Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R"

Transkript

1 Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

2

3 Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information Kølemiddel Lyd og vibrationer El-tilslutning Varmepumpedata Komponenter Rørtilslutninger Påkrævet service-friareal Huller til kuldebærerledninger Udpakning og opstilling Demontering af frontpladen Rørinstallation Sikkerhedsventil Varmesystemets frem- og returløbsledning El-installation El-tilslutning Tilslutning, pumpevarmgas Tilslutning af føler for udetemperatur Tilslutning af føler varmtvand Tilslutning af føler for systemfremløbstemperatur Tilslutning af ekstern start af kuldebærerpumpe (passiv køletilbehør) Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Tilslutning af rumfølere (tilbehør) Tilslutning af tryk- og/eller flowvagt (tilbehør) Tilslutning af start/stop tilskudsvarme Tilslutning af ekstern sumalarm Tilslutning af systempumpe Tilslutning af styresignal til tilskudsvarme Strømafbrydernes placering Omregningstabel for føler Kuldebærerinstallation Kuldebærerledninger og ekspansionsbeholder Fyldning af kuldebærersystem Opstart Montering af frontpladen Aflevering Installation og idriftsættelse er udført af: Fejlfinding Tekniske data

4

5 1 Vigtig information Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, idet der skal tages højde for gældende love og regler samt denne installationsvejledning. Varmepumpen skal placeres frostfrit! Underlaget skal kunne klare varmeanlæggets totalvægt. Varmeanlægget placeres på et stabilt underlag. Inden du tænder for varmepumpen, skal du sikre dig, at varmesystemet og kuldebærersystemet, inkl. varmepumpen, er fyldt og udluftet, ellers kan de pågældende cirkulationspumper tage skade. Hvis el-installatøren ønsker at teste sine el-tilslutninger, inden ovenstående er udført, må dette kun udføres, efter at man har sikret, at henholdsvis varmebærer- og kuldebærerpumpen er frakoblet. Ved opfyldning af kuldebærersystemet skal kuldebærerpumpen være i drift, men man skal sørge for, at kompressoren og varmebærerpumpen ikke har mulighed for at starte. Kuldebærerpumpen kan derefter køres manuelt ved hjælp af en separat afbryder, der sidder i el-skabet. Efter afsluttet fyldning skal kuldebærerpumpen stilles i Auto-position. 1.1 Kølemiddel Varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med kølemidlet R407C eller R134a (afhængig af versionen). Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker! Brandfare R407C/R134a kølemiddel er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold. Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Kølemiddeldampene er mange gange tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der opstå store koncentrationer i tilfælde af lækage med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal derfor udstyres med god ventilation. Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning. Alle, der har fået forgiftningssymptomer af dampene, skal straks gå eller bæres ud i frisk luft. Indgreb i kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke slippe kølemiddel ud fra varmepumpen det skal destrueres i et særligt anlæg. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (mængde kølemiddel i kilo se typeskilt) via serviceventiler. Ved påfyldning af et andet kølemiddel end R407C eller R134a bortfalder alle Danfoss AS s garantier, hvis dette andet kølemiddel ikke skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel; det samme gælder øvrige tiltag. Skrotning Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. Se også myndighedernes gældende kølemiddelbekendtgørelse. 1.2 Lyd og vibrationer Fra et lyd-/vibrationssynspunkt er det nødvendigt, at alle rørbefæstigelser i tag og vægge udføres med vibrationsdæmpende befæstigelser, samt at huller til gennemføringer af rør i vægge laves så store, at lyd og vibrationer ikke forplanter sig. Hvis huset er i akustisk dårlig kvalitet, skal der iværksættes specielle foranstaltninger, som forhindrer, at vibrationer forplanter sig i huset. I sådanne tilfælde må der ikke laves befæstigelser i huset i nærheden af varmepumpen. Alle ophængninger skal udføres i fritliggende konstruktion, som igen står på vibrerende materiale, af typen Solodyn. I de tilfælde, hvor kuldebærersiden på et eller andet sted skal fastgøres til huskonstruktionen, skal der også her anvendes flexslanger, dog ikke af samme type som anvendes på varmebærerne. Flexslanger på varmebærere og varmgas skal være ekstra lange (600 mm eller længere) og tilsluttes i 90. Hvis man har mistanke om, at gulvet, som varmepumpen står på, vil kunne overføre vibrationer til de øvrige bygningsdele, skal varmepumpen stilles på Solodynpuder. Disse puder skal være vægttilpassende. Kontakt altid en repræsentant fra Danfoss AS i sådanne tilfælde. 5

6 1.3 El-tilslutning El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør (og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser). El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med den ønskede strømstyrke. Se el-vejledningen for nærmere oplysninger om den maksimale belastning for eksternt tilsluttede enheder. NB! Vedlagte sprogspecifikke mærkat for el-tilslutning skal klistres fast på indersiden af døren. Elektrisk strøm! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Strømforsyningen skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Vigtig information! 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 6

7 2 Varmepumpedata 2.1 Komponenter Kuldebærer ud (fra VP) 2 Varme retur (returledning) 3 Returledning varmgasveksler 4 Fremløbsledning varmgasveksler 5 Varmetilførsel (fremløbsledning) 6 Kuldebærer ind (til VP) 7 Gennemføring for kommunikationskabel 8 Gennemføring til indg. forsyning og føler 9 Fremløbsføler 10 Kondensator med aftapning for primær side 11 Fordamper 12 Returføler 13 Kompressor 14 Instrumentpanel 15 Elskab 16 Varmgasveksler 17 Tørrefilter 18 Ekspansionsventil 19 Kondensatorcirkulationspumpe 20 Kuldebærerpumpe 7

8 2.2 Rørtilslutninger Tilslutningsdiameter Kuldebærer Varme Varmgasveksler DHP-R DHP-R DHP-R DHP-R DHP-R 21H DHP-R 25H mm 500 mm 300 mm 50 mm 1490 mm (med støttefødderne på højeste niveau) Ved installation i trange rum er det godt at undgå rørføringen på varmepumpens bagside ved at tilslutte rørene, inden pumpen sættes på plads. Figuren nedenfor viser et eksempel på, hvordan rørene kan føres. NB! Pas på ikke at skrue rørene fast i varmepumpens pladekappe, da det overfører vibrationer med lydproblemer til følge Kuldebærer ud (fra VP) 2. Varme retur (returledning) 3. Returledning varmgasveksler 4. Fremløbsledning varmgasveksler 5. Varmetilførsel (fremløbsledning) 6. Kuldebærer ind (til VP) Figuren ovenfor omfatter målangivelser for en (1 st) installeret varmepumpe og det påkrævede service-friareal. Påkrævet service-friareal ved installation af flere varmepumper på række. 500 mm 600 mm 150 mm mm 2.3 Påkrævet service-friareal For at lette installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et passende friareal omkring varmepumpen i overensstemmelse med følgende målangivelser: Ved installation af flere varmepumper kan det være nødvendigt at øge målene bag pumperne, hvis friarealet i siderne ikke er tilstrækkeligt. Pumperne skal opstilles, så man kan komme til bagved installationen. 150 mm 300 mm 150 mm 8

9 3 Huller til kuldebærerledninger Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne på side 7-8. Ud- og indgående kuldebærer skal have separate murgennemføringer. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle gennemføringer. Læg indsatsrørene (1), så de hælder en anelse nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. Sørg for, at indsatsrørene får korrekt afstand, så der er plads til de øvrige installationer. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. Fyld hullerne i muren med mørtel (3). Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4). 4 Udpakning og opstilling Varmepumpen er emballeret i karton og bølgepap og leveres på træpalle. Kontrollér, at leverancen er komplet og uden skader. NB! Ved flytning af varmepumpen må udstikkende rørtilslutninger ikke anvendes til at løfte varmepumpen. Emballagen må heller ikke anvendes til at løfte varmepumpen med. Transportér varmepumpen hen til opstillingsstedet. Skær spændebåndene af og fjern emballagen. Løft varmepumpen op fra lastpallen. Montér evt. kondensafløb. Justér varmepumpen ved hjælp af de justerbare fødder (5), så den står vandret på underlaget Demontering af frontpladen Frontpladen demonteres på følgende måde: Skru skruerne ud (1). Skub frontpladen (2) opad og løft den forsigtigt opadfremad. Stil frontpladen ved siden af varmepumpen

10 5 Rørinstallation For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsledningerne! Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne. Rørinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. NB! Det er meget vigtigt, at varmesystemet er helt luftfrit. NB! Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. 5.2 Varmesystemets frem- og returløbsledning Montér et snavsfilter (maks. hulstørrelse 0,7 mm) i varmesystemets returledning for at beskytte aggregatet mod fremmede partikler. Montér fremløbsledningen med alle tilhørende komponenter. Montér en velegnet cirkulationspumpe i varmesystemets fremløbsrør og tilslut pumpens styrekabler i den dertil beregnede klemme(se el-vejledning). Montér returløbsledningen med alle tilhørende komponenter. Isolér fremløbs- og returløbsrørene. 5.1 Sikkerhedsventil Ved radiatorsystem med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt trykmåler og sikkerhedsventil. NB! Varmepumpen skal tilsluttes til ekspansionsbeholder og sikkerhedsventil i henhold til gældende forskrifter. Forbindelsesledningen mellem beholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen i hvert punkt ikke må vinkles ned under en tænkt horisontallinje. Tilskudsshunt (0-10V) Varme TWC Communication KV Varmtvand VV VVC VVB VVB VVB VVB Varmgaskreds Kuldebærer TWC = Tap Water Control KV = Koldtvand VV = Varmtvand VVC = Varmtvandscirkulation VVB = Vandvarmer Eksempel på systemløsning for DHP-R med flere vandvarmere. 10

11 6 El-installation 6.1 El-tilslutning El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør (og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser). El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med den ønskede strømstyrke. Se el-vejledningen for nærmere oplysninger om den maksimale belastning for eksternt tilsluttede enheder. Elektrisk strøm! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Strømforsyningen skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. El-installationen omfatter således hovedsagelig følgende punkter: Tilslutning til spændingsforsyningen Demontér varmepumpens frontplade. Træk forsyningskablet gennem den dertil beregnede åbning i varmepumpens bagstykke og hen til tilslutningsklemmerne. Tilslut forsyningskablet til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at forsyningskablet kun må tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! Indgående kabel styrekreds Indgående kabel Elskabets layout K2 K1 F11 F10 NB! Bøjle fjernes ved separat forsyning af styrekreds. Tilkoblet ved levering T1 E1 E2 F1 F2 F3 F100 F101 F102 X1 F10 F11 F1 F2 F3 Overstrømsrelæ kompressor Overstrømsrelæ kuldebærerpumpe Sikring kuldebærerpumpe Styresikring, overophedningsbeskyttelse og kompressor Styresikring kondenspumpe F100 Sikring 24 VAC 1 F101 Sikring 24 VDC F102 Sikring 24 VAC 2 X1 T1 E1 E2 Klemmer til indgående forsyning og temperaturfølere samt klemmer til eksterne komponenter Transformator 24 VAC 2x50 VA WM HPC HPC RM 6.2 Tilslutning, pumpevarmgas Pumpe varmgas Tilslut pumpe varmgas til den dertil beregnede klemme. Spændingen er 230 VAC. Pumpen er beregnet til placering uden for varmepumpens pladekappe og skal tilsluttes med flexslanger. Denne pumpe kører parallelt med kompressoren. 6.3 Tilslutning af føler for udetemperatur Føler ude PT1000 Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side, godt beskyttet mod direkte sollys. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalmur. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. varm udstrømmende indendørs luft. Demontér varmepumpens bagstykke. Træk udefølerens tilslutningskabel gennem den dertil beregnede åbning i varmepumpens bagstykke og hen til tilslutningsklemmen. Tilslut føleren til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at udeføleren er tilsluttet med sikkerhedsspænding. Følg også de særlige monteringsvejledninger for udefølere! 6.4 Tilslutning af føler varmtvand Føler varmtvand PT1000 K1 K2 Kontaktor kompressor Kontaktor kuldebærerpumpe Tilslut føleren varmtvand til den dertil beregnede klemme. Føleren bør placeres en tredjedel op fra bunden i den vandvarmer, der tilføres indkommende koldt vand. 11

12 6.5 Tilslutning af føler for systemfremløbstemperatur Føler for systemfremløbstemperatur PT1000 Systemfremløbsføleren skal altid monteres på systemets fremløbsrør efter tilskudsvarme. Føleren skal placeres således, at varmevandet har nået at blande sig godt. 6.6 Tilslutning af ekstern start af kuldebærerpumpe (passiv køletilbehør) Eventuel passiv kulde kuldebærerpumpe Potentialfri tilslutning mellem klemme , som starter kuldebærerpumpen. Denne funktion kan anvendes, hvis man vil fjerne passiv kulde fra kuldebærerkredsen. Tilslutningen foretages da på indgående kuldebærerledning. 6.7 Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Omskifterventil 6.8 Tilslutning af rumfølere (tilbehør) Føler rum 0-10 V (tilbehør) Demontér varmepumpens frontplade. Træk rumfølerens tilslutningskabel gennem den dertil beregnede åbning i bagstykket og hen til tilslutningsklemmen. Tilslut føleren til den dertil beregnede klemme. Bemærk, at rumføleren tilsluttes med sikkerhedsspænding. Bemærk også, at dette er en aktiv føler, som tilføres spænding med 24 VAC. 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 6.9 Tilslutning af tryk- og/eller flowvagt (tilbehør) Eventuelt Trykvagt kuldebærer Flowvagt (tilbehør) Tryk- og/eller flowvagt til kuldebærersiden tilsluttes til den dertil beregnede klemme , samtidig med at bøjlen fjernes. Ved anvendelse af både tryk- og flowvagt skal disse tilkobles i serie Tilslutning af start/stop tilskudsvarme Eventuelt Start/ stop tilskudsvarme Start/stop tilskudsvarme kobles til klemme (24 VAC) 6.11 Tilslutning af ekstern sumalarm Eventuelt ekstern sumalarm 24 VAC Aktiv alarm giver 24 VAC ud på klemme Tilslutning af systempumpe Systempumpe Start/stop af husets systempumpe 24 VAC Tilslutning af styresignal til tilskudsvarme Analogt styresignal til tilskudsvarme NB! Bøjle fjernes ved trykvagt kuldebærer Flowvagt Tilkoblet ved levering 24 VAC 1 må ikke kobles sammen med: 24 VAC 2 24 VDC Andet udstyr, som anvender 0-10V styresignal Signaljord GND 24 VAC 2 må kun bruges som spændingsforsyning til: Eksternt udstyr, som kræver 0-10V styresignal Tillægsmoduler De to separate 24 VAC-kredse må aldrig kobles sammen med hinanden eller til beskyttelsesjord. Den totale effektbelastning på henholdsvis 24 VAC 1 og 24 VAC 2 må ikke overstige 50 VA. 12

13 6.14 Strømafbrydernes placering S1 Auto Off S2 Auto Manual S1 Kontakt kompressor (Auto/Off) S2 Kontakt kuldebærerpumpe. (Auto/Off/Manual) NB! Må kun stå i manuel position ved fyldning af system eller ved andet servicearbejde. S3 Kontakt cirkulationspumpe. (Auto/Off/Manual) Off S3 Auto Manual Off 7 Kuldebærerinstallation 7.1 Kuldebærerledninger og ekspansionsbeholder Montér et snavsfilter (maks. hulstørrelse 0,7 mm) i indgående kuldebærerledning for at beskytte aggregatet mod fremmede partikler. Montér indgående kuldebærerledning med alle tilhørende komponenter. Montér udgående kuldebærerledning med alle tilhørende komponenter. Forsyn begge ledningerne med diffusionstæt kondensisolering. Ekspansionsbeholderen til kuldebæreren dimensioneres iht. producentens anvisninger. Maks. arbejdstryk varmekilde (se typeskilt). Maks. 3 bar. 7.2 Fyldning af kuldebærersystem ADVARSEL! Ethylenglykol og ethanol (sprit) skal håndteres efter instruktionen på emballagen! 1 Tilslut slange fra påfyldningspumpen til ventil Omregningstabel for føler 3 2 C ohm Ved resistansmåling af følerne skal følerkablerne først kobles fra reguleringsudstyret. Mål først føler inkl. kabel. Mål derefter kun føleren 6 2 Tilslut returslange til ventil 2. 3 Luk ventil 3. 4 Åbn ventil 1 og 2. 5 Bland kuldebærervæske i beholder 4 6 Varmepumpen skal være strømløs. 7 Start påfyldningspumpe 5. 8 Når kuldebærervæsken strømmer ud af returslangen, udluftes den interne kuldebærerpumpe inde i varmepumpen. 9 Sæt afbryderen mærket S1 i position Off. (Kompressor Auto/Off) 10 Tilslut varmepumpens sikkerhedsafbryder

14 11 Sæt afbryderen mærket S2 i position Manual (KB-pumpe Auto/Off/Manual). 12 Lad de to pumper køre, til der ikke er nogen luftiblanding tilbage i kredsen. 13 Stop de to pumper og luk straks ventil 1 og Åbn ventil 3 og frakobl påfyldningsslangerne. 15 Åbn ventil 6 og sæt systemet under tryk, og udluft via ventil 1. Sæt systemet under tryk til maks. 1,5 bar. 16 Luk ventil Sæt afbryderne S1 og S2 i position Auto (kompressor og kuldebærerpumpe). 18 Efter denne fyldning skal snavsfiltrene renses. 8 Opstart Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet, evt. vandvarmeren og kuldebærerkredsen er fyldt. Ellers kan pumperne tage skade. Desuden skal følgende punkter kontrolleres før første idriftsættelse: Kontroller rotationsretningen på kuldebærerpumpen. Dette gøres nemmest ved at sætte afbryderen S2 i manuel position. Under låget på kuldebærerpumpens koblingskasse findes en indikationslampe, som lyser, når rotationsretningen er korrekt. Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte. Kontrollér kompressorens rotationsretning ved at starte kompressoren og mærke med hånden, om trykledningen (det øverste rør) bliver varm, og sugeledningen (underste rør) bliver kold. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der byttes om på to af faserne i forsyningsstrømmen (f.eks. L1 og L3). Tilpas fabriksindstillingerne efter kundens behov. 8.1 Montering af frontpladen Vær forsigtig, så frontpladen ikke bliver beskadiget! 2 1 Montér frontpladen på følgende måde: Sæt frontpladens (2) overdel ind i de to sideriller foroven på aggregatet og skub den forsigtigt nedad, indtil den dækker hele forsiden. Skru skruerne fast (1). 14

15 9 Aflevering 9.1 Installation og idriftsættelse er udført af: Som bruger skal du sørge for, at den enkelte installatør angiver nedenstående oplysninger, for at lette proceduren ved evt. servicebehov. RØRINSTALLATION Dato... Firma... Navn... Tlf.... EL-INSTALLATION Dato... Firma... Navn... Tlf.... JUSTERING AF SYSTEMET Dato... Firma... Navn... Tlf

16 10 Fejlfinding Alarm Ved fejlmeddelelse: Prøv at genstarte anlægget med resetknappen på kontrolpanelet. Hvis det ikke hjælper at genstarte varmepumpen, prøv da at løse problemet ved hjælp af nedenstående tabel. Meddelelse Betydning Årsag Afhjælpning LAVTRYK UDLØST HØJTRYK UDLØST MOTORVÆRN UDLØST Udløst lavtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Udløst motorværn (Overstrømsrelæ kompressor eller kuldebærerpumpe). Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. For lidt frostvæske i kuldebærersystemet. Luft i kuldebærersystemet. Tilstoppet snavsfilter i kuldebærersystemet. Kuldebærerpumpen er standset eller kører med for lav hastighed. Isdannelse i kuldebærersystemet. Underfyldt kølesystem eller evt. lækage. Udløst højtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Tilstoppet eller mættet tørfilter i kølekredsen. Radiator-/gulvslangetermostater ikke tilstrækkeligt åbne. Luft i varmesystemet. Tilstoppet snavsfilter i varmesystemet, placeret i varmepumpens returløb. Overfyldt kølemiddelkreds. Varmebærerpumpen er standset eller går med for lav hastighed. Faseudfald eller udløst sikring. El-tilslutninger ikke ordentligt fastgjort. For lav netspænding. Påfyld kuldebærervæske i korrekt %-andel i forhold til antifrostmiddel, og udluft via sikkerhedsventilen på volumenbeholderen. Kontrollér, om snavsfilteret skal renses. Mål temperaturforskellen mellem indgående og udgående kuldebærer. Denne forskel bør ligge mellem ca. 3-5 C. Mål andelen af antifrostmiddel %, vent til den is smelter, der bevirker, at lavtrykspressostaten ikke er tilsluttet til el-kredsen. Foretag tømning og kontrollér for lækage, og påfyld nyt kølemiddel. Genbrug ikke det aftappede kølemiddel. Mål temperaturforskellen over filteret maks. 2 C. Åbn radiator-/gulvslangetermostater. Foretag påfyldning og udluftning af varmesystemet. Mål delta over varmepumpens tilførsel og returløb. Temperaturforskel. Tømning af kølemiddelkreds og påfyldning af nyt kølemiddel, jf. vejledningen. Kontrollér varmebærerpumpen. Kontrollér sikringer og kabeltilslutning (strømforsyning til kompressor eller kuldebærerpumpe). Kontrollér el-tilslutninger. Mål volt/spænding til varmepumpens el-tilslutning. Øvrige alarmer: 16

17 11 Tekniske data Varmepumpe, DHP-R 21 kw 25 kw 20 kw 26 kw 35 kw 42 kw Kølemiddel: - Type R134a R134a R407C R407C R407C R407C - Mængde kg 2,7 2,9 3,4 3,5 3,6 4,4 - Testtryk MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 - Beregningstryk MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Kompressor El-tilslutning 3-N Nominelle effekter Nominelt flow: 2) Udvendigt tilgængeligt tryk 4) Internt tryktab Maks./Min. temperatur - Type - Olie Scroll POE Scroll POE Mærkeeffekt kw 10,2 12,8 8,6 11,7 14,2 17,9 El-tilslutning Volt 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz Startstrøm A Startstrøm, softstart A Sikring A Angivet effekt 1) kw Varmefaktor 1) COP 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 - Kuldebærer 3) l/s 1,2 1,5 1,2 1,6 2,2 2,4 - Varmebærer l/s 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 - Kuldebærer kpa Varmebærer kpa Kondensator kpa 5,6 6,6 4,7 8, Fordamper kpa 41, ,2 50,7 56,5 60 Varmgasveksler kpa 0,35 0,47 0,36 0,49 0,84 1,26 - Kuldebærer C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 - Varmebærer C 70/20 70/20 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostat Lavtrykspressostat MPa 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 Driftspressostat MPa 2 2 2,65 2,65 2,65 2,65 Højtrykspressostat MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Antifrostmiddel Ethylenglykol Ethanol-vand Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Scroll POE Ethylenglykol Ethanol-vand Vægt Kg ) B0W45 iht. EN14511, varm side Δ5K, kold side Δ3K 2) Nominelt flow: Varm side Δ10K, kold side Δ3K 3) Antifrostmiddel i kølemiddel Ethanol-vand 4) Ved nominelt flow 17

18 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse, er Danfoss AS s forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss AS Box 950 SE Arvika

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Tekniske data DHP-R VFBMF201

Tekniske data DHP-R VFBMF201 Tekniske data HP-R jendomsvarmepumpe i effektstørrelser fra kw til kw ås med kølemiddeltype R7 ( ) eller 13a (7 ) vanceret styring med integreret webovervågning Hoveddele... Pladskrav...3 Mål og tilslutninger...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086L0305 Rev. 10

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning VMBMH201 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atec 086L0124 Rev. 1 DA Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Thermia Värme AB forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DHP-R. Udvidelsesmodul, HPC EM VMBQI201

DHP-R. Udvidelsesmodul, HPC EM VMBQI201 DHP-R Installationsinstrukser Udvidelsesmodul, HPC EM Kølingsmodul, HPC CM VMBQI201 2 Danfoss VMBQI201 Indholdsfortegnelse Udvidelsesmodul, HPC EM... 4 Installation for WCS funktionen (ladning af varmt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

5JMCFI SHVJEF DHP-R Eco

5JMCFI SHVJEF DHP-R Eco DHPR Eco Ekspansionsmodul HPC EM, WCSfunktion, (varmtvandspåfyldning)........ 2 Ekspansionsmodul HPC EM, TWCfunktion, (ledningsvandsstyring)......... 3 Ekspansionsmodul HPC EM, Shuntfunktion.................................

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-A VFBMA101

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-A VFBMA101 Tekniske oplysninger anfoss HP- n n luftva f a som so både producerer o varme a o o varmt a van an un n effektivt ff ved udetemperaturer a ned n til -0-0 anfoss anfoss - o TWS-beholder kan an på kort o

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Tekniske data COPMAX LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere