Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R"

Transkript

1 Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

2

3 Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information Kølemiddel Lyd og vibrationer El-tilslutning Varmepumpedata Komponenter Rørtilslutninger Påkrævet service-friareal Huller til kuldebærerledninger Udpakning og opstilling Demontering af frontpladen Rørinstallation Sikkerhedsventil Varmesystemets frem- og returløbsledning El-installation El-tilslutning Tilslutning, pumpevarmgas Tilslutning af føler for udetemperatur Tilslutning af føler varmtvand Tilslutning af føler for systemfremløbstemperatur Tilslutning af ekstern start af kuldebærerpumpe (passiv køletilbehør) Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Tilslutning af rumfølere (tilbehør) Tilslutning af tryk- og/eller flowvagt (tilbehør) Tilslutning af start/stop tilskudsvarme Tilslutning af ekstern sumalarm Tilslutning af systempumpe Tilslutning af styresignal til tilskudsvarme Strømafbrydernes placering Omregningstabel for føler Kuldebærerinstallation Kuldebærerledninger og ekspansionsbeholder Fyldning af kuldebærersystem Opstart Montering af frontpladen Aflevering Installation og idriftsættelse er udført af: Fejlfinding Tekniske data

4

5 1 Vigtig information Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, idet der skal tages højde for gældende love og regler samt denne installationsvejledning. Varmepumpen skal placeres frostfrit! Underlaget skal kunne klare varmeanlæggets totalvægt. Varmeanlægget placeres på et stabilt underlag. Inden du tænder for varmepumpen, skal du sikre dig, at varmesystemet og kuldebærersystemet, inkl. varmepumpen, er fyldt og udluftet, ellers kan de pågældende cirkulationspumper tage skade. Hvis el-installatøren ønsker at teste sine el-tilslutninger, inden ovenstående er udført, må dette kun udføres, efter at man har sikret, at henholdsvis varmebærer- og kuldebærerpumpen er frakoblet. Ved opfyldning af kuldebærersystemet skal kuldebærerpumpen være i drift, men man skal sørge for, at kompressoren og varmebærerpumpen ikke har mulighed for at starte. Kuldebærerpumpen kan derefter køres manuelt ved hjælp af en separat afbryder, der sidder i el-skabet. Efter afsluttet fyldning skal kuldebærerpumpen stilles i Auto-position. 1.1 Kølemiddel Varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med kølemidlet R407C eller R134a (afhængig af versionen). Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker! Brandfare R407C/R134a kølemiddel er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold. Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Kølemiddeldampene er mange gange tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der opstå store koncentrationer i tilfælde af lækage med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal derfor udstyres med god ventilation. Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning. Alle, der har fået forgiftningssymptomer af dampene, skal straks gå eller bæres ud i frisk luft. Indgreb i kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke slippe kølemiddel ud fra varmepumpen det skal destrueres i et særligt anlæg. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (mængde kølemiddel i kilo se typeskilt) via serviceventiler. Ved påfyldning af et andet kølemiddel end R407C eller R134a bortfalder alle Danfoss AS s garantier, hvis dette andet kølemiddel ikke skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel; det samme gælder øvrige tiltag. Skrotning Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. Se også myndighedernes gældende kølemiddelbekendtgørelse. 1.2 Lyd og vibrationer Fra et lyd-/vibrationssynspunkt er det nødvendigt, at alle rørbefæstigelser i tag og vægge udføres med vibrationsdæmpende befæstigelser, samt at huller til gennemføringer af rør i vægge laves så store, at lyd og vibrationer ikke forplanter sig. Hvis huset er i akustisk dårlig kvalitet, skal der iværksættes specielle foranstaltninger, som forhindrer, at vibrationer forplanter sig i huset. I sådanne tilfælde må der ikke laves befæstigelser i huset i nærheden af varmepumpen. Alle ophængninger skal udføres i fritliggende konstruktion, som igen står på vibrerende materiale, af typen Solodyn. I de tilfælde, hvor kuldebærersiden på et eller andet sted skal fastgøres til huskonstruktionen, skal der også her anvendes flexslanger, dog ikke af samme type som anvendes på varmebærerne. Flexslanger på varmebærere og varmgas skal være ekstra lange (600 mm eller længere) og tilsluttes i 90. Hvis man har mistanke om, at gulvet, som varmepumpen står på, vil kunne overføre vibrationer til de øvrige bygningsdele, skal varmepumpen stilles på Solodynpuder. Disse puder skal være vægttilpassende. Kontakt altid en repræsentant fra Danfoss AS i sådanne tilfælde. 5

6 1.3 El-tilslutning El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør (og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser). El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med den ønskede strømstyrke. Se el-vejledningen for nærmere oplysninger om den maksimale belastning for eksternt tilsluttede enheder. NB! Vedlagte sprogspecifikke mærkat for el-tilslutning skal klistres fast på indersiden af døren. Elektrisk strøm! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Strømforsyningen skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Vigtig information! 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 6

7 2 Varmepumpedata 2.1 Komponenter Kuldebærer ud (fra VP) 2 Varme retur (returledning) 3 Returledning varmgasveksler 4 Fremløbsledning varmgasveksler 5 Varmetilførsel (fremløbsledning) 6 Kuldebærer ind (til VP) 7 Gennemføring for kommunikationskabel 8 Gennemføring til indg. forsyning og føler 9 Fremløbsføler 10 Kondensator med aftapning for primær side 11 Fordamper 12 Returføler 13 Kompressor 14 Instrumentpanel 15 Elskab 16 Varmgasveksler 17 Tørrefilter 18 Ekspansionsventil 19 Kondensatorcirkulationspumpe 20 Kuldebærerpumpe 7

8 2.2 Rørtilslutninger Tilslutningsdiameter Kuldebærer Varme Varmgasveksler DHP-R DHP-R DHP-R DHP-R DHP-R 21H DHP-R 25H mm 500 mm 300 mm 50 mm 1490 mm (med støttefødderne på højeste niveau) Ved installation i trange rum er det godt at undgå rørføringen på varmepumpens bagside ved at tilslutte rørene, inden pumpen sættes på plads. Figuren nedenfor viser et eksempel på, hvordan rørene kan føres. NB! Pas på ikke at skrue rørene fast i varmepumpens pladekappe, da det overfører vibrationer med lydproblemer til følge Kuldebærer ud (fra VP) 2. Varme retur (returledning) 3. Returledning varmgasveksler 4. Fremløbsledning varmgasveksler 5. Varmetilførsel (fremløbsledning) 6. Kuldebærer ind (til VP) Figuren ovenfor omfatter målangivelser for en (1 st) installeret varmepumpe og det påkrævede service-friareal. Påkrævet service-friareal ved installation af flere varmepumper på række. 500 mm 600 mm 150 mm mm 2.3 Påkrævet service-friareal For at lette installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et passende friareal omkring varmepumpen i overensstemmelse med følgende målangivelser: Ved installation af flere varmepumper kan det være nødvendigt at øge målene bag pumperne, hvis friarealet i siderne ikke er tilstrækkeligt. Pumperne skal opstilles, så man kan komme til bagved installationen. 150 mm 300 mm 150 mm 8

9 3 Huller til kuldebærerledninger Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne på side 7-8. Ud- og indgående kuldebærer skal have separate murgennemføringer. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle gennemføringer. Læg indsatsrørene (1), så de hælder en anelse nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. Sørg for, at indsatsrørene får korrekt afstand, så der er plads til de øvrige installationer. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. Fyld hullerne i muren med mørtel (3). Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4). 4 Udpakning og opstilling Varmepumpen er emballeret i karton og bølgepap og leveres på træpalle. Kontrollér, at leverancen er komplet og uden skader. NB! Ved flytning af varmepumpen må udstikkende rørtilslutninger ikke anvendes til at løfte varmepumpen. Emballagen må heller ikke anvendes til at løfte varmepumpen med. Transportér varmepumpen hen til opstillingsstedet. Skær spændebåndene af og fjern emballagen. Løft varmepumpen op fra lastpallen. Montér evt. kondensafløb. Justér varmepumpen ved hjælp af de justerbare fødder (5), så den står vandret på underlaget Demontering af frontpladen Frontpladen demonteres på følgende måde: Skru skruerne ud (1). Skub frontpladen (2) opad og løft den forsigtigt opadfremad. Stil frontpladen ved siden af varmepumpen

10 5 Rørinstallation For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsledningerne! Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne. Rørinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. NB! Det er meget vigtigt, at varmesystemet er helt luftfrit. NB! Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. 5.2 Varmesystemets frem- og returløbsledning Montér et snavsfilter (maks. hulstørrelse 0,7 mm) i varmesystemets returledning for at beskytte aggregatet mod fremmede partikler. Montér fremløbsledningen med alle tilhørende komponenter. Montér en velegnet cirkulationspumpe i varmesystemets fremløbsrør og tilslut pumpens styrekabler i den dertil beregnede klemme(se el-vejledning). Montér returløbsledningen med alle tilhørende komponenter. Isolér fremløbs- og returløbsrørene. 5.1 Sikkerhedsventil Ved radiatorsystem med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt trykmåler og sikkerhedsventil. NB! Varmepumpen skal tilsluttes til ekspansionsbeholder og sikkerhedsventil i henhold til gældende forskrifter. Forbindelsesledningen mellem beholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen i hvert punkt ikke må vinkles ned under en tænkt horisontallinje. Tilskudsshunt (0-10V) Varme TWC Communication KV Varmtvand VV VVC VVB VVB VVB VVB Varmgaskreds Kuldebærer TWC = Tap Water Control KV = Koldtvand VV = Varmtvand VVC = Varmtvandscirkulation VVB = Vandvarmer Eksempel på systemløsning for DHP-R med flere vandvarmere. 10

11 6 El-installation 6.1 El-tilslutning El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør (og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser). El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med den ønskede strømstyrke. Se el-vejledningen for nærmere oplysninger om den maksimale belastning for eksternt tilsluttede enheder. Elektrisk strøm! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Strømforsyningen skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. El-installationen omfatter således hovedsagelig følgende punkter: Tilslutning til spændingsforsyningen Demontér varmepumpens frontplade. Træk forsyningskablet gennem den dertil beregnede åbning i varmepumpens bagstykke og hen til tilslutningsklemmerne. Tilslut forsyningskablet til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at forsyningskablet kun må tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! Indgående kabel styrekreds Indgående kabel Elskabets layout K2 K1 F11 F10 NB! Bøjle fjernes ved separat forsyning af styrekreds. Tilkoblet ved levering T1 E1 E2 F1 F2 F3 F100 F101 F102 X1 F10 F11 F1 F2 F3 Overstrømsrelæ kompressor Overstrømsrelæ kuldebærerpumpe Sikring kuldebærerpumpe Styresikring, overophedningsbeskyttelse og kompressor Styresikring kondenspumpe F100 Sikring 24 VAC 1 F101 Sikring 24 VDC F102 Sikring 24 VAC 2 X1 T1 E1 E2 Klemmer til indgående forsyning og temperaturfølere samt klemmer til eksterne komponenter Transformator 24 VAC 2x50 VA WM HPC HPC RM 6.2 Tilslutning, pumpevarmgas Pumpe varmgas Tilslut pumpe varmgas til den dertil beregnede klemme. Spændingen er 230 VAC. Pumpen er beregnet til placering uden for varmepumpens pladekappe og skal tilsluttes med flexslanger. Denne pumpe kører parallelt med kompressoren. 6.3 Tilslutning af føler for udetemperatur Føler ude PT1000 Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side, godt beskyttet mod direkte sollys. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalmur. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. varm udstrømmende indendørs luft. Demontér varmepumpens bagstykke. Træk udefølerens tilslutningskabel gennem den dertil beregnede åbning i varmepumpens bagstykke og hen til tilslutningsklemmen. Tilslut føleren til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at udeføleren er tilsluttet med sikkerhedsspænding. Følg også de særlige monteringsvejledninger for udefølere! 6.4 Tilslutning af føler varmtvand Føler varmtvand PT1000 K1 K2 Kontaktor kompressor Kontaktor kuldebærerpumpe Tilslut føleren varmtvand til den dertil beregnede klemme. Føleren bør placeres en tredjedel op fra bunden i den vandvarmer, der tilføres indkommende koldt vand. 11

12 6.5 Tilslutning af føler for systemfremløbstemperatur Føler for systemfremløbstemperatur PT1000 Systemfremløbsføleren skal altid monteres på systemets fremløbsrør efter tilskudsvarme. Føleren skal placeres således, at varmevandet har nået at blande sig godt. 6.6 Tilslutning af ekstern start af kuldebærerpumpe (passiv køletilbehør) Eventuel passiv kulde kuldebærerpumpe Potentialfri tilslutning mellem klemme , som starter kuldebærerpumpen. Denne funktion kan anvendes, hvis man vil fjerne passiv kulde fra kuldebærerkredsen. Tilslutningen foretages da på indgående kuldebærerledning. 6.7 Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Omskifterventil 6.8 Tilslutning af rumfølere (tilbehør) Føler rum 0-10 V (tilbehør) Demontér varmepumpens frontplade. Træk rumfølerens tilslutningskabel gennem den dertil beregnede åbning i bagstykket og hen til tilslutningsklemmen. Tilslut føleren til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at rumføleren tilsluttes med sikkerhedsspænding. Bemærk også, at dette er en aktiv føler, som tilføres spænding med 24 VAC. 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 6.9 Tilslutning af tryk- og/eller flowvagt (tilbehør) Eventuelt Trykvagt kuldebærer Flowvagt (tilbehør) Tryk- og/eller flowvagt til kuldebærersiden tilsluttes til den dertil beregnede klemme , samtidig med at bøjlen fjernes. Ved anvendelse af både tryk- og flowvagt skal disse tilkobles i serie Tilslutning af start/stop tilskudsvarme Eventuelt Start/ stop tilskudsvarme Start/stop tilskudsvarme kobles til klemme (24 VAC) 6.11 Tilslutning af ekstern sumalarm Eventuelt ekstern sumalarm 24 VAC Aktiv alarm giver 24 VAC ud på klemme Tilslutning af systempumpe Systempumpe Start/stop af husets systempumpe 24 VAC Tilslutning af styresignal til tilskudsvarme Analogt styresignal til tilskudsvarme NB! Bøjle fjernes ved trykvagt kuldebærer Flowvagt Tilkoblet ved levering 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 12

13 6.14 Strømafbrydernes placering S1 Auto Off S2 Auto Manual S1 Kontakt kompressor (Auto/Off) S2 Kontakt kuldebærerpumpe. (Auto/Off/Manual) NB! Må kun stå i manuel position ved fyldning af system eller ved andet servicearbejde. S3 Kontakt cirkulationspumpe. (Auto/Off/Manual) Off S3 Auto Manual Off 7 Kuldebærerinstallation 7.1 Kuldebærerledninger og ekspansionsbeholder Montér et snavsfilter (maks. hulstørrelse 0,7 mm) i indgående kuldebærerledning for at beskytte aggregatet mod fremmede partikler. Montér indgående kuldebærerledning med alle tilhørende komponenter. Montér udgående kuldebærerledning med alle tilhørende komponenter. Forsyn begge ledningerne med diffusionstæt kondensisolering. Ekspansionsbeholderen til kuldebæreren dimensioneres iht. producentens anvisninger. Maks. arbejdstryk varmekilde (se typeskilt). Maks. 3 bar. 7.2 Fyldning af kuldebærersystem ADVARSEL! Ethylenglykol og ethanol (sprit) skal håndteres efter instruktionen på emballagen! 1 Tilslut slange fra påfyldningspumpen til ventil Omregningstabel for føler 3 2 C ohm Ved resistansmåling af følerne skal følerkablerne først kobles fra reguleringsudstyret. Mål først føler inkl. kabel. Mål derefter kun føleren 6 2 Tilslut returslange til ventil 2. 3 Luk ventil 3. 4 Åbn ventil 1 og 2. 5 Bland kuldebærervæske i beholder 4 6 Varmepumpen skal være strømløs. 7 Start påfyldningspumpe 5. 8 Når kuldebærervæsken strømmer ud af returslangen, udluftes den interne kuldebærerpumpe inde i varmepumpen. 9 Sæt afbryderen mærket S1 i position Off. (Kompressor Auto/Off) 10 Tilslut varmepumpens sikkerhedsafbryder

14 11 Sæt afbryderen mærket S2 i position Manual (KB-pumpe Auto/Off/Manual). 12 Lad de to pumper køre, til der ikke er nogen luftiblanding tilbage i kredsen. 13 Stop de to pumper og luk straks ventil 1 og Åbn ventil 3 og frakobl påfyldningsslangerne. 15 Åbn ventil 6 og sæt systemet under tryk, og udluft via ventil 1. Sæt systemet under tryk til maks. 1,5 bar. 16 Luk ventil Sæt afbryderne S1 og S2 i position Auto (kompressor og kuldebærerpumpe). 18 Efter denne fyldning skal snavsfiltrene renses. 8 Opstart Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet, evt. vandvarmeren og kuldebærerkredsen er fyldt. Ellers kan pumperne tage skade. Desuden skal følgende punkter kontrolleres før første idriftsættelse: Kontroller rotationsretningen på kuldebærerpumpen. Dette gøres nemmest ved at sætte afbryderen S2 i manuel position. Under låget på kuldebærerpumpens koblingskasse findes en indikationslampe, som lyser, når rotationsretningen er korrekt. Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte. Kontrollér kompressorens rotationsretning ved at starte kompressoren og mærke med hånden, om trykledningen (det øverste rør) bliver varm, og sugeledningen (underste rør) bliver kold. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der byttes om på to af faserne i forsyningsstrømmen (f.eks. L1 og L3). Tilpas fabriksindstillingerne efter kundens behov. 8.1 Montering af frontpladen Vær forsigtig, så frontpladen ikke bliver beskadiget! 2 1 Montér frontpladen på følgende måde: Sæt frontpladens (2) overdel ind i de to sideriller foroven på aggregatet og skub den forsigtigt nedad, indtil den dækker hele forsiden. Skru skruerne fast (1). 14

15 9 Aflevering 9.1 Installation og idriftsættelse er udført af: Som bruger skal du sørge for, at den enkelte installatør angiver nedenstående oplysninger, for at lette proceduren ved evt. servicebehov. RØRINSTALLATION Dato... Firma... Navn... Tlf.... EL-INSTALLATION Dato... Firma... Navn... Tlf.... JUSTERING AF SYSTEMET Dato... Firma... Navn... Tlf

16 10 Fejlfinding Alarm Ved fejlmeddelelse: Prøv at genstarte anlægget med resetknappen på kontrolpanelet. Hvis det ikke hjælper at genstarte varmepumpen, prøv da at løse problemet ved hjælp af nedenstående tabel. Meddelelse Betydning Årsag Afhjælpning LAVTRYK UDLØST HØJTRYK UDLØST MOTORVÆRN UDLØST Udløst lavtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Udløst motorværn (Overstrømsrelæ kompressor eller kuldebærerpumpe). Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. For lidt frostvæske i kuldebærersystemet. Luft i kuldebærersystemet. Tilstoppet snavsfilter i kuldebærersystemet. Kuldebærerpumpen er standset eller kører med for lav hastighed. Isdannelse i kuldebærersystemet. Underfyldt kølesystem eller evt. lækage. Udløst højtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Tilstoppet eller mættet tørfilter i kølekredsen. Radiator-/gulvslangetermostater ikke tilstrækkeligt åbne. Luft i varmesystemet. Tilstoppet snavsfilter i varmesystemet, placeret i varmepumpens returløb. Overfyldt kølemiddelkreds. Varmebærerpumpen er standset eller går med for lav hastighed. Faseudfald eller udløst sikring. El-tilslutninger ikke ordentligt fastgjort. For lav netspænding. Påfyld kuldebærervæske i korrekt %-andel i forhold til antifrostmiddel, og udluft via sikkerhedsventilen på volumenbeholderen. Kontrollér, om snavsfilteret skal renses. Mål temperaturforskellen mellem indgående og udgående kuldebærer. Denne forskel bør ligge mellem ca. 3-5 C. Mål andelen af antifrostmiddel %, vent til den is smelter, der bevirker, at lavtrykspressostaten ikke er tilsluttet til el-kredsen. Foretag tømning og kontrollér for lækage, og påfyld nyt kølemiddel. Genbrug ikke det aftappede kølemiddel. Mål temperaturforskellen over filteret maks. 2 C. Åbn radiator-/gulvslangetermostater. Foretag påfyldning og udluftning af varmesystemet. Mål delta over varmepumpens tilførsel og returløb. Temperaturforskel. Tømning af kølemiddelkreds og påfyldning af nyt kølemiddel, jf. vejledningen. Kontrollér varmebærerpumpen. Kontrollér sikringer og kabeltilslutning (strømforsyning til kompressor eller kuldebærerpumpe). Kontrollér el-tilslutninger. Mål volt/spænding til varmepumpens el-tilslutning. Øvrige alarmer: 16

17 11 Tekniske data Varmepumpe, DHP-R 21 kw 25 kw 20 kw 26 kw 35 kw 42 kw Kølemiddel: - Type R134a R134a R407C R407C R407C R407C - Mængde kg 2,7 2,9 3,4 3,5 3,6 4,4 - Testtryk MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 - Beregningstryk MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Kompressor El-tilslutning 3-N Nominelle effekter Nominelt flow: 2) Udvendigt tilgængeligt tryk 4) Internt tryktab Maks./Min. temperatur - Type - Olie Scroll POE Scroll POE Mærkeeffekt kw 10,2 12,8 8,6 11,7 14,2 17,9 El-tilslutning Volt 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz Startstrøm A Startstrøm, softstart A Sikring A Angivet effekt 1) kw Varmefaktor 1) COP 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 - Kuldebærer 3) l/s 1,2 1,5 1,2 1,6 2,2 2,4 - Varmebærer l/s 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 - Kuldebærer kpa Varmebærer kpa Kondensator kpa 5,6 6,6 4,7 8, Fordamper kpa 41, ,2 50,7 56,5 60 Varmgasveksler kpa 0,35 0,47 0,36 0,49 0,84 1,26 - Kuldebærer C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 - Varmebærer C 70/20 70/20 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostat Lavtrykspressostat MPa 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 Driftspressostat MPa 2 2 2,65 2,65 2,65 2,65 Højtrykspressostat MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Antifrostmiddel Ethylenglykol Ethanol-vand Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Vægt Kg ) B0W45 iht. EN14511, varm side Δ5K, kold side Δ3K 2) Nominelt flow: Varm side Δ10K, kold side Δ3K 3) Antifrostmiddel i kølemiddel Ethanol-vand 4) Ved nominelt flow 17

18 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse, er Danfoss AS s forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss AS Box 950 SE Arvika

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss varmepumper Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet 2 Varmepumper er fremtidens teknologi! Reducér din varmeregning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere