Populærhåndbog om EU-Projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Populærhåndbog om EU-Projekter"

Transkript

1 Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004

2 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske virksomheder omkring deltagelse i EU-projekter og udformning af EU ansøgninger. Grunden til den stigende efterspørgsel er, at strukturfondsmidlerne ophører fra 1. januar Ansøgninger skal fremover ikke sendes til Nordjyllands Amt, men til de frie støtteprogrammer i Bruxelles. Ansøgningen skal skrives på engelsk, og kræver en anderledes og mere internationalt orienteret indsats end hidtil. Vi finder det naturligvis positivt at de nordjyske virksomheders bevågenhed er øget i forhold til de muligheder, der findes indenfor EU-systemet. Men EU er ikke en gavebod. Det kræver fokusering og målrettet indsats for at få del i de mange EU-penge til sine ansøgninger. Formålet med mange af EU's støtteprogrammer er blandt andet at understøtte erhvervsudvikling, miljø, sundhed og forskning, og på den måde bidrage til at EU skal være en af de førende økonomier i verden. Det er givtigt og udfordrende at deltage i EU-projekter, både for medarbejdere og virksomhed, og jeg håber at de mange henvendelser fra de nordjyske virksomheder vil resultere i internationale samarbejder for virksomhederne. Denne populærhåndbog er udarbejdet for at give svar på, hvordan der søges penge hos EU, hvordan en god ansøgning er bygget op, hvad der sker hvis projektet godkendes og generelt for at give gode råd til, hvad man skal være opmærksom på i ansøgningsfasen. Personalet på NordDanmarks EU-kontor i Bruxelles og Aalborg har et stort kendskab til EU's programmer, og er erfarne indenfor idé-udvikling, udformning af ansøgninger samt international projektledelse. Derudover har vi et stort internationalt netværk med muligheder for potentielle partnerskaber. Overvejer du og din virksomhed at ansøge et EU-program om støtte, står vi gerne til rådighed med ekspertise og gode råd. Jeg håber håndbogen vil give inspiration til arbejdet med en EU-ansøgning. God Læselyst! Stig Berg Norsk Kontorchef, NordDanmarks EU-kontor

3 2. EU, penge og projekter EU giver penge til projekter. Mange penge. Men selvom der er blevet flere EUprogrammer, er konkurrencen om pengene i de senere år også blevet hårdere. Der er flere ansøgere om buddet og kravene er skærpet i de enkelte programmer. EU s dagsorden er i dag præget af bestræbelserne på at være en økonomisk magtfaktor der kan matche USA og Asien. For at opnå et dynamisk Europa med den ønskede konkurrenceevne, er det nødvendigt med et godt indbyrdes samarbejde og en fælles forståelse for samt accept af de forskellige europæiske kulturer medlemslandene imellem. Disse områder afspejles i prioriteterne for mange af Europa-Kommissionens programmer. Projekter der får tilskud fra EU, skal overordnet være med til at styrke den europæiske udvikling og denne europæiske integration samt udligne økonomiske forskelle. EU giver tilskud til følgende hovedområder: Strukturfondene: Regional udvikling og beskæftigelse. Har til overordnet formål at udligne de økonomiske forskelle ml. regionerne i EU. EU s strukturfonde har en forholdsvis betydelig økonomisk ramme. Erhvervsfremme. Er rettet mod små- og mellemstore virksomheder, for at fremme bl.a. iværksætterkulturen og eventuelle virksomhedssamarbejder. Udviklingsbistand. EU giver bistand til udviklingslande, Central- og Østeuropæiske samt tidligere SNG-lande. Meget af bistanden til de Central- og Østeuropæiske lande er møntet på forberedelse af landenes fremtidige mulighed for medlemskab af EU. Forskning og teknologi. Disse programmer yder tilskud til virksomheder og forskningsinstitutioner. Målet er at styrke den europæiske konkurrenceevne. Programmerne er endvidere meget omfattende og flere af disse prioriterer bæredygtig udvikling, miljøhensyn og etiske hensyn. Energi og miljø. Prioriteten i disse programmer er rationel og effektiv udnyttelse af energi og miljøbeskyttelse, samt programmer for naturbeskyttelse. Uddannelse og ungdom sigter mod at lette adgangen til uddannelse på tværs af grænser, fremme mobilitet og samarbejde. Målgruppen er elever, studerende og undervisere fra børnehave til universitetet samt i den uformelle uddannelsesverden. Socialprogrammer. Formålet er at fremme ligestillingen ml. mænd og kvinder, at bekæmpe forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, religion, handicap, alder eller seksuel orientering. Sundhedsprogrammer. Her er formålet at forbedre sundhedsinformation og bekæmpelse mod forureningsrelaterede sygdomme. Kultur. Søger at styrke de enkelte medlemslandes kulturarv, herunder også for at fremme en dialog der udbreder kendskabet til landendes historie og kultur

4 Europa-Kommissionens opbygning De forskellige muligheder for at søge om EU-støtte er alle forankrede i Kommissionen, som er delt op i generaldirektorater(). Et svarer til et ministerium. Hvert har støtteprogrammer der relaterer til deres område. Nogle programmer overlapper mere eller mindre hinanden, så det kan være en god idé at undersøge flere programmer til en bestemt projektidé. Samtidig kan det og så være, at projektet kan passes ind under flere. Derfor handler det om at tænke kreativt og være fleksibel, når der vælges program til ens projektidé. Programmernes navne Kommissionen gør meget ud af at give de forskellige programmer passende navne. Eks: LIFE: Miljøprogram. E-Content: Produktion og distribution af europæisk digitalt indhold. Asia-Invest: Erhvervsinvesteringer i Asien. Hvordan får man tilskud? De enkelte programmer løber som regel over flere år og har gerne 1-2 indkaldelser (calls) af projektforslag om året. Krav og ansøgningsskema kan dog ændre sig mellem 2 calls. Desuden har nogle programmer løbende frister og ansøgningsevaluering efter behov. Via Kommissionens hjemmeside er det muligt at klikke sig videre til de enkelte generaldirektoraters hjemmesider, hvor der kan findes oplysninger om direktoratets calls. Desuden er det muligt at finde informationspakker vedrørende de enkelte calls. En informationspakke består som regel af Guidelines, der beskriver hvordan ansøgningen skal skrives samt Work programme, der beskriver Kommissionens politik på området samt formål med det aktuelle program. Derudover kan informationspakken indeholde andre nyttige dokumenter. Som regel er den programansvarliges kontaktoplysninger også anført. Det er altid en god idé at læse informationspakkens dokumenter grundigt. Figuren nedenfor illustrer hovedparten af de generaldirektorater() og kontorer der tilsammen udgør Europa-Kommissionen. De seks kasser er eksempler på forskellige programmer tilknyttet et

5 LIFE III: -Formål: Gennemførelse, ajourføring og udvikling af EU s miljøpolitik gennem økonomisk støtte. - Indsatsområderne er natur, miljø og tredjelande. - Hvert indsatsområde har en programbeskrivelse. - Støtten kan variere fra % alt efter udgiftens / projektets art. INTERREG III: - Formål: Øko. og soc. sammenhæng ml. EU s regioner. - Decentralt administreret Fællesskabsprogram. -Er delt op i 3 afsnit: A) ml. grænseregioner, B) transnationalt samt C) interregionalt. -Partnerskaber kan være lokale, regionale og nationale. - Fokusområder er eks. infrastruktur i mindre omfang, territorial integration og reg. strategier. 6. RAMMEPROGRAM: - Forskningsprogram på tværs af flere ér. -Midlerne fordeles til under-programmer, eks. til fordel for digitalisering, transport, sundhed o. lign. Miljø Eksterne forbindelser Sundhed & forbrugerbeskyttelse Udvidelse Udd. &Kultur Retlige & indre anliggender Regionalpolitik Øko. & finansielle anliggender. Handel Budget Beskæftigelse og soc. anliggender Det indre marked Landbrug Forskning Europa- Kommissionen SAPARD: -Formål: At finansiere projekter vedr. landbrug og udvikl. af landdistrikter i ansøgerlandene. - Hvert land har udvalgt prioriterede områder. - Programmet administreres nationalt af SAPARD-Agencies. -- Der satses på mange mindre projekter og støtten kan antage op til 75% af udgifterne. Erhvervspolitik Konkurrence Energi & transport Informationssamfundet - Beskatning & Toldunion Fiskeri ASIA IT & C: -Formål: At skabe finansielle og innovative bånd ml. EU- og asiatiske lande. -Støtte kan udgøre op til 90%. - Ansøgere fra EU skal have min.1 partner fra et andet EU-land samt fra et asiatisk land. -2 calls i JEV JOINT EUROPEAN VENTURE: -Formål: At støtte nye jobskabende økonomiske aktiviteter i EU. -Dækker alle former for partnerskaber indenfor industri, håndværk og servicefag. -Maksimal støtte er 50% af støtteberettigede udgifter. Ikke alle programmer der styres centralt fra Bruxelles. Nogle administreres af sekretariater placeret i et af de lande programmet henvender sig til, andre styres af et nationalt ministerium eller en regional enhed. Hvad er et EU-projekt og hvad er vigtigt? Gode projekter fødes altid af en god idé til løsning af et problem eller et særligt behov. For at finde opbakning og finansiering skal idéen udvikles til en konkret projektbeskrivelse. Derfor er der en række krav der skal stilles for at opnå tilskud fra EU, hvilket også adskiller dem fra alle andre projekttyper

6 Krav til EU-projekter: Projektets tema eller emne skal være målrettet mod at belyse eller løse problemer der har europæisk interesse, altså ikke snævre nationale problemstillinger. Innovation. Der stilles et krav om at projekterne skal fremkomme med noget der ikke er set før, enten i metoder, produkter eller ydelser. Partnerskab. Der stilles krav om partnere fra forskellige europæiske lande, nogle gange endda krav om særlige sammensætninger, f.eks. nord/syd eller gamle/nye medlemslande. Tværnationale partnerskaber kan i sig selv være en stor del af formålet med EUprojekter, og projektets succes hænger ofte sammen med kvaliteten af partnerskabet. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilke partnere man finder sammen med, og det er en nødvendighed at bruge nok ressourcer på netop denne fase af projektplanlægningen. Finansiering. Typisk stilles der krav om en medfinansiering på mindst 50 % og ofte skal man lægge pengene ud selv. Medfinansiering er ikke nødvendigvis penge på bordet. Det kan også være f.eks. timer. Tidsperspektiv. Normalt fastsættes varigheden af et projekt til 1-3 år. Bureaukrati. Ofte er der omfattende krav til ansøgning og afrapportering. Endvidere skal man være indstillet på at kommissionens eget bureaukrati forsinker processen uden at man får tiden lagt til i den sidste ende. Forsinkelsen skyldes bl.a. beskyttelse mod misbrug og svindel. Spredning. Der stilles krav om synliggørelse af projektets resultater. Udover at tværnationale samarbejder giver en merværdi for organisation og medarbejdere, så er styrken i et EU-projekt også, at selve projektidéen bliver udfordret ved udsættelsen for vurderinger fra andre traditioner og kulturer end dér, hvor den er udtænkt. En god hovedregel vil derfor være, at der skal være gensidige gevinster og bidrag fra alle partnere. Det kan virke uoverkommeligt at finde tværnationale partnere første gang, men som regel er det ikke så svært. F.eks. har mange EU-programmer deres egen kontaktformidling. Der kan f.eks. være tale om partnersøgningsseminarer eller -annoncer. NordDanmarks EU-kontor har gennem mange års international projektdeltagelse opbygget et stort kendskab til partnere både indenfor og udenfor EU, og er meget gerne behjælpelig med at formidle kontakter

7 Projektskitse- Ide til Projekt Det indledende arbejde har stor betydning for det videre forløb. Konkretisering af ideen i forhold til aktiviteter, ressourcer (tid, penge og mandskab), succeskriterier og endemål bør som et minimum være tænkt igennem inden jagten på finansiering begynder. Dette gør det også nemmere at identificere mulige partnere og et egnet program, da projektet kan ses fra flere synsvinkler og der kan anvendes flere søgekriterier. Et grundigt forarbejde indbefatter også at man sætter sig ind i EU s politik på det relevante område, og at man diskuterer projektidéen med projektets interessenter. Følgende spørgsmål bør overvejes inden du går i gang med en projektansøgning: - Hvad er problemet, hvem er det et problem for? Hvilken betydning vil det have på nationalt plan og EUplan at det bliver løst? - Hvordan kan problemet løses og hvilke ressourcer og kompetencer vil løsningen kræve? - Hvilke produkter vil der komme ud af EU- projektet og kan de evt. bruges direkte af andre? - Hvordan kan resultatet måles og hvad er succeskriterierne? - Hvordan skal evalueringen af EU-projektet tilrettelægges, både med hensyn til proces og produkt? - Hvem vil gå ind for projektet og hvem vil gå imod? Når man har identificeret et eller flere programmer der kan søges, kan det være en god idé at henvende sig til programadministratoren, for at få en fornemmelse af om man har valgt det rigtige program. Spørgsmål om hvilke projekter der tidligere har fået støtte, særlige prioriteringer, samt om forskellige ansøgningsprocesser og frister kan være relevante

8 3. Den gode ansøgning En god og gennemarbejdet projektansøgning er adgangsbillet for støtte fra EUprogrammerne. Det er ikke altid de bedste projekter, men ofte de bedste ansøgninger som opnår tilskud. Nogle programmer anvender ansøgningsskemaer og andre ikke. Ansøgningsskemaer kan være snørklede, bureaukratiske og omfattende. Tre vigtige ting i forbindelse med ansøgninger er: 1. Læs ansøgningsmaterialet grundigt 2. Der skal svares på alle spørgsmål i skemaet 3. Ansøgningen skal have opfyldt alle formalia En klassisk faldgrube for at blive kasseret er en uklar og utilstrækkelig ansøgning. Man kan skrive verdens bedste ansøgning, men hvis formalia eller kvalifikationskriterier ikke er overholdt, bliver ansøgningen smidt ulæst i skraldespanden. Desuden kan et svagt partnerskab og tilsvarende EU-støttede projekter også være årsag til kassering. Udvalgskriterierne for hvilke projekter der bliver godkendt, afhænger af bl.a. de forskellige prioriteringer, de forskellige programmer besidder, men også nogle generelle og overordnede forhold som går på tværs af de forskellige tilskudsordninger. F.eks. skal projektet fremme nyskabelse indenfor det gældende område, samt at have merværdi og indvirkning på kort eller lang sigt. Men i bund og grund handler det om at have en god idé, finde de relevante partnere, udforme den gode ansøgning til det rigtige program på det rigtige tidspunkt

9 Strukturering af ansøgningen Hvad enten der er et ansøgningsskema eller ej, vil der være krav om nogle centrale dele i en ansøgning. Følgende ti punkter kan være med til at strukturere en projektansøgning til et program, hvor der ikke anvendes skema, men er også relevante for programmer med ansøgningsskemaer. Strukturering af ansøgning: I. Resumé: Kort beskrivelse så udenforstående kan få et indblik i, hvad EU-projektet går ud på. Argumentet for hvorfor netop dette EU-projekt skal have et tilskud, bør også medtages under dette punkt. II. Præsentation af ansøger: Data om organisation og fagområde, samt nødvendige data som kontaktpersoner og kontaktadresser osv. Desuden en beskrivelse af de partnere der er med i projektet. III. Projektets baggrund: Hvad er problemet og hvad sker der hvis projektet ikke gennemføres? Hertil skal der skelnes ml. symptomer og grundlæggende årsager. Problemanalysen skal også indeholde beskrivelse af diverse interessenter og målgrupper for projektet, og forklare hvilke muligheder projektet indeholder. IV. Projektets problem, mål og metode: Dette er projektets kerne. Her skal der forklares mål for projektet, hvor vi står og hvor vi vil hen samt hvordan. Hertil kommer organisationens ansvarsfordeling ml. partnere og hvordan den overordnede styring og ledelse skal foregå. V. Tids- og aktivitetsplan: Konkretisering af projektet. Levetiden og de forskellige faser af projektet forklares her. VI. Evalueringsmetode: Hvilken metode bruges der og hvad vil man bruge evalueringen til? VII. Spredning af projektets resultater: Projektet giver ny viden, og som filosofien bag programmerne, skal den viden komme andre til gode, end dem som er involveret. Dertil redegøres der for hvordan man vil sprede resultaterne, samt rapportere hvor store midler der skal bruges på denne spredning. VIII. Budget og finansiering: Ofte følger der budgetskemaer med til ansøgningen og disse skal følges meget præcist. Se på udgifter og indtægter (finansiering), hvor balancen er vigtig. Der er faste regler for hvilke udgifter man kan søge tilskud til (også kaldet tilskudsberettigede udgifter). IX. Eventuelle bilag: Her skal partnerskabserklæringer vedlægges og evt. breve med anbefalinger for projektet fra udenforstående organisationer

10 Tidshorisont Som det fremgår skal der ligge et grundigt stykke arbejde til grund for en EU-ansøgning, hvis den skal godkendes. Det grundige arbejde tager tid, og fra projektideens oprindelse til den færdige kontrakt er underskrevet går der gerne et års tid. Nedenstående tidslinje er baseret på NordDanmarks EU-Kontors erfaringer: 0 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Projektidéen fødes og skitse udarbejdes. Idéudvikling og projektbeskrivelse. Partnersøgning. Forankring i egen organisation. Lobbyisme hos evt. partnere og EUsystemet. Aflevering af ansøgning ved ansøgningsfristen. Efter indlevering tager det 3-4 mdr. før der kommer svar fra Kommissionen. Hvis ansøgningen accepteres, tager det ca. 2 mdr. at forhandle en kontrakt på plads. Efter ca. et års forberedelser og behandling af ansøgningen er projektet klar til at blive startet op. Det er vigtigt at sikre, at der er opbakning til projektet i egen organisation, samt at de medarbejdere der skal inddrages er indforstået med hvilke arbejdsopgaver de skal varetage. Under udarbejdelsen af projektet, kan det være en god idé at skabe kontakt til den programansvarlige myndighed, for at gøre opmærksom på projektet og evt. forsøge at få en ansat til give gode råd til hvordan ansøgningen kommer til at passe perfekt til programmet. Så snart indleveringsfristen er forpasset, er det ikke længere tilrådeligt at forsøge yderligere lobby for projektet. Man må lægge projektet på hylden, indtil der kommer svar fra Kommissionen. Efter disse indledende øvelser har man givet projektet en god chance for at blive succesfuldt. Projektet er godkendt, kontrakten med bevillingsgiveren er underskrevet, delkontrakter er på plads, kontoplan og regnskabs- og rapporteringsprocedurer er fastlagt og den hjemlige projektorganisation er beskrevet. Projektet er nu køreklart!

11 4. Implementering Tilrettelæggelse af projektet Hvis projektet bliver godkendt starter den mere detaljerede tilrettelæggelse i samarbejde med Kommissionen. En tommelfingerregel er, at et vellykket projekt er baseret på 80 % planlægning og 20 % udførelse af det planlagte arbejde. Planlægningen inden selve projektstarten bør omfatte fem dele: 1) Kontrakter i projektet, som kan være kontrakten med Kommissionen eller det nationale administrationskontor, og kontrakter indenfor og udenfor projektets organisation. 2) Projektets arbejds- og tidsplan, hvor uddelegering af de forskellige arbejdsopgaver sker. Tidsmæssigt er det også vigtigt at opsætte milepæle som betegner vigtige mellemresultater eller begivenheder i projektets løbetid. 3) Økonomistyring og dokumentation af udgifter. En del af projektets administrative rutiner er økonomistyringen og det er meget vigtigt at have inddraget regnskabskyndige fra start. Der vil altid være krav om, at projektet regnskabsmæssigt kan skilles helt klart ud fra organisationens øvrige regnskab. 4) Projektets nationale organisatoriske opbygning er afsnittet hvor kravet om en tværnational projektorganisation kommer til sin ret. Samarbejdet skal kunne fungere i det daglige som en dynamisk beslutningsenhed selvom den er sammensat af flere landes organisationer med forskellig sprog og kultur, forskellige politiske og administrative traditioner og ofte mere bureaukrati og større centralisering i bagagen end vi, i Danmark, er vant til. Alt andet lige, kan alle disse faktorer også give en mere langsommelig beslutningsgang end vanligt. 5) Kommunikation i projektet, har en stor betydning, da der i tværnationale projekter er fysisk langt ml. partnerne. Der skal derfor arbejdes på at skabe en fælles kommunikationsstruktur, der sikrer et effektivt samarbejde. Angående punkt 5 kan informationsteknologien være en fantastisk hjælp til kommunikation på tværs af grænser. Dertil er det klogt at beskrive kommunikationsformerne helt eksplicit for alle partnerskabets medlemmer samt vedtage hvem der betaler for oversættelser hvis ikke det officielle arbejdssprog kan benyttes af alle. Grænseoverskridende samarbejder Et aktivt samarbejde ml. partnere der geografisk er langt fra hinanden og måske kun ses en håndfuld gange i løbet af projektforløbet, er en stor udfordring. Efter al den tid der indledende er brugt på at udvikle projektidéen, finde partnere, skrive ansøgning, vente på sagsbehandlingen og derefter kontrakten, er der naturligvis en hel del forventninger knyttet til selve projektstarten

12 På trods af alle gode intentioner og grundige forberedelser er det dog mennesker, der arbejder sammen, og man må være forberedt på, at der kan opstå konflikter i løbet af projektperioden. Kendskab og gensidig tillid er vigtige faktorer i et samarbejde Det er derfor vores erfaring at projektforløbet kan blive nemmere, hvis der vælges partnere, man på forhånd har kendskab til. Formidling og forankring EU ønsker maksimal effekt af tilskuddene og et af de væsentligste kriterier for dette, er at så mange som muligt kan få gavn af de opnåede resultater. Derfor stilles der krav om, at der sker en udbredelse af projektets resultater. At udbrede projektresultater kræver imidlertid en række overvejelser om karakteren af det, der er udviklet og hvilken form for dokumentation, der vil være bedst egnet til at udbrede dem. Disse formidlingsformer kan deles op i f.eks. konferencer, informationsmaterialer, kurser, projektdatabaser, deltagelse i netværk og hjemmesider. Evaluering af projektet De fleste evalueringer gennemføres med det formål at dokumentere projektets resultater over for EU-kommissionen eller det nationale kontor. For dem der administrerer EUprogrammerne, er evalueringen ofte den eneste indholdsmæssige dokumentation for projektets gennemførelse ud over de eventuelle produkter, der er kommet ud af projektet. Derfor er der som regel formuleret en række detaljerede krav til en evaluering omhandlende projektets resultater og effekt. Evalueringen kan også bruges til andre formål, og især være et redskab til at styre og støtte projektets udvikling. Den kan bruges til at styrke refleksionen og sikre at samarbejdet og udviklingsprocessen holdes på sporet. Derudover kan en evaluering bruges til at legitimere projektet over for egen ledelse og andre relevante parter. Endeligt kan den bruges til at skabe stof til en videreformidling af projektet og dets resultater

13 5. Ti gode råd om EU-projekter: Nedenstående er ti afsluttende gode råd, som er en sammenfatning af, hvad der er gennemgået. 1) Udgangspunktet bør være den projektidé, man vil føre ud i livet. Konkurrencen om midlerne er stor, og man må derfor gøre sig klart, hvad man vil gøre i tilfælde af et afslag. Hvis man udelukkende går i gang med et projekt, fordi der kan være nogle EU-penge, kan arbejdet vise sig at være spildte kræfter, hvis man får et afslag på ansøgningen. 2) EU medfinansierer som regel kun en del af projektet. Man skal derfor være villig til at medfinansiere en del af udgifterne enten i form af penge, naturalier eller ved, at man betaler aflønningen af de deltagende medarbejdere. De udgifter og den tid, man anvender til at udarbejde en ansøgning, kan man som hovedregel ikke få dækket. 3) Derudover retter EU-ordningerne sig mod strategiske projekter, og med strategisk menes der bl.a. flerårig. Det tager tid at definere et projekt, udarbejde en ansøgning, gennemføre projektet (hvis man får et tilsagn) og afslutte det med regnskab og rapportering. Påtænker man at søge om EU-tilskud, skal det derfor ikke være til aktiviteter, der finder sted her og nu. 4) Der skal være tale om nyskabende og innovative udviklingsprojekter. EU-projekter skal ikke have karakter af drift af eksisterende aktiviteter eller gennemførelse af noget, der i samme eller lignende form allerede er gennemført. Videreudvikling af tidligere gennemførte projekter eller produkter opfattes dog også som innovation. 5) EU giver ikke kun støtte for at komme af med nogle penge. EU s støtteordninger har til formål at understøtte EU s politik og lovgivning på forskellige områder. I forbindelse med en ansøgning skal man derfor også argumentere for, hvordan ens projekt er med til at understøtte og gennemføre EU s politik og lovgivning. 6) EU bruger også støtteordningerne som et redskab til at skabe samarbejde på tværs af grænserne i Europa. Ved en del af støtteordningerne skal der således være samarbejdspartnere fra flere lande, ved andre støtteordninger kan man med fordel argumentere i ansøgningen for, hvordan ens projekt kan nå frem til resultater, der ikke blot kan anvendes i ét land men også mere bredt i Europa

14 7) I forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning er det vigtigt at læse ansøgningsvejledningen, ansøgningsske-maet og andre dokumenter omhyggeligt igennem. Det er ikke nok at læse udvalgte passager af dokumenterne. Efterhånden som man får læst materialet igennem, kan man eventuelt lave egne huskesedler over dét, som skal med i ansøgningen. er man i tvivl om noget, kan man som regel kontakte den instans, der administrerer ordningen. 8) I forbindelse med ansøgning om EU-støtte til projekter er det vigtigt at overholde alle formkrav. Husk at udfylde alle felter i ansøgningsskemaet, beskrive alle de nødvendige ting, at vedlægge alle bidrag osv. EU tøver ikke med at afvise en ansøgning som ufuldstændig ved begyndelsen, hvis der mangler noget. 9) I forbindelse med EU-projekter er det vigtigt at holde en systematisk orden i papirer, korrespondance, regnskabsbilag mv. De skal bruges ved den endelige afrapportering. Hvis projektet strækker sig over flere år, kan det endvidere ske, at der undervejs bliver sat en ny medarbejder på projektet. I en sådan situation kan det være problematisk, hvis al viden om projektet ligger i hovedet på den tidligere medarbejder og i tilfældige stakke af papirer rundt omkring. Print eventuelt også alle s i relation til projektet ud, og sæt dem i et ringbind. 10) Hav tålmodighed. At udarbejde en ansøgning tager tid, at få et svar fra Kommissionen tager tid, det kan være tidskrævende at samarbejde med partnere i andre lande med anden virksomhedskultur. Men netop gennem samarbejde med andre lande der kan være tidskrævende - kan man også indhente en masse erfaring. Kilde: Kommunerne & Europa, nr. 4 August 2004 Slutteligt skal det nævnes at din sponsor ikke bør glemmes efter godkendelsen af projektet! Husk altid at nævne EU og det pågældende program på præsentationsmaterialet og ved offentliggørelse og formidling af projektet. I Danmark glemmer vi ofte at vise at EU har givet tilskud, selvom det blot handler om en anerkendelse af et økonomisk tilskud fra en sponsor, hvilket jo er en helt naturlig ting i alle andre sammenhænge

15 Hvor er der hjælp at hente? Hvis du ønsker yderligere råd og vejledning eller hjælp til at skrive ansøgningen, er du velkommen til at kontakte NordDanmarks EU-kontor. Derudover kan Internettet samt disse bøger anbefales: 1. J. Langergaard, P. Sønderborg og P. Hegner, Håndbog i EU-projekter Fra ansøgning til afslutning, Akademisk forlag, Europa-Kommissionen, EU-tilskud En oversigt over programmer, lån og støtteordninger, Europa-Kommissionen 9. udgave, 2004 Held og lykke med ansøgningen! NordDanmarks EU-kontor Rendsburgsgade Aalborg Tlf.: Fax: NordDanmarks EU-kontor Avenue de Tervuren 35 B-1040 Bruxelles Belgien Tlf: Fax:

16 NordDanmarks EU-kontor, Aalborg Stig Berg Norsk er kontorchef for NordDanmarks EU-kontor i Aalborg og i Bruxelles, og har fungeret som daglig leder siden Kontakt Christina Z. Folmand varetager projektansøgninger til Interreg 3, Tacis, LIFE og programmer under Artikel 6 (Socialfonden). Kontakt Lars Jensen arbejder bl.a. med projekter under 6. Rammeprogram og har desuden at gøre med IT-orienterede projekter. Kontakt Ulrik Poulsen arbejder generelt med sekretariatsopgaver for diverse partenariater. Desuden varetager han udviklingen af Erhvervsforum. Kontakt Jane S. Petitjean er kontorets ekspert indenfor Den Europæiske Socialfond, og beskæftiger sig med arbejdsmarkedsrelaterede projekter. Kontakt NordDanmarks EU-kontor, Bruxelles Martin Andersen varetager opgaver i forbindelse med Projekteksport og har arbejdet med projekter i Polen og Ukraine Kontakt Anne Britt Larsson varetager kontakten til ejerkredsen, dvs. videregivelse af relevante informationer og behandling af forespørgsler. Kontakt Charlotte Pedersen varetager projekter under 6. Rammegrogram, hvor hun bl.a. arbejder med digital forvaltning og innovation. Kontakt

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Jægergården, Værkmestergade 15 8000

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere