton, beregnet efter DS Lasttilfælde Helvægselementer skal principielt undersøges i følgende last kombinationer: 1. Anvendelsesgrænsetilstande Eventuelle krav til letbetonkonstruktioners virkemåde ved normal anvendelse fastlægges ved at sætte γ f = 1,0 for én variabel last og γ f = 1,0 ψ for de øvrige variable laster. Konstruktionernes stivhed vurderes i forhold til deres funktion og i sammenhæng med tilslutning til eventuelle nabokonstruktioner. 2. Brudgrænsetilstande Helvægselementer skal principielt undersøges i de lasttilfælde, der er anført i /2/ og /3/. Normalt kan anvendes følgende lasttilfælde: Lastkombination 2.1: LT1: 1,0 g + 1,3 q 1 + ψ q 2 + 0,5 (v + s) LT2: 1,0 g + ψ (q 1 + q 2 ) + 1,5 v + 0,5 s LT3: 1,0 g + ψ (q 1 + q 2 ) + 0,5 v + 1,5 s Lastkombination 2.2: LT4: 0,8 g + 1,5 v Lastkombination 2.3: LT5: (0,9 + 0,25) g + 1,0 q 1 + ψ q 2 + 0,5 (v + s) LT6: (0,9 + 0,25) g + ψ (q 1 + q 2 ) + 1,0 v + 0,5 s LT7: (0,9 + 0,25) g + ψ (q 1 + q 2 ) + 0,5 v + 1,0 s hvor g v s q 1 q 2 er egenvægten er vindlasten er snelasten er nyttelasten på én etage er nyttelasten på de øvrige etager Da der normalt optræder såvel flere vind- og snelasttilfælde, er der principielt et meget stort antal lasttilfælde. Ofte er det dog umiddelbart muligt at udvælge de få kritiske lasttilfælde. Alternativt kan regnes på den sikre side for at mindske antallet af lasttilfælde. 4

5 Generelle oplysninger 1.6 Vindlast på huse Vindlasten bestemmes som kvasistatisk respons i henhold til DS 410, tabel V 6. q d = γ f c q max hvor q d er den regningsmæssige vindlast γ f er partialkoefficient = 1,5 c er formfaktor er karakteristisk maksimalt hastighedstryk. q max I nedenstående diagrammer er den regningsmæssige vindlast for forskellige c-værdier for henholdsvis terrænkategori II (landbrugsland) og III (forstads- eller industriområder) beregnet. Der er forudsat basisvindhastighed v b,0 = 24 m/s, der gælder overalt i Danmark bortset fra en randzone i Jylland ved Vestkysten. I randzonen forøges basisvindhastigheden op til v b,0 = 27 m/s. Diagrammerne kan fortsat anvendes, såfremt q d multipliceres med faktoren 27² / 24² = 1,27. Konstruktionsfaktoren c d er på den sikre side sat til c d = 1. Maksimalt vindsug for elementer ved såvel gavle og facader: c = 0,9 + 0,2 = 1,1 Vindsug for øvrige elementer: c = 0,5 + 0,2 = 0,7 Vindtryk på facader og gavle: c = 0,7 + 0,3 = 1,0 Ved stabilitetsberegning skal anvendes c = 0,7 + 0,3 = 1,0. Desuden skal der ses bort fra vindsuget på den ene af de 2 vægge parallelt med vindretningen, hvis den virker til gunst. Regningsmæssig vindlast q d (kn/m 2 ) 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 5 0,73 0,83 0,94 1,04 1,1 5,2 0,74 0,84 0,95 1,05 1,1 5,4 0,75 0,85 0,96 1,07 1,1 5,6 0,75 0,86 0,97 1,08 1,1 5,8 0,76 0,87 0,98 1,09 1,2 c = 1,1 6 0,77 0,88 0,99 1,10 1,2 6,2 0,78 0,89 1,00 1,11 1,2 c = 1,0 6,4 0,78 0,90 1,01 1,12 1,2 c = 0,9 6,6 0,79 0,90 1,02 1,13 1,2 c = 0,8 6,8 0,80 0,91 1,03 1,14 1,2 7 0,81 0,92 1,04 1,15 1,2 c = 0,7 7,2 0,81 0,93 1,04 1,16 1,2 7,4 0,82 0,93 1,05 1,17 1,2 7,6 0,82 0,94 1,06 1,18 1,3 7,8 0,83 0,95 1,07 1,19 1,3 8 0,84 0,96 1,08 1,19 1,3 8,2 0,84 0,96 1,08 1,20 1,3 8,4 0,85 0,97 1,09 1,21 1,3 8,6 0,85 0,98 1,10 1,22 1,3 8,8 0,86 0,98 1,10 1,23 1,3 9 0,86 0,99 1,11 1,23 1,3 9,2 0,87 0,99 1,12 1,24 1,3 9,4 0,87 1,00 1,12 1,25 1,3 9,6 0,88 1,01 1,13 1,26 1,3 9,8 0,88 1,01 1,14 1,26 1,3 0, Hushøjde z (m) Diagram 1. Vindlast i terrænkategori II (landbrugsland). Regningsmæssig vindlast q d (kn/m 2 ) 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 z 5 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 5,2 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 5,4 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 5,6 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 5,8 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 6 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 6,2 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 c = 1,1 6,4 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 c = 1,0 6,6 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 6,8 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 c = 0,9 7 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 c = 0,8 7,2 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 c = 0,7 7,4 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 7,6 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 7,8 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 8 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 8,2 0,62 0,71 0,80 0,89 0,98 8,4 0,63 0,72 0,81 0,90 0,99 8,6 0,64 0,73 0,82 0,91 1,00 8,8 0,64 0,73 0,82 0,92 1,01 9 0,65 0,74 0,83 0,92 1,02 9,2 0,65 0,75 0,84 0,93 1,03 Hushøjde 9,4 0,66 z 0,75 (m) 0,85 0,94 1,03 9,6 0,66 0,76 0,85 0,95 1, , Diagram 2. Vindlast i terrænkategori III (forstads- eller industriområder). 5

6 Lodret last 2. Lodret last 2.1 Vederlagstryk Maksimal regningsmæssig vederlagsbæreevne: R d =f cd b e a e k hvor k = 0,2 + 0,6 A 2 / A 1, idet A 2 / A 1 ikke sættes højere end 5, og f cd = f c,kant /γ m, hvor 2.2 Afskalningsbrud Det skal eftervises, at der ikke opstår afskalningsbrud i en flade med hældning 2:1. Ved dimensionering for spaltekræfter og afskalningsbrud kan letbetonens træk og forskydningsstyrke sættes lig 0,5 f tg, hvor f tg er letbetonens deklarerede bøjningstrækstyrke. Den regningsmæssige forskydningsspænding må i brudfladen ikke overskride τ d. τ d = 0,5 ftg hvor γtm f c,kant er letbetonens trykstyrke ved kanten af vægelementet. γ tm er partialkoefficienten på bøjningstrækstyrken, som sættes til 1,65. a e er vederlagets dimension vinkelret på væggens plan. Ved effektiv udstøbning af vederlagsfugen kan a e sættes lig t - 2e 0. τ = 2 Q d 5 a b τ d A 1 er det effektive lejeareal lig a e b e A 2 er det centralt belastede areal, som fremkommer ved ligelig fordeling af den lodrettelast under 2:1, a b. γ m er partialkoefficienten på trykstyrken, som sættes til 1,5 i normal sikkerhedsklasse og normal kontrolklasse. I andre klasser ændres γ m iflg. DS 420, afsnit e t er den resulterende excentricitet i tykkelsesretningen. Figur 2. Lastfordeling ved kontrol af afskalningsbrud. t d er den regningsmæssige tykkelse. 2.3 Fordeling af lodret last Figur 1. Vederlagstryk og dets fordeling. Figur 3. Fordeling af koncentreret last. 6

7 Lodret last 2.4 Excentriciteter Ved undersøgelse af bæreevnen af trykpåvirkede konstruktioner med fast knudepunktsfigur kan bestemmelse af faktisk forekommende excentriciteter i henhold til DS 420 s vejledning begrænses til bestemmelse af de i vederlagene optrædende excentriciteter samt den største excentricitet i konstruktionens midterste trediedel. For de almindelig forekommende tilfælde, kan excentriciteterne bestemmes som angivet i DS 420 s vejledende anneks A. 2.5 Lodret bæreevne Den lodrette bæreevne afhænger dels af helvægselementets styrke og dels af den excentricitet, hvormed den lodrette last angriber. Bæreevnen kan beregnes efter to forskellige metoder: 1. Ud fra deklareret materialestyrke. 2. Ud fra deklareret elementstyrke (gælder i forbindelse med fabrikker, der deklarerer elementstyrken. Anvendes normalt ikke, og er ikke medtaget i nærværende hæfte). Materialestyrken bestemmes ved trykprøvning af udsavede prøvelegemer. Den lodrette bæreevne bestemmes ud fra udtrykket: R sd = k s fcg A c γm hvor Den lodrette regningsmæssige bæreevne i kn pr. m væg kan i lasttilfælde 2 for forskellige vægtykkelser og væghøjder bestemmes ved hjælp af diagram 3. Regningsmæssig bæreevne Rsd (kn/m) Case a b c d e f 150 H (mm) t (mm) Excentr H=280 H=280 H=280 H=2800mm ,31 481,35 702, ,62 410,18 627, ,24 341,31 554, ,44 275,62 481, ,65 214,24 410, ,26 158,44 341, ,33 109,65 275, ,25 69,26 214, ,37 38,33 158, ,69 17,25 109, ,00 5,37 69, ,00 0,69 38, ,0060 0, , ,00 0,00 5,37 5 Excentricitet 70 0,00 e t (mm) 0,00 0,69 2 a. H = 2800 mm, t = 100 mm d. H = 2800 mm, t = 175 mm b. H = 2800 mm, t = 120 mm e. H = 2800 mm, t = 200 mm c. H = 2800 mm, t = 150 mm f. H = 2800 mm, t = 240 mm Diagram 3. Lodret bæreevne R sd (f cg = 10 MPa, E cm = MPa). Diagrammet genereres for den aktuelle beton ved Excelregnearket, som downloades fra BIH s hjemmeside Slankhedsforholdet skal overholde kravet I s t s 30 hvor t s sættes til den nominelle tykkelse t for en massiv væg. f cg A c k s k s = I s er letbetonens deklarerede trykstyrke er den trykpåvirkede del af tværsnittet, der kan sættes til A c = b e (t d - 2e t ) er søjlefaktoren, som sættes til f cg E π2 cm l s t d - 2e t er søjlens fri længde. 2 Nominel vægtykkelse t (mm) Tabel 1. Maksimal væghøjde. Maksimal væghøjde l s (m) 3,00 3,60 4,50 5,25 6,00 7,20 t d er den regningsmæssige søjletykkelse, der sættes til væggens nominelle tykkelse, dersom tolerancerne på tykkelsen ikke overskrider +/- 5 mm. Overskrides disse tolerancegrænser, sættes t d lig med den nominelle tykkelse minus den deklarerede tolerance. e t er den resulterende excentricitet i tykkelsesretningen. E cm er middelværdien af elasticitetsmodulet. 7

8 Lodret last 2.6 Vindues- og dørbjælker Ved vinduesåbninger med bredde under 2,0 m støbes elementet normal som et sammenhængende element. Vinduesbjælken støbes med armeringen indstøbt i letklinkerbeton, let konstruktionsbeton eller i ordinær beton, mens den øvrige del af elementet støber i letklinkerbeton. Ved større vinduesåbninger støbes bjælkerne normalt som et separat element, med armeringen indstøbt i letklinkerbeton, let konstruktionsbeton eller i ordinær beton. Indstøbte og separate bjælker udført i letklinkerbeton eller i let konstruktionsbeton, kan dimensioneres ved en af følgende to metoder: Beregning iflg. DS 420, afsnit Testning, dvs. løbende prøvning iflg DS 420, afsnit og efterfølgende beregning iflg. DS 420, afsnit Dette anvendes normalt ikke og er ikke medtaget i dette hæfte. Normalt forløber armeringen 200 mm ind over vederlag, uanset om der benyttes indstøbte eller separate bjælker. Den nødvendige længde fastlægges ved vurdering af risikoen for afskalning, maksimalt vederlagstryk og af den krævede forankring. Armeringens forankring dokumenteres som angivet i DS 420, afsnit 6.2.4, ved en af følgende tre måder: Beregning vha. forankringslængden. Anvendelse af et af eksemplerne på forsvarlig forankring. Fuldskalaprøvning, som viser at forankringen er tilstrækkelig. Indstøbte eller separate bjælker i ordinær beton kan dimensioneres og forankringen eftervises iflg. DS

9 Lodret og vandret last 3. Lodret og vandret last 3.1 Lodret og vandret bæreevne Det eftervises, at de regningsmæssige trækkantspændinger opfylder betingelsen: σ td = - og at de regningsmæssige trykkantspændinger opfylder betingelsen: hvor N d N cr e cr e t f tg er den regningsmæssige normalkraft er den regningsmæssige kritiske normalkraft bestemt efter udtrykket i afsnit 2.5 (N cr = R sd ), idet excentriciteten sættes lig e cr. er lig med letbetonelementets afvigelse fra plan form, normalt sat til 5 mm. er excentriciteten bestemt ud fra såvel lodret som vandret last. er letbetonens deklarerede bøjningstrækstyrke. M vd er moment fra vindlast. M d N d b e t d N d er det regningsmæssige moment, hvor M d = N d e + M vd = e t N d 6N cr N d. e t N cr - N d b e t d γ tm 6N σ cd = cr N d. e t b e t d N cr - N d b e t d γ m f cg f tg Bæreevne af elementer med både lodret og vandret last kan bestemmes ved hjælp af diagram 4. Diagrammet genereres for den aktuelle beton ved Excelregnearket, som downloades fra BIH s hjemmeside (http: //www.bih.dk). Kurverne gælder for regningsmæssige laster i lastkombination 2. Elementerne er understøttet foroven og forneden. 3.2 Søjler og vægsøjler I særlige tilfælde er det muligt at få indstøbt søjlearmering i helvægselementerne og derved få indbygget en søjle i væggen. Alternativt kan en løs søjle benyttes. Søjlerne kan udføres i letklinkerbeton eller let konstruktionsbeton og dimensioneres iflg. DS 420, afsnit og , hvorved der kan laves et M-N diagram. Alternativt kan søjlerne udføres i ordinær beton og dimensioneres iflg. DS 411. Moment M d (knm/m) a Normalkraft N d (kn/m) b c d e f 20 agsnr: 18 ags navn: 16 Regningsmæssigt moment Md (knm/m) ement: gnatur: 10 ato: 8 6 d 4 2 e f Normalkraft N d (kn/m) a. H = 2800 mm, t = 240 mm b. H = 2800 mm, t = 200 mm c. H = 2800 mm, t = 175 mm d. H = 2800 mm, t = 150 mm e. H = 2800 mm, t = 120 mm f. H = 2800 mm, t = 100 mm a b c a. H = 2800 mm, t = 240 mm b. H = 2800 mm, t = 200 mm c. H = 2800 mm, t = 175 mm d. H = 2800 mm, t = 150 mm e. H = 2800 mm, t = 120 mm f. H = 2800 mm, t = 100 mm Diagram 5. M-N diagram for armeret væg i letklinkerbeton (f cg = 10 MPa, E cm = MPa med armeringsnet Y6/150 i midten). Som armering i søjlerne anvendes der ofte Y6/150 i begge retninger i midten af elementet (Y6 er armering af typen KS550 med en flydestyrke på 550 MPa og en diameter på 6 mm). Andre armeringsarrangementer, armeringstyper og diametre kan dog også anvendes. Diagram 4. M-N diagram for væg (f cg = 10 MPa, f tg = 1,75 MPa, E cm = MPa). 9

10 Lodret og vandret last 3.3 Bagmurselementer uden lodret last I det efterfølgende er angivet principper for beregning af den vandrette bæreevne af vægge bestående af hele elementer uden hensynstagen til evt. lodret last (dvs. vægge udsat for vindlast og hvor den lodrette last er så lille at der kan ses bort fra denne). Beregning af elementer med mindre vindueshuller: For elementer støbt som et sammenhængende element og med vindueshuller af normal størrelse og placeret i den midterste del af elementet kan bæreevnen i forhold til en væg uden huller beregnes tilnærmet ved multiplikation med en reduktionsfaktor: Tilnærmet kan elementerne dog beregnes som 2 tresidigt understøttede elementer med længderne L1 og L2, som udsættes for de jævnt fordele laster B q 1 = q (1 + 0,7 ) L 1 og B q 2 = q (1 + 0,7 ) L 2 Beregning af kontinuerte vægge: R d = 1-2 A0 A Beregning af elementer med døre eller selvstændige vinduesbjælker. Elementerne opdeles i 2 tresidigt understøttede elementer. Lasten fra dør- eller vindueshul fordeles som en linielast med 50 % på hver side af hullet Væggene opdeles i enkelte vægfelter og beregnes individuelt. Forskellen imellem de to vægges længde må ikke være større end L 2 /L 1 = 2,0, hvis indspændingen skal medregnes for den længste væg. 10

11 Lodret og vandret last Beregning af tre- og firesidigt understøttede vægge. Væggene er beregnede som henholdsvist to, tre og firesidigt understøttede plader, som i alle retninger kan optage et moment svarende til den deklarerede bøjningstrækstyrke. Væggene regnes som konstruktivt uarmerede og momenterne fastlægges efter den elastiske pladeteori, således som det er gjort i DS 420, afsnit (6). De momentgivende laster reduceres med division med en faktor c, som angives i tabellen. L/h C-faktor for tilfælde ,50 2,14 4,92 4,10 5,94 0,67 1,57 3,55 2,53 3,42 1,00 1,18 2,61 1,49 1,79 1,50 1,04 1,54 1,12 1,19 2,00 1,01 1,23 1,02 1,05 3,00 1,01 1,11 1,01 1,00 Tabel 2. C-faktorer for tilfælde 1 til 4. Den vandrette bæreevne i kn pr. m² væg kan bestemmes for forskellige tilfælde, vægtykkelser og væghøjder bestemmes ved hjælp af diagram 6. Diagrammet genereres for den aktuelle beton ved Excel-regnearket, som downloades fra foreningens hjemmeside og er for LAC 10/1800 vist nedenfor som eksempel. For andre væghøjder kan der interpoleres mellem de enkelte kurver. Der er her skelnet imellem simpelt understøttede rande, frie rand og indspændte rande med signaturer vist nedenfor. Beregninger 45 Case 2 t (mm) H (mm) L-nr , ,40 # 16, ,40 # 16, ,40 # 16, ,40 # 16, ,40 # 16, ,40 # 16,64 2a 7 7,40 # 16,64 2b c 5 8 7,40 # 16,64 2d 9 7,40 # 16,64 2e ,40 # 16,64 2 f ,404 # 16, ,40 # Væglængde L (m) 16,64 2 Regningsmæssig bæreevne qsd (kn/m 2 ) a. H = 2800 mm, t = 240 mm b. H = 2800 mm, t = 200 mm c. H = 2800 mm, t = 175 mm d. H = 2800 mm, t = 150 mm e. H = 2800 mm, t = 120 mm f. H = 2800 mm, t = 100 mm Diagram 6. Vandret bæreevne for tilfælde 1, tresidigt understøttet (f cg = 10 MPa, f tg = 1,75 MPa). Anvendes der armerede vægge, kan disse gennemregnes vha. K.W. Johansens pladeteori, ligesom den ovenstående tabel kan erstattes af tabel V i DS 420, afsnit (4). Anvendelsen af armerede vægelementer vil ikke blive berørt i denne anvisning. 11

12 Lodret og vandret last 3.4 Reaktioner Koefficienterne c 1,...,c 4 og k 1,...,k 4 findes af Tabel 3. Tilfælde L/h c 1 c 2 c 3 c 4 k 1 k 2 k 3 k 4 0,50 0,169 0,336 0,169 0,000 0,208 0,208-0,202-0,202 0,67 0,245 0,383 0,245 0,000 0,196 0,196-0,163-0, ,00 0,333 0,414 0,333 0,000 0,152 0,152-0,111-0,111 1,50 0,389 0,420 0,389 0,000 0,107 0,107-0,078-0,078 Reaktionerne over en understøtning (tværvæg, gavl, facade eller rem) fra en tre- eller firesidigt understøttet ydervæg kan for de fire hovedtilfælde i afsnit 3.3 bestemmes ud fra elasticitetsteorien. Ved beregning /10/ findes de jævnt fordelte reaktioner langs randene til r 1 = c 1 q h r 2 = c 2 q h r 3 = c 3 q h r 4 = c 4 q h og de tilhørende hjørnekræfter til 2 3 2,00 0,410 0,416 0,410 0,000 0,080 0,080-0,066-0,066 3,00 0,421 0,369 0,421 0,000 0,039 0,039-0,056-0,056 0,50 0,188 0,217 0,188 0,217 0,061 0,061 0,061 0,061 0,67 0,257 0,276 0,257 0,276 0,085 0,085 0,085 0,085 1,00 0,345 0,345 0,345 0,345 0,095 0,095 0,095 0,095 1,50 0,425 0,404 0,425 0,404 0,097 0,097 0,097 0,097 2,00 0,440 0,392 0,440 0,392 0,068 0,068 0,068 0,068 3,00 0,467 0,404 0,467 0,404 0,051 0,051 0,051 0,051 0,50 0,109 0,271 0,109 0,174 0,017 0,017 0,038 0,038 0,67 0,151 0,344 0,151 0,229 0,024 0,024 0,058 0,058 1,00 0,231 0,456 0,231 0,321 0,033 0,033 0,086 0,086 1,50 0,316 0,534 0,316 0,391 0,034 0,034 0,091 0,091 2,00 0,363 0,550 0,363 0,408 0,026 0,026 0,077 0,077 3,00 0,414 0,573 0,414 0,404 0,026 0,026 0,051 0,051 0,50 0,069 0,227 0,069 0,227 0,011 0,011 0,011 0,011 0,67 0,092 0,293 0,092 0,293 0,017 0,017 0,017 0,017 T 1 = k 1 q h L T 2 = k 2 q h L T 3 = k 3 q h L T 4 = k 4 q h L hvor L er væggens længde, h er væggens højde q er den fulde tværlast (uden brug af reduktionsfaktoren C fra afsnit 3.3). 4 1,00 0,143 0,409 0,143 0,409 0,026 0,026 0,026 0,026 1,50 0,222 0,517 0,222 0,517 0,033 0,033 0,033 0,033 2,00 0,284 0,555 0,284 0,555 0,031 0,031 0,031 0,031 3,00 0,361 0,573 0,361 0,573 0,026 0,026 0,026 0,026 Tabel 3. c og k faktorer Anvendes der armerede vægge, kan disse gennemregnes vha. K.W. Johansens pladeteori, som angiver reaktioner og hjørnekræfter. Anvendelsen af armerede vægelementer vil dog ikke blive berørt i denne anvisning. 3.5 Trådbindere I henhold til murværksnormen DS 414 skal skalmure forankres med korrosionsfaste trådbindere. I helvægselementer kan anvendes Ø 4 mm rustfaste bindere med f yk = 600 MPa. Ved murafslutninger skal i næstøverste eller tredieøverste fuge anbringes en ekstra række tætsiddende bindere med maksimal afstand 300 mm. Ligeledes skal der om alle større huller og gennemføringer udføres effektiv forbindelse med tætsiddende bindere med maksimal afstand 300 mm. Antallet af trådbindere pr. m² skal opfylde kravene i DS 414, afsnit og fastlægges ved beregning iflg. DS 414 og SBI-anvisning 157. Ved beregning af binderne skal der tages hensyn til følgende: - Udtræksstyrke i formur - Differensbevægelser - Forhåndsdeformation - Fri binderlængde - Udtræksstyrke i helvægselement Udtræksstyrken i helvægselementer deklareres af fabrikkerne. Såfremt formurens bidrag til bæreevnen ikke tages i regning, er det iflg. DS 414 en forudsætning, at der anbringes mindst 2 trådbindere pr. m². 12

13 Skivestabilitet 4. Skivestabilitet Skivebygningers stabilitet Lastgang i skivesystemer Vandrette laster på bygninger, fra vind- eller masselast, føres normalt fra ydervæggene til dækkonstuktionerne, som for disse laster virker som vandrette skiver. Dækskiverne viderefører efter gængse fordelingsmetoder disse vandrette laster til stabiliserende konstruktioner, fx diagonalkryds, indspændte søjler, rammer eller vægskiver. Figur 6. Dækskive, afstivende gavl og kerne. Disse stabiliserende konstruktioner, fx vægskiverne, fører herefter de vandrette laster videre til kælderkonstruktioner, fundamenter og jord. Dækskiver, statiske modeller Det viste statiske system på figur 4 med trækbånd T og trykbue C, er betinget af, at dæksidefugerne kan optage de langsgående forskydningskræfter. Figur 7. Dækskive, afstivende kerner. Dækskive, typisk plan Trækbånd T og trykbue C på figur 5 kan etableres, såfremt dækfugen over den langsgående bjælke kan optage forskydningen; ellers må systemet T og C 1 & C 2 anvendes. Den udkragede dækskive i figur 6 højre side beregnes med tryklinie C og trækstringer T. De 2 afstivende kerner på figur 7 medfører de viste trykzoner C, som kan etableres med en virksom trækstringer T langs dækskivens rand. Figur 8. Dækskive som vist i figur 5. Dækelementerne vist på figur 8 spænder mellem husets facader og en langsgående bjælke, og husets tværstabilitet sikres af gavlene. Figur 4. Dækskive, afstivende gavle, tværbjælker. Moment og forskydningskræfter i dækskiven udregnes efter gængse metoder, og optages af dækelementerne, dækfugerne og fugearmeringen. I de fleste tilfælde er dækelementernes hovedarmering tilstrækkelig til at kunne virke som dækskivens forskydningsarmering. Den statiske virkning af huller i dækskiven for trappe eller elevator bedømmes fx efter stringermetoden. Figur 5. Dækskive, afstivende gavle, længdebjælker T er trækstringer, C er trykzone og U er U-bøjler. 13

14 Skivestabilitet Vægskiver, generelt Beregning af afstivende vægskiver omfatter en statisk bedømmelse af den samlede vægkonstruktion, og af de enkelte vægelementer og deres samlinger. Figur 9. Opstalt af vægkonstruktion med påsatte ydre kræfter og en evt. understøtning langs de lodrette rande. (Værdierne af H og Q kan variere fra etage til etage). Vægelementer, spændinger i understøtning Figur 10. Isometri af vægskiveelement. Vægskiveelementet på figur 10 er understøttet langs nederste rand og påvirket af horisontallasten H. Denne H-last optages af en trykstringer C, som muliggøres af trækstringerne T 1 & T 2. Vægskiven i figur 11 fastholdes kun langs den nederste rand. Figur 11. Opstalt af vægskive med principielle spændingsfordelinger i skivens vandrette understøtning; til venstre vist elastisk, til højre plastisk. Vægskiver, stabilitet generelt Vægskivernes generelle stabilitet kan vurderes ved at kontrollere for væltning, kontrollere normalkraftens placering eller ved at lave en grafisk vurdering af kræfternes nedføring. Vertikallasten V holdes konstant, mens horisontallasten H øges fra 0 til H max. H optages via trykstringere og et armeringssystem T, fx som indlagte trækzoner eller fordelt som jævnt placeret netarmering. Figur 12. Væltning. Stabiliserende moment > væltende moment: V L/2 > H E V > 2 H E/L Stabiliteten er således i orden. 14

15 Skivestabilitet Vægskiver, laster og reaktioner Vægskiven vist i figur 15 er påvirket af den lodrette last: V = v L og af følgende vandrette laster: H 1 = h 1 L og H 2 = h 2 E Figur 13. Flytning af normalkraft Resulterende normalkraft skal være indenfor understøtningsfladen: M = H E Ækvivalent kraftsystem: V e = M e = M/V < L/2 H E/V < L/2 eller: V > 2 H E/L Stabiliteten er således i orden. Figur 15. Opstalt af vægskive med ydre laster, snitkræfter og reaktioner i oprindeligt og i ækvivalent kraftsystem. Disse laster medfører snitkræfterne V, M og H i skivens understøtningsflade: V = v L M = H 1 E + H 2 E/2 = (H 1 + ½ H 2 ) E H = H 1 + H 2. I det ækvivalente kraftsystem fås: e = M/V < L/2 trækforankring T er unødvendig, såfremt e > L/2, er trækforankring T nødvendig. Uden trækforankring (e < L/2) fås: lodret projektion: f c = V/ (a t) kraftsystem og geometri: a = 2 (L/2 - e) = L - 2 M/V vandret projektion: H = µ V = µ (f c a t) Figur 14. Grafisk bestemmelse Der foretages en grafisk bestemmelse af optagelsen af V og H, og idet det resulterende tryk føres helt ud til skivens kant fås følgende udtryk for V: Med trækforankring ( e > L/2) fås: lodret projektion: V = f c a t - T moment om A: M + V L/2 = f c a t (L - a/2) vandret projektion: H = µ (f c a t) tan α = H/V < tan α = ½ L/E V > 2 H E/L Stabiliteten er således i orden. 15

16 Skivestabilitet Vægskiver, regnemodeller Gitteranalogi / diagonaltrykmetoden Figur 16. De ydre laster V og H føres via tryk- og træk stringere til understøtningslængden 2 (L/2 - e). Figur 16 viser en opstalt af et vægelement med tykkelse t. Der gøres følgende geometriske og statiske beregninger: e = M/V = H E/V tan α 1 = (L/2 + e)/e tan α 2 = e/e T = H + C C 1 sin α 1 = H C 2 cos α 1 = T 1 tan α 2 = H/T 1 = (L/2 + e) / E T 1 = 2 H E/(L + 2e) C 2 sin α 2 = T C 2 cos α 2 = V tan α 2 = T/V = e/e T = V e/e Trækstringerne T og T 1 lægges i hele skivens periferi, eventuelt ilægges stringerne som armeringszoner eller som armeringsstiger. Trykzonebredderne b bør bedømmes: C/(b t) < f cd. Højre side af skiven undersøges som søjle med bredden a og lasten f c a t. Gitteranalogi/forskydningsfelter Øverst på figur 17 vises bjælken påvirket af vertikallasten V med 2 indlagte trækdiagonaler (som sprængværk), derefter opdelt i 2 felter påvirket til ren forskydning. Næstnederst er stringerkræfterne langs alle rande udregnet, og endelig er stringerkraftkurverne bestemt: + er træk - er tryk Figur 17. Opstalt af høj bjælke, statisk bedømt med gitteranalogimetoden og med forskydningsfelter. Som check bestemmes det ydre moment og dermed bjælkens træk- og trykstringere: M = ½ V L T = C = ½ V L/h hvilket er lig med den på figur 17 udregnede kraft i topog bundstringerne. Højre side af skiven skal for de viste laster og reaktioner undersøges for søjlevirkning for reaktionslasten V på en søjlebredde på a = 2 (L/2 - e) 16

17 Skivestabilitet Stringermetoden/forskydningsfelter Skiver med huller Vindueshul: Figur 18. Opstalt af vægskive belastet med V og H, og understøttet i punkt O. Kraftprojektion i vandret og lodret retning samt moment om fx punkt O bestemmer forskydningen i de 3 viste aktive felter mellem linie C og D: Vandrette projektioner: t 1 e + H = 0 t 1 = -H/e t 2 e + H = 0 t 2 = -H/e t 3 e + H = 0 t 3 = -H/e Lodret projektion: t1 b + t 2 b + t 3 b + V = 0 V = 3 H b/e Moment om O,- som check: 3 H b V e = 0 V = 3 H b/e Figur 20. Opstalt af 4 3 m vægskive med 2 1 m vindueshul og belastet med H = 8 kn langs øverste rand. Den på figur 20 viste vægskive opdeles i felter á 1 1 m, som alle udgør rene forskydningsfelter. Figur 19. Samtlige stringerkræfter i de vandrette og lodrette linier er vist; alle er i tryk. Valg af forskydning pr længdeenhed følger angivelserne I, II, III osv med check imellem linie B og C. På figur 21 er stringerkræfterne udregnet for alle 9 stringere, idet der dog er fuld symmetri såvel lodret som vandret. Med kendskab til forskydningen i de 3 felter kan de endelige stringerkræfter udregnes, og det ses, at der er ligevægt med de ydre laster i dette simple regneeksempel. 17

18 Skivestabilitet Proceduren er, at der først er valgt ligevægt og symmetri i række I, dernæst ligevægt i rækkerne II, III, IV, V, VI og VII, afsluttende med et check mellem linie Y og X, se figur 23. Figur 23. Felternes størrelse er valgt til 1 1 m, og beregningsrækkefølgen for påvirkningerne er benævnt I VII. Figur 21. Forskydningskræfter i felter og i de lodrette stringere A, B og C, samt i de vandrette Ø og Z. Sluttelig kan alle stringerkræfter udregnes, og der kan designes et armeringsarrangement for skiven. Dør- og vindueshul: Skivens lodrette hjørnereaktioner udregnes til hhv 24 kn og 9 kn, vandret reaktion er 25 kn. Skiven opdeles af hensyn til de angivne huller i 1 1 m felter, som alle påvirkes til ren forskydning. Figur 22. Opstalt af 5 3 m vægskive med 1 2 m dørhul og 1 1 m vindueshul og belastet med H = 25 kn langs øverste rand og V = 15 kn lodret, 2 m fra højre rand. Opgaven har mange løsninger, som alle viser ligevægt mellem ydre og indre kræfter. Den på figur 23 viste fordeling af forskydningskræfter pr. længdeenhed er valgt således, at der kun er mindre differenser i forskydning mellem nabofelter. 18

19 Samlinger og detaljer 5. Samlinger og detaljer I det efterfølgende er angivet eksempler på almindeligt anvendte samlingstype. Styrkerne er baserede på formler fra DS 420, fra oplysninger BIH s hæfter /8/ og fra leverandørers deklarationer /11/. Andre bolte, ankre, søm, samlingstyper og styrker kan også anvendes, dersom der foreligger en dokumentation af samlingens styrke. Denne dokumentation kan være baseret på DS 420, på BIH s hæfte /8/ eller på en prøvning, typisk foretaget på vegne af en leverandør /11/ af ankre, klæbeankre el.lign. Detaljerne er beskrevet på BIH s hjemmeside http: //www.bih.dk/. Helvæg Figur 25 (Vandret snit). Benyttes der en bolt (M12/M16) i en VEMO type 995 DG med krog kan T d, P d og V d iflg. /8/ sættes til værdierne i nedenstående tabel (i kn). Trykstyrke MPa Anker 5,0 7,5 9,0 13,0 Td (Anker M12) 3,5 4,3 4,7 5,9 Td (Anker M16) 4,7 5,7 6,2 7,7 Pd (Anker M12) 0,8 0,9 0,9 1,0 Pd (Anker M16) 1,1 1,2 1,3 1,4 Vd (Anker M12) 1,8 2,2 2,4 3,0 Vd (Anker M16) 2,4 2,8 3,0 3,7 Regningsmæssig styrke for ankre, kn. Værdierne gælder vægge med mindst 100 mm tykkelse og for ankre: M12 85, d = 8 mm, l a = 400 mm. M16 100, d = 10 mm, l a = 600 mm. Figur 24 (lodret snit). Benyttes der to M12 klæbeankre med 105 mm forankringslængde, sættes P d til 9,4 kn /11/ for dæk med trykstyrker over 10 MPa. Målet t i fodbeslaget sættes til væggens tykkelse plus et tolerancetillæg. Figur 26 (vandret snit). Bæreevnerne kan bestemmes som beskrevet ovenfor. 19

20 Samlinger og detaljer Figur 27 (vandret snit). Benyttes der en 7.5 mm Hilti HUS Universalskrue kan T d iflg. /8/ sættes til værdierne (i kn) nedenfor for vægge med mindst 100 mm tykkelse og med en forankringslængde f. Trykstyrke MPa Skruer 5,0 7,5 9,0 13,0 T d (f = 60 mm) 1,1 1,3 1,4 1,7 T d (f = 90 mm) 1,3 1,7 1,9 2,4 Regningsmæssig styrke for skruer, kn. Figur 30 (vandret snit). Bæreevnen Vd (i kn/m) kan for fortandede fuger med 60 mm effektiv tykkelse af tænderne og med tænder i 50 % af længden sættes til værdierne i nedenstående tabel. Bøjleafstand Vd (kn/m) 900 mm 3,8 600 mm 5,7 450 mm 7,6 300 mm 11,3 Regningsmæssig bæreevne for bøjler, kn. Det er her forudsat at fugen er udstøbt med B25 og at der er anvendt Ø6 mm bøjler i R235, forankret i helvæggen og en bøjningsradius på min. 30 mm. Forankringsstyrken i helvæggen skal dog være mindst 3,4 kn. Figur 28 (vandret snit). Bæreevnen kan bestemmes som beskrevet ovenfor. Figur 31 (vandret snit). Bæreevnen kan bestemmes som ovenfor og med de samme forudsætninger. Figur 29 (vandret snit). Bæreevnen kan bestemmes som beskrevet ovenfor. 20

21 Samlinger og detaljer BMF vindtrækbånd (vindtrækbånd kan evt. føres til fundament) Gitterspær Rem Helvæg Universalskrue Figur 32 (lodret snit). Benyttes der et Hilti-anker, type Hit HY 150 kan bæreevnerne T d og P d iflg. /11/ sættes til værdierne (i kn) nedenfor for vægge med mindst 100 mm tykkelse og centralt monterede ankre. Styrke Anker 10 MPa P d (M8) 3,5 P d (M10) 3,5 P d (M12) 3,5 T d (M8) 4,5 T d (M10) 5,5 T d (M12) 6,9 Regningsmæssig bæreevne af ankre, kn. De opgivne styrker gælder for ankre med en mindste forankringsdybde f på 70 mm (sættedybde 70 mm). Styrken skal dog kontrolleres for brud i remmen iht. trænormen DS 413 /12/. Dette brud er ikke vurderet og kan lede til lavere bæreevner af samlingen, afhængig af trækvaliteten. Figur 33 (lodret snit). Anvendes der BMF-vindtrækbånd 40 2,0 eller 40 3,0, som fastgøres i spæret med 4 mm kamsøm / 5 mm beslagskruer kan der iflg /11/ og /14/ regnes med følgende bæreevner V d (i kn): Styrke 10 MPa Antal søm 8 BMS 40 2,0 6,6 BMF 40 3,0 6,6 Regningsmæssig bæreevne af vindtrækbånd, kn. Der er her regnet med opboring af 8 mm huller i vindtrækbåndets centerlinie, således at 2 Hilti HUS 7,5 mm universalskruer kan monteres til fastgørelse i den nederste 1,0 m af elementet. 21

22 Referencer 6. Referencer /1/ DS 420 Norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer, 3. udgave, marts /2/ DS 409 Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, 2, udgave, oktober /3/ DS 410 Norm for last på konstruktioner, 4. udgave, oktober /4/ DS 411 Norm for betonkonstruktioner, 4. udgave, marts /5/ DS 414 Norm for murværkskonstruktioner, 6. udgave, januar /6/. DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur, 1.udgave, december /7/ BIH, Samlingsdetaljer, se /8/ BIH, Hæfte 6 Helvægge af letbeton. Forankring i helvægge, september /9/ SBI-anvisning 157 Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure, SBI /10/ Beregning af momenter og reaktioner med Finite Element programmet LUSAS. RAMBØLL, oktober /11/ HILTI. Letklinkerbeton, Hilti Danmark A/S, juni /12/ DS 413, Norm for trækonstruktioner, juni /13/ BIH, Hæfte 3 Helvægge af letbeton, LydisoIering, november /14/ Beslagskatalog fra fra januar

23 23 Notater

24 Virksomhederne bag BIH BIH - SEKRETARIATET Dansk Beton Industriforening Elementfraktionen Dansk Byggeri Kejsergade 2, Box København K Telefon: Telefax: Info om BIH - se side 2. ELEMENTPRODUCENTER EXPAN A/S Produktion: H.J. Henriksensvej Ølsted Telefon: Telefax: Fårup Betonindustri A/S Kærvej Fårup Telefon: Telefax: Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Postboks Spøttrup Telefon: Telefax: Tinglev Elementfabrik A/S Mads Clausensvej Tinglev Telefon: Telefax: Betonelement A/S Fredensvej 36, Postboks Ringsted Telefon: Telefax: EXPAN A/S Tilbud, salg og produktion: Ribevej Brørup Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Askhøjvej 6, Linå 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Fiskbækvej 1, Fiskbæk, 6920 Videbæk Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Snavevej Søndersø Telefon: Telefax: Leverandør: Gandrup Elementfabrik A/S Teglværksvej Gandrup Telefon: Telefax: Gandrup Elementfabrik A/S Kærmindevej Vamdrup Telefon: Telefax: Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen Give Telefon: Telefax: Leth Beton A/S Rishøjvej Bedsted Thy Telefon: Telefax: Præfa-Byg v/o.j. Beton A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon: Telefax: SAMARBEJDSPARTNERE Dansk Leca A/S Postboks Randers Telefon: Telefax: maxit a.s. Børglumvej Risskov Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: INTERESSEMEDLEMMER fibo maskiner A/S Herningvej Videbæk Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: Mørch Scandinavia A/S Jellingvej 1B Postboks Svenstrup J. Telefon: Telefax: Kubus Marketing ApS

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august 2007. 1 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk,

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Møller & Rådgivende Ingeniører

Møller & Rådgivende Ingeniører Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej 34 8220 Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade 33 9000 Aalborg Rekvirent:

Læs mere

VINDUES MONTAGE KATALOG

VINDUES MONTAGE KATALOG VINDUES MONTAGE KATALOG www.strongtie.dk WC-DK-02-2012 Indholdsfortegnelse og forord, trykbeslag og skråbeslag: Side 1-41 Se principper for anvendelsen af Simpson Strong-Tie's nye patenteret beslag til

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Disposition. Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag

Disposition. Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag DGF Byggegrube for Multimediehuset i Aarhus Testprogram for jordankre Disposition Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag testlast ankerdimensioner / -typer parametre at undersøge lokalitet resultat

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere