Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R"

Transkript

1 Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

2

3 Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information Kølemiddel Lyd og vibrationer El-tilslutning Varmepumpedata Komponenter Rørtilslutninger Påkrævet service-friareal Huller til kuldebærerledninger Udpakning og opstilling Demontering af frontpladen Rørinstallation Sikkerhedsventil Varmesystemets frem- og returløbsledning El-installation El-tilslutning Tilslutning, pumpevarmgas Tilslutning af føler for udetemperatur Tilslutning af føler varmtvand Tilslutning af føler for systemfremløbstemperatur Tilslutning af ekstern start af kuldebærerpumpe (passiv køletilbehør) Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Tilslutning af rumfølere (tilbehør) Tilslutning af tryk- og/eller flowvagt (tilbehør) Tilslutning af start/stop tilskudsvarme Tilslutning af ekstern sumalarm Tilslutning af systempumpe Tilslutning af styresignal til tilskudsvarme Strømafbrydernes placering Omregningstabel for føler Kuldebærerinstallation Kuldebærerledninger og ekspansionsbeholder Fyldning af kuldebærersystem Opstart Montering af frontpladen Aflevering Installation og idriftsættelse er udført af: Fejlfinding Tekniske data

4

5 1 Vigtig information Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, idet der skal tages højde for gældende love og regler samt denne installationsvejledning. Varmepumpen skal placeres frostfrit! Underlaget skal kunne klare varmeanlæggets totalvægt. Varmeanlægget placeres på et stabilt underlag. Inden du tænder for varmepumpen, skal du sikre dig, at varmesystemet og kuldebærersystemet, inkl. varmepumpen, er fyldt og udluftet, ellers kan de pågældende cirkulationspumper tage skade. Hvis el-installatøren ønsker at teste sine el-tilslutninger, inden ovenstående er udført, må dette kun udføres, efter at man har sikret, at henholdsvis varmebærer- og kuldebærerpumpen er frakoblet. Ved opfyldning af kuldebærersystemet skal kuldebærerpumpen være i drift, men man skal sørge for, at kompressoren og varmebærerpumpen ikke har mulighed for at starte. Kuldebærerpumpen kan derefter køres manuelt ved hjælp af en separat afbryder, der sidder i el-skabet. Efter afsluttet fyldning skal kuldebærerpumpen stilles i Auto-position. 1.1 Kølemiddel Varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med kølemidlet R407C eller R134a (afhængig af versionen). Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker! Brandfare R407C/R134a kølemiddel er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold. Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Kølemiddeldampene er mange gange tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der opstå store koncentrationer i tilfælde af lækage med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal derfor udstyres med god ventilation. Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning. Alle, der har fået forgiftningssymptomer af dampene, skal straks gå eller bæres ud i frisk luft. Indgreb i kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke slippe kølemiddel ud fra varmepumpen det skal destrueres i et særligt anlæg. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (mængde kølemiddel i kilo se typeskilt) via serviceventiler. Ved påfyldning af et andet kølemiddel end R407C eller R134a bortfalder alle Danfoss AS s garantier, hvis dette andet kølemiddel ikke skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel; det samme gælder øvrige tiltag. Skrotning Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. Se også myndighedernes gældende kølemiddelbekendtgørelse. 1.2 Lyd og vibrationer Fra et lyd-/vibrationssynspunkt er det nødvendigt, at alle rørbefæstigelser i tag og vægge udføres med vibrationsdæmpende befæstigelser, samt at huller til gennemføringer af rør i vægge laves så store, at lyd og vibrationer ikke forplanter sig. Hvis huset er i akustisk dårlig kvalitet, skal der iværksættes specielle foranstaltninger, som forhindrer, at vibrationer forplanter sig i huset. I sådanne tilfælde må der ikke laves befæstigelser i huset i nærheden af varmepumpen. Alle ophængninger skal udføres i fritliggende konstruktion, som igen står på vibrerende materiale, af typen Solodyn. I de tilfælde, hvor kuldebærersiden på et eller andet sted skal fastgøres til huskonstruktionen, skal der også her anvendes flexslanger, dog ikke af samme type som anvendes på varmebærerne. Flexslanger på varmebærere og varmgas skal være ekstra lange (600 mm eller længere) og tilsluttes i 90. Hvis man har mistanke om, at gulvet, som varmepumpen står på, vil kunne overføre vibrationer til de øvrige bygningsdele, skal varmepumpen stilles på Solodynpuder. Disse puder skal være vægttilpassende. Kontakt altid en repræsentant fra Danfoss AS i sådanne tilfælde. 5

6 1.3 El-tilslutning El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør (og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser). El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med den ønskede strømstyrke. Se el-vejledningen for nærmere oplysninger om den maksimale belastning for eksternt tilsluttede enheder. NB! Vedlagte sprogspecifikke mærkat for el-tilslutning skal klistres fast på indersiden af døren. Elektrisk strøm! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Strømforsyningen skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Vigtig information! 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 6

7 2 Varmepumpedata 2.1 Komponenter Kuldebærer ud (fra VP) 2 Varme retur (returledning) 3 Returledning varmgasveksler 4 Fremløbsledning varmgasveksler 5 Varmetilførsel (fremløbsledning) 6 Kuldebærer ind (til VP) 7 Gennemføring for kommunikationskabel 8 Gennemføring til indg. forsyning og føler 9 Fremløbsføler 10 Kondensator med aftapning for primær side 11 Fordamper 12 Returføler 13 Kompressor 14 Instrumentpanel 15 Elskab 16 Varmgasveksler 17 Tørrefilter 18 Ekspansionsventil 19 Kondensatorcirkulationspumpe 20 Kuldebærerpumpe 7

8 2.2 Rørtilslutninger Tilslutningsdiameter Kuldebærer Varme Varmgasveksler DHP-R DHP-R DHP-R DHP-R DHP-R 21H DHP-R 25H mm 500 mm 300 mm 50 mm 1490 mm (med støttefødderne på højeste niveau) Ved installation i trange rum er det godt at undgå rørføringen på varmepumpens bagside ved at tilslutte rørene, inden pumpen sættes på plads. Figuren nedenfor viser et eksempel på, hvordan rørene kan føres. NB! Pas på ikke at skrue rørene fast i varmepumpens pladekappe, da det overfører vibrationer med lydproblemer til følge Kuldebærer ud (fra VP) 2. Varme retur (returledning) 3. Returledning varmgasveksler 4. Fremløbsledning varmgasveksler 5. Varmetilførsel (fremløbsledning) 6. Kuldebærer ind (til VP) Figuren ovenfor omfatter målangivelser for en (1 st) installeret varmepumpe og det påkrævede service-friareal. Påkrævet service-friareal ved installation af flere varmepumper på række. 500 mm 600 mm 150 mm mm 2.3 Påkrævet service-friareal For at lette installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et passende friareal omkring varmepumpen i overensstemmelse med følgende målangivelser: Ved installation af flere varmepumper kan det være nødvendigt at øge målene bag pumperne, hvis friarealet i siderne ikke er tilstrækkeligt. Pumperne skal opstilles, så man kan komme til bagved installationen. 150 mm 300 mm 150 mm 8

9 3 Huller til kuldebærerledninger Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne på side 7-8. Ud- og indgående kuldebærer skal have separate murgennemføringer. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle gennemføringer. Læg indsatsrørene (1), så de hælder en anelse nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. Sørg for, at indsatsrørene får korrekt afstand, så der er plads til de øvrige installationer. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. Fyld hullerne i muren med mørtel (3). Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4). 4 Udpakning og opstilling Varmepumpen er emballeret i karton og bølgepap og leveres på træpalle. Kontrollér, at leverancen er komplet og uden skader. NB! Ved flytning af varmepumpen må udstikkende rørtilslutninger ikke anvendes til at løfte varmepumpen. Emballagen må heller ikke anvendes til at løfte varmepumpen med. Transportér varmepumpen hen til opstillingsstedet. Skær spændebåndene af og fjern emballagen. Løft varmepumpen op fra lastpallen. Montér evt. kondensafløb. Justér varmepumpen ved hjælp af de justerbare fødder (5), så den står vandret på underlaget Demontering af frontpladen Frontpladen demonteres på følgende måde: Skru skruerne ud (1). Skub frontpladen (2) opad og løft den forsigtigt opadfremad. Stil frontpladen ved siden af varmepumpen

10 5 Rørinstallation For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsledningerne! Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne. Rørinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. NB! Det er meget vigtigt, at varmesystemet er helt luftfrit. NB! Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. 5.2 Varmesystemets frem- og returløbsledning Montér et snavsfilter (maks. hulstørrelse 0,7 mm) i varmesystemets returledning for at beskytte aggregatet mod fremmede partikler. Montér fremløbsledningen med alle tilhørende komponenter. Montér en velegnet cirkulationspumpe i varmesystemets fremløbsrør og tilslut pumpens styrekabler i den dertil beregnede klemme(se el-vejledning). Montér returløbsledningen med alle tilhørende komponenter. Isolér fremløbs- og returløbsrørene. 5.1 Sikkerhedsventil Ved radiatorsystem med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt trykmåler og sikkerhedsventil. NB! Varmepumpen skal tilsluttes til ekspansionsbeholder og sikkerhedsventil i henhold til gældende forskrifter. Forbindelsesledningen mellem beholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen i hvert punkt ikke må vinkles ned under en tænkt horisontallinje. Tilskudsshunt (0-10V) Varme TWC Communication KV Varmtvand VV VVC VVB VVB VVB VVB Varmgaskreds Kuldebærer TWC = Tap Water Control KV = Koldtvand VV = Varmtvand VVC = Varmtvandscirkulation VVB = Vandvarmer Eksempel på systemløsning for DHP-R med flere vandvarmere. 10

11 6 El-installation 6.1 El-tilslutning El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør (og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser). El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med den ønskede strømstyrke. Se el-vejledningen for nærmere oplysninger om den maksimale belastning for eksternt tilsluttede enheder. Elektrisk strøm! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Strømforsyningen skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. El-installationen omfatter således hovedsagelig følgende punkter: Tilslutning til spændingsforsyningen Demontér varmepumpens frontplade. Træk forsyningskablet gennem den dertil beregnede åbning i varmepumpens bagstykke og hen til tilslutningsklemmerne. Tilslut forsyningskablet til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at forsyningskablet kun må tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! Indgående kabel styrekreds Indgående kabel Elskabets layout K2 K1 F11 F10 NB! Bøjle fjernes ved separat forsyning af styrekreds. Tilkoblet ved levering T1 E1 E2 F1 F2 F3 F100 F101 F102 X1 F10 F11 F1 F2 F3 Overstrømsrelæ kompressor Overstrømsrelæ kuldebærerpumpe Sikring kuldebærerpumpe Styresikring, overophedningsbeskyttelse og kompressor Styresikring kondenspumpe F100 Sikring 24 VAC 1 F101 Sikring 24 VDC F102 Sikring 24 VAC 2 X1 T1 E1 E2 Klemmer til indgående forsyning og temperaturfølere samt klemmer til eksterne komponenter Transformator 24 VAC 2x50 VA WM HPC HPC RM 6.2 Tilslutning, pumpevarmgas Pumpe varmgas Tilslut pumpe varmgas til den dertil beregnede klemme. Spændingen er 230 VAC. Pumpen er beregnet til placering uden for varmepumpens pladekappe og skal tilsluttes med flexslanger. Denne pumpe kører parallelt med kompressoren. 6.3 Tilslutning af føler for udetemperatur Føler ude PT1000 Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side, godt beskyttet mod direkte sollys. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalmur. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. varm udstrømmende indendørs luft. Demontér varmepumpens bagstykke. Træk udefølerens tilslutningskabel gennem den dertil beregnede åbning i varmepumpens bagstykke og hen til tilslutningsklemmen. Tilslut føleren til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at udeføleren er tilsluttet med sikkerhedsspænding. Følg også de særlige monteringsvejledninger for udefølere! 6.4 Tilslutning af føler varmtvand Føler varmtvand PT1000 K1 K2 Kontaktor kompressor Kontaktor kuldebærerpumpe Tilslut føleren varmtvand til den dertil beregnede klemme. Føleren bør placeres en tredjedel op fra bunden i den vandvarmer, der tilføres indkommende koldt vand. 11

12 6.5 Tilslutning af føler for systemfremløbstemperatur Føler for systemfremløbstemperatur PT1000 Systemfremløbsføleren skal altid monteres på systemets fremløbsrør efter tilskudsvarme. Føleren skal placeres således, at varmevandet har nået at blande sig godt. 6.6 Tilslutning af ekstern start af kuldebærerpumpe (passiv køletilbehør) Eventuel passiv kulde kuldebærerpumpe Potentialfri tilslutning mellem klemme , som starter kuldebærerpumpen. Denne funktion kan anvendes, hvis man vil fjerne passiv kulde fra kuldebærerkredsen. Tilslutningen foretages da på indgående kuldebærerledning. 6.7 Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Omskifterventil 6.8 Tilslutning af rumfølere (tilbehør) Føler rum 0-10 V (tilbehør) Demontér varmepumpens frontplade. Træk rumfølerens tilslutningskabel gennem den dertil beregnede åbning i bagstykket og hen til tilslutningsklemmen. Tilslut føleren til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at rumføleren tilsluttes med sikkerhedsspænding. Bemærk også, at dette er en aktiv føler, som tilføres spænding med 24 VAC. 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 6.9 Tilslutning af tryk- og/eller flowvagt (tilbehør) Eventuelt Trykvagt kuldebærer Flowvagt (tilbehør) Tryk- og/eller flowvagt til kuldebærersiden tilsluttes til den dertil beregnede klemme , samtidig med at bøjlen fjernes. Ved anvendelse af både tryk- og flowvagt skal disse tilkobles i serie Tilslutning af start/stop tilskudsvarme Eventuelt Start/ stop tilskudsvarme Start/stop tilskudsvarme kobles til klemme (24 VAC) 6.11 Tilslutning af ekstern sumalarm Eventuelt ekstern sumalarm 24 VAC Aktiv alarm giver 24 VAC ud på klemme Tilslutning af systempumpe Systempumpe Start/stop af husets systempumpe 24 VAC Tilslutning af styresignal til tilskudsvarme Analogt styresignal til tilskudsvarme NB! Bøjle fjernes ved trykvagt kuldebærer Flowvagt Tilkoblet ved levering 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 12

13 6.14 Strømafbrydernes placering S1 Auto Off S2 Auto Manual S1 Kontakt kompressor (Auto/Off) S2 Kontakt kuldebærerpumpe. (Auto/Off/Manual) NB! Må kun stå i manuel position ved fyldning af system eller ved andet servicearbejde. S3 Kontakt cirkulationspumpe. (Auto/Off/Manual) Off S3 Auto Manual Off 7 Kuldebærerinstallation 7.1 Kuldebærerledninger og ekspansionsbeholder Montér et snavsfilter (maks. hulstørrelse 0,7 mm) i indgående kuldebærerledning for at beskytte aggregatet mod fremmede partikler. Montér indgående kuldebærerledning med alle tilhørende komponenter. Montér udgående kuldebærerledning med alle tilhørende komponenter. Forsyn begge ledningerne med diffusionstæt kondensisolering. Ekspansionsbeholderen til kuldebæreren dimensioneres iht. producentens anvisninger. Maks. arbejdstryk varmekilde (se typeskilt). Maks. 3 bar. 7.2 Fyldning af kuldebærersystem ADVARSEL! Ethylenglykol og ethanol (sprit) skal håndteres efter instruktionen på emballagen! 1 Tilslut slange fra påfyldningspumpen til ventil Omregningstabel for føler 3 2 C ohm Ved resistansmåling af følerne skal følerkablerne først kobles fra reguleringsudstyret. Mål først føler inkl. kabel. Mål derefter kun føleren 6 2 Tilslut returslange til ventil 2. 3 Luk ventil 3. 4 Åbn ventil 1 og 2. 5 Bland kuldebærervæske i beholder 4 6 Varmepumpen skal være strømløs. 7 Start påfyldningspumpe 5. 8 Når kuldebærervæsken strømmer ud af returslangen, udluftes den interne kuldebærerpumpe inde i varmepumpen. 9 Sæt afbryderen mærket S1 i position Off. (Kompressor Auto/Off) 10 Tilslut varmepumpens sikkerhedsafbryder

14 11 Sæt afbryderen mærket S2 i position Manual (KB-pumpe Auto/Off/Manual). 12 Lad de to pumper køre, til der ikke er nogen luftiblanding tilbage i kredsen. 13 Stop de to pumper og luk straks ventil 1 og Åbn ventil 3 og frakobl påfyldningsslangerne. 15 Åbn ventil 6 og sæt systemet under tryk, og udluft via ventil 1. Sæt systemet under tryk til maks. 1,5 bar. 16 Luk ventil Sæt afbryderne S1 og S2 i position Auto (kompressor og kuldebærerpumpe). 18 Efter denne fyldning skal snavsfiltrene renses. 8 Opstart Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet, evt. vandvarmeren og kuldebærerkredsen er fyldt. Ellers kan pumperne tage skade. Desuden skal følgende punkter kontrolleres før første idriftsættelse: Kontroller rotationsretningen på kuldebærerpumpen. Dette gøres nemmest ved at sætte afbryderen S2 i manuel position. Under låget på kuldebærerpumpens koblingskasse findes en indikationslampe, som lyser, når rotationsretningen er korrekt. Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte. Kontrollér kompressorens rotationsretning ved at starte kompressoren og mærke med hånden, om trykledningen (det øverste rør) bliver varm, og sugeledningen (underste rør) bliver kold. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der byttes om på to af faserne i forsyningsstrømmen (f.eks. L1 og L3). Tilpas fabriksindstillingerne efter kundens behov. 8.1 Montering af frontpladen Vær forsigtig, så frontpladen ikke bliver beskadiget! 2 1 Montér frontpladen på følgende måde: Sæt frontpladens (2) overdel ind i de to sideriller foroven på aggregatet og skub den forsigtigt nedad, indtil den dækker hele forsiden. Skru skruerne fast (1). 14

15 9 Aflevering 9.1 Installation og idriftsættelse er udført af: Som bruger skal du sørge for, at den enkelte installatør angiver nedenstående oplysninger, for at lette proceduren ved evt. servicebehov. RØRINSTALLATION Dato... Firma... Navn... Tlf.... EL-INSTALLATION Dato... Firma... Navn... Tlf.... JUSTERING AF SYSTEMET Dato... Firma... Navn... Tlf

16 10 Fejlfinding Alarm Ved fejlmeddelelse: Prøv at genstarte anlægget med resetknappen på kontrolpanelet. Hvis det ikke hjælper at genstarte varmepumpen, prøv da at løse problemet ved hjælp af nedenstående tabel. Meddelelse Betydning Årsag Afhjælpning LAVTRYK UDLØST HØJTRYK UDLØST MOTORVÆRN UDLØST Udløst lavtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Udløst motorværn (Overstrømsrelæ kompressor eller kuldebærerpumpe). Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. For lidt frostvæske i kuldebærersystemet. Luft i kuldebærersystemet. Tilstoppet snavsfilter i kuldebærersystemet. Kuldebærerpumpen er standset eller kører med for lav hastighed. Isdannelse i kuldebærersystemet. Underfyldt kølesystem eller evt. lækage. Udløst højtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Tilstoppet eller mættet tørfilter i kølekredsen. Radiator-/gulvslangetermostater ikke tilstrækkeligt åbne. Luft i varmesystemet. Tilstoppet snavsfilter i varmesystemet, placeret i varmepumpens returløb. Overfyldt kølemiddelkreds. Varmebærerpumpen er standset eller går med for lav hastighed. Faseudfald eller udløst sikring. El-tilslutninger ikke ordentligt fastgjort. For lav netspænding. Påfyld kuldebærervæske i korrekt %-andel i forhold til antifrostmiddel, og udluft via sikkerhedsventilen på volumenbeholderen. Kontrollér, om snavsfilteret skal renses. Mål temperaturforskellen mellem indgående og udgående kuldebærer. Denne forskel bør ligge mellem ca. 3-5 C. Mål andelen af antifrostmiddel %, vent til den is smelter, der bevirker, at lavtrykspressostaten ikke er tilsluttet til el-kredsen. Foretag tømning og kontrollér for lækage, og påfyld nyt kølemiddel. Genbrug ikke det aftappede kølemiddel. Mål temperaturforskellen over filteret maks. 2 C. Åbn radiator-/gulvslangetermostater. Foretag påfyldning og udluftning af varmesystemet. Mål delta over varmepumpens tilførsel og returløb. Temperaturforskel. Tømning af kølemiddelkreds og påfyldning af nyt kølemiddel, jf. vejledningen. Kontrollér varmebærerpumpen. Kontrollér sikringer og kabeltilslutning (strømforsyning til kompressor eller kuldebærerpumpe). Kontrollér el-tilslutninger. Mål volt/spænding til varmepumpens el-tilslutning. Øvrige alarmer: 16

17 11 Tekniske data Varmepumpe, DHP-R 21 kw 25 kw 20 kw 26 kw 35 kw 42 kw Kølemiddel: - Type R134a R134a R407C R407C R407C R407C - Mængde kg 2,7 2,9 3,4 3,5 3,6 4,4 - Testtryk MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 - Beregningstryk MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Kompressor El-tilslutning 3-N Nominelle effekter Nominelt flow: 2) Udvendigt tilgængeligt tryk 4) Internt tryktab Maks./Min. temperatur - Type - Olie Scroll POE Scroll POE Mærkeeffekt kw 10,2 12,8 8,6 11,7 14,2 17,9 El-tilslutning Volt 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz Startstrøm A Startstrøm, softstart A Sikring A Angivet effekt 1) kw Varmefaktor 1) COP 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 - Kuldebærer 3) l/s 1,2 1,5 1,2 1,6 2,2 2,4 - Varmebærer l/s 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 - Kuldebærer kpa Varmebærer kpa Kondensator kpa 5,6 6,6 4,7 8, Fordamper kpa 41, ,2 50,7 56,5 60 Varmgasveksler kpa 0,35 0,47 0,36 0,49 0,84 1,26 - Kuldebærer C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 - Varmebærer C 70/20 70/20 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostat Lavtrykspressostat MPa 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 Driftspressostat MPa 2 2 2,65 2,65 2,65 2,65 Højtrykspressostat MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Antifrostmiddel Ethylenglykol Ethanol-vand Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Vægt Kg ) B0W45 iht. EN14511, varm side Δ5K, kold side Δ3K 2) Nominelt flow: Varm side Δ10K, kold side Δ3K 3) Antifrostmiddel i kølemiddel Ethanol-vand 4) Ved nominelt flow 17

18 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse, er Danfoss AS s forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss AS Box 950 SE Arvika

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere